Skip to main content

Full text of "Zhamanakagrutʻiwn Teaṛn Mikhayēli Asorwotsʻ Patriarkʻi : haneal i hnagoyn grchʻagrē"

See other formats


Շօս^հ 7հւտ ւտ ձ Ճւ§ւ1ձ\ շօբյ օք ձ ^x>օ1^ էհՁէ ատտ բ^^տ^^V0(3 քօք §շոշքՁէւօոտ օո ԱհքՁքյ տհ^1V^տ հշքօրշ ւէ ատտ շա–շքս11>՛ տշՁՈՈօւՅ հյ Օօօ§1շ ձտ բա-է օք ձ բքօյշշէ 

էօ տՁէտ էհտ ՚^օք1Ա՚տ եօօէտ ս^տ^0V^^^Է|1^ օււ1ւււշ. 

1է հՁտ տս^V^V^(1 1օո§ շոօս^ էօէ էհտ օ)բ>ւ՝ւ§հէ էօ ^xբ^^^ Ձոմ էհշ հօօէ էօ շււէշք էհշ բսհ1^^ ԱօաՁւո. ճ բսէ|1^^ ԱօաՁւո եօօէ ւտ օոտ էհՅէ ՚^ձտ ո^V^^ տսհյշշէ 

էօ օ)բ>՚քւ§հէ օէ ՚^հօտտ 16§յ1 օ)բ>ւ՝ւ§հէ էտաւ հՁտ ^xբ^^^(3. \\՚հշէհշք ձ հօօէ ւտ ւււ էհշ բսԵԱշ ԱօաՁտ աՁ>՛ V^^>՚ օ)սոէէ>՛ էօ շօսոէքյ. ԲսհԱօ (ՅօաՁւււ հօօ1էտ 

316 օսք §Ձէ6՚^Ձ>՚տ էօ էհշ բՁտէ, ք6բք6Տ6ոէւո§ 3 ՝^6Ձ1էհ օք հւտէՕք>՚, շս1էսւ6 ՅոԱ էոօ՚^ւտԱ^տ էհՁէ՚տ օքէտո ԱւքՏշսԱ էօ ս^տ^ՕV^^. 

\1Ձւէտ, ոօէՅէւօոտ ՅոԱ օէհտէ աՁ1§ւոՁԱՁ բքտտտոէ ւո էհշ օքւ§ւոՁ1 Vօ1սա^ ՝^ւ11 ՁբբտՁք տ էհւտ Տ16 - յ քտաւոԱտք օք էհւտ հօօէէ՚տ 1օոջ յօսաշյ քրօա էհշ 

բսհԱտհշք էօ 3 ԱհքՁքյ 311(3 քաՁ11յ էօ յօս. 

ՍՏՅՏ6 Տսւժ61ա6տ 

(յօօ§1շ ւտ բաս(3 էօ բՁէէււշք աւէհ ԱԵքՅոշտ էօ ճւ$ւճշշ բսԵԱշ ԱօաՁւո աՁէ6ք131տ յոԱ ւոՁէտ էհտա ՝^ւԱ61>՛ Ձշշ6տտւԵ16. ՐսԵԱշ ԱօաՁտ եօօէտ ե61օո§ էօ էհշ 
բսհԱշ 311(3 աշ Ձէշ աշքշ1յ էհշւք շստէՕ(1ւՁոտ. Ի1^V^^էհ^1^տտ, էհւտ ՝^օքէ ւտ ^xբ^ոտ^V^, տօ ւո օէճշէ էօ էշշբ բ^0V^(1^ո§ էհւտ էտտօա՚է^, ՚^տ հ^V^ էշէճո տէշբտ էօ 
բքշ\՚շււէ Ձհստշ հյ շօտտշքշւՁ1 բտքէւշտ, ւււշ1ս(3ւււ§ բ1Ձշւււ§ 1շշհւււշՁ1 քշտէրւշէւօււտ օււ ՁսէօտՁէօՅ գսշքյւււջ. 
\\՚շ ձ1տօ ձտ1^ էհտէ յօս։ 

+ \էօհտ ոօո–շօտտտրժՌ1 ստտ օքէհտթտտ \\՚շ (ՅշտւջոօՅ Օօօ§1շ 6օօ1^ ՏշՁքշհ քօք ստշ հյ ^11(Յ^V^(ՅսՁ1տ, աւձ աշ քշգսշտէ էհտէ յօս ստշ էհշտշ քւ1շտ քօք 
բշքՏՕՈՁւ, ոօո–(^)աա6քշւՁ1 բաբօտտտ. 

+ Խք^^^ոխէ^ո օսէօտատճ զստւյաջ Օօ ոօէ Տ6Ո(1 ՁււէօտՁէօՅ գսշէւշտ օք ձո^ տօէէ էօ Օօօ§1շ՚տ տյտէշա։ Մ յօս Ձէշ շօււ(Յսշէւււ§ քշտշՁքշհ օո տՁշհւոշ 
էքՁ1ւտ13ճօո, օբէւշ31 շհՁ1Ձշէ6ք ք6(^)§ուճօո օէ օէհտէ ՁւտՁՏ ՚^հտէտ ճըըճճճ էօ յ 1ձ1§շ Ձաօսււէ օք էշxէ ւտ հշ1բքս1, բ1շՁտշ շօււէՁշէ ստ. \\՚շ շււշօսքՁ§շ էհշ 
ստտ օք բսԵԱշ (ՅօաՁւո աՁէ6ք131տ քօէ էհտտտ բսւրօտտտ ^աճ ա.ճ՝^ ետ Յե16 էօ հ61բ. 

+ ^աոէաո աէոհսէԽո՚ՀԽ (յօօ%\՚շ "՚^ՁէտոոՁւէ" յ՚օս տտտ օո տՁշհ Տւտ ւտ 6ՏՏ6ոէւՁ1 քօր ւոքօքոււոջբշօբ1շՁհօսէ էհւտբայշշէ ձո(3 հշ1բւոջ էհշա \\ոձ 
Ձ(3(1ւէւօոՁ1 աՁէ6ք131տ էհւօս§հ Օօօ§16 Տօօէ ՏտՅւշհ. Ր16ձտ6 Ճօ ոօէ ^^աօV^ ւէ. 

+ ^■&&/ւ (1 1տ^ռ1 \Vհ^էՇVՇ^ յօսք ստշ, քշտտաետք էհՁէ >՚օս 316 ւ«տբօոտւե16 քօէ տոտաւոջ էհտէ ահտէ յօս Ձ16 (1օւո§ ւտ 16§յ1. Օօ ոօէ Ձտտսատ էհՁէ յստէ 
հշշՁստշ աշ հշսշVՇ ձ հօօէ ւտ ւո էհշ բսեԱշ (ՅօաՁտ քօէ ստտէտ ւո էհշ Սուէ6(1 ՏէՅէտտ, էհՁէ էհշ ՝^օքէ ւտ յ1տօ տ էհշ բսե1ւշ է1օաաո Խ ստշւտ ւո օէհտէ 
շօսոէոշտ. \\՚հշէհշք ձ հօօէ ւտ տէւ11 ա շօբ>ւ՝ւ§հէ V^^^^տ քաա շօսոէէ>՛ էօ շօսոէէ>՚, ճոՃ ՝^շ շձո՚1 օքքտէ §ա1(1ձոշ6 օո ՚^հտէհտք ձո>՛ տբտշւՏշ ստշ օք 
ճո՝^ տբտշւՏշ եօօէ ւտ ձ11օ՚^6(1. Ր16ՁՏ6 ճօ ոօէ Ձտտսատ էհտէ յ եօօէ՛տ ՁբբտՁքՁոշշ ւո նօօ§1շ Քօօ1է Տշտքշհ տշտոտ ւէ շձո հշ ստօՅ ւո Ձոյ տտոոշք 
Ձո>՚՝^հ6ք6 ւո էհշ ՝^օք1(1. €օբ>ւ՝ւ§հէ ւոքքւո^տատոէ ԱՁեւԱ^ շյո ետ գսւէտ տ^V^^^. 

ՃԵօսէ 000^16 6օօհ Տ69ք0հ 

(յՕՕ§1շ՚տ աւտտւօո ւտ էօ օդձո\ւշ էհշ ^VՕ^I(3'տ ւոքօաւՁէւօո ձո(3 էօ ւււՁ1^շ ւէ սու\՚շքՏՁ11յ Ձշշշտտւհ1շ ձո(3 ստշքսԼ Օօօջ1շ 6օօ1^ Տշ^քշհ հշ1բտ ո։Ձ(Յշքտ 
(3^տ^ՕVՇ^ էհշ աօք1(3՚տ հօօէտ ահւ1շ հշ1բտ§ Ձսէհօրտ ձոձ բսհԱտհշրտ քշտշհ ոշ^V Ձս(3ւշոշշտ. Vօս շձո տշ^քշհ էհասջհ էհշ քս11 էշտէ օք էհւտ հօօ1^ օո էհշ ^Vշհ 

Յէ |հէէ)3։//հօօյ^տ.ցօօց16.շօա/| ւ,քրւօ>ՕօՕէ^|Ը գրւ։գւ։րւյն 

կարղա՚՚՚ււ — ց-՚Հ՜^ ԺԱՕ՚ԱնԱԿԱԳւ՚ՈԻԹԻԻՆ 

ՏԵԱՌՆ ՄԻՒ՚ԱՅԷԼԻ 

1).|)(11՚1>(18 Պ11Տք|ւԱքք1ւ ..,,։Օւ)0<;|է ,,Օւու^1օ *սաԱ՚ւԱԳքՈԻԹԻ1>ւ. 

ձ%ԱՌՆ ՄԻԻԱ8ԷԼԻ 

ստո<ււ5 «ւտո<ա՚ք|> 

Ի ՀԱՕՐԱՊԵՏՈԻւ^նԱՆ V. հյ^ԻԱէքԱ– 
Տ.Տ.ԳԷՈՐԳԱ8 

■ԼէԱՓւՌ >ւ11ք>11՚Լ1՚՚ւՈյԻ 

Հք այսէա՝ 
Տ. եՍԱՅեԱՅ 

Է1> 1. «ԱՏՈ<ԱՐ՚|<Ո1<|>՚եԱ՚ն ՝1. ^0Լտ6/ 

տ. 8՚%/՚տտ;՛ \ ք* 6Եքք»ԻՍԱ.՚>.էԱ՛ 1871 ^ ..,,,Օւ)0<;|է 


,,«6>Օօօ^1է ։.,Օօօէ^1օ ի 8ԻԾԱՏԱԿ 

Մն1աՀՈ.ՄՐԱ1> ՏԱ՚սն 

ԱՌԳԱՐԵԱՆ 

ՈՐ Ւ 1ՆԳՒԿՍ 

ԳէՐԱՕ՚եԾԱՐ էի ԱՏնՈԻԱաՆ 

Պ՚ԱքՏ^ 01^0. է՛ ՈՕՓւԼւ՚ւԱէ 

ՀՆՈՐ*,|1<է1).ՐՏ ԵՒ 6Ս.ՐԳՍ.՚|ԱՆ 

յ^1>Ա6Ս՝Ս.Ս՝ք1* ՈԳՒՈ6 

,ՆՐ01>Տ11Դ.ԷՄ|՛ աՏՈԻԱՐ* 
«ՈւՏՒ ա՚–քէ1»)1«1ՈԱ ..,,,Օւ)0<;|է 


,,«6>Օօօ^1է ԳՐԱ՚հււՐԱՆ 9ԱՈ–ԱՋ1ւԲԱՆ խայեյէ |>՚9»–՚՚յք պատրէարքի ^^«.ս.^^^ 
թևա՚ե գիրս աձձլ ՚/ ^ապւ^րակ , «ր է^րեւ. 
պառսւշի՚^էե չե-է. ֆ աեաէէոսլւռօւկաւ^ ՚Ա^"* ^ 
էէչայէաօտս ^ւօե ^ձ–աւճ ազգաքթէ գքէագօգա^ 
^աօ սւնպ1աւ1է թէաւ^օա աւ. օտսւրսւղգհբ կաՆ^ 

Դ թ.արբաո,Գս.ղղիս,^է.ոյ 1քթ$ սւմր-ոա^պկա 
էլ. ծ/9Հ՜ ըսւ^ւճ՚^ո՚աք ՚ւ՚» ՚ՐՔ կօէբկւ՚՚գբէէգ^է 
պւԱէղ ^մսւււնօւա–էւր գիաոոըէ^թէէՏնա ւէհբ ՝հ բ.սւա 
թողե-ալ փոա-թալ ՝ի սէպսւգրա^թիւՅւ ւար^ 
«"% թչ^ յառաջագյյՐ, էՈոագէր եղէը, 
>/օ–Հւ ՝է (՚շքա՛ • |/է– օբդվ^եաձւ. կրկ^ օրթւսւկք 

կ~-^^V'^կեալյ\^^^-կ~% ք-գքքձ –./ահ. 1849» 1<1 

պոէ^մև գաոա՚նէ , յոը՚ւէ փւէխևալ^ և. ^Հ^աղ^էտ. 
(^բ0էն • յիւ–մե փւտը ւֆ Հասէճւռօաձալ, ւօ/լ 

՛Ի գք^՚հ ^"՚մ^րկ՚^ք ս՚պադ^ես ի^քքեւ. մէսւկ^ 
օրթւակ ոյէպկս ^սււ1ևւրէ^ , որ և. բաղու-յ՝ ոէ–^ 

^ք Օդ%^; ՛ի ւըէ-ււա^էսեհլ^էլ^ է ^.՚ յւոցսւնէ–։ 
^րկ ^ յեղյռալւիովի՚և տե–ււեկռւ.թէւ.՚ե , –^լ 

%օւխ Գ գէպ Հքմ^բիվ^ խօ1էե–լ կար7ճսւռօախ–ք՛ 

աիք քաղաքի ,^1<^ 1126, ՚իյլյարի հ՚նոդս՛^ 

\^ոկօբիկ կ՚՚^Յ 1^3՛ "^"՚^ Հօբնպսա |;^&> 

»,« կկ ■/, \րլւ..թո,.։ք գ^%^ք.է^ն «.«4. 

կացԱսւ Փճւնաէ^ա/րւ&1ւսւսսաէհի սաւօ^ ՚՚Լյսէաա^ 
ժաք Հա%աքի, մերձ ՝ի\\՝կւօա^ ,.ռ,–ր է ս^ 
յ՜քմ՝ աււթոռ կաթօղիկօսւէէ-թէ-ան \^յււ^է–աց է 
^ՀԿ^՛ ՚հխ^ա-եի ^\^վ^աVնոէ. յ.0. %աարխ 
արքի, ^տրեցաա. սա ի%քն \\Գի"^^։լյ՚–չ^^ 
ՀյթուՆորւ ՛ի ւ/–ււղ^վ^ եպիսկոպւասստ^ գաւ-ւ/ս^^ \«վորաօկօՕ։ էքիւօ^ ամէտ քել յաա.օ.ք^գ^\ .•պա. թ–ղ»ւ. ց-ո • >^»էրՀ 1էէԿ–՚1^ ՚՚ք/*–.^^ ^^ք Գչարս աթռռաֆււըս^ , ձՏքաաււ. դ 18 ւամսէէսւ^ 
%յճէ ^օ^ւռձւ/րձբի 1166» \^ 1է^ի^% ա՚եգ գաՀ 
^ս.կս.1ո,.թձս.%% ըսս, վաղեյի ս«վոր.«.թե,^ 
աղգք%, որպէ^ս գրէ-՜^ա ի%բ% Օ*/՛ • 472) ա^ 
<«–»5քէ զգիր գա,.ա%ա,.թԽսձ խբո^ ««•^ Ա ՚ 

Հ^բսկօ Հ՜նռր^աքի, և. գաթռռ՚ն պատրիա^ս^^ 
խձ՝ ռր Կր յ«^յ^>ա>մ՝Դյ\^^յէթ քաղաքի, փդ^ 

աչ, ) յԼրձ Գ ^^՝՝երս,իՆ քաղաք *^^ա ա,%«րի^ 

ս,օ,ա«կ վա%ա^աբս , և քաղա^ա^ քաղո^ւացէ 
քւաքդկ եպխկ«պ»սոյև«, \ք^ ելէւյկբ^ա։^ 
աէսղկ-ւէ յեքւկրւդագու֊թիլ^% էւոէ.ք^^եղ1(սագ,նէ 
գաբձաւ. ս.՚եաի յՀ^^աէ^յամի 1168. ի ^^ 
աէո,ւՐ ւաւարւ.ոԼ էսէէ-օ^ե^աէւ օւււ%ա ՝\\րիԽաա^, 
Փ>,ր հանդերձ թղթՎ^ Դ կողքա%^ ||՝«&««։. 
^լ^աէր վասն թւդր^ ^աբօ^ւաէ-թեսձ (1)*. 
I» %,^ %օթ.աակ աբգ1խ իսկ սկի^% /*–«/լ ^ր 
թղթակս«^թեա1. ՝ի յկլ)^, ՚\^րաԽաիՀ%«բ, 
4ալւ.Ոք է կ՚^^կ , ^ վաս% ձկձալկ, ՛ի ՝Հը^ 
^»մկ,ս. Լքկէցս ա-եգամ՝ ^^«բիաԱ ձ (^վ, 
^էձ^ս փքրգապձ-սքյ^ւյՆակրւ^է, ,««. յիշէաքԼ 

ՄԹ՚^^լ, Գ–11րիարթ կՔալ «,«, ն»սա ՛ի, ռ.էէէ^ւո.յ"եա,սՅգի ^^՚ւՀՀւս^Հ-օ էպիււկոպուա 

ւք ե^եր^ կւոե^եւս1է օւսւա պէսսոէւււիւօաիռսՀ, 

յէշա^ակ^ Դ պաայ^ւ-թևօքե խ-րռ֊մ՝ (400) 
ք(5"Հ^՛"^^՛՛ եպքւէէկօպաւ աօռրէ, ւ^^ւչե. յ—ղ^ 

Դսէմւսրկբ ՚Խս Հռէկէաո1^էո /^՚7 ^գու^եւա 
^ֆրէաժօէրհ սւլ ՝ի ժ^ռօփցն գսւռ%աք ւե-տօ * 

ւ^ասւէւոքե ., էր՚ք^ 1քռ.օոա։է1ւ յօոս^եաըդ^ աթկ օօՃհ. 

թհոօէէ 1սո.աւ%^ ^էօ,։ւօՆաււղք յռէ֊զղտփօւււու.^ 
թէ%4– ՀաՀք իպ՚ւ^ և. ՛ի ^–^^քՆաւօւ՚հգ ծ/լ 

րոյ ,քս^պխ յի%չղ.եօ. ընգ Հ %էէր^էօււէւ^ ^ք^ 
թսւկցէ^ր պաւԽ վե–բոյիշԽւէէէ^ քսհգրոյն , ՝հ 1ւմիե 
յ^ամ՝».՚Կս,կի ձեռ՚ե ս,բկա%կ ՝ի շթ«լ.թիւ.՚ն ^. 
կե–ղէ^Հ.ոք փաւնայ% \^,պէւ* — ՚^^աղեբս՚ք մերձ ՛ի 1> 

%էէւ ՛ի պսՈէէէ I ) ւ»ր «ւ,սէծ«ւ%((յւ է ՝բ յ՚աւԽաաաւ 

.շ^սքսփս ()«(–/>^«ք (463). |,՝ւ, /4^ ՀԱՎ՚՚՚^է^լ. 

թս(^սւձււք–էւ 1ւԼ.նէՓւՎՅէձէք0ք ^յէպքսւկօպթսօւք 
ե. սչքէւպէօ ^բ^րւ֊Ա ՝ճ1քդք&ր պասէչՓ՚՚^էԾ՛՛*–^ 

թէա՚կ ք^րոա,մ՛ Գ ձէս,ն I 4^»՛^ (^ • ՛Ի –^^ 

յքձ քքսւճ 13 > խափօւէէի ա^աօ. %ււրէէւ ■ Ա. 
գ-սքգար^– ե–րկպէւքւէ,սւկէս.Քխ^Յ՛^^^,* Հ^յաէքքքւէ շաք.«^ր. իւ-ր՝ վախճա՚Գ յա»քք, 1199 . > Հ-է, 
ա,«.կի 73 ամ^յ, կս,յ^ս.լյաթ^% աճ 33. 
Ս. մսւոյՈւ օււրա Օէմփռփր էիա-բաաէկե «–քծ-տոլ. 

Տքա ^<–/> Ո՛ փ՚՚Ր^՚՚ւէ Բ –^^^գեաքէ-թծաււն ■ 

ա%գ ի..րո^յ՝ ե֊ առս^ջի ե^կԽ^^^^Ն , «^ 

յօէւՌլւաւռ%ււււիէ^րսսսւէաէ^»ւէ^ թէպէէո1է. »է–^ 
%^ր է^ձթւ ^ակաււակորգւէ է ւ^քլյեա ամ1ք%է^ ■ 

Վ^ե-ՕԻւ. է պւ գաղտ խռրօւէԽձկէ-ր ՝ր է^սբա..^ 
թեսԻ, ՚նորի՚ն^^ս^ձրագ^ աթտա-սՓ^ Բե^ 
էաէէէե^յ * 1՚է"է–՚ււ՚՚–*կ–ե սէրսէբե-աւ ^րօէ-դթ 
պէաբԳռէ^Րգս նորսւ ղօււ^%ւԱք% » *–ք ^Հւօէէաբօէ^ 
յջ. և. ղ>է.րկ ս՚զգթ ի՚-ր^ ս.ա,ա^ևալ «..%կ 
Ր 2՜"/՛ ՚" ^՚^^^քՐԴւ Է*–Ր9 "– գէ՚քէէ՚^ա—էե է 

է-է-լքօձ ^սաւււաւա.է–լ%շսձաւ.որ ֆր ՝ի ՜նյա %ա^ 
իաԼձ աղգաքթ, ձկէզձ–^,.^ խ-բոք և. Հո^րէ–. 
%աէ.է^գ եխւէց , էէքավ^ւքէե^բեա-ս փպքր ^^Դ %է յաՏոՆ^ ^աոիթււ ֆգգէմ՝ ^ռրբարգ ^^ 

0<աՀ– ^ա ,ր ^էէէա&ւԽէւկււ հւնգրոթ էգսէթ-աԽէէ,^ 
թե-^Ն , յասձ֊ւե (^ն^)^ ՚^\\յգ կր^րգ գյե^. 

՚ռ րըօ ւ/Խրճ (՜՚> բաւքո ո՛ ւդկէսմիւք ^^շ^՚՚Պթ* 

•Ո օէօա֊թէէ^ ^^^ ՀսալքՆ ձէ-րէէ^ փափւհք\ պֆ 

՚ոփ–փ^> երէ՚-ի թկ թկի հիք յթ^՛– ցաք. 
•ոյ-ըմ՝ ե. ագգ ջաքք,՚և գէօ. կասւարձպլ^ 1Հ, 
Դէղձրօւ-ք ակն աււձ՚ալմարգօք ո՚՝1*՛*^^^ Օքէ/է՛ 
պակաւաւ.թիւ% ^^ աճաաէէձէ^ ՝ի \\^՚՚՚>ք(ղԼ* 
ար ՝իէ^էւէ.օուգաէաթիւ.ս <էաւհէ– պասրգ * յւոքքլ 
մ-ապաաիկ առաԱլ ս,էսա%եէէ է ՚/՛ (^9*– &■ 

^Տ*՛ »րթ^կ ե. պ\^օւգխ ^րևաիկօսա 4».. 
ւ^^հ^վք՛^ աչ^^գ1է^Խւոք ղչ^ւրպւգ էքցյոլ. 
Հ^1> իւաաօա^աէւոա^Բքւէձ է ա/ն ^ ձրկռէ-Ա թ^ 
%ո*.թքւ^– Դ ՝\Հրիւտ»քԱ ■ լլ՚քԱ՛ ուրէ-Յե ռչյ4^ 
աէէգօէս^եւէ պաէօմագիրէ եթ^– *է ղգռա-շու^ 
թէ»% Լկհ^^ցէ-աԲէ ի,.ր^ Լ ապագաք սձրք^ 
գ^է բէէղրք-մ՝ ւ^չ^ ե. կէսւէկաեէ-Փ՛՛ ^ գ^ւււ-^Հ, 

ղքա։ւջաիա^ս»^թէէաԳ ■ 

\\Գք–^լաչ^>Գաքև ւձպ.Հա%–ա.ր պաաւճւ.^ Գ քա^>էՁ,աքՕ*.թԽ –ճառին օրյօռաբա <ք«աև 
.ռ^թձ^անս^ւ^է^ակ թոա.ի%ա Լ.յու%ակա\է 
^ովյ^ական և. \^յ»օբ.ա^ւոք ւխ^օւ.աց . ^ 
^էօք1էբէ՚ն բէգրյաւաք օչ^է^^ւչափ ^ ւ1աձւօէ.սձգ 
եթ^ և. էսԱգէա քակ էսղգւ^վճւ պաէէէւճսթձօՀ, 

քւՔ>4՛"–՛*՛^ ՚Հէ^թՐ–՛^՛^ • 13"^ """՚ք՜ ՚՛*՜– 
ւլսւԼ^լւ^գ փւաււաէաւկէ^ ււէշաարա^^ , ե. ապա 

աւ.ղ^ ղկ^րՆԷ^%՝ յասե^ (16) . « Հ)ս.^^գ1.^ 
քՈռպքյեա ժ-սէմսւնա^կք սւդէէ^էէաէէլեւԽւի ^Հացւ^ 

կակրոէ-թիւ^ %ււրա առ. քադք^գաեականս > 
^է^եչափ առաւ.ևլ ^ամևւկիր է՝ &. ^էաւ/ա^ոՀ 

ւ^չևւ. ղթագա».ռրոա.^իլ^ Ա. զքաՀանււ^ււ^ 

աե-սէօա-թէէ^ ՚^՚Տք^ աաո&աճօ ՚ւ ^՜1ք / 1 1– 

էսւթւ֊ւէռ , ս. %օօօթ ույւէքլ աշսս-^ն *՜7^ք*^9*՚9 
րէ-րճ՜անօ ՚ր ՚| ՚րիաօէա էւ սէէ^ Հւաաւուաւոո.. 
թԽ^ ( ;ճ..ւ ^4 ■ 31 , ) Հ>^ ■./.»> էւ^^ա^է, 

1էպասւո Լ. ՝է պա^աԻա ^օ^կակաէւ էկևւ^^ 
ա-օքս պ^յա Լ. աքԼսէրսՀ– ՝ի ւ/Լ֊ր ^քա^ւէ,%է1էքսքպձ–^ 
աո4.թխ%* ՚իմ^շ^էրձք^վ^գ^ա^ադաՆագքր 
1քսաթէւղիկռռայքՆ Հք^«ց մ^^,. ցաւ^սէ..րս էւ.^ 
1ԼՈ2Ո^ ^լ զքա՚լ^ա,է.րաւ.թձ%^ կէնա^ 
լ պ«ձձթ,յաօ^թձաւ;չ,խաէտ^ալ ^I^^ %—կիս , իէաևւ^ւս֊ք և. ^11^% Գ^Հ^ պաս^ 

աօ. մԽպ^ թա^գԱաԿէււ^էէ^տ մի քաե դ^ 
քէճէւաւգսձե-սղք էէթճ շարակաբգէ1է.թէք–ւԴւ 
պատմե^–^ իբա^ և. եթէ յսէպաէ-յամ^ 
և. յսււ֊ևւճսԳ թչ^ թչ^ պօւբագաքիյ է \\՝եք 
Գ թ-է^ՍէՐ պսէաճառօւց ե.՝ի աՏսսահց ^այևւ^ 
1Փ՚& •ւԼբկ-^1^ եւ֊ա ոէ-ր^ յեւ^սւլ ՛ի </^լ 
^^էքբէ ււ՚նագքւ1ւ՚հէ թ^;սւհ՚օ ե֊՚ի՚եւգ՜ն թսւրգ^ 
ա1ա1ւչ^ է Լ. ՛ի ՚նյ^ յաբԱարռ^ ըօս՛ Հ^շք *–/՛* 
՚էերոք , քսձէղի պէ^Փ աաքբձբ ի^ե՚ն թսւբգ^ 
մսւ%ս։֊թիւ.%^ ^՚նչսւՓ ւ&րձագ^՝1կք ե՛ն էֆ^ 
ւԱ,աւ^^ ՝իյոըվ^աե՚^ւ"՚՝ճււվ^ա1ա^ւս–աւհա^Ա, 
բւաւօփ^^ւռքւ1է–թեսքէ^,ե.պռւ–գագրւււ1^ե–աւգ.^ 
\1՚– էէբ սձէկւսօկէկհ։ սսէ^է ղ՚ք^ղ^ ՛ի գօէբհիա վեբ 

^ ՛ի ^սէՈաէօ^օօէռէ֊թեա՚նս յս^ա/իկ գաա%թ 
պար։օգ4էքքք Լ. մաէձսօ^ոքա յի^սապա-թի՚յքք; 

էւ–ք^»վԲ» ^^չքէ^պգ ք՛^ Ղ^Ի*– <*^ * ( ^^"՚հ Ի^> 

^ագմէէւՆԷ \^^գքյէս.1քհեա^ւ իօւէէքքովէ *քիւ 
•ԽաքԲ^ յեր ^«^ (431) երկ^ա պ.գիս ա.Աչ. 

յ«Տ^,ալ ք^գգ^ոՐ պսաաւ.^ Հպ՛ իէ.րե–ա%^ 
4^փ.էի% ՝իկ^Փ \\փէՓԽ՝ իկ֊յիւ-^Բարգ^ 
ւՏ^օ՚ւ-Քիէ^՚ե ա/քՀ– • Լ՝,ւե1ւք. իաւքխի*^^ \է–գ 
գիպա0.օք, էիՆ –ւ՚գԽ ^բԽ • յ*™ ՚՚«՚4»է–"4 
^% յ,րէէ(ե իչի»սՆւաէյէքա,լ իա^՚^^ր սփ^աՆուէ պօիօէօ ՚Նորէս , փսւքսչբե ՛ի \\պէւ^իօւ • ՛էլ. ւ^ւււ\ 
էւոյա Հ^յէգ-ւԱա ե.\)՝ս.յ^ւ.՚հ՚ի • 

1 յ՚7– Ք"՚՚կի չիք Գ յիԱ՛ աօորակաե բեսՀ, 
գրրէւ՝ որ կո^ա–ւ$էոօլ ^այաբի իսպառ. , գ^Հ, 
աւ.արթ ք– ^շ,^ գիաե^լ յ^,»րադօ.ս. թարգ, 
մաէէՈւ-թիւԴւն , պւլաքս իՅե ս^ւտարակույւե^ 
Կ է պհ ^է՚կ՚յբի^ եւ.ս &ն աղաա թսւրգա/աեո»^ 

թիէ-՚եք , ^րՓ՛ գրի Դ վիր^ր-՚ե յա^1է^ 

ռ–ս.Նի^թ.ակի« եթե (41) *՚0,յ»ք»^*ւ^ ^*յ 
« արարաք պըր առ ւՌ-ղ^ գիւ. տ էր է ե. սչ^ գը, 
էէրկտք ^ մի օէււե-քորղյւ թ–~ի;/ի^ ափաէձ 
•Ո առէլ, Լ էր որ կր^եցաք ք^^Յ ԳՐ"3 ""•"է 
ոցե՚էու^ կսէրյճառօօւիսք՝ ւքա§^ պաե^^ ^& 
» ե. ղԻ7Տ% պա^էէ.ւօք1է է |լ յլ »7» ^չ^ աււաէ-էրլ 
Հե-էոագօւււօէ-թէււ^ ե֊ք^էԱքու-ււեւըւ է% ՚ք ■յւ^/&^ 
ա-որռւթիէ-՚հք առ ՝իյս^ա աձէլ ղի-րկւռյ «տ, 
րք^ակաօս պար^էո քի/ողէալկպււոէսւֆա Հէա^ 
Ւ՚՚՚-՚Փյ * ^Ք զ^ԲՏ գրչագրիս աա^ւք աււ1ռ 
^կո։.թիա.%,^դ.՝աօ.ա,^^ք.ս% ք^՚-՚ոք թարա^, 
Ճէեէք.թ1էէ^ ղ^ռւօվագո/ն օբքէնակւձ գրաա-^ալ 
աէ^ի զվարկ մեր է \\^իակ պէթէակ֊է– մաաէ-ա^. 
^րք, ^աՆաէէ քէա^օէկս*թէւէ.ղԲ , բ-ւորագիրէ 
է^րկիչէ^ա% , գրէալԴ թա^ի% Հայ^ Յիք* , ^4–. 
ա-ամի. *\–րիգռրվարգապե^ի .գձ.բա1.ի \\կա%ք 
\^^^էաէ^ասփ , ար երեռ.կի էր ՝ի գարօւ^յա^ 

^կյ-ւի^^թ. կի-ՏՒյ ^ 4–(>~–– •»*■. 

ա-ագրէ^ ^ա-չակաււօր էէ՚պյ I ,*";ճ^" ./**"^ թ^ս ^Տ (507). \\^ս^ո, ^գպ.թակաղ1.՚ե է 
^0է^աբուՔէֆ^^ ^մքդէէՕԼ^ յաԱկ 1216 մթւչձ. 
11229 , ա,% ք թիւ,% Հ.ս,ոՅ ք^Ծ,՛ յ՚բա-մ՛ կ^կ, 

^Օէմւււբի յ–"Փ 1139 ) ռբպքքս ձ-գաբ ե. յէէք^ 
^օւսէււ.յեալ^ղսքաս։յււէ–թիւ–ձ խ-ր յթւչե. յ1196 
կամ-^ա, թո^ակ«,%ա.թէա^ Ոէ4Եճ603) . ա. 
4^աբաէ^ է՚րիւք աւէկ յաււաԼ քօ^ ^ագէէ^. 
գքէո,թիւ.% I ^ե–ա.ո%ի բ., ձ. էւր իՆչ^ յեա ացկ. 

ե– աքնյաււմ^ յաւ-եւէալ յաաօրի ր%ագրԲէ , 

Հք^ասքձքի ւ։ւ.ւււււձ–ք1ք և. գստէ-բք ՛ի 2^թ^^ • 

^^է՚֊ք ՚ ՚գ՛^" ^ Ղ՝^հգ՛^ ԳԽԿ^ յւ/՚շ;"""*՛ 

էքրկաէՓր՚ո^էա%էք» , ոչ^ ղբ ցսգգ ՜ճյգքոււ^ 
1^սքա^էա^ս^իԱ.\\ 4սբգաճւաք՝ւաւշակ&՚րսէի\\ ակ, 

% ւակ « Տէթւ՝%ւ^ա^տ–^^է–^ք–^յ»Լյ<^1ւՆւսկէ1։ *(1 

յա1ոակ1ւ աքէպէօ , ՚՚՚\՚,յլ ե. մձք խկ աառա^ 
պեսւլււգֆ 1| արգսձ փսրգէսպե-օէ ո <1) > 1^»», 
րե^—լխ ըօա խ՚եգրոք կ»,ւաա՚նգթ Ա 1լա^ո^ 
կո^քեյամի 1248 , ՛է թու-թ, Հաք«ց ոզ.ի , որ 
ւԱաւ՚է-գ^ոգո^ ^աշոէ-աւէ^ պւաւաասքսս^է^ 124Ց 

«.^ւ-ւ՛^–– "/տ«2)՛ \–։Փէք -Ո-՛– 1՚–«. 

քփ, ոբոք օւ՚նւււձ Գ յձղ^Լ^սՕէ– ^է ^Լ.«^|V«քէ> 
>սէք .է քքրսակէ։ ւէմաէպօ իմսԱէսՕ» ■ |> Հ^ագոքե ճա^ 

^.^՝աբգյև^ե–ալ՚է թօէ-քձ Ո՚|,է.,^(\ս7՚ւ<>^ , Գ 

Ոասւ– \\ աբգսՈւ պօաբգաւպէոօի ^ * էւռանց օւէԱ^ 
բէ1ւկէ1է.1էանսւք 1է.ւԹււսւ ^ ւՏձէ՚ձ 1Է Լ\է––«*֊% > ^աէւ^ 
պ(, Դ%յթ. ձև«.սւ,քբէ յիշս՚աակխ դօ^ձևալԳ 
–կի^% գր-յ^ յ՚^ա-մ՝ իէօօի ՝ի վերաւ ^՚֊^ 

^ա4.ւէ,%իմ՝ աւ^ձլ էթէ էյէ էդրգբււրգՐ \)՝խ 
խսչքԼՓ պատրիս.րքի ((&«»>. սձու-՚Խ , գ^ր վձձ 

քագոքե յէշէՅ՛^ * •»(• գխ^-^Կ*^ ք*– ^^ւ-էո 
թ^լկակա% այաւ.6^.»»խ. Լ^^գ յասս^չ^ւբ^ա ա^ 
աի գ1,՚–բթ է >քկ^ յ^ակա^ձրէ^լ եթէ թս^Գ^ 

•^^Ւչ. ե^րկ-Յ՚^Յ* ե՛կ ՚^^"4■*Ձ^ էյ^ 1՚^տ/^ դ ք՚րհչ ե. էէթ ւէ-Փ^Ն-ին պսէրզ ե. յոոոօւէփ ր"Հ. 
օիէ-ք Ժսէէ1ահսւերե էՆրօքէսէրյաբե՚էՍէ։ ՝\^օւԽ^ 
Խրկւէ^^ էւէկ բնԽգիրք սաե-՚ն թարգմաէէ-ւօլ 
^րս.^%ս.ւ. ՚Խւ^՚ն \\.»թ,<^կ»աի Լ ՛ի մէ Լ Գ 
•Նօքհ թու.ոկ^%ք, (41) . էափ, դՀամ^«ւօս.% յէ-ր 
գ«օ/ւէ I ա. ապօւ ^էֆւէէէէ լ որ Ա. սւօւրօւՆե՜ալկւօ/ 
յ-ղգխ . 

|> ապագրոէ-թ&էէ^ա յաքօաԳկ կարձ֊է-որ գա^ 

^այւԱքԱ1քՍէւ։ւ.թ^է^ ւէթքէէէ իմա^էռաՆոգ ^ա. 
"–1*3 ^ ֆ՚/^՚"հտ ՚ւռԲ Բ"՛֊^ «պբգեալյա,^ 

Գյս.օ,ոէ.կ աԱո^սԻ,ա մ՚-քգւ՚Տ ^ Ք՚"1^Ք^Յ ՝ 

ոըր ՚^ղ՚ւհ՛^ յս^քւո^*.^ կ«.յ՝ գ յ^չ^ փա, 

կագհի է-գեաւլյե֊ կօււՐ Գ ւէէոորե ւ. *\^^ւ. ոէ.ր1^ 

գպք^ թ՚չ^գիպ՚՚^ք յ«ր ^1է^%ակ% կարի ռըշ^ 
Սէռւ-թեաւգ. ի^,ռքքքո,լ էր , յիՆչևւ. ա,%քւօքո 
աոսք էգաււաււէ1ւա.թ1էՈ^ քրռց չիգք՚ն էոձղէէակո > 
\քրԿր"ՐԳ ԳԻՈ։^ երկա,,1տա^թե^%\\՝ք^ս,^ 
յեքի 4– Յճա«,ձ յաղագաւ ՝\ՀւաւՀսւ%աքօւ.թքոա^ , 
ղսր Գ վաիհճան պաօոՈո^թԽէ^ Ւ՚–Ր՚9 Դ ^իւ֊« 
թարգ^՚Աո^թ։^^ Տ,^յևր1^բ. (532) ^»«««^ 
է™, գրել –,«/,^«Հ. « Գարձեալես^յ^^ս^վ^ 
» • • • • ^բկբ"յդ՛ աէո է*ք»ք՝ ^փսէճւ^ ւհտ"հթ » ե. պարգու.յ , ևթ^– «..սաի սկսէԽ.. և. ձ^բ ^ 
Ոաաւ. էլ. յո կւսաարի ■ * • • ո |* աւմիե ՚ճօէէւէ 
փսշ,^ առասեւապէս ^ւՈռռ-թիւՖ ^ևղթաՀ. 
Կխւ յաստռէ-սւՆսւրօ^ւակօձ գիաոլ^էքսէե հ. 
խորթւ ^ս^շճար %ւգթւ% ւ^է. ակիպ^ եգեաքԼ 
քսէ^անաւու.թ1էօ^ շ^լ^ւս*/*, աււեաւք–^ ի2րւ^ 
ոաս^ Ա%%էՕ՚(. ՛ի ՚Յճշմօւրիէո ռսւԳօէնաքօւպե՜սԱւ 
|>յ^օ«<–ս , եէ օւէւԱէի յ^^ուսյթ^օէքաէ |ս«ււ^ էէւրւ^ 
Խ ^նգքյ, |>»»».™,» , ՚ք յէլ քէքէալ ե. ը^ 
կարգ էաւթ աա-սէկաաւա^ւ . ե. կ%բէ– դՏաո^ ր 
կռւք^111^կասււէ^./ՅէւՏ1^ ^15ք՚՚7 * ՚Ր"" ե՜գԽաթ 
%ա,րա ^յ^սոս. կամ՝ ^՝–օ,րգ^ղիյէօս և. քք^՚ա^ 
գ^ոօ սւռպէ^սւըա է ե. ղհկեղե՚գրն ^^ա/սէւաակ 

1քկ 4«.<.«,™.Հ՛^ ձւ,մն 1՝յւգ~,,.,ւ. ,, (27). և 
ւ^ւսէ-Օէտաէ^աս^ր^օէքետաօե ^էասւււ-օսւհ^– ււթւչաւ. 

Գ՚\/քրսէ^ Հիբ^Ա՚ւէ ՚ I՛ "յթ ^""–է •««–«••–ել 

^"՚քէ^ոա^օ^նին աս,րրէրօէ.թիք> թաքգմՆԻւսւ^ 
թէսՁ^ն , Լ Հ– ք^% պպաամհա-թիէ^Խ առ աա.եքլ 
^Աէէ/սւռօաե՜սւէէ պ^չե-ա– ւսռ^ա^կւսք ապագբ^ 
Գա^ւ. թ^; ^րրոբգ մևւփւ մէէ-օ թսէբգճ^ 
սՈէ֊քՕոաւ Խսպմգ * Հ ^յլոճ. աււսսւօւաւ.ա1քէ^ "Բ^ 
կւօւքէււ.՚Նյ^է ^ամէւ/սւսէ Հ– րարձրոէւ^էր^Ն քւճէէ^ 
էէէէց՜ճաօ.^ ^յււր^^յաքէօևսւգոխ եբեււ^՚^ւել^ 

յաւո1ր՚նագրի , ււր ե. ^ա^ւ.^ս^^ /յ^արգ 1|օն *6 

թհէ^ա ե. է-կէ՜ց^յէսնաՆ էԽւսա՚աւգրա–1^քււ1^թ– 

ոք,,գաա%ֆ՛ ՚իյիսսռւ-մ՛ թ աքէգմահոէ^թեսԻ,՛ 
(574) ԿԻյ 1ճս.ռէ% ^ս.1^%այու,թեա% . 

—Ի 1՛% գֆքԽւէք . որ է գր^ 4–Տ^*/՚է*՛ ^'^'^^^, 

4% այև.յ,»կ«&ալյս.յ^ 124Ց յթ.չեա. 1272.. 

աք ու^ոէւՏեաաւբԽ՜ռսւքի ք իէՕէէԽսԽալէ մեր է<«ո> 

4 1Տ70.– ,,«6>Օօօ^1է ւ,քրւօ>ՕօՕէ^|Ը ՏեԱՌՆ ՄՒւ՚ԱՕԷԼՒ 

* 11 յ 8, 1 Ա ՚ւ 8. Գ ք Ո ի Թ Ւ 1> I 

յՕլդաէքաւ սկսնակ ^իՏւյեւ. աո. է11)դէ բա^^ւ^ է 1ւ֊՝ի ր՚"3 ^աձՏրլ պ^ձէգքւււէէւա.քձաէՏք ձը^ւ ^ասսսէէէէէեօցի Հիմաւդ. . Հւ Հ– աքսպէս (^ 
գէռա ասօղսէ^օ Լ ըւողացն • |՝<յ^ <«•<%»» է 
՚եսւա ղյւռքղաեո։.1&ս պօւասճւգոսւց1է՛ ա֊ւաէո 

Ն՚Հբ* մերոք . 

\յքւրիկանսս ե. ^^սու. ՚1՚ ■ ե. Հ^Աքաիպւա 

յթ. ւ^^ւ. ՛ի գաը,Հ,սօ.^ ՝\\րիօաոսի^ 

Լյնաեռս էտօնէւէա^էտ աււռէռսսՈւգրօ^ի լ գը^ 
^եաց ՝1ւ^^աւՏօք յթւչեէ– ՝ի 1^է1,ոաՆղ իաէւււս 

ղովե–>աէց ղիւ-ր^ Լա%օէ,ա%&այ կկե,ւե^ակս,՚1>ււէ 
^բէքսւիկռս, ՝ի կւււտա%գիսձւռս^ սկսձէաւլմ/ձչ^ 

(ւ)–^–»^»^^ գք>սւկաքւգսւց%\.\«՚^աա%գ՚ե9ւ–պք>ըք^է 
1ւՀ> սյք,աբիսււ եպի–կթւպ1օ\\՚Խէրե՜Իւ–էյիդ^ե^թւ 
՛ի ք||Հ<՚9.՚»>^ յթՀե. գ ((<ս.^>«^^;^<ս՚ ՚Օ՝^/՛^ * 

(II Օք.~^^՝ 4–՛^ Ր– /–^–ք ^/* 6*–Հ–ւ. ^–.– *.,(> քճ>սւՅհ^^)ւ ՀՀս^այք յէէրկիք՛՛՛ \^յ"՚1"–՚յ .«/•*■- , 

||ք.՚0«((ո^աւ էքալակոպաա \^1քւա1Ոէա^Օք , աւ, 
1*ք1ա յ^ք-էքմ^ էքրւչ1ւ. յիւ֊րեօՁւռ ^ամ^^սաք^է 

լ.ակի ակյ-ւք քԻպ. իէ.բսւբա%չիւր.% * 

^էաէաբւսՆսւ/ ա/սաե սո.օ–ւի ե. պսպսւօ ^էեաոքն 
ւք^իա– յ-ամաեսէկաց « պէ ճշւ/արիւո Հ– բս^Աւ 

թէա% ղգիառ-թիւ-՚ե ^ամ^ւ.^ Լ մաճ.՚եա. 4 յ.ա1^.%Ա>ւՍ.ԳՀՊհ1>–14>՚ե 

ն. &կձաւք աղնյա չւ^կթ^ւէէրիւ^ր վաթսուն օ$մ% 
I՝*. $1ւե1էե էէէմււԼււէէհ ժաւմ^սէւօւկք կհ1էւսց %էւր4Ա 

1էրԱու.–ն ձ. եսթն ,սՅե \\՚«.ղս.Փւհ՛ ^ •//^•^•«՚– . 

^"՚ւ^՚Հւ • ^ ^ ՚^էք՛^ սրաւլ ն. օչ^ իւ^^սձ % 
է՛՛հ Քք"" I >"՚/"–"9*՛ Լգւ–՚11օ–ւռւ Տ՚՚՚րի՚-բ "՚/՚տն, 

Աէ^քժ կէաւրիա-ր աժ, ււր ՏչւԽւրււաւպէ–ւէ ^ւ1ւն ^ԱՀ, ■ 

դամ՚յհա էւա^էէւ^ ՛ի գրսփատկ՚ն , զ^1փ է֊։^ 
քքօՈաւսույւ օւյի գիէոօա ք 1 ՝ւ. ա լ ս. ծ%(աէ. բդ^ 
կս)ն%, ձ.յձ« ե..Ք% ամի ծ%»^ է1՝^Հ–ք ^ 
ՓԻյխ"^՛^ ե– երեք ամի հ%ա%Խըյե զ\՝^էլ* 
սպսճւ ^օ, \\^^ . ե. ււգ՚^ի՚ե ^յէէլ լ՛^"**՛՛ 

ե. 1^1-Ա՛ Հսէրիա-ր ամ՚է ե. սապսէ ծւծւա<^ տՍ՚ք՜/^ 
–րգի ւԴփք^աբէ1է–թհօ^ * 

Ն*– ^^՚"՚գԻդէ"՛ <Ս*^^"7–^"*՛) »1(«՚"7՚^»5|/ւ 
««է . թհ յեա էրես^^ն ամի *^* գ գրաի, 

ե. յ0ւի ե-րե-սւս^ ամի ծնու, ^^գկլ է՛– ՚ձ^ե^ ք»է.գա քոքր խ-ր , և. զ^ ^Փ-Ր *^Ր*»"«–* 
ամքն \^ւէէւյ^ հ%Օէւ. )^թ ա \^ւ. օչքսա. գի, 

\^յ^^յ՛ ձև^^գ«^ լ՝««էք».ծո/ յ^րԿԻ՚-գ, ^ ՛ի 

1էգէ11էա կաբգսք-ւգւէւ^թեաե ք.ւսէ–սւկսձ կր էս^ 

^^խ֊ք և»,թ,ս%ս.սո»։^ և, ո^թ ամ՛, I >.. Գ </«<. 
ւՌ,%ակս \^Բւ^ յի^^թ՛ ոբգիք՚ե«րա պ/ք^օ^ 

ե. Լքի ՚քւէա».՛^. \՚Հյ.բյ՝^ի , ե. կ.«քթե յո^յ. 

եբկԼքխ-ր Լ. Հ^^ է աօփւ. ք|;>ձ»^ > և. ըսսէ էքէւսէւ. որդր քոաւ Հ^լ.թ»աւաէՈփտւ ^ ե, քոոօ | ^ 

օորւս աւ֊թ ^օարիւ֊բ յխւՈէյւ ■ 

ւ/այ ձ–1ււաճ. "րդֆ ըէսո \յ*–թս/եաւ^փ^է է֊ ըաէ 

ձ^ %«րա ^թճ,աք,ի^բ է՚աա.^% ե. է^^թՆ ամ՛ա 

Հն՚^Գ՝ ^՚" կ՚֊թ՚է^-աԵի^ և. քաաա, ( %»քէ, 

Աէ^ ^արիպւ փաթսէւա^ ե. Խյ^քա– ամառ ձ–1|*0*. 

կոէ– ւէէւ1սէ^ . ե. ք^ւ^Խ օամձնա^ յ–օւմււձս։կ^ )ս^ 

էջին գւե^՚նքե \\^կյ։.%ի^Լ–յ^կ^ Գտ"՛^ 

կո^թիՀե կս/նօ,%ց, ե-էթ. թաա–ռվ^Խր1^ւփէ.բ^ 
1^1– ՝ի%օքե ժօււ^թնակս կսւպււէ–ռքւՆ թադէէւա–1թ 
սբու–ւ1 անոէ^Աե էր Հ^աւԽւբթսււ ՚ 11.(1. վսււձ ա^էՕ^ 
քփկ պսւաւՏԷ կնանա, , թկ յիջանձ^ դ քԼո^ 
%էն էւ. ՝ի կբե–չք»աւկօւկօձ վարէքլ.^ օրգէ^ւ^ն 
\\^Բպէ ք ր՚ա^րկս՚յայն է^աբք խ^րէէա1^ ^ և. 
^չ^եաօ^սե նօցա կանէ^ււ ա^(. ն^թէէ» գնայէ^ճ։ 
քւոփն ՛ի գսաէէրսւ^ ճ^օ^նի պ^ր^ ՝ւ^ոօբե^ 
^թն . ճ. ծէ^ ՝ի նօ^էէձէ ■ Հւփ^^ •ա^օ^ 
աաէ-անբ » ^աաէա^սէքյբ ձ, էապււձալք • |,՝«– 

(I) Ա.7~–է.*–Ր–»՛ «–1––է" ♦–է*– է^. 1~կ 4,-քք–* *• ^Բւլ Դ յ^– ^էէք^^՚ակս կա,ք ք^^հ-ղ. Vյ՚- 

ձ. կա/աա. ^աաա իռ«^թ^% և– պ«աաէ^^ 
հ բա^թ , և. ձգթ. ե. %«ք«. խրե^՚Լ^ թսՀ. 

ե. ^ւ.թ ^\ք^ ՓՒ ՚^"բԲ՛ "րգՒ հ-բ հժ՝^"՛՛ 
^^^էհ-ք յհ"–^ ^ ^^գ ■ I՝՛– պ^ք^՛– ՚եարա 

ա. էէւա-էէ֊րս ^էէթթա-ր եքէաաւէէւ.% • 

Խւ.թ՚ն . և. աւ-ռ^բ,. Հարխ-ր թճաաւ-՚Խ Լ 1^ս.թԽ* 
գսՈ-ււբԽապ օսԽ թաօաա^ Ա-ոա-թէ ե. քէ-յքա-բււ Ն՚-^^ր-րգ՝ կ^"""–ր^ք^ ք՚^ղգճ^ՀյԻ 

Գ%գ. , և. ա^^բա ^աբիւ^ թա^ռէ.^ և. ^էգ . 

ւ^է^րօրգ՝ Հ՝)օաքաքա,^ ՝ք՚^7""1էք–^ .^՚^ 

^^է^ձ––բօրգ՝ ՝^Հաիասւթբ^ս ^գհ ՚^՚ք*՛ (^"՚., 

ե,–թն , և. սքճ-ոէ^ո. Հ^՚-ր քճձաս^ Ա ^թագ > 

ր1քբ , ձ. ալ.օւ.^ Լրկե֊րիւ-ր և. ^թպ. » (^ ^«է. 
4է,1ւբս քաւարէէէ ե՜օճ՚է. ^ր՚^ղռ^ յաս» ^օա՚ք օՀ–ււ^ 
^ ԳՐ-Յ ՚ 

էքկ^ , է - V ^^ –*ն,^ .^ •իջօքլ. 

(II Ս՛^. 0.|.,յ1.1.ւ(»>և1» .^^ 1180 -/•• «րւ Հճ»4. ամօաց՝՛ ծււսս^ "ՐԴս Տք"" I ՜ք*֊1^սւէւ–""՚է^* 

1էքլ.էւ ձ. էո֊Բ%՝^ք%աէ. –րգի ք օ* I ^է-թ-^էսււ^է^ 
և. լ՝1քքրտ.(^ X \^ւէձ–րի Ա֊ \յեսՏհւա Հաքփւր 
.է.թս»ւ.–ե և. ճք.գ աձ^ աաե\ , ի^ |^^ճ<. 

*\ւէէյէք ւե-օ՚լէէյա^ Հսւրիա^ ա։^^սռւ% էլ, 
Ոէ-թքյ , Ն%աւ. .գ.գի ըսս, կճթա1Խ.ա»ք/^ , Լ. 

այևւց է I ^*– ւ^փւ՛ –մ^Խախ Ժսւ^ա1աէկք Նորէս 

ռւա֊ 1ւսփւ ^քաէ^ աՀւօ^ե ժ^ա^ ե. քծՏէ օայսաւ. • 

ե.յեբ^Գարիւկէ ^Փւա-էքև և. պ^ք^ձրպէգ– էԱյթ ւ 10 յ4սոյ.է.ո.«11^հ»՚իլ<% 

ա/սւրգկւաճՁէ % (^"՚^՚՚՚լք ե-^ե-ե ՝է ձէ՚ռառ 1 ւ^ 

^րն ամ-յ^ , մի%չե*֊ դ %«խ այիէձ ե. ՛ի %ա,՚և 
՚1/5 ^ "ՐգԽ ք՚-Ր Կ՚^—՚Գք /»–/է*«.*յ Դ «•«է 

պահկ% . և. ժաաոքյ ՚\^ պասէարօւգ \^սասէձւ^ 
՚^ա ^ու.շ1,յ.կլ. էր \քչ, գ,^ագըւ.ի *յ,. 

ե։ ^արխ^֊ս^ա1էաք է^էաւ. ոքգի ■ )^ւ– /ւաւ/սէ. 
**"9 ՚1ւՅ ՚ւՈք"–՛» Ւ–քՅ 5ք/4^/՛– *^*" II*– 

^*^7Տ՚1–՛»*՛–*– (1–»"*#՛/՛ ՚^" V 11՜–Դ/* գձօւ^ , էր րսքքւ–էւէ քձգ \\՝ագէ *1՚ է– ^գ 

),֊^ >,,^ •լ>..^ «.էյ» Հ)–ք^<^ Գ*– , 1> 

^■«^ է ((«^ 4– I ս»աբ.>^ք և. է| /»«», 

գ^՚՚"^Խ՝ 1՝.ք^^"3^՛ I.՝՛– ^^գԽ |յ*՚%՝ 

տէս.1111 1 ւ^ւ ռրգի^ *|ն՚</ա/ քՏ«>քօ>*– «*–է^Տ» 

I,՝՛– «^ *■«*■« ՚|,3 ^«*^ ^՚ձ ^^եղէ^ 

■օէօ՛ պօքաէաաե-րօէւ^աւյւաա աւ^ ^էպա1աւ.թ^ւ–1Թ 
կարու~էւե–ա^ւ է փէ1է1ե ա^ պւսօւՅճսէււքւ թաօ՜Օէ^ 

^կձ^1ք% պ^ճէ^ս Փ^՚՚Ք * 


,Տօլ>^|լ։ 1 2 յ֊Ա.Ս–Ս.՚ԱՅ.)|13.Գ11)հ1»^հ՚ն 

պ1սւ։,ու^ա Տւ^ւգացէւ *թ ^շասէԱէկ % \ք– ՚*– –^ 

՜ւճե-սոյա պէււԱ1Թե^ղագֆսէք1–թ^է^կ ■ 

լ՚«՚^/»*–՚;յ Հ-՚րի՚-ր "՚-Թ ՚"**^ » \՝յփ–^–՚գ 

^աա^քէ-ք է–բ^սւէւ^1 1ւ. ^ք^Գ է^մ՚սց ^է՚Նասւ. ք1|ս;ք. 

գօւ.(^հ$Հաէ քսսւ էսււսւե՜ղսւցգ ըօձ-ու֊թե-սւե ■ 
I.՝՛֊ "ՐգԽ ^՚" ԽօՒ*– |>»»՚–ծ*/ եբկրղա^ 
գե^ ՚ԽէՆ. , ե. կա1.դ%է^Ն %Ոս պասակձբ ՛ի 

կռ.«ց էէբ^է^ագ-ա-թե^ % ||<« շիեա^ քա^ 

ոէ,օձ ւ։րգա.Օք իէ-րռ/ 1 կ՚~ ՚\ Ոէ^կաւէյիշէ ^ա 

փոթսոէՅէ ճ. հ^՚գքւց > էլ֊ ը՚ւա \^ս$գէ.ւոխ չը^է^քէ^ 
էւան քե-ալ ամաց ^էէւրիա-ր ձ–րԽսու% ե. յ^էնէ^՝՝ 

սՈէ% աս/* ե. ըօսա (\>«^յ–«յ էէրեաաւե՝ սսճ՚ք 

րւ81.քրւօ>Հ՜յՕօյ^1է։ ՛նալ, ւՓ՚՜շ^^ * ^ –1ք– քք^Օոււ^ Ըք"" ճ՚յ^"՛՛– 
%ւար ժ-ւաԽՈւաւպէագրի , Ի՚՚Գ ք ՚" 1 ՚՚՚Օ՚՚-՚Ո^ ^– 
^սու% էլ չոր։։ ւսէէաս^ , ձ. 1էկօէ1ք էբ^ա ^"՚ր^՚-ր 
քս»^ռա«ւ.% էւ. ե^ք այ՝. Լ է%. պ. ա«ձ% , /7ք 

օոէ^ե սէմի էքքօւդի-կ։^ բ.էէւէ/–էՈէծ՚ճէԱէ. "ՐպՒԲ^ա^ 

է^լղաշաս>րա^յէրկիր% \^%ս.սէր. \յւ– '\/^թ, 
0ովթ ^սկս՚ք որսա^ շթողլս^ ւ^ս , ձ. կերա^ 

կկռւ.յևալք ՝ի ՚^^վի^ ՚\^ , ղԻ «.4յ^ 

Փր^—րա էւ. է^^ էէվ^էի՚ե քբ՚՚ք • ե. 1աքո 4^/1^ 
իմա^է^ , ղ^ ապրեօւյ^ սւէվաւ. է |^ճ. էք^ալ 
աէ^ Ր Աք ^ճս1>ճ–ւ»ք ^եպըւ.11 ՚եօ^ւէէ ( պ^ յիզու% 

էՕ^ էէէր 1ւ. աստւէէ-սւհ^աապսւշա՝՛ ոլյխքբ.ռ^Կ–աց 

քճս աո. 1ււճ/ ^ււոք 1 1^1– 0Աք . ԱքՕքէւ-աոո՜աո ^՜Ր– 

։աւ.քտ% || ս"՛/^ ՛է էաւ^րն ^\քփգ»ր ՚^փէ^ա^ 

զօւՅէ 1\գաէ^ ■ |,՝«– սու^րՅւ Լ\ս՚կո^ ու֊Ո–, 
Հ,ա^խ ե. Հ\«վ^օձ%էս էթբա^՚ե ե. այլք 14 4>էԱ%%ԱաԳքՈհ«)՚1>Ւ% 

1.՝/՛ V՛ VԲ ՚՚ց^՚ք՚Հ^էպքք ա^^ե. ^•չ^^ղգ^^^ 

անց^ ^գ ^ւէ^ է –՛պա աԿյծւ^սձԱյսձ |^» 
ցի յԼ^ թարգւ/։^ , և. ՝իյսԻ»քաեել ^ովոԼձ 

(1) Ս*^;* » |«^– *՛––/ ՚յ»* - *«*՝ - '*-1^^-^Ւ^■• 
Ա^ –յ– է– ...–,» ք^էտ– գ–՛՛^ > »/•• Աո–՚ճ>–(«–– 

^Լ–("*^ Դհ^ Ժղ^– V *՚ք ք 4^ ■ -- 1(™է"** ■ «/ք (*»■ 

Ա^-է* >-֊ ք^«– ւյ.™–ք*– • է՛– ժ»–՛–– •»- ^–յ–«»––. 

է.՞/՛ եք֊*"–՛^^^ ■ խ–– ––*–յ^^ է– /^"Կհք **Ր^^^ Ա"՞/.՛–՛» 

^^^ղգ1այ^^յ% Նս^ագէակ. .ք ՛ի գ«րՆ ֊.հխ ՛է ^քի1~ ^ձ֊ 

- 14* <>*(•• 9) • ––է. –Ս"«՚* Ր–^–*՚Լ ^ "՚«՚* Եք. 
•«»–»^ –""՝ ^քք/յ* /*«(.-** ^է–՛ դ՛ «–յ --■ Լ՝^*(" Ր՚^Ըք^Խ ՛է* . ^ ՚-^-վթ՛ ւ4>»՛ ՚^եչի^ Ըքլ, 
ռաւաէ \ ե, ՚^լ քք կաւըէւե պ՚ք՚Յէ ■- 

ւամևէռ , Ա, Խկաա ե-րե^^ք-էբիէ^ ^քաււաւէաուԶտ ե. 
երեք սւյ՝, խկ ըչէօա Հ՚ռօրա-յո^ եբկերիա^ ճ^ 
րեսու^ ե.թե ամ՝% 

՚Խաւպէս աւ. ըս՚ո | օւ^Հ.ոո& է 

1 |>((/«.Աէ*– ւե՜1է11է1էւ/էւ^ կէ1էրիւ–ր ծ՜ր1քւէույւ ե. 
երկքւ–^ հնւսա– ^քերոէփ , 1Հ քա՛ռ .\\սէրւ.ւա^ւ՛ 
յիսսւ^ և. երկոէ-յ աէՔ^ց . ե. եկաց երեք^սւ^ 

րր՚-ո երաէւոէ^ Ալ. ի1ձ "՚ս է է՛՛հ ճք "՚ """^1՛ 
գր"^ եբկձ-քՓ՚-ր եբեսէւձ ե. թ^ սւմ՚% I՛ </ւա^ 

«(V ՏՐ"՛՝^^ յաշսւարակֆ՚ե , –րգի^ ՝\Հս՚, 
4Տսք եկթ յերկէր% Փ^">՚«9»–^ ե. I իբ՚էՀ, 
՚եաեաււ– • ե. ^աօքեգեօւլ ՛ի պաաչւսւրաոէ-թիէ֊ե 
եթկր^ 11, ՝ի փօքեորւ-թիւ-ե , ^աՏ^աաե ե. 
^նակե^օէե սԻւգ , Ա. 11* ^աաէ^^ ՝է վք/ճօէ^ 
իէ-բե^^-եց որ կ,ս^ յս,րեւ.մև,ի^ կգիպս>ո»ի , 
Լ. յ^առսձգե^ե զկչձակէ ՚ե^վ^ Ն^ ՚ 
է^^էէաղէւ^՚ե ե. ^ա^ււճէՁւէաւփ։փէէէ4–թեւ^ւ գը^ 16 4«յո3.ս\ււս.՚<)^ւ>օ՚ւ>Ւ՚հ 

\* յձ■4.թսյ^•ա^ա4֊՝^՚ Լչրբրէ^շ. ամ/ձ (1««լ. 
գօւսաք էքսւ–. ^րկէ գ-՚բ^է որ է ^Ր^ք ^"՚^ 
պւքՐ ամ՚է Ա. ՝է, յօ^թքհաէսսա^ ւօմ^ ՚եօրէա։ 
շթւԽպօււ– էսշաէւաբէաւ^ > էլ. գ^փ թօէէւսւաււ^ ա^ 
աքի շք1^ա.աււձռ^ ■ յյոէէ՚է^—ձ /^գ ^ր^քք՛^ ւսմէ^ 
%ա^ . Լ. ^աււ. է՚րկ^ պաաերէսպյ^ ք ^"Ր 

քՏւ %ւՌւ ձ. հ-րք^ոդագկթէ * |՛ Հ,արէլ.ր ե. աա^ 
ս/ձ էօմթւ I լ>ս»ք.ւսւ֊աք սւնկւ—է– աշոաւարէււ1խ ւ 
Հդ%իջրոխառա^–եթ^գ^,.«ր&ա^ ՝ի\՝^արձ^ 
Հոճ \քհ–բր1վթ, ե. ՝իքքէւռասօւ% այթւ.\\սքգ–կ, 
ւ™, թագ.^ւ.»րե^^՚\^բրա^ , 1ւ. ՝իս«.ս^ 
^չմև^ ա^ւոէէէ.ահաէւ.1^ ^ռպմ^ւ, շջ2խ^ւսէ– 
օ*շօէէւգք^է^աա, մէէէէ^օւք֊ 1ք^Ո*՚>«^ աէպւօնասւ& 
էսշէոփէէրսւԼաւ աէ^քք «ւ^աճւսէՀ– *■) ւ ե-օԽ ժւսւԽէ^ 
էւսւկք թսագէ1ւյւէ։1ա–թեէաՁէ օօբսէ ւաէթսոէյւ էլ. 
^•(Ո սււէ։ յՆւպէ՛՛՛ \յէր1ւ1ւ1ւգքւուէ պւսւաւէ ւՔւգե, 

ք^էւգ %Օքէա ^լ^սէՆ^ կքա ե. ոչ^ կռ–սւ՚ն^կօւքւ ■ 

(շ> ՝\յհք^քդ՚–՚>– օ«է–փո է՚քԿւ֊՛^ գր–^ ՛լ յ֊ձ գ 

յբ., թա,գ*.1–ւթէ.Օ^ էլ 6–^–^ է–ք*Ւ 8–**է" ւԲ*^ էքաւձւ ^բ հ յ աե ե. ապր^ ը ւ ՝ի ^ոյաՆ^ , ակր, 
ա^ \^ԱէսՏեաք է ք»*.%»ա^լ ի-^աԽք ^40էւաւէ^ 

^քկհ^ • V Լ՝^/Լ–" 4<–յ^յ««– ./«*<»«.* ՚Խ^ա* 
%աա. Հ1/*^^ է*՛*՛ \յ^Բ՚>^՚ամԽ^^ գ Կ. ըւԿէ 

յսւէ–ւա–րք ՚եւ^ւա ի^ււս1ոսլէ–ղէ–ւ. դյսՀձ-քաւէՓ ե, 
().5^^^ յայև.%ակք կէւ-ձ^ա՚ե \*յճ.պըւ.\. 18 &07&՚հՍ.^ԳՈԱ>|1>Ի|<% 

^էոէէբձ–.»՛^ պարսէ.էսկւէ^ ւըր– ք՚^ք* ^ •ք^պ> ^^ 
կանա^ « Էլ ւքքսւ^էգսէմ՝ յէէսէթւ առ սսպքւււ. ■•«ւ^ 
քաո. է-րԲպքի^ իւ^ռ%է՝Բ՛ ^Գ •^–յպքԼ "է– 

ա^մ1քւքա1»^օա1^եէւււ1\աէ^իւաթ^է աււօէէթաԱ թէգ^ 

լ.որսէ^ե>^ ՚*»յ.« «լ՝^"«–^ Ք""ԱքՔ Գ կ»ղՅս 
^ա-ւփաէ, ե. ապւաէ քւսէրՀէԱէ. աէ1եկօէրւէա^թիւ^1ւՆ% 
և. Աէքլ^ առթւ ^քխքէկււա-թիւ^ե ոքք ^էեեսք . 

կրի է է*, ապրէւ՛^ .*"Ր"^^^ ե. /ցաէ, աշ^ւարհն % 

Օ կ%քւ քառ^սսւէէ^ ամի յա^ւ,ա1խ ՚Հթր^ 

րռվթաք Ա իպփսէԽէւ^ /մսւգօէւ,պրօէ–/Յեսւ%Ն 

րեայ \^էԴէխ.րքա ^Աքղգէա^ ՛ի էէյքւէ1ււէկօակա– 
\^ր,ււք^.^ ՝ի յիա>ւ^ ^ ՚^Ձ ՚"*^*»– Ա՛" ^^ 
՚եԽս^ ^^ա^քա^0Փ՚՝\՝1ք օր էէւսե% ւ^բսրԱ^էւ5է ^ 
Լ. յա^էէմ՝ յ–ա41աևսւկի էոէսրէա^ ե^քււէ, Հյ^ագոր^ 
Նօա-^իւ^ւ^ » ե. սկասն գ^րեք^ պմևւրգիկ . կ ,^է 
ճաւ։ռեէ* |> յ1ո–^էաւէԱէԱ1է–ե ային \\"Ր՚՚ԿՃ1& 
Հքաւ^իէ-րէՍ քրքւ^ քսադգ^սէ^ է պաաե-րադ^ յէ-սւլքձգկաքօաւռւ. սւղգԲք^^\ յակթօւ^արԽա^ 
^.,սսւ և. եւԲ, ՛ի ւէււթ.« . \\ևրւ,սք ո՚-սօ/^ 

գել Ա, ^ւ/օւ/Խլ *ի ՜եշանս օւօւոհկաւ/ « \ՀաւՀ, 
^իէ^րռււ թւսգաւււրեսւլ աւճ Ոէ-թօռւ^ էլ, 
^^եգ • ղ^՚ւ՛ ւ՚ւ՚Ր"՛ "ՐՐ՚՚ք՚Գ քՅս՚գ"՚1––՚՚բե՚աո 

մ^ (|ճ–քո>(^ս^ < օւճ 1էէ.թաւեօաոէՀե ե. էրկօւ. * 
\\սւ պաաերա^եցս.ւ, յձգ Լ\«ք^ ե. ^,գ Փք– 
ռաեգս ե. ոեգ ՝\էաեսւնառհւէ է ե, ի %է՜րթոք 
^արկի կայ՛^ ^ոսա . Լ շիես.^ բաղէՈււ–, 
թիւ.% քապսք^աց յէսչխա^կքն ՚\ՀաղգՀ՚ա0ւ.ոյ 
Լ Ո\արթ1ռայ, . Լ սա սկսաւ. չչսփ Ա. կա%, 
գու.՚ե ե, կչՕօ. Հ »<»Հէ/.»%ճլ). |;*– սա ես, գ՛՛՛ել 
իպք1է1օւ.սւՆււ ե $ւքսւսւկերս *քա կտաէ-ս, 1ա. գսէաւ. 
պարու^ստ էսպբիքէէէ-մ՚գռրհե ւՕ^^. ե. ^ամե՚Նս^ 
գէօնս %երկւււ,սւՆ^ սա օօւկմահե սէէէ * I ՝ք. ւըյչււէ 
ասայ (յ«.^^ա;»>»<3) <ճք. յէ^ր պաս,յ^թեաե% 
վամԱ %է/է1ւ , եթկ երեք աչք ռւձւէր էլ, եդքիէ-ր . 
է ««* կ հօքք.ս, քալ, որ ւ եՀ,ա% դ Գադդ^, 
ացւ.11^ զ\^երրռվթեսէեօն , ե ^ջեայ պաղ^ 
գքձ նսրա անտի • Հքաէքօվր /էալ ամսւ^ եէ.^ 

ք^^^ 1չ*«1«ւ*^ , որպ^ս ոլ.՚եի Լ. Վ^արգս^ , էակ *քւ էէէէգէքք/^ 20 *11.1Ո11««|Ծ.*հքՈՒք*հհ՚Ն 

թա%ասւռ% ե. 1^^^՝ հ%աւ. ^–ւա^ա ըստ (;ւ, 

ւսւէւառ • ե. ռկապ երկռբքօ-ր ե. մի սւաՐ յաա 1 7՛–^ 
թսձաւէեի^ , ձ. ըսսա Հսորլ^^ ^–բէւ.բ քս*, 

՚կսթսէ^աք ըսա^^Հյւ֊թսձօ,,ճ.ի^.կ ^1"– /ւ|«տ– 
■» - ՚^-յ է ■ւ֊ւ 1"^ (^^ • "ք ՚ 1 " " 4 ք –^4;3՚– է*^ 

^«յ՚յս^. («է) ^ - ^–,(. . ս ւ»յ–Քն^ |>. 

^^ր <2) «4– . Րէ յէ«– ՛լ –՚^* ՚ւ/–*^ հհ– 
ճ^ւ«* ( յ–^ , I է»ր «^1 –յլէ^ . /1է էր ւ– յգւ– 
–*,ւ 1,՝– -- ^ , ՚Հ ՚^ դ 1-քէ էէ-՚^ք ՝"է"՝ Րէ 

–^–♦*–» ՚ՒՀ-^-րԿ ք-ւ^Ւյ-Գ 1«1– Գք*–է* –«^ 

•է յւ^. յէ ՚^ յէ,^* ^–ր,յ^Նլ–յ՛ V Հ–>–»՛–* ւ–(՝ ♦^ւտ*՛ »**>՛ 
\^Կայ•^^, –լ,– է . –6–– ■֊ձ*ք "է-լ1*^™8-/■-I■■•• 
է Հաքք \ոքա. Ջյ^^ • ՚էգ1– •ՐԳ՛––^ է––.–* 1 է –««ր *-- ւո–1"116էւ,Ւ աւոր. Պօտո՚ա^Ւ 21 

է– Ւ4յււ,– ււ.5».,^1ւքյ •(՚.–,^է.–^, «է, 

է–(* ՚ք՚ււ– յււ.քք ր-ք– 1» –ք-^-յք. ^ 

յի ՚– II՜-^^:Iք» յ-րք՛ ք ■.ք– ■^֊յւՒ.» , ^||– 
»–3– "1,քր –Ւ–ոէ– >- էլ I *–է4~լ 

1*** (■–քէլ-5-3՛ >–*(~5 /1–ք–֊,(.լՎ1–.. 

՚–«+–5 –*՚~յ՝ 1։4ւ –^ •եք֊» ՚– կք֊ ■ I;– 

1՚.ք–Ժ– »-^I՚է■ "^յքկ Ա— .լ–, ^ օՀք. 

Ււ1*՜յէ՚– քէ– ^*1~էէ~ճ**՛ ■1՛– ր– -* ք–, 

–է–* *- • ՚– -** քէ՛ է՛* ֊յէււ-ւ ^֊^յէ^ ո 

է– Դ ՚ւյ-՚-է-յ. –է էք է^է–^ 1|^ յ֊.^. 

-+ ք»՝յ11էէ1– ո»–5 1>–^ ձ՝հ~ ՚ւ–յ՚–+– 
։ւ1՚քւ*՛*՛՛ է՛ ■* *•« ~ք– ՝ ւ– ՚յ . ՚– յէլ. 

–ք . I,. , է յէ^ (յ^ւ., ս |>.ր«^ ււք.ւ. ^2 *Ա1Ո1.էԱ»)Ո.*ՒՐՈ1*ԻՒէ 

–■է ծՈէ*–*՛ է՝հ–<–՛– 4^– 11–ք– է—՚ք 
ք-ք–* >.<՚.յր–ք–յ®5՝*– ւ –լէ^քէ» ք.հ–– 

( յ՛.– , ..^^է. խւ ^ .- ւ|լ..,շ — .1, ւ. . |՝^4՚– 

թիւ1ւԱ \^սէՈու.Նոք ՛ի ^/ոՕՀ \^սւբԽ^ցէ–ո^ * 
*0^^ թո-չռւ-՜հթ պռր ճաք կոչէՆ , ռււռ^իՆ քա^ 
գսէսէոսւեօ %1էօսւ • ս. րլ.րսսթօաՀրէ–ր ռռ "հՐ՛^ 
չափ Տւերկկր էւ ^ա^ւ^ր , պոր պա^ել՚կա^ 
բէր *է բ֊՚"3 Քշ^Տ՚Լ պթ՚է-չ^ւ^ւճւ » էԼ՝ի պաււ^է–^ 
ացե |լ/ք(»ւ1Տւ<"™ւ– տսեգասււէօՏԱս *էՕԻ բւ.րո է 
յէււ/սձրա1ւա/ր ՚ր կօւաաէքԽւոք ՜պձւ*ւգ4ա • ե. բւյՈւ^ 
՚գրաոսգ օ^ւոէ-թիլյե ւէօմ1էեօփւ էաոձ^օաե-էաէք 
ւսէւաոսահաձե , ն. ռչ^ էէգիսւ , ե. յարէ-գա^է 
ձ. Գ ւռւ.1,%^ Լ յասսէ1ոըօց և. յեբ1իէ 4՛^– 
ցէր–^ ե. "չթչ^ օգահ^աւ. . ապա ասաչք . «(^է 
կւռսսՈւհւի Հ^ատա-սւ^է սւմսՆից յհրագւ^ե ե. 
էսրարիլւՓ– Բ՚՚-^՚քչւ և ս^եգասաօ.%աց,յա)ւ1Հ, 
%եա օօօքռ ^ձ ե. ՏքՈւււսՏէե՜օէ տ՚ոաոս է^ |՝(, 
փււզփւէէքակի ւքէրս^սԽ՛ թռչռւ.%^ , էլ. աքլ ոք 
գարձսէե յանգւսաասւևւա է ք1սք/օ Ժ–աււ3ե ծալ, 
գէաւց շ^"՚/՚4 1էղռրէ^*–թ1ոէ^ե \^ւււաէա–հ^օք ՝ի 

(2) ո՚«=^ >ք#*–ք–յ > ^*–Ր–)՛ 
(3) ծ֊«^՛». Ւ. )2. 4Ո.ա>6՛ ՚Ր՚՚Ր՚՚՚ւՓ^ սո/ե՚%օւք1ւ ւաէսքրւտօ-ո» ■ ո |^ 
յք^ռաէ– ,. էլ թէսգււօ֊ււբէէա^ ՝\^ւա »րգի %»րա 

«ոէ>% ե, •ք–.աղա%է. Լ ասս, ^էէ^աւ. \յրււս.ս>քդ^ ւճ 


.«.,Հ՜,օօ^1^ 24 <1–0.0Ո1.Ա).ա<»՝ՈէՎ>–1՚Ւ% 

Ոէսսլսէե օ$էա չօր1^^աս ւ ւաւե * ճ. ^քւասԹաաւտ 

4»^ թադե^այւ ՝ի աեղէււ սմք^ս Հոդակէէ-աաէ^ 

քսսա *բ 1ւաէւրե կ»ւ,ււաւ • Ա. պսւ^^. «<ա«ա» 
գֆ՚-թֆ *- կ»փա.րգք սա. թ^վքգ ք Ո^՛՛/^ 
քաբա-էաւ^ս ա֊քձ-սւեա % /**« V օաբւ քթ գ՚՚՚Ւ 

լ^յ»սէ4<»(/՝^յ|ծ«Ո4.% ձ.ի՛^ յ>ւճէ^ ^7^"%. 
թլվասււե-յսւ*. . &. ^ար^Հ.ր աւճ^ ^"՚Լ. ^^*"*– 111 11<– *–ք - «■»/■/ ■1–/ւ–4– •»Ր դ.^~.է^թօէ 26 «աքս.%օ<ւէ։ւ.գքՈհւ>+ւ>% 

ձ. եբկաւ. ^էէղււվօւրգք , ՝4է. ^էւ^փէւ֊րգ ղմէ»^^ 
^ջգէէօւյխ. ել Ն– Խէագ՚նէ^^ ) Լ. էք^^ կրէաօձ–^ 

Հ^^^ք –յ=,յ ^էՆ . |94յ4 I.–––՛ 1– է 

կ^ձ,ա1^% Լ\ակ»վթ >յորյէ \։գս^եը«^ձբ ՚ 

ա*^եէ–քքաԽսւէ»է.Ն ե. ՚թ 4եո սոէլՏէ լ^սՀ<ւՀ, 

Հ^քկռ^օւք \*օօւ^^ակ եկաց Հ-ւ^ո-բ »ւ.թ^քէէ,Ն 
»<^, յթչէւ. յէ,բԽա.ւ.% Ա. մէ աՏ. *\ և.,և^ , 
ճք*– եր Հ\բխ1եւէք թագաա.որ ,քսպգ^^^ի , 

,ալ.% և, ե^թՖ ամ՝^, ՛ի Հա^իւ^ եբԽս«ւ.% 
4 եա-Քն Խ^ \ա«Հ,օէքպք գձաց ՛ի ^,^.ւ^է, 
–էէթ^^»1^թև^,>յր. Հ^օբ իւքէաք,.և. եկաօք ((ա^^ 
Հսք^և^ Ք^՚^՚»ք^1՛ ե. ձւ.թՆ .այ–, յթ.չի,.յ^^ 

^ՒԿԿՓ*–ր ^/՚^"–»–^ /< ^4*^ ™«*^ խ՚՚^«Կ. 

Դգաււե֊րւււյ ՝ք.ա՚եսւ՚նօ,^ււյ՚ն.,ե.յյէբյս,մ՝գի^ 
. <1>ծ»*–>է–35– րպւ ապահ^ մաաէ1։%օւ1ասէեՅւոէ. ^^է օ^ հ^բԽ՚օոսէ 

էլ (յ»ք–^, «,« |.«–4»4 4–».^^. ւ՚/յ.–.* 
^՚;»".».» |ւ»«.4«4» ■էքրձկ/* –ո^ Խ 

(*» (\^՚"^քք/ *- /*7– "ՐԳհ *"/^՛ (>• /գքՀ. 

4,յ~–~–. ■ է փ-խլյւ էկէալքՆ գ^է՚ոէ է^ 

Տ^ ՚ 0՛"$՛^^ ^"՚Ր^Ր եր1քաու.՚Խ աւռ^ ^^ք ՚Հ 

^ */\էԳԽ՚°"՛՛ ՚ յ^բկք՚՚րգ ""ֆ «"՚^^ ^ ՛ի 2՛ *««11ատ1–™»Ւհ–է 

~–» , է ք.« 1ք–թ~.–Ն^1/,շ,ն էլ. ք,« ^^,^4 
ււ-է^,^^,^ ^,.,ի^^^ք• է^թ^մա.ա,լ% է 

»–..1 4 էրկ ™^ ^^«.^ >Ո.<7–» «■« Հիվ. 

ք–գ––պ–է~տ \ոԽ՚֊՚ց––՚յ1– –րյյտ.*՛ «., 

/^<;|~<»<~^ «,^««. , քկէ^լ այՆ 4»ւ./ւ/. է. 
՚*"– * *■ </*»• I,–– 4««՚յ(յ»^<^^ 4".ք^–/. •աէ սէմօ քսււէ.առռւ% և– հրեբ է ||աւ էկաաւա– 4՛՜^ 
ձօւ.^ս.նևլզ«րգխ՚ն \;.րս^եւԻ գ՚\^պոօ գԽ^ . 

\՝ւԴսէւՈւէ–,ե. յե^ււէէք^՚պւի՚-ր յիսւռՆ ամի խւաա^ 
յ՝,^հ. Հյ,տ«ւ.հ^ . |,՝ւ– ըեկեյէէս.լ ՛ի գե.ո՚ե , 
գտ-աարն թսւգսաէ.որի՚1է՛ (|)>ձ^ր(^^^«( • ե. (/^. 
րա,եյթ կ»չ^ ^ս՛ 11՛"/՛/՛" • ՊԸՐ ՝\*––՚^(^–՚ր՚" 
թագաւ.սր՝հ \\՝ձւԳքս քաղպքի աձււ ՝ի կ%–.^ 
թիԱ.% , սա առ ^\՝սվօէս ՛ի ք^՚ց՚ե , և. եղէսզ^ 
օէսո^ ամևէ^ տռւ,օւէ, յու,ւււԲւ*^ււ յ^^^սե էւ֊ 

Հսւրի^բ հեգ^աաաա% «.«Հ՝. \* քսւաՏւ Լ ձբկ-է. 
ամթե \\ովօխի ՚ևեէւէլ սկսաւ. թս.գԽ^«ր% 

ք1^օ^ձ,էլս,ր,սրթ, պա,ոևբս,^՝\\ոէ.շ՚»ց^ ք^գ 
ՀյգիպաայիւՕւ , Ա յադթեցթւ Ա աար՚օե գե. 
բէ պՀ^ռաքո^սս. ^րգհ՛^ Մ՚՚՚եքԻ՚՚է ՚ ^ «"՚/՛^ 
՛Ի կ%.,^թ/.^% . |;ւ յէ/.*™..^ ձ. ձ..քն ս.յթ, 
Հ\՝«փ.խի ձՆս,ւ. Լ^«..^ ,.րգթ \ա^ձ^ , Լ 
\\՝ւ,վս^ա շթձայ ղԼ^էր^ււ֊պՎա , 1^ պա,ոԽ^ 

51. .թր*.Տ,–.>,. 84– 1«. 

(2) Վ,–^է–* »Պ–ք՚–>ք ■ 88 >■ Թէք*֊"«հ -♦-■-** 

յյ^,.%^քճ՚^թ1ւ^ ՚ւ^՚պւք^ ^•-^^ • *- ՚*" ՚^՚ւ "-1։ 30 յ4ԱՈՅ.՚^Ս.է^ԳՈւ1>Թ1՝Տ՛^ 

՚ ղշչոօւսւ-օպ ՚1) պօւսւււն ւէոք, ե.ւսէռթե՜աց օմսւ * 
ո. սււա. ր ՈէԽէնֆ ղ^^ռաօէււ,սսւ , էւ. ՚^էսէմւհսւ^ 

էփսի ) /ւ եսէմէր սպաԽէաօԼՓէէէւ • Լե^ ռէօւրֆ՚թ 
վաօն յաղթութձ-ս^ %որսւ , Ա. ^է1ւր1;ր մեղօՈւ^ 
էեչյեմսէ Հաս^ ^՝երւէււթեաք աւեօէ-սԽե սւԼմօք^ 
\\՝ովսէսէ , քոր ՃՀ՚՚վտե– Գ՚^բձ^՚ՁՏ ՛է ԳԿ"^֊ 
թ ս՛եկ՛ե , և.յռր<է–ամ՝ մէքօ-էՕէ– կթւե սւ/% է <Ա(ւ«լ, 
օե—ա ^^■.սսւևթբօ էէպահսԱւեւ ^ւ^ոէքսէո , էէ. 

պեսւ • ճ. քւեռն փաի&սււ. , էլ «լ&սւօ յ\/յէւսթիսք 

սաձ՚^>, Լյկկսա՚ն^ հ1էաւ. գագա՚ն , և. ՛ի ՚Հ՚օ^ 
գսԻւսչւ Ն%աւ. |)ււսք.ք<ւ.քՀ,&.^|)>Աք^ու.ձ՚Հա; հ՚Նաւ. 

\\՝աւփւ^ս կ\ւ^փ«վջօւ ղ.ռէ.սս,բ (^թ՛արաք իէ-ր ՛ի 

Հէ^սցսմ՝ յայւմեակի կւէ,.եյալ, ^սկղիսՓ՛ 
գէս Բ"՝էշքւ ՚ "– •"Օ՛" էր Լէէկրոտս I էտ թսւգյւ^ 
ւ.էւրևսէց յ\^կէ , որ կ յՀյգիպտաա ՚^^>% \\ սոձ, 

(1) Ս՝/՛" թ~[^գ^^■ Ը^-Գ \շթ~4ո~տհ^ - ^ ««.է-լ էք-Հ. 

(4) 8^/*–^– /՚*^* ^–՚տ»՛ •ևհ^-էք Գ %էժ՛ *–*^ թս,գաւ.ւ>րեաց . Լ ՀՏ՚Ժ"Ք *»»ե% /»ք աա շխ. 

յսէէ,յս.յա էարաէ եբԽա-Խյւսէ. ձիթե%ի բ Գ9՜՜ 
գէպ,ոսացի գր»ք , պէ գիտկ ^րկ«^^՚ե^պաա.%ա 

ԼՆէէքաւէ Փէէւաքէսեէաակի ^^քգքւպտոս (ժէԱգսք^ 32 4>0.|քՍ.\Ա.1|Ս><^Ո1հ»>հ% 

յէ%օցե 00 ^ււրՆ՚նյարւո-յ՚կաքր աէււէէա.ւաւհ–ւ^ 

■ա0ա4»իէ.՚և% Դ %արս^ ե. կախարգ«,.թիյե% . 
ճ. ասօէ շ^էէ^էէէ– աա1ճէււրԼ \յ^՚՚ղ^^ ^Լ\/^է., 

պ^օք , Ոք, Նախ \՝՚–օւ–րիա <1> կ՚^յ^ր . \յւ. յաէ"՛*՝ 
ժամ^^ակի կե^կսԻ. ^խ-՚նիկ Լ. \^ակ^յ^ 
իՈսսաասէրք. . Հյա. %,սխ քա՚ե ^քիկր.,պ.. Լ^^ու. 
կէ^ր աշխսւրհ.ն , քւր յսձւււ^՚ն %^ա կոչե-յս,,^ 
\սսպաւգովկէսւ ։ Լք՛– ՚"*"՛՛ էպե-լ. ^ւ4ւրաււ.սւաւ 

^օ^^ աբաաքօք և բայօթձ-^ք կպ/թւ • \քէ. 
^է ^ղձէՕւնն թագաւ.>^էայ յ\յգֆպւաա 

(2) հ.^ք(ա. I > 4էքյ.էէ*1* յ(^. 106) -«*./»* –^ ^^% (.չէյր^ |>–«է »յ^4* • 

(էւ՝.^.^ .տ^է^ ՛ի ||–«հ.;հ .^թա.^ 

ե^րկ^^, ե. ՚թյա.թա,ա։1. աֆ. ||՚«^^« ^՚» պա^ 

աե՚րէօգմ՝ ըԽգ \ ւ/առե–Աօւք ■ 1> %յաւ ւսպւե ^եքՀ, 

րագգ այէ^ Խլ՛ի քէէսւէ^^ ն. ք&կաււէաէ– պօրք^»* 

\\աէւու^ւէ րօսւսաոսւսէբ Խբրօէյհցէ օաֆ լ 

էաւէոի &ր1ռի թկ գք՚ր ^ /ճ-ր*. էքրբաք1ր^ւ.1Հյ 

գնէ֊էաւց ^որսԻհէ , և. ՚ք %յթւ սաւրւ/ւջ^ Բ^րէ^ 

Գ գալ »,աբւ.«յ% ս.ռաք1էս,յ \\աղակ ^^^՚՚՚ղս^ 

\\ւէվօէքս ^արիէ-ր ե. քսան աւքսւց կաւսւար&յաւ. ա 
|)ա գ^այ Գ^գ գիրս • էւ. յե-ա սրրա ^«է 
յի՚ե գաասո–ա,քւք Հկգ^^^ , և. աս-աքէ^ ( յէ. 
աոէ^ որգթէ ՚\^ւ.էաք , (^ ւձէ. գգաէ^աղսՁ^ 
\)՝ռվսէս1, ե. պիշխսձոէ.թիա.%%՝ ոսթսոէձ և. 
էրեք սւմա^ , ե. էււս Հ-աւծ փ^րաքկ^լ յէէրկէ^ 
\^իեւէէեաէա^ է Աէ1(«աօքձ–ա^ էէւ.Բ% ագգս ք–*^ 
ւոանացիւ» , ե. դէ-րկիր %ոօէս (/ւաո.ա՚ծ^4օո/օ 

3 34 *&0Ա*ՆԱԿ«.<ՒՈ1հԹՒհ^ 

էրգւ-է^ւ Հ^օրպւ^ւի . ե. ղսէտէ-օււք ^էէսւս քաա/ե 
ե. եէ-թե սւմ՝, Լ. կատաբեցաւ. 4»ր//ւ.Հք ե– 

այլոք Հ««Հ– է%չ^ րա/յ \՝՝^րէկա՚եոս աս^՝ ե^ 

ա-պւ յւսէււ.1ււաւ.էւ օէէքՀ քւա/^ –ւ–քՅ ամ՝ Նսա-է^Խ^ 

ար՛ էէէ-ԲՆ՛ ւււ1ա $■ ^•ոաւէբԽաԼէ ե. \\շ^1Ք յչ՛^ 
առւձ օււ/՝օւօձ–% պօււրւս գւսսէսււ-որռէ.^իւ.%0 ա 

թա-եէ^՝ \\աը^ , <(|™^™. , ^հ–––՛ , |՚յ4^">ք • 

օաղաօթ ա ^օւքսԱ էէ-այսՈւակի թսւգաււ-ււրռօ՚օ 

գւէՕ–էւթօէ–թ1էէէէ1է %ոցսւ ■ |> %ոօօանֆ յէր էբրր՛^ 
ՍէԾեոսե ռկւրռքսէիէօօե սէեէսսեռպ ալ. էժռչԽէՕ * 

յ;,վաբպ^,.ռք ռւ.թև,ոաօ՚ն էսԱ՝, ղոր յար1քս.լՀե%) 
՚յայ^ ւլւոՀ^ա/ եփբ1ո/ացւ.ոյ , .ւր գատձս^ 
աէէ^թււօէ^ Օէմէ 1/"" ^"^ոաւ. \^կագաքւՈէ ռՓփ 
ւբ^ք ՝է (|սւօ.Աքո*սՓ^<՚> էսյօւթ աւա^ օօրօւ ^1Հ, 
գաւ^որեօւց Հ՚^էնաք \^յէքիաթոօ՚ՏՎքլ.՚իքսօձ 

յե^թԱր^գ –,ՀՏ գ ^.ր^^թէ–^ 1>"վք^ <*Ր>^Բ՚1 14՛՛ 

■ (3) Ը."– Ե^«է/.է–^ Եքէ*է– • , »քաւ1հ էքրք ւՅւաւգաաււ. ւէբէէօւօ | /ժւաէ-րսւցէ. օ^ւ 
■ էամթԼօւբէգաւ ^\՝> առմէւ եյաե՜էաոէՏե ե. հբկաւա–%Հ՛*^ 
աւաո շթէկաւ. ք^աՀո^ս^ ՝ի թագ–ռռրկ% |^. 

ձ%աձգ 4՛ է^ յ^ \)՝՚՚փփ՛՛^ ւ^նչԼ. ասա ո^ ք^/5՛ 

■*■»*• ,<>.» 1՚.–՚^7^֊» *- ^«3/11 (յ-ք/ւ 

ա«ա% ՚^ Փ@–՚"՚^յք^՚։7 Հ^յ ^՚"ր1"–ր "՚/ր յ»Հ. 

ք>էւյ սէքէէգպե % ճքէ– եգե |Աւա»ոքք ^ճե ^սւրիէ.ր 

էւսւբսւք ալ. ււպսՓ ^ս՛ * |հ<՚– սււա գաաաասւա-որււէ–^ 
թևսա՚մԱ \\ս,ք,ս.կպք ե% քա«.«աԽւ.% . 

|՝^(*<.ւք(ք.(^ ե–րքէքւ ո սսա^ևբւէրգ սււ^ն եկ^ 

աւէէ^ ո<&4^* ^է Հ^գմօւա •աբաւր գիր (յ»*–– 
Նսց յէ^գիպ^այի գբ»,Ղ. . 

՚Գսքոմպիւէ (*^ՀՈ|^) կւպաւ. ղթէ1գաւ–պսս^ 36 ժ֊Ս.1ՈՅ.՚եՍ.<ւԱԳ4՚ՈԻԹ1>հէ< 

Օէաւսիրք^ ձ-րաղ^ է –ր մէսւպկս սւէսին էռ^^ 
էար^գսակն է ե. ^թւ ՝ի ^ռէվմ՝ տԱսօղքա է՜րսԱ 

\* օսսա ե֊ւււէ,թ աւմլա | •••սսէււեպք թսէգսօա-ւկ, 

օռւ^ և. Հի՚եգ I 1^՛՛ ս՚աո աօաց դօր^ււսթիէ.^ 

Հյ՚ագճանսւո^ \*ւ՚Րէօ/ե՚ւի օւաւ եւ֊թս։ \7Լ/\ ^ 

ոե՜ալէ օ. գսւահ՚աււս դ\՝՚՚Ր՚^էլ 1*"^՛՛ երռօու–% օ. 
ե՛րեք 1 գբր ^^ւսՕ–աքէւէ–1ժիա–ն եէ–թ1ւ սամք^ ՝ի 
սմէս ժսււ&Ուսւկււ , 1^^ ռառսւռու.% է էՀերրւՓգ 
ամթ Գ^գէւ^ի թագաւոբեաց \^,թե%աց^ 
է~ոց Նգօււ^^ աււԽ »աււռ.ս/ււռւ.օ ձ. ու–1^ Գ ե.աերե^ 
աու^ ե^յեբեք սւժթւ ՝Հ՝եգ^ւձի թագօւէ-որեա^ 
\^ թւէէ,րսէւյլ,ւէց ||ու–0/7սւ1^(<* §ա1ս 4Տ& ե. առսււՏե։ 

\ էգօղոե եբէսժիչտ,աւբ ւսսե՚ե թ^ շաբմէբ ղքւԱ^ 
բՐաև %«լ.սւգէտ գե^ղէյկօթե յ՚^լգ^ր" գս"^ 
Բէյ\^^թէ^1 թագաէ-աւբեաց եբկբռբգ ճ^կքո;^ 
պըէ$։ Ն՚եգէ-էու &1ւսէէ– օրգիս եա-թ սաաօռւ^է ե. դՏ^ոփ է օ. գսւսւԽաօց ք |՚՚7**է7^ճ. սոճ 1ա–ր1ա • 
1^1. ^ր՚բ աորա քյ՚ւպղօւ աւճ ռօսաԱ ե. եբկւաւ. * 
ի ««բա »,.թ ս,յթ. թագս.ւ,«րէ^ս,յ \\թ1ք%ս^, 
ցւ–ո^ \^՝եււեԽ.ւ^ աճ &–ր6–էւաւ.ն , ձ. ՀՀ^օա-րաւ^ 
յ.–»յէ \)^թր««՝այ«յ։ս«ձւյքսթ%՚. \>^«ան 
ե. մի աամ^ աէրսւ ^Նե-^ւաւ. ^էաւրէաա-յ» ՛ի Հք^^^օ* 

^էևէ/ւէւէ. Հ՚Հարքե^գ^ ) ձ. |^% առաւ. ա Ր^^ի 
(^•«Հրօ/ Լ\պքիր գաղաաա^՝ աօմՆքօա՚Աւձր^ք, 
\*4^0^Ր՚՚ՐԳ ""^՚* –V* թ՚«գաւ.«բձսւց \^յ^՛–^ 
կա-ոս ՚՛^^ յՀյգիպաօս ամօ քււս^ և. վե֊^* V չք^ 
րկ.ոա»ա–նայի–ես^ր.«թագա..«րես.յՀ\թո.^։ 
րօւպւ..ոօն ք^ա-աւռււ օէմս ե–րեսւալյէ ե,ւ1ի. |1աճբ 
«ոա յ^^քււ.՚էէրս սւււե% • ս. աԽ^տ «■քսծծ §9^ 
սսւ էօւռ ^*^^ ^քաւյօ^ ե. սաէ–1էբ1ոււ^% \* սւ^աա 
պե՜շօէաէէաէէւե սււ1է1է թագաաււյւ^ուԹգ | լ/9«՚աւէՕէ.ւ«օՕ 
\\՝Ա%թ«ս ^)%^)^»^ք ) . ս.յ^ քսան և. հբխ . 

Հ՚հ^ի ՀՏք^Խ՛^ ^առաքեցի% Լ1յւազգ^ս.յ 
աճ աս,թև.աայե . և. սԱ. ղգաաա^«ր«ա,թխ^^ 
^^փԹ՚^ֆ ՚՚*ճ ^ե-^է^ոաՀ ե-չորս սամ՜^սւմս^^ 
•է1&>ւ Լ՝^ ւ^րամիչսԽ ^իւէմհ^է^ասա ա,մ/ե, որ 
արօւր գաս» ձ՜րաժ-շսւաց • էւ. սսւ սւրաբ պսէս^ 
(էր ւ^յ^է, ««.^ . (՝,,«, չքԱյ/աւ. կի-րթէ 38 ^աՈ).էԱէ|Ա<)>Ո)ք>թ4>Ւ՚՚ն 

*\փու.սբա^1ու.^»էէ՛ է2) , էւ ա/լք ^գ ՚Լյե, ՛ի 
կաււրգրե ^սէքէէւ^ր օ՜ա^թահսաօոա^ ե. էէւ.թ օէմՀ 
\քա, ասա թագսւէ.պ>ձ–յթ | ա,սթ.ացէ^ օր 
եւէչեօւաէ ^^ռռպյա^Խցիք՛ աւաաւաս^^ թսւգսէէ–էէ^❁ 
Հ^էա»՝ ամև Խքեք . Օքբփ (^փթա,ւ,^ «.ճ.%ք 
^քք^ ՚սքքքՀ–^ գօււտւօէ^որ ( ե, Հյէ-թօձսէսօւ^տ 
^^^բգւա ղՅւէ^ ւ օր գւէէսւ1էսէց աւքս եւ֊ք31ա\ |>ւ. 

«.աա..%, \յւ. ^ի Հ^ւըԼի ե. Հ^^գ^է՝ \\ամ՛^ 
փաէեյա^է *\ա%սչյ . սա գս,ս,ես>^ ք|՚«/"<՚. 
. ^է՜ւ է^մւէ .բցսԱւ • ե֊յեբրռրգ ասմր ի^աօ^ու.^ 
թե՚ւէ^ւէ պէսօւե՚րէսղւք^բ ըւգ Փք^՚՚ւՏ՛^՛՛ * 1/^ 
Գ ^թւգ ւօմբւ էորա ե-դէ՚է. Խ^ *Լ՚*–*՚*–^*Ս • 
Լ՝«– յե-րկրռրգ աաաէ1թւ (Աքւա թաւգաէ֊պաեաց (՝^, 
թ էաէ.բօէռէ–ոգե Հ^յււ,ս(Հ՚««ք ՚Յ) սէմւէ օառաււոռւ^ % 
I ■յլ.յթւեև.սւասեեբ^բգ օւյ^\\ամ^աՖի յԱււ.աւ. 

էէւէԽ ու-թ ^օտբա^բ աւգ–(ժսոէ^ . ճ. ^օւաւ բաէւ^ 

(1) Ը"" ք-էրէ–;՛ ՚Ւ^-ք» (դ-քյ^-է) ՛ւ -- . 6՚#– 

էք^քգ 4––ք–«.^^–է.ձ. -«•.*֊» -* 17Տ՛ ՝*էք^–էր– 124" 
(51 Ս՝^ւ" ^–.^^ . Տ–4^« կ>–՚էբհ» «.V Տէ–|.1~֊ 0–Ւ1–Ա8էԼ1՛ աւՈք՛ ՊԱՏքՒԱւՏէՒ 39 

ոէԽ^ ( աւբ %սփ։ ՚\ֆուէ կօ^բ *ի ^ււպս^է ■ 

բք^ե-յ^ ամս երկռէոասան • ^ւվ^օՁ^կս ւգսւա^ 

\^աւ1փււոնի սոա ոատռաէէսսէյւ • ճ. I փրէես^ռւէ 
սոէ^– է թէ էֆ^Ր նոյօւ գսւսւսւէ–օր . ե. 1^ր իււէՀ, 
ոսւղռէ.թիւ–ն , Ա. »• սեղէ-քա ւաւէ,ռւ–րէՕւ ^<շէ– 
%օււիկ ռւյւա&ք ■ Լ^եղԻ գաւաէհ-ա^ պ\՝"Ր՚^^Լ. 
աաօԽ յլքսա ըսէ1է Հ՚յւ^թսՈւօ։։Ու1աԵ , Ա, ըւաւ \բ"Ոէ 
է-էաե օէէճ ռսւռ–էճւււսլՅւ • ե. սէմւքեէօ^ ժամսասէ^ 
կ^ Հէ^ս^ է..թսՏ,սւ,,«ւ.է, և.ւ.թ ամ։ ^)/^քI^. 
ււոէ.1ւ ե. յռէ-թերորգ էսմ^ (^է^ւաց իէ-րօօ) ^յ՛՝– 
^ եդէւ. ի^սձ ք էլ, յձ–է.^%ձ.է1էաէէնէբ»րգ ւ». 
մ/, ԷՀաս.%ո^թևա% %որա հ՚եաւ. (|ս>.&<.^^. Լ ՛ի 
օսան սւէ1ին րնհ՜աքօ՚տսւ. ||այՀա–ք–/ ՝ի Լսււքւսաւ% 

\սյրա ՝ի աան | մբեսւգս4թ.աք օւժսաւասՈւ։ |՝ճ– ՝ի 
^սւ«ւ«սսս,էւ էլ. եքկրորգ օէմի ^«՚ծաոօ ||ւ»յ/ս(.^ 
Հշ^է ե. ՚իքսսԱւ Ա՛մի ի^ւ^ռէ^1քա^ %ռրսւ բ^գա 
րե^թէ պւգֆ^ \*պւաքեւի թագաէ-^ք • ( յ»– օաա 
կսաւարկաւ, ^–ւս^ւ^ակ գսաօէէ1էա^ռրսւ^,ե. օկ/^ 
ււաւ. թագաւ-օրոէ-թիլյե %ոյքա ՝ի \\օ,ւ^ոա.ղաք ա 

աաւ^ հ.յեր^օրգ աաքի թսւգաւ.որւո–թ1ք1։ե ի–^ 
Բ^յ*"^^^"^ \^յ»"ղեկօւցա^ււ^ է էւ *ր օէաււնԽ^ 
ր«րգ քմէ սօրսէ ձնափւ. ՚\՚աէ1է–իԹ » 1ս ՝քէ յէէւօա ե. 
ձբրռրգ ամի թագաէ-ոբաէւ-թևէ^ե ||սո–«ւ–շսյք 
է^..ո, թւ«գաէ^րե Գս«սիթ Գ \\աւճւ.ձք^ա |;ւ. 4» *աՈ1՚«)«).գ™հ|»+հ1 

է-իթ հբ՚ոէՕէէաէսՈէԱ սէյէսպ է ս. *ի քւէան ե. աա^19 
աէւթւ էա^րօք սպօվւ Հ|*ոո^ս>^ . ե. յ1էրէա։ւՀեւ 
ե. մի սւմ1հւ եօհ-ւ. ւաէօե ՝ի \/էւէ–սւգ ^^է-սւմաւ ք 

թէ *\–էսւ.իթ Հ– թագաւ.օբեւ«ց . մ^գասր^՚ա^ 
(ՅԷն.% չար սէաԽ ի՚-բ^ ■ |^<– յերԼձԽ^ոբգ «^ 
մի հ%%գԽ^% *\ա.–թէ ^ռա^ ()<.</^Հշ^ մեգ. 
գս՚րէ • 1;^ ^^փ Հ^ք– ""ֆ մպ*քա–ւէձ \\օէմօւ^ 
&քի §ւպսւԵէաւէ– |յաւ.0ւ.^ ե. ^^^ւա/7(ած "ԲԳծ 
իէ-ր է թագաււ.ռր1ոււլսս1աւ քաօ.ւսս«ւ^ % 

1^ *\՚օէէ,իթ թսւգսւէ^ռրե-ա^ ՝ի ՚՚^^րրւ^ 

^մ՚քմագաէ-^րեաց է^բևսո^ն Լ. ևբիռամ՚ս. ՛ի 
սաւօնե՜րորգ աօմի թսէգէոէ^ւգաս^թհ՜սՁԽ իա,րո 
Խ^սՈւ ղ^ւսպաէէսէ^ է ե. է՜Հռւր 1ւմա է^սա ■ 
I յէ. ՝ի րեբե^ կ^օւպւՀեսմ^, ^օրհ^ \\աւառլ.^ց 
ռր ՛ի %մէօ գթսւցաա– յ\՝յէ1"մ՝ > ե. է^ւֆաւ. ՛ի 
մե՚րաք գերե՚ղմօւպԽ \լգւէէ^քք • ե. մեօ-սււ. (1^ 
վ,սՅ , ղի ս,րգ^Ա,ւ.լկամ^^ր *ի օիյ^Խ^ւխ իէ,^^ 

՚\^թւ^ մարգար^֊ն ^ր ՛ի *\՝ա^աէ,ւէ%աք . 
0րի%ամ1էր% ւՈ*աւ.իթ , ե. ՛ի մէ^ղօձ^^ *\՚էւա^ 
թի ՛ի \^եր^ս.^է (1> . %ախ ի^աւ. Հ^^վ^,^ 
յւ.րգս.ր^ էւև1խ «•պրհյու.^ա%էլվ\^ա,իթ , 
ե. ՛ի գսփ Հսձգիպէք^աւ^ ա&էսէէպ^էֆ » ե– ^» ե. Գ սպ՚ւէեէ^ե^ է^է-ըիա ( էսպա եւխյսւնգխ 
յաձԱլ^ա յձ-րկօւ֊գ չարա^ վերաք , ե. հււա 

Լ ևքկևսաւ. *\աւ.իթ յ\՝օս^է.Ն«ք և. «»գաջա^. 
<.^այ. (^^ւա<.% Լխհ ամի թս.գս.է.^ր,է^ 
թեսէհ էւ.րդք *\^սա.խթ աՕէաւէրէ՜օա ՛ի | էւ֊ււէս^, 
ա-աւպն ւէէոտ ^սէրհա-ո ռա–թւաւււ% ե. ոա-թ % Ա. աա^ 
թքր ւ^էւ—աւ գաօօ օաա^ աւ. էռրսէ ՀյբքբոռաւււսԱք 

քէ0կաք Ա՛ք ք "՚^՛ է **- յ՚՚՚^Թ"՜՛"^ ասԱէՆեաույւ , 
ե. ե-կաւք «քճն էա–թսւեսւսու% ւ Հւ թագսէւ.էկ, 
րէՐօ/ո ամս օսւռօւսւաէ-Օ ■ 

Ա. ճ–4*յ& սա ^՝՚^իս,թար քա^սէ^^ , Լ ըէ^ 
պա% ^\գ.ձ.իս. և. շ(^^/է . (;է դ չ^բ^-բգ 
աււֆ թսպ.սէէ.ւէրւէ4.թե^ա1^ քււ^ոթ ա^աաւա. շ^նէք 
^աաւճա^ , ե. կւսաէւէր11ոււ^ ^սւյւռ(9 ամ՝, ՛ի 
քէասո^ \^յՔռր^աւք1.ււ^ , որ է սյք^ւՀ՝ Հ-^րռէ-ԱԱէ^ 
^մ՝, \յւ. գրէ^ս.լ^ ՝է գֆր, ^՚ագա^«րս>^ , 

%ե^ յ\;գէպտք,»է՝ չթեյաւ. աաճարն . ը^ 

չ^։1էբՀււ^իւ.ր Լ.յխէւււ% սւմ՝, էԴ^չէ-լ, ՝ի ||ւ^ 
աս-էք ւԻպէգսւբէէէւ էլ. ^ոդթե ի ժ՜ւէււՈււեւսե ծճլ 42 <).աո).ա<ւս.1–ոււ՝»ւ«\ 

րձէէօւձ Լ գ չորէէ ամթւ 1՚ւ^^ \^ղււվմձ յխ, 
%Ասց «■•^1 կռ^ ՎՀաւՏվ..^ յ^վ^ր^յ,սղ, 

(յ՚ո^^այ^ււք^ք աոաՏճօ՛^ յհէ֊թն էսՏէ ^ւե–^ 
0սէւ. , և. Հ^մԱ^ւ՚Աացա-դխ՝ յե-րկ^ւօասօ^ , Բ֊-՚Ր֊ 

սսՀ.քժէէ–1ա յխէօւ֊ե - Հւ. էսրէսր Աաւգւէէ պսւրգ ակ, 
^^ յպ^Վյ ե. հռւէպ^ձի և ե-ղի՚նսւ Հյ՚ւ. քսք^ 

է&է^ր յ1էրձ ^Խ^ւՌւաւքէ ե. քՍ՚սքՀՈճ. ե, ղՀ^եաո ր ե. 

%1էր^՚ե ճ. գ^րէՆ , ե. Փէ^ղ^ովթ , ևէ.թԽ 
քօ՚ղոէ0ք . (,՝*- յառաչիՆ ամի թագսս^որոէ.^ 
Բևաե իէ-րո/ էքղէւ. ՚եմսէ որգէ (|՝ո^»»^սւ/՛ ՛ի 
էքԱէյա//է։ սււՏՏէեւօօւ֊ոքն է Հքէ^ ՛ի ՚\՚աւ/աււկւէս. 
թագաւ.օրևաօց ՀՀսգագ , սւռտաւն |)սք^ւ^^ 

.«.% և կկ..^ «.յ–, \յպիփս.՚լ ս,սէ , թէ 1^«^« 

գոէ-ք^ե-սւմխ ^աօ ^դ^սւուօ–Ն^*\քէ,սա^յ. 
^իա^եաե՚էէ ափեռիլ, ււր ըւէ-հք ձ^եց կօիէթւ 

*ճձ , թ^^ կա1եա,ք ^քէ«.օ,յո,,^եէն զքեգ^ ՛ի 

քէ^գիՆ ՚Հ^րսւաեէաւք փ^^ ^/՚^^Տ^ ^ մԽււյւէէ–գ Լ թա^^սւլ. ՛ի ւյ^քրՀ, առաչի կա^^քքե <1> > 

սւա1ս^էւաւե ե. էրկոա. • ե. քծւգ ^էռթաքաւ/ւ^ մ^ 
1ւաց^ է-բկօւ֊ Օ0ղգն , ե. կէւչեյււձ ^^է-գս՛ էւ– 

սսէղէմ՛ սս^. հւ.(1նն.ւաււօսև , Ա. եկաո յիսւէւՅ* 
ճ. ռ^թ ամ՝, |\.<« Հշ> յ^գ,սք4% \\ա^ա, «ր 

7՛ #ք »/ •^ղա%«,% , և ^ա աաայ (\ւ,ւ.գա,^ , 
Բէ "1115 կ«–1^իք քԸ՚գ \՝–բ՚«ւեէէ . պԻ ՛ի Տ*^""^ 
»Հ– ե-ղեւ, րսւէ/–սւ1ք11է.աւգա՚ո Հյլ. սսւ պաւաաէւեա^ 
ղ^օէէւգ1քրձս յե՚քկոէոսէօան մա։Խ * ալ. պսւսօՁւ 
ետ \՝»բռվսւա1աք ՚\,արաաեա% և. ^րկոա-սև 
ե-էռ \\՚ռր.ռ^յ^՝,լ. ռրգէ.է^% \)օւղսփ^իէ \քպք^ 
Փ՚-ն ասՀ– , Ք^ \՝՚**–Գ հր ""է՛"*֊^ է&քգաբհւ 
թէ է և. հր-յե-քւ^ւ֊և ^ձամԱէրա^է.»^ , և. ւփպա% 
^ա առիէ.ձ% , պէ խսաօրե^ւ^է^ ՚/ թ.,^հ% , 

(^ր^ա ՚գգէ ՚Խգա ամձ ևրիս . Լ էէլ՚ֆ ՚էբ^ 
^էօրա \՝ոբոփսւՐ ււ։,Քյսէս% ^ղաքաէ. , և. |^ 

և. սպսֆ յ\՝^Ր՚^ե–քէ յ|^<»4.& ^աղաբ.օ^ % կ^. 
՚"^ \.էՐԻ՚" կ՚^*Տք« ^էբէէքաասսւն^ և. ե^ր» %մս» 44 յ.ւսու.էս.||0.գրոԻք)>իլ<% 

I <(Աք ա<ւն 0ւսքւ. սւ0ո<֊ս օ. >ր է ե. էկա-ստ ա<ճ 

աևփա յա^է թագաա.ռրթ> խրւօ/է/ի • ()ա ՚^ 
Հնգձ-ասւււօւն ւաււ^՚Ն աքրե-օէց գգւո1էսւլ1^ոլյւ.էՁէ 
Լ ե–բ.,սրձ ղպ»օ.՚նկ1ա–թիւ.% յերկրէ » էւ. ^^աթր 
իր է^^ս.% գ աի1խ...թե՚եհ ղէ պաշաէր յ>, 
աօւրսա է ե, աքրւոսռ պ^ա.ո,աւ ա/օո իա^րաք » |* 
օսօա ե. րսհ էամթւ աոտօէ թէսգաւէ-ւէրե՚աս | յ՚/ա 
Գ ՚^ր^ Հ^՚՚Ր՚^^ւե ^րքր"–*՛ ւսմս ( ե. Հէսււ^րքւ 
ՆաՕ-Ո^ քւէ–ր սպս^ պեսւ Ա. թէօգսււ.էգե–ապ Ա՚է–^ 
թ^ 0^*1) յ |^լ թսւժ-էէՏւԽսօէւ, |*՚՚/"^«՜/ > ուՈէւկք 
հ՜րթօկ^ւ պ^հա I ս^«–<(« , օ. ամակթ ՚^^ե Ա**<<^ 
պնձ֊աք . և. յաղթԽաւլ ^^մքեա) , թագաւ-ւկ, 
քեէ1է0 ձրկոօւսւսսձ սսքէ (^ սսէ ^ւեա^ ՈՋ— 

,>1և,րիա , ռր յ1էա^ կ«չէէյաւ, \^բ.սււս«խւ, , որ 

%էա% . ն ի^% ^գ %յթ. ա,րև^>. > 

լ.է>րձ–աց յ\յգիպ,ռոօ ^ր^րիս ՚2) ամև չորս , 
I,՝*– ՓԻ Ը–՛»^ թագա^որ1էս.յ Հ^փ,ափաա էէւմս քասձ ե. թ^ % Լ^րր^գօէ-մ՝ ամի ռորա 
րեա^ ամս քսաւե ե. ե-րքա * \^ա Հ-աէօ. կքձ ^^« 

՚-՚՚րԲ՛ \)ր"յ ե. \)էգա,1. 0)^^.4). 1,^ --. ^ 
*՛*"^ ^քրԽ"Վ. ՚^պ^ՎԷ՛՛^ (յ*–՚"«.»& "րգ՚-՚շք 

՚\քո–ե–է1ւք |^«^^քու՚էւա(ւ. օԻէգրէւ^կւաւ, իէ֊բռվ^ ե. 
^ հրՆեւաա. կուէե՜րսէւ, • ւ^^^ոօս». ^$ա* էարե 
%մօւ , 1լ Հ^ ե-^եքօէԼ. կրտեբսււ. կէէփւեւտ ը^ 
գււէ.ռ.1ւԱ ՐքէԱ՛ թանքա |^ծ՜ա<><.աս ւ |^ւ. <Տք^6 
պս^աւպսա ՕՅսէէե Հինբք՚էրււււԽսւաււ. I ռսաէօ. «ւ. ւ 
/ւ պօրգիսե սւՔա ւսսե%՝ (լ^//">^ ^ է^ֆ՚Ր^^Ս 

է-ռրե-աւպ ՝քէ ւքէէրէՕք | աաւս*քճւա1ցւ.ււ^ Հ^աբքզաԱ^ 
գւա ասճ եր1ՀքՕՈէաէասւ • լ^ւ– ՚* էԸՐքՐԳ ""^^՚ 

թււա–բէւ^է.1է^\^բքա1ափտս^՛^ սւյսյէօէււ^է ե. 
յԱրէքքսէօաւաւն սւմ^ %ա^– թէագսւա.1քբէ–սւա 

քրգ է՚յ^ %ւ^աւ թւօգասէւրէէաէց \Հթ1^աա^ 
«.«^ Հ\^աւ«ս (3) կէսօւ.% աժ՝, Լ\թ,%ևա.ս«^ 
%ձրէ,րգ ամի %օբա թագաէա^ոբ1ւէ^ ^^գիպ. 


.,0օ,Փ 46 «նւո1.%Ա«յ.<»Պ1<ւ»4>հ% 

*/#/"Տ՛ V^^•^^Ժ \\ք"ւՒ՜ •"^յէ՝ I,՝՛– ըղ֊ 

^աք ^^ոա.գա^քի (^^^աս/* *</<& աա.թ , և. քՀ^ա 

իր, և. է^ր ^ա յ^ր րա^«ւ.թէա.գ. և. ^^ 
ւա-Աէա-էե. էասւ. ղթագէաււ.պէքւէ–թիւ^$ I |–^՚ք^*՚"| ւ՛– 

(յ»՚–7–՚ՏՏ՛ * *|*՚՚^»^«՛ *^/՛ *ղ"ւ» ք^ցք» 9ք*– 
<Ոծ&(1^& ղսէէ^ռւկ քժօւգսւա֊ււրա-թձո^ւԼ . ^՚շքօ 

՚^օաա/ր • ա֊ թւօգաէ^աւրեէօո ԻԿ^ Հքգռ^սւ 
Վ^Յ ""^՚ 1»*– (յ^"*– Բ՚"Գ^՚–»բ1^՚"Տ Գ վեր,^ 
\*ւէրւօւէ–Փ քօւ^ և.՛ ա-թ՛ «ս/ւ |^(. ղօէէաՅձքբՅե (1) Ը.— Ե՚^/՚է« Փ՚4^<*4* • 
(2, 6–ք^–4^ Ա՚ւէ" .,0,00^^1^ վէ^ս.յհ-0^ Գ վէբ-օք (^լ.գսչք , որ թագաԱէՀ. 

Լ^ռ-րրորգ աււդՏւ ԼՆւվաււաք թագէէս^ւա&օւռ 

սսձ Լ ո,.թ է 1,^ ՛է ասւս՚ւմէրօրգ ամթ թա^ 
գաէ-որէօօք Հք»ւ.րաց^ռ^Հ^ր,սգսԻ.իսքս^հ 
էւ. երկսւ.11 ամև * (/ւ՛ ՝^ քօէօև Լ, երկրօրգ ամթ» 
^ո^սաք թօ,գաէ.որեօ,ց\յգէպաււսէ\;ձօւ^ 
քռ, (Տէ ա^ քսա% Լմի, կ.. Գքս^՚ւ. և էր^ 
րարգ (սքք^ծ) թա,գսւ,.որևա^ ՛ի վերայ \ «*, 

\\յ– (Ւ»<*/»» յշ/^ աէ^ար«.ս.ա.ա%ես.լ ՚^ 
վստրս իլ.ր՝ Ար^աօ-ափ ^՚վ^ •^(•^Յ""՜ "7՝– 
^ու^Սէյք էէ^րոմօդ Հ^յե՜րԽ՜էւաոյէ ե. եւ-թւԱքրւտգ 

սէէաՀե սքֆ ^աւ^սւրձւ&^^ ՀւԴե՚^է * Ր –ք)^ 
աւաւ ե, Խսթւ^քէէգգ օէպա ^^ապսէօպք քժսագսՀ, 
4.»բէ՚«ց ՛ի ^բ«3 |՝"/«2/*^ ^Տ՚Վ^Ք""Լ –"* 
Աէ.թնԼէոա,ս% 1 Լ՝ւ. յերևյւևբւբգ սէռաջնձ–^ 
թսրգ ւաք^ ^^էէխաաօք Խ՚ոէքլ. դէսէոօւէ-քբ \\, 

(-Հ28 ^-^^^ 48 յ֊ԱՈՍէԱւէԱԳՈւԻԲ֊հւ՚՚ն 

^Կ"՚3 Դ ^1^"»^հ • ե. սպս.% զՕ Ավարիա .գգէ 
^^օվբգքոօք ի ասւՏար^ ( էւ ^աճ էէպէԱււքէւ. ր 

էւէէա օօէ^ ե. քՈՌւ է ||*<՛ յ՚՚՚դք^ե՚սւպ Հքգււվ^թ^ 
ւեռէ-ոփա ք Ա, բե-րԽաա պս11՚ռօւ^սւ^ս եոպա 
պաշս,էր • -•» էկ^յ ա,ճ յիս«ւ.՚ն և. չոր.. . ի 
էէռրէՕ ւասէէաԽր—րդ օւպու թօէգսռ-ոբԽա^ 1**՛^ 
րաք^Փ (^՚ե"՛ ""*՛ հ^շ^–»^ • ^ ՛ի վէր՛^ 
\ս.«ի%աչք^ոտեթ^գաւ.որևաՅ | Դ–՞^*՛"–՛^՛ » 
ա1^ է–ր1քԱԱէ^ ե. ^ւ–թհ% Լքւ. յէ-բրռրգ աւ^աէ 
\\Թւէփս^ Բսէգաէ-ռրԽսւ^ Հքգիպաոսի \՚յսթ^ 
րւ^՝ սէէ/ս ^է-թնԱասււ&է \քէ^ օւսօէ ե^ւ. ՚ք–»՛, 
էէէօււ-ռր յր թւՈաէէպէ–ւէ^ւ \լ րիՓւԱէ ^^ աէԽ ^քասճո 

գէա–1ւր1ւօւ^ \^^թռէ–բսւ^ա–ա^ւ քւ)>ո2(քո/ Հ^ք^կ—ղէէ^ 
բ—^է աբ կո^ յռւ^ս՚ր1;խ \)քււբգս^սէպսււռս , աս^ 
է^» քսան է Հ* օռրսէ յաայա^ակթէ գևաց Հ^«&^ 

<» Ա>* Փէէէհ." 4–^Փ՚^4ւ–՛ է– Ա«*^–7 ւ «–^ 
«2» հ՚-՚է՚քհ փ–9ք ՚՚Ւ "–«–»/՚է է–*–»" Կ–չէ–ւ^\ձ–^^ 

,3) Ա.–– .1-ր <ւ–^ծ–4– ■»ք ոք^*–լ«.Ա, էք.^^ ^–. 

<4) 0»»–(– *^ ■ ■»-»*- *■ •»•■- Թ-ո–՛՛– «*» Թ% րա-թԽւսմր • ս. զՓ՚հ զո^Ի՛^" եոը՚~ եէԽա ւդսւ^ 
^Ռրստղմ՝ /ձգ \.\ս,րբս.կէ«<\> մև.գացթ, . որ 

ձ% \\՚ս.րք,և ս.և.ես.լթէ յա.^է ՝ի\\՝ս՚րհ՚ե, 

օէքրեաց յսւ%ձ%։ Հ՚յՓ թս՚գօււ–ռբռէ.թև ՀյՅռւ^ 
րա^է-ոց րէքփււնգւււքրւ ւի՚եէ Հ""ըքր ^•"րի՚-ր ^՚ե, 
էէոլ^ էլ յէ՜գ , ււր եոե-է. ղփ՚է իէքփէ՚^ե՜ւոք թք^ 
գս,,.ռրռւթե։ս՚հ% | ՚>ա^ձ՚Հս>յքւ.«^< \ք,– յս.,ւօ,ջբ, 
ս.յէ՚և Հ\...1ը4. Լ\՝^իը.ս ) ^օր՚ե –ւյ-՚եոսի՝ ւէ՚եթ 
ամ^ ^աղար էւրեբ^սւր1ւէ.ր% \յւ. \\ էսրբակ^ս ւ1ևք^ 
գսէգրե օւ^աէ^թէէԱէյրև ^^ւ^ւա Խթասըձ ղ^"^ 
գ՚ս՚-որոէ-թիւ-^ե \^յՔու.րայւ.,ւ^ և փսխեայ ՝ի 
\\աբ» <2> * <>յք^ ՚ք^^"^՚»՚1՚՚ե ՛է՛՛՛ր–» եկս.^ թ.ս^ 
Գ""–"Ր Դ՝\^ե.,^Կ^ յաղգԼ– ^ադյ^^այէ ^հ՚ւ-լ 
անսՀյե %որսւ I >^ու–ա՚՚՝*> էլ. ի սաԼաԽէ էէե-րե՜գսւս 
^՚օւկւրօթՓսււչսօւր , \^սղ^ս^ասաւբ է \^՜Նհքձ–^ 
րիւք՚է "Ր յէւհ ^"՚՚ք ասօւռէ-ս^տյքԽ ՚-Հ-իբբ ։ 

ւ֊օց • ՚ւ. ՛է սոոա1,է ե՛ն Հ^ս^ւաււօ 1ւ֊ Հյատո։–^ 
րււըէս էԼւ \յււրէւ.ւզօււսօւր Լ. Հյււթօէ-գււգռնւՀ, 

1-ւյ– կ-լէք– . կ-Ր |9..&–է* կ-լէբ– • 

(2) - Վ,–«–.4*– յ^ք ք–կէ~լ ^ագա^-ք^թխ.^ Ա. 
"Ր՚– ""–Տ»՝ ՛Ի «■-/•- #՞^«»ք*–» . - ( էյ՛." • ^■.ր* . Հ-է • 

–յտ Հէ^– — –և . > –,ք– Հ*^–«–ւ –^^ *,–^ .^ II. 

4 50 ^&1քԱ.1.ԱԱՅ.ԳՈ1Ի1»Իհ՚ն 

սօբ. և. թոսթ աւ^ »օցսւ ՛ի ^է-ա/^^ ։ֆ%չէ^ւ, 

յ\՝^՚ւԽ""՚՚՚ԳՐ ^կէ՚գ-՚ե—քի^՛ չ^րեք^—րի՚-ւ՛ 

ռսօւն էլ շրր՛՛ քմ՝* |ք ՚֊ Ղ՚րՓ "•"^՚*–*՛*^ | - 
տխփւա ,կք.ւիքռս՝ ռր դ^\իւիկխ՚՛ շթ^օ^ ՚\^է.^ 

Հ"՛"՝ "Ր ղ\\"րՒ՚" շՐ՛^"^ ՚ յ-ր^ V^••^էք Կ"– 

չէ^՚ե , «ր մի՚նչեւ. յ%ա ՝\Հս^|լգք^^^իք կոչեի՛ն . 
ւ \\ե,ևւ.կ.,ս ^ւէվիս. շքեեա^. \Դաի^.^ 

՚\,^պհ» ^ 4|յ«–՚ւ.4"՛ պշ,թե,օւհ ՚^.՚(//ւ/»"Հ, 

թսչ, և. ղ^ս.կե^ջ. դտ՚եեքկէյաքտ^Վ»^ 

շխւձ-ա-ւ ^րաւՈմեաւ. \՝ղխքսա%գրի > |;>*. ա^ս 
\\^1Է՚֊Կ՛՛" Բ՚՚"՚ԿԿղ13 ^ք"ՐգԿ>"՛* բօ՚ղմ»1.թթ 

7՛ Տ՚՚՚է""՛^ ^ա՚Կհ՚-՚՚Յ ՚ Վ՛ ՎԼ""^ փ^––խս"^, 
՚նռԼթե տե-ւչէԱքն չբ՚եակէթ։ ա%գ ղառսւշրն՚ն > 

գա,.ռրի՚ե Լ)ր,.գսյք թս,գօ,լ.օրեւսց ՝ի վէրաք 

յՆգՒէ"՛"" Թ՚"գւ՚"––ր1^՚"3 ^•"֊ւջԲւ՚ւ՛ *ւ* •"•ք>* 

ե Ըեօասէսսէե ( |Հ«– կօ^քէէ^Խգաւ, | է1սւսռսւ յ^՚չ. 
(ձ՞՚ե"՛ ••՚ԲՔ"Հ/Ի՚՛ \՝»ր՚«/եւհ է ե. ^աբևալ մե^ 
«.^^ Դ ՚եյևԻ.^ . 1,^^ 1^կևս.լյկր«^»ս.^յ– 
\՝սրսչ,եւա^1լքխ քակևյԲն ՛ի պարսսքք^՚ե չըրէտ. 
Դարիւ-ր գիրկ ) էլ. սւո.լՖ ռսկի ե. սւրՆւօթ օր 
կ՚^քը ՝ր էՈԱէե \ե–աււՖ ե. ՚ք– տահ թ սւգսւէ-ւէրհե^ 
ե. գւպւձս^ ՝է \ձօ՚մաքփսւ • ե. Հ՚մսւաիա բեբէէալ 1 ոաոոա/ աէրդիսօրսւ սււ1Ն էիսու^հ ե. ե՜րկոէ– է 
ե Նկայ ամև վս-թ^^յԼ Լ ութ Լ ժեռս-ւ . 

(\աո.աջթ ամթ Օ–/.^^ , -/. է (15/™ . 
&–կւսց գսւտաւ-էէր (^ծ՚2ււսոՀ–»ո՚ս քս^ւսէ»ւք^»ա ՚1> 
օւմս քււաե և. ե-ւ-թնւ \է՚՛ ^^Ր^Ր՚՚ՐԳ ""ֆ՛^ ))* 

ա1& քօա՚ն ե. Գ՚նգ X կւ. ՛ի տասն ամիՆ ||^՚Տ՛ 
թս.գա,.որ1^աց | ա.ոթս՚^>–ռց% Տրիկոս <սւ& 
^սսւ՚ն և. ևրիս % ),՝«. Գ քււա՛ե և. հւ-թե ամի՛ն \\^ 
Փ–^թագաւ.«րե,սյյ\^գԻպ».«ս\\ւսրաթռ%^^է 
աժս իւ1ւն , ղսէա անռւ-աեե-Հքթւ \յգ1՚պ"""յյիբ^ 

Նր^Կւէ՛ • I,"– ՚քք-՚ե ^ –֊թ –•ւթ \հէ–տ 

ձկապ գօճէՈս։ւ.ւար " քյէ1ւ։սօէ,օ^ւ | գմիսուոո՛՝^^ 
ամևքսա՚ն . 1,^^ ՝ի՜քսա% և ^1է ձյի% ՀՀպիսչ, 
թագաւ.օրի (^•.գաք թագ,սււ,րԽսւյ ՝ի ւիէ^ 
րԽք \՚սրւսքձ–չ/ւ Օսքբարիսէ աւՇ ւքձ-յ Լ աւ/իսս 
չոր,. . (,՝ւ. ղկեի Հկտարիաք թագաւ-որեաց 
խրաքձւի Հ^Ա^մ՛ ամիս մի > |;>ճ. ղկ%ի Նռրա 
թագաւ-ււրե-այ \^ա%սյեմ՝ •սմՆ տառ՛ն. \* քԸ^ 
օս,% 1ւ չորրորգ ամի՛ն իէ-րռյ , \\՚Փ"՛ Հ՚^մար^ 
ձակեալարկա^ելիւռ՚նկ ՝ի ^աւճարի՚ն , ե. &^ 
օ4՜Հ. րօրօսէեւսւ էսմօեէսրւ մսւրՅեոտւ • ե– ար^ 

քա"՚՚~՚յ՛ 

(2) Ս՝^,.֊ թ^րգյ–. «.V Ւ4" ■ հԿ Ե^՚^բՒ Կ^Ժ Պէ. 
ք— ք ՛՛ է – ■ V Կ ՝Ւ ■ք"՚՚՚**ր^գ ՚՚ո-րգ 4–/"–"՚–^*յ^ ■ օձ Ժ.Ա1Ո1նՍ.1|ԱԳՈ1ՒԹՒ1֊՚ն 

գեըօւ. ւ&արգարէռ,.թիւ.%% կաս^ասք ղկ%ի 
քսս^ ե, չըրս. ամի ա/արգար^ււ^էսըւ/ն իէ֊ր՛^ * 
ե. 1Ո.1Ո110 ռսսա ե. օւ^թ խԱԱք մաէչեէ– մեօ-օւա– 

»»(.% ե. մի աւ/*է \^է– յերեսեձ-րււրգ եըրորգ 
.^մի՚ե Հ\վ,ս.յ թս,գ^«րե^,^ց I ™™/ն«.յ,^»,4 
I (ճէ./ուք՚1՛ սււԽ օսէռ.ասու–1ւ ե. Ի-րիս ւ |^(. յե^ 

ր1էս%ևրսրգ չորր՚՚րգ ւսմթ՛ \\ղ1"^ ե^լ Փ™–™ 
•"ԲՔ"։ք \՝՝՚«բէ^ւլ՚՚՚յ՚–>՚3 ՛Ի Վէր՚՚Հք 1)""ք^՚րԽ* ^ 

ե– գալւձաւ. ւ Հ^ե-րէէօնհբէւրգ ՚1^^^Ր"ՐԳ "՚տ»՛ 

աւ/ս ւոէօւ^ * \է՚–– ՝է քաււասռւ^ե աԱ^էւ \\զ1"^ 
թս,գ,..^.,ր/, (5»^,™, թ.^գս.^որէ«.յ, ■/, վէ. 
րււէք \>ււրսւքհւէ ՓաքՀ-Հ-աւճ /»ս>ս% է (>1. ՝ի քս^ 
^,.,,,,..1 է ^/, »,.//–4 Օյ^.., թ.,,ղ^,րես,չ, |( V 
կհգոեա^է-աէ^ ճ՚Հէճ՚ւէՕ ՚Յ՛ է-րկբորգ թսէգաէ-Ո^Ի 

է-ռյ/ե թագսէ1–ււր1ոսաք ^՝սէկղււէթփաղսար ամա 
ոոս ՚4է ւսաԽ քառաօսքէէյւ Ա. չոուէ % |/(. ՝է օւսռա^ 

<5) կ-^՚ւ»–» /•■>■■ կւ-աէքթէ^ , ռղպագ^ էլ»՝ կ-յէ՚Ա. • 
(4) <()ք^;*–ր– է–– հ՚֊-^ք՛–^ ՚ - . –ք-Հ՛ «* • »-- ■* ^–– 
■.,–^. Տ,,. ք*. էք– 170՛ օ՚Ւյ-օ-տէԱՒ ււսոք՛ ՊԱտւ՚ՒնԱ՚֊ք-Ւ 53 

\յէ. Լ-լՀձ՚ակէւաթՓաւըաար թագս,,.,ււ1ն \^^ 
թօէ-րացւ-օւք ն. գերե-սւ^ ^^է-գա էլ պ^՝ս^ 
րայեւէ ԱեՆ մաս1։ե , ձ. աքա ձ-ղԼէ. սկիպրն գ^Հ, 
րէս.թե՝ւսե1ւ \*պաւ/ե՚քԸ ■ |^ւ, գԵոԽտաւե հշի՚ւ՚ււ՚բ 

\յսռւ.ը *2* I \՝եղագ , ՝ք՝սւ։.գի , ձւ. պէԸզէ^ 
՝\^փթս.ղէմկք . 1;^ գէխի յաՀ,ո^ս։ե–ե \\ղիաք 

յ–ա^«^ա՚ն՚ն \\վ.ա, թս.գա..որԼա^ \^.փ^թամ՝ 
որդի Ն,րա ս.յև վէշս,ս,սս/ն . \)ս. յաղթհաց 
\^յԱ^%ացւ»յ /է արար^գ հ«,րկստւ, 1\կր»րգ 
ս,մէ% (\ւււքաթաաէս^ թս,գաա.օր&այ ^րր.ւրգ 

էճօ ծրօ՚սռւ–՚1ւ ե– ռա-թ • սօօսւ ե1ւ "՚^գ՚՚՚կԻ^ ^"^ 

օսւռ "ՐԳԻ ւ՚՚՚ր՛" սււԽ վձ–շւււսււււաւ , ռր աւբսւր 
չար աւԼսւ^է ^&աււն > 

^ակէ(ք թսէգաէ-որե \*սրայԽւէ ,սռ,եալ Ագ, 
^ռօէՕէձ թւսգսււ.օրե *^սււ1Լւսկե–էււյ , Ա. հր, 
թԽս.լ Գ վերա, Լ\ոսդաք՝ կ,,ս,^րես,^ ՝ի%ո, 
էքօէեէ Խրկդսա՚սսսւն րիւ֊ր . և Հ,ք–՚ւլ աո-ՕՀ, 
քեայ վարձևա^ Վճ՚-ս՚կղաթփապսար , որ հ1խ 

(1) %.րհ^^– ––^Ւ֊ --«(■ Ւ՚ւ՛ Ս^էւ՛ Վ"–՛*– ՚ք՚յ է դ 

(2) Ո^ւ^ կ"1յ–է«–ր • թւ՚է^՛.– •^դդ^գ-յե է.. « /յէ . 
<3. Ջ.— ե-էթհ՛ ՏՒ-քք^– ք՚ճ* • ՚– –9 *՛^–՛ է(^–"* 54 *0.Ա՚«.1ևԱ.Կ0.՚յ–ՐՈհԹԻՒ^ 

ււպսւե զ2^ռս՚սօե է ե. գերե-աց ^■յգուԻսյիս Ա– 

բա/, ^գ Հաբկաէ, . |;ւ– յէսւ .էամԱԻւակի ս^ 
պսս,ս.յիեալ ^վ«էպ) , •սռ-աքես.^ սառ (>. 

գիմէէւհք ք՚՚՚՚շլ՚՚յի^ ՚ "ր ^ Հ՚^բ՚^շԻ . ե. կատ 

ամի՛ն 11^^-2/ . ե. յ.,է,թ ս.յթ \\քապըւ, ել 
\\աղւթ՚եասաբ ՛ի վէրաք \)աժև,րխ.յ և. պաչա, 
րե՜աց ^ա ե-րխ աժս , ե– առ. պ\\սւյարիօւ և. 
գերէէա^ պօաօէ^ ^Ա^սէւ ե. աարաԿ. ՝է ^՝աք.և^ 

յիսռւ%՝ ե-բաքձօէւ. .յ^գասժւ^ւիթւ աէֆ միա, 
^յյ,ւ֊ռ՝ չորեք^ապար եր1քք^օ՚ր1՚է^ը երեօու-՚Նէ 
Հ\Ք"՚^^ԽԺ յ^ք"""՛""^ եդ–ռ1.յ% ^դ, 
^^ պղնձի՝ զարսքրե-ա^ ՛ի ՀքաղռվւԽՆէ ար, 
քսչ/է ֊ \յ՚– ղֆի ՚Տօ՚^ռւ-ա՚են ^^^սղռւ. թ-է^ 
գսււ.որէայ կզե^կիա յՀյրռւ-սաղէմ՛ այն ^ը, 
սան ե. ք^հ լ ճ. եկէէաէք յիսույւ ս֊ Հ՚՚/՚ս ռամ՝՛ ե. 
\\ամ՝արիա Տ.այ ՛է կաժ՛անս \\թ..^րայւ.ոց% . 
Լ\»ւՔկօրգ ամթ Հ^^կիաք աս֊աքեայ (|ս.^ 
սանէսսսւր պսէ^օառրգս Հքաւ/արե-ա/ կոււմա1ափւ% 

1,–՛– ■ւէ՚եւէ–– Յ-^յ՛ վչտւէ I ^–1^–յ1՚ք 1ւ–չէթ ■ էւե՜% էԱէեւէէ^ գէս—ե՚ւա քխէե-սւււ ռրոա-աէ՝ սառէյէ 

՜Ր^ ՚^՚-՚^Գ-Ք *"«–՚3ք* յ^^սասէթէ ձն * |՚««. 
շթ&^«^ |1«.^«» յ,ա^^ Գ \)իկիԱ.ա , Լ > 

թա-լիս. կ.վ.կ»՚1. շիկա^ , ւյ\^^չ.ս. կա. 
ք^աե (1|<ւրէ՚^ս>) ճ. I ,ս.կա < I քԱ.կան/ա/\ չ/,, 

ա^Ն, \քւ. ««« (•/ Հ«.«մ–) շթկ^է աաւճար^ 
^քււ–1և ե. չ^ա» օւաե%ւսաեղիք էրկա֊, փողօ^^ 

(1) Ա.է>«.•V ք-Ղքէթ֊^՛ •^^քէ^+^**՚^ւ ^է^՚-հ^ • Ե՛––*– 
♦ձ–**»^«ւ–»– թ-Գ֊-Ր–^*– Ա–**»<**–ք ■» Դ-^Լբ՛֊– 

/*>^*^*«–՝#* •■»-■»*-• -^. ք"–^»–.–––յ; «. 

»• «»*- -«<■ ^1. ». հ#* " ք–– ՚ –*3». %.՚|,.^–^ 

–^* –^ 37՛ (>< >.^/^–^^՛–* 9ց. 4.Ա1^–^^. 
•.-՝ –^ Ա՛ >,. Ա,^,–....՛ –^ 60– է . Տ»,*(,յ–՝ –յ1 
40> ».. Աքք-յ;;**.– –.«37<(7–––^–––<»–»յ–«2Տ7՚« 56 ԺՍ.1Ո).՚«\ԿԱՀ^Ւ13՝ՒՒ՚է 

ե–բ^ք^սւրիէ.ր քսօէ% ե.չորք* \^քւ.ռք ռօկձ-դֆէէ 
է1է–թւէւււ1ն , և– պ—ւէոկօ՜ւ^ աքսէթսէւլ% ե. ք^ոտ^ 
փ^սկրե^աքք , և. աւււյ՚ք 1էրե֊ւ,ե ւխ; քառ.ա^ ■ 
օէաւ^ ե֊ գե^ ^էայսւր ՚էԸ՚ւ ^"՚րբ՚՚ր ե. Խր1էռ • էէ– 
իշխանաց կսչ,ք ^ապար եւ^թն ^ս.րխբ ^ը, 
ււէէւ% ե. կ^գ « ե. կօձա՝ ( ագռւգաքք ) որ 
"՚^ ^1՛ ք^^Ր *Ւ Ք՚"Ղ^Կ^՝ ^օւպար հրեք Հ,արիա.ր. 
յխ,.ւ։ե ե. էրկքւ֊ է Հ^էսէբաղք ւ1> Հա^/ք^ձ֊այ^ 
քքոկու. ^սւղար էո-թւօհսաէււ^ ե. չ^ր" • սւրէէ11՚ր^ 
Լսէքօյոէ–%թ) պւ^Հ1ւբ ՚շ՛ երեք ճ^էէէյար եէ-թն^օէՀ, 
րիէ-ր ,ււթս«ւ,՚ե Լ Հ^7– • I;՛՛– յեա բաղո*.մ՝ 
ժօւյևէնսէկււէգ է^աոօ օ. \\ ե^պե""""՛ րերե՛^ 
ղգրու.՚նռն \յրու,սօւղէ»1ի ե. սիւ֊Նս ՝է ՚^կօւճա^ 
բէ% և. ա,լ ղարգերս , ե. յ.»,.^/^. ՛ի դար, 
ԳԸք՛ Հո֊՚"ք՝–յ ՚ Հ^՛֊ "՚րաաքո, քսպլ>^% շրսր^ 
գ>^ր .թ-՚՚՚֊ասու^. յիլ, ե. յէչ^ս.ղաբի% ՝իչո^ 

բԽ կ"ղչ/^՚՚՚տ՝ ԿԿ"»"՛""^ Դա ե. է միջ, եր^ 

կառսւսսւե սճ գւսրձի եւքաեո ՚^երկռղսւռ է 1 ՝ււ. 
թբւ~ ւ1ս։բգ1չաեե եբկոէռւօւէօւ1ւ բիէ-բ • ե. եբգ^ 
րոբգ ս1նգէսմ՝ թու–եւռլ գասււ. վէշտէսասաե. 
բէ՚֊ր • ե. եբբււբգ աեգւսմ՛ թւււ^եսէլ ն^ քսաև ե. *2) է՛/* «՚ւ-՚թք •դդէձքէք գր1"՚ւք **■/»» 4– "է՛՛՛–^^ 9է֊ 
Ր՜ՎՔ • ՚ւշՐ ^՝–ՐդէԿ -* ՛է •»–<՚9–*–ւ^^՛–* «.*^=.1յ ■ (. ՛ի 
բժշկ^թի^-և Գ վ^ր .^■Խ-^Բ.՛ գա^ւ-է է™. յԱ^. –^., 
քի1ա.կ •Տ.օթք պ^^քւք էօրւաւթա^ ԳՐ"4ք ՚ 

<5) ^^րի-նակի մէր պակա.կ –.–լ մֆ , ր, յա.^է^^ / 
^1.. թօ^գմանոթան ■ 1ւ)ւ>՝^1>յ էէ.(^ րէ՚-Ր է էլ չօրրէ^գ թռէ.1քալքէԱ1ԼԱ1Աոլ,Ն 
ե– վէ^ րԻ՚-Ր • ^ ^է^գ1՚Բ"ՐԳ թ-ւեալ չ«րեք^ 
՚^աաւրէէ-ր յեշսւաաււսՈւ 1 ե. ՝ի թսւգօւ$–ոբօէ,թե՜աե 
\^դև.^՝ ւքձյ ^արք,ւ.ր (էևՆւէու.^ և չռրս րէ՚֊ր* 
\՝է– *ի թ–գսւ՚–որռ՚–թե՜աա$ \^գոսւոեւա ե. \ ո^ 

–Ք^Ղ^"–Ի –րգ^»ք ՀերՎգԿի ք-ղէ՛֊ Դ Հռ..մ՝ 

էէէվ ա՞ծ՝ լ և. մաււճօււէ. էիե պաւգ ժե օո/>ճ–ա% ՛է 
Հբսսձ ե. ձ-ւ-թն գա^էէկօձԽ և. կ^ա X \յւ. ՛ի թւս, 
գէէ1է^ոաաւ.թԽաՁէե ք^քսոոսհ ե-ղէա– ՝հ ՚նաէէս ւքսւԳ 
Աէաէ^էաւմէււՐ, որ յձռււՁէ^ր յաէ-ու.^ բէ՚~Ր ՚^է * 

քա .սւռիւ–հք » |՝ւ. սւււսաե՚աււց ^էսռմա^՚սուար 
Դ գԽրեւ»^ ^ա^ս/նաք մի |;՚^ււ«> ս.Նու.Ն , ձ. 
օւ.ււո/11 %ււօւս պօր^հս , ե. գրե՜ւէւո ՚եօոսւ էսսււրր 

գր-Վ. Ջ^/^գ գԽ^ \)՝–4;քՒԻ ■ ՚1 .՚""^ հձ"՚^Փ^ 

ՀիւՈօրացիքն պ,լգք,րք «չ^^գու^թ յօր^ս,^ 
ե. Գ մԼ>ւ,գարկէ^%՝ բաց յ\՝յ,ս.րս,Ն..յէ . 

թա-րապէ-՚՚ցե \^րե1էօԵրք։էք՚– ե. ե՜կեօէլ պօբ^» 
*"/"" ^,՝/՚՞՚–՚՚"՚«ք՛^* կ"–՚՚րե^»՚՚ե Հ—րիէ-ր 
,^թա,.յե և Գ%գ ^ապչսրա տ%եքեբիմ՝կևի 
թ^ սամի թագասսրւււթե։։^ է՚-Բ^ սպօւնաա^ 
յորգւոցե , ք/^ ^աչքի ՝ի Հ,*^" • ^ թօ՚գս^ 
է-ռրԽօէց I սռրգսյւ օոգէ Աււչւա ելփւ$ •օւԽ •. 
1^ յ^քգէպօ,ո« թագա^սրեաւք ||<ա.^«%> ՚1> 
ԳգԿ—յԷ ""^ կկօաաաա՚ն ։ (;ւ, */ք վերւ«ք 58 *Ա1Ո\%«.ԿՍ.ԳՐՈՒԹ1՝Ւ% 

գա% , ^ է \*–ադչք,ա% , \)ս. առաքէայ պաս..ս^ 
րագ կէէկիսչք յ\յբ–.սաղհյ՝ վաս% գարձի աաՀ, 

քոսք^ւ^ է-է^նչսձ կե–^գսԱաէ.թես^ \յղ^^1"^* 
1^ւԱ աա ռսէրէէգե-Աէգ տսեէռե Տլե՚աէւե I \«ք/ք#ւ&^«ա 
^գ օ,&%,^ էքրկֆրն\՝՚,^կէ,յ,,ոք և. )^սա,րւ^^. 
ե. աէսւ ^Խեսւռ էզսէւոկԽր 1ճչմսւրա^ | ստու^Ոոք 
ս. &–ա երկրպօւգհք եւԽւ . հ. գսւրձւյա պասե՛^ 

II սւգացէ.օց \\ռւ֊բտսւկոս էշ1 սս/ս ե-րէՀքսւաաօաէ 
\<՚քսա՚ե Լ թ% ս.մթ \7ղեկիս.յ թ^գս.^ո^ 

ր^"՚3 յՀւգէ՚Ղ՛""՛՛ Տր^"" հ^գկ՚"յ/՛ *^* ՚^ 

ճճա սսաԵ ա \) կհր \յ1ջ՜կ^՛^ թսւգէսէ–ււրե–էսգ 
փէւթււոՆ^ ս. եւ.քէե ւսւ1։ ^Հէէրրռրղ. սէմի հէ-րօք 
քհ է ձ, ք.ադէէէ.մ՝ արիւ^ արգար և^ևալ, և. թւկ, 

**•-«■ 54 • /–է ՄէՒ-^լ «■«*» յ-շէ *- 11^–4է– ^ք 
»«■ գ.Ւ–*լ–յ–՛ 

«4«* ՝տէ֊՛ բ–քգյ––օ–».թւ^էօ. ^ Տք–^* ՄԻՒՈ.6Է-ԱՒ ԱԱՈք՛ ՏՕՏՐՒա^Ւ 58 

^աւ. Գ ձևռսայ \^սսւու.հ^օւ և. սձկաւ. ՛է ձէէռս 
\ուէքւ.օ^ պօ^այն , և. 1էս^ա% ^ա գէբէ յ^յ– 
թու-բ, ե էգթ ՝է Հոր կսւպա^օք. ե– ասաց ղլ^ա^ 
աէքՈ^ակա՚ե ա^օթ^ ս,պաշխարռ^թէէսւ% ^էք 
^՝լյ^ . և ընկաւաւ. (\.*««ւ–«քծ պաղաչոԻա 
՚եօրա և. արձակևաց յէս»^էրձ^»««–1> Լ ե^^թ՚Ն 
ամի% իւ-ւպ, . 1;». \;–^ յև.րգաբէ% էէգաս. 
ԴՀ^ւ՚ւըվյ է*– –ւք–աա. ՝ի պա>«խ. ւ&>րգաբ^թւ 
Հ^-բՀք բ՚քշկ՚"–թձ^ա%. և |)^/ք Հ –՚»»>է»լ «՚– 

–ի , յթ վս>ս% Հքւ՚՚^ւ՚աք «ր առաքէալ ասի 
փա.% թա՚եթ ^բ ասայ . « \\^աաիկ ես՝ ^ր 
առպքեա պիս « <1) , ձ. մի,–ս պի ՛ի Գ՚»լՀ՝.յ– 
քսւզգա^ արգհւղյր չո»–^ , ե֊ յսրյ^աաՐՀյսսչքի 
մստգսւր^4 գսսր ժււ^պրգե՜Աէւ^Աէ է ւառսէթեսւլ 

|>Հ>ք/7"7՚7– այի%\\՚ա%աս^ի թագաւ^որե-աց 
\\՝ագաքե^ոյ1, ՚\գսւ֊քւա,>ասՓայսյխ,ռւ.՚ն Լ 
չ^(,» . \*քսաՆ և. մի ամի% ՀՀսձասէի թագա, 
..^ևաց յՀյգիպասս \\՝արաիս ՚Յ) «.յՏ, կկ^,^ . 
\\թսա՚ե ե. ի՚ն-ե ամի \\՝ա՚նաՎի թագա^որհա^ 
\քակե՚գւէ1էաաէ.յւդ1ւ Լ ^րգգ-Ոէւ «սճ 6–րե–Աէէլ.օ ճլ 
ա.թ.Լյէրձս«ւ.ն Լ կրորգ աժթ \)՚՚անաս^ի 
թագա^պ.եաշքյ\յգիպառս (յ™^^աէ^օ«ւ1) «,. 

(2) Տ*– ՛Ի ՚^ր >/• . 54 . հ-ւ^Փ՚^թհ՛*՛ 3 • 

(4) Ը.– ն-՚էքէ^ Ս՚»էք1–՝*1կք–< յէս ^թէգ% ւ^ւ. ՝ է քսան ն. վէ^ օ՚յւԽ \^սւԱսւսէֆ 
թագսէէ-օրձաց \\սօրւ.ո^ փ"ՔՐ ^ե^յէքհրիմ՜՝ 
սէմե և-լւեսռւ^ ճ. Հ^գ > (^^ ՝ի քօւռէօսևերւէրգ 
սււԴն ՀՀօւեաւսէի թտսգաւ^որէ-սւձ Հ^».ւսճւ/1ր^^ 
ւ,ւաե ^ւսք ւ^ւէւէ՚ւէ սոճ ե-րե-սէւէ.^ էլ. ե՝րիս% ||ա՛ Հ՜/* 
որ ե՜գիա ղ^սագ1էրձե Նիբանի ն. ղգօաւ^սէղսէէԱւ 
^սկի թս.գս.^ո^ակս.% . (•««, ^Լ Տ՚"–/է՚– ^^ 

քւձ^, աէՈւ ւէէ.թե.տաօն է Հ* քառասուն ե. 
չոր,, ամի՛ն \)\ւձս,ս$^ի թագ,սւ^պ,ևայ հգԽ– 
առաի ^..ոմէաէկոս <3> «,ւճ քառասու.% Լ չրրսէ 
Լ^սմ՚ժայև/եակի ձղև,. առաջին շիու-թիս^ 
օըե Հ–՚հւ.պաեգէ ձե՜ռա»^ Հ՝իւ–ղոսի ի^իւահէ » 
ե. ղէխի իՆ% ^արխ-ր և 1.^թա–եաս\.յե «.մի 
մէքՆօէՈէս»^ ՚նռրւէգե-ալ ՝է \^1սէւսեգ1ւանոսէ է ե. 
եա ւսեւ։ւյն\^էստսէՆգնււէ.պօւըս է \՜ք՚~ ա"՚ո պ^ 
Յճէօրե-գաե թագաւ. "րք ե. գսէաոսէւոբք | ^թԽ^ 

<>Հ^^ ^՚անա^ի թ.օգաւ.,.րեա^ (ա ՚/< 
•էէր–^ (յ™–7–՚2՛ ""՚" երկոտաօա% . Լյեբրռրգ 

»1> 1Լ~ Եւ–է,ւէ–7 Տ—է– «հյ– ■ ^"քք •Դյ՛՛՛^ Տ--Լ- 

««...I. Լ. աայ •Խէա ^ճ ^ց . 

(5) Եւ-է/ւ/–– »« ք– > յք-էէր-ր» ^–ւ1քղէ^ -ՀՏ* 0՛–– րակտքէոս^ւ* ամս չորեքաասս^ է \յէ. յհ-քՒկռաա^ 
ս,սՆ սամէ՚ն ^մ^^ի թագաւ.աւրես»ւ ^յթաւ֊րա^– 
՚-օպե \^քւաւ–պսւբււքր •էմս ե՜րե՚սւքլ^ էւ. հրէս • 

ւ. «ս. էր յ^գ . [ք•. գ ս^, ^յի թ^գա..». 

ււու^ ե. օ$֊թ ■ Հ^թքԳ՚՚ՐԳ «՚ւ^շ՛ թսւգսօ-ււոոա.^ 

էոէ՜ր ^ա-ռ֊ա I էւ. Հւէէքբն ձառսէքյձ Եորւօ ե. 

մեօ^էռւ. • ե– ծԴւ Ժ-Օէմաեսւեռ Օպւսւ օսաե ե. 

չ.,րս ™<^. 

կւ, թս,գս,է.որեաց ()Հ<՛/»՛ ՝ հբգի ^«րս. 
^^՚քրու֊էւաոէ–ւՐ աժս երԽսոԼյէ ն. մի , էւ օ՜կս՚ռ 
ե^րԽսռւ.% Լ թե սւմ՛^ \>ւ. ե./ե՚ն %մև. «րգիք 

չորս, Լ),.Տա–լՕ։., ^\.վակիմ՚, (^Հ"5թ»լ. 
\\օ–գօկիսւ * քնա/օւ/ ժօւմէէւնսւկի յարգարէւէէ, 

աէքինւ^Խխւէւ թսէգսռորԽաց ^^ռու/սչքե-ոէ-ւէպե 

||ն.^»» Հյփկոկէ։^յՆքայւԼւ^ք^.Լ\էրկ. 

գսէբ1^սւ%ա/։ \է չոր1ր^տասաՆ այքէե \^քսիայ թսէ^ 
գա,.որե^աց \\՝ս,գօ,յւ–ո^% \^«աէ«,«,՚եգոս »3) «.^ 
ևրեււու^ ւ. երկռւ,^ ||ա ՚^օէց ե. սւռ ք|^1|ււ)ւ.Հ՛ 
և. ^յՏռւ,րւօցլ,ս%է (^րԽւ^&րււրգ այ1^\\վաիա/ 

(2) Ը..– ք –է^ւ–, 15.1.1– ս^հ– • ր/^ ՚Կհ^^ քշհ՛– 
<3) Ե«–**^ «–7»*՝ է"*"–*– ^'Հ*|Վ. 1*– ԿՒ–*–^՛ 62 ԺԱւՈւ՚ՆԱ՚ւ&ԳՈւՒԹՒՒ՚ե 

ըատպք պսաա1քրապյե–լըեգ Հ՚յ^ ո,.րայխ՚ն ՛ի 
\\՚ն^էճ. I,՝*– ել \\վ.իա ^գգկմ՝ ՚ն..րա -., 
«.ա*յ 4/»««^V' 1>""«–^2/ է ե. »պա%^ա. ՛է 
%մև.%հ Լ թաղէյա^յ\յրո^սաղ^մ\ և. թագա^ 

րկ ամն.չք գարձս,ւ. •\յ^քս.^»վV^աղն և. ««,. 
րս,ւ. »(^^"՚է յ\7գԽ""՛" ՚ ^ Կ՚"3^3 ^"՚– 
գաւ^որ պէ՚յջ^պյօ *՚7"" ^^վակիմ՝, և. եգե^լ 
Հարկ սւսւսՆ ք-^էքլօւր էսկւ֊աւյ և Հարիէ^ր ս./». 
հսւթռյ • (յ* թագաւէւրեսՀ^ ւսմս ե֊րկււաօէ^ 
սա՛ն* 

Լ\1րր.՚րգ –»Գ՚ե Լ^րվս՚Կի՚քպք թագա^ո^ 
րես.3 Հո-ոմաքեյւ.»^՛։. $ս.բկթո^ (|էքր^^–«11> 

..որե^աք Հ\թ«^րս՚յւ.՚՚տ1՛ ՚\,ս՚թո՚–գ՚՚գ«%՚ա«ր 

քառ-ասռւՀե Լ չ«րօ - օր ե1խ յկրռւ.»աղ^մ՝ 
Լ. ւռօւրաւ. գերի դաեօթօ աան ^ե-աո^ » ե. 
եգ Հ-րկ– (^վակիԱա, , ե. սաարաւ, վՀ՚^՚հիկ^լ 
Լակերս իւ-ր՛ \յ՚– յեաքակԽւըխ Դ՝\ի. 
ք,սւ.ովէ \\՝կ.ե^ ք՚«ղ^Ի՝ շթեյաւ. վէրըւ». 
տթ յէ՝ /3»«./«"յ<–^^ • ^ եգս՚ւ– ա%գ կռ,.ո^ 
ք^, կպ,՚նա%աք . \յւ. կոչթյաւ. (\ս.բս.պ.^ս , 
զ^րապօւիօ) ռրթարգւՈօնի ^–;յԱյք.յ ^լ–^՚2) (2) է=»է 0«.է«ւ4>է –ւ»».»–^–*«.^է"* • .,Հ՜,օօ^1^ Աւ՚ք՚ԱՏէԼՒ ԱՕՈք՛ ՏււՏՐՒԱք-քՒ 63 

աշլռկէէրսւկւսւ. յե–ւո,ւք \՝–սւրգե–հա% ա 

(յ*. ել գարձեօւլ ՚Հ^քաւ.օվ^ ՝է կուքմսձա 
\^րաաս^ .է սպանս... ,՚/# \սւ0^սւ.գոգո%ոա«^ 
րա/ է 1;». թսւգսէէ-որեայ յկգիպտռս Փսա1(. 
Ք«ս 11) ամձ ե^թ%եւ.աաս–հ . (>^.^թկորգ 
ամի Հ\ո>է.կխէայ և \ս,րռ^գ«գձե»«որա, Հ,թ, 
գձ-րորգ ամթէ ե1խ յ\յրք1.սօւ,^մ"\^ս^ուգօ^ 
գէձոսռր, ե. առ ղ^աբվն և. գարձաէ^ ■ \յ՚–յռ՛.^ 
թեոքւրգ ւռյի Հ^ւբւՅէ–գէւգւ»եռււք1րսւք մէէռ-աւ^ 
(^վսւկ1,աՐ, և. թագ.ւ>,.1էրևօւց Հ^փ^է՚ք՝ ^Բգէ 
՚Խէրւս , պէ է– ղ\կքւէնրէււ , աււմիսա ե-րիա., Ա. ՛է 
բայ եկսւյ ՝ի ^ևառ՚եէ % \յէ. ե^՚\^րո,.գո, 
գօեէ1սռքւ յ\;րա–սաղէմ՝ և. գե–րեսւց ՚ՃՏԽ"^է~ 
ա ե. ^մսչքրե Ա. ղչւշիէսւեօե > ե օէսւրաւ^ ^ռսււա 
՛է I ^•^IIր&■|Ոն էլ ե-գ ՛ի կսէաանս սւժս ձ-քւէաւււ-Ն 

^^գե֊կիա > ^^ռաջթէ գա^ւ ^աքր% ՚Հ^րյււ.^ 
գոգւէ՚եռսօրււ^՚\^թռ^պաը.ար աււպքե-ս,^ ^ա 

էր Հա/ք^ է ՚՛– րԿք^ ՚օո– ղթագսււ-ււրոէ-թիւ^ճո 
■ ս^^2( ե. $ոսւօեե րոըգ սէմքա թսւգօէւ.ւէԸոէ–թԽէաէ 
՝\^–ր«՚–գ«գ՚^ե»սորստ, և1խ ՚\^բ«ւ,պարգաՆ և. 
աքքես,^ վ^;լ,ուսա^յ՝ ե. գ՚ւ^աճաբե պկ%ի գ1է^ 
բեքռ^ Հև <Հ»4"ւսւս2ւճ \^&–գ&–կէաք « Ար թսէգԱՀ, 
ւ-էէրեաօ աօմս մետսսէաե ■ 1> չքՐբ՚՚րգ աւյՏաէ 
\^գձ–կէաք թագա^որեայ Հ\ագացւ.ք^՜ե խ. 64 *0.0–0.%Ա.Կ1ւ1֊ՐՈՒԹՒՒ^ 

սսւհ սւէ^ւ Հյձ-գձկ/ւաք թօւգէսլ.օրեաց ՀէԳՒ՚Գ՛ 

ս,ոսք, Հյփրւ՚ս ՚շ՛ <«<& քս՛"^ ե. եէ.թՆ . |>^ գ 

եա^ւ սւմէ գե՜րէգւսւ.^ \քեգե–0^սւ ,&. ամձՆէտ՚Ն 
Հրէս^քն , ր.ս,յ ՝ի օս.կ.ա,.ռւ.յ ս..լքս.ս,աց պ, 
գսրեէ^1»1 ղգորհ։– սւրօսւյ%ի . ե. եսախ ^սաե պսա^ 
ւ^Ծ՚ր Տ^աէճարիե ճյրԾԱրսէ Աարգէսրկե էոաոսա^–, 
աա^եւսռ ղւուօօաւսեւսաւ \1րաււն է 

Ր.չՐՐՐ"ՐԳ ""*^ (\»վք՚կթ^«յ , որ աօ-ա^ 
2իե Հյսսթռւ^գոգաւեոսւէրպք ւ յԱեչհւ. ՛ի սե–Ա1էս^ 
օսԻէ աՅե \)&գձ^/ւաք , ,։ր ^ վէրշ^ե ասեբ |–. 
րռէ-սաղէԱի , ե. ^կւփ սււ֊ե՜րւա^ւն \յրււա.ռօւղէմի 
^ւ ՚1>՚"Ր՚"–Գ՚՚Գ»՚^""՚"Ր ՛ի ՚ւէր՚՚Հ/ \)բ^ ե. քս^ 
^ծ՜սէռ ^ա հօփօսօքռ արւսրե՚օ՚ւզ^ուրրԽւԼ է 
ե. \\«ւ.րացքւ^ դսա«.^,,ւ.ւ,հս իւ֊րեսա՚եց %»,%, 
էղգ" Նաէփէւմոքե աբաաւրէոսւ փօւխէսւե սսււ֊ովէ 1 ՝&, 

Գ՝\Դր""ք՝ ՚"ՍՔ՛^ \)"՚–ք^ "պ»^1^ ՚ "ր Կկ1^՚»լ 

էր ւյայե՚եօչ^ յայևԻւօւկա թագէօւ^որափէ Հ^՛–^ 
Գ"^ * ՛՛է՛՜ "՚աւէ–է$էէ– \՝յգիէդէռոս աւէ^սւր պօրւռ^ւ 
Հք-ր֊ոսգյւգււեռռռրաք փօիանակ աշիատսւ.^ 
թեսւե Խոօէս ՛ի մե՚րաք 1|ք»./ու» ■ 

Հ^^սա՚ե ւ է^^թն ս.յի գկո,.թԽա%% \^ 
րօլ.Աէ11ղէյի յէուաէ– Հ^սբոէ-գռգւ&ռսոր թ՚ս, 

<2> Ը.— Ե^–*^*–» Վ,4է^■ ■ –1"^.^ --».-* 25 • <^ լրխ,. Հի. ւ^«3, .^էքէփ– դրաւ.,^^. 

ւ. –.–է;, –ի «4^-44 –»~.1#. I,– #/1 1^ 
րսէ \^^ւդաէաւէգ ւէւէս աբկտէ.,» * \՝քէ– յ""՛––՛^^ 

ձՐՐԻՏ Կ^՜եգ-էէձէՀ^^ւ , յպւթա^ չոր» թագա^ 

*էր.է \\՝"ք է է՚պէձ ղ\^աւքսւաաւ–քէ 6. գէաւրձաէ. 

՝հ գ^^բ պսէ^ս,ջքէճ( , և. ՚|>ւէ^ձ–4 կ -^ օ ց պԼ–՛ 

^Ր*Գ9^ ««/2-Տ.ւց,^ քփա%աէէ^ –պ. (|^ւ/»ււ քԱԱ^ 

Բ^է^ , ե– ար^ վւ՚աձիէլ^ Հ^ա^աաաքփյ՛ իա.ր . 

գեեալ^էի յաեուձէ 1| ,^ճք*^ * և– էւպւէՅւ դւ^ 

յաքաՈ^^ւ-էւգի) Խա֊ււ^ւձ^յաւ. Հ\ֆ,էակա.աՐյ^էլ, 
տու^Օք՝ բևրել^ կերակաւր *\*օ^իէՓ • ^ •*-%, 

•^–^^.^ Հ՝/ք.4ք^–1^ <\՚՚1փէէ–*. 
սևաաւլաէաիլ, 1ւ»ճօւքաւ. պ^աաարռէ-Տէ էքա-^ա, 

5 66 յ.|սո1.Vսոգ^•I«ս■V 

բէէ.^ է ա4– ււաււաՁւ ^^ե-ւ ալէքաճտճւ ւ |՝ք– *ր 

1/՛– յ-^-՚-բ» »–ւր" *^«ք^ /«^ Հ^՚-գհԲ ^էՏ– 

յկք , «»^Ա է^^թ^ . |;լ ղ^ս, ««^ /7«^ 

օ>0է)ւ)է^1՝յ |>4–<^ ք»՚«– Գ՚եգևք,»^գ գար%% |;ճ, / ^^սլ 

-** Ի-֊ո –■^ ւ1,՝»/"»–~ . » Դ յւ-ա-ս.։. 

էէ1է. ե. քւաաւբա րա^է֊յե • ^է1է–ոէ–բա սորսւ ե՛^ 

~» Ղ՚.~,*Գ Տ08 ■ Ի4 "«–V յ-քթ-է^ք գ.՛ թաքգ. 
*»- *Պ*–»՛՝ ՆV^ »^*՛ ^^--■ ■•*-* ք– ** 1171ք# *- 6օ ^11,Ո13.%Օյ«Յ.ԳՈ1Ւ»քԻ% 

ս.սէն գգարճ Հքկֆց ե. «ճ.^ առ *\^^ 

աս.ւ^%«ս Գ՚նգ ա^սա . ձ. շ<Հ^ ՚*.պ^ \՝յ^ 
ասաշխս Հ\^^բաէ>Փ–հ՚Ք"^՚^՝է ՆէԿ՚Դ^՚^՚^ք^ք^ 

բ– ^լ 1;*^" »*»^•* շ^*ճ. պպ՚՚էփ՛"^ I,՝– 

բաա-սաղ^յի ։ |)ս( գրէաց դՀ/Տ՛ կսւ1էկ–րւ^^՛՛^ 
^որ^^վյե.ճ.յ^՝՝բաա^հ«,.ե.գթ..այ^^ \՝յ,, 

^յ– ՚իչթձ^՝ աճ եբկ«աաաձ1,՝^\\ ք;^ »^..». 
^Տա \^րւէա,ւիէպէյի՚ի քսէՀա%ւո/օւպէ–սւաւ.ք/ձ–1ձ 

թսձէէէ1էՕւ% –^1 , ե ււբււկձ֊ւ1լ ՝ք ւքԱբա/ կէ՜ղէ^ 

^^ֆ\–յբկսէխսւձեռ^թւսգսւլ^էւրհօւո ք^/Հ. 

ՀԴկգթաս՚՚Տ* ա>Փ–ա եէ֊թՆ , ե.յեօ, ՚Խ>րս> թւէՀ, 

ււպոո էէւպւաաւււԹ1գ.Խսա \՚քգրպաւէս ՝է ^^՚էք^Խք՝ 
էւ էգքե քւա.րէա՚^>յ թագաէւոր վ\–իաեէս^ոա <1> V*՛*՛ Ե՛ 14՛ 

(2) Ը–« ն>.–<՚/ւ<<» Ս..քք4>ք*ւ Ծ, ^օսյ^ւ^ գքճուէյէ.111^ ^Լ-րոէիկ^ս՝ ամա քսաե և. ու.թ ■ 

/*^՚*7 քքօ՚^ք-՚ք^ս՚յք՛–՛^^ Հյւխւաւա ^\^ , ամև 
^քփ" ■ Ր՚՚7 ՝հ Հպէ-քյ՝ \\է0ւըււէ–րիւ^ , ձ, սսա պսա^ 

ւ«աւ^^ււ , Խէ. յեսա ^արիււր ա,ֆ յաղթԼցէա^ 

^ա ՛ի գյ^յեց , ձ. ւՏ,<ւ»ք յէաքւ, օւ(,քոէ.%^^՚^է 
Լ^-յ՝ •/•»^%աք^ Խղ&է, շարժ .«սաաիկ , Լ 

ս^ւՅւ I I ք/*/"ք7"19ոք ՚^ ւս1ւ. սոմաւ. սէսաՈէ տյ/էյ 

.^ույկարաո^ ® Հռոմկ յ^Փրէ^ աԼԽրևաց 
§ք^պ/տձ–գէ^ է ճ. յ։օեւււ% է՚֊է (<*<^«՚9 ^«՚ 

ւէէկդփս *4) , աո^ 4էւՅ ՚ ^ ||՝՚՚՚(՚^7՚՚՚^**է9*–՚3՛^ 
թաք-սւէ-որէաք \\րք^ղա/էա աէԹ չււրս է Հյլ. 
գարձձ^ալ\\&ա.աա, «> ասՐ^ , ե. ապա Պ^, 

^.,պխա^;^ա^., է«է^, ^կ^.>,. 218. 

15) Ը— |7^ծ^9 Ա4՚^>« • • • «1— •.ի–՛ 70 »Ս.1քՍ.%Ս.է|0.ԳՐՈ1Վ>՚»<՚\ 

\\րաաշխ,ի թագ.»^–րէր.«^կգիպ»ափ^աա^ 
թօա >2> ս՚մ՝ մէ . և. Փֆ %,քա.է.՚ե \)՝աքփձ՛ աէՐ 
մէ • /ւ ապա ՚Հ^կաապֆս աճ ա-թԼ. «■աաոէ օ. 

գՈէէ-ղրէոս^ ^՜ակձգւձի \՝յւէքաէսեդր »սժ՝ ւԳ , 
ե. յեա ՚եորէա *Գէէ^ք4^էա երեք ս>■^■ |;«. *ի 
քօուաււա^ ամ^ \^^էոօէ^ւաի քքագաէ.պա1 ք էա^ 
կգ^պաայւօ^ է^է-փք ^ աւ& ձ֊րկքա. . ձ. ւքքէ^ 
Նորա ՝\յէէ^գերաս Լ՚ւ/^աաԱէթէա) աէճ երք՛^ 
էոաաւէ^ ■ \յւ– ք^ճ-1» \\րոքա^էՓ թ ա գ 1 ււ»–պ^ 

յձ֊էաղ* \)թս Հ^Աաղւանգևս^ պ^քգիպաա– Տւ Հլ 

Հ՝\,եքսւէէւէւձր.օաւ) թագււււյար^ 177^*7՛"՛*^ ՚/"^^ 
խԼաւ. յ\քթ«փ^իա <4> , աղանգ«վ ք՚ճ^-ալ 

յ^.;, թաք՚-՚ւ^՚Օ– ՚ւ. 4*–*.*֊»Տ^ •ք^–»քք*;» 1^-1,1*–,. 

ա%ա.ւ>՚Ա ՚՚ք՜ք "է՜ ■ 

13) 9ոԻ–ԿՒ– »»-■ *քէ ■»֊–/՚–1»՛– ՚ւ-Ւ" 

«1 –Ո<»~ է–«– •1>ք/1– > > <<... I » .^է–» 

եէ/1 ""յ ՛ » ■■ ե ՛ ■|* ք^ ■^^-■քք*^ յ*^. ՏՈ> ա^ի ^աա.ասէւաւ% և. էբ^ ամ՚է հ^^ւ. ^ 
քի—աէլԼ Հւպիկ^րա, ^փՓ"+՚».է •\՝յ^.. 

/•«յ՚է;֊– ւ4»# I^|~-քI^^^■ք—-^^*■^^VԳ■^֊ 
1;^ Փէ *▼- ՚1–1*4 ՛ոք ^՝.^՚-^ք^' -«- 

պրքքւ ք»՚՚*^> էէ/՚քաէք • ք«սԼւ«յյ|(Ա> թէսգէէէքօ^, 

ք*"յյ|.՚տ– ՕԼ-տ–"՛""" ) ■ ՚1ւ«՛ էյ՛ <™»~է«»– 
՚ւ^* ♦-*»-֊*• /■■»» •«* ք՚հտէ ^ .*••««֊ 72 ^.ւսքԱ՚ա-սւԳուՒՈ^^՛^ 

–է,–^*յ–՛» ՛է »հ 1^**»"». ՚ւ ■է՛"֊ 

ո-ւձ Հւճւ<^ . շլապակ,էձ1քլ ՚հօց^ Ղ^է՚Կէք՝ *^ 
կ&դէձս,յխ, Լքձա.կեյ«,յ գ (|ա.ճք.;^ա. *. 

«1 հք ■V*– «*-(. ■■ր*–» յ(–4՚՚»1|>–.՛–»՛ 1՛ •»• 
«V–» յ1»"»7*5ր**>.~» >«* «ք –»–֊լ *–»«յ՛ ♦». 

1ք–**"լ »|1>–^–՚1»"– է–՛*»–* *–>^*–^ .^1^է». 
«*ւ/^ > գ-ք^Բ՛ *-(«• ./հ»^ք––֊է՛ ^^* >^՛* |Տ«» մ^^յ^ %պւա յ\յգիպս,օօ և. թա^^ա^ . ե. 
ր^ Լ.Ն^է–եւյ,օԽ չո^ ե-ղԱւււ^ , ՚1>« /.»./»*■, 

<1>«հ–%. Ը.. 7-֊ք).* 
■ »յ^» –1 ^– ՝– ■«Տք-է գ « 4 - Օք««– ^–յէ մ^–^ 74 յ>Ս.7Ա՚Ա։Լ1|Ա.<քՈ)Ւ»14>է. 

^ոասէ է ե. էքթար մԽ-ա .ե.էլ սւռ, /^ճ^ ^Գ "հ֊ 
\՝^քււա^գրսս. ՛ի ժէ^ հէա^Հէ ՝\^ևփքսաֆ ե. 
\^»աարաււա»ւէ կաեգքաքԱւ^՝՛ ւաձք/է գքո՚Փ \^,». 

»էլւվ^ ը^հս^ւ^ ,գլյէպ, ■ք.1էք,է(հ– 

տաէ-ե էլ, «1.^7 է Հֆէ^ յւււէօ.էււք^1է ֆէօ^ծէեւէքւաա /ու^ 

Օ» է– է*–՛»*՛» ■ < (■■ > ■ ■ 

րւ81.քրւօ>0է)ւ)*^1՚յ Գ~^.^հ~^ Փք 1)*(ք–<#"–* Օ-^ւր" 11-16 

բէ^,ւ.է, ւ ■քչ,^ /3.<./1111> |>՚^^ ե^թաե^ 

■ո-տէէ– (V–»*** 11-Դ"***՛ (1–**"»– 1,՝«*– 
ժէէէլ– 0–էգ4* Հ^ք՚-ւգ– 0––դ^էք՚<– 

«1, [՝;ք^, \խ,ռ––էլ. Ո՚-Քէ. Ո–«"Հ1–. 

^)■«■»,.«.^(■լ»«-.(^֊.,-V-Տ"^♦^-"■(^-^է 

Օ^կԱ, «..»-/+֊. յ,–է*4(1– 0"»»«ւ 1–"«. 
($)-.,-, 0^4" ՇՒ^–*– .".՚^^ք–– 

է,,..,Տւււ>ջ|լ։ ~ս,^. էւ^ւէէէլ. (5–.,»** Օ^^է/»,՝ .(>.«է. 

է– լգ^% յ1՚յ,ք^նի.% , ՀՀյլ^ /, .է^1 «,.է1 

թա րգ ւճ քեէէէէէլ և. դ ^արօՏհ կ^^ . ՚^/^ •սքԱ 
Հ– Յճշճէրա,,ռթիյ1, , 

չ«.րչարսձ^ «լ.դ՚ե ^յլ^. ^Նչ^ ^ ՚յձր ւ 
գաւ..ար֊, ո ^ »*, •թագ^է–«րէց,,լյթ խ^էսՁ^ 

*Գւ^թեէ–աց , յԼ. էբր.1քՁե ոչ* ՚Լ^ւ/ա1ևապ^» 1ս ւո>)–ւաեւ.ւ> սար– Պաո՚ա^Ւ 77 
յ#4 ^~գ..^ր,ւյւխ.ն |է»^>ց^^ լ 44-1. 

որ սպաձ ^\ա^հէ^ թ«^,ս^պ, Հէ^կաւ^ և. 
Խբարձ ,թ,սքո.,յ.քո,.Բխ.՚մև Հ,~ղ, 4^՛*– 
յա,սյ՝յայ՝ս^ա^, յարոէ.մ՝գա^ձե^լ ^ա՚Լգ^ 
՚1>կսս, թօ>գ,աա.որռթ^ւՅէ %է^ա ՚է^^^^^ 

՛ի *<էՓ ՚1~"՚»/յ է;«ք1<0" ւիքթւ– 1)»^"«»ւ, 
■/ || աղարւչ^կքք, ե^պ,է քյ1^~) •կւ-Խ-լ. 
պւեչէ^ •1,յ1,աթ Հ՝յ.չա1իէ։. ք«ր ^էք թոյրլ^ 

,^քգխր«0ո գ,^յէ™ \\/ւ^ագիս Դ^Ա/ր. <|) ք3^..^ք. է >,4,^ գ^^ ™ լ^ I., », , 

01 «■-**. ^V^^^՚. ւ>– 1-6. –6–*՝– ւք^յ"– «- 78 4յ»ս՚ա«»4«հ»ւ>ւ<.\ 

\^ ա^^ա^յթ. է41–^.ք– 4–^––*^^* 
ա^%ել. Լ ւ^դիա ^«ր^ աա.ա^ գ.»"՛՛^ ՚ 

\ք*– Գ »ք (87) Ք՚-Ք» Հ\աարէ.>,յք թագս^ 

^ –է-էՓ– • ^ յ^" ^^-» թագալյւքԽէ»աք 
|>.>^,»«. \^՝%Ն%՝«.յև էրէ^աւ.ն ձ֊վէյք^Հ^ա^ 

թա,էձւ.«ցա 

X։՛֊ գ ՚^գ (08) թ«Փ Բ"՚գ–"֊^^՚«տ I.– 

ււըէ է ե. էՌսրսէէ-սւէ– ^՚գ ^ւճ՛ \^%ււփպթաս 1ւ. 
յսպթէ.ս^ ՚Աւէա. , և. էձէգֆքտաա աք>Խգ քձգ 

I՛ ճ<է. (110) քք"^Տ/՚ե Ք՚»գա.^այ\քգ^,պ^ 
էէւօէց։.աք ^ւաւ/ոէ^աւէ , \քպքւփւ^ւէս՝ ամս քօ*>՚ե 

ւոաաէ^ս) . ն. եքէալ^գ գէմ՚Նւ^ւա ^Նա^դթփւս է 

(|)|յ.–4,>––,^^.^ք. «58. 

՚» ծ"^1^. (–ք է*. >ք . 23(0 0«–ւ–* –*–^–»ք Ո;,–^ 

րւ81.քրւօ>^յՕօյ^1է։ ՄՒւ-ԱՕէսւ՛ «յար. ^ււ«՝քա^Ւ 79 

արաբ .ոպարկ ^^Նապս^^ ^.^գաթաք , Հյլ. 

քսւ0^1^ու.ա.1 ՛ի ^էրպք գեաււա ե. յւաւէ.քՈ.է1 . 
Լ. արար գիէ^րագԽաց պճօձապարէ,ս ^արթե^ 
քւՎա \\ւէէ դ ճէէաաաե ա1դ1^ արար պատէ^ 

րսէպմ^ աւգ • ^^ռւքյաքե^ո* ե. յսէգք^ձ^էաւ. • ե. 

յաւ&%ա^ ա^Դ ^էապսւր քւս1^ար ոԱ^է^ , և. 
աքԱ ևղեւ, "Կէ^ ^է-րկեքու Հսւ^ա.».^ ^գ 

րէա^ 1\՝ակձ^գ»%.^յէ.այ1է–1^^պպ^՝ աճ ^ը. 
ւէօօէ Ա. չսրս ՚ւ\ 1ւ ւասա կէսօէսւրե՚յաւ. ճւրօյէՀ, 

^էյփա^ *ա*^ պւ^Խէ-րա^է/՛ քձէգ թւաէաւ–ար1և 
4արաա,^ է »ր է՛ \^սփոք»*է ւ^էգ ք^^^ւ^աք , 
ււր Խա Նմա քքէռաԽր իէ-ի ե. գարձաւ. աա֊ Գ 

ափս^>հ^^,.քար^»^ձալ ՛ի աա1ճա^ Հ^՚ե^պթ 
II) ^Հէ^իա ,փ^. յէք • 2»*) -Հ/ -*• –*>–– ՚, 

(2) դ–.»>* *«֊• 11՚՛ գիաեօ^՝՝ ^ բ-^ւ^ւթ ՚^էա՚՚՚՚Տ՛՛ ""՚բ՚^ՒւԼ՛^ ե– 

բերել «.«. քնք՚Կ* \;.–յորյ^ամ՝^,ա՚նէթյ\^աչլ. 
դթ, ր.սէքւձեւալ՚ի ^րիօ ՚^գզքէ/էթ 1ւ.՝^սւււեսւլյ9ւււ 
՝ի ՚-^սւգւէէիւ ^սէ^ըէ^ ^1* I գիւսե^^էե Աւաաւ որբ 

խարք ՚կօւքւ– Գ սւեդէւ^ն աո-ք ւը՚^քիւկ . «^ ձ. 
աեա յ–սււԽւԿէսկի յաքանեաաւ . ՚ա՚՚^՚քեւե^ , 
ե. շէԼեյսէե ւռե^ե ՚է^էք^ է ե. (^ մ^^չեւ. յքպքս^ 
էգ յ–օէէԽՔւսէԱւ ՚ 

^յլեէ մօֆկւէա^աէ^ Հնսէիւ^ո^ 1Քււքգսէէ–ո^ 

%ււրօւյպյ– %եգ^ր գ^^եա/է^ է ե– պա1էժեւցաէ– 

յ1>"–»ր ■ 

պաասձգ Գ Հ^քււսք՝ >ւււ& էքէէ»օւ^սւ% ա ^խ գ^ 
էսէսուա11ւ , ճ. է^ ղ^քաՀէաւխ^ապ^»1թէ./3^լ^Ն 

,քիՕ։ան.. (|ն,»,»^Հ–– ,,,/ Ա4«»»Լ .ք^ 
ճ-շ, ՀաՈ^ւ.ռ%ի քա^աեսյ^ >յոյ,գա.ո^ ^^"*՛ 

<11 –«ւ–»–**–..–* ■•(–՛է /ւ^^/–– 

»>)–«^– խ^ով^ ՛ի ւէաււն ապսսէօ-Դւէոէւլ յ\^)՚"՚իռթ^* 

1» «Ւ՚Թ (149) Թ–*՛^ էՈուօս. ^նւօի^էւ» |;լ, 

պիփա%1^է ՛ի <1լա/ւէքւ> 4ււ^ւ».ււէծ(ր ^օր ի*–ր^ , ՛ի 

օ—էէաա/սձ^ ^^սօաւ^եոր^^Հէւձ^ էՌ–ձ%1յ^ւ»իղբօ՚՛ 

^րՕձ..սա, ՚ի՚եյ՚ա^Լ՚ի ^ա^՚ն Գարիպխ. շ1^ 
%էաց աաճար Օ է.–^աք ՝\Հաա՚ևթո>փ <2՚ . ԱՀ. 

է,ւ.թԼսէա,է,՚ե ամի% թագաէ.արևաց կպիփս^ 

1>ք^–՛» –«■^–^–է է-ճ»* «–«–.–ք • Այ–»*– է -.*-..*- 

լ>.–^–^. Ա. Օ՚-ւ-ք. ». 38՛ 4. »^41է> 

6 , 02 ժ–ԱէՈ).՚Ա11|0.<1Վ^Ւք>>հհ^ 

րէոօքճ՝ իսաագէ^օ , Լ սա առա^այ ^քՕՕ. 
դօրա պօբապեւէ^ ի^ր Հարիէ^ քսւ։& Հազս^ 
րսւէ, ՝իէ1երւաչք կրռւ-սսաղ^յի , ե. մե օ-ալ. ՚) «օլ 
պսւրռէ ՎքղԲա^ար) ՝ի՚եե–բքոք փղի, և կոտռ^ 
րե^ս^ յռ/ժ բ.աղւ&ւ–թիէՀե 2^^հէ^ , օր ե. ՝է 
թւապէքն ^ոսա գօէսՁա ՚էսեբքՈէ Դանգե՜րձ/ա 
%.,^ա ՚եկարք պաակերա^ կռոյ Ղ) . 

■ Հաքսժ ժսււԽֆ1ւակի ^խէեգօււ, սւաւճսւր (1 ՝ 

՚ճսէբէւե որ ձ՚յրք-՚՚աղէմ՚է օւռսւնդ ^րսէմսսաե 

էէոէ-թիլյէ ըււօէ օրիեէԱ^է է Ա. ^ք^էսճաւԽ ւ»օ^| ՛լ 
րու֊օաղէյ՝ ՚եսրռգեաց Հ^ւ^գա Ս՚ա^ա/ւՀ– , 
/<. Յե,սյ շԿ% յթչթէ. Գ ^առս և. է \\ եա^ 

»ր ագօ>%աւ. րեգ \՝յւ^քսս.%գրռէ. ՛ի ^^րիփւ&աքէ 
էլ. հկսւպ ՝հ աե-ոէ եորսւ ^ է/աէ-ւվթէ \\ւս սւռօ^ 
քէէօռ Դ ^ռա/՛ վա^սն ռսկեղ^՚ն , ե-ձսէ րեՀ, 
բե՚է աաէսփէտսէկ առեճի սշաե էէ^իէսէի գէճշանօ* 

֊ոյ– էա*^ յ»է^) • 1-4 էք^–*^/–* < ;էք . 240> *–^*– ո– 
>ք–ճ/ ^–4–»–/–^–^ –"է ;;**–է յ&րէգ ք~1^Ւ »»*–ք–. 

^. «...^ «»1^ 4..–1.^է^ ( - Հը է^ք (ք|ք– ք^ կաէօււկէ1էսւ^ զղօրս% ՀԴտիւտու. (ՀՀեսւիօբօսի ) , 
հ. սէ^աաԽ^աե ՝է Հարկ^ %ո^ա լ |^<. աստ կս^ 
.ոարկաՆ կկբորգ գիրք \\՝,սկաբօչքե^է^ռց% , 
|՚ՃՀ՚Ւ<174> թ«վ՚է՛ սպա՚նաւ. Հքա^.էե ՛ի 
*1|ս7ո/ււճ–Աքք , ճ. առ պւոեղխ ՚Լռրսւ Հ^ռվ^ս^էկս ( 
(^.»)սմ՝ 4այ՝անակէ կաէգ^եյաւ. գ,խա,^ր 
Հրձ-աք ՚/,յ\\ւ.օ.^ա ւԴնչ&֊է. Գգալ^օ&գ %աի^ 
%ես>^ Հ^րգարւէէ^ արքէՕք1^\.կ ^..չքսմ՝^այ՝ա%ա^ 
կքւ գեաք (ձ«վ^ա%Նքոէ քաՀանաւ1քապ&–ւոն Հ,/»ք–, 
Խ յ\հ^^՚"^Ի՚" պ՚"Ա>ք^րաղմք.լւԸւգ ՚եռսա . Լ 
վօււՁւ աքսսրրկ կսէեոսււ. 1ւաւ ^աէա-ր կիսւհ ռս 

(Հի-րկ-՚ւ֊–՛ • ) (յ«յ,../՚յ™^1™յ/, թագալդ, 

րէէսւգ ^1ւտիւտաու \լգբիսրէէս ՚2՚ լ ե. 1է1խ ^|>, 
րռէ-ԱԱէղ^ս ե. էւձղօ՜ապ գԽէս։ս > 1^1. եօ.սւգ 
^Հոյ^սւ1սւէս ,,^օւ֊րկիւ՚>ք">ք պգերւէայմաաւ ^ալ.^ 
թի թագաւ-ռբին , ե. էՀաՆ ^րսկթ Ա զգար, 
դըւ ՚ "էսեւււաե թւււգսէ4–Օրսւփւ ք ե. ե-Հաւէւ ՛ի 
%յանէ երե՛ք ^ապօւր քակ0ար ռէւկւ.Ոք է ե. եա 
՝ի%ւճէն^– երեք Հսւրիւ,ր քակքար \%սւիւէքու. 

*-* հ"––Դ՚ք՛ ՚– Կ-^Դ ք Գ Հէ*Խ գ՚–է՚՚ռ> ՛Ի տ1"է("–. 

ՊմԳ-՚Ի • գհք ՏԼ– Գլ. 28 • Տ*" *. ՚Ւ Պ— ^– Կ-֊յ՚ք ^– 
(2) Ը.— |>^>«^(9 Ա>1ք^ Գփ-է՚ք– ՜ Ց4 ^|ԱՈ0.1.Աա.<1֊Ո1Տ1»–հՒ% 

|> թու.ի% 7(1^9 (196) Բ*էգաւ^ււբձ–այ ՚՚|»^. 
ւսմէ «.աստ |%է(>/>ւոաոք ճլ Հ^օէ-բկիէաւռւէ ը՚գ »ք, 

\*չ«ՐԲ՚*րգ –^ Գօ^րյՏ-ւ*^ թագաէ-որեայ 

ռսււ. Լ^ւէվՀա%%^ււ ^ւէէ,ր^անոս և. աո. պս»Խ^ 
ռի Խօրւաւ | բեաւսա»թ.ււէ֊ւաէ օրգի Հ^^ւաօւթաէա^ 
%սչ,՝ ամ՝ մէ 1 |)ա ս,ռ>ա,չքն թ—գ &գ Լ օ^ 
Խէկյաւեպօւա– թսւգօէէ^ւտ ն. օսւ^օ^սօք—պեւէէ ■ 
Հքւ. ձրկսլ. ձ^արք սւտա Հ\ղ(շթսւաձգրօս Լ. 
I %տիգէ&1ս ՚եե՚նգէւ. ււպս^1ա պմիւէռս^ւս ւասէ 

էս-ա^սօվսէէ, աօսէ-րէ *֊ք քՈփ I />^ճէս>այւՈՀ.քՕաս 

••- ՝է \\^–պաօէբևաք մօր^% ^է-րւ/^^, ճ. թագա,^ 
(1) Չ^ «–ւ^՚/ք– *.«^^ 0Ւ*1* -*-.**»-,֊.-,, 

^է^^-կի –յ^ . վաՕ. աք այ թա^ք, .յըափՓ-Վ՚խ^ խՏ. ^–լ 
•հթՆագի^ \քիխաօ1.,ք.քա»պէ Լ, էքկ^^ ի^ /Յ-^յԱ». 0՚Ւ1–Թ6է1,Ւ ԱՈքէՐ՛ ՊԱՏՈ֊ԱՐ*Ւ 85 

ա.աւրձաք ՚՚|ա^ւՀք–յոք ՀԼ^թււա՚նգր ւաւ$1ս ասւսն ։ 
I* ՚ւ^Յ ""՚^ է$պէէՈ րսւբձաաձ ^ւսգալ.ս/ւքձ |^. 

է/աք ^նթւ աՓ 4թգ 4ադս.ք, եէ.թսւ%ս>սու.՚ե 
ե. Հշ4"«–* ^ •"""•ի մի՚եչէ^ ՛ի 1էն^ւ.%գ% ^1,առ% 
Աևբ^ \^«..»ի Գրխ«,»«ի՝ ամ^ ^–բի՚֊րքւլ. 

աաե Ա.չըուէ ։ \ք՚– Քր՚Հթ >ք–աւ/ատւասգսւ^ թագէս^ 
..«րայն \՝յ,իաց^«յ ՝ի 1)^ւձվ«»է . որ դֆի 

^^ռաոաեաիօ սւմօ երկեօիէ-ր ալ. վէշօււսօսա ւ 
\^թ«ւ.թ. ((>»^^»յ) Ս-իքլ (882). գարձաւ. 
Դ–^–յէ"« Հ,աքաէ,և».ը.՝յս.թ..ռի,.ր, Հևձ^այ) 
««& »^. \*թ«,.թ |Ո,է <«37) թ՚^գա^պ.ե^յ 
1|«էշՈւ/Հ–ոտ *\֊իււեէսէ–ււ ււսԹ եր1ոէու,% , ւ։ր 
էր »րգի՛ \)»վս,երաք ե. ե^պ,ր \\ղէօպասկ, 
րԽայ (1) ■ լ> Գ%գ ամթ. %»ղոյէ^աք մհռւսւ, 
^^վ^է^էԱէս \^իա որ ե, \*յւխբւա^գրոա > ե, առ 
ղ13ագաէ–պււէ1–թիէ^։% կ^ %ւէր^ 1*<շՀք"*՚^7^ 
րա., օրկոչե-^աւ. \\աղէ՚ն^; ամօ թձ, և. էր օրխ. 
%սւպաՀէ ||սք ու%էր ե՛րիս օրգիա։, ^^ա^րկիանւա 

^յիէ-րկիաեռս քաՏ,աևսչյէէւպեա ե. եդքս^րե վէ^ 
Յճէր ^գնյայ^չեա, առ պթագաօէ,ռրռա.թիէ^ւեէ 
I *<- Խէւե Պւէւ/պէ–էսւ գօրւսպեօէն –^ււուքսչք , ո֊ 86 ^ւՅԼՕ-ԱՆԱււԱէւ-ՐՈւ՚Թհհ՚ե 

տէպւա,. կապսքնօք ^րիսաաբօպօս և. կ՚օ^^^ 
զՀյէէ.րկէ>մևւ,ս քա^^սձաքսւպձօէ ամս ևրէառւձ, 

մէ ղքակես^ջ. ՛ի ^^մպէ^ . (,–^ »««, 1.ղէ% 

Հպչ/ռյ Ա յ^սոըւ.ւայ և. յՀ՝^րար4Ացէ.ռց . ե. մհ^^ 
էէաւռաւ. ՝՚եւմպէւսւս ՚^չք ս^«էօ՜<– օ՚*~1՚՚՚ք՚1^ք 

ու» I ե. թւսգէսէ-որեառ ճ^ղէոպսւարէ ՚Տ> սւէՏա 
ռւէանէւճ-րկւէւ. * 1> յե-րկրոբգ սւմքւե սորսւ ք^ 

^1^ %,յ–^«. >՚|–»;,/1™ օ»^^«.է. 

^ա/սմ՛ յ-սւյևՁւսւկի էր ^օ՚/ւ՚էՀ^Հ–» • ե– ւսք* 

\\էկաղռ%այի՝ «րգէ Հ,ե–ր–վգի քրյեւպեսփ 
կռռռե "պոոաւէ * \լ^յւէ Հ^թիպւսարոս գՕ՜րէք^ 

ր։։փէէ–ս չկօւրառ փրկ"՚1 փ"" 1 ե– սեաւււ. ե. մԽ^ 
^*պՅ""– ^է՚Ւ՚Վ^Կէ– ՚ ե. աո-Գ կէռւՔիւ֊՚ն 
դգա^աոր \ րե՜սււաք թւռգէսք-որխէ ԼԼր—՚ր՚՚՚յ՚-՚՚Գ 
գԼ^է^ՓրԲ՚՚՚ք՝ ՚"^ ե– ււէս էցռա^ թսւրեկսւս .է^ւ^ՍԼ, 

(I) Օ^է^հ Ա–|–.1ք֊^–ք. 7\.սէՀ)0ք8է«, ..բ1.չ^–ե^կկ ք. 

յԱ^,.ք. 6-^/է–.^^– ֊/.–,^–,^ գ%ք թ^գ^^ոքէլ.^ս. ^. 
>^ էրկոէ. փ։էիս1նս,կ գնէւ–յք քաւս^ե ե. էրկու֊ • ոյսքքս Լդ.^ք~ | Ո>1–116է1,1՝ ԱՕՈՐ՛ ՊԱՏՐՒԱՐ֊քէւ– 87 

ա&է /սւգ էօթսքա կէէ.ւէւ~եքուԼ% Հ^օւպե-սւլվասհ 
%ււրօ, առ ՚^Հոմկ^ռօ , և. եղէւ. հս^^օթ Հօ-Ո^ 

ձ. էղէէքլ էր ^»^" որգիք (ձ՚՚ւիէՓ. ^ է\քրօր՚" 
և. վ^սաղռււ Հֆձ֊օս^^֊լ) ձ. Հ^ձրովդ^^ս , չրրս 
^Գ^ ե-գւաա^օսէր մի սաեռւ^ \^աըւմ\.։ \ք՚֊ եւյե% 
Լք՚՚Գ՚ք&՜Փ "–Փ 1^" ւ^Գ ^"Ր" ր՚-րե^ւ՛"՛^ էշա 

խս^ւթ ■^րէւ՚Հք^ • 1/^ "^ ՛ի Հյ՚^էց^ ՚" գ^– 

ձ. եղե-լ. ^երքվւէ^ս փօխաևակ Հ(^1 էչխահ 

*ք ^օ.ո</ք ե. Եաեօ^սւռօաւ. նռտաւ ։ 

\է՚– յ՚^Ա–՛^ մօււ1և^ւոկի էքկն պօրափսրե 
Հպ1՚^\^՚–պ^փր"^ ե. գԽրեաք ղՀր1ասս,օ,է. 
Հև աա/ւսէւ. գԵ-րի գ^^ւ-րկրսւնռւէ ն. օքհրօրսւ 

կօւ% ս^էկսէէւի գ Հ^ռաՐէ \յ՚– աօ. ղթօէգսււ.ւՀ, 

ք«՚՚*Տ"/–*"– *8ք Պ–4ք V • է–՛– ^ թ^բգյև.–>«,ւթէսՁ. 

<1» 6-^*1™ ՚*–"՛» <6ք "1-էէր.լ. V Դ–՚»–Ա.> 
ԳՀ.. 1»" *Գ–) */»*■ ^–Ղ-ք՛ –*~^^ -* գա..աճ.Օ*^ շպ, 

կա-Աա,, 1լ պ1ձ^փ,էփ «րգք ՚Ն^ա ի ձէ^Ն ^ա^ք.^յ «,«.« 

1*–է1՝ՁԼէ.հ^քկ~^է–՚յ–լԻլ–ք՚շ^Կհ *–*«յ–Ա խ»/.**–»^. 
քակ 6'Հ՞*^–»– (6ք Պ–*ք «.ր– ԳհէՓ 01՛ ՚»–ձ՛ ժէ֊)– *• 

էթկ ... ղկ-էկ^Ն .ր-է խ.ր~, փա^աւ^էԱ՝ »,.« ^ ^|–. ^ւ^սէիգ^ւա ղօր ե-գեսւլ էր ^ւոքո^ ( էւ. թ^^ 
՚ծստաւ– I |՝Հ. ատժօէՕ գօւբձօււ– ,,,^է–րկխաաօւԹ 
՛ի \^սւգրաէոօէ–՚նէացէէ*1^յա^ձսւկյօւ1ւ^յ\^ու.^ 
ռաղճ՚մ՝, ե-ւ. փւօւ սպաե Հիրռվգկս և. ղռքԼ. 
գի %..բա զ(\ռ^աթա՚ե , կւ. ասա կ«,ւ»արձ^ 
ցա^ քւսձ՚ե թէ , Վ)՚ի պս.կսաս^սյէ պԽա ճ. 
իշխա% ՛ի (^ք-ք-ս^ք , յի\իա. է^կես^է օր իէ.թ 
ֆ թւսգսւէ.ռրոա–թիւ^աե •յ>*^ պի ւաւսււ* պակօւ^ 
ււե-^աԻէ պԱպ^ Հ^է՜Խ * 

՛ի \^էԲղէ^ե–՚ք՝* ՝ի կաաս,ր>Ոյե Խ>.թնևրաք>գ«է^ 

թւ^է և. Խւ^՚նե-րոր^ վաթսօւ-՚ն ե. ձբկւք^^՝Տ* 

որ ւ^քե սւ^ չըրեքԳարիսր օւ-թսռւՀե երե;^ 
Տկսէռլ ՝ի Հէ-յ սէ^Ն ՚\–^ր&Գ մի%չհւ. յավա^ 

ս,Խա–ն .ՀՀրե-կթչ, ՛ի թարգ^յեով^էյւ՚և |>. 

գարու. , թէ՚Հ^օ^իէլ^իա-օԽգսւ^^օէլմեռսէ^ 
՚եէ^ր ՛ի վե՜րաք է^րգրի" գէոէւՈք է ե– աեկե՚օւլ ՛ի 

վէրսէք երեսակ Գ՚՚չէ"՛^ "^ Տ^Ր * ՚^Ճ^Տ 
ինձ Հ՚յււռօւ^ահ^ ք\Հրիստռւճւ քււ , մքւե^^ա. ւ&լ, 
«.եալիՅեյ։ո1ւեկ% .սո.%սաԳս^րիէլԼս,սէ– 

^Հանգիր գու. ՛ի խս.,լ^ղու.թիւ.% է այր յս.%. կւռթ^ս^^է պի դէու. չձ՜ա– Հ– յամւ^ա^է "^^ 

՝էՀր/ռւտւէս ե. բւսւչրէ– սԽռւ^էէ • ս. էաւպաաւ^ դ^ե՚գ^ 
*հ գյ՜ռք^ սւռ ձէրղ^ եեռւքլէ ե– ՚օթգ ւ1Լփթս\, 
րեօէ ղ^է՚՜ղ^ էք"–՚""լ ք-Ա՚Հւ՚ք ծ՜սա ւււարա * ո ՚1՚ 

ղիյկիէս , յաեթէւ-ք այրձ-յաւ^ լ^ո^</սս/*/7ս«, 

օա ա( ր կդդեառ օէսկեքէ մասե պէ գսոէւհ. 

՛ի ւէղու.% Հռաէմևչք , ղի ւՌյֆ ^ռէ֊քոք (յար^ 
գօՏւգէ ) Հա^սա. կե՚նգս^ի ւէս^ւէւէ-քխ • ե. բ^^ 

(1)Գ>.է^ւԲ––21> 

<2) Ալ»– » թա\, –/–ր4– »^– . ■Դ՛.– թաքգյւմւ^, 

ր^հ ՛ի Ռ–».էր*՛ ■ է™»* 4/լ^"* «■- –«–V - ՚– *^«՛** 
յ–ւ.^հ(է՚>–4՚^Ա–՚ւ " ՚ 1ւ– *՛ (ճսէօԸՐտէ6).խ4/– -■- (\»֊՚,յէ–..(6.^ 

1–«/*»ք–»է. տ*– 4.^Ե*.–*,^«. գ^է*֊՝^\ւգ..յ1,ր. 804- 90 ^Ո11*ԱէԱ1|ԱԳ4^ք|>>Ւ1>է. 

օւճ չօրէռ՚^ւււբրւ-ր ւ/աթսէւլյէ ե. երկււէ. • ^ 

,Տ՝«./.4՚՚"*"»<– •Դ՚՚՚ւ^՛^ Դ՚Հ՚^յի– ($~–/^~՚> 

1,–– ՛է էհ՚ւ-ւ՚Ժ՛՛ Հ՚^-^ք^ յթւէ.– ՚ւ, կքկ՚եակք 

■՚^^՚ 1՚.յ– ՚Ւ՚»/~ Օ՚^մ–՛ »–լ^ո1–ի– 

էոոս Հօէսւոաէոէաւ^ ղթագաւ^ււրռէ-թիւՏււե 1|^ 
^.պաարեա, կ%..լ, \յ^ ՚|^^»« \~^^ թս.րգ^ 
յ՚^,^»կ^Նգրո՚եիկ«ս՝\՝> թհ, վ՛եգ ամ՚թս^ 
գաասէրե-սւյ ե. ապա սպաեէէէէ– գւաււրո։ \^քւ– թսէ^ 
գաւ-^րԱաց Հ՝)գոսաոս աժԼ յխ«ւ.՚ն ե. վէյ 

\*յու.թ այթւՀ^գոստեաքթագաէ.է,բևա^ 
ՀյՓԽ՜^ Լյ՚րՎգե" ե. խափա%եա^ ղթա^ 

աա է ղի ւ^Գ ^ե՜ռաւայր. արար ղվակաէա էլ. 
Աէօչքր կաշառօք % կւ. թագաա.ոբհա^ ամև ճ–, 

սդրե ^ա յ^^յրօւ-օաօէ-ւՐ, մրե^ա– արար օրէղ^ 
սւերաղմ՝ ե. օւսեռաց աքերկօւ. պաււրիսւփւ ( ս. 
օբ.ս»գջ1է^յԽ Օ0«ո/աճ՚Աք4 ր ^^^*աՐ^* * *^ սէա է ս 
աէրԼաց Դ վէր՚չք %ոցա , 1;.*. սա արար սր 
^քամԽ՚եաՐւ այի քա^անսւ/ապետ փոիկր *]^ք 

\աա1\ ^յ~ց* .քպէա ն. աա. մհվ^ %շա\^կ ^՚ՏԳԴ^՛ V. 

«■4– սէ (|) , ե. ւէ/րաւր ՓէՕէ օէօ^ւսւեաւս՚աեէււ սւաք մէէ 

«րչէր ՚\^^"""Տ1" Ե^ Գ^է ^Պ"" ՚"Ր^Ծ 
^^քփսասւբ.օ^1ը» «բգի Հ^ձրկանհաք ,0ա^սՀ, 
ւէաւսւպե ւռհ ղէէ^թա/ր Փ՚–9 հ*–Ր^ • "֊ "ք <"^ ւշծա 

ն. փոիէեգաէ. աս^ժաե էտիԽսէա» ե. սւմի օէմի 
կաշառօբ քէ^կթ և. փոխէի՚ե պ^մևսԻա . ձ. 
աս/էւու. պասէէքճօւռաւ, րա^ւ^աՐ ^քձ քա^Օւաքսւ^ 
պևւէ^ , այլ ՝ք,յ֊ամ՝ մԼւաևե^^ ՚^ ||««.^^էք 11^». 
^ V "է. "Ք ՛Ի *«7«Տ՚4– ^ամաբձակկ , էսւլ ը^ 
շյաթարիա և. ^^իա կարգկքէե մաաե1էլյ ռըք 
չէթ պք՚եպիսէք , .սքլըսւո օրի՚եաց% Լ արգւ^յ^^ 
I՛ յճէրքտբգ ամին Հիրսվգի ևդէւ. |)ս»/«ճ^ 
սաա ըեգ Հօ.ոմ^ ,յա,^էսէլգպւացհ Հսչէ-Յ 
"ք Կ՚^է^ ՛Ի վ^ր՛^ \յՓր^ա գէոոօք , Լ աաքի՚ն 

ԿԻ պօրափսլէե Հ՝)գոսս,&֊^ \Կ,աաԻ,ի՚եոօ ապքս, 

րեաց էձ^ոպա^րա գ՜Նաքսւլ յՀյգիպաքս ՛ի 
^այիս.^ %որա , 1;^ ևկն ՛ի վերսչք ՛Լորս. (^ 
գաաէւօւէ ե. ըւ^»յւեսւռ վևա էւ. սւդաչածէ^ "ք"՛^ 
կ^աււսսւ^ւ ւռպրձ^օէա– ե. իաղօււըււգս^, ե. յև^ 
գձրռւ-թիւ^ առօ^է-աց ^էէ^սմ՛ կօ^էՐւ^^ ՝է 
Հ^Օ.ռյ՝Հ՝)գոօտռւ,՚ն . \քւ. կղ^ոպասւրօէ ոԼՆէր 

(2) Ա՝–Հ֊է– ^րէ. գհ, (^. ԳՕ 21՛ Չ2 յ–ԱՈՍ.\&1|էԼԳՈ1Ւ|»–հՒ\ 

է^էէ^ ՝ի ^բպ) ^ո^ա, Ա. ե-ա ՚եմօւ, և. այս սքսւտ^ 
^առա^ա եղէ^ հԿրքԳ իք–՚»է––թի՚–՚ե (). 

յ«.^կաւ, (^»»%/^»« և \^ոպս.ս,րա, որթ 

յօրյ-ս՚մ՛ աեսխ։ պ^էէրսա14.^իէ.% սՏևձօձզ էէ–^ 

%^ոս ե. 1|շ^ւքւքաա|աք • և, Հ՝)գօաէէւաւէ ււպէօՆ 

բե՚ա/ ՚1՚ ■ |^<. յաքսմ՝ յ–ւէէւ/ս^1էէւկի րարձէՕէ^ 
թսէգւսէ.յգաււ,թայ^ ^քՈոաաքէէՈւ^ յՀ^գէպառոակ 
որ 1 սա.%ւ<ք« Լւո^աէ ■ օւէռեաաա սսճւ էքրեե-քՓա-ր 

գոօաեաք , որ կոչեյս»յն \^րասս,ոս , օր ֆ 

\Հղ^«պօւար– և. որգիր /«-/* • 

1>1. աէոքււմ՝ ժսամսւԽէսւքէ էէրեէ-եօօււ, ()՚*–> 
դա գռՓւէսւցին ՝է ^\՚ա,յՆ,դա քօ.ղպրէ > \\էա 
ե. \^ագով^ փսէրիէօօցք^ յարեա^է ե. սսւսա^^ • 
** ^ք– ւաէրյ-ան յձ-պ^ ^արկէ ք—լ .^ռռոաԻ^ < » 
Հ^^ճւ1Լ.տաււն այբւ Լ՜^ոաէԱէձոէ^ առպբէաոք 

(1) է^-է^–. ^^^յ■^^* - *.- ■ (\ . >/. . 236 ■ 

փ Սէք*~<– է–՛՝ Սէ– »- «- Օ՚՚-՚՚—Տ է^՛^–** ս^. 

(3) Մհ՛ թ՚գգ–ք–՚^թէ՚> –.V յ17»>՚«1"՛ ո՚ՒատէԼւ՛ 13յւււր. Պստրաք*Ւ 93 

իաբ^՚ն է էաւրսւր ւ/Նսսօա հեաւըէէեգս , որ ^ ՚^ԳՐ 

Հէր,^գէ, յւ™^,^™ , լ (|է,»«,^ ^^ 

՚Տւ* */|7/՚"*–*""7^ ՚՛՜* 1# ՚– ^՚եձ՚Հց ^անոէ.ա%6ոէղ^ 
^^ աչսւէսրաքք \\օարաօ,«Նձ֊ս.՚Ն՝ քա^ս^ , ձ. էսլ 
Նւէւ^սւՆէա^ \^ռսքրքօւ յահու-՚ե կսսօ^ր , ձ. 

յաճ^ արար ^զ^է-Յն սւրձէէւ%^, Լ աա ըւՀ, 
պսւհ ղքՓ% իէ.ր \\՝արի *2՚ անուն՛ն , 4 սպան յսզ, 
ւ&Նա/ն օրի՚եէէէգ^տ էւ ղ^յասսւու.ն ւար ^ճոՀ–. 
աւ • |,՝ւ– յա/՚՚յ՝ յ^աԱևէ՚նակի Խւ^՚ն ա,.^օ,իբ 
\ԽՏ1 1քւ՚# . ե. յէա թն այ^ո, է 4/,%^ 
աէ^ւ,ր՝ ձ%ւ։ա,%գ կՕւարար \՝՝աՆ/է% Հ\ւււււո.ձօք 
^առ% յ^րջ, (^հՍՈԻՍՒ ՚ք՚ՐհՕՏՈէ»՝ /յ™».–^ 

.»^է ճ,^ »^1 ()^.,^ճ«, ձ յէրէ.Ոլ.Ն 
երևք այթ Հձրռվգ^ , և. դ թոա-է՚հ Հա<ր,^^ 
երկք 4արէւ.ր հԼգէԽաս^ . (ձ1\գայա, 4». 
յէւ. •քձ%ս^–լ,3, –էՀրքա-ա-ք՝ ա^ <^1» 4«4. 
ցար էրկէրխր օէ^թէէու.՚ե և չորս , ս^(է ^ո»» 
1ք–^րք . է՚Կ է"". հՎ^ա–ևա.%էց%՝ ա^ ^է^ 
(11 հ^քք~, 1։ր»»Հ1. է..(».>|.. ՏՏ8. 

18) 1Ա՚» Ա--1*–» կ-յ– օ––»/–» /»-• ^^ւ4–^ 

1-» 4՚ք–ծէ– ■ 6-ք՛.՛ Տլ– ք–*է–1.՚՚4ք Գ*»– &• 94 *Ա1ՈՅ.նԱաԳքՈՒ0֊ՒՒէ 

*քսւղռւբ ^էպւիա–ր հօեսոէ^ 1հ. էէա^թ • Ա. ըօսէ I՝ 

րեթ • ե֊ քաա^Աքրւ.աէ^թ "՚^Ք ՚^ 7՛ ^"՚^^Ր .Ըէ^ 

սսւն ե. ւքե^է 1^1. քքր ւէօւ,սէ ւռսւք1է–^ւ)ե ե^1քու,շօՀ, 

թ.էէէթ , ե. Խրկոսյ՚օռօւԽօւըա^օնե՚օչք ք^ր աարիծ ■ 

\* ռսւռ-ւօսու-՚ե ե. ե՜րեք էսէֆՆ Հ/\գՈէւ$ոէոաւք 

սք–1ւ Հ^ռոԺ^ գր^լ ՚ը^զ՛^ Հմ՚^Խ ^ Ղ^Լ 

ւէ^—3՛֊"^ ձ. այւոց բ^-^՚ց , որք ա..^թէ 
*՚24– ւաքարսէ ^ յեւլ ^ւսրկս ւօսւլ յ1ս^,կօւնօֆցւաւ. 

՚ք^րգ^ *" * ՚՛ I;՛– ճ^^ճ՛ ^շք ՚– ր"^^ ՛ի ՀյԼ~ 

ռռէք 0. ռասրկքստււն , ե, արէօրին բօ/ե ղ^ Հ5/՛ 
քե՛՛՛լ մաաչէէւ, գ՚սքԵԺ-սւմ՚ք ե. ՝ի սսին ժ՜սսԽաս^, 
կի յայտնեյաւ. ^^բն մեր հ՚ճեգեամք. . Հ^ 
^7 ՚Լ^" ժ՚ւէժսւնէօկէ I ոէ~գէսո$Ո41 ^ռռմւպեցհ 
"Ր Կ՚^ւ՛ յ՚&՚"ք կռ,ըՈս%է , և. գրՀր «/ո. կաքսր 
ղսքատա^եաքսե . դրեւսց ե. աօագ , թ^; ՚^ՊւօՀ^ 
"էկք եկի՚ե մԽի՚ե յէչէ.օԻ,^թի^%ք^ , ձ. յՏէ 
տռւ.ց/ձ պատարագ օւէըսքի միոք հւ%եքւբ ՛ի 
Հրէասաաէփ . է ^ք ^՚Հ |^ , ^^ $ր որդի , 
գեռ չէա^ քՈէ^եսւլա •» կէ. գրեաց կա,օր% թ^, 
՚^զՀերովգ^սգ արքպք կացոա-յեալ ե^ ՝ի վ^Հ. 
բա/ Հ^րեի^ է ՛ե՛" ԳՐ^ ""՚– մեզ* ո \յւ, եկթւ 
ւ&գքև յերեօռւ-՚ե Ա. ^^գ էաւ^Ն Հ^երովգ^իէ 
Հ^սեբի և ՝\^ւ.սային ձօէեն , թէ; յբրգէ.^^ ւ»ո& Ա) ■ 6. երեք թէսգսէէ-ււբ էքէե ( ղ1ւ երեք 
^եդ պօւռաօւրւագ ւէսւսէաս-ցքէե > |^1. ւօ/օձք ռէ-թ 
թ^գս.^^, –,«ճ–1, որս,Ա \\իքէ^ ս..է– "(խ/3 

կոտաէէէօն քշխան ա»^ , որ գտձալ էր գքրք , 
է^է երկք^աղար ձ/ւօէւ֊ռր 1ւ Հ/՚^գ 4արխր 
4է™էւ«.ք «^–Աին . \;ւ. յորյ^յ– վթ •/, 
յկփրս.^ գէս, , •/, »*^–<. «ր >»»/, |լ«^»1^ 

յ™ . ,ր է (|™,/.լ«, , է ը.սա–ե թէ ™Հ է 
քւ ^^էքէէէսօւօւեխ Ա. թու^ե անգ էաւսպօէ-ւ/սք ե. 
երկաոսւււաե էչիսւե ^օէւքաբ ^եՆերււք ւ^էԱ^ 
^^ ե. տեռքւհ . Ա. յօրէէամ՝ •ոեսքւե , գօւրձա% 
առ ^օրօ էւրեէէւա լ "Ր՛^ օ՚էաւ-անք ե՛ն սս» • 

–բդի ՝\՝–*–ԳՒ՛^՛^ ՝ Հ՚.ր։^Կ "րգԻ \)՚"՚Գ՛"–֊ 

Գ՛^ • .<>./»է՚–«*" ՚^ԳԻ Վ ^բիգ՚՚է-գ՛՛՛/ • (>^ 
Հօէ, «րգԻ Հ^էւէէսւրովռէ. . \^^րաաշէք որգի ()է.^ 
ձ.աթաք. \յշթա%քո^պա «բգէ \՝շր–%.օ, . 
\)՝ե4գ–Կք ՚^գի Հ–«^մ՝այ. Հ^ւէԺւ. "ՐԴէ 

*–յ. \\՚–Ր՚"–Գ»ք "րգԻ 1՚*ՀՏ՚՛ 1ւ՚– Բ՚"Գ՛^ 

է-ռրքԽ ար էօռաքեսւռ , ^ււսսէ՝ Փ^ — ^ սւպոէ.^ 
էսնւււ% I ||^^ երկու, սւժսէէ. յեսա ծէյ^Հ, 96 »0.էՈՅ.էՍ.տ.<)֊Ո1հԲ–1>հ՚ն 

կէրպաււ. սաօւե^բ , ե. ՚#^ ՚ր Գ"՚1՛ "–յ՚՚՜րէ՚կտ^ 
*^աւ. ք/^էր% , և յ^գքէ վս.^ եկքԱ , կւ. .%. 
%այ Ո՚աքքայ՝ 1՝,^.^ա*^>>թն ՛է ՀԳՔղ-քՀ. 
Տ^մ՝ դօօւռօւաաււյւ օր , ե. օւպօւ դյւսւգ ի ք^՚՚Հ. 

\)իյէ՛^ 1^էրու.ՆիՆ , «ր կս.յ՝ս.՚ես.ւ. Հ«գ,.»,% 
էզ—է^էքօէսւ. կե%գւաւի՚ր*՚Նււղռմե՚ս1ք էքաահւՈւսւկսպ^ 
օո^ ռր մէ էթ ՝է թարգւհււեչառե , էւ ՝ֆ Դ^"^Ը* 
Դ\՝՛"^^ յ^Գ"՚բե • ե-կե^ալ Գ տէէղթ ա^ ա<էք . 

յ-ԱէէՐ գրէաէպ գօւբձեաքդ^խւցօւա– * «■ սու—՚պ » 

ծքԱ^ էաաՅւձ՚ն ւյ^զ^, •/> ե. ք^շէէսւց աէա. էքաւ&ւքն 
դգրձ-աէե է ե. գսւբձէէսււ։է$րտմ1էօս$է– Ա-օւաէ՚ռ * 
** (լ<ք ս> (^հ իմ՝ քձկձ-ր^ ԳՐ^^ • ՚^՚փ՛ ք^իմ՛՛ 
Խ ւ^ի ^•»կառօէկռս.թէւձւ ■ « | «. ՝է արամօէ^ 

թե՜եէ՚ե ՚ննչէ^իՆ ւ;ւփ ե. ^կևր^ ի^ր . ւ գ 

որպ1^ւէ օսկ&ւյ^""֊ * \քէ. ի%գազձ–էււչ^Լ^ւ^ա% 
էրաառ էլ. ե՜րսՈւ1ոէւպ գէՒաօւՏւԱւէաաւ Լււա-սառՆթւ ալ. 
պա^ւԽ որ սաե՚ոանկ– և. պ^լրթն օր ^աւ^էռ^ 
ր^ ^Հյ^ս՚նսւ.^ւիՆ է \յէ. աւէէ յ1«« Հօգթ , 
*^ \\՝բ աեօ^ես ^էօւ^ մինչէ-ւ, ւօէ^ւտէս գո^ 
դԼ յձ՚ե-սւրւ • ո Ա– կաաար^գաւէ.. աաե ^հսււյ» % 
Հ^յէօքե յ֊ւսՏՏէ վաթսուն աժաց էր Հ^իմէ^ , .,^,00^1^ \^ Լ\ոփ.^փ և \\՝արի^յ՝ Հ^^գէրձ յ՝».%կայ։ 

ր^ գ՚ւ՚ս՚էքթ՛ ՚ի՚\^ղ«գւԼ–թ յէսէ ւ^ձա^քէւ^ն , 

գքւպսաւէսյե–սւ վ^թաւււ^ ձ. էէրկէւա. օաւ1թւ հ%^^ 
գէա1Տ. Տ^™»Տ. , է ա,լք ».**> թէ ^ի հր. 

Հք– Հ^եքէէփլ,^աէ կաոէէէէրԽէօաք ղմաեկւււ^ւմԽ 
իա/ւձ^ալ՝ի\\՝ւ,գւս–յ/1 , և ^^բ՚–յէէ՚«1^>«1ք՚ե֊աց 
ղգբ&^ա՚եէ. Հ^էէտքե.չՆչթա^ դյի^ա.ս^ թա, 
գաւ.էւբուՀ^Խււ^Խ ՝ Հւ դքա^աեպքււէ.թ1էււ^ ^ 
ւ^ք^ է^ . «^«յք 4ոք ւ«Լ ե. ա^գիթ է՚֊Ր ^՚"^ 
ռս&գ թէէէգւսէ,պւօէ^թևօ^ե– ■ |^Ա47 ^|/ք^՚ք՛ 
աոա* ,ե. յս^լւս^ար^ պէս^եյքա% գրէա&՚Խ խը^ 

գԿա չարաչար ^աէ,^յոՕէ^յ է^չձ^ ՏԳէք՚֊հ 
ձ. արէգե՚ւյօէւ. սէմէէ՚Խախ օ^գօոՌր՝, ե. րէ/իչ^ռ 
»լքարէ/է1, ^%էլ%յ1ձ. է. էգթ, ^ Դ ջհք. 

%եալզգ^աւ,^ււ Հ^էի^է ե. եգ ՝ի րաեսփ ., 
ճ. պաաա-իրէքաց փեսաքթ. խ.ր,ւ^ ՀՀԺք՚՚թ՛ 
ե.՜ք1ու. իսրու^մ՝ |յ<քքՈւ/Հ^ , զի ՛ի ւ^Հոէ-աև 
աաբա աէ^րէէկքա՛՛ ^ա—էա ւ զի ակ—էւԽւք ^^է՜ա/^ 
•ԲմՒ ԸՀՏՅ^^ յսէէ-օա-ր ւԽէ^էաա.աձ %արւէէ . ւ^ր 
ե. Աէրսւր^ իսկ I 1^ %աււ Օ^զէոսլ ՛ի գաաւռն 
օաէ^ւսք ււպէ^ զաէէ%ձ% > ս. չարամաՏ "^՚՜ 
յձրձ–^,.%–ձ. Գդ ամի (յ,,,^ա<, ,^ա թԱա% 
7 9օ 4>աւէւ.\ս.1ւս.<)՝ՐՈՒէ>>Ի1>% 

^յտ^^^"^ ՚ԷԳ՚դհ ^^"՚՝ ՚"՛^ ^՚՛՛ * 1/՚–1(4*՛/^ 

•սւա փ§էէէա ս. ձբդր > 

պասւրոս է^-Հ. ( սյք» որ էէպաՆ ղերկք1է–ա ^Դ– 

՚ք\)օ^ֆ (||<^""Յ^Հ>. գաԱէէքրէ Հիէ.րկիա\ 

քուփ • գ^ ապան Հ*նթիպասւբ0ււ , ե. ^^^ր–^ 
գքա* ^ կօչւէ-յւսււ֊ \^)ւթիպաւոբքա , ւս/1ւ »/* 4–, 
ւսռ ղյԼէէրռվւ^իագւս և. էէպան ւ^^վ^ս^ճւէ ւ^>ա 

քե-ղւ^սս , պէ ^սէգաաւա–§ւր1ոաց ղ^ձ՜սւ նպսս ■ 
|;«. *^1քդֆ«պս1օւրձ–Ա^ ^րոէ-աաղէ՚քս՚յէէ^՛^՛ 1^1 

ձյրրովգէ» ե. ^ւիպպռօ . որ ւ,յեկր գՀյք֊ 

(I) 6–^ք–"<«ւ՛ է^– V՛ ԳԽ 0.՛ գւ՛ Իա՛ 

֊ռ-՚հ՛ V ւէ " ՚ յ է– */• »յւ*–*»յ է է» 1՛ –/ . բսվդիսպսէ կթ, , ձ. .աւաա– յե^պ^՚ե • ^ի 
\\^ղ»,«այկ՝ ^աաքՈ,. ( Փ— –քք/.) • Լ*՛– «ՐգԽ 
/^ա, եպթ«^ Հ^,.ա^դ^ ձպէէ^ դ^ք Հև, 

I."– ՀՀգրԻ՚^ՐՐ"՛ X ք^յ*՛– Հ^ր՚գէ– ք ՚շ/՚ճ 

ո. էէրգԱ1ոէ.սւգ ապսօէէ մաէ-ւէէէ– ■ 1՝*– մաաէէսւք 
՛սա յ^էէրձ^ւաչյքձ իէ-ր , Լ էաէւ. պթագաւ.,^, 
/աէ.թիէՅւե . ե. ե^ա– սմսէ ռբգ1ւ \^ւէ(փպպաէ է 

\՝^Կի1փկհ ւ Գր«^^^, ^ ձ^^ կթ. փ^– 

^4»յ, ^բ է ՏԱէ (387) Բ»^ի՚ե,ա«.ա^էոքաւ. <^. 
էԼՈէքաւա իյխսՁէ ^^էաաասսւի • ե,յեէաւ աօւրւ-էս 

■*» • –Ր է յ|՚,ւ– Օ» 4/*» 4-լ–"^ 4^»». 

%աւ. . ւ. ՛ի ՚էւ^ աւԳ Խք^ւռ^փ^ \^էֆիէՈէի ասք. 100 Ժ.Ս.)Ո1.^Ս.1|ԱՏ՝Ո1|<ք*–Ւհ^ 

Հ<–,»^»<^. 1.Տ՚–<–<<՚1^ "" ^ ք1Տ#– ՚" ■ I,–՛– 
Գ^^,Խ ^4^րա,ա^ձ/ձ Օթա-^աք եմ^^ ^ 4^ 

թաւքիյաք , է^ շ^Ա^սք խււ ր ա Ն յա^սվ^ յ^հ– 
յՀ\ք~1ա., *.«& ™..–»11 (՝./»->.». յ|,–,Տ^. ./–՝™* 4^ Տ//՚*ք> *Հ^/՛ 4–ճ*–յ՛ 18՛^ • 8ւ– Գ՛^ • 
Հք ԳԽ Ռ* ԳՃ.* *•) 

«. ,-ք օ^^՚^/ււ. ^-^^*^ 1-Ի-1ՈՔ *–ւ– ^՚^ք–*™ .«- 

։բ.ք^յ՝ .^.մեգի թէ \–^–Ա էՓաքթ յէգ1է^ *–ք–՛՝ /■-» ՚> ՛Ի \\՚"^՚»՚Պ^^ք յ՚՚^՚-քիշ^ ևյա%օրէ% թա^ , 

^յ. ձ. ա՚Խգ ՚եաՏ,աս,ակ1.յքաւ. . 0.. \\ա^թկա^ 
յ*–զգկ% \աւ^ա ր ^ , *ի*\^^րէքթկէ ^ռսռ 

աարօււ. յօ^%կ»՚ք1 հու1ռւ^ ■ (». . ||^<Հո^ 1|սէ 
%ա%սո^ յսպգ^Ն Հքփրէմի , ՚ճ^ս.^ > Հ՛^ 

աէ^վքէ^-ձ խ-ք^ աօ^խ, ՚| ևքէէ՚ա , «ր է սիր– 
ե. ^գ1,,քս,րէ,պ1րաց ՝ք Հա/1 Լյ\^աւրխ, Խ 
կաօաւրէ-յւսա. ՝ի\^սձասէբկոք ՝ի Հ*^է է *էէոե–է^ 
«.•ք՚օ յոբէ1ա.ւ1 էրՀաչւ ^սէւա ե. թւ^Խսա "Փ– 
բհ՚Բ ե^^աաաաԻէ ա^ . ե–րկոաաայ1ձ յս^, 
ռսքօէէրւդե օաօւյւ , ե. յիւ.ւՈէ ՚ո՚քՀ^^ ^^Ր"1 
(Տէ՚""–Վ՛ ՚^՚քի-ա-՚՚ի < "Ր կ՚«ք յիչէէ. յա,ա«բ 

գով^եա-եց, |;<֊ է պա,ա.ոս»,կա% մևդ,յթ. ե. 102 ^Օ.ՄՕ.՚ն».1|ՍւԳքՈհԹ»1>\ 

,^« յ^.ս.%1>^ յազգէ ՚ւ՚աճ-Տք ՚յ^ ||^^»^^«^ 

ս/քոպ^ա. ՚^\^րձ։.է՚յաւ^ յաւ֊-ւբս յ&ր ՚՚քր ՚Գ 
որւռմ՝ ^^քէէէ–^ ա4է^թէ . & քւադալ.յ"ե^է^^^ 
քքքք այւլ^^ %•» , յպքօէեէ էր՝ թէ նա է ՝ր.ր. 
րքսաա^ • ա֊ մւաՁէ %աէւիւսւՆՅԼա– աաաԱԽ^^ Հււո 
Պեղաէէէաաի գսէաւաւէ–ւէրի ■ |;է– ապւաձթւ. ^^ա^ 

$էձ»«Տ^ . ^Լ ^ յնէխե^ցա% ՛ի աիրա, ՚ձպ.ա հ-լ 
ւ.աւուՀ/ձ–էւլք1ւ ՝է ՛Նա , և. ւ^չէւ. յքււչ/ւէօր ^ 
ճ^ Հա,.աա 1արա . ե. աա,աւպ.ե^ա,. թէ էա» 
թփեր ՝Րքւ/1–«»*« "էգէ^ \^ս^ա.հ«յ ^%գ,,^ 

^•-^՚ ՚ՒՀքէհ -»-/ ՚^ > 4*^3–*––, –^**/.– ––Ա,. 

»–^. ^ »^լք,«. &^^ ^–. է^^ –..«,9 ^~»»<–՛՜ էպւա ւ^Ա^րէ-ձ՛՛^ 1էՎ.թօ^–§Ոքլ,՚հ ե. էրկաւ. աշ^Ն 

(յ*–ք^ . Ջ • 1/7^* » է ■ (՚՝***–՛^* • ւ\ ■ 

Լ\>>^գս. . ժդ. . Լ\««ա«ա . ԺԵ . ք /««» . *^ . 

ւ՚ձ • I ք^^հ" ՚ 1՝է • <«^՛»^– • Ւէ • \)ք>՛^»^՛ • 
•*• (^–1^"" »-• ^««–7^–™՛ ԿԱ՛ ՚հ^՛–»".– 
/•^՚ »-(՝• Ր^թիգ–՛*" Լ4-՛ Տ^–՛"" 1-1֊ • 

ււ> 6ղ–/*–4^ - 4-«1• 104 <ւ.օտւ.՚ա«).Գո»>ւ>>ք4֊Ն 

««ս . 1,Ս... (%4^էճա . ւվ1. . Լ\^ւ.^«ս . կգ . վ/խ 

Հ^իՓաօ , ք«7"^ –««■««17 *Դ«՚«–7^՝ ^^ (Յւգգէ-Մ՝ 

րոսք^եսձէ , 11^ թկէղկա և. էՕքԱաւ.պ ԳՐ^ր ւ^*ա 
•&~ *■ «ՏՍ ՚"՛^ էր, սսյէ1ւէւէեւա^ X 

Հ^ւց^ս Ժ–էսւ1անսէկի ե՚բե-է-էաաօւ, իաաւսէւս^ 

գ^ա^ «՚ք՛""""^*–^՛՛ ՀՐ^Խ ^ ՚ե"^ ՚ւ՚՚Յ՛– 
րւէար գ ււբ ւպւսւր պսաձծ է՚-ք^ սէաւօօւ–ս^ է էլ՝ր 
յ1,ա,է.ակ1^։^^Ն |;^^.«../. . Լ Հ-..4 ^«. 
բսւՆսօե մեաէււէ.^իւ.նս • ա. $էաէՈւ վաաոսւկ^ա 
ե֊րկւ՚ի . Լ. փօ1% •/««՚^ աււք-ա^քՈքյք , որ յթի. 
ՀՒւէէժ՛ դէպվՅ%ւս^ սէ1ջթէ ■ |^է. փաւ^ էէռաբւՏւԽ 

տւռթրւ^աւ ք ե. Փււէճւ աաւաւդսւեւէւ.թ1ոաձ «^ 
%օլ,–է^ գր^ես^ ե– ճ-րկւէէ. կօէօ/կստօձայք ■ 
1^ է^ս% էսհոէ^քՑէց ե– ե-բսէգա^ ^՚^՚Գ ^""֊՚՛ ՚ 
ե. կ^գ վւսււ1ւ 1։րաէաէաո ^ււգէ.ա ՛ի ճտաււ^ • 
էւ. չէ1րօ վչսւԻւ օր^ա^ , ե. ւո/^ ^ադոէ^մ^ հ \յլ, 
յսււ-օւ^րւէ ճՀղփգԽսց կաքաեր ե՜գաէ. գքւձււՏւթ 
ւարսւ ՚ր աաէՏէու գօաձաէ֊ա թէօգսււ-՚ւրաաէ ^"^ էկ,– 4«,ա.աաաէա,% յաբու, թև ^ ոբօ^ս *\պի^^^ 
1ւ. ւքա^էե /էքփէ». օր ՚ք։ ^էա»քսւվ3% ք 1ւ յք/րա/ձ 

^ա^ ա^ագառ^թի»^ ե. պՀրեչա—կ ե. ^^օգքւ ւ ձ. 
մճէձ^է Հյ,՚եգէբորգ՝ \\՚կր1է«զ^, –քա ,ճ»և%՝ 

ք^ ^"^ >1՚–ԲԳ ՚-պրէլէ թկ »ձ. յ—^^՚պի» 

%ըէէ փէփէաեէէպ Նւոքէէէ ■ Հքւ.թՆէււրէւրգ 1էր ւպա^ 
^էԹ% ւ/օրքեո ե. ^էգօէ^^^ պմաքւգար^ա լ Խ մքւ 

11) 6-Հ–*–»" • 6ւ– ՚ո-^ք-ւ.– Հք * Գհո քւ– Գճ.– »■• 106 ^աՈՈ«.«.<14111Կ144>Ո. 

^ա-բօց ■ |ս«փ1էս» փաէձ ^րւէո^թևաէե սքւթԹքէա 

բա , ^լե– փափ^ւխէր փաէէ.–.^ ՝ի փաւէ.ս . և. Հ^ 
ւ ւ էևւա ք ր ^էէ—բէ^ * 1 1՛– ••*–է^ Օէք^^յւռթէուձ 1ս 
գթււէվՅձ֊ա% ա^իէ,^ խ%գ^աց ղգա^է—ա^ 

րէ-րա*– էլ. աա ա ա \\թգէ^աա– •• |^^ մէհամե^ գթ ս^րբ . ւ ^% 4–~ք –^^««– յ^քկթա . 

ււաաա» դպաւ^կհք կ.սքսևրե ևմօքՆ ՚ք ^^աՕճա^» 

ձս^ ՛ի ^բՀ^^ «/. կ.^ր .^եգ, –^ի^ •՚**ՒՔ– 
^ևէսւ1ձ աաաափ ■ «.•■•<& • Կ– *^/ ոչ ^*~ - Գ""*–^ 

Պ^ Ւ-Բ՛ 

■ք^ա 1՝յ"»~/՛ –ոք^ Հ-ա՜յ ^րէԽ՛ «*»""՛՜ 

»•». ^ >»տ~^՛–»* 4՚~–<– 3* 4-4–»"». 

ք^^ ւօռէէ^ւս ըևգգէյււէ-թևաե աասէբւահ էոքսէւ, 
էէա-րաւ Հա–1ոէււէւրաւՈՁւք ե. թա-ռսէէ– մառվառաեի 

ռակէքէԽ փ^ ՝|»«,.»«^ ա»ա..^ա.էէաւ4՚1՚Ն, 

րւ8ւ.քրւօ>0է)ւ)*^1՚յ 108 ^Օ.ՄՈէՈ,4|0.<|>Ո1|էք1>)֊հ1հ 

րկ այ–, աք% որ «,-ծ յ(յ–Հ4–4ծք» ս դ 

ձրկ^աԽ<1Ա\յ^ զ^ՏԽհՒ Գ՚՚Հ/հ՚Բ՛^ 

^«.«,4. էգ ^ա թագանար Հ/Հ^յ . |՛ «րէ. 
յ^սէ^էձւակի ս.«,պ^^աւ. գաաա^ւգ ^ե^քա^՚ճ 
ա^քգքպ""–^ *. օայսքէէ նձ-^ր դՀվւձաքէճւ աւճ 
Դբ^գէ ե. ք*«ք–^ պօաշէոօօճձ %ւ։ցս։ պպ^^-ր օճ^ 
"^■ՐՐ ՚Ծ^Գ^Ք • ե. վսյե աս/ար պսաէճս,օ.ի ալ 
ա.Աք^ցթ, գհապս^^ս .առ^Հ-պՓփա աղաչէլըգ^ 
^^ • յ^՛^ ՚Վ՚էրե– <1ւ/^ փիՓ-՚փ^ եբրւակ. 

/<- աա.>^ս^ ՛ի 1\օ...,ր«^^ք^Դշխ,ս^% |՚՚"%<է– 
է-օյ գ՚է^լ քճք ա«ք յէ^ ի^ր յայևնախ յձ^ձա^ 

(|) Գ»ԷԱ,^ա (–է^>. «^ - 1 . է,»յ»Հք(. ~է– ՝/■ Հ՛֊–^ 

ա^՚թգա^.^ . .քք է,է ^ ՚ււ 0Ո•^>^-. Լ -% |^>^ 

12) է>––^^« (*ք»–>/՛^ 268) Փլ–4« 1ձ.՚–»–՚Փ" 


ո՝Ււ»ո*Եւ,Ւ ա»»՝. ^օտո՚ա^ւ. 109 

«»^ծ«(|). ձ. ասա, կաաա^^աւ. սաա^^ջ, 

՝ի*\^%ի1^1^ *՚–՚^ա^թխ.% «.*.ճյ.«.ծՅ* ® . » 

Լ\ա,»յ–յ^ա^–ևակի \\խ1^ ևՀ^րթգ^ա ե. 

\\%՚1.«.%դ^,.ա 3՛ երեա.կա–ե . կ^ յա,այ՝ յ ս.յև^ 

պձյքէձ յ^յձսձք ՛ի ՀՀռօմ՚է Լ խփէէձ^ւաճ, ^գ 

««^«^ օ™^™ււք– «.սք^. ^\\^րէ (:-«. 

^սաձ*^ Հ;*. Փ^^ ^ա.^%է.«լ ս,արա.. ՝ի 
աոաէ^ իսր աք–1ւեալ ա^բ . Լ ^աւ^աւաատցԱալ 
վկւա^Ա^».,. . \*սկ ^Հ՚^խս վաս\ կարի խըս^ 
ւռօքվՅԱա^^ ւսէրօէօաէ. *ի ՚նեբբիհէ֊աք ւէիա9^ ( 
թագս,Հ.,,րե֊ալսէյ^ չ^ս է \քլ. թւսգաա^որեայ 
\1^գի«է ամև չոբ&քաասա՚ե . Լ֊լ \՝^^փպպ«՚ա 
թսւգսէէ-որձալ «>(ճ ևւՔՆ , Լ կացձա,լ չ«ր^ 
րորգապԽա ամԼ ե^ա, օր և. ապա առ ^–Հ*–. 
րաքֆֆի% ^ար,է»,սձ , ձ. ձ^բ ւքաս Գրձ-շաակ 
յ^ււաու.հոք ձ. է/էռաՀ, ■ 

<11 6–Հ"*՚»~ > գհ" Տղ.– 1–4ք ■ Հէ ■ Գ/» Ր • Գէ– 

ԺՐ. . .ԽՕ^այ^Ն սր^յէ, լակ» . է ր»«/( 4յ– է4* 

*-»«-»■ ռդ^ւ^է՛ > ♦–«V–** –*–»^^– V–՛**–»» . է 

^;«..& ք–/–«՛^^ .,ք»ո^ ՛ի աա^ւ^պաքա, կար.^՚Ա , 
(3) Դ^-յւՓ^լ. (9.. 27. 
(3) է7^–»յ>^< V*՛. է&է.. *. 20. ՏՏ* » 110 4֊(ԱքՕ.՚ԱՅէ՝ւՕ.ԳքՈ1>ք^ՓՒ\> 

^^ ««1^^. 1;*– 117^^"» է՚է^յ թագա.֊պ. 

սէաւԴւէյթւ Հբձաքք ՚^ ք աքօճյՀւ (^1>■^•/•1^ 
աոսպ^մ՝ ւձ\ եսպէէէ^աէ ե. ^^քոա –րգէ ^ո^ ^բ-4^^ Հ^ւ՚՚ե^պ՛–՛ քք^*^–է /*7. *ք«.–չ «է 

վճ«թխ՚\^րա՚ե Լթագ»է4.պէէ–ա ՛ի աէ^%էդէս>.1, 
էլ. վւսւձ ւ<էք1սէքիկ աչ^ օաղօ^ փ*^ ՚^՛* |ք՚– ՝\^Ր^ 
էասէեոեէէ§ յսէ^բեաառւՏեա ւէպա1Լ աււԱ% հ*՚Ր ՚ 

ւ^քն , ւ ա^ա^ •/,յէւՀ^.յ։^ . ),«. )).... 

ատյսաաքսպ.^ պթկ^ * \;,. թագ>սւ.^աց \Հխ 
աս>Փոա (\Գաէ^^) այիւա ա,.թ . և էդԱալ 

Հւա/^սւէ. Հսսւէ-ուլ ՛ի || ^սպիս^էաւէի պօք^ –ր 
^գ ւաաււ ( քսգաւ^աիԱ ^էէա քՔէագյւէ^պւ ե. \ւ«>^ 
1*քէ*ք • 1;»– ^^ *| էսպի-ձէա յ»ք4էաՐ ^^^ 

(2) Քյյաւք,աա–լՈ0 »հ ՜՚֊է՚՚Ք *^ 1՛– *>/ք գաաԱյ^ 

*է է .,հ1Հ«^ Ա լ լ" #–^է–( |*Ւ4մ–յ *»՚–1.՛ 

#–*^ յա^ւ, ա»^ջքպէա .ք.,էա կւԱթք^– ք–(^ թագա. 

• »*"ք^՛ **•**•• է՛ Գէ.– *• 112 *աՈ1,՚ՆԱ«|1ԼԳ™Ի0>ՒՒէ 

թագաէ-որևաայ ՛է ^րօ^ %^ա ամ^ թձ Լ ,.Հ^ 
մխա մէէաասէւԻւ * 

րխր էրէս«ւ.% ձւ 1էւ43% . ե. ՝ի յս.ր,,ւ.թԽ%^ 

շք.ն«ա.աէէքե. աֆ^չթւ. ՝իյե՚«ի% «...եբ՚ե՝ ^րկ^ւ. 
^էոդար Հսք^ւ.^ Բ^է111*,՚էւ ե. էրրկու. օամ՚է |^(. 

սա^յ՝. և. մինչ^ գաղթելս.՛/, , ^|;ր>».էու>շՀ–ւՀ՛ 
^թւ ե^րեք^արիւ^ր բիէ-ր . 1ւյպ/% Օաէոկթ,– 
ո/ք ժուքմԽոէսե I էսՆաւ. ՝ր պհծու. տւ է ՚ աւօաօա 
^քօօձե-Հ^^գ րիէ-ր գէաա-ք^ււ^^Հ ե֊ պաժԼն գաօ.% 

~1*–1 1՚«ւ՛–՛ »Ա Մէ, «2701 ^Ւբ– • 
-■« 2.«»«»– ^■■^■^ ֊է գ\էցլ 8-368-000– է-է - 

■ ^՜էՅ^ւ^– 


–լ. Կ-Գ^^ •էւ^տէ^լ. Լ ար կերաճ, , է^թ ^^Հ^. 
բք՚՚ր ե. աաւձ աիւ^ր ■ Հէ^ ԲՐ^Բ "ք՚՚քլ «00.0^ ւ 
ալ. ^էսրիէ-ր էոէաւէ^ ր1"–Ր –ւ՚^՚Լէ «- տաւ^ քէ՚-Ր 
գձբի վս,րեց.ս՚ե X \յա. ՛ի ^է%գէօէ.«աա%այե%1.յ 

էէէո \\ւսէէա.ահ ^ււէէճւ%աէւկ աապւաչէաաււբւռթէ^^գ 
Լ-յարէամ՚աչ^ պ^ս^ան , իձգրէ^ս՚ւ. ւ^էյ֊ ւօլ, 

թագսէէ-որոա-թիէ-^փ –^^Հ՜^ ւ ե– Յեա^ մխոխ 
թաւգաւէ,որւ։։^իէՀ1էե Հ^ււաՈւ^ յաաՏ^ա^ "՚Լ^ 

թագաւ.«րք . 

սաա արդէ Նաբսւ * \յւ. յեբկբէւրգ աժի սպ,ա 
\՝սաալյաէք քաբս^յաւ. ՝է պՏքՏ՛՛ ՚ ^ 4™/՝– 
Նաէէւօ Աէս ՚ր է1իաս ր*–ր –ււդէէքրւօւալ.սՈ^էէ1էա^ 

ն.* այև ւ^գէաաայե և. «.^ւ.» 4/»^ • |1> 
^աքս^եաց Գ ^օ֊ա^ քՕ«/^ձա^ «(«««է^շս^ 
գկա 1ւ ւյէրփարգ . Լ– »«" Հ(ո»«%1–<«^ «յ^ 
.^գ/, աչ^^կ1,1չ1>,Հ1^ա,.յ՜յամ։«%ակի ա^այ •- Խք »*–1–»– 1* ■* –«(՛ւ.՛ • Ո.>ք »«■ 
8 114 ժ>ւսա1>ԱԱւ>Գուէ>ք»հ\ 

քքա զփսրգապէւաէե ^ւ.ր \(1<սքեաւ , թհ ք%չ%ք^ 
խէսւ%ե՛ աւօքքր օր է <ս* ՚՛– յքէ՚ք^ոգռրոււ էմաււասէաւ^ 

աՀխւսբ^իք* |;«» պատաււխս^ււ էլ աս(ք . "11// 

^ պւպէէէ • •ք) էլ. սէօէ ^"" * ** • \/* •^եւպԱէէէւէէ–^ 

քսւրւպօւթիւձ նսրա . յօ^քռ (^ ^է ՝1՚ ՚1էր ^ 

^\սէյււս ժ–§ռէ/ւաւԽււկի )^պէէոօեհւէս ւււէ։ւ,անէէռձ 
շք^ե-ա^ աւսմեր քլսւգոէ^ դ^է-սւկօձ ղօրու,^ 
թե-սէմթ. , ձ, աէքօ^ . « Հ՚՚իա՚լ, պԼւ "բգթ, )\–ա, 
րիայ՝«ա, կ,^նացքս.% Հ./ . <\/ ե» կամհի 

էմ^ *Ո 1՛"^ ՚Հ՝֊ռէ1ե տիււՏաւէ վսա^ խսատւէւ^ԽաՆ 
սբււգ իէ,բ^ աէպւււնսւէ. > էւ ^օաՀօսւ ա1Թգե |1 էէաՀ^ 

էէ. լ\ո««ւէ.ս>ծ– ^Օէրւքք6–յրտէ. *ի սքէեկ ^էօ աաէւԽ ^ 
էէ, սէպակահԵ՜^էսւ– Հ^լյէւՆգէււ.թՌււււճ. էլ. աէե;^ 
0,1ս1.՚1>1 \քէ. թէՔէգաէ-ւ^ձ-ւօց ^րէ^^ււս^ւա ս»ճ 

1"՝4 ^ " ՚ ՚– ■ Փ^^ա^% <լէ,«.– աաա...֊* 4–^ 

•ճ^.9»– • • ե»յ^ . Գէ*^՚յեք. տա՛ ւսաՈւ ե. յ^գեէէւօէաւււ Հ%սւէւտռւ– Խպիէկսպուա 

է– .^յ,–.» •/- ^–Ժ–՛–– • 1.՝՛– \՝՝հՐԻ– I)*– 

ծոէյւգռէ է1> կլէէէոէաեւէէէ– թւաէգաա-ւ^քՏւ ր.էւաղւէւ,^ 

գրե-աց աււ. *^րաքէ^ոս , թկ^ » ՚\կ.իաս,ս%էիյ 
«ոՀէ^ս^ Ի%լ բարի (ր . թ՚^յ Կ---Տ "Լ պ»^ե՚ն , 
ձ./^գ սւււսււ-օօո* ՝|*.^ւէս>(ս(^ Արկքպագձ՚ն է՚ո 

քե-ա/^ յ\յգիպառս, և. ևդֆ% թս,գաէ.ւէր իէ.^ 
ւմքաե^ սձաւ.՚ե \ ու–մբ.սաս , որ ե. սւռե՚սւլւաւԱ 
Հ^ե-սցսն ե1խ յ\քրու.էւաղ^ւ/՝է էւ. աէէ-պթհայ 
^աՓանւս ք| ււէ.սէօ, , ե. կառւրձայ դբ/ււ,ր– 
՝ի %«ցսձ$– , վլ«ճն ւօիօրիկ Տե-ււց \ ու-սիսէ քչ^ 
խս^ Հ^^էցէ՛ ՚^^ ^^օքսմ՛ յ–1է^էէ1ւսւկի ^ր^<^^ 
ք^ որ ՝ի Հ^պրռս կռռւ֊ե^ս^ ՛ի վէ-րա/ \\սկ. (1) \։լյւէ.~յ\ ,րքէ.ակք թարգյ^^^թէ^* *քք»«.*»՜ 
«V* օյ՚4է>*" ^՚–/–*–է «»–յ–է–Ւ • 1Ո*– ■*■*/ է՛––*– 

քհ՛ ՛է– *ք^Ւէ*Ւ՝՛ >՛ • »»»■ 

իաք^ յք խէ^քէ՚^ւ֊^ Դ –^4 . ք-օտ ՚/՛* *^է ՚^՚^ք մտՅհ՝ 
<3) Օ հ է * –4– •»^ է – ՚ ՛"^ ^ ՛՛ – է^՛*^*^ ^–1^ է–.,– հ; 

>,. տւ»>Գ–ք՚* 1*ք ՛Ի– 2––<՛ -- *.քէ*յ՚*ժ–* .,^,00^1^ 116 ^օյՈ).%Թէ|Ս.գ(>ո1<04>հ% 

(\ոխ.% և. կռոա-^ի^ , ե, Հ^^ք "ր յ\^^^թ*"^՚Հ. 
գր^ա Լ Դ \^լ.ռ.թ,^^ս.կս,% աշխարհ , .^«լ 
էԱԾբօւղյ՝ էօտաէ-պ^ա ե. կօաաւրէէոսւե ՝ի 1ւոօաեք^ւ 
ՀՀէաքսււ ժ-օւյօ^սւկի երեէ-եօէԱէ^ ՀքԾկոէ-սգւէս հ^ 

բչաօէեք է Լլ յ&սա ՝ի սեՆն «^՚^^ թօւգաէ-ո^ 

գ ւարձե-օէլ սէպսսէսսւՌ.օ՝օիՆ ^^էք՚^,քե յ\^Ր"՚~– 
սօւղէւՐ՝ խսւթէալ յառ^է^; մէո^ սր անսէ^ս^ 
%^ր (><»շ,՚»> I,՝*. առստձաց Հ՚յք.րի...%.ա կդ, 

1/ողԱնՀ^բոէ^սաօԽէ1ի» \քէ– զ^՝բա1ւ–ռւսռէ մ՝ ռսէէՀ, 
գէէսւյգ • ճ. ւսռւաթեր ՀքրոՀաԱւօղեմի չրԵե-ստ 

օքաւ/քգ %ւգա էյաւ^էէ։^ Լ. ^պ։։^ ւ^ա • էւ. աւԱ՚՚Նաքէ։ Հքէ։աք^ ՚Ա-ա^ կարե-լ ղակւէ^^է Հյ՚էի^ ա-ր ե, Հ^^ 
^ %շլս՚եա^ու^ ւթէցՒ՛՛՛ ՚ 1^ "՚" "*"4«՚***^™յ 
^^է,%յ աքլ պէսաճառի փսմե քյփոա^^ու.^ 

էորսւ է/֊էւղււվ^ ^էէ*– ՚"–––^^ ՛ի ՚\յ՚Կհ" • Ք"^ 
1է սաու.% Ա. 1քր1էռ 1ոսիէւկռպւէաօթ « ^ *1՚՚Հ^19Ր^ 

4– ––է-րքւ \քբյ.»րգ>ք4.թիւ.%% . I;*. 1ևղովէէյի1. 

դմարմի՚ւ^ է ^օւէյււբս աօրէււ ^ր \^ձիւ.ղաււ 
թս^գ,^%իչ^ (11 . 

Հ^IէIս'^^^^^ռ|^ , որ կոշիսաւ. ||ճ–րա«ս>օա ե. (^^ 
գքր «- "Րգի^ 1"՜Բ Ճ՚Գ աԽւ փաա օաէՈւ «. 
կկու. . \;ւ. (>».1^է.. <–յ ^^թա^գյ-ա. 
1փ *Տ.^ ( 1ւ ւաթւս ժաէմսաւսես ^Նռէ-սաիսաօ» ւփա 
կռպպտկի, "Հ՛ $17 •«՚^^թե^ \յրօւ.սափմի , 

(I) ԱԼ(^.,–– *^ ո^–^. –է,–է–՝– 0.«՛/–»"^ ք». 
–է, . ղ. յ^ք-է–– ^ք,հ–^^՚«–^հ^ ՝ >•- ՛Ի ^ր*Ւծ >. 

՚էյ^ Ժէ^–՛ • ԵպՒՒ–՛*– ՚ Վ.-^ք•'*^ ՚ք 6–– է – ք* • Ս-ւ/՛ 
(2) 1\յ«ք*– 4–*քյ« ■ ^ «.«/-*- <^–* է*––»*– Պ-ք– 

^քա, գքայ։^. Ե«*/.>. .(էր&. յէք. ա– 286. 118 »էաւ։ւ՚ևո.ագրոՒԹ1֊է>\ 

գ^|աց Գ Հւա.ա$ւՐ և. *■» թւ>ւ.պթ աղաչաԼւաէք 
ՍԱԼ թագալյքր%, ե– գւսգարձ^սւէ. ^աւըս^սձքՆ 

■«.««/■, օաա^Տւ քչ^ գոլ յասրա^թիւ.^ . և պօլ, 
րէ՚նձն չար «.սացթ. , ձ. ^լ աաս^թ ^1^– ւ– 
«րգք «^%էք "ր օրիւ^ և ւ/^ւպ֊արէիկ^քս՛^ 
րողեյաւ. , ւօքլ ա՚նէր1էէ.ձ–ւՓ ^ բ.աբ1էբաբթւ 
ոբգի . 1ւ. է^ կսփէաբղք . և. ՛ի #/"»ք ՚^րւ՛^ 
աևքո^ ա^թ՝ յսէ՚եռաՖ, 4»/. «Իէե^քե..^^ . 
Լյա%ու.% մհր ՜ճՀմ^րաի , ե.յան»յև աբգէ..)^ 

–Ր էլ ՝ի վէրպք (յւ^–»–֊/ • և՝՛– պյլա՚եա.^։^ 

(I) 6~––^*– * ՛է %^-պպՒ ք^1քւբ^ ^V"է^■•.-^ 
,ւ–,™«–.* Հ–^–.^է–».*«–». 6«ր1ո.ս^^«– –՚յւ է*»–;)*՝ 

^–.–^յ^,–^ ./–^ 168 . -»■ ■■ 1ք –լ է կր*–**– V–֊ 

Ո*,է..^^^.^կյւ.^/.. Տ86-388– 
<2) հ^Աբխա . ^֊է* . >ք . 288. 

(3) 11»,»^ –է,– Ա– ք^^ . է Մ•^^Կ^^ –տք^բ՛ *-- 1է, բ.ա։էէ€.ւէ՝ գսէ*–սւէէ.11 ււււ.ե–րե–աց , ե. ե^ւ ^Գ– 
գֆէՐ%1ք(ւա \^Դէօււձթւ։էս էւ. | ռէ^ււխա է՚^աաւբք , 
ճ. Հ%ապա^գձյիե ^Հարթե^^ և. քԳ»/«՚ս 1. 

^ա էլ Ըհգ *\՝սւքք։/է–աէ ՚Յ՛ • |^ գէսրձե-Աէլ պօ^ 
/~3–՛*– I յ՚՚֊՚՚ւ՛՛"՛ • ե. «.^օ^ա՚եե^աւ. \յա.^քաա.\ա^ 
ւք»ք է |>ւ< Ա՛» քՅսագաա^որեոէւ ւսմս րճ՛ ե֊ սե^ 

^է–թե^ա% ի՚.ր»ք ^^ոԳգօէէ էրգի էւ֊ր , պ^ 
(I) Հ^^ճթ^՛ ,ք 4-ձ*/* էք-^է– Դ,––(^ «լ,–».^.) 

–«^– թ-գա^-քէո^ ղցւփ ՚Հ«.կ1ա^ <*(--(( ./–^ 180– 
(21 կ^յ,քի~. ^^. յէք. Տք»– * 

(3) է;..>Հ–^^» (–քէւ–^– >ր 290) «^.1* է**–ւ–*– ւ-է 120 <ւ.աո»41«ւ.9411Ի»»<\ 

րէէաօ \\1էրա1քեաւտս 4^3 ""՚ր՛՛ * "– քպւ՚^—է– * 
ոա-թձաասՆ . |;<. յառաքխ «.պձ Ն^ա 

(^™՛–"՛–^" ""է՛–՛ յ՚^րք՚^՚^՚փՅ Գ՚–»էս>3 

ճ/ ՚*>ՂԳ "ր ր֊սւբբքէրոս (շ1 < և. ^էսա /Ուգգէէէ 
%ւաէււ \Նէւ.թ^ւռււ աւ. ապանսէէ– ^՚ * |՝>. թսւդյա^ 

աւճ եէյՅ-՚ե ■ յյսք գ"՛^^^ Ղ^քէթ՚՚-ր^՚՚՚ւ*^ փ՚ւմԽ 

( էպքակապոս ) \–քԸռւ.սսէ^էգ . հ. \՚՝եաւձթււք– 

^պ^ս^ –ք \\–քլս,գէօ^ գ յւլ (|^»4^յ և. 

ամ՝ մի Լ^պաՆաայճհ \յ^ թագաւ.»ր& «.^ \^ 
աւ^քւեօւէ սւմս չ՚՚րւ՛ * Ի ժ-սււ^ձսւկս ՚նօրսէ շէ^ 

(2) Ս՝–Հ–է– ^^^^. քւ. 62՚Ս–*ք– |>–ք^ Ա– 6՛ 
(31 Ն^^^֊^^" –Տք*– >^– 294. 

էկա^ և. Գ •քէւ֊, IV»– –«ճ^ գ,.^^ Քա^ա.^^\ Լ. *. "7"7՛ յ/էք—՚^հ • I՛ յ^ո-քգ ""Ք ""7™՛ 

*. V Հ1* <54Տ) *՚"՚–#1 /3,.^«»..,.է.», ՚Գ.7*– 

՚/ց 1>~–#յ՛ –/՚»^ (––/.–է՛» ® • ^^ –4>է 

թււագաւյւցք քօս^ ԼէռթԱէ մ^^ւ~ յարէէաա. 
րխայաեձպյք է (,՝»- յա^ա,ջբ, ս^ի ՚եարա թա^ (I) է*^,./–. . ^1,4.. >, . 208. 
Գ-^ք^լ ՛է– ^^–9 Գ-1-4» 4–*»"րՀ ,»-- –»է–* 4–«։–. 

Ի-ք I*– 64–– Մ՚^ք– Օ–^– «,-■ Ա.>ք 361՛ 

(5» է^Այ^^» ,ք։^ ^ձ-էԽ՚—՚^ԳէՓ ^/ք– է* քՕ՚–^>/հ 

գքաՕաա– ա^^^. է «ր. Փ^^^,.,.» . .քր». . >^. |8&■ 122 ^ոտնէօ.ււօ.գոււ>»–ւ>ւ>% 

Դ.ս.ւ. գ \՝՚^էրա.գաա^\^ ե. թ>աք^է...րձյթ. (*-«<.. 

յի. ե. թագա,.«քե^թ \\ւ.ւխա.%աէ ե. *\՝*^, 
ր,ս ս.^ <ճ,գԱաաաա% <2> . ե. յագ«^^թ. 4«^ 
^ծ-ա^բ հ^ւ^ցւ.1^ « (,՝«- Հ օւսրւէ.^ թաւգօՀ, 

կիսէ էւ ^Հապսւգոէ^էա գերա^թ1է։էէմխ <Տ> ■ 
1^1– ^^աւթէա^^^ ա1^Լ–էալք^գ ք^աէւ*աււ.քթա գէ-էո* 
գ^րե-ցՏե պաչիւօւր^^ ե– ւէէէաէրւաձ % ք1սք^ւ/յ|(^* 

7էե–ա^ ^օէա-աւէօւա ւ^օէէէչ&–ջէ՚–օբ ՛ի ձե–ւա% "ՐԲ–"^ 

թ^ամԽօւ^ ւՏչմարէււա-թեսԽ ՛ի ^"Դ^^ք՚ք 
թագաւ.որս,յե < 

I* թ»^թ ՀՁ(Հ (588) Քսւգ«»է.«ր&ւաք <|֊«(, 

ւյաէէփւէ» (\^թգխէս՝) օւէՐյի , ե.յէ–աս Նււրէէ թօ^, 

(I» –դ^ք» գֆ/ղք^^ ^՚*Գ^ք* –քԳ՛^՛^ –^է–*է. է 
*-• ■ - Կ՚^^ք՛ *^՝■•յ*^ 298՛ 

ճ»8– 306* 

՚ Օ) Ս՝–էէ– ►–^*, II, ք4. աքլ Հռ-սւ/աք . Լ աա յ՚"րղ/յ ^աըաձօձա , ձ. 
շանթաքար ձ^ալ յեէւ-ռ , էւ. գաւգօւրձ–աք 

ճւ թագէօէ-ւէրեօւյ ^^է^քէբէ"^"" Հ^դուփսճւաէ) 

ի թ«ւ^ն Հ՚Հգ (583) *^Տ™"– \ւաաա%գք–Հ. 

ի..ր թս.գս.^բէս,^ սւժ^ Հ^1ք՝աա>ա,% * |>–ք 
սրնկղիէոոաւ յորժ-օ/էՐ կսււէէր աէպռ՜օւաաէմրԽա ՚ր 
Հքւռմաք , ամիացոքց ւքՀ^տի՚յ^ Լ ապաՆ^ռ • 
I»՛– Գ^^ %էւ՚րեաք թագաէ-որե–^ ճ^րրաա և. 

■(/••-*/■*»« ա^.3~.^յքյ,րիկ1է^ք~կ1),\^ 
Լ^սւրբւաւ ի պաաեըէւպյէ 1՝ււօ><ասք01.յա1 Ծ՛– 

ա%ոս . ե, սաօէի սկսա՚նի թօա.ակօճձ թաագ,,^, 
(2> հ՚֊-էք •էք^յէք 302 • - 0՛–**– 1–^» . 1*. 76՛– 12* »|ԱՈ1.\|1ւ«0.ԳքՈ|–»|–1–1. 

է՚ւ-՚Ւ <»94)–Լ՝՛– գկ՚1–է՚\՝խկղէ»էա1«,ւ, թա.գա, 
*–^*յ|/^ ||՚«5թ«^»^5՚ո» . ւ՚ՐՏ՛ ղգոա.սս,ր% 

^այ՝, Լ. \^«ա–ևդֆա^«ս ՛ի Գս.վ,ս, <1> . ս«քս. 
Գ յ^մ՝ յ^ամԼձակէ թագս^«րկթ>ա *\՝իո^ 

թձայ^ յիյև,յԽ^ . \յ^յ^«յ՝յայս.%ս,կէ «<-. 

էւքէ թսէգաւ-աւրձ^աււյ ՛ի 1|<ւքոսք ՜Հյե-րսէ^՝ օււճ 
էէ-թՆ, և. –զւխի ՚էէորս. \\րյիպգ ՛գդի է՚-Ր ""^ 

Հէօ^ւսՈ^ (Տ>( ե. րնգ ՀւէէքաՆւ/սւ^ սււմււաււստէկ, 
յ^չ^ <Հօ/7 է^ ^ւրէա^Խ ձ-րկու. ^օւ^աբ 4^ք– 
՚^սղփք^ր գքսմ՝ էբ ^ 1 17՛– փսւո$ սւռաէ-ծ՚լ 

գէա.. –լ–.»ր/–*™յ( ^ է-Հ–^ 1^, ^ա%,Ալ ՛ի 0.ր–(. 

,ր,– -*.(-.-* ւ^քիէ..^ ւ՚-^էվ «,–»–լ. «է. •/ պ^. 

Տ– " ՚ ւ1 ՚ . ւ յ ^– ^ • ~4^* ւ*ք4՛»–^ >-* էյ^–«–" 
(I) Տ. ,/* ւ.4^ւ գ–մէ>– <2> է– **^՛ Պ–^– 1»1ք է՚Յ՛ կաս չարևօ^^քաե ^էա ■ |^ թ^ *\փււկ^աի. 
անււս աւաի սպգի Ո""– "Ք ՛՛ե ղէր ե. էէտքրէ^ 
յալ. , և. գի՚–»ց ե^թհ ^Ը«ս.օէ.ծշ, էր 4«.Ա 
րռէ–սւհէ% է ե. գրէէայ թառդթ խա^ա^ա-թ^սձ 
եկեղԼյւ-Ոք Լշթ«ւ.թ&ա%^\կ\յւ. \\աք.,էմիա. 
^՞" "է. է""^Ր • ^ ^•"Ր՚"3 1ըէ.Նաեել^ Դ^Ր"^ 
մս^ւե , 10/1 աո. ժսէմս^ւաէե մի գագւաւր1քօէդ 
կէ1ւբ$է%ււս.3աէ ՚շ՛ 1 )^ւ գարձե-էաւլ ասաց թէ 

Նռւ֊աձէ՚Ո ե. սկէսւա– ^սւ/ա^հէէւ *քէաւծ–ւ ՚ր »ւաԼ, 

խար^ է-բաշԼօով^ Ա. տօւրւ—յամ՝ «ՀաՀւո. , ւ^ 
պսաասծ մհօ^էս.^ ՛ի գերէպմ՝,ս՚ն մի գ՚նէթ <4), 
Հյ,– խստացօյքց պսւաերս^ ըհդ Հաք– , Լ. ճլ, 
կաս %մա բւաւբկու.թիէ^ , Ա. գսւււԽ օաւ–^» 

1;*– ^^՚» ՚^-պ՚^կ թագաէ.ոբձայ 1լ»<ն 
սէաեդ. Տպ/բք՛ ճ^—ոաեգիաաեոէփ • ե. ք.%էբ Խբ^ 
կսւ. կթւ է ղՀյո^Խ ե. ^քծՎ-ոգէւբա դ աւ.սար 
^սքքաիէֆսճւ-սի > |/ն յռէ-թ ամի 1^սւգսռւպ^ 
բււէ.թեօձէ ի^բէո.մ՝ առ ^աղորգ թագա*.։^ 

(1> \ք^^թխ«.. Պ^. է^. Ը.. 17. 

(2) Ե՚–*5/– *^– «հ.՛ (»■• 1՛ 
(3) \^^քհ" V^• «հ.֊ I»" 2—4՛ 
(41 կ^՚էքհ–, ՊՐ^– «հ.՛ (»•»• 128 «.1»Ա\Ս.1|Օ.ԳՈ1հՕ֊Ւհ% 

^Աւաք , որ Խ. կ՚ելք ամ՝ ^գ ^օրե թօւգա^ 

դիա%«^ թագաէ.«ր1էաց ՛ի ք^-գ (688) ՚ * ՚ թ»՚–թ 
Հ\ոպ,^«ց,Լ\^աե1.^^^իայի՚ես.սէ՚թէ^ա,ր՚ե 
Հ^,աոա%գիաեոաի գարձաւ. յսասւռ^ահ^պաշ^ 
^էռէ.յ^իէ.1էէՕ֊\ւծ՜է^ե՜էւօւրէ1Ա ղ^աքր1ւբւք–շ1ւձառ ՝ի 

ր«ր»առ4.թե%^ . ե.գս,ր«« և.^\\ա^ղ»ս երե, 
^ձալ ||»«»«9՝ իրօաակին .քեա կոչէլ պ\\էղ^ 

քւևաաբաա յկրաէլ ^ս> < \լ^յ՚*մ՝ ^^՚^հ 1\օկր–^տ 
ճ^«մ՝աքեցի^^* (;<֊ \–գէ,ս.,ոի»ս պէաի՚նացթ 
էէէսկ^ գ թ1ք ւօբժ-աւէմ՝ թագսՈ-ւգԽաց Հ^սսէս^^ 

(2) \^^.ւթխ..յկ^։.ղէ^կ^ .պ^այձ^թւ֊է. է-^^-^ՀԸյ. 
14> ,–ր–^»–^–.^է–* խ-՚Բ ^՚րՕ՛ է|™– 4»^–*«. ^. 

Փե, •^է,ա^աք^ է/< .այՈաքև փ-բ՜էտ ^–Ր°Հ^ ՚– "™– •^ք՜՚^՚քԿ 

ւ. -«. Ա.–~.»– –^Հ . . . ն– ՚՛/՛»»՛ յ–^–^,.– յէք ւլ«– 

^^1^^է յտ^» > ^ –,–.«.^–* լ.*^ ^Ր –^ . . . 
^ յ», ք>.լ յի դ հէլ™.^*.–»»*) . Հ— է –/"^^; հ–.^»––* 

քսթքքոթ կ1ուաք*ալ կ~է^ւթէ«»փ ւ^կ,պա<. է– . ք^ յաչ. 
իարԱ - ^ յ–/–*.1< է– .^–,* *լ > թ^գաւ-է^թէ-Օ– 

պ—այք քկ»–..^. Ս"(1~– <Թ–> –/՚»՛–^*–/™՛ 1)–" -*»/. 

–*«ք #^-«.է • -(-»*- ՚– «.–»»–../»^֊.» /է«յ ւտ/ւ 4– . ախ^^գէ" \Հ\՚*Փւ՚ե՚նէափ§ա) ձ.\^ք,եւտս , ե. չոլ, 
բէքթձ Հ^^ԻձՔ էր . ձ. ՛է մեա.,մեեէե ||ճ^ 

րւ՚ղէյի՚ե ղՀէկիաեէ ^ք»<–/ էէ.ր . \^.. յեսփ 

է-էէբէէէ-թհւաէե իէարդ0 Հւաօաւո. ք1 ԷԱւսւԱԷ * օր 
Օ. գսէռտ ^տրէւ^էր զ^օրէ1էսռ10&էս/ս • յետօք ե. 
սէպասէսւյթէ-աց Լ. յեռւէա. ՛ի ՚կէ&^է * 

էէմ՝\ \ք– Հ^էէաանղէէ^աա գնաւյ պաւռերագ, 
ւՕՒ/ ^Գ 11 "ւքւփւկ^՚՚ւե-ւաք օր ՛ի ^^լւէմ • ե, 
խոր^Խ^աւ. ՝ի միս»ւ իւ,ր Լ. աէ,1;՝ թկ «կ«ւ«^*. 
^գաոևա^ թչ^ առաչթ, թագաւ.>,րս.յե . ո ձ. 
ասաց, *՚|)/է \^սառւ.ա^ օգե^ ^ձ ՛ի պաաե՝^ 
րօւտ/իէւ , ՚նէ/ա ե՚րկրպսէգէէմ՛* « |7*~ ՛ե ^""""^ 
բա^ ւսէ-ու^էւ էտե-1 ի՚—ք ըէ–օեւ^ե , ե. գիր 

՝ի ՚եժն, «ր աս^ր • "•^^""1– յ՚^դթք՛– ■» |/<– 
ո^ ^էգ %յա ֆիէւ՝ ՚ն^ք^պքա սձս^ • կւ-յ՛^, 

%ըւէ գիշերի երեէ–եալ%մա ՝էքկէիէւսէսււ % աաէր 
ցնսւ,է՚^յւա գօրթւակ եր1ո–է^ւ^ քե֊ղ^ե^յաղ^ 
թե– » » 1;». ւ՚էէ՚՚գ^ ^Գ 14էա.աւ.՚>ա% արար 
%»ք\պէս <1> > է,՝ււ. աս«,ի է^ա. ^էկ թագա. 

(0 յօ^–*ժ– –■–V յԽ""^Ծ ւքք*––« Ւ-մ^ 12Տ 4.0.«*Ս.՚ԱԼ1|Ա՚<1–Ո)է>|14>|է\ 

՚ւէ"՚Լ. ՚Ւ ճք/^^բՒ"՛ գ^՛"՛ I;՛*֊ 4՜ր ^^ 1|ո»«աս^ 

էՏէԻէակի յհ^ն^ ^\՚>րիգէրխէ1 ՛ի ^ա^ւք փառսՀ, . 

էւորա գարձա^ ւ«(/է1ւ^Ն Հ,՚Գ1Ք յասառւ^ահ–^ 
էպաքւռու.թհէ^ • օ. %ք Խասէէ– սաօւաէ յւաբ»դ ս.. 
ռօւ^^է1էԼւտւսպԱա 1՚ր1է.եք^ շեոր՛^^ ԱէԽա ւաւ֊ոքւ. 
Ը"–՚^*/23^ ՝\*–ւփ–^՛ |,՝<– ՚իյեբբ^րգ ս,յի 

քձգասրձա^էօ^ ^^իՀ.պսձգէ^ , Լ, աճե^յց ՛ի 
<1> Ա՚"Հ–*– ^/՚**–»* «|^1<ք (V ԳԼ՛ 80) 4. Ս-ք^–– . %էճ չոր. <1) ,ֆլ. ե. ,ը^գ«^ձ*այ ^ա պս,քէ, 
գ«^ք , ե. ա,՚եգ փփձաց պթ,,.գօ,է^.գէվԴւ.%՚Խ 

օա—ագ^էՈ-էպպքկւ , ս֊ արէաւր ղթ1ւէսկշ^քքւ Առրւաւ 

^Հ«գն էւ.բ ԼգԼւսլ ը1գ | \ս««<.ծ«Հ^> (,՝■»- ^ 
%ե–ք ^իօւէքաւե՜աա ^գ աէՈՈւարւ ա§^ար եեե-ւէե^ 

րէ^ս »Փ <5Բ ^^է֊ ^^՚"––բ գամ՝ ձիօէէ-սր ւ պւ 

;»»ճ..1. ք»)*/– >Աէ.^–1^ ^է»^ւ..$հ Տ–Հ^–»Լ–. ք..», 

•/•*ճ^**՛* «4-4-^-4 է–,»/՛* Տ– Կ*/"*^է ք\<Աք/(. 

Ա.^/–. 7 է յյ։–,– րքյ. 1.11.^. ^.– յ Ւ^ ք-^—քք ■ 
9 130 ^ռ^էւ1ս.<ւօւգոււՎՅ+հ% 

գարե^ ՝քւ ^փէէսւեօ ւէաբգ^սՁէ . իսկ ժսէ^է^ 
%ակւ«գք,րբ ղ^աէՈէճէ»>կ բ^–%իա, ^արգա/^% ■ 

աա*(Օյոսծ(1Տ» երկրպօւգօէ-թիէյօէ » ^ եք» *՚ը^ 
մ՛ա –«.^լ ղչ՚ԲգԲ՛ (>- *.ծշ/ աքաւրսէէէ, \յա. կս^^ 

թուղթս սչթ. ^ գբձ».յ -,* Հյ^-^էքբի ^ք<֊ 

՚^իգ-^Ւ ՚ ՚«Բ *^ "Հէ-՚^ԻԿ ՚ \յ*–է^/՚խ«՛ *|4–– 

■էւարփւ^ ^1Հ ձ. ^ճ՚ֆք^գաէ \ սւէ.աւգիկ1ո^ք^թէ.քիս^ ■ 

%ղու^այ ^ոէ *1լձ–սւքք<Ոք եպիէէկապառ ^^^ , 1ւ.՚եա 
սկսաւ֊ ^ադռ^ւճւսռ.%ձ–լիէ.րխ..ր^քգս^ի^, 
^՚սաքքխ քա^ԽգսՆացի , ^;է.սհրիա»%իկ«յի^ 
գօ.^,և. ^Ր^ւիսէոօ էքպիսկռպ-օ Ագիպսքօա^ի^ 
>ւթ Ա. ՝1ւ Ժսւա1էսնսպ ^սււաեէա1ւս1Խ ղո՚^եօէք^ռ ք 
էլ. ւու,ՆԽււէք էօււասփճաւնէ՚ե լ & ս| 1է1^ւաէ^աէ է ե. 
պա/ը. ^.«շո*.^ . 

•»–" հ |Ր–/"*^1^49 V Գ ԼքրՒ– • ^^չ^ "– .–^*™ . Մհհստէ՚ս՛ ա«ւք– ^ւ«(1֊ատ<Ւ 131 

1^ ՝ի սմ^ յ-էսւհսԿսէկֆ է-դէէ, 2^7"^ էւսէ1է^ 

պաս։առօւ–Յե յեկձ^ղէ^ի վսւան է) աօէ^ն , ^ 

կաղմևւեք սւքէեէ–եք1սք /^գ ^րձւսքս% էսօէւ^–^ ՛ի 
^քւհքտւսւէաե քօւ,ւ^^ , ե. կսւյՁն սւրէէ-մւոիռ 

յիշ^ ԳԳ^րակԱ,, կ^ յ.սյ.յ՝ 4..մԼ։Լ^կէ 
՚եախ \\ղ$լքսանգր արս,ր «/"ք Հ ^՚՛/^^""*– 

Գ1՚հ– բ.ւ1^ւ>է–(3իէ^ եպիէւկօպւաաց գ ե. %^ո^ 

Ի*–Ր* \ք^ Ղք^'-3 ՚ւ^հՆէձ Լ ձ-ա ա–&իլը^ 
՚էւա յսււ&Նայե կէկիր է ^,^ց "չ^էէե^Ր ^՚»»–/՛* 
ւաւպւէւկաԱիչ, մյ1եչԽ^ ճ–՚>աքԱ յւա«ւ7յ ւսռ թսէգւս^ 
ւ-քրն Հ^Աէէէահղիանոա . Ա %4աւ աորաւամե-^ւսէ. 
յսքյ֊ և. գ^ես՚ւք թու-ղթս «.«. )^յ^^աԻ,գր և^ 
$օհււկւէպւէս ե. սւո, |%է^/ււ(ք Հէսւշւրէաէ-թէլյէ աօ.^ 

՚եսւլ ՛ի մտաց ^^ի՚^ի ՚ |,՝<– –չ^աքսւէւ. խաղս,^ 
դէր պղտււբաէ^ւ1ե ձկ^ղռ՜յէ-ոք . ե. ււկսաււ. սւսՀ, 
րա^աեիլ էԱէւաեւք^ , Ա. Հս՚րկ ե-ղէէ– \\%հ^ 
\\էսօւսւեգիաեւււէի յ–ւէղօփւք ^բաւմահէ օւօ՚լ է^Գ 
ւէէյէՈէա/ե ե՚բկիր՛ ^"՚ւ^^Լ^ ՝1՚ ՚Հ^^Ւ՛" \^իւ–էՅւ՚Հ. 
՚^""3*՜՚՚3 * 1/՛՜ ^՚պ^՚էեյս^ ե՚րէքԳարիա-ր ա-իք 
Լաաւճ կպիսկօպոպթ . Լ. գ^աւ-որք ^թ /«,, 
՚^Կ . \\ւ.սիո^ կ,^^»,աքւի^ , Հ՚՚իգոս և \Հի, 

յահ. 511 . Ո^– ՚* *–^4*» »քէ–,յ^«. Ա(–|/« > ^. 132 յ.1ԱՈՅ,էՍ.<ւՍ.ԳՈ1հԹհհ\ 

գ1^գ ^\իկէնգ) կիտ–^ փոխաեակ գ.սրւՆ 

ւռօւկհս յ&ծ Հ,ա/՚9 և. փսքր Հք^բ՚Յ • ^••֊Փ"՛* 

կսւԽ. \\՝հրնւսք I I յւ. շխւեա^ թագաէ.ոյձ յեհւ 

ւ^Գ՚՚՚Բ^՚՚՚Կ ապէււրահս ■ ու֊ր քւսսէէրե ժւ^ 

օռւԽ • ս. րկտ^՛ յ՚ււ՛^ 7*՚17 Հ. "՚՛"^**"^ սպ–^ 

և. ւ,չ^ւըա.ա>. %»յօ,, ա/լկաքր և. հառսչք^ր ըգ, 
պէտսե քլ. բ՚հր պթ.աեօ սոկէէէ > |^ւ. էր^ /~7՜ 
եպիսկօպււռու^ս ե–րքւ^ուՅտ ե. սօէրկսւա–ւսգւ։ւ%ք 
Հա^Բք և. բի՚-բք • ե. թ^գաւ.որ% պս.չա,կր 
պ^յե%եսև.յէ. է^րՎք հ^խիւ-ք Գք«.սԱ՚ւ 1^ 

\էսրաււ1ւսբ.ս^^ ալ. ^ււ.եսէՈբքե րասսւռսաիրսւկաւԽ 
օ2ավ^, ե. րօւ^ոա-է^ ե^թսա^ե ղԳհտ նոդսւ ■ 

գեոթւ յԽպ^0.օՈւօ արա-ե-սւօօէէ-օրէէ է պքլ^սէ^ 
լ.ա։ո ^սւստասւաւ% * որ պսւ^է գորՆովք ԱՀ. 

ե. թօղՐէ յէկձղձ-^էւկա՚^ե • 1ւ. %դթւս ձ-գ^Ն 
՚֊-րե ^•սեէբ ^ասօւ ՝ի թռա-ոք յ-ռգռվռխ » էլ. ւաէօւյւ 1ժււա–ղթէ *ֆ1ււկւէէւա.քււկռսթէա1ւ հ-՚հէՕ^ 
իօէեձա, յիմԽսսէռ սէա. թօ$գսւա^»^էե֊%ււէ Հաշ^ 
"՚Կ՚ՏւՅ ՚/*»""՛ ե. աքրեայ ^ոէ.ղթ վիւՏսւ^ 
թ.սաոա.վժե՚սՈւե I 1^1– սւղօէչէէԱէռ թաւագսււ^որհ 

թիասէոււի , էլ. ղկիւ^րսւկէսԵ ո՚Նւօրաւ ժ-ողռաքու/ 
ճ. պարւաէպւ^ււդ. գռրհքւք ա |»լ ախպ^էէ 1աՀ^ 
յա%ևյի% յս-֊ռ֊ր կիպ,ս,կէէ ա^^լ^ար^ւ^ 

Հ^ չօտկ^ . ե. պւօսւօւ^է–լ ^կիլրակք^ւՈւ գա^ 
աա^քա^ալ, ջռօւ կաէոձայ \\ւս^ձքւ,յն շալ. 
4ռանալ ա,,աօա.աձա,քե գր-վք ե. ոչ^ ՚Լ^յրս; 

պար գօրեււվք . և. ՛ի շարաթռ^ յք>չչք"՚"կ 
\^ար«՚իբ«–»՚Տ Կ՚"՚*""Ր^ը Կ՛– թ՚Ք՛՛ թ-գ՚՚՚-՚կ. 
Բք^ Աէա^մւււեԽսւգ պէէաւաւբգււղւՈէ օւս^աւււտից ա. 

ձ–պիսկոպւէ1է1^ չա/է ւ/ա^ւռաա^ էէսլէմԼօԻւել% 

\^ քսսձ էօւ/ի \.ՀււսէոււՌւգի§աւեւէաի ձ՚ղէւ. </<աո^ք 

Խօէէսոէ^ ե. եր^ո ""Խ * (7*– է^ձսւկծօէէււ. 
ժողոՓ՛ աւէէսաէ֊ուլ ե, պսէրգէէէ-Օք թւսգսՀ, 
ճ^ւգթն . ե. %պովեւքԱ^ ^^1՛ 1^/""^՝ ^"քի՚՚կ՚՚ա. 
պււէ^՚\ւէքււոֆգսԼ. \՝յէ^ւքեբիւէււ I խՎււգ^իքա օ–. 
պի0կոպօէ, ՚ւ^կք^ . \\՝՚"քՓ՚՛՝ ՝1\–՚ղկէգ«%ի , 

(1) ՕԹ^ր^ք (►է–^^– 1^–ք&–^կ9 «•ք^–;«»~.լ«ր 
•էք՚Գ9^ ԸԲՒ՛ \յէԽ ^ծ~3 ՚ 104 *Ա0՚ԹէԱ«|0.՚քքՈհԹ1֊հ% 

յէոսէւ. Հքէ-ռմաք ^սչքրապե-տիւՆ , Լ ևգխո *ի 
վէէրաք գԽթ1քգմէ^փն պօւօւկե-ր 1 ստռնէսւ լ էէո 
^ 1՝1^"7–^՛՞^՛՛ • ^ ""՚-րբ 1՛""^ ՝\Հրիօս>ոա,է 

կոս, կւ. արար գաս» կռ-սս.^...^ և կրձօ., 
է-ււրէսց յՀյրա-սՕէղ^ււ է ե. խ.րովք Նսփւռւ^ 
աեսւմկր ւխէսւէէէ % 

ր՚՚էգ Խարե՜աց օթսէգսւէ,որե պի սւե՜ււցգ ^էԱէ 
է^՚՜ՒՅ^ ՚Հ ն^ճՀ– գօւէ-սաօւ-թէւ^ • ե. ՀրօՀ, 
մաաԽապ §ժսէգէսւոքա ■ 1՝^ սս/ գրէէսէո եոեգօէկ 
հ> մեՆ զ\յ՚կի«ւ գս.ւ.ս՚՚ն«լ.թիա,՚էձ , ե. փօ^ 
հ՛ "ԱԼ֊ պԷ՚-Ր ^ւ^^^ու-թէւ^ւ^ է ե. ^ւ^ե-րւվ^ 
քժւսգւՅ$յԽ *ի ձէօ.% , եաո (ւշւՀ&՚ծ2ւ) ռթ։ոգւսէ.օ^ք 
ե. ւսսսւս , ՚* *| սաճ քա>/ււ աէ-ե՜ւէ ե՜ս րե* ո< գ՚քԼ, 
»,էւօւէմ՝է ո \^ւ.՚յորքք՚օէԱ սա. ՚բ թւսգօւէ.որէՆ 
օմեՆ ե^գսւաւ ՚ր ձձռէւ « ւաքԵ քր ու.%^ր ը^ 
փսքքխ ,յք1րսէ–ւՐ1ր գրե։0լիլ.ր ^աք^ՕքսւՔթէ 

•^•""3 ՚ *^՚\^&Լք ––"՚-՚ԻԿ ՛ի #/"տ»՝ /^ք ՚ «ու 

"՚զգ փսէս.սէւ,սր1ոք՛ ք 1 սս>/էւ,ա&– ,քսէ1ւ պսոս որ 
սւսա գբե-սւէյէ էո |հ1– Հւսւ-ասւաււք թւօգսս^ս^ 
ւգնչեւ– Հաոռլ-էսՆ խաքսէսւռաէկե՜ագ փւսւ սքԱՀ, 
սւսւռմաւդ. է \^ւ֊ աւռսէւ.Խլ ^աէսէոօւէսէէսօււ. ՚հ 
^սւլ.աաս թագաէ-ս^ ե.յւ^ժ ի^սս&ւ^գթա/ր ^3*՜9 ^ - «•■"^ ^՚^՚**3 ՚ ՚* 1»՝*– ՚^՝՚4ցհ^* 

^•պա,%ա ^«Հ, և. ոք.^ ե. ՚Աքբիք Կ՚ՏՏ^՛^ ՝Ի 

տէ^^ակա1^է \ ռսաւյոՆսէՀօւ,%չյէրուք . ե. մա^ 

^՜յԷ ^^*>^"՚ք–^<^ էգ^էէէ1ւււԱ,պի Աա^թւէսէօէիւ 
՚փքր՜է^ ^յ^ա՚՚աեււէկս աւաէա ե. պժորւրսւԼագ1և , 

|,՝«– \^1է–>ւա,%դ.իս,%ոսք ե^ր^ք "ՐԴւ՚ք ^Բ" 

Ա. մ^^դ/Լ սՏհույւ^ Հ^էաէոաԽ (լ|(»<>ք>սք1է) Լ. 1/ո՛– 
*ւևրոխ ա1եռւ^Խ \\ոսաւա (1|օւ«ւ«սւ1^) , ոբ ն. 1^ 

յթէչի*– ^աՀ, . ւ. պաէ-ագ պ,գք1. կա^.^ ՛է 
կ«ղՅէ , ե. ^րս^քՁէ ՛ի Հ^ռուՐ» Լ^աքէք^՛ ւքէճկ. 
Հև || յա^ (2) • |^(֊ կսէպմ^էէւ^ \^աօէաԼգիսւԱւ։ւէ 

<1) Ցւ^՚ո»" քք՚յւ՛՛ -«. է*» "«էտ՛ »*/* –*~.–^ ղէ, 
,.^ Կ 1,է.1~է <–ւ 4–,/ յ–յ.է յէ^~.ր..թւ.է 136 ■ ւ),ԱՈՅ.ՆԱաԳՈ|հ»Ւ|<\ 

4. 4-44 ՛ի ՚ւ^կոյիգի^՝ Տփ^%գա^ա^,ե.թ^ 
րե-աց յկրս,«է.թիէ.՚ն 1է.յկրաե–յաւ–է^չէա.^ր 
մկրտհսւէ է աօ^պի 1*1րւ աո^էր ՝ի | Աք>>^(սՏ&ա1 
մկք-իլա \յւ. «<^ք^^ կաակ եբխք «րգւ,,.^ , ե. 
հա ղկսաէփէ յևրկ .գ աարքէա^օս \յւ.սերի ա. 
էսո֊% . Լ յ-օւմսէեօէ^ (Հասաք ^) \^–էէէւա^ւգֆսձ։ք^ 
սի ւխէթսւււՏն Լ. ^վձգ աւաւ1՝. թւաէգաաւ. ռրէ՚ցււ ճլ, 
րեւտւ^է Ա ձրկւււ. սէմ՛՝ յէէռէաէւ, քսա^սղոէվ^թ 
Դ (&ծ կխ-րակէՆ Գ%աէկաա.^թ, , ՛ի .^ա& 
ե-րկւէ– \՝էւգ այսօք է \յ<– ԱէարԱ-էօլ ւք/ար^ձ 
*ի Հ^օաաձ,գին/,է.պէ,ւիւ» էէգաւ. յե^կէղե^ւ֊ավ^ 

"•«■ՈՐ ^^–էքտ^ւտ^՛ 

( ^ կաակս.ւ^գ պրգւ^՚ե՝ աթ«ա% \^օ,«ձդ^ 

յ^ , և կրսկոթ հ,«.».հ; I .^ դ յւ,Հո^.յ^. ^^ 

.ֆէթ .րգխ ա^^թևք. ^ա՚եգիպէյւաա. ^ի՚Ա^, 
կոմիգիա, ւ ^ ^ս.^յևրի^«^է–Ա. լ էբէյ, 
ք^դֆՆ \^սաէ/^դիսձափ.էէք^յաՀիա^^ ^9^ ւ^գթւ կււ4էասք\/քքձւէաւէ էր կարգձալ >^\^դ– 
յօէօէէւէււ ՝ի Հ^ււաՐ, որ էր ե–զթօւքր ^էՆ^ 
\\ա։ւււււէեգրա1սէսի * \ յ՛* I՛"՛ ՚րք է՚ ՚էւփռօ աէգա» 

աՁէափ աւռսւես Լււաէքսւգ կրա»եր Խւ^օրն • ս. 

սրտ^աձևըք Նւրա, ղթւագաա,,.օր ԽւյքԱէքրււ խ-ր՛ 
\ք~ ւ՚ւ.%էր ՚|՝ա^^«ո^<ո* է-րկւաա-ա ռրգիք , ր^ 
՚ւ**"^" ^ ^^^քէ^ւ^սճւաա . կայձ-յա^ Ա. ւ^առԱԹ 

ա^ւաւգ էր ե, Հ^է–ւեա1էոս ։է»պաք » էա. ^էր^սՕԹ 
ւաքէէՈէ– ւզսէէո1Տօււէ.ւաա–ււ լ (^լ յԱ֊աոաք ^սէշաէէսլ 
^գ^աաա՝ եգ Դ գպրաց Գ գէ^ղ^հ, \\՚ակպէ 
ա^է% , ա/օւի ՛ի կձսարիա Հ,արէյ * |;»– յ՛^ 
ժօէմ՝ յարգա^էսն ոէ-էէաճոֆ , էղ&Ն վկսչրսաքւրբ 
ե. սկսսւն չէԱէա^ԼսէքսէրօՈֆ արրօքե լ|<ւ««ճւ»ւ(յք * 
և. կաղճ *^\*ալւբաի ^աւէ^էաաքրր , և. կա,դ^ (^«^ 
Փ՚^՚-է փէ^էր » «ք» ^–^գԱրձձալ էր ւէ^ 
՚նել գ^լ.շս.կէր . 

|,՝ւ. |)«»«.ս^& աԴջի՚ե *>րգի% վՀ՚-քէբււ կձ;, 
սար կարգէաց ^1^%՛»/^ է օր ե. ապսա ա Հ^ 
ր.եա^ ՛ի ւքեր^ թագաւ^որթաւ \քւ, ւա-աէ. 
թւէւգէոէ.ք^ ե Աքռա^աց ապսէՆ ւ^ա , Հլ ր^ 
^ու–1իս^աս է֊գ ՛ի րաեւէւի . ճ. թօւգ—է.^^ 

գսւ։,սր% ծ-հւսձ ՛ի ^•է^սէէ% ք էլ առս^ձւաո 
յ^բւ՚Խւ .^սա՚Ալ ռա«.Տձ իւՏսա^սաէք,..^ 138 յ.աու.–տ.(ւԹԳՈ)ւ>0Փ1է% 

Գէ––ե~է «■*»> էթէ^ ք–,~ք –ֆյւ՚բԽԲ– 

քցէքթլ «ասս– ս. ապսաե ւք\ք՚ւււգ%ե%ււէրօս > ե. 
^գ 1ւէֆն ^պ,աձ ղՀ^է^քխ, , օր կր յ—գգե՝ 

գւսՀ-ււրԵ՚Աէւա քՀւ– յ/՛"–՛՛*–/՛ –պա^ւճու 2սասւ ճլյ 
՚-է՚ւէ փսէռղք , ե. գարՕ^ալ ՛ի 1քւււււէսւ%գ՚նու^ 

թէ..%.^% է ւ,ք.ւ–^ւհ. ս^^^*–.,–յք –֊է . ւթէ։ կ– - դօրսէկս^ւօ Հ^ւսէէէքա/ե-^ւ-քէ^ , եւ, ասռաաւքէսԱք 
թսւգաա-Ո^ ճև կաէոոբե՜ապ է^աէաաէ > Հակ 11՛"^ 
1չ,սձ«ա գՆայէ-ալ ՛ի Գօ,^,» <1) բեգդկմ՝ 
րարբ.ս.ր^սէ^ն,յօաղթԽս.^, և ^պաբօ,սէ^Խօ>լ 
թ.«գ»,..որ քաբ«^^աւ. ՝ի պրրօ,^%Փ , |.լ 

քկաւ. ե. յկք^կ^ ՛է քՀ,^խ.է է^խք^ 
պաւէ ՚Յ՛ ^^ւոիոթօւ. , օր կր օւէփաեռս . ճ. ե՛լ 

օւսյե ե, ււէ.թ է ե. թււէգէսւ-որեալ^սւմս ^քւէօ^ էւ. 

~1ք*րյ՛ –՝^ ^Ն Ր-յ» 301 • 6–^ք֊–>– –^^–^ք*. 

4^ 1""–"™ –ք ք^գգ^՛՛՝ Պ-ւ^տ 4՚«ր > ՚՛^/™– ■յ—է^՚-է 

ճ^շ^^^, էգ դ^^ք, գ.^%^լյ^\^ի«^. լ ^–Ալ 
(3) է^-ւՏք^"" ■*"»»*է»ւ(^ ■•ւ>– պաայագք-րօէ էր էաւխքկ^, 

է֊/»*–*. 140 4>Ս.1Ո).%0.ա.<քՈ1քԹհԻ՚ն 

ծ«(ո.*>^ ^»ր Ր՚^ւ՚յ (ւՐ" Ր սւււկ։ր% \՜յ*– սւս ե՚սա 
կանաէռէ առ—էհս ^էՕէ^րգէէաը/ ոչ ԽքսՈւել ր 
պաաեբաւէտՐ օւռսւնօ կռգե՜է-ռր վակէւաելա « 
■աւ ՝հ յ՜էսմ՝ է1սէ^ռէ.է^ա ղ^խէցօււ. էւ գաաք-սկ, 
%եւաւք պբւպ^սէո^էսռօւ^թէէ-^ձ և. վճարէք^աւ. > 

կէէաօւր– ւէ—՚լ սէմէէ Հ^^ք– է ե, թսւգօււ^բե4սլ 
էԱէճ ձր^1է.ս ■ (^ Գ^1&^ եւ-11 գտԽօէք^է է՚է՚է 
«ր աս1րՆ , ւ^է Լ^-է-ւիա՚Խա \)՝ձ)ք 1ք.ս^ա%գ/ս 

եքակոէ. էո^աքր ոլ^էր Հ^՚Ահ՚Ն \^սսւա^գիսւեոս 
՛ի Հօր^^ Հ»^<ՃՀն^ , I այ՝ս.իոս և– \Հ»ս«,խս. (1> . 
Խ. I ամաափաս Խ՚Բ աաօւ-աւճ "ՐԳր *Ր՚ "՚^՚էր • 
ձ. ւ^սւօասի ե–դէէ% էքէկսւ. օբգէ է \՝էօըւէս ե– 
ԼՆէա-ւիււԱաս , Ա. ՝Հ՝ւպ§օս $է»պսէՈէէճ.Խսէւ ււպօւ^ 
Ղւաէ.. • էլ. ք 1ու.|^ւ0«(Ո( կե՜սար 1^՛"/ "– յ՛"^ 
թէ^ալրարրաբոսա^՝ և. սճ^օ&էք, ^գ փ-^ց 
մի «. սաւսէկ ^իւ-սոէ-սէՆո/ ւաապսւա– ՛ի կճ՜րւսք) 
ա-թօոքե • §ւ. սէքե Խ^Ո– ասէաճսէաւ. էէմօապ Աէսե՛^ 
ը/ < Բէ յաղթոա-թևաԱ ՚եշչս% ք֊ , ե. այլք 1ր^ 
րսաԽա% օէսկքԱ ՚նչաե • \լ^յլ ես դա».աջթւ 
պաաւՈւա–(^էւՅ^ Աէոու֊գե-ցի քա՛ն ղէրկրորգօէ 
(՝"ՏՏ^ ^ ^^՚ք–ե՚"լէր (^է-^անոս կախս^^^ 
գօէ-թեօէմի ե. գէէ.աց հառօչ/աւ-թեաւէի. , ը/^ 

04հու/ է է կ..է|«ւ 1 <■ 6"՛^^"" կ»"«""" ՚Գ՛–՛՛ ՚ոէ ^"քա ե. 
«՚» 9– «.–^ ՚–– 6"^(^*^^ ՚ յ«.^թռա.թ^ւ.՚ե խ^ և. ղւքևւՀ թագա^ոբթ.^* 
թէէէգսւ1–ռրու.թԽաս1։ > ս֊ սւգաեկքէ ^սԱւգեյւձս 

սալ. ձա^էՈ-կ ղւաււ^րէ–րսւկօէՏԽ1ե ղա՚էքււաե ահ, 
րե-աւդԼ պ^եէէ ե.– ցաեել •–^քր ՝ի Հ^/"^ «ն 
մւ^էարւ եհքէսւաէՈք , ղի կե-րող^քե Ա. ըւ/պոաւ^Խ 

1քս,սէանգնէ,ա.պէ>ւ^«՝ \^գ»^^արդ ^արպԽ^աէ.* 

1,՝՛– ^կւ^՚՚՚լ յ\՝)»«հ՛^ «ղչքտ^ւտ զգա^ե, 

կսձս , է. «,«.աաաց^^ ^^•"Տ ^ ԳԳք^ծ • ^ 
%տսւ ւսրաւր^ 1ս1սւ ՚նսփէւէէօէբհս աօե^ւսէք գէ"" 
աւֆ.ւփՏե , I* էՕ–րկօւք^ւ է/օր»ս.ւէգ ըձգքյա պսՀ, 
^Աէ պարսւպ • կէ^Աւս էւ. արաւ չռա.սՁւ Ա. գ^ր 
յէդչէրմե ղե%ւէայե^ո^ , և դ«փսւ^ աար %ը, 
է-հր գիւ.այ% չասսւ0է.է,^»ց քիյ % ■» |;(. ՚Նաւրս, 
թ1սրկսւցԽսւլկաւյէ–^սւէ– արով^մսւյե լզքսէղօ^ւ, 
Լ շէ^յՅ դեա էէքասաս-ակ՚ն | է^իւԱԽ^Ն աս^^ 
ւովյ թէ "՚՚^պարա^ քԽպ^յա^ է աաքլՆսիսկ, 
ւոքւնէւ փւ։քէէ1է^է–էկ %ւպսոսւէս^օւ^ •ՔՀ9 ՚ ՚՛ ^ ^՚^ 
ղսվէէէօլ ղ^էէՈէԱ՛ ^Ոէփւաւււ1էսւց վՆէոօս ե. ե-թադ^ 
^»«<». \յւ–կա/ր Գւ^""^^ \Դս.ի«ք«ւ, փքձթ 
յի <1|աւ.(ո.^ »ս%ա֊՚ե <3> . ե, ա՚Խգ կ.«քր գէ^ 

(3) Ս՝/*– թաւգյ;Օա..թԽ^ ք1՚>–է^ –■V* Ա^–»–* 142 4>օ.ւու\ս.աԳուՒւ>–հհ% 

րԽպմաաէ | ՜՚սէբերւււ էպէւպոպւաււիե , էլ. ք 1յքլ^ 
լէան^ ք^յկաւ. ՛ի տէ-ւ^^ կ,ս%գւևլ ըէ. 
պօւէոկօ՚քւ1ւ I պսղոեր , ե. սւրկսձւքա մէճւսգ 
վչսաձ ե–րթսւքռ/ ՚նււրօւ ՝ի *^^է1^ււ , ն. քշ^ եա 
աւ/ա պւաուսպսսՈէի գեէ-Լ • ս. գիւէէաս ^$՛ 

սօ՚Հ Ա. ասւսե՜/ ՚ր ^սէղպ^է • ե. օրիսէոէաէ-է^է 
»սռե–սէւիւհգՈէ..թԽսւյււ.քոօւրւսե ւււււու1ոսեէ.օ Ա. 
րէէպաերօք • ։։, գեւ–^ ււկէէաւ1է քսօսե-ա ^՚գ 
՚նյևէ բարիս <11 ■ |,՝ւ– ՛հորս, ^ս.արճա^ալեգ 
էսէւսւքի ւպաակեբրե Խրկու. սեղաե • ղմր1ա 
^Ժտ ի՚՚՚^՚՚ւէէ ^ պյէւ~օե ւէսկւ.սվ^է էւ. 1էգ ահ, 

^–Տ– ^–՚-բ– ՚^ "՚էք ■ " 11Հ "՚/4^՚է «–^"Հ 

սր խօէ-՚եկ ՝ր վերաք ^Ր"ք ՚ Թ՚՚՚է սս՚%քւ. ա՛. 
փքվ^ էէի ռսկի I « \յւ. րւսւպոէ-1^ /» պար^օւմսէԱէք 
խօւրձ^օՁւ և, ուււ.ի՚ն ^սօկքձ ■ ե. յե-սւ սչրւորիկ 
յօէ-աե լե. սյւ1աե–ւեււսււսե , Լ ւասք սաքււրաւէք 
^Խսէսե %էրպւկրե պ^էէւչէ ՛է ՚քեր՚է՚ք գք^ւ-ոքե , ե, 
ռՏե աս^ . *՚*\/1^Հ^4– ՚շ^ » յ*–" ոէ.րայ«ւ^ 
թեսձգ քււաչա(^ե^ւքէ • »ք |յճ. %^ա է/ար՚^ւ^ 
րեա/ասէթ. Վք՚րթ «•.րա^ցս^աա կէ. %ա ահ. 
աՀ՜ է ՚^ՀՆսռեօէ-րւ ղո»կք^ յեսէ էւհկորւ» ո |^ 
Նւյթա քճւկձյքե-գւլ ղգ^թւ ե. էւրէաօաթա գքո1ձաէլ 
^կե^ե ղոսկթւ յէ–ր1քօ» թսէգաէ-ււրթն՝ քբէ–^ յր. ^.«յչէձ •/■•է–ւ։՚՚–՚եյ~ր~1էկ . Հ ^ ^ 

մա > ե. ռչ ^կէՕէսԱւ % \՜ք*– գՆաա&սւէ ՛ի •Ս••^^ 
^ապար էէէէթ 1փր ե. ■/ուրք^էալ ՛ի յք ր է Թ էւէՆ 

՚լ*ք>* ^–^–ւ *–*^՛^, ■*–»–*–իՀ."՚^^^>յ/;*–ւ.–*–. 1 14։ <|.Ա0Ա\Ա<|Ա.<տ»<1>>հՒ% 

գասրձձալպօՀեայ գխ.այ աուա^ կօ.^ ^ր 
էիաօ– թւսւ^ ՝ի Գ^^Ր՛ > *^ ձրն քՈ/1 ւաւյըւթե՚ր 

\քէ..%էէւ գւօրձ^Հք քաօ^ և. երկու– ^ս/ղսւր ՚է՚ը^ 
րա^ • ր՚^յ ^շաէւ \*էաչքՏւ ^ր սա^ւք^թւ ըսէա 

^աայ . « ( V ^/.–է . Բճ^ յս.դթե% մևղ^ "խ^–^ . 
պարփո«է.թիւ.^% \\քսչի% էտ^–՛» ե. ա-արաւ. ^եգ 
Ւ՜Բ Պ^ւ՚-Ք ^Ր^Ք ^*պփ*–բ ^էւ-լե և. 4/՛^ ^էկ, 
ղաբ պա,սէեր«պյձղ^, ^աց ՛ի ապս.սս.ա..գա^ 
էւ. Դ գւարէքսէէ.»բսէցն • Խ. Ոէ-ր Լ, եբթպք^^, 
ւ^^գձհր կէո-ոյւ և. ք*Հ^/*ւ և. ^աւ^ա%(;ր , Լ. 

.քե-գ^ 1է111Ոէ1է–ա^դւք ր.ւէւպւԲէա.թիւ^կ^ , ե. ւտա^ 
քե/լ^ ղճօՅկսէսս-գիք^ \՝^^;;քսա^գրո֊ և. պ^ախ, 

"Հ*»^ (՝/^" "՚–"՛^ Խ Գգւ^՚-Ի «ք/՛^»**՛՛" 
1.^ Ա^ Դ ^^^ լ ա^եբեաց . 1;.. ԽյԽալ 
^ ապէս.^ գնաք փաիասէ—ւկէէձ , ե, –օ.աւքէ՚աց 

ե. աչ^կօէմԽյսէա. . Լ ապա յ^-զա^ալէ^ր^աագ 
եղս Գ վերսչ, ՏԻգրհ »–^՚*2/ • ^ Գ^^ք^ 
պաագամաւէ-ւ^ււք աա. էրկաաթւ լ էէ. աչ^ կս^ա^ձ 
առնել խաղադօսթիէձւ > |^ճ. յսձկարձաաէկքւ Մւ֊ւ–էՀ6էԱՒ աւօր. ՊԱՏՈ՚ւԱ^հ 145 

րե՚նէՆ ա^ււ^՝ ձգէսւց քճւգ ^րկթք սոէէըւվ • 

" ւ^դթկհ • Գ-ժւէ-շւէ ––րգ –^՚ք #– 

թիլ^ս է » ւ^է. /՚)^ –չ^ ագւաձ^ր ^աՀէ1 ձ. 
օաղաւ-արսէ՝ Հպստաասցձալ գի^ա^ ի»–ա, 

"ձ. ՝է՚ ^^գկ՚^է • ™/)լ Դ պօրռւ-թւ^է Հաէւաէ.^ 
ոոք > էւ. կւաւտք1րեպւաւէ– ւ&ւրգսւր^ւււ.թիւ^ու էտ 

ս$ււսի պօււոկե^ Գ աս&Հ՚էէ աեա-աէոէււ ^ա^ւգ 

ՀՆւլյքւաէսւս ե. կէաՏււ^էե՚աց *ր էււաոԾ՛ գա-ւա^ է 
ձ. իջէալ 4<».ր* ՚^/՚^«9 ^ւ.ռ.ս%ք֊\Հ Ա. էկէալ 
պաամհյթ. %մև. մ^լ^սձ^^ յ^աէ,^ . և. 
աօէ ՝ի ժսւէՈւ հ՜աՈս ւ1սւբդէււպէւէւ մֆ ՛ի ա^իս^ 
ւէաէ^էքքցե , ձ. ասէս^ է^Գ I 1գէիէւ^աո քսՔսւաէա^ 

Օ-ալնօրա ւսա^ . *^(^աւ(ւօա.է֊օէ^ իւբ կաք. ի^ 

քա^աւքՓ ■աւ^ ^թաց ..«^ ի.քա, ՚^ թաքՀք ^ֆ • Լ. էբ է^ 

»1~ *–*ք>»Լ է–***– *՚ւ^ • ՚^ > ք■^-*-V ՚Ո՛^»»– • 
|;^^^>~. ^.^ .(–^–է– .,– յ» ^ք-ծԴ ք––**(՛*– . ■»■ 

քփք • - « > .–«4– ./ւ ^–«.«.^ ■/•> > 

10 146 ^»,811.%0.տԳՐՈք|>–)4՝% 

ե. /ու՛՛լ ^ղե՚Կ I 1^ ^^^ բա1ւն էլ ՝ի գ/ըա-փէ . 

^ւ.էէա1ւե \ձրգ՚–ռ^ է ե. էգին ՛ի ՚նէբ^ >՛ 

|,՚ւ ^«որե^ի% սչքր մի քօրագւ«ւ.քս Փ Լա^ 
օառք^ ■ "(յ՚՚ւ՚ք–""՛^/՛՛^"՛ Փ՜"՛– փ"ի–"^՚*պ (>՚"–հ 
ւիաեեսւյ ՛ի վԽր։^ ւՕքր •% է. %սւ Օէսայ . ՚* | >ւք 

գի՚.–՚պ՚*՚շչ»Իտ »լԲ«ւգ՚«՚–"ր^՚ք\–ո |;֊ճ. %դթ՚աք 
ք^գ մի բԼերօէԱ սւօաօ^ւն , ՚^ ւ^ճ՛ մ^^ո ամԽ՚նե՜^ 
^եէէ^ քրիսաւձւե-ւ^ք էվ^ ա ո \*ւ. էտ գեէլ 
^ս,^ ՛ի գ1»ւ–խ խ>ա.չ1^ե . ե– աօաց,՚*\յկա/^ 
երղրպսէգե՜օ^;^ *քւեւ աաւեււ^քե-աւն էէրկրպէէւգե–^ 
յի՚ե . Լ ս.պ.» «.ռէալեգ ՝ի գըա^ խ խր * 
\քէ. մասե սսէէբե և. ասէւ^ՅԽօւսե աււբարքա սէ՚ք* 
ո^ո. ՝՚^ււբսիկէ1 . Լ, ետու.% ք||%/ւոօ «աքլաէՕ» 
է1արդկօէաէ լ կաեե-առվ ՛ի %ւՌսեէ ռբ.էէգւՏւէ–^ 
ԲԻ^^ ՔՐէ-՚—^եիՅ բեսէկեըւցե ՚ի՚ւյԼւա (^լ, 
գսգձաէ^ բէրրեքով^ դմւսրմ^^ ո^ւ^ի՚Նբւ ՛ի \ւի^ 
^կիսէ ( 1– պւս^ձ-օիձ ՝ի սաւ^մաՆս ^^ււրռ^ի աւ^ 
%ս^գյսպէս % \է՚– ^^"ղ^ ^^է,ք^ա%ւու ՛ի բս^ 

\»կ (^սք.իա%ա. ա,բ բարի ե. օ.^ա«ւ.«^ 
ձքպաւչբա ու.րէսիէ ա^ւօբ ղքրիաոէ^եււ^ւէ , Լ. 
1քղէա. «Տ-ծ– յաւ-ռ^ րմլկ»ւ.թիէ.՚ե , բա^ ^. 

Գ մկլ գ^ղաաիո, Լ ՀՀի^թա՚Գց կաըս^ ^ս. 

՚1> ւՍ՚էՕ–*–»»–»»*»–» I» 411.4 »~յ^;–»~ Ծ1–»–Ա6էԼ1՛ ԱՕՈք՛ ՊԱՏՈ՚ա^հ 141 

մէպ^ թէագաւ-որէ-քլ, և. ւէչ^ ^աաաւ. ՛ի 1|"«լ, 

թօ,գս.^որևյոէ.ց1խ ք|| ».փ՚ևաիաձա» «ր ^ր ՛ի 
Վէւաեիօք (4|ա^^ա)( ՚իՀ^պպօւ^էե քւօդպւ^է •, 
•ս/ր իէճռւսքույն. և. կայկօէե գնէրլնէճւ քձկէր, 
Լ. օա^ ^սա . » |՝.^7^ չէ ՛է ձձր կա,^գ , պյլ 
յիճ . գա-ք Փ՛ է^^^տԽ ՝ ^ »^^/* Ի՛՛՝ 

՚^ է՚-է ^Կ «*^«"1»* է՚֊Ր «5|,*"#" • –V 
յկրաևալհր յ\յ^գ>^է 1՚սւԻ՚՚կ՚՚պ–՚ե % «ր եր 
աբի^օ– . ՚նպււա գաւէ.–1ձու.ք/էս.փ% . և. ^ա 
ձգ թագաւ-որ յարե–է.կ1>ց կ-ղմԼէ^է . Լ ^ր 
լա^ս.^«լարիս.–Լ^աց1.. 

հէսյ, պՇ,ձ^^ա% ՝\ձ՚Կէ^ • ^ ^ՐԳԻ Ւ՚-Բ էէ 
*\՝րաէքիաեւէք էքգէքսաօ– քաարռ^աց • |^ գը, 

որքիա • և. ՛ի ^սա–^^ էսւրա –ձգ՝ էղէ֊լ. շար^, 

•V պքլ^»»՛^ ^Բ Ժ՚"Լ ^ "լէ^՚-ե՚^լ. վ՛ դ 

^րյ^էւՆո^յԱ, եպաքկ ^ա.«2* ^գ պարիսպ 
^աքսքք^^ • ^ գէ-րձաւ. հո^ ե. գ^՚ս՚յ ՚է՚ևհրքւա 

1էռ^ւքէալքէԱ՚պւՏւէ.թիւ–% էճ/րգկւէձ յափշաօէ^ 
կ^լթւշլ ՝ի %աւ.օ՚^ե , և. գարձաւ, ^"^ ե. կը, 
>ա. պայև%ե^ա1ոՀե 1ւ աօւրահեէքաւ. ՝ի Հ6/՚ւսք 
յսքյ^ոք֊ւ , ձ. րա^ւ-մ՝ քապօ^– ե. գա4.առ» 
ք^կ^՚թ-՚ՀՅ պապակս^ու.թիա% \Հա^սի ՚եշա^ 
\ակեւըվյ \սկ\\ա^%աիս^^ յա%գիյ՝ա%կ 148 *1ԱքՍ.\ԱաԳՐՈՒԹհՒ1. 

%ւէւ1ւ։ան աաասշք աքւա՜/ սա՛ /^գ | ^ո^աաււէե » 
ռւ. ւս ծ– աօւտռբսւպւ^ ■ ք< 

՛ի ՚եյւմ1ւկ պաագսւյօք։ \յւ, դօդւէ&է^աէ– || «*. 
ա^՚ետիօ^ոս ^գ գարշա.թիւ% %օյսւ Լ ^գ 
ագիաէէէ-թքս–^^ • ե. կաււք^Խօէլ ւ^ոսէէէ Ա. իմա^ 

ւքե֊՚-Լ ^ ՚է՚Բտ »ր ™"– *«• եկթւ՝ ^օւբե^^ 

գ»յե^ էթ , ե. բ.արկս.յաւ. Ա ասաց . ՚՛ | /շ™.^ 

/ճ. ւ/՚^ծ– էսղօւղսւկօէւ. ^քօէ^ա/եբյէր ւքղ^րօձ չսէււ^ 
՚եե-լ ւ^պ– ՚եասսւ ս^ր լ աքլբսււէ^ւէւլ ^էէսէէ , ձ. 
՚/ւ իոէաաււգո^ գօչւԽձէԽ պա ա էսւա. եռէէւե ԱրօՀ, 
^Ըք փ^դէց^ > ^ մեռ-էէէւ. ռէ.թսւււ% Լ.չորս ւա^ 
մս՚էյ՛ քՅւսգսօ–Օր1էաւլէայս <Թօւ<օէսաէւ՚1*(|)ս« աւ^ 
տաքոք ւ^՚եաց երկւաէ. կթ, ^առ , առս.ջթ ըգ^ 
\\^վէ^ ա՚-ձր–՛) ե. եբկր^րգ ^ա^աէ%է 
գ,ւ։.սար (\ւաւ.սս,իա%–ւի է \Լյս (^ու,ստխ,ձ«ս 
հտևս աւէևսիլե. պատմեա^ թ^ յ^^հ հքէքփւՀ, 
%ի սէւթ է՜քԱէՆէր է ե. է՛ր բ^էաէԱւ է ե. էսէ-էոաո 
|| աս^՚ՆէոիսԻւռռ սպաե ^սւ , ^ ւ^ ծ^^է "Հ, 
«ւՀ– է թէսգւաւ^ր . ււյեէռօք Հ-քսօւ ղգսւ.սար %ւ^ \>«Կ 1| ա,^ս .«քար ^ր«.գըՓ Հ|7''•">^■ 
1ևաու էւ. առւա^է սւց ՝ի պսւսէԼ բսւ^ք ^գ ՝՚–^*աւթւ»ւ^ 

^1». ե.Հ՚րս.».իա%»ա աաէ\>*%«րա«ւ.թէւ.%ա 
աքս չԼ– էմ՝, ՚»յլք« , ղէ պաաևրաղ^ս ք^գ 

աա-էոՐէ , և. քօէւաէէաոււօքր աօէղաոօւ-^իէ^, •՚^Հ– 
ձէՈՆէււ/էգրՏէ՚Ն գաէէ.էսա.ի աւոռսա ե–պիսքրապւէս ըքէ 150 յ.ԱՍ13.էՍ.ԿԱԳքՈհ»+Ւէ 

պաքա՝ ՚Ա0.ա^այ յա^եսւպաււքե իձգրէլ^էձօլ. 

փ^^այքե , գ՚եաց * Հքւ– ^ եբթ^ք. ՚ե^րա բս^ 

յ^ա,Տ^ակէ շթե^աց \\ –.^« ք^յէ^յԴ-ի՛^* 
է.»ր աես^աէ^է(^^/ա/՝ւք–աւՏւ^է–կի ճ%սս. մա^ 

պաա,յէ ,լք–Հ–/–է • է^ . - 1 . Ա՚-Հ-է– ՚^^ք՛^ ^ղգ.... . 

է 4–«–֊– »*–է Դ •%^հ~"՛ ՚ - ■–*«~յւ»–՚–( ՚<»*էք ./–*–ւ 
*^հ • էրԹ^՚-լ 4–"^ ւ»~ Դ /«^^^^թք..^ . է հ– ~. 

էէք—է՚Գքհք ՚ V *Ր ֊^^– 4–* • Մ–**– –^4«%.Ա–, Մէ–1<«8է1.հ ԱՕՈՐ՛ ՊււՏՐՒԱք+Ւ 151 

*- -< "՚/՛ յ15՛–"* յի՚Կ-՚եէ • 1– •■ւՏ.*/. չ;^ 
աոթ 1ւ չ^բս ձէոէք ձ. ւճրիկք ա 

»*Ր*# Ր-Դ^–՛՜ ք-^-՚-ւ՛ ։ ^]^ք^^իս և. 

^՝յքոՒ~ ^ է"՛**՛»* է,–յլ՛^" • ե, (| ~ւ^<ւ 
ւ-րք՚հ՚՚՚-ք Կ՚-՚^ւ—Յ^՚-ք ■ " 1,՝^ *է «»™»– 

<&(& Օ. ւք1ք ւ»ք1.«ւ(»օւ»(. ՚եւաւււ որ ՝հ դւաաէէ%Աէխ 

՝ի %էւօաձէ– I էլ փւէւբ՚աւաւ^ ՝ի գր*–դ մի • «■ */՚"« 
•քւ1էրսւպ^ղք րէէրբ.արւաօ>^ պւօոէքէ^ւ^ զգ1՚*~ղքքք 
ձ.%ա թստևալ. ՛ի ,օօէ–% յւէւբդի . Լ յու-գեալ 
^ա ոլ գաի , ^լ ՚ոքրկթ ՂԳհ^Ղէ ^ ՚^քԲ^– 
ձաւ. Նա յձգ յարգթւ , աւա.^աա–սււքշէւա^ յա^ 
,.իա1ք^^կստՆ Հ/»)^(1>. &. կկե^ալ աԱԱ յիա>է.Ն , 
էւ. թւււգաւււ–Օրէ–օւլա§& եւ.թհԱյւէսւօԱ» \ք– «՚ո– 
պթւէէգւէ1է.օրու–թԱւ *՚Նուսօէիսսւաս լ ււր յօււ-օէ-րօ 
^օբէ վ ագձ^ւռքքաձքսի \ք^^յ^<քՀ էր ՛ի Հ^ը^ 
ա-ոմ՚է 1ւ. էէա կսձգ%ձ–սւ^ ւյոէ-ղդափւառօւ-թքէէ^ է 
ե. էաւթար ^էէսըէրգ թօւգւ^ո^ւարօէ,,թ1էսա իէ.բւ^ 
^ք1՝(ուգոս սպա՛նիացի , որ %ա էբ՝ քսւբռպէսւլ 

յէլ ,»«.»–4 *–4–*–* Վ,ազէ~ք . Ս–^–.– - ( . –4–– »–լ 152 <.1ԱՈ1.՚ա<«.14^|>»Ւ1֊1 

փոխարթէևաց ե. հա %յա է^^ւ։ասձգ^եթ։–պ^,^ 
քիս և. պամև՚Խպե աքէքյւք»%^^^ւ՚մ՛ յէաՕյ^ակֆ 
չթ/ե^աա. ^ւաւմևԻէաւ. սացա \\^սւա^ե * \յլ. ^^ 
լ.եալրս՚րթաբաաաց% գկ–րա.»աե )\ա^սէ,^^ 
կֆն ^^ւևչեէ– ՛ի պաբէսէփէ \^աաւ^դթէռա–պօըէ. 
ե, ե-ւէալկձ՚էքգաւ կւէաէ^ձ-սսք ւք^ոսա , ե– ֆքկ^ 

րիա^ւ^աաա^ չարռւ^քքեօձ ՛է՛ ■ 

Լ\ար,յ՝յ^ս.ւՈս^ակիյԽո.աւ. |>Ա""Հ^^«^ 
գա,.ւ.(ձ %աբսից. ե. աո, պթագսս^ՈքԱէ^իէ^ 
՚ե/ֆ ^քսպւԱ-Հ "Րգք ^ւռբէՕէ \յէ– յեքբււրգ ա^ 

ՀՕ. (յ-է-ք –.^ .^«^«.ւ Գր^^իՀեա. ՛ի \քպք, 
<1> Ա–4(– • ՚Աէ– 

ւ~ք»–» ք ՚Ժ֊ > «֊» ՚^^—^-^^^■յ-,^-^լ-լ•^ 
գ-ո». ւ ^. .ս^ >.^ .,. փ^–^^ ■/ 0–.».*. 

•»-» ■/ Ա/՚»*–Ր» –.– –»»1. *–<՚1»"15>^< ՚– <-< 

«*-«» –յլ–է» 1—* է^« *ւ~ ^–՚–/ • 1^ –*՛»^ յ,լ. ապա ^^1 ^՚^տգւա ՛ի \.^–ւա։աՆգթա*–պ^ 

ա^գ Գակաւա,Յօկսւ.թիւ.% յևկեղէ^Ն , ձ. 1.1, 
րՕ>ք1 իէսւդօւ^օա–թի*^ ե. էգ գավառն ՝ի \\ե–^ 
^սփաա% \յէ. ՝իչ«քբ–րգ «»1թ՛ \^՝է«գափկա^ 

^ցաւ. «րթել պէկէ^պէ^ յարիա՚եասացՆ . և. 

է^աաց. ե֊գքխաէ.»րք հի՚ե աքսպ^կ . \\՝է,քի^0^ 
\՝նաք>է;թ^ւ.,*ւ^իւճթ^–թս\\^ք;քսա1եգրւււ.,1յիւ,ր1քգ^ 
կր,,ա.սաղ1^յի , ս»ւ.րբ%՚\^ր.էս Հ՚^՚Տ Մ^ 
^այ՝ գա^ձեալ^^«աբ,.Իա.^, ՝\՝քԻգ՚Ղ՛ «"*– 
ԱէԱէ.աեււէք.ա^ \–^ււքաէձգՐաւ.պէւըՓ , 1ւ. |^^ 
գ»ր ^իսււտպ^ • ե-՚եպ^^^^ Օսսքս) պէաւղանւքՆ 
\՝յ,խա4փ, Լ ապա ^\՝ակԽգ^ . ^ է^եա^ 
յ՜^՚^^լ. ^ ^ք՚-Ր^ *•*»/* արար^ձ ս^ 
սԱլ* \յւ. ^ասէոաաԱցթւ ղհէաէ.ասճւ ՚\^կի^ % 

ւշ;>/, ^ <«/*• իձդիրյձ^^ ^բժձյքաւ. ՝2) , 
1*՛– էճ^ սւսէււՆ աւֆ Խպիսկապ-սա^թէէճւ 

^4*1*»^ Դ –^է Մ*ժ–/"–/՛ է Պք–ժ>"Փ– Ւէէք-՚-լհ-ք 

խքկ0^խ.\ ^է^աֆաՓ . է ա^թ ՚յ4~#* *•֊- –^– ՚» 

թ,ա. , .էյ^ աքպ Հյ,.պ^^ յաՆՕէա ք ք^ւ»ւ.% յ()՝էՀ՚–^ա« 

(2) Ս–(ր–– ճ. ՃԱ՛ –Մ–*է– \>է՛ 1– 33. 154 *Աւո\՚աԿՍ.՚«*ոհ(»–ւ–ւ«\ 

պօւսէ , էլ. Հ-օա. պաթուէ^ն ՚\^1քթւոսէօ.իոա * 1^ 

թկ ՚*֊Հ*աա աև»ի ես յել.ս,վ , որ ռր^՚նէր 
^թք քո՚գ—ւէ^—ր * քւ \՜յ՚– 1"" սԽռւէէւ. ՝ի ^օդ^ֆի 
1ւ բէօաեպէԱէ– ^՝–բիգաո %իէ–սւօցէ փասԽ %էՏւէ 
դձրԽպյև^1ակս1Խ ■ճասո-ս . և. բձրսաւ. յևգմ^ 

^ էէա^ւ/օ^էաց պ^ կաււէարձ-աէ^բե սէօ.^^ էւ. 
^ս»0\6^ս,.կ փւ,ո^ս.լք% . Օի քաՀւաւ՚եաք 

թէէ% սս.րկա.ւ.ագի.է1իօք , որ սէ%կԽալ կր ՛ի 
կթէ ^ յեՆէսպէէի , Ա. եպէէ. յ՚՚ը4 սպսձաւ^ 

գա» Գ ^*հէէւսղ^էիկ^ , ե. Հիէ-աւ^գաւգաւ. ( ե. 
յ^աւեյաս յ\^^ւասօ^ և. աօ.ո^յսս. , ե. 
Օ-կԽօս ի \\ռսսէանդ.իեւււ,յւքպիււ չիեեաօ ԸՊտ 

|/ն յէ^ԱէՐ յ-ւսմօ^ակի ^ձսս– %յա –րգէ ՝է 
՚\–~Ժէ ^՚ւ-՚լՏ) 4*"#4 • ^ Կ՚էեաց րլ 

ոէոս մե-աւօււ.՝^ է |ս կ՚"քՐ ՚"/՛՛՛ ^"""ք՚ո է|^Լ 


...Տօօտէ ՄԻ)>«8եԱ> ԱՈ»*՛ ՊԱՏէՒ«ք֊ք|> 155 

այւ^ է Լ^^ա-ե-սւլ պմա^ ՛Սորա ,^օբ^^Խ ձ. ^կ, 
գօէէ-ռրե \1^^ւպ.ոա . ե. առ ^^էէ1^ւ.թիւ.՝ՆՆ 

0./1^^ , է ձ– ^ I -,.« (| –.^.»«ք ) 
^քաղսք^ ^օՏ$օւ.էՁւի^ յաքրպքւողպթ ե. աթաէ. 
)^է.եււ–1բա^չի • և.դաասէէ.ոք^ արարթւ յպ^ 

ըւ-եսալ ք^ յէար.ակԽա^ ^ի \՝1՚քղ^– "V 

Լ գրԽ՛^ աօ. ^֊է-գ՛՛» * Բէ "11 "•«^ Պ^^ 
պաա1^(փ մի», չէ պարա այհչափ թարկա%աքլ 
Լդպաակևր Հ>..օ,»^հ^ ապակա՚ն1քԼպմե^ղ1^ 

պաէոկե֊ր \՝էւաէւ.Տոք ակկաբւ^ւաօ ^ևլ, ^^գ 
ւքք գիսէե՜Ա X \ք՜ ^""՚Ր ե^է1 ղ^օգիս է1Խո «II, 
՚եարգե–^ մևղղքք է ե. չհ ք^մկք Գոգ , օր ^ 
պաակեր \^ււսէոէ^Տոք ^աւխէաււձա^ > ո (^ պ^– 

*-» /՚-ք^ *- է– ■է֊–.*–**՛ /•–ւ–. ս.*-^V-»& յ;*»»է–ք 4–. 
8-Հ4. «-*• ^« –*,7ք4* ֊ Ւ13.՛ 15Ճ ^Ա1Ո).%Ա1|ԱԳՈ1հ0Փւ>՚Ն 

ԳւԸ՚-հ՛ |՚""#9՛ ՚" • –պսաաէ^էօքլ ՛ի թօէաքքէ, 

"Բ ՚իքաղ^^,կէ.թագաէ.ոբ^պաքրացձ^.ղ^ 
^այ^Լ-աց կօւաապւ1քլ գք^ղ^է ^ • ե. մԱա.–^ 
ե՚-է-թս ^էսպար արգէէր ե. մւէպսէպւաէբաօ ։ \քէ. 
Հ\ֆրւսւիւա եպիսք/ւապռւա է՚1^ Աէւէ. Բ—ւգէաա^ա։^ 

գաէ-սբք^ե սււլ. գր—^ւ է-կեղե^ւ.՛^ , պի կաէէէ/ֆր 
մաւաէԽէյ "՚/ք-՚ք »»» ե. ւաաէ– * ՚^ ^սէւԽւշիա գ 
արեաէփ. ւապսւխեսւլ, յ1»օձել ՝ի »ո^% Հր^ 
էաէէ.9^ է ••ց/ գ^սրձբր ն..ւաււ. կաւպաաէւ է <Ա^ 
ռըս իյ՝, <քսր առպբեաց քէ^զ^ լ«էճ(ո*ւ.«(ք&– ■ » 
|հ1– թսւգէսէ-աարԱ գարձաաւ. * ե. ^էրԽէ ւէւ.քք սո^ 

1ոէէոե՝սւլ Ի"քր գէԱո^աււպէս , էլ. Խ^սէրգ էըէա 

է . ՚<՚/^«յ • ^՚դ^ր էք" • ՚՛ 1/^ ^™ ""^ • ՚՛ (՚^ 

գքղ, չ^մ՝, պէ աՀա հառա/ք /լյ&է,բէացկս^ 
աեկե՝ղեյէ–1էք ե. եօէպե՜սէւ յեբկիես ա ո |^լ. Կւս Ս»՚118էԼ1՛ Ա11ՈՐ* ՊԱՏՐՒա^ւ՛ 157 

աէսք^ * *՛ \քա վււռթայ՛ Ա. սէդաչիւՐ պեպիււ^ւէ^ 

աէայ , ճ. սւր^սւէ&ւրՀէ– ղօր$՚նա |՝«ւո«ս.ծ^ 1 1ք 
էրկքռղէւ– ^էա ձ-րթա/ր • (յ*. յքրէէօւմ՛ Ա^ 
ե– ասկ • ՚* *՚|^՚7^ 1 Ք" իրատու. եղէւ. ա^ ււՀ, 
չթր Լ –ա^ր . «* 1^4"» ե թագ^ւ-որ՚ե գաք յլղ, 

պ,մնւ։ւ–թիւ.% ՛ի %մսէԽ^ –րպէ" ^ է^/^* • Ո 

յէքոքէն գուսսաԽ՚ւաւքս ՛ի աէրբ^ւ՛ 6. սէսէ– թսւգւէա^ 
,.«ր՚ե , Ա թ*»^ ևքթամ՝ ե. խ%գա.թէէւս^ ^^ 
գոէ^փմ՛ ^ափսաււաւ^սև ըււա սւրյ-օԻւԽսւփւ խ 

ւսոաչկր աարէէւաաա, օք • ե. ձարա՜ւէւց սա. %Աէ 1է^ 
պիսկազա^ ե. ռաէ ՚ *^ |V^ար»>ս^1■^^% է ւա%<ւ^ 
ր0է, ւձգ0ի ե-կիքէ աքդր ■« 1;*– աս^ թագս^. 

1էՕ*.րբ. I ւըս%աքէգանււգ Լ ^ւսՆւօգրա^ւթգ , Ա. 

փսէկեբ Հղդււլ,ւ։%) ք^ւգգէմ՝ երե–էւաց ^(^>^ > պէ 
սէրասւքօւ.սօէ ՝է %էքքւէ սէէէսիռ ^րէէսււ ^ո Ո– 
պէկեէ^^էգ Հէւաոէ.հոք > ք) (^ւ. ձ֊պքւսկօպէսՅւ 158 «>Ս.0Ա՚^Ա1|ԱԳՈ1ԻԹ1>հէ 

^^ոքս ւ»ձւէյէ–ւէ > ո \ք– թսւգաւ–1րե ւաաՀ– . 

(,՝«. ա-է եօփււկապօԱե . « \\փսա 1էռ ւ^գգէմ՝ 
^սաակաբս^ . գրել սաէ-ր օր^էււ , պի ար, 
դեյքէքծ պ^օաէապաւրււէւ^ ^րհ" «"֊՚"–/՛*՛ ■ "– 

է–.»ւ.րւ» . և. Հ**79 և. փոբձ քքուե ՚ ^ Վհ-^Ի՚՚Ք 
Ա, ^^էնւս.^1աէոմխ Դյսաթտ էկձ-օ^ իրաձ * ե, 
ք^է^ օ։ես^՚1ւ ՚յ^փ չիշյ^^ ր.էէ^կօւ.թ1է0^ձ , 
ւօքաապէ– ք^՚օ պւ՚էաէՀէսՅՏս պօւսէոէ-^սէա *^ \ւ՚՜ 
1ւդ/օ յսէ4Ա(ԱքԱ գբե՜գրե , Ալ ւօռ. ասքէէսա սւա. ալ, 
մ^Նէ^Խ գւսէոէա-աւրա ե. իշխս^ա երկբի , գ^ 
ա^քեււ^ւէ ապ։սէ0ցե% * \յւ. ապաս ^սսՏ^ձա^ 

ա1աԱսւլ յեկէ-ղէ^՝ է^Կ^Տ էէ՛^ ՝Ւ Վ^է"^ 
գէքա%^ աաեւովյ. *^\\%րձեյա^ անձն իմ՝ ՝ի 
^ք ^ք քպրե^ո պէէ, ողըրւ^ւ.թեւաէ/ի՚՚\> *1է 
\^ արէաւասէ^—լաբքա, կա՚նգեէյսո֊ ն. գքՀ, 
%աէց ւ&րձ Գ իսւրս^ե >. ե. կսւմԽռաւ. էրքՅօէլ 
յէ՚-Ր քա-ւ^ե է ե. օւրգէքլ ^սւ եպիակւէպէ–էե ե. 

««^ . ՝*֊\».սէ ^է ^ելյե-՚Ձ ^ ՝Ւ Վյձբ 

ք1^ ^էէմե%ե–սէււէ^ , յթէչէւ. կէէւսէ՚պ՚ե-ալօէ^ 
պաՀիարձււ ■ )) (/ւ. յւաւեձթւ կաքօւէԼ աւԴւևպ^ե 
իւռնսւր՚դԱւթէ՜աւէԹ-է ե. դՅւաց կւաւգեԽօսււ. ^՚գ 
այլ ապաչխս>րողւ,% • \^^յսսՓէփ է^ր ^բԿԻ՚՚է– 
Լ Հալ.աա թագա,.»բի (2) . ձպիօկոպգսին . և. յկբու-սաղէ^աՐ գօաւաւՆ %ըշ^ 
բէէսբք աւրրոքձ \\ւօԱփսւ՚^^օււի ե. ւ^ք Ը^Գ ^էՏւ^ 
«քՈ. ^^վ^ա^I^^^^ա. 1ուքիոկւււգօսթւ Հ^Զա.ասւղէ^% 

■ ֊\*յերկքօ$ասա^ ամին կ^՚^ււգ^^փ քս^սէ/ձլ 
ե-սէ զ^գք>^ ^յ՚կ՚^գեւ"՛ (^ւ"գսէ–ւգյւարե.եւէի 
ե.յաքնյ–սսքՀ)ք,գսԻւէա ՝\^գ^էւա) ե. Հ^/գպ^ 

իթւէստյթ սպսւերե ^1 էսւ^րււօէաեոււ ի ^ռաՌ 

^ռռմւՀյէ– էէքէսէ^ււակաէ^օւք ըեդգ^մ՜ապը*^ 
սէւ–դ.պյ^ օր է^ թա^ա-է^է ե. սաե՚ն յթ–>^ 
գաէ-քւրե $գ ^գ %ւ^ քէ^ • ** ք/է՚ւ^ւ^էաս-ր «^էէէ 
շէ՚ւ. ^•աւաաէձէ% պջրք^ **) (/■- ^՚* ե^է.յւէ ՚իքկէք^ 
1^/1» է^է առս^ձ^ձ , ճ. գւքչիաէւց առ ^^էբ • ^ 
էրձ՚ւ. ծ՜կէէէ– սմս^ \\ոմ^ւ՚1^էւէ 1 ւ–օ՚<ւ»<սսւ(«ա«1ւ 
ճ. Փ//^քք *"՛ առա^^ւս^ , Լ. էսէէձ% Տ^"" • **(|յ|^ 

^ծ ՝Լ՚ փքգէ^՛^ կէ^էսւն ձ-րկւգՓ՚ն թա-ն—կւէդքձ^Յ^ա 160 յ.Ա1Ո\%Ատ.է^ՈՏ1>+|>% 

ւ^աա յ՚ք՛^ Խրհկ՚քքէէ^փէ ե– ւԱէէԼաալ. » կե–ւաԽէռք 
սէւճ ւքօւթւօււ% , (Յսւգսւլ.պւէ–օւլէււճ ^շօաՀ, 
ամե Լ. ^մէա. ո^թ (1). 

\^Հար^%^\^րյ;«Նչս.^ <1| «.«I^ Հ^ա%,)^ղի 

ք,ու,մ՝ սէղաչէյէէալ յ\^յղէք«ա.է է^Աքխւկ–պ«սէ 
^սէրս^էե / պէսրէսէծոօմե , ս. ւէք ւռէ^սէէ– սմօէէ ւգե,. 
*ե–լ. յաւ-ոէ-ր միւս^մ՝ %օւ1է^ր թէսգսէէ-ռ^ էւ. 
թագ^^«րէ^ալ «րգէ նպ,ա Հ՝յ.կ^գ^«ս ^գ 

գոսի, էւյռրգթ, ռչ^Հւս/ե^յաէ. գ և. ^ս,^է–ա^ 
թագաւ.որե թ^ ոչ^ օւէսաէ. ղ«րգթ , ե. օւսէ . 
**^ւօ/ր օր^ե– պըրգի" •*՝ |^«– ^"՚ «••5՜ • "՚ւ՝"»– 
քւսւէ.սւկսճւ հ՜ււ մ1ոլթւէւգսէէ.ւտ , ղգսէ "ք՚^՚՚է, 
օ,ա,ւ.եյ՝, րաքք թ^ պմի ՛ի հսաօ.ս^էցգ .» \յւ. 
ռւիսէմեօօււ. ե. ռէսքոէսօսււ, ^Ձ՛ (^սէգաէ-ւ՚թե է 
ւ^ւ;. էսս^ Խպիսկւ՚պէաե ^ ՚՛ |»«ճ^ ւճէՀկաԽէ^^ 
օու-գ ^աիւսււոթւէէ օրգւ–Ո/գ ^արեււ օաւնհէէ 
Հ՚ւպ օոււԽւ՚էե I »(«ո>ւ.սէձ– աս^օրաաու-ւււ^թիլ^ 
ոբգւ^ իպ>«ք մյլիՖգրֆ Գ ձ&ռայ քոյ ,ո 

քսւեել պարիս^ոսսն , ե. ^կ^նու^այսւմձ%ւ^ա 
(I) 1^կքա^> ճժ-հ՛ ՚ք–յ–*3»>–^։1՚ա4 1 էէ (.^...յէ» ^ .ւ....,.,–| , ~ 
11 , 162 յ4ԱքԱ՚ԱՅ.«ւ1^Ոէ»»>՚ն 

^էոէքք* 1ւ. յպէյաււՐ ե^թ%օքր՝ յս՚^ւգս , ձ^սքա 

գի.%.ե. ՛հա Վխ^ 4–/» •էսա-ս^գ , ձր^ձսգ. Հ՚յ^, 

^%.11ւՏ։^ւ.0,».\ք^>8էքւ^ք~ Հ՚՝յ՚կւ«գֆ»1.թ՚»կ. 

՝\Հրիս,«ս%էէաքք »ր ՛ի ՚ֆսրս» էքե , աճէթա ՚էոա ^■(■■■ւօ •է.արգ.քւՔՒ /ս-ր ՚սւքէէէսէ Լե Օէպէ , հ. 

•ւգւսէ աւքր ասէ-բր Լ. չչք—Ա՚ր է է՛– *՚՚եձ^ք9 ե. 
էճԽգ^ւփ ^ր էւձդ Լ է ձ %ոլ»ւււէ քօւէ.ւէէ.րա սրա^օ^ն ■ 
I*», սա ւք^.եբրոհի Ա ււՓս կռպաւէ ^ է էԱա^դ^էէե 

ե. %ա ա^ . *^ \^րս1եք ԲԽ ^^ձ 4«ըձ կ^^ի 

ղՀօչ^ւէժ՝ յ՚այէքՁւաքքխ ք ■%■ էդսւ ա Ո՚ւ»յ|է ք^սէգս^ 
թխ.^ Հ՚^^աբաձւ ^գքք– %ոբա ս*>ճ ք^սձ և. 

418 4–.^յ~–.տ«3»421՛ 164 *ւյ.Մս՚սւ«&<աւԻ»ւ՝» 

ւ–»/էւ . <^–րհա։13է^նս Լ ^ո^քճ^ա՝ ՚/, գթա 
ձառ^քցէ ա.կ–ԼՔէ ՚՚|>–ւ«^Ա յէր պէա. 

յձհաբե-աց ՛ի փ-ա-ս ՝\Հրխաօւէաի * Լ^է1քէ1է/՝ ^քէէ^ 

^էսւկաք էփ I ««■•ԱքԱքք* սւնւաայւ է ~Րյ՜՛" - *յ– ք^լ, 
ւէէ֊էւ ոօաէքէ—աէ ի ո սաաքէ. պԱււք ^է՚րձւււ.է1ւՆ% ^ 

՚ւ^աօապփ ււ/ւաաս– 4 էւա^|^ Հոս . ^ %•» "չ,՚^հ&^ 

<էււ(–ւսծ% /ւ՛ էաէէէ^աէկԽսա ■ |հ^ պաւա սոլփե 
ւղօոէՅձաւէփ ՚ Խ^է– մԼհ մապօֆ յՀյփէքսօւէ Դ ^էՓ-ք 1.--Ա**» 11-4–* Հ-տ/Հ» ՚*»"» 

–էհպԽրսւպ Խղէւաւլէ ԳՐ^՚Հք թւււ-ւյ^ ^է–.յւէ,. 
թօէօ^է-թհէ^ օսէ^քէ^սոիգ ալ. Խէ^օէէ^ւքրօւգ ւ օ. 
գէոա ե. ՝^րււկդիուա եպիսկււպռւա փոիւա^ռրդք 

\քրւէ*.քօւղէյի է ե. ւ^ւք »ր ւսրարթւ ^^րվս 
՝\,^«.ո^ի. &.($«Հ;՚<՛^ \^ս,իոքու.^\\ ւ. քսա1. 

՚\^է–օ*ռւէրի , ^նչեւ թւքևսիք^ ՚եպօ^յս1ե /^գ 
՚հէԻւէ է (^ գնսւս ^^սաւէր ւառսաւչւս ■ 1^1. ա^ 
պաս ձղ^քլ. ւ&գ ՀՀիւ^ղի ^ով^աԱնկւէ , էւ խոււ^ 
էւաոէէււԽե՚աա ղսԱւգրւաէա–թիէՏ1ւ է օր *Ո գր՚՚՚է՚ւ՛ 
պյշօրւէւ-թիէ^և ՚Հ^սսէորի , Լ. ՜ապա ՀաւէէՈաօքԼ^ 
^թ և .ս^.սյի% . " \յթէ ոք 4/լ ՚ք-ւըԼ ք՛"/* 
ձ^պ(^սկ–պոս կամ՝թագս,,–որ , Դւոր ^աւաա և. 
՚եոր աոՀ^սե գձ^ յէսա աքսորիկ , եղք.յի *^(, 
•թալ. ա,լ ղ\^ի՚^՝՚> Հասաո«աու.% («^^ 
աւէ-րբ. ^կւ^ղ^յք մ/Յ^չէւ. ^կսւսէսւրաՆ սւչէւէղէ^ 166 *Ս.Մռ.՚ՆԱ«.ԳքՈ1>(»+1՝* 

րիոս՝ Տ՚"/»^9 • ^ ՚^ԼԲ ւ^Գ ^"՚" • ^ ՝^ "^– 

ի ք«ս.՚Ա ե.յի% ամի թս.գս...^>»֊թեա՚ե 
հէՏւ է^«"֊ >*՝է–ք պադճ^քչե ^րխ». 

յ^ողըվ^ ^Խլ^^^փեսռս , ղՓ՚է «*–Թ ՚՛ «•««»* 
™^ առաչֆ՚ե ժ^ղ^փքխ ոբ աա. \Փ՚–բ՛^ ՚2> • 
Հէ գրէայ սա. ՚ՀՎոս^քէւււ ^«յք» օրթւօէկ. 

•սէսիէդս յաղթռպ^ թագաւ,ո(^ . «#«– է^-է-ք՚ր. 
Հա/բգ ՚\–^օււկքրոս եպիսկոպքէսսւպեէւէ առ-Հ, 
քե/ակաե ւքթէւօ-ոթգ ^^^սւձեգրււ.* ^Հ՚էտու^ 
թիւ% քէ^ի սբբ.ռ,֊թեէ^ , $ձբ«ք , ց// արմօդքք 
գօ$օ%ււէ–թեաե ՚՚Հ^սւոոբէ քառւսւՓղէւպ^Բու-բ 
ւսռ. ^ւաբիաեոս , ե. \\՝օ^եաք կաբհիքե առ. 


■77"*Լ էՒէ^՚Ժ^ էՀւաէբաէա Հէ*/՛*^ Գւփա>աաի, 

էասէմե "Տ1 է՜ւ^րսէու^օս քէւսՊ։աւ*.^ա ԼււԽաււ»էռ^ 
թւայխ , էք կաքող^եէ, ^^գա,^փ.^ ՚^Բ/՚՚-՚ե Հ-1. 

պաէաապե»^ \*րա.էօւ^,գ , ^^գգ1քմ՚կք ՛Կա 
՚\^1էոոէրֆ ե. I 1ռ1^ի չօւրափսւաւա^ . Լ. մքէ 

Հ«.«.%. ք^ Լ%ա ^սձգչքՈէ.ձաւ,։ձյ^֊ 
աոէփ յ^»պէւ^ /*■/> աա.մաքԽ^\\^ ,օձ ք^^ 

ա^ռ^ա^ աբՏէսեւէց էէձպէէ/քք քք ) V "1՛՛^՛^.֊ 

թւսգւսէ-որթւ գ սւրւաբ ււբս^» ^օս1էԱ^սաւձ . 
ե. հէիւ յ^յփԾաա է ժո՚^ֆէ % ^արք*.բքքաձ ե. 168 յ.Աւա.է«օ.«&գ«1Ի0>ք|>^ 

–"«^9 Հ«>»»> 1/՛– "*/■^"■ >ւ^/#է>3՚»1 ^՚հ^–" 

յձաատէ–«յ.% կւ. ՚/՛ ^ձ^ ^9" ––^՚՛՛^ ՚՛"– 

»*ք*–# ւ*է1^3ք* յ-ք"^ *^հ^"ք^^■*-" 4^ 18) Ը––0.–****^՝ ե-էքՒ– Տ^յ-րյ» ■օէՕօօյ^յ^ «^.1,0$ է Գ \\ –^*«.^«– է . *շ. յ^ա^ւա֊լ 

%օւ^թՀաււպք1ոօւ^) էաա. ՛ի \ ձւք^ք;, և պօԿաձ 
աս. քքկքե ^^քքւարիէ1ձւա է ե. ւ«».ա*– ^<&> ^–է^ 

բաք, Հ\ձ,սյ^^«.մ;ս՚եակի գ^.ա^՚և թագա».Տ^ 
և. յա&%^ ^^^՚Յ Հ,ռաՔւց% |;«. »ւ^^Խ \՝Ր֊"^^1ԸՅ՚՛ ՚1՚ *^^ • « 1^ *^*"՝ ՚ֆփԲ–^ 

\ւ*– Գ գ–».%ալ կԱվ^^ թագաւ–ոբթ> հ. քքւօ. սարի սւ՚էՓէէձքՈք •«» (;՚«– ու,դ^էսփաա.»*,թե֊աւֆ 

Հք^լ. յաա.աւ^% ւամի թագաւ.ււրու.թէւ^ %պաւա 

օբթւակ ղ»ր յսառաջ«,գո^ ԳՐ^՛^ է ^•* «՚՛». 
^վ^ աա. \\՚ս^րկխձ«» ե. սա. \ղ^Բ ՚-յֆւ. 
քե-ոօւ-աւէձւԱբւվ ՚Լյա ^հսոփէսաւ. Խւ$աօւօէ1աւ • 

^•գ «■>շ/ևօ^Հ& էսւփակօճէ էսւէ, էէպիւկոպաէա • 
պէ Հե֊Խ.%ւպէ.կ .ար ա սցէ^ե ՚խ.աա–^^ %ա խ ^քսւ% 

ւձրգ^յ^^գ^քՍքք., ււրկր^գ՝ էէէ պ^ 

հ*՛ ՚^ •»*-% ՚*«յ՛*՛ *շ*»– • ^ Հ*^բԿՒ–՚1^ 

կթ վլ^մե .էխորյ։»% , (վաս1. աւ%,.րք,/չ) գ^^ *՚2 <1>Ա|քԱ–էԱ.1էՍ.<հՐՈ1>()՝ՒԻ% 

\է՚– յ՚*Բ^ւ՛^ գէգ՚՚է^ Հււէաայաձ օա^^ս^ 

«< է՛» այլւ^ էրկքր՝ ,«, յտ Հ.»,,^ , .^ 
"~/>» |յ՚~^»յ,4^( ^.շ^ւ,,.ւ^ *,,(14.^^ 

՛Ի ՚Հ՚^"Հ^ Փ"ք"*^՚"Կ I ^՚֊՛^՝ ^ա/ոպ^էՕ . 

՚՚1*^"1(~– <|^"յ^ք ք.»^»/,»^ <|–«ք.յ...յ 
–՚ ^գի գ^^-Ի ^.^4Փ ■ է -■ 3 ՚»–*––. 1^Կ գռ՚֊հ ՚ ^ ^^ւ. է^«–է"՚լգ • « I,՝*– •»- 

ճ. ի-ղ^ւ է1էյ1ՈէԿ է^գ ՚ 1 ՚էաւ կ պաււխ ե էռա—էաճւ. 

էէ^պք^ Ոք *^լ ^"քՐ –՚–^յ>>^ գէքձն ճ. կօէէք 

–պփկ թս՚գս^-րե ..կաու. փաղաքշել, և /.՚կձ 
օւձձէթէֆ սպա»է։է. ՚դ՚էր * ^ –ղ^չէբ "– ^^''*Հ^^^ 
ռկր . ձ էա (^արնէէպսէք ե-րԱք գաւօւա. ՛ի 
*)քդ2է––^*–«յ *»շի"–րՀէ^ • ե. բաւյ^է-մ՝ թաքւէսճ^ 
ձօւէւօօ ւսծ ^ոա ՛ի Գսաա-11^ ՏՊ"՛ ^"՚քւ՚^Բ յՏ"^ 
ււաւսէ1է–% Լ– ՚ւ^յ քքոքիօ կ էէ պ աէ^^ ւ աալւ %էփւ ձէւա^ 
՚եսւգրև>ա,լ էիկէ |հ«. &ացի%յ»է.ղ^փո՚ռ սւՔէ 

«I՛ է/րէ^թւ քէւմեգ Ա կւէէպա^էք ե. %^ղոէ–թիւ^ք 
էլ ւճա^ , և. «^ է/ե֊Փ՚կք^ ՛ի "իր^ ՚է՛/»/^*""^– 

յէԱ1ւգւաձէ^ ք%ոէ.թիւ% ^աբգ^ե քոա» %ւ^ա 
չս^ս^% , պիարԳ 4՛ յ,>""«–՚–*"ծ^ • |,՝«– 
^•էճւ ւաիձ-^քքքւ իէա.ավ^թխէայք ե. էւ^^ւս^լ * 
Խքէզւէւ. ւաւէ էլ. Աււ ւույէւսւա ժոոոէա . ճւ գւՈքԼ, 
ձս^ պքսէէքէալ^ ձ. %քաքէ^էպք^ւ ՚ի^Փ^Ր^^ ^ 

ւՏ,գ որ, Լ Օրքև-ղ^ ^■■■3 ^)ք«ք.աաւ^յ՝ա 174 յ֊Ո.|Ո\1.|;.<լՕ.–1<|1||>»ի|<՚հ 

1 ՚Ո» ՛է 1|է"/.«^ ,,– է–».*^ –^ ՚|–Ր5ք֊ 
•~ււյՐւ եպիսկ–պ––& * քք^ »սա1Հե ^ւգֆ թագս^ 


)ւ>յ^1ւ։ ձեւլ ՛ի *^ե^սւո–Նէ֊ ե. աշիսքւ^գ ձհր . յ^ էւր^ 
պէէ1 սրթեսե սերՁԱ Աս՛րդ կօէ–1^եսւնս •ոքդ աւյւս» 
սփէւե^^օ։։. ^գ •սփւսր^ , ՚եւ^՚նս^ս առ. ձե֊ւլ 
պւէէ^եէքաէ– սէէրա։ ու-^ափւառ. ^օւէ-սւօէոք , էլ. 

ւէրոէ^ յաեււսէսօ^ ւԱՅե ՝Հ–.լփստոս գ ռրգեւռկ^թ 

պհ. գ Տ^/* Լ դ ^րկիձ՛ –"՚ր ՀԳ–»՛֊՛՛ ՝\՝՚ը. օ>0է)ւ)է^1ս 9ո1|լՏա&&^ւ, էւքէա1&ա1լն^լւ սւ1ուաՏ»Ո1^^ , այա1ք1ւ|ք.. 
1Լ1ւ& ոսո,ա*սաո1^ նս ոո ^՚^|^ ^ա^ուլոէճ • 

\սւէւաօէեգք։Նու–պօւէււ է ե. ՚բ սւօնր ւաւոյ ՝|>"Լ. 
աւաաւխԲէ ^ւսքԽռէԱէ. \^ա–էւօւոբ է պսւօւկե՚բ Հ)հա 
բաւճբ՚ե Ոք կպ/ր յեկձղ^յթ և. «ւսայ . ** \\^ 
պաբհիր, քքՀ^լւ՚ար^աւ/; թէ ^ստռւ.ս^ հք^ 
%աբ . պի «^ Ննէ1էբ պ\լ^բաւո–սւ^ ւ ա/լդօւ. մարգ 
Խօ ե. մարգ %էեւաէթէքւ 1՝ւ– *է օօաե ժ-սւաէ Ակհպէէէւ– 
՝է գխ-ք^ * ե, պաբկաւ. պգե-ս^փ , ե. բարձկալ 
«սղփաւ.ագա^ օււագսԻ, ՝^յօգկս էէ-ր > |;լ աքս 
եպէէ– սկի^% պղաօբյս^ ե. օէմբւփէի սօէ-րբ 

՚՚\ա1Ա,կխ»»ի ո^ռ^այէ^Լ^ , որ կ, .^^ ա»..^ 
յէ*ս0նաւ.էկէ , ձ. ոէ^էր ^"գֆ է1օէրգարէռւ.թ% . կաքր ^–^գօ՚րասւ^էոսւֆ. ■ (քճ. $^ր ա՚Նգ )>ւ^, 
ՀՈ» եպիսկէպւաա , ս^ր օռէ^րթ Լ ^սԱ,^^ , և. 
^՚^—պ—ղ գ-ցր «"է. 4«. ՚^ ՚ւ՚աքա^ն՛^ .^«^. 

«-■</* •՜ք&ւ, ^ պօէքմսւգյաԱ ւ «- ^քրէքե-աւէլաքրփ 

ե. Հա^աձ–^ է^լ,զղւսփւէէււ.էձ • ^ կբեւ^ Աս ե. 
գսէ. գ ե.*ի %ււխ կաաարիւ^էո \ք– էր ՚^՚՚յ–^ 
«.ա^ քօէե ղէէ-թն է-Տա յ֊ոդովռխ »» 

Գ • *՚\ք«յե յիշէտ՚՚"՚1^ Գ՚ըսկիո.. յս.լ.«..ր 
յխւէւ–մ՝ Խէոէքս ւռԽօհւ\ էւ. սէւսււււ. սւօեա, "՚Աաք 
1"^–Ք ք ՚ ՚ե^յ \"Լ.Ք Ր * ՚՛ ժռղւէվԽգաս1ւ ՛ծ 

^ս^յ,սԱլ, Լ ասա^ , ֊՚ ^գ^ր՝ "ր %ւս.էրեաց 
^թան \լատու.Նօք գ պսօյէկէէսււ անկաէՈփ ^| "^ 
աաւա^հոք * և– ^էպաՐէգ պու-ղդօէփւաաւ. Հա<–սքաւս^ 
^ևա,^ Գ ՛նա Դ ձեռ՚ե \)՝արկք,ս,նսս^ , ո 

՚–Հաւ1^^ըէւփ սսւր^աէ-սւգի է է ^^աւ.»ւ.ր միոէ-ւՐէ 
«.«է. օէղօթէր Գ սսւ–րբ1ե Գ՚՚՚լգ-թայկրւո^^ 
սսւ^^մ՝, որ եռեէ. ՝է կիօւցւԽւե , Ա. ոկէւաւ.^ է1Հ^ 

(1) ի,– է^^.^^ եգէ-հւ «-**--« »- ՚ ՛է*–. 178 ^աքԱէԱտգո)Ււ>–ւ>հ% 

է. «|–. »»,3 "ւի^^յւ™, յԳ~1~՛ ՚-յ. 

ր—է^– է Յ՚ձ՚Վ^էփ 1*Րէթք ■ •ՀՆ-՚՚ւ՜էւ-ւէ֊ 

դ^ցԽ ղգր^՚"՚ւ՚գ > ՚Փ գգ"^շ^՚՚&ք *^*«*Յ^Ձք 

Ժ^սաէ^օէկէ օր ւէչպսէրէսպէ^ ՛ի կսէքսւՆէսէոէւՈէո 
\յւ. ^Հեարոո զարւճս^ւ. ձ ասՀ– . ** ք^,ք^չ^ 
ա,ձս .–Ո |,՝<ս էւ» ասՀ– . * ^րա^ւՔէէ^ մհհ^ 
1ւրես^հ •"էէ-րբ եկեււէ^ յեա աօ^ռէ-րյ . ե. 

■յ«րյ^ս»մ՝ձ^,յիշէցհք վ՚Ա"» Հքւ. է՚ն^ «կը, 

սալ. միռ^ սւ^թէ-լ ՚էքչք • ** ^^ր Հ՚օ՚ԻւՈ^Օք^ 
^ւՐաեէւասա՚Ն պա^Խա դիս յու.^ւլ^.սւասւա* 
ե. յ^ օւաեիր պէռ ՝է մսւմ1ււեակ էորէոյա֊թեահ 
ԱկԽղե-^ւ-ոք քո , ս^լորպ^ս 1րաո/իս , առ յ4<»– 
գի^՝ թ^ ՝ի աոսհ . թէ ՛է գիշէրի , թֆ գ 
,ոա% ձ. /^է ՚յ* ք-ա^եպք .ո կէ,յաւ.ու^ ^ 
ոա-0 ե–րթսւքոմ ՚հմսւ ՛ի ՜ւճսւնէՕպաբ^ , Խ՜տես 
,ս^ յ/, ս,,ւ.րր Լ ա.ք յ1«, . « 0^)1էա ,խ 
յս.,1^ս յ... . , (,-.. է%յև .յլկէալ մէ^^ւ. . 
ե. աղգ արւսրեալսւօ^ե ՝ի մեքձօւկաք գէէ^քե, 
եկ^ ե– ասէբսւն է էկսւաոէ֊ոմ թւսէըէաա ւ ո՝ 

ճ,սԽ։.չ,% ա^սա%գրա^է, թ^ ^ \\ի%լկի ե« 
ւԻաւռւ^Կ I օ.11սւ/ կսէմեօաք ՝է ւոէ& ռաւրաէ^ա |* 
ոաէք^ս յսէ–ոո^1Տւ 1սՏէէԱէաւԽ»Փր$է.թեյէձ , Ա. ռ^ալ. և. սկսա, աղոթել ^ս^նղէպէլ ^ա1ճօքէ^ 
ց^ \^աաաէլ.Նէէք . ե. եււէա– ձաք% առ խ . "(|ր, 
գե-ակ չկաք խաղսւղա-թքւ^ւ « չկաք էք-աէւ/^ակ 
բսգէ,^ » ^ յաօ%է թագսւէ-^ր \\՝արկիա%է 
սւՆէէւյե Լ– աքէ.%^ ժսւյոէԼ^ , ա֊ր ւքւքսւ%ան ըպ^ 
(ճ>4^ \^սոռա.^»ք խաչէ–^ . ճ. յաօ–^^ պսւաբխ, 
արքէ Ոէ.դւըւէփսւօ. ՚\–էոսկպսա ւսՆուն , որ կա^ 
^գգէյ՝1»՚ր ^«ղովտ^ . ե. ՛ի %ո^% կա.աաբ(. 
^^ւ$ւ.թէու»յււ • ե. փռխէ ղդ։սւ–անօ։.թիէ^% 
Ն-րւս ^քիյհթ^ւէ1է ս^ու% • ճ. շփաւթ էքողօվոխ 
աւսէք մքսւչեւ. ^ \^օ^ա ւ ո 

լ%. *^ Լ^աքբք՛ ^^ էքնո1ւ որ կ՚՚չէր էէարգար^, 

ր^ ^էէէեփւէ^^աո է *^ [^՝^^ կամէս րարեգոր^ 
ՆսւՔխ^ առ՚եևլ, արգ արա . եթկ կամի» 
յօսէԱէոոէ.թի։^ ^ւսւա, արր գե՛ս ^ ւքէ ւէողուէ 
կամէ յ.%ել չար , և Հալոձո^ւՏ. յաօ.՚նհ ^^, 
Կ^ղԷտ՛–^ * ՚՛ |ք ՚– Բ^ թէգրեա^ յ\՚աա»է.հոք 

յաո,ալ,^ 

ղ . ՚^Գա,յեայք ճ,ա,ր% ՀԴոկ^ք.»^ ՚^ա^ 

ՓհԽ^ ԳԸ՚Փ ^^"՚ւ՚տ ՚ ^^ ՚ՂՆր Դ ՚""–/՚ր 

րծւաէ^ր յառաձձնսէկաձ ա&^ււՀ^, ե. եէխ առ 
Ասւ սսաաս^ւպէ ե. սււէքք • .Հյւսէպօւև գ ե-ւույ Տեձ % 
1–^ %ա Ա..Է . Ոք. ք^քէքէղչ^. (-,. ».ք 
«ա^աՆա, . ՚յհՏապաեգք;. . ս,^ա «.«Այ/՛ յ^ 

11) Տքի^^Ւ Ո՛ է–* էհ.– 180 յ.13.1Ո3.1.ԱաԳՐՈ1>ԹԻ1>% 

՚ՀՐՀ. "/՚ ՚^^՚^հ^ե^^ե ^ապ^հգթ թձ , \յւ. 

ւ^եքյ %օեյօււքսէւ֊ էսբԽգսէւի . և. ւոեւըօ^ °ԳԳ 
^օսւրւ&ս ե֊ ^ւէօ՛ էէ, ^ւսր^ե^ ռրպէս ձեօ.»ս^ 

.Ոսյիք և. (|»^»™յք/*թ ս՚ո–է% Դ ձե.ւս Լ $»^ 
րայ^%է \>ւ. \ք՚––ձ–է՛/՛ «•«–^"՚/.7՚.ք–/՚«՚*յ^՛ "՚– 

/քւս . և. գռւ-շօւկեաց (3^՝ պւսէոճօւօ. քւսււ–ւպ^ 
աՐաե էկև^,ւԱյւ.ոթ ^եքոց 4֊ > « 

՚ւհ՚^^Յ^ ՚ (^^ յռրէէէԱէՐ հղեէ– <^"^^ է կք*–^ 
ր^^Խալք՚ե աօքե օհա՚է^թ պաչ» ի,.րԽա%1ք ™լ 
լէԽէոմբ. էւպօՁւե՚ւօաւ աէււօե ռէ–ւէէըէէփսէռ.ւէէ.թեսւնէ 

Ա^մլկէի՚ւ .« 

գ/քե Խսէֆե՚գքԱ^ 1 եղե՛լ. »սսէէոարէսգե հէ-րեսէեդ 
յ1ա էւ. արիւ.^ յԼ,րգոք , Լ ^"՚րս՚յթ՛ ճաշս^ 
կռ՚լ, ե. ւ&աո առ. Հ1Աք<շու.ք& ազաՏեսւլէ 

Ժ-Բ֊ • ** I;՛– յոբ^այ՛ պս$ռս.ջբձ թագ% Դ 
գյու-քաւ ե՜գ՚կւ, \^ էսրկէէէ^օաի , խւօէ–սւր կօէրսւ. 
•ըււմե՚նաքե ե-րկէր գ գսէ-շակեււ^ւէ^ ղքռ։սւ,արռւ.3ե 
հկեղէ^ւ–»,. ե. թք% սէսսէց թՀ՝ Ա-Հ^աքենշաեսկ. 
կե-աւյ պէ Սիէչեա-յէ^ւ խաւ,ար կթւ աշխս^^քս, 
էլ. ինձ֊ւ. սկօանի ^յ« Ա. բ.աբռէ.թ^ւ.՚ե > « կաթ ՛ի աձ^»Լ ^աէ^սէռ%էււքդք ^&–առ՚ն , կա/ր 
խ—չ^ յի է1էւկևււ^% է ե-ւձգ քէւնե-լյողռվւ^ յէսե^ 
կէօրձ– տքրե^աւ. Ա. փօչքէ եդեւ֊ « ե. սւէէ..գ Խ^եւ. 

քիս , ն. առաբե^^ Ւ"՚ձ– "է՚^^ե ^ եգ11ե ՝ի 

Ժ.1-– •1՛.– յ <■»/* ն"^ թէ՝ "IV"» 
թձ 4.^4 ՚1|–^» էթէՎպ^յի, Ոք էր Հ֊/ւ 

իքև^ա.1. ս,յ^յ. թէյէ^ք.ա% ^^ ^/, 
1^,թ մևՆապէ. ՝է ձէռ^ն Ա։^ւ^ա%է1 , պ. 
^ւսգւաւ^սրք; է/էյ աաքա \^ւ. ւ/ւր՚ի ք^^ սօւկււէէ– 
մի /սա/ւաւէւա./^քէ,Ն ճ՚^&քՀ^յւ.0/ , /ւ. գսւօ^եահ 
ահգրէ^ ՛ի ՚եռքե չարէա է1ի՜եչէւ. ՝ի սււէ,օւ *|>^ 

կ, թէ •՚|*«.յ/է ա,..%ո,–լ 4ա* 1,՝"»/^.*. 

սէԽւէէ 1^ պսրրէԱքե ի ձէքռքՈւ ռւ^ւկր լ ե. ւէխռթ 
1"֊ք ^Բ–Տ՚""Ժր • ^ կւ՚՚ր^եյի թկ^ աւըթկր, 
և. գարձ՚ւչք . ե. կքչէա^ ղէս ե. աօ^ յիս , *|>^ 

սպա է I յ^՛" սօէկաէ^ էէամ^աււկի գա0.նւսք , 
՛ւ. կսաօ^է– զու–դօւսփօււա.էՕ–քՅեէ.^^ ե՚րեօւ. ամ^ 
ե. ապսէ ՚ւ^շխ ա \յւ. յեա իէ-ր ք^ւի ռսւրկաէ. ա^ 
գօսաքԽսէէւ էէպիւպոպսօ . էւ. »ւս.ոճ./ո/% աախո^ 
"էհ ւՏ^՚Ս պւ՚՚ւ՚՚՚էռւււՅե յռ՜կե-ղե-օի ւ որ ոք "՚ւ^ 

<1) Տդք՚-Ա– ւ՚-է-ք ■ պաաւԱրօւգ լ /ՕՀ– *՚||% յիս^Նէաւկհա^ սւէ՚0ւաւձէւղ^ 

էզսւակե-ր էրիսէասօւբգ միգ ե. ձգձ՜սքՏե գէւձ-քէրէ 
Ա. հե–փեգի% . ե-յհէտ ե^րեք աււ.ւս.ր ե-Աէե-էէ է^ 

քէալ, Լ «.«է ^ր . *^\\4 էթ «ր ՚^յրհթւ՛ ւլգ. 

\եաաւ,բակս,՚1^ , ՚\Հ,սդկ6 դ Խ^ւօ,^ եպխւկողօ։^ 
.բը՛ > որ աւսքբհ՝ աէասրգհ իաէ^^ալ. լ ե. աքրաե 
^հ^՚^Յէ՛ Ւ՛^՛ I՝*՜ ^^/* ՚^է "Ր "շ^՚փ—ր՛^^՛^ 
ոօօ. սռսաս * ^քԲ^^քՅ ՛Աք՛՛ """"՚՛*՛–^ յ՚^Ր*"",՛ 

*\–^սսկռրւոա . ե. որպէս կիւ.ր1է%ացթէ ^ր ((/է– 
մւ^է որ եբարձ ^էօւ^ իք. էւ. \^ւ.րձ1ւաւ աշ, 

ղւէէ.դւըէւաիառոէ–թ1ււ%՝ է ո 

յ.է,. ՚^^^քթկոա ՛ի յ^ամ՜^ջմևԽ խ-րպ 
պառԱԽաց, թկ ՚^\ի%լյևԽ«..Փ. ^է ձ. ևրթ^ի 
է գպրոց I ^սագրպե-ՕէՕէ, րէձ փո$ււ.աաասէա 
Ներ մի I ե. ^^ւդ.ռւյրէուււք ղգըէ-խ իւՐ ե. ■•^ 

թէոս է կօէ^սւպ1ոո կաասէրե՜ւա-թԽ^ահ ՚1՚ • 1է 
յյԼէ ՝*\^ւ– գոտձեալաոէ Նշխ *^է/»թկաօ գ 1Ո֊ւ«6ծ1,Ի 1Ա111Ր՛ 111ՏՐՒ&Ր«Ւ 183 

թէ <ւ\՚–է^«ՏՅ. ևքթ^էԱ գ^էկ^յ–, և. 

ահփ վ^-կք յֆ «.^V4 ■ 1^ գ-ւ-ձւալ ֆթ 
էսէէէէքէ է։, •^էէքպ^ ւ^Կ ա/ս ր՚՚է է ՚ ե, սւսէ ոՏւ 

յ^՛^ կ՚՚էէՅ՜^ յ^պի–Կ՚՚պ""՚*֊ք^Ի՛–^ » ^ ^* 

կձգՀե1, . և կաաարձ՚^աւ– աււ. ՛նա բա^ , թ^ 

՚՚Ա՚Փտ^ ւ^»–Կ՚"֊թխ֊՚ե էդ™ ».^ե^րս.կ, ւգ 

յէպէկււ %օբա է/ք ւ^ ի^ օր րեակքէցէ ՚1) • « 

ըսւաւ ^^էե ժօււէա1ւ1ւկ1ա ՛ի փւ^որա/սե \ ե. յ7ա>յ 
ի գա*.ւօյւ ■ էււեւէսձօաէ մէւեէւս–որհ օւ-մեաւ • էւ. 
փաւ^էս^ ^։գգկյ՝%1էքէ1ք ■ |^ ՚եէս ր.սփւէր • էէ– 
օւաէ յէ%աս^աւրե • "՚ւ՚էաք ււոէ.օւ քրիօտոս , գնա 
1\ռւ–գա էճւաՏնքչ^> ո |,՝<. ւա,^ . « ՚1\օ,Հք% ա$ւկ. 

պաաէկ^ աեսաե^բ պ^^րԽ » պքւ մաաանկր ՝ի 
^^՚ճպս^ \բեշօւսւկէտ I ապւ 04յւէի1է քապաերււ 
ձքէոաւ^ ( Ա. աաււկր • ՝* \^օԽ^։^ք1սե պերախէոխԻէ 

ե. պասնկանւ^ էլ. ^*^ա^%1) (;՚ւ. րւ՚օցսւէ– էէւռ.ա^ 
%աւքսւ^ խօքւ^գս^Ո^ , ե– սկէ^Խ կր ադաե^պ^ 

ե. Փ՚ւ^ւփձ՚քլ ^էհգերձֆս ձսւէէկձալ՛ ե.. ւս^ 


ւ,,«6>Օօօյ51օ 181 յտ0.սս1,Ա«,գքուՎ>+ւ>% 

՛ես. ա»է. *^\,ք«բյհէ,թւ«.4^ «գ%ձ^.ձթձ ,Տ^*« 

շեյւրձ ւսեե՜րաէ^ոքթ աէտւարքձ պասԽւէ.է^ • օ՚«. 

գսէչօ.թ^ բըսր յի, /լ՛ի րյբթ խօրաձ^ֆ , ե. 

ւա.ւաՆ.ի^օ^ ^բԽ^^էսպ Հսատւօ^Հ՛^ ՝ի %յ*^էէ • 
Դ*^)1^ ^ժա ՛ե ա^զսէւաէ. • էւ ա՜^ը՚-է֊ ձաթէ ^թբ^ 

ւյիորէւձօւ4–՚ե կսչվւև ( 4ււօւէ^ք^ . Հ^^ք^ ■ Հ^ ա^ 
%1ոԽլք յռյմ , \յւ. ձ֊յէա. ^լձՀ>ք% որ աս^ր . 
թս,մա1ւէՀ/,ն . ՚նղռվէէալք էղէցթւ ա-րայռ^^^ %էաէ ^ աԿ^^%ք;ր , և. ,ասս,^ . **(| ա^ աքոռրիկ 
սէեւէԱէեԽլ դքե-ղ^ • ՝է պաէսէԽրաէ^մ՛ Խրթաէ^ » 

Գ^լ–" «(յ^^-է ■*/•♦ կ^՚եգԱ.ս.լյա%կէաՆ 

՚եԽմ՝ պամօթ իւՐ, պէ ռսկի ^ււպա*.յ՝ յ-օղավեսէա 

հէ^^ . թէ ^գ յԽրգկա^ րե^^թի^1ա է 
օրաւօւէ-րւապմէՀաք , ար ՚քւ ^դս/ օաձ-^էքաչւ էգ 

/էքպ,, (»րա,)ս.ա.«,ըարգթ. «*«.44 1\ա%ո*.Փրէ, 

է*"^ Աք-քէք– յ«.*քւ–է –ւ1է^ - լ»;– ^–% . ՚՛ «•*(. ,-է 186 յ.օ.սէւ\ս.<ւս4^ւ>ւ>–ւ>ւ֊% 

՚եդօ^թւ դէէաողաէւ Արկւալ. րնււ4–թիւ.% , միա։^ 

ձէաւլա-րապս^ պմքսձ Ա պքէէպւե-գՍն ղՆէ—ս^ 

Դ աու^ յի , Լ. ււէբէռսւսաօ–^ Հւպ^էր ^^^ 
յ^սա»ա.հօք յ^աեել ՚ևճւ ղկօէմև էո֊ր . |,՝«. 
ևպէւ. ՝է Գացմ՝^. ե աե-ա-եկ կմեգսակ մի 
ո-կկ-դֆբ աարահձքլի կաճպւ^ն երկէէքւա ւքք^Ա, 
չէ 4. ՝ի վայր , Լ. յեբկո^^ կոգքս.%ց գրեալ 
ը.ւ.սա.^ր գբսվ. "՚|,1ր#«՚է./^^ «Հ–շ«|ք. ^Հադ, 
կէ՜գւաի • ււլ-րէէօսա պիօ է ու֊ր—ռ—՚ե պիօ > սը^ 

^^–լ ք–1հք^ • ՚՚է–#–լ է^#յ#» • " I,– ՚ք 

գէչեր^^ Աւռէոէլ^ ՛ի %աւ^ » գէոէէ^ ե. «րսՀՃ-օ^ 
գքսւպօ^ւ յվաէպօւթ՛՛ յէււ–ղ^է*ւփօքԼււէ.,թ1ւսա 
1,%գԽաաա^ այ՛. , 

,ւ^(քա, գ.^.^ ^^. «..-, ք1է «Չ4™"». 
ասէաՐ թէ || էաէիաձաա Խպիսկււպւսւ ա»քա«– ի 
ճչյ1ւէրօ,աււ.թ1ք՝նէՆ , ք^ գիսադւձէ ե. Հէաք^՝) 2^՛^ 
կ—ւց «■ • « \քէ^ յօբէէօէւՐ գարձ-ո– ՛ի ժո^ւէքրէ լ 

թէգրեա^ ՝ի ^ս^%է յւէւյա^ձլ %,Տս՝ ^ 
՞*–*ծք ղր^դ^փս.ո.ո..թիւ.–ն. ե. աե^ա՚եէ »*. 
սիլ ք^ էՈոանէք յեկե^ղէյի՚ե , ձ. պաւսո^և^ 
^ա Հք-ողսվօւ^րդլ^ . Խ ևւՏւէ-օւ ^գ %մա ւաէքր 
մի էօւ-սսէւ^ւտ • ե. էորյ՜էէէւէ կէէէսէբ բ-սւԱէաէւ ^֊ե՜,, 

քա^Աք ե. ւսսել էսդօթււ , էաՆ պյասւե ՝ի ^օ՜. 

բսՏա է ե. գս$րձօքց ճ-4■<'է^ ^ք յեկեղէ-օւ.»^ լլտԱււտւ– ած– ղիէ֊ւ^ ՛ի քէ՚ե է ^է 

աու.ձ^ ^էւսյաեձլ ^ւմա ս։էւոէ^գո։–թե–սէւգ. * 

Բե գՐ՚լկ»չե <^–ղք^ ՎՀս.ղկեգ«՚եի . Լ «է. 

սսձսէր պմէյաօ-պքԽը.^ ՝\Հրխսէռաի , որ աօյլ. 
%էր պեա յա^ւ>ւ.%ի» , էո-ր կա/թւ եպէոկապոաք 
յ–ողւէփւքէ։ ( ճւ. աաՀ– . ^\/ււ Խ՚ե աւէսէեք1^^՛ ՝\՝րՒ՚՚~ 
էՈէաի է արւ է^ ա֊րւաւցււղք ՚եօրա ւո |^ւ. 1էէռ ՚եր^ 

դաաեձտքգ –ՀՀրիսւոափ . ո 

ասէԲ՛ ւ^էգ %"՚.է Բհ ՚^է^%դ^ր քո-էքալ կէսս > 
ճ. «^ ՚ևափէսձձֆււ ^ափէանձ ^էթւսռ՚ն ՚/^"՛^ Յ^Ր 
յ^ղովղխ ՝\\սէղ^գոեի ,^ |–1. ասայ * ՚^՚Ճ^Բ^^ 
ց^ք ւ^ձ ղօււ.ոսրռ ւաաւձէ ւ ո |^ւ. ^ւօ։^ ^Գ ՚*՚~ 
%ւսպէաւէոե ՝ի կռպմւմես ^արսսւ-էչք ե. ւսղաթևաւպ 
սսէս՝ոլ.սւդ էոսէօե է^ • ե. քօ1ւգթ1աա ՝հ Օ"՝*՛"*^ 
%է յպ,ս,՚եևլ%յ՝ա ղճշքա^ս,ո^թիյե% . |,<ւ. և, 

Լ ՚ե^քա ասԿ՚և . «|>«$ Լ\.յ%ք ասեՆ թկ ^ոյա,% 
մեֆ օւյեքւմք , ւսյգ ^^Հ– ՛է) |;<– գարձեալ 

ձպ,%. քւ՚գէա ր.Հ Գաք,«սի ՚ՀՎոսկորոսի «այ^.չք, \՝–ա,րսվ,, ^Հ՚ւփգօրի սթօձեչէլ»գ«րհի,ք, 
I >ք. գնաց պաւոմէաց վաԱի^ • էւ %։ւթօւ օւռե՚ն. 
»*1| ամե •^>րիսւոս,փ սր^եօէ է^^է սիրտս . ^ւ ե, 
Նոքա ասճ-ն , թէ մէք վ^՝րիգւ։ր^ և, շ|–«^ս^ 

օ,աաե^ա^%–ո\ւէ. դ%աց է-րրօրգե֊այ ^ւ^Հ^, 

ե. ե-աեէ սէռէ–41էսււ պ—՚բղօ^՚՚՚էյէ՚՚բ՚վ^ո յրէ՚չի^է– 

յթք^ է ^ էր գր1ու՚1շ *՚||ւ–/««յ«.է ււիս ՝ի Գ—ղ^ 
կԽգւա լ ալ էէ^պքւե ^՚դ սսէ^սսոէ ոա-ղդսւփսՀ, 
Օ-տփւ • մաւ 4՜ ՚Եւասւ * ս. %պւ1ւ1^ է րէԱէքբււ եէ^ 
յա.« (;*. իբր/ռ ^թերայալ. , ոլ^էսց աաս 
Խ^աբԱեէ ա/լյկրոսսաղ^մ՝ գ%աց&ալպաս,^ 
է&֊սւցէ \քւ. շար<քէցւս% ձ^ղձցսւկօձ^ ՝է ՚11ք֊ 
Ր1^ (յ^^՚"է2/ • |է՝՛– ւ^^Յ^ ՚քյաթ^ա.^ և. 
ե-դթ, պօ,,,^իա0ք ^•(ոէգյաիքԱ . (,՝«- ըէէ֊աւ. 
^ֆարկ/իէէ^ք; , էլ ս(ո.«»0՜ս>ո յ&–րււտբՆ Դա։^ 

(^. >՛ ^աայէաց ^աՀսձւ1Աւ% \՚ւ.^իքռւէ ^ձ^ 
սարսւռ^, թէ ՚^\\քր՚չհր ^Փ*/ւէքժէսռ ^օաօէգււ 
՝է\^,րախաէ^^սԻ^աս (՚/^ <>> . ^^"^/՚ ս«.4«». 
էւ. աեսէ յոաււ սօրսւ ^Էրէ1 սօէսօէիկ , 1աա ււսւ,ր 
էսեաժշկծւի • էւ. յե-րձէքկաքօե ոչ գսւրէԽՈւէւՎ^ 
ւըէքւէ • <Կ. ես ադսւ^ցի կը թօքւաոսւցէ քաձ Հք 
պխե. էԲւ^րե–լ^արէււ1ւձ է Լ աօէ ւքիռ. «(|^ 
աեոսԻքեօ ււպի յաչտւ խՐէՈ \^ սաԽէՐ՝ ^\ ^յո։–^ 
\քւ. ա«Հ– յ^». ՝Ղ)^չ^ կտի ^– ՚ք "՚"շ»^ ՝\*^""կ 
11) Ը,՚ա> ^լՔա^քյռ֊էաւթէան ^րաւ.^.», , , <Ո՝ի՚1\6է1,1՝ ԱԱՈք* ^ԱՏՈ՝ա՝–քՒ 189 

1,քե^կս,^ քսՏ. սև–,., յւ, \;թէ,,վպ,սյ1, . 4. 
քլ%էր ՝ի ձեււթէ տօէ-յար մի, յորա.մ՝ կայր ձ^^ 
ռագիր րաղ«,.յ՝Ապիսկ.,պւ,,,.սյ . և ասէ յխ. 
**(՚^^ք/ք չէէնհա ւքձեռագիր քո ՝է սմԼ, . դ^ է 

թէ չԿ՝ –"^Իտ ղբգՒգ"^ Ն^իբր1"– –չ^ը՚-աք 

%մա , ձ֊ղտրկ քաՀ» ^</՝. ե. վւռքթհւքաւ. ասրիւՏհ 
յս-չսւյււ իմ՝, ձ. թագձ-օ^ թէ՛՝ փըսլ. պս,սլ.ղՆ. 
ճլ գո^էօւ^քէ^լ ^ ՚օ».ւ>*֊ծւ^ , եգի զձևռս իմ՝ 
ա^ւօւ.աւԴւ% ՝\\րիսւո»սի սւչայս և. րմչկևդալ. , 

քլ ւսբգ թոթլ աու-ր , թ^– պաաե^ աոեաւԻւէ 
^կ , կար«ղ^ կ է^լկե^Ս ե. ս^ս չկ շա^ ՛ի 
գիւ.օւկսՈւ ժ-ՕէԱէվւչՐւ իւնձ է ^ 

2«4ք պասւյհ-աց պօրաս^աոթւ Օ ի–%օ%ի , թ^ 
"(5©*՛ "քր՞՚Լւ^կ՚^Ը^ ^–ղ^^ ՝\*՝՚՚"1^եգօ1ւի , 
ե. կի ^աըռ^իչ^ւււ-ղ^սփառսւ^ , մինյ^լ. ս,ե–^ 
էփ ՛ի աեսւէս.Ն ..ա. ,,ր ա«էր ցխ . « \*չար^գ 
՝էբա^ կա0, և եկ ա&ս ^^ր Տ՚՚^Տ^^^՚^^^^Ո 
\քւ. աարաւ. հցաւյ իՆձ է1ւե–ղի աեճառեւէ յոլ^ 
""՚Լ ւՅեալյ. և. կւօ/ր օձդ– ^՝ճ–"գ"ս "՚ . ձ. է–^ 

ե. ս^գ կսչ/ր \\՚արկիէմեիս Լ. ամհ՚նւաչքհ գւաւլ,ա^ 
՚նէւղքև I 1էէ–^ի • 1ւ. քա/% օքձսէ-օւլ ՛ի բւէտ կօ^ 
ՅԻ՛ *- ե^– ըիՂ՚\՝^՚"կ«րո–ի ե,^գ ^ի^թ^ի,^ 192 ^|).Ս՝Ս.%Ա.1|Ս.<1֊ՐՈ1֊ԹԻհ\ 

/ւեօւպ 11֊ժ–գ^ էլ սւ(ււ«^ •՚՚|| օ՜/ւ-սււ. աքէօթ <Ո–<|Ա 

^•4էաւււււ Հքգիպաոոբ , ւէեստ 11^1 ՝ե թւսգօէ^ 
..ՕրԼ՚Ն ||–^. տալ ^ռոգ ղօր».^ արքոա^ի , 
ե. երթեէ-լ առ ՚|,ճ^»».^ ասաց , /^^ *^ կա^Ն 
յէէհս>րելզք1ոէ^ի^ուէըսն *քւ \^>– ^^՚է ՚^^՚՚ԲՐկ 
ե1խ յԽգիձ^ր,,^ .Տ, –^ թւդիր ՛ԽՈ., . ե. ը^ 

կքաաւ– սէսէէ/ ^^/րօււէոր է ՚^\1^ք^է սոէ^ա սւսէի 
(յկ \\արիամ՝ձ– Հ^բաուաՆաՆթ, ե. ոլհ՚եեաջ, 
Գ%յ՝ա՚նկ^յ,ա,,ւ.աՆ^՚ք, կւ–%«,՚ե ^«.ւճ^է թ,,^ 

^ՏքԼ. ՚Փ՛^^ * *7"^*՛՛*– ԱէԱ՚՚ւսոչեոաւ. ե– գէ։^ 
բԽպմասԱ չ^կաքաւ. փքա ՚ |^ 9"յք ք "»»*ու՝ւս» 
^քէժ^թէւա ՛ի գխօ խ-ր է ո 

Լէ • ՚*^"ւոիւքոս միսչՐւակձ֊աց օկխ-թա^, 
"^յՀյգրպա՛"* ե. ասասց , ՚^՚ՈԾ՜ւռրոէւ կ՚է^բ է է1ր 
ւսրայիբ վաաե չար էքռղու^խ ե. ^^ոաե-քփ ղօր 
"•"■՚ՏԲ^^ "՚""՛ պ՚՚՚արիաքտ . քէւ^ղի ե-ր^ւք^ 
».որե ^քրա-սառէ-ւ/՝ ադաչԵ-Ն ^ սւ/էօէ-ւաէՕ– ա^սճ 
սռսրբ ռդէոքռէաէ-օք ե, փսւաագորւ ռօէԱ^ակԵ-Ն 

Լ(Լ . *՛ (1^ սարկաւ-ագ է| աօիլ էէձ-է^ . 
ւսշակե-րօւ ^օ^ ^^արււսի թԽթւսքէ։^*–ռւ 1 "ր 
կկԱալէր ա«.ա%ձՆակա% <&/.^^^.»^.^ ձ. Հ/^ 
այ՝, ԽՓ՚– ձ՚֊/ե –^ ՚եա երկ՚Կա^ոբ , թկ ^^ 
յա^ւաբ^, և. »գ^էէ–ա էւա.դ^փա».0ւ.թ1քա1ւ»ո ւ^ւ. եՓ՛ ՝է\ հհի"՛ գ—^-11՛– ե. բ%ակեաց անգ 
Արկ»ս,ասա՚ե ՝ս#1^. 1/^ ձ-շճ^ք– կրկթ ձախ առ 
%սւ քքէ՛՝ ՚* \^Ր^ էսՈէդիմէաւեա ղ\,սսւոււր ■ ո 
(•«. ւկ^չ^յանգիյւ–^էր . ե. %ա չ^էր > ե. "է, 
ռ.եօ,լ ^ա մ1սգ1ւ«սւբէա Ոէ1ե , ս.ս,%ջձս,յ դՆա 
ե. արկ ՝ի բ.աե<ո . ե. ՚եսւ աղչօչիր ղՏ^Ր ՚Ւ 
^ա՚նս,թ, Լ-յա^կարհք ա՚եկաւ. ՛ի գքխթ. ((»^. 
գ»սի թագսււ֊ոըի՚ե կղմի^ար միյօդի՚Րւ և. չաա 
օաւ-եպ^գ . և. ՛ի աեէէւէս^ւ ս$ււաւքէ$ս– ՚հւ1սւ « 
թէ " է| ս.ա% 1| աս^չ աս.%շ..Ի.այ՚ե եդէ^ ք1.ղ^ 

թագաէ-քրն յ^ս> կայր /ւ ւո-Լաչք . \^ յ«^ 
յ-սէմ՛ պաե-էէի^ ձտձս /յսէգօւէ.որէւ , էչս՚Հի ^էս^ 
բա*, ե. ձ^^ա-ն ^1 ս.սիջ. ՝ի թԱ^աոկ՚ե , և ա,ս հալ 
իրաա Գ %մԱ^է։՝ և թ^ղո^թիւ֊՚ե . Լ իրասԻա 
կ, յ-ողը^ կփեաաօէ «ր ն^ւէւ. •« 

հրկի^ղաՆ յ|>»–^ծ«, , եաԼ» ...եսիլ թ1,՝ 

րիարք., Լ դ,,^ յր ^.^ղըրգիէ. Գ ՚եմա՚նկ .,, ^«^ 
1«–եսւ^ պտևսի^ յթչ^Հ ասի^ յս^գիւ/Ն,%եաց . 
զ\^ոառր . ^՚^ էոեսքլ ետեէ և. վաւ^ *//է, 
^ՀՏ* ՝\Հաղկեգ»՚եի Ոք, էքղե-^՚ն . ո 

կկթ. , թէ ՚*^\\՝թլ մանովն 1ի Աս »«. վա,^ 
դապե^աի՚ն իմու-մ՝, և ճ՜պբ ՛ի ՀՀոօաաՆգի՚Լաւ^ 
պպիս , ճ. սւ%կաւ^ *ի վ^բաք իմ՛ ^իայօէ-Տէ , և. 
էէկսսւք պ>ւէ%Վ թկ «ք"4՚9–. կք^"^Գ"՚–ԲԻ^՛^ 194 ^1ԱՈ\՚նԱ.է|Ս.<1–Ո1է>1»»է1. 

Ճ-Հաէ ^իս Դ րւջ՚-ր յէ է ե. է֊յոքյ քխձ չօ/– «Տլ, 
պարաւգքւր էէեհոէ.թԽսէէ1բ. և. սւե^,աէ»է ^ և. աէաէէօց , 

"(՚՛^՛" Հ՚՚ՁՐ^՛^ Կ՛– ^տ՛^ Բ՛^ պ/ււտւ" *»^ 

«ՅՀ^ 1»,» սէ՚նպարագիր Ա ,««^ . « (՛հօ, Հռգէ՚է, 

11"*–/՛/* ՚" ւ^*– ™"^*/՛ ւ«^^ 4՜ –է,1ք ^ (1ր7–*–» ** 

ւ՚՚Օ՚յ 1ւք7^/՛^ ^սրգկապկս փ,սքքս,աակ^ ր աՆ. 
Ճ1«–. /ւ. ս.%Տ,ա^կս.%, և կ.չ,ր ՛ի յ^Ըյալմէ 

.Հօր՚ե , Լ սու-րբ. Հ,"գթ՛ յ՚՚՚ջյէ \՝^ղ ՚–»/ » « 

|ս)3, • "՚ \/ւփեսս ոՏւե »աււքէօսսւեդրսւօի է էւո 
յկր«,1,»,լ էբ Գ ^է յէրյէ . »■-«,. էթ ■\Հաղ. 
կե-դււՆի աւքսէեգո^ > էւ. չմիս՚բ-ւաձ^ր ^Գ Հ**ն 
ւ.ա։ո աււՆ՝ մթւչէէ. ^ււ^օ^գտցէաս. մերձ ՝ի 
մւօ^ է ե. յափչձրէ1էկհէքսէւ^ ՝ի էՔէեսիլ, էւ էէտես 
գրախտ ւ^պատմեՓ ե. ասայի՚ե . »* |՝ յ» 4՛ 
օաեդ/է ւաւ%,քււ ՚ Ո |^<ս ե՚աէս րւսւ1–ւաւբ , ալ ա1ւ^ 

*«Ի գ՚^ւ՛ ^՚՚՚ի* Աք1^ • ( ^ "՚"*^* • ՚՛ 1\յգ ք– "^– 

^ սչքգւՐաղօէ՚եգւՀք ա-ր կօագ «)<1) ) (,՝լ. աււօդ^ 
շառսւէ. Ա. գարձաւ. յ>է»–զւ^փօւօ.է։է^թիէ^ ւքւ 

թիւ^ ւ ս^սթէ^ ի^$ամսւաս։ր ե-կէ-^^է-ոք , ^^ 

՝\,ւաւէ^լեգռեէ է լ^ք. ((ւս ^ււ^օԻւգսւցեէւլ ե՚աԼս ^ւե^ ՛է վօէէ^և ^^^մէէԻէռւփ , ձ. ^սւղորգէօաէէլ. 
յռ^ղղափ>«ա.ք>ւ.թիւ.%՚ն , |.». յ&ա, ձրէք •«. 
ս.ռէ–ր ւ/եշեաէւ • ե֊ իւր ասսէրւէա^ւէէ-թէէ-^՚ե ե^ 
էքէւ. պԱէԱւշՏսէՕ– ^էկա-թւոաւ իա-ռոք , էտ չԽ^ 

ռսւ՚եգ, որ •էէ^^սւ։,էսէւկր ձր^ա– քէձււէ–^էւ–$էէձՆ՝ 
Ոք յեաէա ե. ոչ բաեիՆ. ւ եօւե՚ււ ՝ե աոեաււեսՁԱէ 

–ր յսակսէրէքօւկի քչԽււգս^սւցօւա– • ե. ա-աւցր ՚ր 
ձեռիե թօէ^ոթ ւ։սկէ%է–րկ սէրսէպքոք 1է.%ռք;թօքէ 
ե. յռր/էայ՝ ե–ր.աց , 1է1^՚"Լ ^Ր •^ղ^^ԴԸ*–֊ 

և. ասս,ց. >^*\»սբձեալ^«ր«գի ս.ղա%գՆ ՝\Հաղ. 

ՒԳ . ւ>\\արկս.ւ.ագ մի սպս.«ս.լյ.ք4;ր աա^րքԼ 
(^ս,ր«^թէսձ%Հաաձարի)յ\;րու...աղ1էմ; ձ.ձլ 

^ր% դ ս»ւ.րրե Դ^ղգոթօ, . և ձղձէ. ձախթէք՝ 
,»(\^™^«ձ*«,յ, (յ^^-է ե. ^չլ^կկպք իա.ր 
ղէոէրէք^ ււրբ.ոէ–թե–։սե իւ/սքէ^ |յ«. վաւ/իէ–^ գսէսօ– 
ձգ&ալ ՛ի փուը^^ • ^ խռսսէովաե էէղէւ. ^^ 196 յ.Ա(ոյ.1ևՍ.ա1–Րու>(*հՒ% 

^Օէկօձի ու.ււ^օւփսւռ.ի . ե. կօւսւէօրսէ-Տն 1՚բափւ 

^սս-ատօե . ե– կապերի՛ն դչք^կ ձևռն ՚1*–Դա 
պսւփէսռ֊խւ ե. ղերիւքւււ.Ն ք^գ մէմւքահս , էլ փս^ 
ռե-յթւ ՝ի էէձ^ք^ռք Հօէ-ր . ձ. սՀքրէւքօ^ւ. ձճ-ււն ե՝^ 
րքւյու.%է ե. սւ.դոչ–փառ.Ն էւձ^ոգ քրօքր,Լ փս^ 

մի կպԻՓս^ ա^«ւ–% չ^աղորգէր ^գ 4,շքը.% , 
ե. երէշքե սպաո^ա^—ւ. , էս ՚ն.ս աւա.է.,,լզկթ% 
իւ-քէ փօփէեաւ– . և. հրկ^ ^՚^ե օրհ ՀաՀւճ՚ա/ 
Դ թարկո^թե%է% (>«–^ծ«,՝ յեռաւ. , \;լ, 
գսւրձ»ւ.^ե–ւռլ ւԱ^օ/իվւաե ՛ի ւոօէ^ է՚՚-Ր ՚ ւ"՚քե՜% 

յ^ւծք-՚՚^Գէ՚Ի"՛ ^"^«"7"՛ . ւ՚դէլ, ձայե «,«. 
Դու,ր յխ^%աւուճ. սուրբ , թէ « \^ րք, ^%^ 
առ ^^% Գալ.ո« . Ն մ14թս.բևս. ղՆ.. .« | ^լ 
էսգա^ւօբգեսէէք %մ՝,օ էւիլ.% բ։,.սռ/ , ձ. սւՆ փէս» 
ուր կօւքւ^ *)|ձ–Աէ/՚ոս , Դ տան միուժՀ | յլ. ձտհ-Ա 
,ռա%»ւո,կ% չնոր^ ե^խաւոր ՝/. .չէբաքէօցա, 
և. աղաչէաց մկրսահլ պորգիՆ իւբ , և. գւսրձս^, 
յոէւղղս,փառութիւ% ■ ո 

1<. «|,՚–.է« 4«^/–է Պ^«^ . ղի բաղրւմ՛ 

բ,լս Լ ^ճէի% . Լ ասա^ թկ « Հէրձ»ս»^ 
յէ ւի%ի, ^բ –չ^րմշ^ի մթչէւ, ՛ի կս.օ,օ^ս.Ն%՛^, ա֊հԱՑէԱՒ աւոր՛ 1ԱՏՐէ՝ււր*Ւ 197 

վ^սէկիէԱ ւսՆւսՏե , ւ^ոօպ որկրպսւգեւ ՛ի էռսւ^ 

ա1ագ 1ւսաե սւլվււսռօթ է ե-յերԽսօ ՛ի Փ*ա՛ ւս՚լ. 
կս,ւ. . Լ Տ/՚Ր՚"^<Ր կ^-և^հ...^ ^ս. Լ ս...է . 
«(1)5 վախեր , հ. կս.յք յ,,լ.ղ^փ.ս«.«^թեա% , 

«^ ^^/՚ճ^/""V ^Ղ՚֊"յ Ի՚Դք ՚^^ւէՅ*"՛– ՛Ի 

^երաե պ^ռ^ , էւ ձղէա– եկե-էքէ^ի որպք;ւ$ ըւ^ 
կոէոռրեօււօւձսաւօռ էսռ ւէրսււ& , ալ ւաչիւսատս^ 
^ի յ^չե ւ. ՛ի կւսւօաբա^ ■ ք» 

է^ . ** I եւ-ւձաիոս սէս/քաղռեաօի , մարգէս^ 
քկէօչքաւ. վասե %ււբսէ Օձ՚Խւէ, սւնօւպւսաէակւսձ 
/^^՜ "1 րեիս ե-պիսկօպոս , բսքքէյ ռչ^ ւքե-ռաէւիա 
ե-պիսկքպւա ■« |,՝7^*֊ եպիսկաւրս էլ սիրէ-յի 
՚Հ^եստորի. Լ ՚իյսւքսիբիչե՝\^սւռսչ–ի,ա^յ^բ 
շք ^(Ա1%աո կսւսսւօէէոեէ զ\^ւէսւորի սէղաեգե ■ 
1,^^ ՝իքիևլյ^..^.էւխ գես», ա^-նս. Հ\ է^ոՀ. 
,»խս) ե.ջա%ա^յ^մ յե^րկ»ւ֊ քՅւ–ւ–թիէ.%ն . և. 
՛ի գւսսյւսւ^ էիւ-ր օւսղստն ք եամԽօաև ^քօւբզոՆ 
ւէէօյւ&լէ ե. փախէոաււ. ՛ի ||ուաււ«ա , ե. բսւրևււէ..^ 

սէէսեի^է ք.1ւսւո^% Ն րեբէ^ Փ՛՛" էէԱւէ֊ւէվ, ե. 
եէքե-ա– ^ռոՕե սաստիկ Ա. ընկհոիե ւըոէւ ՛ի Նոա՛ 
՚եալ,օրգքե , գիահւով^թէ սւչիսւբ^ակս^ կ , ղի 
կաքր աչիաբՀակամն ւֆ .,ւքլ կ,սօ,աՆգ%աէ,պօ^ 
էկի մէռճ֊սւլ. Լ սչ/Նպէս ՛ի գըո֊ի *յլ ւէ^ր. 
գսւր^ոէ^թխյաա ՚՛ էրե^ի սբբօք սէօ^Կ I սաու.^ 

րւ8ւ.քրւօ>0է)ւ)*^1՚յ 200 »աու՚ա«ւ<ս–ււհւ>+ւ<ւ 

^«/։,չէր •/, խոր^էէ-րգ– ի֊-ւ, վա,,% ԿԿ-– քր. 

ւաքօԱւեք ՚ԽԽւ I 1^1. ե՚ւՎո֊եօսււ. սմա ^^Վ^ 

օկ^ա%ք; , ՛հա է ղոբ ^շուփԽց—ք , ղ\՝՚օւ%% 1^^ 
՜Խօչւ , ե. ոչ^^ ԱրկէԱ– բ%։է.թք։ւ.1։ « ո |/«– քս^" 
ը,Ա.օդ^^ա«աաաե^ա^ ՛ի ^ բ՚ե.».թԽ«ձձ,» 
*՝է* ՚*|լլ7/՛ *^ ււու–րբ •ոեսԽալ րսէպաէ-մ՝ 
ւքողով^ ձ^պխկռպոաօց , և. Գ միքէ ^ո^ա ՚Գ՛^–^ 
^ս աօ.պքԽս.լ որ ս,,,^ . *>^\՝^յգ է իմ՚պաա^ 
«ւ-^ր՚ե , ղօ^գ ա^«ւ֊^.արգ եկաքք աօ.կ ՝ի 
Աէսփէա՚ոս ե. րէէ^աւէկթ խերեսս ձ&րէՈ \թ^ էք– 
րեէ. քռւ-ւօօխ^ սէյհ՚^ւհքէոօն ս1էւ.էէացաե,ե. ւաէ^* 

գիմաեհաա ւր^աւյփիքաք հ պքւսկոպօւէն ք որ օէէւ^ 
%Լ՝ր քաբուլ Խբկու֊ ^ւռլ,թիւ1ե աւմքւաք . ձ. 
յև.ս,ՆևյԲ. փս. ս.ու.կի Հգքսֆ) ք«,^պբթ , ե. 

աււ/լ.ոբ ւ/օաէ կւդքր %էդէսւ՛ ձ-գէւօլ ձեա% , ե. ■» 
յաՀկ> %մ՝ա , »ս.կս.յհ իչաեկբ աբֆւ% . Լ .^ 
բ,ա,բ բյլկու.թխ.% քս^՚ոք ՛ի ձաէՏէէ^ յ՛^^ 

է»4»* "՚\\–.բր՚ե ^,^թ^^« պաամէաք 4<^ 

մամ՚կամկբ ^եԼլ յ^^պ^կն ՚\Ն»ղկեգ^%ի , 4 X–. 
կիՆ կաէ.^ելվ,ս,Լ.յ.սխք^ք,չէրէա,^էթէ ^օ յէ^կև-ղէ^՚ե Գ պսւսւարօւգի , ե. նփաքձ 
^■ր սԽւ^սցԱօէլ էբքէ"– պւքհուխ , ե. քէւքք֊աՓ՛ 

^րգե^աւ, ՝ի %յօէն1^ , ե. յախմ՝ գիշերի %ար 
,^րաէ^ա.լ ,ռես.յՆկր ղի՚կթ^ , ե, «^ Նեբ ^Լ 
%ես^ , թհ յօ^դղլօվււճՅռաա-թիւ-՚ե գառ՚եաձ^ 

ՏԱ.՛ ՚^^՚աճաի^ ևրկ պա—մեա^ յԱղ, 
թէ 1^ ^ռրժաւէՐգաքր ^էրեէոիկոռ 1ոպիռ1րապւէէսե 
՛ի 4ա.քըփւխ ՝\\ս,ղէեգո%ի , մկրաոկի և» ա^ա^ 
ւՌւ , ե, էէէհաաք Աէէ ե. էՒողուքրգսւկւաէաւ , պի ^պ, 
գիե յ^ւէէ-րբ. աւռսւ$յւսպհ րպ էէա յսւէ..ւապօԱւ^՚ն Ա. 
գ%ա,ր , Լ ասաշ, յ»գա^»բ ձաքեիս , թէ « |,^ 
«չ^ աքլ ւէառ^ամ՚յաքգ աւ֊—ղաեգ ■ ո 

կա/ր ի֊բ ե1^^ցսւկ,էԻւ մի, «բ խմ՚պ^ալկր 
յաղք^գ^ ՝\Հ1ւղկեգօ1ւի , և գիպկաա. %ա ՛ի 
%ե–քք^ չւ՚՚-կ՛^ մի է "– քօ^եաէէք գարձււէ-^էԱէել ^^ 
րեսա ի^ր * ^ ՚^^դ^հր տե է^քէէ չքքաււրէա^ ^ ե. ե՛^ 
կէոյէյակսձՆ էրկրպսէգեւ^վ^ ՚Վ՚ւ/՛^ ե-ա , ե. 
՚եւփւ յօւմօթօ^ էքաա. ^ւքէ>^ե • քլ յօ^ւՐ գիշէ^ 
րի աԼ-սո^^ր գսւշա ւֆ ,՝ք1,ր մ֊ո^վձաււլկաքթւ «*»»,». 


«■•/■«/■ 


. էք,^–.. 


.- (>»,.-» VI 


*ձ ՚–»–" 


՚^-« *–^™ք 


1;. »»», V 


էո–»*"յ 


է>>ճ., 


ւ Տ*/* »■ 

202 4֊օ.տՅ.\Ատ<ւ–ուհւ>–ւ>ւ>\ 

^ա-ր ՛ի Նւ/Լ.%է . և. գէ—պց թէ այե կ պսաԼ, 

ձսս^ւէ՚րԱէէս հ՚-Բ • ^ ՚՚^է բօ՚ոե՜իէէսէի1ւ աււմե^– 
%աքե –օէ~բրք , ոչ^ Տ,..^կաւ. Գ ՛ես. ա՛ո 

րիս.«%իս., է գն^^թ ս... Հդյս^կես.^ յի .- ե. 
շ/ք^ «*«. յէլ ^,^է^ոբգ դ 4՛»/^^ յե^ր>^ »՚–ղ^ 

\յլ. %ւէ, սառաէէօՅ^ և. աււէ . ** ՚|«*»ւք ա^ար^ 
^ակօ^գ և. ղիարգ իփքշք %օ,իսաաէւլպ^պյ. 
ե. պջբ՜ ու%իք առ ^^ղ^ւ ՚^Գ չէ ^՚"1ԸՐԳ • ՚* 
|,՝<. ՚ե^ա «,յ,ս.յԽց«։ե &. ասԽ՚ն . *« <>^թ–չ^ է 

այօ ա, \^ յաւ-էւէ-ր կէւ֊րակէէ տեաթէ յ4««^, 
ք1»րդ% իսքեաէ^ Լ էր վչսռէ^ալըէ^սավ^ ե. ահ, 
^7/2–, 4""»՛»^՛ ե. *ւՅն ՛ի նո^ան^– ^էսէ.էէէւէէսցհէսլ 

աքիաա աէբէէՏԱսւթսւթւաիա , ե. սե աըսք ւսււագ • ե. 

ց—՚ւ– ւ1օւաե Լ. Հապորգէթէ ամեխիդ^ է ՛գ 

||^ • ՚* \^աե^փա1^ւաի ւաէտրկաւ.ագապ^ուէ1ձ 

/էր պա^օթ ե. աղօթիւք կա^արէր գսւա.է։.րէ 
ի^ր, ե. էՀ«.« ՛ի կաաարե^^թիյլ պք՚եչս^փ, 
՛Գ յ«րյ»»յ՝ երթ.այր յեկձ-ղէցթւ •»■>-/>/■ |)<»^. 
Փ աճ օ աի Հւ \^վ^1^^ա. ( աէքասՏևէր ^ոէՀ/^էէ ^ Գ<^^էէգռ%Ի գարձձ–սէլգ%ա;ր աղօթկ 

սէս^–. ՚՚՝(*.շ^/». երթ ՚եիսս, ՝ի ս,ա% քո , ^գար 
էսյսր . Լ յկ աա. քևզ^ յ ա^ . պէ ^գ սչքԱ 

%սէկէբ ^\^ռսււսււ^յ՝է Ա. գ%ա^ ք^Գ ՚^եՆ ^ւԱ 
տւփ^, ՝հ էոաճսէր ւ^^ամօ.էռրձյաա$է ե. գիպԽասւէ.. 

կե՜սսււ. գոա-ռօ՚ն , Լ. գգՐշ^/^ աղ^թէքօա յե՜^ 
կե՜ղե՚պքա է ե. ա/աղիլ^ չրգսււ^ ՝ի րւրճրթն է 

ե. օէհ՚—աևէր զ1ք կպք^^ ՚"՛*– ըեթեբ %ւՏս >ք՚1՛^ 
էոսւե^ , լ. պիճկհե ր^գ ^ւ1ւս • գաւրձօււ. ւսռ 
ւ&րձսւկա/^օն Ա. ասֆ • *^ ք^եսէօ դ^՚՚ք ւսս*–« 
^գ ի^ յեղագրռ1.թիւ% , թք; ււիւպ՚գ վ^"^ 
րէէ» »ք–ւքդափաււոա.1Տէուււկւ ղկես^ս 0» < ս. 
^էսսօւթես յ րո՜յ կս»ՍէէէէրԽաէ « պր պաաէսէոժսէ^ 
ԷՅ^ (քւ՚ք"ւս>Հ><"ք֊ս օււուոր ե. ղ^օւղօրգռէ֊թիէա^ 
1^1 , Ա. սււյօթե^եր ւ^գ %օաւա > ո (լ^^ կթէ^ 
ախ կաձգՆէսւլ *ի ^իէ,ա^գա1է–Բ ե%կ՚է^ սէպսւ^ 

^կ^ե յսւեգիւքէէձ սհււչսնոխ \^բօւոլ.հէ^ ւ և. 
գ՚՚շէր արաասօւօթ թկ՝ Վւաբգ խօսաօվաեեււ^ 
Տ"՚–Ք 1^«՚*–«»""՚է "*.ղ^փառ ,յս>քէռ%6–ա »*լ 204 4֊աՈՅ.>.».)լ&Գք|Ա>ք«՚1՚հ՚1. 

"^/^ ^Կ^դԻտՒ • Լ՝^ ^՚^՛– ^"Ժ՛ ՛ի –"՚-քբ^ 

1>Բ ձ%աւ.ն ՛ի քր,,.սէՆ , %ոքն 4– ար խաչէյս.1,^ , 
՚Նւէքն է օր թաղէյու. , 4^4 ^՜ "ր յարե֊աւ. և. 

գաըէք Հ– . » 

"– էք^ ռւդ^ըսփէսռք. ւ (^(. յւււա–ոէ.ր մէոէ-մ՛ 
յափչտսէկկաւ. յ;,,օ^ ՛ի գր,..խ,ո% , ձ. ^ռւ.^իՆ 

պաքք յհ^ղու^ս.^ գա,է% Լ ջ,ս%սչքթ. յարե՚եալ 
Գ ՆառՆ կև՚1,.ս^ , լ-է, ս.պ,կ.,ս^ագ մի քոյս 

Յէ. ե. ..լմի ., I,–. ™,^ Օ^^ . «Օ^^է-լ 

ձԽաափ պիաըգ կարկ գրեւ աւաւ.անց կ1է%գանի 
էքատանց > » | ^<. ^րաէք-աբէոօք ՝է ՚եոցս^^ էէ-ր 

■|1> • ՚՛ I եէ-էձսէիոէւ օաօէպւէէէոսւկսա ւոԽւսս^ Ծ՚Ւ1"Ա6էԼՒ ԱԱՈք. ^ԱՏՐք>0.ք^Ւ 205 

պասասւրս,.^ , «ր չ«րր»րգ.,^թիլ.% խ^ա«,«փք^ 
՚եԽ^ւսն ՛ի ՚\Հօւ^ձգէ։ն 1 ո 

կԸ . « I ... ,^լ «ՅԼ ս«..րթ Լ. ,«Խսս.%ող^ «,^ք^ 

խոռ ւէ՚օլ, և. ւի ա%օօպ,ր ս,%աս%ովք ձ 
գ«՚րչ^ և. պլսդէը 4<""՚՚Հ ■ « 

՚հ^Իտ ՝Հ"»1՝փիւ«) աե^ս^կ, ղձ^պիսկապ«ս%\\Հ^ 

ղԽ"" Ղ\յգ^"1՚"։ւ ք՚"ղչ"քԻ . պթ «ր կ«^ր «, 

է՞/»*՛"* • *- ղկպԻՓ"՛՛^ ՊհԽւ՛՝ Բք»"ւեալ 

՛Ի յԳ" Գ՚^էԼ. ՚ւթչք"– ցպս-րա^ռ^ , |.լ ա, 
..է \\՚էղԻք>՚ս կ\;պիՓ..,ն). –՚|.»», րս.բք, գ^ր^ 
հ»վք ղարգար^ալգ , ^^,գ եղեր է^գպ1^ս,ո 
|>^ պա».ա«խա–նի ես.(\;պխի«.–ե) և ս.ս^.ս\\^ 
լփ՚ն յ\\ս»ա^հ.յ, կր և չչ^րս ՝ի մկ-ել. ղի ^«,. 

թէ՝ նա ^ր ն.րռ.ք.ելղտո..յ.կ.Ն | ձ«–«3ւ^,« 

յ. . «11^է յի »ոպ.թ Լ զգաս^ \՝ձթա«ս^ 
քի սձուձ , յեա էքօղոէէչխ •\Նսղկեգո%ի ւ/աւշթ 
յերկսւ.ս բս.յ^ա%եալ ,.,ս,րակա^,.կ՝ թֆ յո^ 

ր՚՚տ ^""ււ՚րգեՅԻ ՚ ^՚֊ ^"էէՅ^Ր յՀ*^"""–^^ 3*՛–֊ 

^անեք^ %մ;ս . Լ աես«/նէր Լկեղե^ մի եբկ^ 
խ,,րաէվ, , ձ. մեձ խռրամն էր մերկ Լ. ՝\\ս.դ^ 
կեգ՚՚՚եիկ մի ՝ի ւիերպւ , և փ՚՚քր՚ն ղ».րգս.րոլ.Ն 
Լ ճա.ւ.սգա^ա^պ. Լ յԼ^՚նսվ մի Հրեղ^է ՝ի 
.(երա, ն..րա , և ասէր՝ թ^ « | ՝բ.իս եկ՝ Հս.^»^ 

ղեաց, ՝իբ.՚»յ ^՚»յ յ՚՚^ր"՚տ"ղ^յգ՚ո \ք. էր 206 <).ս.օս՚Ա).էւՍ.<»11հ114+\ 

^ւէւճ^^^Ոէէ փսիւճաԻւեգէաւս էլ պատկթւ ^սս 
ե. էաքստօէե ի թա^ռԼէ ե. ^յաէէւկսւրհ սստա^ ՝ի 
գսւգէսղսե էսււընթհր գսրհղմաեքա ե. է1էււէ , 
՚*՚|*^«^. ե^արք, «ր ա». իա չ^ա/ր սպ^մԽ^այ 

ասւօ՚ճսէօ. ^ս՚շ՛ դչ՚ձ/^ "Ր իր՛»"֊ կ՚"րեէի ^էրՀ. 
կու. բ%ո^թ1ս.%% . \;^ փ»ս% ա/եորիկ ս.ս,՚նի% 

Բիւ.%% \՝յ,տ»ւ.հ»ք, որ ասեմ՜ձեզ^պ^ս ւէւս՚ե 
ձեր պգււէ–չո։–թԽօԻւ , ե. օբ ^պ/^էք Հա"^ իմ՝ 
թււղ»ւ–թիլյէ է1է.դդաՓսւօ.ոէ–թե՜աււժրն ձԽբէէվչւքք 

%իս% ր%ակե^ալէր օՅե ա/ր սքսւ%չեւէ , ոլ, ոլ 
առ%դ,ր ի՚կչ^ յաւ-մեք^ , բպքց սս,կս,ւ. (ւա՚եջար, 
–ՐՎ, ւ^&Ր ղպէ՚"ս% իէ.ր . և. պէ օասօէիկ Լ 
յ^^եի յասեգիմևԻւկււ ^\Հադկ&–գռէ,իկս՚էւ , ըս^ 
պօէ%օէւ. ՛ի %ռցօւնէ սւան^աձօք . քաեպէ ասէր 
, %ա՝ թէ «Հ,»«, ա.%օր0.»^թե սա՛ն գ.^ ինձ 4«է 
՚նապօւդ^ ՛ի ւռեէսձէքե իմ՝ ^ոսսւ , ե. ռ* կալ. ■-.=,, Օօօ^1օ ր Հ*, »ՀՈ,՜(յն–,(յւ–.Աք 4 –1, փ»–թ–Փ 

I առրա–ւա սպւէէեաւ. (1 սւդե նսւիսուսս ^^ռոէհսթ 
թսւգսէլ,ոբե » 1ւ ասս։ պսւասւռեոէ՚է– քՅսէգսւ^, 
–ա-ւէքէոա-թիէ^ե ^^ռոմաք գ\ս։սօւաեգեո։.աօւսէ * 

յւԸւ %ստօէէ– յաթոււ թագաւռրռւ-թձ^ան՚ն , 
%Օքեէգկս էլ. %ււբսւ ^ւա^^ե Հայո կօւմէէւ^ 1"–Բ– 
ԽաՆս է \^Գ /"քր^ էլ. պւսւսսւռ-եկէսէ– կարգ ե՜ձ 
կէ՚ղէս՚–«ք ե. բ.արձսւս. խաղաղօսթիւ^ ^Հօ–. 

ղ^Յ՚-Տ ղԿ^՚Ի ՚^-լչվ^ ՝\\ս.ղկձգո%ի |,՝ւ– <^. 

ռաւ. \)արկիա%հ 1տք""լ՚՚՚Գ»վԻհք ՝ի պ՚րՏ ՚^ 
ռօ^օ •քէսմաեաւկքւՆ , թսքէսւէ^ււրԽաւ ՚քըՅ ՚"*^* 
1>ւ. ՝ի սոբւ սէմի թսէգաւււ,ռրԽսւո ՝է Հ.ռ–ւ՚մ՛ 

\ է^^ թրակս»Փ ւ"զգ^*՚^՝յԻՓ՛"^՛"^ \X^"Ր֊ 

կխ%է^^\^, 1,՝^ ՚ի^՚յե ՚^յի թագա4.պ.1քայ 
^արււիօ ^^րռղէ ե. սւրար ^էօըսձւէւ-էՏւ ՝\*էր^1Հ, 
ւաա%^Ից . Լ արար պաաևրապմ՝ ^գ Հ^աւաԹք^ 
է-օիա I ւ^Հ. I է-է-ռԼ էսւ՝ զգսէ^ււտր ֆ՚֊ր 0^^1էս(. 
՚եի ( ե. կ՚^^քյ ւչէւա /Յսւգաէ,ւ^ կռ^յսւ%օէւ ս^ 

րէ^է,^, ՚։՛ . Լ ^■.–^^,–4.» ™^, ,-,»-*. 

^–^–"֊ ւ*»4–*֊յ՛ ւք«™»*– 11<*»–*ւծ յ>–*–*^« կէէար ՝ի ^^դ.ու1՝^ , ե, յեսէ ասւկս/ւ.ւս– ը՛^ 

*/»- ե. I օլ.ք<Աքէսս կեսսւրք > 

1$ր է \\–ս,ղլօք , ^րամԱԻւաւ. \ եէ^էձ1. թսւգաւ.^^ 
բի լ ե. գոչեյ՚Աէ– I եէ–օնւքէիպօւիււ * |/ւ– աստ 
՝ի սօքն էէայւմեսւկս հ^ղէւ. կաւքր^այ ՛ի էլո(^ 
«.ս,%գնո..պօ1չ.ա , դ, ոլ էր էէալ յավաեէէց, 
էւ. սէքրե^սս– ՛ի ^"^ յիւհ^ւ^ ՛ի հււվյ I*. էլ 

(ՈՐ– յ^I^*--•«■^^//■՝ս*^/'■*"յ4է■՚ձԼէ"V*է/-*^•• 
Բի.% Ս՝յ1–^^1«ք յայի 457 ■ 6* Կ—-"– յ^-ւ^-լ 

^– ՚^Դ––/^–^ <^ 7 »«-/». 1ք^/.–.1–.. .յ-յ/ ։4Ճ0՛ *- 

լ.*֊.^ . յ-^ւ 467՝ Լ՝՛– է–– յ–&ք»*յ>1 հ*–լ4*–է Ո֊ 
Փ^բքքա.. գյԼգլ^.ա, գ^–.–*,/™ . –^ *-,-*,-.**/..* .^. 

Տ"*»^» • -/-»*- •••իէ-ւթիէ.% էբ յ–յ,է Հ>>,^. ^.1 .^^ լ 
Բ^ |>ւ–1, ™–յ^», 4.,^^ յ( ^– ^–1^ «յ» յ^–1*^ք 

^-^V Տ––**"՛ %*■»֊ . ՚բ էր Գ քա,.էքակ^% ,^»–,«–,. 
«*, է ^–4*^^ .;^^ 474– է *^^ Հէքք^ւ > ք-^ր– Մ1՝ւ>4ւտէէ.ւ>՛ աաք* ^օտո֊օրքւ֊ 209 

^•քգսւէ. ռչւն պ^եպ օէյէա Ա. աչ կւէպւա^ մաաՔւօք 
ա.ա% 4՚^1րէ թէ ^–ա–էռւ* կխ-րակէի յեկձ՚քէէ^ 
էէոա-Տէ ( ե– պ»քք Ր^է. ՛՛է* գւ՚բ^էւաե% ւսէէ-էս-ր 

աօւ,պօւիւէ է «■ կսէ^աւԽօսէւ. ^իպ աի % ե, ոաւ^Ւ 
Դ։աէքէա1ք ասշխար՚է ե. էէւկՆ աՏեէիե անաժէւՈւ • էլ, 

էոե-ղիււ էոէոքիս * Հ՜^է– յայեյ՝ ժսէյսէեակի Ճ՚Փ՚Փ– 
կւձ քօւղօ^ ՝ի ^ւրմմսԻէէ Ա. Դ կպքՆակսւկք 
է^ջե^^աւ.. և բա^՚֊մ՚քա^սւթք ե. գեօղք,՚իքք^–ը^ 
բա.կէ^ «.ա,ակ^1.կս.ն . 1;^ թս.գս.^»^% \ *. 
է–ւՈէ էւււ^ռսււ.ռւ–թեսւէ1^ մԽւէ.էԱ1^ • թսւգաէէ–^^ 

ւդ Օքէւէկսէսե էսռ քսռովո%.թիէՏե ե. Աէէ֊եր "՛է– 
խարԳ և. Լկևւ^ց^-օք , և, գ^ս՚ա^ ա</ձ–%աք^ 
խՏա*ւոքէւ,՚ն թէ ՚է՚՚ղո^ ՝^,ւաէդկ1էգւէեի Ղ^՚ՁՐ"*– 

•Նարա,, և. «բդի Հ\ե1».%ի՝ կոդյԼձ արե..եքք^ 
թօ,գ,սա.«րթ. . \յէ.յեա, սէմի •^շք ե^ Հ՚Տ/Ր 
%ոբէս ձ>ձՆ^ ^ է՚բկքբ-Բ^ԳՅ^ ՚քԳ՚-^Հ^ 

ս 210 »01ՈՅ.%&«Լ<1^հԹՒ1>% 

.Ք" *֊ է^րքրպ՚-գէ քձզ^, դիր պթ.ա,գն ՛ի դ^ 
ըւ*–ր՛ ^օրա ե. գաււ. երկբպւաւգձ-էաա ^ճէ ■» \ք՚^ 
411րւէտ էէ^հսլէէւ , էա. յեսէ սօւկօւա– ՚գ՚ք աքռօւ*. 
•սդչսրէ I Խէ-քՈէէ ե. ւռբսւմեա՚էՈէ յւէւ>աււՔ ■ (ք*՛ 

^Ր <>*1"*ւ յ\^յ՚–քի ՚^Ղգհ * ^ ""է^ձ^Բ 1^"՛ 

փա.^ յս^,էխ •ք>ս,^ճ^ք «%/՝ ղի է^կաչյփ ը^ 

%»., ե. «լ (֊-«.*- 1-է,. 1՛–^ թ...գ^^կս ^ 

ԿԿ «*■« ՝Ի թ՚^գաւ-^^^թե-հկ ե. ևգ պէդ, 
ր.ս,ր խր ,|՝–.»»/^^«. , «ր էր .գ՚եշձւ. ^«ք%^ 
փս,ր ս.պ».ւ.ա.%1ք.սլ ՝ի \ է,.^է յ^^՚-ԿՓ՛^ • 
ալ օսւրսւյե՚ո—ւ– (Յւօգէսա-քր Ալ սւրսւր ղէէրգ^Թ 
էւ^ ^՝ս.բկ«ս՝կէէսս.բ, X;,. Օի–ն,.%փսփ,ևաւ. 
յերկիր^՛ Հ«պ.,.»յ՝ թ«^ալ պթսպ.ա^^ր«ւ^ 

դարեա^ . 1ւ կքե ի^լ, ^յրկս1ևէ,ս (1> 1ք1խ աա. 

«աճ եքւկռւ, . Հւ էր *ք/^2^ ^ 2^Գ՚"Գ^՛– ՚ ^ ք& 
րէր էաւյԽ%սչՐւ օէ.րեբ ^Հէււղկեգւ^^ 4**"™"է. յ.էս.յ ^՝^աի^ա ՀՀ՝յթ^»ախա) ^բագւափ 

աԽ^աալ. ւ^գ %ւՈա ՛ի խաղլ^^ւ֊թիւ-՚ե , և իո՚Կ. 

յ(> ե՚եւէե պօրո^ էօհ^ ՝ի \^ս՚օէ,է^գՆււք.Վ1օյ/էԱ « 
ձ. ըեկս.ւս,՚ե քսէղս,^ խ՚եգտ,ւ.թե–ա$1բ. , և. վւսւ. 
իև«.^ \Հ.^իւէ,կո. ուպ.^»1^յէկեղեյի յխ 

1ի»^ս.9/.^«/յք<.<9 . ձ. «»հբ ՝իրռ.րգ՚Խ մի ձ, 
փօէկկՐւ յէսէ1էէ%աւսք% կողմօէեց ւ Ա. գսէէէ%սէ^ 

էէէէ-յիէէ պօրապե-ա ե. ղօրգքւԱ ի».^ կէսէսր *2> . 
հ. ^^է տ/եսրիկ քպէձօււ. ^Լ^աեյիււէե. պորգթէ 
օ^արթ, 1^թերցւէղ^էէկեղէյւ.»ք • 

<*■» պաւ^րիս^ւ^ \ յք(^էէա%գրռլ. , օր կօ^ի% ՛ի 
^•էէէւաի ՛ի \սսւէ/ւսէ%գ՚Խէ1^պՀսիս, ^ւռքէռէււՆ1րլ Հս^ 
է-ասէօք իէաաօէօսաաօա^թիէ^ * էւ. Նսռօթ էոոույե ՚1» Կ-ք Դծէ^ 6–^*–» *- Ա–– ■/ւ–» *լ–*–է* –Հ* ՝,օ<.>հ1^ ^^ 212 *օյու%ււ."ւԱԳքոԻէ»–Ււ>\ 

ււի՚ե , Լ ասացէ՚ե թէ՝ *\\՝եքյւ^գ ե^%^ 
\յւ՛ թագաւ^քձ առէտեայ յձգ ամենս^ հբ^ 
1/Իր Լ. ձէււէւագրձ^^թւ ՝իգօէէ,աեռւ.թիլ^յ։ւց1» 
եէ.թ% ^ա/փւ-ր ե-պ^սկռպււպթ , և. ասա^թ։ թէ՝ 
*• \գդռվէ>ֆ ^աա-մօւքձ \ եւ-ոնի , %պով&^ ը^ 

Լ՚հղո,1էալք եղ^յթ «չ^՚^>վ»^Ք ՚ե-յ՚-^^^կ^ 
ւլեկաւևալ թագսււ-որե 1։. Հալ.ս,՚հե;սլ^ սոսէՀ, 

•ւէօէ֊ււվ^ մեհաւ. յ^^վ՚ոք։ յէւթււռ% է՚^բ , ե. 
ա%գ կս,ս.արևյա^ , \յւ. զ^ի.Ո,թ^^ս յ\՝1ւԽ^ 

քք^Ր–^1տք1՛ է ե. եգքե իէ-րևօ^^ թ>4պ.սէւ.որ 

րիստւ^^ի^ , ե. մաևալԴ Հ^ սարիս,՝՝ ^ակեք,^ 
պէ^^յխ% * \*սկ ղօւտն Հ^ո^յ^և^է-սց գք^ 

՚եայևալ ՛ի ^Հսցք ՚*«^՛" կոս,..ք^յի՚ե . Լ. ^Հ,«^ 
սւսս յՅ–սէգսււ.յւըձսէ^ Հ^եիւյ սւօ֊ստ&ոիձ սա. «•Ւ1-13.ՏԷԱՒ աար– ^ԱՏքար*Ւ 213 

<> »~^ թագ,^ւ.^ , ւ ղշ^թէ^ս,^ ՛ի Հրէքյ 
էէէսա՚յճւաւո^ օր^^Խէէիե հեԽք^ռի ասւեէէւյւ սբրոխ 
\\՝՚"էէ։~յ՝պ) • ե. ղգաէալ Հ,,^<»,»1 յ\Հ1,^ք^ 

(^ յեսէ էէէքսոբիկ մեէւաէէէ, թագւսէ-ռյԽ Օ ձ–^ 
աէաւ մաթսէւԱէ սւէԽա > թաք֊աա^օրԽալ օէւա 

՝^Աէրաի^, գառն ^աչաձ-իչձ յւրխւաւէ%է/ւ^ չաբսկ, 
էմօւ^ հղե-ւ– է ե. կ՚"օ. ղթագսւէ.օբւէէ.թի±յ^ւե 

յւորա խաղաււՕէ.թքւԼ% ևղէ*. քբիսաւ^էք՛^* \յ^ 
թագա.֊ռւ^ս.յ ^Նասաա» գ աևղի Օ Տ/ե«Դ.ք . 
ե. ըեգ թօւգսւ։–էւրէ–^ գաաւ. չարիք ՛ի ւճէէլ, 
կուՏԼս գպրււպառ1ւ լ ե. քՈէ-եօէա թագսւա-օ^ե 
^•սրկայաւ. Լ կօօաբևօ,^ ղամե՚եպխ գպբ^Յ" 
\՚^ստօւհգթւէ$է.պօքսի ■ |^^ սռրէս ^րէոմանաւ, 
Հ^նէ^աւ. քաղսւ^ պոր *^սւրսէ կռչին , վաս՚ե 
օւնգ ապէսեէսեԱ-աէ^ ո |>ւսՀւճ–Հ , ե. ւաաա-էմևե-ս՚պ 
^ս. ՀԴասաաս յա\աԼ% իւ.բ՝ \%ասս,ասոա.սր^ 
^ս Ա՚. |;֊ւ. յաւ.ու.րէ1 սորա ՛ի շարմ^%^ յճկ. 

թսւգուսօրե՚ա^ ՚Գէէրււից ||ա.սւ Լ\^սէ,աւօ) > էւ, 
^աէ/աղասպ *21 ձ՜^ա/ր նորսւ ^ւաւահեաց ը^ 2Ա յ.ԱՄԱ\Ա»|Ա<1–քռԻ0–հ1>է 

\–աու.տ՚էւ սէժս ե-րկէէա. • ե, գէււրձե-ալ ^բայԽաԼ^ 

թ^ Հ^ււ. ռմաքե՚^ա– ույ բսւէւիէ– ^՚^<– • ^ </ււշ(^ 
վեալ ղ«րս եկի՚ե յկ՚կիւձ \Րջագեաս.^ ե. 

առ-պօքաի ե. իմօատռւ^ ք ոհ> սւսւս^ թաագա»^ 
ւ^աէրիե էլ. գբե-ռււււ. կ$։Աւքէէւ դսէէէ-րր \ ւււոռւ–օէհ%. 
ի-^՚Հ Ա՛սել ^գ ամե՚նսցե երկէր . Լ /«քՏլ 
գ՚՚՚ց Լ1ւս։ոսւաօ 4՜ւ֊ ԱէԱ՚^էԻօեհռօէէ. յ^րկիր 
ամե%ա^է \քւ, ե-ղէւ. յ-իոր <&ծ– ՝ի \–ՀԱՕտո^դի^ 
%ո*.պօ^ս թէ զ^՚քրրոբգ՚ււ-^է՛–^^՛ խաչե՚ն . էլ 
1էխւ \յէաաաւորէսկօւնթ ե. ապսւօ-եէսգս^ յ^ւ/էլ, 
թէի^ ե– սպս^հթ կկց մի ղ^մ^^կի. ե. 
^^թէոս ^ա,րայյեալգնաց ՝ի քաղսաբ^ , 

^Հաքսս յ՜սւմօուսէկր էէբե՜է-ե՜գւաէ, "^(Ր՛ թ՚է, 
%սււ.որ ք^եՓքսիաէձոօ էսբթեւկիակաղոա , ւդւ՝ 1Է 
1\–նրֆշ։ա,, ձեռնս.գրե«.լ՚իԳ»,ր»սէ ՀԴ^ի^ 
,բ«ա. , 1ի Աէբսար յ՚՚ւ՚՚վ^ գր1էս,%ս .,է.ղ.լ^փս,ռ 
Կ^բգապԽա«,.թեա% . 0»(ճճք քո..ս,^ թա^ 
գսւսռ^ (1\^Նաաււէաււաա) ե առպ^օւէք Օէօւրսա. ՝ի 
ճ^սաօւեգ^ոա-պօ^ս հսքիակաէպօռռթ ե. վսարդւէւ^ 
ւ^աօք , ե. մի յ^ր Գ վատգւէէպե-ւոադե ||ճ–<.^. 
րէւսեէէս և. էւբկէէա. կսբի-բ քա^էէձաք յձւգ ՚եա/ւօ. Խ. ՝քքաաէէսքէրսա թւէւգյւ՚է.որ1ւ ^քԱաու^թիւյէ սսւ^ 

^*"^™յք** I»՝՛֊ Հք՚^^՚՚՚Տ թագա*.»^ Հսա^ 
1Ա.լ Դ գհրեպքա%Ա% կ^փխ&այ վքրսքի լ–«^ 
յ^.^ \ է,.»%է ձ. –^.«.զկեգ^ի , ե. այրկ.ա. 

աիաս ձձ֊օ-՚Նագրքոքյք 1քպէււկապւա ՛ի ճՅրսաւ^կ. 

գր՚"1ք • ա– յ"**––՛–^ ձԽօ%օւգրէէէ–թեւէԱէ րէ-րպք 

էէւս էպէ ա. ք՚՚՚ք ք էւմւււ ւսմԽեաքե ւապսւււաէ ւատւձ^ 
գաէս^/գւս^, ցսր <շ2քաա.&) և. ա֊՚Գ՚ն (^^ ե. 

Հ%է««ւ( յ-ւաքււէհւոկքւ էք (|քւ2քոք I։ պիւէկոպւււա , ե. 

դապեաօէ-թիւ.%^ \\ևէ.երիօ1եւա պտաբխէւ^ 
^^ՆաիՈք»*– * սյք» ւգ՛ ձե՚տէ^ագրեսսս– ՛ի 1|ուն 

է-րէ-ք-է-ա–՛– ^^էէււե ք.րաէ–ա1է ւ յքւ օգւար ճէ՚ււա 
ե. չաբւէւկանէէ ոէ-դււյափսսւ գսւէ.ա1աս1^Խէսե ^ 216 ^ու0ւյ.–%օ.|)Ս.ԳՈ)ւ>ք»ւ>ւ՚\ 

||ա.ա՚ծ (էլսէ<.ա«ւ) մուքրվէսալ ք^ս՝ և1խ ՝ի 1|<»/ն՜ 
%պ ^էօպաթ ալ Հ-օւօ. ^–՚ • ս՛ սւր՚՚՚ր –էր ե. »* 
կոէՈէէրքոււգ էխաէա$Աէ , ^թ #>« ռձաւէբգեռ^ւ ^եէա» 
յւէրէէտմ՝ պաշռ,րե^աւք ք^ր գքաղս;^, . և. գսւր^ 
ձտւ, Ա/ե յՀ՚՚մքւթ յա.^^ մս,յաես^ և սաք^ 
տիկ ՚ւ^դկր ^ռաա • | յւ. եկեաւլ կր աօ. %աէ»ա 
(5»Հ4™11ք, վ^-լ^սքԼ Դկս^յԱլ, Լք-ք.. 
ղգ՜ր յեՆէսօաւեպ ա^բմե-ա օււաքօւօււէւ^ւ * ս֊ ը՚գ– 
պղ^ •ա,յրօիձ աահր • ՚՛ \^րբհցկք ղձէգ^ պ՚աՀ^ 

Հաձ.՚Հ>Հ՚ս . կ«րեչի քսէ^ւքս աքս Վք՛՛՛՛ ՚^^^Տ * 
ս. գոէ– վսւէսՅՏէօւհիէւ էս ոչ սէեսէաէեԽա աօէ^Աթ 

էլ. ՝է 0պւ0շ6Հո/ • էլ Խկն սաձրե ւ. սէսստիկ էլ. 
ե-րկէօ^ ^էա1էդ.երձիւ.քէէ.րԽօ^՝^աբւփկ^ ը^ 
կըսսէե "^Լ. սւկւէբ՚՚^հս՚լյ։ ալ. ղ^ *^էեաւքէ^ 
թւ փւս/տե–^^ ^հրգս է ե. տւսրէէօւլ աւօ.. պ–^ 

^օէմեյէ սէրկքւե ՝ի ւքԽրսց Լ. ւ^բե^^՝ ^՚Գ^է^4 
կբակ 711... 1,.^ թ^գ^^^-Լ <1|,(™ծ Ի1^ 
գրձէսյ թւչս էւ ^ոկիս աՓ ^ք–։^ . Լ. %^ա 
աէ^քաբգԽցքւե ւ^ա ե. ՝ի չուրիս իւ.րէէօ^ց Ոք 
զ՚ւԻ^Յ"՛՛՛ ՚ ^ րարկէսցօււ. ^^քձ ե.. էՏէսռ%ձ–սւ^ 
^^քսւ^է^ն Լ. կ^սէորԽ^ե *ի էււ/Լք աեձթքէ ալ.թ^ ■ 

, ա^ ^ յէքէէ եկԽղէէ^թէ ցքեալյ^ր յ^ւէ^ւ^գԱաէԴ^ աե– գսզէէւօւկև–^ ^^չօէկէ^ Նկ^բհ—լ^ Դ ի–^՛ 
րա%% . I,. Հ^րյձալթէ^ .7վ^է . և. ա«և%՝ թէ 

քէեսե^-է*. քեձ ՝ի էոեպէւա^ ե. սաւււց • մֆ էէ/Հ. 

թււ^ , յօաճէձէՐ զքաղաթէէ ՛ի ձ1ոէ.ււ ^քռ ա \^քգ 

. ոչ ե-ս ւառի դքսէօսաւէ > "ցք | աաւ/<ւ.սւծ« Ի*–^ 

կխխ֊Ր՝ թ^Փ՚-ւ ՝Ւյ\՝/իք^ Հ&ե^ձ^լ. I,՝–. ^ 

Րկթ՛ է\\ՀՒք է^ .•լկ.~րէթ է–ելս.«,՚ւելք«^ 
օաքք& է ղի քսե ՛ի գլիէսււ-ռրսէՓէ Հ 1լգւՁէ յս2սւ«.&ք 
յիք՚ք– ^բւռւ-էէր և. խո^հէՐէր , ե. յսւ^ւս^ա^ 

ւաոսճ.» եկե ՛ի \1քր1^ււ^օք գհա^է ե. իէ0էէԽօսււ^ 
բք՚գ ^<ւն<ս^յք0^օ*,ււոս ^Ր ք^՛* էայէէէքօպ էր * 
և. չոգ>1ւ. իււարեա^ ք|^9»^ և. աա^ . **|լ«. 
^ւգ ք1*ղ^ չ^՛– ^^բի*–ր ձիաա^ււր և. էքրթւէս^ 
^Խր1ո^ ՝>ի^գ ^արիէ-ր ձի , օբ կսւէէ յէաբ^էուէ ՝ի 
0ւսցձ֊աք*Ո կւ֊յոր՚ք-ամ՛ գնէօցի% է ^ւի գաւյա^ 
%էււ։էսէ~օէ^ ե. սպսՁէ^ ^ւսէէէք • ե. իյօ^Խէո» 
՚^քԱքաի^ ^1^գւէէ.թիՕէ ւաււս1էԽ * բարկա^ւաւ^է Լլ 218 յ.ԱՐԱ.՚ՆԱ1|0.ԳքՈ1>^+հ\ 

"™"* ^Դ^Ր »ՁՐ ՛ի .Բքհ—՚՚՚՚՚^է^ ՚Պ՚Գ^^ 

<Պ–/"^յք) ՚իգիՀ^քի յՒ-֊՚քե^–^ ե. ^«յ^ 

1քաս,նձ.է^րկօա.այթ1՚՚%աա0աաա, ա«.ա^ 
^Տ""– ՛է **^^ ^րյաշխտրՀ^ Հ,՚^»3 ՝ ^ 

յաԽոէ^ խ-ր կււչէ-ալ^, ե, ^րւ^ք^ ոււրա սաե% 
թէ աք՚եպքաի պի^ ք , ար թ^ շաա էՓեՆ՝ 

պա^՝ ս.%վարյ^գբոց.ե.յոը,վք ՝է^^բ^կի«. 
հաա^կէաբ^աբ ^ա^էաւլէին աղօձգռ^ "(^•"7– 

շքբւձ, ^ ա,ա է կօ.«.ար«,.Տ, և. գք»՚–ի է, 
^•ց • Ո լ՝». փաւղվա^ա^ ել ^աԱ^ւձ ՛ի ՚եքէ. Նձ-ալւ^է^թ։ էք-ղղափսւօ.^ ե-յէսթօռսյ ^Ր՛ 

^՚տ/ ՚^՚"3 յVոհք՚'"^^Ի^' «4*/ ՚Խ ""Գ 

կաւ՚Նսէւ , |ւէ՛ »ր,բ ^աա-անթն չար էքռւյովչէքե, (ա֊^ 
Նե^.ա,լք հն ՛ի քա^ս.^սց».վՅհա՚ե ասաիճա՚եէա 

|,՝ճ. ^գ ^ըսեեը. ■նորս. յ^.ոիսքաք , իչի՚«լ 

^ք~ր սյքրճայ ղլսրքօւձիսե սր յ^աաթ , Ա, 
վեց սէժիս ոչ^ շէէւ՛"֊ ^"^Ր՚ե ք յի՚Լչէ». ՚՚Հքրեօփց 
^ամսւեգսւկ օաւէւէո1՚է աւթւէ-էր (^է ԼօէւգաեԽ 
ք– 4ու.ր%ւ (■•- յեա սւմի միոք ^ա,ւո^ ||4–^ 
ա^եբեաք է "ւօ^ա աԽւէ^ ^^էաք • ք էք ՚՛^*՛/^ 
էէւէւրկոէ-թեօ^ , %ա«(քսս. ւսէթաւե Հ%սահււօաա* 
ե. տալ յ–ա1ոււպեաց ւքւսմօեաքե Խպիւպոսրւէւօւ^»է 

*\^էաւպ1կեգւ^ի , ե. պ^օււ^ս^ե-սւԱՁւ՛ յսէթաւռ^ 

Րռ" Կ՚-Պ՚Ք պք–«բեյսՁա ձ. կ-՚ցթ՛ յոԼղ^^ 
փառաւ.թ1քօւն՝ աքւօ^իկ &՚ե , պք^ աւէ^ (V'1& 

»/,«, (||՚.«&.^.). <գղ,^՝ կրէքա, ՚։։. (յ^ ^էքաքէս.՝ ^արս,,%ի . կ^ ՛ի կապագո^ացա.»1ք 
^ի»Փ^'^՝՝՝^,/'^^'Փ'V-՝\^Կ^^"""Խ Հ."Ձ"3* 

Ն՛– Դ յՀ՚^-՚եքբ^ \\–"Ր՚–"3՛ Կ՚՚՚՚՚՚՚^՚եգիք՝ 

I աաւկքու (| ւքւ֊օդիկԽէսք) ե-պիսկււպոօք որ փսէՈւ 

մ՚^Բ ՛Ի պ–՚«^Ր"՚գ՚՛ ս՚մԽ՚եաքե ,ւ1քեէ,դ,սս,րիար^ 

սիսճաս)>պւԳ&պ^օկռպ»ւ, \)՝նբ$–2Տ։..շ/ ., ^ռրյձ֊ա 

ԳԲ– •^Ր^տե՛^ Գկբսէփո^ռ՚ն* \\,սդրս^ հփէ՛ 
ա%Վ\պ^յիշ,).^Վ..գոսխ.աե.\\Նե^.իյ։.ս՝Օյլ^ 

•րէ \\՚՚՚Ր~Լ.՛ "հէէ՛ 11^"– 4^»– V յ1՚–Ծ 

թքա-քա^աւ. էւ. գարձալ, յաթուա. խ-բ . ^^ ւո>>4%6էԼ.>՛ աար՛ Պ0.Տ1ԳԱՐՔ1՝ 22է 

Հ^ւթիկաւի (\)քա,ւաեիկ»օ) . ()*սք^«^՝ Հյլ»ա^ 
|Լս^) է–պիսկսպոսապ1ու^ ՀՀ<.փւէէ–^ւաէ։ , |է^ 

աէ^ս՛^ • ^•ոէ-սձօւ/ւռս՝ \քփե–օսքւ լ ո^ սւրօւր 

թէ»1պՕէ..Ա վէ2ս1աՆռ կօԱւգեե^սււ. հււաք օթււէաե 
էւ ^Լշլսււէկ^ ^եսէՈ^ ասւ,ս^գէաէէց գ^ռգ^ • 
ճ. յարյի՚ն ՚էէորա վսւա-ե^աէ. եր^ավ-որ ը*–^ 
էէսվ պօէԱլ. ե. ղգիչեր է ե. է1ԼՕր՝էք1ւ֊րեո1էւ, .քէՀ, 
ռսքբ1է, Լ. կօէյ1,–ռաէե ւըւա գե1քԼյ^ղյ\ձ է"1՚քհ*–րւէաս» 
և ե^է4. ձ.^ ՛ի յ։.^ՃՓ Թհ՝ "՚յխ՝աթ,ա.% 
աարկք թ–ւ^^ք*՚>)\՝ւէւ^է՝՝\^կեա«^1^է., 
Հ^աւփէս,՝ \\ասս>օ^րաեաք . ^հ ոգորած \^ւէ^ 
րիւց . *\ ^կսա՝ ՛ի \\Իր1լ. ՀՕմիէ,օ.նիա *),քօՀ, 
ղօւք^ • Հ,^փ"իբ՛^՝՝ Հյ^գչոձոաւի . ՚^աայՀ–* 

րէ՝ ^՝սԱ.գէի . \\կ«թ»գ«^ (>»1/ . Փ^^Հ՝ 
\)՝սձս,արի. \*^«.–աաի՚եաւ,՝ Հ՝^ս1,%ի^ք , |՚շ4|է. 
սաՆգբսօ՝ ՝\Հակ^ար^ . (յ.»լ պ^^ մևձր «է. 
^աց էէպխ^ապաս^ՆՏ՛ պըյա թ«.քս,ք . ե. էբխ 
^ս/եյ ճւ «ա^4°՚^՚"^յք Բե*– "ճ *» ՚ ՚^ք /*ք֊ 
աաւա^Խ՚էԱլ եւ^ակոպււս»*յեէէ •գ^—աւյօրա ^,^է«ւլ. 822 *ւյյՈ).»ո.ււԱ՚«՝ոհ»Տ«. 

,5. . յէ՚՚՜լ Ի՚՚ղգւ՚Յ՛–՛՛՛ • 

է,՝՛– ՚ՐՔ ՛է ՚՚ւ՚էէ՛ ե.յ–ւի^ր՚,% |՚»7^–9 
,,պա՚ե«/ե Լլ<է%՚^թ յ•'^բ^"^^' > ** •«/"էբ^ • 

ա՚ե^՝ Հ\՝ս,։է»ւ֊փ1»»է–՚փ ^"՚/է"»™*^ *Ւ ՊԲէ"՛^ 

յ^,.^,^նւ, Փ-Թ–– 7՚()*ճ«՚–ք/՛™ ՚ք (V"՝– 

1^ \ւհ՚ի. գը-֊Ւ է.4."յ1 1>.~քՅ –"՚է^ 
է^աքբքե «.,>.%>»■ . է վք/Խ«կա՚1;ք% ^•,է,.Ա. 
«^ •խ-էղ^–^ չարւ^քա՚Ա^ կա^ա^չր.0. , 
|.լ փձեբէւ ս«պւբ ().«<Թ*»–^ և. •^բօք՚ն ;յ^</Հ–՛^ 

ՏյՏ վյ^ք^ ե. Հէղչ՚ււ –•֊■^էտւ վքք^ք՛– յ՚՚Ւ– 
կէք-ն •|՚.էւ.՚15 , ՝/ւ |,՝^«.".%՝ գլ-վ" –յէ>–աք։ 

կէք.%/,կ^է>. թթ^ ե. այստ. ՛է յլ,^4՛՛– –"՚– 

^օ1և , |,՝ւ ( յ»Հ4«**<^" ■|՚–"/՚ք~<^ Հ|օ1«,.յէ».* 
,^ա^ , ձ. ^^ձ/. ււաղս^յ՝ շ«է–րԼ 4(1».». 4^ Հ»1–փ*^ 4»«.^է,»1 ՛ի ^,»./& . 1–^ 

փսէքթե է։սէ.րքլ \^սէեիա1^ էլ էքսւ1ւբ՚Ն սաէ-բ^ 
|լ^^1/4><"^<– ե. վւէ%բ% քրբ^ ՚\՝ա1՚իէւի ^ 
վա^թն էւրթւէք% )լ«VI/^ս-(|^ ք էլ տոքսւ ւ^աք^էք 
՚եաՀաա»,^ձյ^«՚ե , (,՝«. փյԼքն էւէւր/ւ (՝»Ր՛^ 

^. Կ«^.րկթ . է յււ—է** –^՚՚ւ ՛Ի %-ե 

\;ւ. վ^քգս.պէաք ,ք Գգէ-Յ Փ՚^Ր ՚ 

էաճւ ե. Հյ^ք յյւէ-էէ է ս )^յկ^ ս, 1|<^^ ե. 

ՀՏարգխւ յի,.^ , և. Լ\^վ^սՁ.^է– ե. \\իյէ^ .^քյ 

(Ժէէւգէ1ւէ.պա յա1ւգիւԽւնե լ^աէէ , Խ. հկօու ^ռս^ 

Հի է^րո^ , ե. էէպէ^ւ^ քաւ/էԱ»ճ–աՅ( սթաե^1քՓ 
աքա%,ե. զվ^ւՐ, ^ կա, շ^ւվ\\՝»՛^ է^^Բթ ...հ։.^^^^^^ ^ է24 ^Ա1ՈՅ.՚ՆԱ)10.ԳՈ1Ւ»1֊»՚Ն 

"•^^՚"՝՛ I,՝՛– հ՚դքւ՛ "՜^Գ Ա^–՛*"**՛^ մք, .ր 

յթէ աշակձրպթե, Լ. ||)Հօք ւ^/աՀ– պաք <^սն 
է^ր , ե. ևրթես., -.«. է»^ ղլս^«.ը1ր^՚և 4«^ 
\^յնսւկԽաէք մե^ վաւբգասւեօ^գյռրմէ էւ ձ-^Լ, 

հ^է^՚-՚Փ՞Ր^Ր "/՚՞Հ. կ՚՚^՚^բկի ՚ 

\*ակ օԻւօբկ՚ե չէպիսկ»պ«Աե Հ^ո^Հաք^,՝ գ^, 
^. գս.րձես.լ%–՛ յաղան^ Գս»^գ»՚Աի^ա^ 

գ%^՚ե ՝ի ՚եյևձկ փ»Փ,ս.».սկա՚ե Գ գ,րա^կ^ 

–չ. Կ-բ^^ Ղէ^՚ժ" ^՞;™ ^գ Գէ՚՚Վ. "•/»4"**յՏ 

1)»/ բագըւ.յ՝ •ա.ղ».չս.%օք կ-չէ՚՚Տ ™* Ի^ Տէ 
ապդթևա^ ^1ճէււն<։։պաաբՇք%որէէ1^յւ^^եսա% 

ժւ^՛– ւ^յ–ժ–– գ^ւ– 1-– 4–– *»է ՛Ի ■Ի՛^ 

Հրէրշսւսւկ ձ. աա^ , >* ՚|1»^«1^ էւ սրսօէՈէ.իր1ո^ 
•Փյ՛– 1՚քԿ~– –––––ւ– կ^"–քհ–՛ I.՝"– Դ-ք– ւո՝ւ»&6էւ,է֊ աւոք* 1ԱՏքՒօյ^»> 225 

ձաւ. ձ. արար պաւպւէասէ»ւ.թ^Լն էք/ւյ իւ^ււյ, 
ե. ղգ,,ւ.շս.^ոք^ ղ^էՕԱէ՚ն ի,.ր Լ պ»,շակերաւ,%, և. 
^ախճէսհկասւ, ըք"՛ ր"ւք՚է Հրեչասւկթւ յե-Աէ 
ԿԿ-^Յ •"•֊•"–ԲՅ ՚ 

^»«) թս.գս.^^ր% գտ–/յ դ (5«–«–^™5ւ™ք– 

Գ%գ^ս.գար ճ,ի–1.գ^,«րի^ր կե%դի%ս.ր սսկսո, 
«.ալ դօրավսրի՚ե որ պա^^ր ղգո^^՚է. Հ»նա^ , 
ձ. օչ^ կամենալ, տալ» կւ. ևլ թագա,.«ր% 
է\ար.ք.շք գտլագեա. ւ՚ի կ^ղքս՚ե. \դ^ի^ 
.րք^ք ս՛ գե՜րօքագ ք ս գսք9է$է^ է գԽրԽսէիէե տ^րէէ 
Հւսրի*.^ կսւ^ււաես է ե. պո^հէէէ^ ւ^առօւ \^պէ 

\ք– յս^սւՐ մ-այաեակի կորեաւ. Լ. ս^աքո 
եվ.– ջր..ր^ Աեքովա^&չք Ա.Ճ ՚^^եգևաա^ա՚ե, կլ. 
՛է սոքե ժսւյանաււկս անկաւ. ^"^֊ր յե րփւ1։գ ս֊ "՚ւ^ 
րձայ^Հա^ար^աղաք, պ^ չէ՚եհալհբ \\ող». 
էԽն ՝ր Փ՚Աէոյէ լ իրսւնօւնոէ^ I ե. ասւոքռձ–%^^ սր 
ա%գ կ^ . րսչք^ պէրհք վեւՏւ ^օր ձդձալ^ր 
\քօղ»փՏէւ ՝իիսգ^ռէ^րգ \յրրւէրգռլ.թեօէ^ն՝ ո* 

^•աւ. ^թւ յէ որ երկախ Հ–հ> քս^ ղա^՚նէՕքն 
մէօթգ գիրկ .՛է •■ քէ^բէ-օՎ^ <ո իոաէր « ե. կե–^ 
րէակււէ-ր ժարգդ/ աո.օւէր\ ե– ւօւէ1էՈէարւ խաեռէ.,^ 
թէ աոՅւոքր փողմի • ե. կե^եսէլրա^ւ-էՐ .քա^ 

(1) Ս՝^– թաքգյլ.է..^թք.ն՝ 1ք––լ>–յ 1–, է-ք^. 226 *սյա.՚(.Ա»ւս.Գքուփ+Ւ% 

մաեսւկս ս^ւււքսա եղէէ– , ե. աւ^^ն ր.աղու.ւՕք 

ի /Տ1»ւ/4 |>"ք ւ», 1Ա2, (836) էր յ1\֊–~–^– 

Հ^օկ^իպ ձպիսկււպոււ , ձ. սա ՚Նե-ղք^ր ւչ^աէէ֊օՀ^ 
աա^ձօւչօՆ Հսււ,էէւ%^լ ա^օրկ՚ն էքողսվռ/ե ։ \\էԱ 
ժւպոէ^էսօ օաաե ւ^ր մէա^սւզեէս^ո ււօօՈւչԽԼ, 
Աւս , ճ. շսէրշարե-օււք ւ^աւսէէ սէնաաղորաւ > Օ. **7*9՛ 
ռեսսօւ ՝է բ •սՆւէէ . 1ւ ՝ր յէքբրադէգ մէաււՐ ղ Իշ^– 
րո/ե ե-ղե-լ. ^եղեւլսօէսաոիկ եկԽւսԼ՚ի ւերաեւքԵէ 
ըք՚ԳԳԿ՛՛ ՚՚է՚"Ր"՚՚1^ բքւա*ե՚սւլգսարձսէէ.էե՜^ 
Սէոս է ե– գս՚ոձէոսֆ էէկն Խ ե՚տսբկ ալ. էքդ^էք 
զպւսրիսււրւ է ե. սէեռսււ. ՝ի էքե-րս^ օսւղսւռթւ Ա. 
^ԺՅ ՂՔ""էք^^ ՚ ապաե պմւաւրգ ալ. դսասւ^ 

ւււռ.՚ե, ե. սէէւհօէէսէէսրէսէ֊ եւքւո յԼք՚փր՛՛"՛՛ գեօա» 
Ն՛– ՝Ւ ՚ւճքՏ՛՛* (յամ^ս^ե ) քս.,ըպքթ դձրձաւ^ 
I «^օ^ւա է ե. թու-ուք սւրռե որ պէքրՆսԱւ՚-կսւմԽ^^ 
յ^ս։ն^^սրկ,ձկյ^րկՎ,,դև.փս,ի,ևս.,–յ^ս,օ.ք* 
I.՝՛– ԿՓԺ^ սւղչ«%.չ.«.կ(Փ ի.ր , պս.,»րք,ա^ 
ՀԴսէի-չբՈւ. <1) աս^ր . <* ^ք։ ,,կք , ե^թ.ս,րք , ղձ֊րկ^ 

ղսո( «^ րեգու.%ողս,յ պժ^ղո^ գ,սղկեգ^ի 
եղել, է» |>ւ. ^^։ա.սաքւանոա ռէռս^եօւո ռակէ 
1ւաղըւ.յ՝Հթւել^\ոէ.ռ.Հօւ.Լգւզեղե^ գաոա^ 

գիր մի ՝ի .ւհմ-մէ , թկ Ղյբկէ ա–նգս.յ– ջրՀ^, 

>՚«վք ք՚"լ–.թթ ՛ի ^>.<հ~. ա.ա.&ո.թ&օ.ւ , կա^ռ^աա. 1<^. 
^փրեյ– է^ր –էլ»(–լ, յա4 828. ^Ի ԳԲ"Վ.՛ ^ էէ֊քե^՚^լ՚/արգիւխ իեղգաՆ՝ ւլօ^ 
կըաճն թա^լ, ե. կ թէէձ. կհ^օու.% 1ա. ,^^ 

քբոէարևալխր ^ե^ղէ^ երկու. ^ս,րի,.ր ^,սպս,ր, 
\՝՚՚կ\՝յ՚կ՚1իպ ե-կփրԽմ՝ պւքեև^բ, զՀ՚՜ետպթ 
՚վ՚Հ՚ք ,ս,ւաեգե , Լ չարմե^աէ. %»ք, բարկ»,^ 
թիյՍ \\սս.«^հ.յ Դ վերսյ |>–,^^շ, , և շլսր, 
յ^ե^սււ– .^մե՚ևայ՚հ քաղլ..^, ԳՆգքքրորգ շար^ 
Հէօւ-Տե , ե. աէ&–1ււօք% շ^Նօւաւ^ տան էլ. աոբցլ,^ 
%քոսց և. եկէուէ^,.^ ՛ի վսՀ/ր շբջթյաա. , ձ. ^«^ 
րոքէբ Կա՛՛ 4/՚»Հ. չ^՚-ր ձ– Հ՚՚կէ Դ ,քեր 
գ,^բ յա՚եգեգօյ Լ. բ֊ե^րէբ խե^եյ^ւրթս ձ գռր^ 
է-ըս և. իեչեփէսռս հ. ռակձ-րս , ե, Հւաա է/ևւ^օւ^ 
րևր բ^ու-րէր , 1ւ յե–ււ–1է^^թե յ^ււրգ Ա. աքւասոէյէէ 
՝իպէօպկօ չսւբե։^^. և. սււ–ո^րս թչ^ ^–է-րն 

Լ. կէս «^ կս,րկ.սւ. շս,լ,յ^ե և. «չ^Հրձղ^ն սձՅլ 
րէւ.^ . և մեհ^ ևկեղէՅ^ 1ջր Հէ^^"՚Լ^Ր Կ"»֊ 
ս,սւ՚նգի.ւյ%ոս, գսղսւց /^ւ.^ օր իրրեւ. ղԳառկ 
՝է ^"դքՂէ* ե. ապա պա.ոաօ.ձ–ալ գեա՚ն«խ է^լ 
Հ^^ր Լ .«քրԽաց Փկէղէյքխ, և ապրևալ^ ՛ի 
պս.«»^^ասքե տ. Հաղար երկևրէ^ր Լյխ 
սւաւ.% ^ր, (;*. էրձէ-ձ֊^սւա. յաՆկարձ չու.սէ^ 
^՚ե \»աչ^յԽրկէ՚ես յէէս, կկ ա..ու.ր կ՚՚րրր, 
ս,եաե% , ե. աղաղակե^իէ . « ,Տ՚Հ7՛ "2.՛՛/՛^»^™ . 
Տ^/՛ ••ղըրյեա.^, ե, հէահկկաւ. <1). Լ ՛ի չջշեը, 

(1) դ՚տ^^ւ -***/ յ~՚Գ ^քքկմ՛՛ 527՛ -* "Ս^էք-յե 228 *շ.»ոյ.էօ.«ւէւգքու«Թ»–Ի% 

՚նք^թւ պսքսւաառ-ռւ^ա^ե ՛ի /օճ-^ա օ>1քղիււ, էլ ^ 

ս« գսէսւՕէին ^՚ /ս%գրէա^ձն խքէէսսէ ե, ս՚դօ^ 
թըս է 4– ռմէ^Փ ^սւսԻէիք ՚նաւցա աս^^ 1^^ 
Հսաոու-ահ յե-րկքւկ^ էառ. ^ռսա ՛է րւարկա.^ 
թե՚եէէ . ե– ապա գտթւ ^ասա ՝ի պղ^ձ մի 
Կպէ՚^փե^այ . ձ. կա/ի՚ե յևւբմթք^ / պվ^ձ 
ձըե՝ յևրկա^ե–ալօսկ1քբ^ ՝ի ւ1է1ռք1ւ և. գւու֊խ^ 
ք^ ՝Ի գաւ.ք1Ա , ղի ՜ճւյեաչիյ^ն թէ օւէ ,տ ի^ 
^ե՚ն է Լ՝*. \)է/ձ^վիա լ>՚՚/"–՚՚յ7 "ր կա, ՝ի վ&^ 
բաք ծ»^<–% ե. Գաթի քաղչսք ե. քսսԻ, միլ 
շչ"–բ9 ^լսսւբ՚քոաւ– ւաւպակսՈւի-օաե . ՜ե^ւպկաէ 
և. )^աւ.ար^ ^Վ՚ՓԿէՂէ ԳԱ՛Փ ՚ ^ \\պ^թ«« 

գըլ.խ \;ւս^գ»Հք 1^'կղմ^Յ՛"՛՛՛ շաբմյԽ>գ. . 

՝է^.ս.միրա^.^ոչ, երկիրէ. կսչյ յարեԱ^ւէց |;. 
գիպւոո$փ է ե. ^^գկ՚՚՚Ո է ^ր՚-՚՚բօօ/ կււղաւ՝\^ա 
^րհաք օՅն ՝2է թ սէգաա-ոբհաաա է ^երսէք %օբւա❁ ^յեԱ^խ^ 1–^–լ(յ–^ . յէա ,ք^ աափ. ք.^~ագ^Ն , ^ 

է\ ^^ր-սւ-է^թւ կռդ՚ռ.\ք Օ^՚֊բք^՝ յէ^ր" (|<>^Հ(/> ^ւոէ^%է 
շէ/.է. Հեգիկք կ-աՐկկիր է,\գկ.^ վ.ա–ե գ^յ դ^ք^ճա, 

(2) Ը— 3-^4.11» պ-^յ-^գրի –.֊/–»^5ք՛ ք՚^*^ -*«■* .,^,00^1^ ՄՒ1–06Ե1,Ի ԱՍՈՐ– ՏԱՏքՒՕյ^-Ւ 229 

Գ ժա,ճմե«,կս (^ո..սաէա՚նեաք,և,ւա.աԱ եթէ 
է^՚-՚ւասքէէռքւ^ ՚եէոաս զ^,^յւԽ՚աքււն ի գաւ.աօ% 
րէ–րծ՚աւԵռ,ե. կՕէ1էոոԽսւգ զվաճսէո^օւզսւնռե ^Օ-ռ^ 
ւ/աքհյիւէ սրք ձրթաքի ՛ի Հ^գիկս , Լ փակե֊^ 

մե-ղսւգրե-սւռ մչսօԱ ԼօւրեւղԲւ պճւոե։սէպէԱրՏ՚՚րգ– 
^բե է /ւ ^^րԾս՚քե սէբար օսա ընգգկ ս աւսէռսւս^ 
խաՆիէ |;է. յռղւվե-սփ^ ղօրո Հ^գստ% և ռ,.խ^ 

Ր ^Րւ՚"՚՚՚1"՚ե՜օւ/ • էլ. գնւսռ ՛ի վերւօք ^.յ^է1"՛ ե. 
յաղԹէէաց %յ^ւ երիգէւ անգայ՝ էւ. ^աքահեսւց 
յէէբկրէ% զՀ^րև՚պ/սն , էւ. սւէւսւքեաօ 1քրկոէ.ս քւ^ 
քսսւեէւ աո. ք ^քս.«աւ^օւօ»(ւ ե. Նսէնդքս %ւԴււ պիր^ 
սըե , ե. եպրսեոպոսս ինգրԽօւօ ղէ օւրսուցօն 
^ոսա քրիստւ^ե-աւս • |^է. %որէս քաեղօւ^եալ 
ւաէ-1'քձաէք իէ.բ աղս^գո^ է պիսկոպոս ^^վ^ 
^անՆէւէ անոէ-՚հ ^1^, ռբ ե^ոթԽսւքյկրսէե-սւօբ^ 
սոասէ քլ. ե-ղեւ. Խքէկբբե օրիսւոոեԾաք ■ ք^*՛ «Լ 
ռս.ւ.Խլ պօբա^Խալ և. խրս,խոա.սե,օլ Դ ՚|^^«. 

Գքրք Ա.՚>ք 11Տ • Տ1էս.լյհր–..–ղե՚Ր. 1871՛ 

■ք–ռւքհ • Պ^ *՜4՚–ւ. ՚՚Տւ՛–*–» ^•.գա^քէ. է դ~..^գա–տ, ւէէօււ , սգոււր ՚^սււքռօւգ ռերրկիրհ *|>ս<1^Հ»աքէ & 
եգ %ււյսւ թօէգւէէւ.ւ$ր (^ՀքաՀաւ/* աԱռէձւ , էլ. 

ռսՓ^՚"Տ Հ\րր"՚՚>""^ թագօս.որ յ\^ղէքսսձ^ 
գրի՛ աօ. յ^իէՌթ^ռս պաօ^ւփաբք և քսևդբեա^ 
^ռվիւ-ս աի՚ր ^օաի , և. ՛նա առպբե^աց Ոէ^ 
ղսէփաաւ. Գասատռւէ^ եպիսկւէպռսս և. ^էսկ"^ 
՚նաքս ոոօ Խբթե օւլ^աէկսւօ-աււկե^աե ն. Հսսւռա-էօ^ 
Նսւշու-նչ ^արգսէպԽւաօւ–թեէօւ1բ. յ""ք^"ցք*^ 

և. գարձ—֊^թ, յոէ-գղափառ-օւ-թիէ-ն գեբկէքձ 
՝ք^^է–չսւ%ացէ.ոց և. ՝\^^ա,քիրս,յ,–ո^ < 

(;ճ. գիաել պսւրա է ղի երկք թագաա-ււլ, 
քէուՔէւձ, է Հֆգկ»՚3՝ *■ է^ՐՔ թագա^օր»,.^ 
քժ՜իւյե ՝ք^ւ.շաԽււգ1–ռգ^1^ է "ԸՔ կօ՚ե ՛ի ^սւրւէ\^ 
է-Ոք ա. ռւՏպԱէ օօք-ե-աէ է1աււե •^րկր^ կօւրսււ.ոէ 
և. աբԽէ^եւէց։ •|1ս.1ւք^ ^^սԻէ Լ չըբս ^ադ է աշ^ 
խարՀս ե. ղչրրէ^տասօաւ ՝^,ու,չայի^ ւււ%իե 
«ր ձՆ Հսւպաշ1ւբ * ),՝*- ա^լ./քն ՝\Հաղ^եգօ%ի 
ս^կաւ. Գ .^շ՚նձ^բքթ, ե. արս,պքի% Հէ՚գկա^ 
/Յագաւ-ււրքձ՝ \յ^ոսւնաւէ% աէաւ.%, ձ-նձրթսա^ 
գռւ-նին՝ \՚ւ՚եեու–ք 1\՚՚հտռւ.կ ձամ՝ Հ^գւսք) , ե. ՛ի 
սօռաճէ սւղմկեըէ գւսրՅ֊Խալ ղօրսւցաե ՀլՈե-աքթ ե. 
Խգքէե իսրեաե^թագւա–որյ1էրկի^ ՝՚|էսւճ^րայք • 

թ^գասոք,.թի.%. . –ձ– դ գիր. Տ^յՏյ04« ւ^գ^էաի 

յ*Ր • 38 . Մ1՝ւ»«.Քէւ,Ւ Աօոր* ^ԱՏք՚Ւա^Ի 231 

«–"Հթ*»Տք ""«– Հրք"^ թագաւ-որե Ա. ասսւյ , 
պ՚՚–«.րձ ղս.ղս/նգգ ղլ^գ , դք գոքս, քլըեգ մևգ^ 
Խ% Ա. Օքւըւգ ձեզյ ե. օրպէս ահս։սեե վռ՛ ւ/1ւբ Ա, 
ձեր սւօեւս վլսւՅ։ ՝\\րիօսէոսք՝՛ ՝ի մկկ իբթ ^՚^խ 
վ. գուք ասկք »ր 4"՚^է՛ ձեր յ\քրօւյ,աղ^^յ՝ 
է/էսրգ քսաչե-^թէ է Ա. մէք սէաեւքի պեւ^ւԱ՝ (31^ 
ղյ։սրգե խսւչթյթ Հքհ.ս)քե. խկ ,ս)գ աղսեգգ 
էէւսէքն ^ստռէ-սձ էսսէքեօասէ– >ո |^է– ա> քօւ֊ե՜սւա 
պպ«"–՚–՚–կ՛^ Լ\ռ–ա«իա՚նե^աք՝ չօգս,ւ. / վէ.ր>^ 
՜ւ^գր^Կ, քաղաքք, , I, կ0ս.ռբէս.յ ղ^իսաօ\. 
Խէ^քւէե ււր ւէ^ւգ կւօքթէ է որպկօ ե– գրեւսլպասւ^ 
^սթիլ-՚ւ^ հօւնւււ.^սեէ •ե-^ՅեայԱա^ ՚ք^ՔԴ^ 

Յհ" ■ I.՝՛– ՚Տ՛՛* գեսպա%^ որ գ%ա^ե–օ,լ էթ 
աո, \\՝%գռւր 1\)ու։1.գք,բ) թագաէ-քդձ ^աճկայ 

Լ^ռւ,է10էրէսն1է Օօփւ ,րաե պդէէւայափւ ղսւք1ւ 9. 

՚* ^^իաաս^^; ձե՛ր ^կ^ւէէկաԸ։է.թիւ%գ լ որ 
էկպք\՝՝սսէռւ.^ղ/յաքրղէւո^ ՛ի Հ1քրեթ», քա^ 
^^ թ^գաա-սրս^նիս, Հ«.2(՚ք«.^ , և. չգ«ս^ 
տւագ ք^աք.սսս«Հ>% • սէպսւ եքստ գեօւյպթ ս/^ 
ռաշւււարգ սւռէէօւլմեգ^ 1^Գ ■՚՚*>**"<ք՚<0 սաէ^օւ,^ 
բը» ասոձ ^գ աւ-ռպու-ա քիա«–% . Լ ^սՏ^ 
գիպե-ռւօթ II սգա^ր թւսգւսս.ւ^էն , ս. ՛ի առ1ք^ 

յսաէնձ–^ Տ*^ճ <»^4««& հէէ՚ա առ%ձԼ, ^^%. ^– որ արօէբէք ^ր և. \^ռաու,էէե է՚է^ի էւ. ձր^ 
րֆ , և. աք/֊յ՝ ոթպէ– ւքա.1քթ՝ ««"^Հր ժՒ^Ր^ ՚** 

է-ւաեե^հք ^քսա ւ&ւրգ ճա՝օ.0՝սս ալ. կԼ1ւգա&1ւ^ 
Տեալ, » ւ^ւ. ՛ի շասա կսօաաւկարօէ՚հձչե ^ւՈքա՝ 
ե՜եին գե՜սպօՁւ^ *ի •..յ^էհգ թքգսէ-՚՚րֆ^ է ե. 
՝ բե֊րթ աէ^Խաիք թհ՝ ղօրւաւ^պք յևք Հստաւ^ 
էէոմէլ կօւաաեեօսա օՂ՝ւքււիւ1ւօւց^ ե. ^^«•օօւ՚^ն 
էոե–ս»աե ի ասա եաէոա֊էէէէէք • գեսաց^ ս։ ի 
՚Հ^գրսձ ե– նձնգիւ. ձ^րգռէ-օւբ ե. օսլաւք Ղ^"^ 
ւաաւ^Ւէ ե. աւտեպպռ ղԽբգքէՏւ՝ ԳՐ՚՚՚^Ը^՛/ Թէ 
չմե-ղսւգբէ։ ^յե֊ղ^ (\»«.««..օծ Ր^ք^վ^ պթ^ա^ 

յխ, %..րս. . \՝>>չքյ չկաք^յթ »»*լ ՚լ;հ^ ւըթ 

«..%թ. <««. ՝\կխս,«սՆ իւ.րւա%ց , պի մև^ս^կ 
մի լկ-՚բ՚-յի պս.ս.րկ^ Լ գս.րձ,.,.^ես.լ ^ա– 
Դ ՝^քիսւքասք;% , ձ. ոչ^ կ^ ւֆ ե. ոչ^ հաւօ.աթ «^ 
<>^ (^բ սձգ կթ, թագ—1-ռրի չօբ– գէա^ր^, 
ե. իճաքեսի ՛ի %էՕ էւ գօւյե%ախ ^էէօրււ փւգԼ, 
ձհցէ , և. ոլ^ Հ,ա*.սԽև^օէ. թէձ ՛ի բյսց կ՚պՀի 
■(՚^«««–^ . ւ ստպա «.սս.^ %^ թհ՝ ՝^\\$ 

օւրօււէց^ Տ^/* 1^^ ^՚՛ •^պ՚^կ՚՚^^՚ք՝՛ գք-^գ^ ^է, 

բե–^ս.0գ քոյ , միպխ սքսա ,քոբ ւաէՀ– թ,1գա^ 

՚֊-ր^ ք" լ\՚"–>՚^իա%^ թհ՝ յ^գ էր •\*րՒ^ 

ա«– և. ԺԼէրգ իաչձ^ս.է. .» (,՝«- պս՚ւրա^էէաալ^ 
եթոա-ք յիս ե. չարամահ սպսձի ^^^ ք^գ֊ ձԽէ1ե I ռրօւ ^սւմւււ. եբիգւէւ^ որ է ^Գ ՚^գ* 
Պ^է– ք ""7^^ սաս մե-ս պէսաւսւաւխսւնհ Ոէ գՒ– 

յիմհս.–նս *^ս.1Տիկ^ և. <ք\^ր.փկ^, Ակթ. մէ՚նչ^ 
^Հ^օւօւօ ե. ^յփե-միսւ ե. գէքրեգթւ > 

^ՀէԱ/աք՛ ժ–ւսմաեւակի ե-ռեա. շՓ՚՚Թ ՝ք՚ 1|՚"^ 

՛ի ■նյին յ^մ^,. –^յւ–։. յլ* կ-թռ-յքկէ 

հկեւէեպքծւ • ե. այս սւվե՚ււսւքե պսաէւ-ռռ ^խԱ 
^րեսսխ ^»ա.ւատիս,%ե–^ , ղւէբ մե^ պս,ռկաէ^ 
գբեյաք պջ^ ի՚եչ^ ՚^Տ^Տ ^"՚ ^Գ '"^«^4 ե. 
ւձգ էրկեւյէյի , »ր կ ՚^/ր ձձր ՝է թագալ,–^ 
րե–^ էւ-րոա-էՐ, ե. աբաբ գքւէւ^երռքգ^ է՚-Ր 
Լ\«ւ.սս,իա՚Խ,ա ղ\ո^ սաի%իս.%ոս) կձսար , խ.^ 
ր1ւԼ^ ս^տա^աէԴ^ կ"չէ1Ը^ • ^ ^՚" ^<^ է^՚է^, 
՚եոէ֊թՍէ.% ՚հ 1^աէգսււ–ւ^էս–թե՚սէ1ւե « էւ. ւաււէ.ա^ 
^^աց ւ^<աւ ըեգդկւՐ ՚^աւրււից է ե. յարյ֊ւաէմ՝ ե^ 
՚/ւ \\–լք1։1Տ ե. ըւ^ա. փ^մև կռ...ի ^ ՚ք կ 
գւռսէպւ Խ^սքռւ, < ե. իիւգրե-սւ^ *ի 1խւէէ^թխ% , 
ե. Խս» ոչ գօւմէր տալ սէսե-ա^մ^ քժէ ՚^ է^էսւԽա 
ֆ"՛ յԻ՚-Ր գաա.ա%ւս.թէ՚Ն^՚հ .»(,՝*- ևբգ»ւ–սաա– 
%մևւ թկ՛^ ՚* ^՝ււ–լ պա4ֆ խ.ր կրձփ»–^ իէ֊ր 
էո^օակապոէւ ճւ ռւսկս^պւս ^ ե. (3 է ^՚ե 4«ս՚/> 234 յ.0.տ^էՍ.1|&ԳՈ11֊1>֊իք>% 

յէ^•ևա^^, երկիր, ^ |>^ է^ ՚լյ-ս. ղավ^իկն », 
քօւ.մ՚սւեռէ^ ^ր ^^ոգռրիա , ե. 1ոքէւ. ՛ի ձե–^ 
ւ1–ըւ 1ս^սւ ր.օւօու.ւ/՛ գ/էւ-րռէ^ւ^/ււյև Ոէ֊ղռսւփօւ^ 
յւայ ( և. ասւրսէւ. ւ^Գ /"–Ր ե-պխկռպօսսւ^ս էւ. 

ձր^ք աւԽո ա&ալսւլ, ս^ւօր^ե հերե ^^ռսաի^ 
էէ^էԱէ՝ թագասռրեալ աւ/էւ թձ • (/*- ձ՚աո֊ ը^ 
թսւգսււսրՈ4–13թւ սէէւսէւն էՆս.օս։հսսււսՀ,՝^ոէ–ս^ 
էէքինիաեօձ) ճ. թւսգաւււրե-ապ օււ& երէէսա^ 
ե. «ա^ ե. ս,պ,սս Խ^թՆ X 

(\>^սյ՝ յա,ճ.%ս.կի թագ....–որն Գ՚ր՚քիյ 
է|ո<.(ոՆ (1|սս.ւա(ոՆ) ե-տ ղռրգք^ հ՚-Ր *Ր ԳՊՐ՚՚Յ 
*ի \^ս^իքե–^իէձ յերկէրե իէ-րե-սՁ/էք, ռր ե. ոճ^ 
^աւ, ւ^բռեօ ՚նոասւ ե. ռւխտԱաււպ վսւրգսւպե՜^ 
ո,ացե է^ր «ր թէ թ.սգօ».որկ՝^ պսւ^հ պսՀ, 
էըէձգն %ոցսւ , ե. %ո^օէ աւաաւց^ե՝ աղօ1Հքե1էք որ 
թագաէ-օբե-^ակւ. մՆ-քր տդս^ղխ աղաչխր ը^ 
(|ոս֊աւ% թագաւ-որե^ւէէ-ւքաեել պ^րգք^ է կ"\, 
գա%ւէէ–^&–ա% քւ.րռէ,մ՝, և. իԱացօձ. թագա^ 
՚-ՕՀ^ 1էւրււսէՅճսէ1է^ ե. ձրկե–ս1է–, թէ գոէ^^է– ւս՚քէ» 
օ^լթագաւ-^ք մսգօւ.^ % ե– ասե՛ն թե՛՝ ՝ի <ք–ա^ 
յ^%ակւ, %^րա րարձաւ. ւ&գօա-թիւ.^ ■ է,՝ւ– ատ. 
րար մեհ յ«ղըԼ Լ կ^չեայ ^\՝ա՚1փքեյխ% պա^ 
յե%եէւեւաւն իւ.րեօ^ եպիսկււպոսօ^ ե կռսէդ^ 
բեւաա աաժե՚ՆեսեօւԽ • ե պռրս եգէսւ ւսրւռսէ^ 
■ք^՝ "^ւ 4/՚™«%*՚"յ. ե. ես> պեկեփ^« 

%^ս.քրխ».^՚եեԻտ՛ հ՝– Կ՚^Ի՛^ Դ 11՚"*յ^յ^ ս՚Ւ1–Ա6էւ,հ այոր* ^օտքՒՕՐ^ւ֊ 235 

կւսրս^քւե , ե. այբևց1է1ւ ^ւէսսւ առՀաւէԱւրակ ւ 

րխ <1՚–<է^^««./.^™) ՚/՚Պ–՛/՛՛"՛ ՚^^^ւ՛ IV"––՝ յ–^ 

ւ^ագ քօէբւս^՚ե սեՆր \* ու1է1քէե է ե. իւեգբե-սւա 

՚կ^էիտ է ՝\\րԻ՚»ո»՚եէ1՚ց , ե. չսքաօ,1քրապմ1^ 
*ի օէօեիս վաւ^ ձեր ե. փսսն Հվ՚էէց քբ ^գ 
մեւլե՚եյ՚ո \ք– քչ^ջւ-աե > սչքլ ւարսէրթւ մսւրա ՝ի 
մեՆի շաքււսքքւււ–^ ՝ճլաւէւգսէքռւ–ց11ն ւ |^ճ. ձղե-ւ, 
թսւբկու.թ1ււ–՚էւՆ Հ՝յւտու.Նօք ՝ի վէրսչք ձ^ռռփքօ^ 
յեօւ,ռ^ , էւ. րապօէ-է^ գե-տայհյն եւ^՚ե և. 
յ–1ըվք 1բով^ ւ/է/է.«.4 . \ք>.^,ո օէքսսրիկ մև^ 
ռաւ. \սււ.է1էե ե. քժագսէէ-ւէրեապ Հաաբոյ ռրգի 
%ոբա . և մա/բ %»բա չաբչաբէբ ՛ի գիԼա^ ե. 
չ^աբ^ի% օգնել մ՝ոգքե , և. գե—ց ՚-ռ \\՝ռվօ(ո, 
յիպխսւկեսէռ է յկրսւեգսէւ– ե. թէքշկեւաաու. • 

\յ՚– յ՚^՚եմ՛ յ-այ՚աե^^կէ Հբե-սքքե ռբ ՚^ |)«է, 
յևգիա՝ կայօւ-յին իլ.բեսԻ>ց գւխաւ-աբ Լ կո^ 
ա—ոեռիե դճՖկ՚՚՚Գ^քջ՛՛ ր–ղէ11.1է սեսւււա 

գօբՆեցթւ • ե. եկեալ քօր^ ^ռոփ/օ^եյ^ 

(1) Ըէ^է^,^(, –լէ-^օւ^, , .> ^^ ՚,.™™.– #"«»* –է~ 

<2) «ղ– յլ,/^, 8––»–յ՛ """ • *^* -^«&է-է Ս–– 

,ճգաւցէ.ւք ՝/• ^^^հաԼա^ ^աւ-՚ն^յ ե. ընդ, /•/«■ էք0՚0 պ«թ 

- 1–– **–՚է կ-ծ-^տԲ՛ Իք՚–>3 թագ–՛––^ ր« Օք֊Փ–. 
%աա Հէքո^ ք ք/ լյ– ^^«3 ( «^ ած՛ քաւքա,.ք աէ.է^ 1քքք^( «30 յ.1ԱքՕ.՚նԱ<|Ա.1֊ՐՈէ>1>՚1>>օ% 

Հ^գիւալօւռսի առ կրէձէաւ^ւքրււն ^ եեռսպ1է1։ Ա. 
խ^րե-^յ պօէրկէ-չօէքէ-թեւօւԴ^ ե. աո. |*«»«^ 

1՝^ Աէո^առԽսէա աէ»էւ էէ99է–յ*^ե ||ծ՝ւ–677Ոքքյք օր տար 

Գ գօրէէ ե-կե-քձ-^է–^ . կւ. Լ-կթյօրք րագ^ա.^ 

ի\ՀոաաււաՁէգթւոէ֊պօքիսէ\քկիե ե. ՛ի գւսէ^առաօ 
գա^սէռայ նպխկ«պոս»յեքյԽրկու.ց կռըթ՚ե, 
յյձ՝ յ»է,ղղ^Փ^ռս.յ^ Լ֊ ՝ի չարափաո-ս.^ , և. 
օգաւարիե օա—տհ ւ1ի քփււք֊1ժէէյւ • ե. ւաեաէփ ՀԱԼ, 
^ճ^սէւ ՚/քլ.ուքաւրսյո «2> ^ր գագարէ-աա ^ւաւ^օ^ 

գթա,,–պպէ.ի գս,.–ս.՚եևաց ղոա.ղղս.փս,օ.«,.թխ վպս,րօոաւ.«^եևաւք ս.ք.^«էի% ^գգկ^յ՝ 

ՄՒք՚ԱՏէԱՒ ԱՍՈՐ՛ ՊԱՏՐՒԱք*Ւ 237 

|՝ւ– ՚քի^քյ՚՚^ք՚՚՚՚բկ Էը^ * է՜քս ե^էԱէււ ՀսսՀյ 

բօէէ– ասպաասէկի 1^չնսւմեէսց . Ա. ԽւԽէօլքսսԻա 

^•այար աըաե^ պ^ւէւլ ՝ի պւէէէոերապմ՝, ե. ^ւաքթւ 

եե՜դե՚օէ֊ււքՆ > Ա. չսարժ-Խռաւա. օւսոաւ9« «֊ ւցօւ1է 
փ-՚ԸՅՔ ^ ասձիթ և. վէւ^ւպյս-քկք 1ւ գաւ իթք 
Խեէոէեօէ-ւ^ սւրսււկէռ ե. կսւ՚հւսէ/աէռ •*րթ քԱՀքսւ;. 

գասւ^ան պւա^աւ^աա աբսւ պսէմէ^եեսԽօ^ % ո 
1^1. եըոց թսւգաէ.որե ^սէղօսմ՝ յ-ամև , ն. պսէ^ 
աասխսԻ.ի ես, յ,,ղսվ«քն , թկ <*■ քթէ ըսս, կաս 
մւսա <էօ7>/>0 է Ո 1^՛– սոօսէ այւ սւղսւոէ՚պե-օ^ , 
««փ»<.^սւ՛ թագաւ-որ , Լ ՝ի կէէսձս քո արա 
խաղաղռվյիւ-՚ե Խդթար^ ^այաեեչո^ , որ մխ 
աւ. ռրեըւվ^ | ՚յէտաէւ. եօք | ՝^աւ^^ւ ՛ի ւ^ րնտ-թիէ^ւ^ 
յէար.էյս1էմք ւսէ1Խ՚նեքեան է քէ Հքւ. գարձ1րսւէ 
եյաց աք^աք քսւՓ՚-՚ե մեհ ՚ ե. ւսպսւ աօ^ ՚^ՕԼ 
սա. «*1*ւ«5ք4^ ե. թսքլաոկթ , ւԻ^իտ1՛ ՚^պԿ՚է 
^պւյ^՚՚Ո Օ ի յորէքամ՝ գիաա^ի% էքռղովը/կ, 
դակս1ն^ , թ^ միւ^^ւսքկեացք որք ե^էաքքխ 
փքրս^ք է^ ^ ասառւ-աՆախաւբ , Սի ^աւ^ 
թիյե գա^ա՚եԽ% , ա/ն ^ 7Տչյարիա՚ն . );^ կա^ 
յ^ր թէսգսս^Ոք^ե ^ասասւաելղօւ^ղւբսփաս֊ոա.^ 
թիսԴձ , ղք գիս՚՚Տ Բէ^ •"֊րս՚յոզք ե՚և ՚Րա^ 
կԱգ^ակօԻկ^ . ր.աք^ ^ մտաեէթ, ՝ք՚աշ^ճ–ք >ն 
օէւկ^^ւ հ՚սւՆկսւրսւր սէո, քՅսւգա1աաւա էւ. սք^ ^35 ^Ս.0՝Ս.էԱ4ԱԳՐՈհԹ)>հՆ 

ա.էւրլթք ՚ւ\.,կք կ...յի յ֊-Նէլ (>»»^»5, 

ՐՐ՚-Ր ե-րԽռոէՀն ս. պե–» Խպիււեւ՚պքօքե րւաաւ^ 
գրԾ՜օւ/եՆ 7»է 4ս».ւա%քէա( %օասւ թսօփփփ է ե. 
յամե-՚ե ձրկիր սււսբսէհե^աէէ դտէ–աէեու.(^ իւ%գ 

սւմէ^էօխ % ո 1>ւ, հիկԽսէս թսւգէէււ.ւէոե ալ, 
Կ՚՚չքՐ ՛ի աս,րակ»,.սի, Հյւ. պսչ^ ւը.–եօ.լ |)ճ֊. 

քՀխսԽոէ-թիւ-՚ն կապել ե. ւսրձսւկելյ, իսկ ոքք 
.,չ^«ւ.՚հի% ^\ե.ռրափ գ«...ա՚ւ^^թի^՚և՚ե , ոչ^էրտ^ 
բեե կսէպհէն. սւրձ-ակել, ւսքլ^եքԽ սւեք ե՜՛ն գէս^ 
էասպօէոէռթ ե, կապառհռ • պհ ՚>Աւ–>«Հ»>(( երկոէ^ 
բեռւ~թիէյե ռչգւօսա1ւեօտ\ էոքլէսսսւկ մրաաէէ^ււր 
«՚ւ-^ճ. ևս \\^գ1՛ Օ֊՚ոևծ»,, աքգ որ մեդ^ե, 
րձ-1-իս • ՚ո էլ. հ–րօւ1ւեձաէ. ՛ի ^եառէւ^ն • \*էւֆ 
§1էնսէպւսսւէսկաե^§ տեսեօւլ^է յւսյե՜սւպ թա^ե 
և. ոէըրփ կէռէՈօւրհսււէւսւօաղոա–1ժիլ1Խ ք օւսե% 
^թագաւ.ռրՆ, >՚\\ւէթագւսւ.ռր , 4աՀ–սէ(Ո0 մե-բ 
չէ– յաեկագոքե ե. փռքր "Ր ւՕէհանաք , ձ, ռչ 
էէձ-րա^ե-Վ որ թկ ՚նորսԻոսք է ն. »^ թերթ օր 
^ւււ. ք ե. ռլ օւօ-աէ^եքե-սւլ որ պակւսսի , ՚^լ ^^ 
^ոգՐէ ||ու.Հ>^ ււե-րէ^էեեսւց էէսւրգսէրկիւ–^ /է 
ժ–ռոոէւէսւա էէւռսւռեւօ^ * էւ. ք^զրն ւ՚&ր Լ\իւէՈէ.օ 
՝\կիսս,ո» \՝սս.ու.ս.Ն Յճշյարքօ. կ.սս,ս,րե^յ ձ. 
՚քաստւսւոէուտ , է/եը յօցեէ1աԱԷ ո< Թհ՚–բեւ1ք է աո–էա9բ ակսրգեաաաե ոբա^էք էւ. աէժթ սէՈ-Աէ^ի I «^ 

\քւ.ըււ.սււ. պսչքս էոկւբ ||օՀ1 Օօ^աւ.(Հ>ո4ս</>) 
ււ/ւա.Նւաէկե՜ւաբւ ւէքւ է սակԱւււեօ Հ^մթաւ , էլ. ^ւօւա 

գիւ1։ւէնձւպթւսգսււյէրնէ Հյւ. յաաէնգրմս^ եւտսէք 

հ^ալ յ-ողովօխ ՝\Հս,,չկև գ«նի չաբիքԼ , ^գ^ր 
չբէսււնաաւ և, պւբհս ղեկԽ4ւԽգհ *Ո |^է. աաոս՛* 
ու"՛– թռէգ՚օւ^ոբե ւԸ։գ սէնօւրգսւնւՈւ էւ. քՈ՚գ «^ 
սէ^Նաւ ժ-ռղովօքե , էւ. էէ՚^սւր ձեօ-օ^է ^կռւ.րէՒք 

ղի գիաասցու֊ք թէ ձերգ է 1ճչյ։սբէս, . Լ ^ 
սղւգ էշԻ՚ե^ր առ-օ/ջի իմ՜՚եղովե-լպսաւ–^ ժւկ, 

•Խպըվևս.լ Լ Հա^ա%ես.լ^ %ժա . Լ պ^ խ^սք, 
րև» ■նշա՛նս աԽսա%ևլ, Տ,ա^ս^^ս.մ՝ յ՚^սառ^աՆ 

եօեգսաի օր զքե՜ւլ սէօյւ^ օշւաւ * ո |^է. &■/ 
թ.ք^է։սթեսւյր. Դ թագաւ-ւէբք^ , էւ. երեւ-ե՛^ 
«ա^ 1^» թսէգօւէ-օրրե մսՆ սւՆսէոգւակռ « ե. 

ե^ա գ^է՚լ փքղվքղակի , թկ ոք յւ^սԱ՝ ճ^ակ 

ւՏաաւ ապաեգի ■ |^ւ. տարսէհեօաւ. ^քոէէււաԽե ք 
և. կ.եչս>ակ *^էւաո%յս^ս^եայ պաեօի^ էւ^ 
թագօռււր^ , էւ ձ^ար ձէա-օււ^ ԳԳէ^՚-ք՛ ^"^ 240 ^ւսքԱ՚ՆԱ-ԿււգաւէԹԻհՆ 

գօռւգթւ և. առԿւկաււ, քքսւգւսէ-ո^ Լ. աա&^կ^^ 

թագու.^ի% Ակնկալ, յոսւս –ը^ղի, ե. աղաչձայ 
գաաաե. աա/^ծ՛/ ե֊ ւ^ե՜/պձե ւա^ւե ՝ի տւրէօք՛ պ^ 
կև%գ~ձ^ե^լ^քս..3է ^~* 1»;.». 1,–^ է. 
^եւաէէ տբռան Լ՜գ ձձ՜ռօ ե, էւ։ւըթ1ոաւռ էտ– յ՛"^ 
րձա.֊ վա^վօ.ղակի Լ ի1Ագրևս.յ ^–ՂըՎ. Փ 

1)ձ֊ւ^բիւա,%ռօ Լ. \ձ'է'■գ՚•ր^■ պօէտբէօղէ^ ^.Փք– 
աօ^գրու. Լ.\%թէւ1ռս և պ/լք բապռւ֊ւ^ , ե. 
չսւրէէւՓսւռ պասէրիօւր^ \յ%տիւտէս^ ՝ի ձձ–ռ% 
\)արգս/, բա%ս.ա.որ^ ծա%«^ \\գօ.թո՚1>ք Հ.–֊"^ 
ւՏսք աւօպոէ-ւ՛ ե. ե՜կն ՛ի ՃՀոսէոսւհգ^ռէ-պօՓ՚՚է 
ե. մԽհէարե-ստ թէաագօււ-Ու^ ե֊ ^սւղսւ^ պմհւ,օա 
%ււրսէ • ե. ԽոէՀՕ պասքրիււէրթա-ե^ ո< ե–ւիհ ^գ^ 
գկյ՝ %«ր^ , տ^կէս.՚նոս և ՀդթիէՈո, (1> ե. 
ւ/Տ^է-գ՚՚ր–՛՛ է \յ՚– յե՚ռ աէ.ււ։.րյ սկսաւ. ւԴ, ղսՀ, 
գրևլթս.գօ.ւ–էւրթ,թ^<*\Հվ^է ս^՚ե խաբեբա^ 
\ք օրսււ. ոբ փաւսե Աքրա շէսբժ-ե՜ւա ղկրւՏւս սոէ֊բբ. 
էք-աւղռվ^խ ՝^–.01ղ^է–գւքեի . ւոոա-բ ^օւ ՛ի ձեռէ 
էս,՚քէ ե. կբւսմասքքքսււգ թօէգառէ-օ^ X |*<>9 օօէ-բասէ 
աաէ-էմեՅՏւսէգԽսէլկբ ՛ի պա^ս 1ւ. ի ՜ճ^ւռւթիաՏե ^ 
ղէ ա^աւի՚և չչ-րաթՆ էր աղ^^^այ/,^ . |,^ 
աւա.աթ1էս՚պ սւռ սօէ ե.– •սււէ– • *^ \.\սսք՜ ե-կ գէււ. 
առ յհ-պ, կէօէ/՛ է՜ս ե. թօէգսէէ-ռ/^ «.ԱէօՔ սէօ. 1Ո>»"Ա61յ1,1՝ ԱՕՈք՛ ՏՕՏՈ՝ԱՐ*Ւ 241 
Դ –եէբքա, ես, պա,^».4՚ա%է ձ. «.^Հ– . « ),>. 
յթւչեէ. յաա-ագ ^թւգշաբւ-թ <ք& ռչ^ ես Խր^ 
ք^էէսա «ո. աառ ե. ւդ ^ւդոայփս աաւ, իա ՚ը^ւ^ ■ 1) 
1^1. %էս թէւքրկացեաէէէէբար սաէեւաէ /ւ 1աւքավեաւՀս 
ք||ճ–<. եբխա ե. ^ւ^թիէՏա ե. ղ^^՚^ռգորէա ե. րգ^ 
առա-րււն Հ1 օրաս-Լ^ք 1է^ար՝)ե.գւաււ.ւււեեէօռ եբկա^ 
քձու–թի*.% ճ. ^^օտօրի էէւդաեգ1ւ ւ ե. փ^ղ^ 
փայակի ^աէմսէեեսւ^ ր–րկոէ.թիւ^ յ^ սոէու ^ 
ծա ի սհ-րաէ սորա է "– ր^աեճբսէռսէւ^ էԽսւէէ-ե 
ե. չչոսէնկր ՚^"* բերա1ւե ե֊ թափեր սղւքԱքթււ, 
ե. երեր անգսէւՐ կւորեօքէհ բժիՀ^բ ս. «< գէ^ 
գէօրեր կեդ^ւ ե քԼորր՚՚օ% մրւչ1ւ. ՛ի ւահ Տ^ք– 
»էււբ.աէւթ օրե է ե. չարօէՕկէ՛^ ասւաէասէկե^էէէա– ՚1> ■ 
^աքեձսւէՐ եբս՚բձ թէռգօււ^ւ^է ւ^եգե Աք 0Ա՚4> 
յօ^ւե սպօ^մսւԽ՚նղովււղօէ^՚^էէէւււ^գ^ի ^ողՕԼ, 
մօւե > Ա֊ ւ^սւզ^ ււաա–րքւ^ ի ւէաեղիււ եէ.րեա1պէ 

րքւ– գեօէ էէ^փաւ. սւ ե. յԽՆեէէէէ ը՚՚գ ասւոսքււալ. 

–ւէ.. ւ էր ~.յէ%ա^ յ^^թ. վէրք . ս լ^լ. 

րսէՕօւ.ա1՛ րժշեսէ-թիւՅւ է ե. բեր < է. ^ւ/օւոսւջ ■ 

\^յ^սմ՚^այ–ս.%ակի եկքձ գ րսիկք ե. 
գերեյթւ քՀ,«»Հ*9 ե ւ^լնսէ՚պք , ւֆՆչձէ. աւք^ 
րսէՆ կաէ1սւկաւր0ւ–թեայբ. ռէւ^ո։ յարյԼւբեաքա. 
՛ի ^^յպւս1 . ճ. գԱքսթւ Հ^ռյսՏսքես^ /<- ՚սէռթէ 

^^^.Պէա^. Ե1հ.– ԼՐ. 82-5*. ■242 4.Ս.ՍԱ՚հԱ*ւՕ.ԳՐ»Ի1>–1>Ի՚ն 

ձ.գ^^րձ■II^չ^^\]բ^^'-ճ ե. քակձալ ^՚՚նօա^՛՝ գք^ 
%ա^ ■ 

ԼՆսքօմ՝ էքւօժսւեւսկի ՝է\օւղկէգւձի քօաւէլ, 

411—ա ե՚րւաւթ նաասւ ի թ սւէէօէւ.որկե , էլ. պե։^ 
րս^եալ Դ ձ«ղչ ^ու.շքս,է.^ս.^թթէԼ^ք»,ր«գ, 

ռբք ^սքնպէօէմե գորէէե՚Ն . « և. կաա»ք>ե^էւ, 
- տո>>* »-«■>- ՛Ի 8^»–# Ք-Պ^ 0.-1*՛» *|^ ^՚»–^ 1ՐՒ>4տֆԱ> սար– ^ԱՏոՒա^Ի ^4ժ 

Ի թ^Գ՚ե \^ր–քւ.»3 Պ1< (848) ^2^՛– *2^* 

Գ վէրքս^ դՀաՎ-աաալ, ռր թէ չ^է գւռԽալ 
՝ի րաղու֊մ՝ գիրս "Ր^-ց գրեալ,Հև. ո^ձ-Ա կօՀ, 
քեի ԳՐ^Օ* \<>–"–"՚րկ՛"^ –րեգօէւխ ա-թձ. 
(ոսւ»% ամիս , ւքէ ^ր^ք յ^ամ՝ աա-ոէ–^ յ^ս Աէաքր 

ե. պ^յ^ որէՓ" ^չ^&" ^ –չ^ գ1՚շէր • ^ »՚^՚>««– 

ոաԱ պաա-ղօ ասւրէ^որէ է «֊ սւմե1ւարւ բեսւ^ 
կրչ^ սւշիւ<"ր^ր. էր^ե-ն հթբեւ. դկիէէէակէ^գւէ^աէ 
Լ ւ>րպ^։ս ա,ք»ւկԱրպս > |,՝ճ. յԼա արորիկ ձ֊, 
ւ^ւ. յևէ^ աաըւօ^ամ՝, որ բ՚նսււ. չ^ր (էալ 
յսէէ^իաե՚նքւց . Նախ սկսաււ, ՛ի կոսսէւէւնգինւք–^ 
պօւիււ ^՚գ ե-քս^ե՜ւ արրռփւ ՛ի %ւԽէէէէ– է \\՚*Հ, 
ռէէ։^ի1ւ օրն յհոէ-էօե ^քնգ Դսւպար լ ե. միա֊ս 
ս^քօրն սւսէէւե ՚քօւղար ք ե. միէ-ս էԱքքօրե ՚ք՚էւգձ՝^ 
.«ս>»ա^ Հս,ւչ».ր , ձ. յա/ւոէ.մ՝ ,օւ.ո,.ր ու.թ և. 
տսաե կւսւրսր • օ. ե-գ թսէգէօւ-ո^Խ թա-ոռտ ՛ի 
դրս^ ^օւղսւք^ ււ. ^օէմարԽաաե մքէնչե՜Հ– յե^ 
րԽք Հարիա-ր թաղարն , և. –.պա թողիՆ ^ՀսՀ, 
յաա» լ \^յ»սիւ սկսաււ. յօւդօաւաՈէւԱ ե. աաէպա ՝ի 
է&ծասաւ^սն ււյիչխսէ՚Լսե Լ՛ի սէռւ.^ թս^գս^ 
է-սր^ , ե. սւ-ռ՚ե^ ց-՚լ^ Հա՜նա.^) և. պս^ 
տաւա-^-ր , ե. էւրթէաքր ^աւրօււ^ . Հւ ^սսէև^աւ. 
օսւռաւ^ ե. ^ու^իե ՛ի ծօ^ճ ոչկէւէրհւօւէ (^օէոԽո 
Օ /. / #/՚ա/ յի»ք յաւճախ^ չարե , յս,ռ,–յջ^ 
երկ սԽաէ. պաէրՀ^յճՏ^^) Խրե^կ ՛ի մկԼ 
սւփ^ ե. "Հ/լ –ք յ-այահ^ր փռիւԽլ դռաաան* |^ս>. 
^սէ/խ աքս ՚նչւ^ովս յ1էռ.անկ^ • ե. պռր ^կե՛^ 
%»էվ^ ՝ի Նո^ ք գէսրձձ-ալ աքէաւ^քա քլ&–/է1էր 24* յ֊ՕյՈՅ-ՆԱ՚ւԱԳէՈԻւՅ֊ՒԻ՚ն 

Նո^ • ե. սէէիւԽռսւա– ո՚էղա^ ե. թսւգօււ.ոռՆ 
քաօ.ասու% գա^Խկս/ե ^րէաէէևւյ^ր աալ ռր ւ^ 

՛ի յարգոք ե. Փ գ՚^^է՚-թ ե. ^օ^գ^րձի*.^, ե. 

օոաե , ե. քնքե՜աասէէ. օադաթ ։1ի « աաա-ր Խւ~թե էէէյր 
և. սւղաք յի Յեայ1^ , էլ ՛է չջքի^ ք^գ ք-^՚ը՛^ 
յաէւ ասէնկէէւրկէ ւսեկսւՆ ե՚ւթե ւաէքէռն ե. է/ե^ււէա^գ 
և. ս,^աք% եւռե-ս ^րձշս>ակ \\,ս,ււէ.էՒոք ՛ի կ1՚ր^ 
պսէրաեա օերոք • ե. աե-սԽալ ւյթ 1"Տ1Ր էՕէյաէ^ , 

քսւր է ղէ թ-է՚^կռւ-թւ՚ւ^ա փ՚ւսե Հերձոէ,ա^աւք Լ. 

■»>(.Հա«(4& ՚քւ .ք՚՚՚^ՊՏ ՛էի* երաէ-եպահ գէէ^ռ 

ւխձի , էէրկրպէւգե-ռէբ \յա ա. ա* մԽռ ւափօ ■ ո 

^խ* • I*– յաճսէքսԽքապ մա^ե « ե. ռ< աւազ ՛ի ա(, 
պսաեէ ե. ւաչ մի ( 1^ ե՚^1էէէ թ.$աւրկու.թիլյեե ՛ի 

■^գԽ 6«–*–9 • է ^–– 4*)––. . յ-ք 824 /»-»-..^. \է^յայ«յ՝^ս.ճ.՚Աս.կէ 4-ի^տա^ ՚ի^\կխս... 
ա.«ււ^% \\ևւ.ևրխա,%ռս յ\՝՝^^^նդրի^ , և. է. 
գսււ. պաէսէաէ^աւվյ՚ի աաււ-պս^ի . և. աա.գդօւփաո^ 
քւձ եգթ> պաէորիարք ^օ^գիս ւճգեա^պ, 

..ր^-Ա \)1,յէձԼի յ\՝նա^ Լ թափուր Խ^ւ. 

ւււա^^—ւ– ) խաւնգաւրօա.^ ՕսՅՕէկի ■ |1ւ. ՝ի 
յօւաե ե. ԽրէԱ; սէմիե ՀՆս^օսէիօաաւ^ գւուա 
*^արէաԱի եչսււ. քլ. $ոա,րս,ա. գ,^սդա^ , |;«. *ի 
սո/ե յ՚սւՓէձւագւէ ՛ի քսւրէքւհւ^(^ կոոԽէաէ *ե I ս^ 
՚-^էխ եէ.թ% Հապար ՚^ր* \ք*– ՛ի \\՝ի*–էփա /ձ^ 

<ճ*^& գսցր քա*.)»./». , և. »յլ կար^թ, ,,գնձ–լէ 

«) IV* *■ (^"«* • *–՛ Ր^՚ս– • ք է™ Տ–*»–յ՛ էէ՚^Յ՚-՚տ ՝ ^ ՛է ^^րք– գ^Յ ^«^ *^4"■- ՚^/Ււ. 

ալ ԱէԱՔ-բԼ ա՚Աէէէիե ի օսէաԽէօի % 

՚-ւ^ե գ^"^^ սէըաէրԽռթա գքէսղսւթն ^ո^քՅՆ 
ՕէԱ ե. գասրձԽսէէսւաա.^ ւ |^ճ. ^ա/յք(/՝ւ/սէ|/»%ՕԼ 
կհ եղե՚է. "ք՚լ քքք՚ւ՚րկ է ՚՚^է ՚ւե "՚-՚՚՚էր ՚^"^Գ 

^Ի՚Կ Ժ"՚Ր ^"3 *- •"–«^^բ ^ "ճ յ–գ1՚՚^ր՛ 

1^1. եղԱ. մսէՏք ւօևօէ^ոօ ե՜քպսէ– սււ1, ՚՛– հր ^՚Գ 
օէւՌ^աքհ "րկհր ք ՚՛– պ—՚կւաւե՜սւռ ռպ1ա ւխւս^ 
սւակ յե-րկբ^* Հքւ. ե-ւևւ. 1^1"^ ՛ի Հ^սօսս՚եգի^ 
%աէ–աւէօ§^էէ ղօսէռւօէւսւ֊Ն օր > էւ. թ.ւէէպ^ւ–ս աա։ւ1Ա 
գե՚րե՚ղէՏէՕւ ե՜ղեվ– բնօւկչսւփւ , Ա. աւաււպօւչե-^օա 

Գ""է • I,՝՛– 1'^ք"*՛ յյ™^"»՛ Գ փ^ր 1ր1Ւյ՛^ • 

ս. ղաաէւն ւդւ շաբժձդօււ^ ե՜րկբր ււբպէա աԽ^ 
րէո.* \ք*.յա/սւ1՝էք–աէյ^է^ւսւկի երէ-է-էյօւլ. աաւ-բր՚Ն 

ՀՆսքսս Հէսւմաե՚օւեի առպթե՚ապ թւսգսւէ.էԼ, 
շէV-|հ.է-^^■ Ւ-4 Տք4–* Ք-^ք Ք^՝ -** ՏՒ–ք–՛ էրա ( ՚եպըւք^լ ^^Տ ^"՚րէ՚-Բ "՚ ք»՝/՚^<"՚<–^ ե. 

Հ ակւէէ%^ ^իՆ է պէսաւկէառձլարյ-ւձ ^ր , Թ՚՚Գ^ 
թէ– եկձղէ^ւ.«ք սւռօ.^րգք և. –ւ–.բււ ւԹյքէ, 
Գ^"^ I.՝՛– "՚"^ թքգաւ-ուձ . «*|;» ^ա;>^<ւրք»# 
յքէւոգ եմ՜ և– չգիսւեմ Հ խօսեւ) ՛ի գրսա լ 

թի»1ե ձէրէսկրէէգ ս. սԽկէ^փ ՝ի ՆԽ-ոքէէ <&(.«, 
կ^ յի . –է՚^Բ թէ –չյ՛ •« ե, –էէաե՚ւ^ *՛ պւ^ի » *• 
|,՝ւ ա^(^ ^՚ն,>»ա.Վյէ֊ պխՏրգ »չ^..սպա.կսձէք^ 

աաււ-էէձարւէ^ | եէ-էքեի, որ ՛ի ^^է^ռէ^քՅիւ^ գա^^ 
^Տ(յ էք^Հքխ՚—ռ^էաւ-թխ-նս ւ<ո \յւ. յե֊ա /ւ-է 
ւքոա-^բս^քպ ■»»&՝■ ււս*ց2( • *^ ^^էԱէ/աքե՜սպկ; ճՏէթ 
քւսքռէ-թիէ^գ և. աս^Խէ^ պաաւսրագ օր 4*"է 

էւ. թագաւա. ռր^ մԽթոք ■ ո |^>– –ւէէ1^ ^էաէսս ^*^ 
բէէթ՚ն . ՚^\\՜եք Դ ձք;՚ե^ոչ^^ադըրգէ^ ե. ռչ^ 248 ^ԱՄՈնԱԿԱԳքՈՒԹՒւ՝* 

պաւարասսւե՜լԽ– ռա^փկ յիա ըդաաւ– • ա. ՝իրաՀ,. 

յ1^ ՛ի ւէևէրգօք էԹէ , ^ ասքգ է պատօւրա^ 
3.օր%^1 \յէ– ա՚պսէ էԹրձակե-օւց գնօսռւ օէաէթոպյէ 

1ւա–ղդօւփսււէ. խոէաէւււխ^ւււթԽս1ւՌ. , ե. թէւոըՀ, 
Տ^ ^"՚ \*)՚թի՚ք^ ե. ^/ձ^է-գ՚բ՛՛– պաաբիսբ. 

Լ^ւէա-Խաիեւեձ-է^՝ ււ^օ^ի^է^\ա.ւաէ^ն^է՝ Հաաձ-սւ^ 
^Ժ ՚/՛ \\՝–^^^կ՚–Հ^՛^ ք «ԲՔ ե^կթ >՚1–7»"^՝ 
կ1էրպխ >սբէէղ»չ,էց , որք ս.բևամբ սպիաակ 
^ս.է֊^ ե. սպաեեալ աղսչքօք Հաղ»բգթ , ե. Գ 
էէէօւրւ֊ո^ մի սիէգօէմ՛ սսա-՚նե՚ն .էւճբօէգօբէէսէ.^ 
թիւ.%ս ^)՝ա%իբևյ,.^ն,֊.\յ^ կ^որգն՝\^^^ 
աիաձ%«ա \\–ւս^աքո, , որ սաէբ էՏ"" է^՚Խ **֊ 

էսրիկ ^4.ա4ւաբին ւա.րգօ,բ»յ,–\քւ. &ւ^պ,գ1^ 
Լ\,^ա%Ա« յկփ^միդ, Հյ\\պ«՚յի«քհպ–՚1փ՚~Բ 
""*^Ր զ\՚՚յ"՚՚«*–՛^ իբբ^՛– «^ ՚ի^աբձրա^ցա* 
–4»՛– չՐՈ՚"ՐԳ՝ Լ^^Ժ՛"^^ ա^կս^օ֊նա^ , «բ 
սաէբ՝ Բէ Գրիսս,ո« ղա1աւ,պ>»կա1. յ^րմթձ 
(՚ք,ա</ու/ քբ ^յաււա.յէ։^քէ1էե պմէո^ւ^ կս$օ.է Լ, »չ^ 
դապւսկէ^աւցւաւ^ որ ղոէ^ղւըււփաօ, խաասւոօփւ\, 
%ո,.թիՀե% –^ի . Օ^ \՝.Գ՛"՛^ ԿԲԿՐ՛ ^ • է^ 
էէ–օւշ^էԽ չըւ^էբ իւէ1էաւ^ււ%^սա՛^, ճ. ւ^^ի մեղս^* >ա աշակերս, ք;ր ||ւ»ւճւ^/^ ռ-աըէէյէ.^ > 

ե^ք ^ա^թիա^ և, կա..թք,ւ,՚ն և. «Ձ.Ճ^,.Ոլ. 
րաէ.թէՀԱ աւսէբ » ե.արէսբ գբԽսԽ ՝քւ 1)ւոքաաւ11է, 
գքձու-պօւիա* — \՝քէ–թհէքրօրգ ^^^ւէգօրոք կս^ 

թէք՝ Գք^՚՚՚-հ "–– «–"ծ-^^՚-է^ չէ Հօ/– 

\)օ^գ՚փ 1՚բէց«^ . «7» է^է պաաքփաքտ Հ%, 

Լ Ճ՚Վ^–՝"^՛ \^–ԻտՒ ՚ք֊ գհ– հ-ւ^ 4.–. ր,. Գէ– ձ.\ձ.^յ^VV 

.–է > –^ք-^էլ լ–լ–*ք* հ֊է^֊՛^ • «■/■- ՚– ~է––9^լ.– 250 4.ԱՄ0.է.Ա1|«,<^ՐՈՒ|9՚1֊հ՚ն 

աւա^գրխե. գբեաւյթօպ.ա,–ւ^յ\^յւխքօաեգք^ 
ե. ռլ աււիՆ յէւՏեձ% • |;^. \\<ւէ^ոե ^^րսո%^ ձ^ 
պիսկօպ-մե Լ ^ձ'֊գ^% ^եւևսկի«ք , ա.1ճև^ոլ,^ 
^՚ե ղա,ը^%գ՚Խ Հ\թսՏ,ասէ , ե. վա^ սւյսբ «լ, 
Դ^ք"՚Գ^ "– ■■$(/ աաէյԽկօ^ա ՚^,ձ–րձու–ՕքէէՈք– էսրսւթ 
^գգկ^յ՝ ՜ճառօ ^՚կոգօր։1։ա պատրխէւբթե Հ^^^ 

յ–^ > կ^աա%գիՆ»^պ.^եյ,ի , ս.ս..ց թէ՝ ^ \)ր 
ոքիուաէւէօսւեի հրքօռ սւ1ւձսւհփէ ՅսւսէՈէ–կ թաւէ.^ 
թ^ւ/նա , %ա Հ,բեաք ^ և. Գակսւ–.ւօկ ւէէ-ղղս^, 

՝Հ^աք11սժ–աա/սՁւէէւկի եէխ Հ^ե-րե-թ թցագասա.ո^ 

ե. էո-ևէր գիր Դ՚՚ււ-օաււ։/ ղսւրէո–6–/ե–օւ1ւ եպիթ^ 

գՆկարթւ ե. ^յ^^սէեգբու. պասւբ^օւքտթէ , ձ. 
ասաց. ՚է\\բ ռչ^ձձւէ.՚սգբ^ ՛ի գէբս յաքս, %ա 
Հէրրձ–4.ս^էպյ^ Լ. չսւբօէփաէռ . 1է Լ. (*^ ձձօԼաաք, 
գբկի% բապօէ^է^ , ե. բարկանալ. Լ^Աբե-թՆ ՛է 

աւ❁փէԽսւա, սչէյսաէսէէ էքթէ։ էՕքւա սւԱեււէ^ե ռա»^ 
1ւաւէ–& եբ1խւսէ,էւբ ՛ի վ^բաք եբկբի վօսձ չ^բ 
յ-ււոըվէսե էք , վաււե էբ ււք բաւււնաս ^իւ^թ 
0.աբկւէւ.թևւէ^ւն Հ^սաւււ.^»/ էո |/<>– պաէ/ոաււիսկ. ւաւ%ե՛/ սքՅօւգէսւ. ռռօէ^թէէյէօ • ՚Աքւ փաւ^ օռ 1բ^ 
րԽսէւց չաօէմ՝ ^աԱԽ^է.թէէ% ե. Հ(^այ«ւ«(Ո^ 

ռա^ , ե. դագօւրճ֊ 4աշած«*֊^ ռէ֊ղիւլ ի/ՕՀ. 
էռաէվաքսաղսէոե պասե ^ո ^ ^ի Գ՚Ք^Գ^ ասօոճաէէէա 
գեԾէՐ ե– քմե-ղագրէ էւթ րէէձ վսէօէւ ւււ-ղօափս^ 
ռ^օւփւ է ե. էօճէէե էլ. թէսպմսհէւէէԵ է ճ. 1 սաուած 
^օգասպէ ՚հ ձէու% կ—էքէքզյ օէէէանւաէկսէպ ա֊ ք^—Հ, 
գօւէյւբէօօ է՚ո լ՝ւ. աէւաօ$ ՀԽրեթե թսւգւաէ.աթ 
աէէա. Բւ^ք Կ՚՚^՚՚"3 ""11"՛՛/՛"՛/՛՛՛"՛ –՚~ո՚ք՚*"Ի*օւ*–ա 
Լ. քՀ^Հ"՛^ • ^ ձե֊ռ՚նադբել ետ ՛ի ||սւու>ւ»^ 

պ^–– ^^^–է^ ^ յ^յւհ֊^"^դւ՚\՚՛ • ^ ^՚^ *Ւ 

վէրս^ք սպառ՚եօէւիս՝ ղի յ^ օթ %էղ^օց^– ^աաւաաք, 
\՚յ*– ^""՚Փ •ւ^՚քրե՜իՅ^ ՝ի թւււգսւէ^ոբււէ.յՅիլյւ բւ.0է 
\՝՝՚աՅ «^ ""՚էի^ •"–զղափօէո^ ւԸւգ՚\Հսէ>^ե^գՈ, 
V*V* - Բէ Գ"՛^ դ\,եստ..բի–ե , ^փ–,–ք|.^է 
■^1 ճ. դ^-^՚ոգ՚՚բին Հսատ՚օտձ^իբ ^քս^աէնգՆ , 
փւ$ձ ա/սբ պատ՚ճաււի յ-ււղավԽօւց թագւօւ^^ 
բւաղ^է.ի/ի^ե Խէէ^սկււպաւաէ1էք պէաէասէսիքէԻփ 
օււայւե-լ ու–ււոափսէււսւօԱ , ե. աէսաոբի—ւբթռւ^նր 
4/&՝ ԳօՏաաս \%օ,իօքաք , ^^յգա^աբ Հյ^^ 
աօճւգրի , Հքէ^աիքէ" 1^1աաեգի%ոէս^Թ^* |^ 
\՝"^Խ" <ՎհքԺ"") Խր Դ կա՚«՚"՚1՚դ^«^ 

ասւ ՛ի Ժողռ1ց» * ասյպաբաոսւէ.ա^ե––1Լ^ &է՝ ՛է» 252. յ֊սյոյ.1Ա.ա.<ւ^ոհւ><ւ՚ւ>֊% 

րեսո^ե ամի ^սձգատ^աե \\րքէ՚ւ^ ^րՀք/ 

,կերսոէւ^ ^սէ-քխօէեԽաք է \ք– ե1խ սէէւ. %էւսա 
1էպիսկէւպէււն ^րռկոպուէ ե. ^ս^գէւէաԱե-ցաւ, ՝ի 

օռթէէէ ""է^քէր՛՛ ^"՚ ՚՚՚շօպե՜րպթե 1ւէւրսւ պի ս^ 

յս.%30. ա^եըվլ թէ « (;« «^ ևմ՝ և. չ^ պա^ 


աէ՚Տ • երօռ սէրօԽպէ—կէւպաէս պիտի ոբ ճեռ^ 
եււէգրե% 1ոպիւէկւէւտքւ%՝ո \՚^՚~ ՝ի է/եռւաՈփըւ Օւտւէւ 
կաււսէՆ սւշանձ–րտբ1ե ք>Փ ո^՝ ււրւ1է.ւ1 ւււնաւ% Ո* 
|լ<.աո<ո.ա^օա (Հյէ֊ւարսպիօօ) % ե, Խգրե պձ,1քոյւ 
( ^\րռ^պիռւ>ի ) ՛ի ւքխրւ^ ԳւԻ>»^ . ^ ւա^արի% 
ւխւս եպիակէէպւէէւ , Ա. էա❁ արսւր ս–1սՆ հպիւ^ 
կռպւա ■ էլ. սէռաաւեաօ ^Գ *՚՚ոե1էպխ երկբթ 
աե–րաՏէՈւել պ^դ^Ռէ^է ■ |^ւ. պ»– օք ՝է ՀքքասսՀ– « 

ւ-ոց (1> ճ. խար^ես.^ ^ա^ոէ-ւճ , և. արար %օցա 

–■^»/ ^^տ՚-ր՚ո »-<- ՆԲ-հ-՚յէ* –հԿՒ՛^ ■Տ-Հ^^^ 

•■•» ■ /–4 »./՚*–^# V ք՚^կէի– "՚ւ»֊ ■ յ-ր-^յ՚՚-լ > ՚^/™/ 

1–^ կ^ա-րետիէ. ւ «–յ-ւ^Ն ^–,«.–ք ,Հք ^ ՚^ Հ/.է/յ, 

4–»– *՝ է՚-է-Հ-ք»– -/. –™, յ.է–լ 4–^*>յ*^յ,»»2^. 

1էք–Գ9^յէբ ■ 231 ■ Ս՛^ է^ 7 Բ-գա^ք՛–, քքի ^^հ Հ-– 

^– (4*՚(՚*/3) ^*»*–ք–<՚» > է–7՚ք ^ 4––^^–^*֊ /^^--*-, - 1– 
Ւ-հ ռ^, ռվ-էթ– •^֊ ֊■- — "*. տ."– 6«––^^–4« 

լ կ.^այ, ^– ^ք«/. –.«1.–;^ ա–/՛–^ (Յ.–"("^–յ՛ <%- ր^4 

.,*–.~թ . յ–^ 839 ■ Օօ»՛ -- *4* > Կ ^–ւգբ.՛^.,,^՛ 

յ.».«.քո 8«.«^–1».^. ^^է 302 , -«.-/* -«..«/.*-,. 
.4՛^ ^ճ. ^*է. Ի^դհ՛ ,^–լ"5ք"՚ք–*" • /"4 ^* -/■♦-/*■■. 

ք–^ *^է ւքք–»^ է «–^.^..^*Ա . ՛լ Իլ յԻռ–^. 254 4.ԱՄՍ.՚հՍ.<ւԱ<ՒՐՈՒք>–1>Ւ% 

էսքէ-ր ՛է գերւոքմսւա1էրաքգ Լքօ–ւ–էրրօւ1ււէս ք»սք1» 
սւսկքէ , քյ-կ սւպօէկօւհւսցու. ե. է/օէ^կօւնա^օ։. 
^^րմ^Ա ւ/գեգւս^ է Ա, ոչ^ թ^ ՛է գերե դմէօե^ 
էռպէսևէւՁւ1։գօէ4.. է ա. ՜եպօւք^ր պ^ցնպէսէան որ ահ, 

թէ՝ ՝էյ–ւ–՚խյ1՚Ւ \ք֊^թ ™*^–4 ւ. .»»«..»... 

կւաէ ւ/արմէ՚ե ֆ՜սէռ «. ա1էչօւրշաւրեւէ • ե, Աէքե որ 
%էաէթ%էէքքէե պսէէ^ ե. սէէքՆ-Օէա^ գ եե՚րփպօքթահօր ս. ասռ, 
ւէէք^ք էք "– "է ՚ճչմէսրսէօւթե աժբ է | ^ւև ոա» ՝է 

՚է%ա ^լս,ղանգք,՝*\»է%աէս.օ>ցէք ե. | ագթ^ 
""^ՏԽ ՚ ^ ձձո՚նսէգրձ^ն էէ-բե-ւմեյ պէստբխ, 
քքըք է ե. %սւ սաբստ բ.4սօոա.է/՝ էոսէօեօպռււա ե. 
սւռաօքքսէպ ասւաա՚ն I էաէա • էլ. սատսւ աեաաա 
կա%գԱ;^ա% մէյ^ա՚նյ ^ակառս.կ* |;<. ևրկ«^ 

ՀքաԿ&աէ է–– –<.–*»–ւ(»է–.է . ե^ /3-^յւ –յ««^ 4«.–. 

քէ^ա* թւ։^ և. ^–Դրսւց1,ք ւլքքի«ա^\կալթէէ.էէ 1լ.գաքձ,,Օւ՚է 
1ախ ,*4. ըս.յիյ.ք,սյ–կ.ադ,. (1871 ). –^– **-(, –^– իձգրեա^ ^աւաօէ թսւգսւււ^էւ Ղ^րս^ էլ սւր^ 
ձէէկե^Աէն , և. »»օՏ( ՚^ ՚ե։ւ^ա%^– գէ՚օ՚շք ղ^ւ.ւէիէ§իւ^ 
ե– խարևօւց զբւս։քսլ.յս , ե. ե^ յ\^յ1պոէ% էլ. 

յ/* յԽԿ"՚–Տ Կ"Ղ^"՚՚՚3*՛ Բ—֊՚ւթ ""»– պաարխ 
աբ^ \/^՝էոգօքւսս օւ.զէ^փսէռ.ա^ , և. ՛նա կա^ 
ւռարեւալէբ ղկեա՚եսՀքւ. ապա դրե^^ թաւ^թ 

մի ՚\\աղ1չեգ>.–ց.պքն ւ քյ»^^ մի ^.գ^^ 

փաււ^ I 1ւ. յիյեաէ՚յ Հ^/^ 4Կ*^ գրք՚ւ"/,^ ե. 
^աւահե^% ^,աա, \^լ. ՛ի \քապագ«վկխ յ^ 
Ը^վք իւս/րձյսէն ե. ասե՚ե , /Յք– աա. մաւ/օւՆակ 
յի ղաևւ^ կւււքաէ^ ՝ի յ՚սււե ի%չ^ձ^սւյւէց , է^էչթա. 
՝ի կաաարե֊ըյ^՚ե օրրե^յ^աւ. չարու. թիէ-՚ՆՆ» 

|՝ւ– յաքնս ժ-ւէէԱանակի էրսմԽդսւէ– Հ1ւ>«.ւ^ 
էօիաև—ւէ 1էռ0ռգեւղեկԽղեսրե էւր ւօսւէ1էյե |\^ 
ո-ւած՚/ոս// ե. ւԼոօէպաեէօսոէէյև թաէէգէաւ,որափէ^ 
Ա, ՛ի թւաւն գւռսւՆ երԽռ սէապաԿ ար՜3ճաճէւ1^ ^ 
և-գիր ՛ի վք^բպք աապա՚ԽաՓ. ^՚նգրէաս, ՚\ «ւ^ 
կաս, ^ւճ>թ$^«1է , ևյուժ ա.րախա.թիէ.%՝ Լ^ 
•1^՛– Ք՚-ղ^բի^ ^Գ գի^՚« »քթ«ց առաքԽը^ 
՝\–տիււաոոաի է Լք՚յ՚^ք *քւօէ/սւնւսկւէ \1ե՚է–ւսաաէէաս 
որ *ի \քձ՝սէ^իէս *Գօ^սօ*ի^ոք է էէէո-օ^եաւք ա^ 
յէ *ի Հ^քաա՚*^գ1էեւէա.պ0քիււ ., օւսացէքաւլ /9<(* 

Հ\.վ^՚1Ձ.ու. \)՝կրս.չլ. է , ձ. ե^^ կարհխ։ թէ 
ի^ ՛Կորա , ԲԼ– ւղյ աէակա^ւ պաաա-Խ^աէ. ակ, 
կևդՐ յարկդ^ . 

(յւ. (^ո*. 1ս փ աՁէաււ ^/էւ/ուօք է–րկէ»»Աէ»աճէ 256 »աոյ.էս.1ւօ.գո)ԻԹ)4>% 

աքսՈա ե. 1ւաէւէ1էւ% էլ. ւքԽօ ե՜կե՜ցե^բ է 1ւ. օ*գսք^ 
գէէէոէ՚սւց աաէէ յէա-բ ժ-աւմս^ս։^ ՛ի ^ինԽ՜աո/ եեե–^ 

I՛ ՚տ*,Ա <87է) է^-Փ 1>՚««֊՞յ՛ «#»* ե 

թ»,–ա.կսւՆխ Հ^ա/օցէ 

Լ\ևս. քս,«.«ա^ւ.Ն ամի ճ»այս.հյ՚ս.%՚ե ե. սևք^ 
յև^եքըւ աաւււաեգթե ՝\Հւաւղ^ե գռեի , քաղա^ \^^ 
յ^թ կրեաց սւսէ^ սաասէիկ ղտ-թ աւՐ, ե-^էա 
յագե՚ՆօէլՕւն ^ա^իւ. , (պաօէԱ՚Հե^աէ. ՝ի «Հար. 
գիկ) սաարի մի գի..ս.կա1. յև^գէ..,^թի^ և. 
կսէւոսւոու–աէ ե. քՅսւփւա^Աէւ ՛ի խհքսւց , ՚/^էդ "ք 
շհսձսէչէւ Խոպաւ ւքբնչռ ե. պօէք^եաա էա-րԽսէեգ . 
այլրււսէ աօաւռւս^ւ1Լէե մտէա&էիԱ ՛ի էոոէ.%ս , ե. 
^էսպարակւա^ ե-յե-կէրղթցիս գռր^է-թւ ^սւ.^ 
թիւ^ . և. եքէօէլ Գքաղաթէ՛^ /լծգ վաքր 4"»– 

է^ւսսէւէ^Փ ^ էի-քէեէ. պս^էաւյօւղս , ե. ւ&–բկս1է. 
նւօքքԼ էւ. Փէօքսչ^ն էա$յւձ^ պսէօէճււռի լ սաճ՛. 
Հք՚ճ*՚՚*1*^* ՚Ղ՚"ի–հհք՝ ք.«"^ I փօփւիթ*ո կէ~ 
յ^ակա/ գաէ–աւէ.% Լ֊ ք|ւ.«.4ս> գ՚^թւ Լ պսՀ, 

ա^է֊թիւ-ե է ն. յոո աւէէրէ-օրւ յգսաւօաոաէւ ա. 
ղգէյօ.% ս1էաէ.ա , Լ գա-ս գա,.» գ%աքթ յկ^ 
բու.ւէապկմ՝ ե. յւ^ւքլ^աւփւսէ» X \յէ–յեօէ է^սորիկ 
հ՚պ^ւ. <&ւ4ս>աւ/(սւ^ւաւ« է ե, մե՚ռօԱւ էքթէք^ռէ^ ե, 
</ոք ^սւպօէթ մագգ ի սէսկառ ւՒւաԽ ւ յ^եսէ1լս իւ–ր ւ^գէււ%էր պ^՚"1ը^ ՝^՝՚"^^Գ՛՛֊ 
՜հիքքլպքց ղթոսղթն Հ^սւսա, «ւյա.^սՀ,էյք^դ, 
"ձ. է^Գ"՛–^^ ՚ ՚* –չ, ^աւյւէէւէւ^ր ռ^ աաէթ^ 

^կաչա% ^ո^ղթէ. Հիբի ք\՝ք.ասսչ,) . » կան, 
գնեռէսւ, Հթսւգսււ-որե) ե. ԽրԽք էւեգսւմ սւաաաէա 

խարեցաւ. ՚եօւ ՛ի յաղւսեղե (^ւ^աէւձ-ս^ 
յԾպէւէեօէզռսէրւ Հքպեմհւշ/ . ս. գր&աօ սւռ. 
\՝՚%,ս»»>,«ս II) պաարիայւ^ (%^^^/». ,(«,. 
էքտեգն լ ս. կրսւմւռքԵ՜սէպ •//ւօո»/ Աէււեեք ե. ձճ՜^ 
ռ սւգրել ւըւսւ > | յ»– ժ–սղուքԽռւէւե ^արիւ֊ր իաւը^ 
աւս-՚ե ե. ^էքեգ եպէտկււպռս յՀ՚եաօՓ լ ե. ոքըխ 
^ըօՆ . Լ. գրԼյի՚ն առ թագաւ-ոբն վկաքէո^ 
թեաւմքէ գրօց՝ չար ^երձռւ-էսհ պսէսե^ ւսռ 

թոէ^ս^Ն էսօ. թսէգսւա֊ո^ . ռմահթ ասէււ ^Դ^ 
քսւցաւ. օէեսաեձ֊ւո^պթւււ.ղթն,ե.յԱբկռցօէ.%^ 
աղանգօ^ դօէրձ^ց ղ^րԼ-ււօ, ՝ի ՝\լ,ա^եգււեէ– 
և ^ (ձ՚«–ւխ՛^^՛^՝ ^ –ւ֊ղ;լէւփառ կաաօւբե֊ցսւա. 
ւ/աՀա-ա^ ւ թագաւ^որե-ալ աճ էրէոս։։^ Լ. 
ու.թ ե. ամիսս Գ%գ^ կւ. Գ յեոսէեեջ, \^^ս, 
աիանէոսք « մի ռսե ՛է էաէէաչեւէ աբանո աոԽ^ 
ա.^ աէ.քլ է պ֊այւայ ■ *՚* " Տ*՛"–**/՛ 
գաշսէ մի քձգաբձօէկ, Լ. ՛ի մէք^ գւսչտիձ ^"Տ 

17 .- , 258 *ս.ւոյ.էօ.«.գ«ւԻԹ1>ւ.% 

**||ւ.ւ/ Հ՜ ՚՚՚քԱ գս/օյւ էօւաւքսւեօւրաոտս . ք) Ա. աւլ, 

րօէԱքոսւՆ է րւ*՚քՈ է"–ր եկեւ^օօւսիբու,թԼէ^հ ե. 
սւդքատաաիրՈէ^թիւ.ԿՈւ չեթալ ^>^% ՀերՅՀ, 

Լ. ՛ի սէԽւձ՛» ու-ղղափ—ռս,^ Գ^—յ * * 

՝ բա իէ֊լւօմսւևէ1է–Աէմբ1է Լ՚^սւ.ս4ոիօԱւոս (|՛ ճ. թէէէ^ 
գօւէ–ռր1էա^ ւ^գ ՚եւքս՛ ե. կբե՚ե 1է*~ււ– ե. կր ա^ար^ 
Կ"՛– ե.ոչ^եղէւ. ժխոր ու-րեք, ս^լԼ խ>չքս Ա^ 
աււա-ն ամե՚նաքե չաբօւգպւհք . և. կւ \ք^.–բակա^ա 
Լ Աէյբ քաչ, բաք^ ^ա,–էէե ^պ^ ՚նօրա . (^ԱՀ. 
ււօւ^ւս էսւէքսւ սօբսւ եբե-է-եսօւէ– յօգգ ՚^ուբ 
ր-բրղթեալէ ե-յուովք սաէի՚ն թէ %շսձ «լ. 
բե^ս.% Հ^ (2> . և թագաւ.»,ծ. աօ.ս,^եա0 և. և^ 
բեբ ՝հ Օ աւ/տււո^Հ– ճ. ՝ի )\՚սագւսւկ աբռւ,ե–օ^ 
§ոսւէ–օբք * ոքք կօձ^էյՏև փաքւո Լ. ղանձիՆէ» 
վս^«.էթ Հր«վ. ե. եքա՚եէթ դ վ.սչ,ա»՚ն ե.. 
հշչսնէւա օՆեալ պւսհձբես ւօսոխով 1է. ււ* այլ, 
բԱքն է \քէ. գսՅրձնալ եբէւ.ե^.սւ, յս>բեւ.ե^ 

<1) Ա>* 6–֊™ ;ծ~ (V. պ.թագ^.^է..ցյ^–^Տ^, 

Փ ի –.^յ. –.(Տ . –յ^ է 566– Տ67 -« ՝քոէ–"՚# • -. 1Ո՝1–Ա8էԼՒ 0.0Ո1՛* ՊԱՏՐՒԱՐ֊|է|> 259, 

«. է ^ֆէ-օիս ւ^եպիսի ^օւ.ր ււր րսւղռէ^ա^ ՛ի 
Օէ1ոււե%է^ւ ւառօւե I ճ. քւԽրէ-ր օղյե էղէ^ւ ւա, 
րԽ^աք^ ե. թոէ-ղթ այրեցած է ե. րա^ււ^ */#^ 

ս.սա.ւ>/ք% է ե. ^էէսռ ւե-կե-ղԾռքձ յ–սւէռւչաեւէ * 
՚եօիւպկս և. քսաղա^ ւսյե՚եօւքե • (^լ. ՛է յ1^ւե 
էէ-ւօմ՛ աւ-ււէ-րե ե-էսէմպ սի կբաէէխսւօ^ , ե-նէառ 
՛ի ^ք<&> է՚"՚չ^ ՚էէ ^կ՚սրե-սւէ, Ա. տե-սէքսւ/ պ^^^ 
թաղմ։։.թ1ււ.՚ե^ էսււաղչօկ&ցթ, . ՚* ^քքր , ողըր^ 
մե՜ա • ^Կր է ողորմե՚ւս ըք"" ւ1եհի այորժսէ–^ 
թհսւ՚ե քօւ-ւՐէ ո I ^՚– պ—տրիսէրքն ա,սս.ց յԲ*"֊ 
գօւ^սրե . ՚* էւ^ե-սսէե^ս ղԻ^է եղել, յսաէ-աւսռա։ 
օս • ռրպկս յսւա–աււ.րս մեհրե Հ՚Հոսւոսւեգիսւ^ 
՚եօսի ՚1ւչ»սե խաւէի փսւքիսօւակԽէէէէ երեէ-հօէաւ. , 
արգ առաքես, ե. ա«,.ր բեբել յՀ^փեմխսքկ 
(Հ\զամէս.) Հ՝սոբէ...յ վ,,,»չս,փսչ)»Խ ՀՀրիսաօսի 
որ կ,սք Ա.Ո. եպխկոպոսիյի,^ կլ. առաքեաց 
թագսւէ.«լւե ե. ր.ռ^ւէ1.թեաւփ. սւռին ղխօւշէւ 
ե.բերի՚ե յՀ՚՚եէռաթ, ե. խիղարեաւլւԸւգ մկջն , 
զկ^ւձ թ^ղի% յՀ^էռաք ե. դկէ"^ ասւրսւ% ՝է 

թագսք^ռչ^ ե. պսւառսով^ տարաւե ՛ի քաղսւքն 
ե. եդ^ յաւ-ագ Խկեդէցթւ • 

I,՝*– յԿԿր՚՚ԲԳ ""^* Լ\«,֊–ս.իաեե,^ ս,, 
ռաբեաւ^ ^ւ/սէսւր/ւկ^ Լ\ռվ^օէ՚ննք; ս պաաարա^ 
գօք ՝ի <1)».ր<.» ^իյ,օ, աղագալ. «,«. \,ս.սրՎ 
թագաւ^«րն ՚Գ^րսիյ , ^աց ե. գարձալ. պա^ ՝է|ս»><>«օ սէսսէւ. նԽղե-ա Գ^^՚Հք երկրպօէգե-լ 
կրակի • ե. աւպստէսէփե^թւ Հյւ^ք ե. քսհգբե–^ 
^ի՚ե օգնսւ–թիէ.՚ն ՝ի \^ռ,.սս,իա%ոօկ պօրք , ե. 
յաղթկի% Գ՚՚րսիՅ ե. ^աւահէէէ^ւխ յաչխար^ 
4ք4է ւ^է, աօ.ս^էէաց \է«,սբ»վ^,սռ Լ\..է.սս.իա^ 
՚նռս՝ յի օգ%ել Հ,՚^«ւց » ե. """լ 4/»""/™*՛ ^«Ո–, 
էոււչղք ՝ի՝^ււրււիկս ե. կամ՝ տալ զՀ,ար^ է Հյլ. 
Գռւ֊սաիա՚Նւա արար ւ^գգկմ՝ ւցաաասխա՚Նի 

և. ասէ . **Տէպ՚յ1՚ք ^1"*/՛/* ՚*» ^րի՚*"՚՚^6–քյ 

ւթալֆ, և փսս՚ե քիրղք գարձ«ւ.յի՝ե առ ձեղյք, 
Ն՛֊ է^Ձ– 1«^եալւՕ–եաց |,»աք.ոՀ<1>. 1,՝,. պաա. 
րիկ% (չ/ւՀ4<*՚%^» կամ^յե առեալ ՛ի թագս», 
է-օրէ^ էէօսել մաօն յիսւբօւՆու-թեւււե ^սււ–ւՕԼ, 
առ/ ւլեգ Հօ^ս ե. ^գ Հսուփս . և եկ՚ե յ\\աւ^ 
^ պաարիկ% ե– ասա^ քԻ,գ Հ^՚^կսր ճ^պ-դ^ա. 
կարն ։ \յ՚֊ եղէւ. յ՚ււղով^ ՛ի \^չա՜եիկէ , –ր ^ 
\\.աղա (2> Լ «լ միարա^է^աէ , %«,՚1,պ^ս Լ 

իաեգարււա^Յււ Օ աակի * Ա. թիւ-ր Օ ասէիկ սւ^ 

(I) ;շ^^–» էր-^ւ.^ Տ-՚-^այ, ե. է,՚՚յ–ց լեդ– <^–"է–՛՝ աւա 
Դ ւզ–4. *.–յ––,. *.-. քէ. յ*–/՛– 283– 28Տ- բաւ,թ, ՀՏ՛^ . Հ^է^ա^րո յ-չքսափկ (^ՀՀս.^ 
%^ւէ ե֊պքսկււպօօ \\սւրմիէււցի Ղ> ^օ^ր ապակս*, 
Նիչ^ Լ ս.%կկխղ^ յ\\աու.էքղք . էգ ՝ի կս,ճ 
(Յսյգաւ-սրի՚ն ւսռ^ևլխռքվււէ.թիւ.՚ն եկեղէյյ^ 

թոռ. ե, ^կծ՜ղե-գի ե. պ^սւսէաւրձսէկոէ-^իւ-Ա լ ե. 
ւ1սւէաէնե՜ւկապաաւսւո ե.բ.ւաՈէդէպ ե. է1էս՚^,ոլ,ւօե, օր 
քքւյե-ւ. իսկ ղ^ի քօւռաառ^ ւսմի Հաքսէ^ււճքօ^ 
31^ • ^ 2Տ2հ1^ ևպիսկոպոսք պօրակ,մեօբ , ե. 
պ^ա^ա՚եև^.^–ն վէբս«,ք,–ե յկրս,^ի% Լ եկեղէ, 
սւսկսա ձեէւնէւագբէթէ է Ա, պօք Դօււ–ւաՁւհ«»ամե 
պե-պէ" չս՚րչուրսձօթ սպւ^աե^թէ և. յ–^^ 
սորս ե. ՝ի քլօէնէո տայիՆ • Հքւ. յքօ՚ւ. ^^կէբ մեՆ 
բաաէրեւռվՅե-Աէմ/ւ ե. բւօ.ոէ1ըէ–թէոսէ1բ > պըբ Ոէ 
կսւրեվխ Գ գրի ա^էձ-լ պչս^ԱէԱ •"^յԻտ^ 17* 

՚Խ^կ ղսր կրքքս՚Յ ""՚-ԲՒ ^Կ^ղԷտՒ ՚ ե՝՛– յ^՛– 

Հսպօւրայ ե. բիսքէու-ց սպանեքռց ՝իյօ1եսսկ, 
սէռլ.ւէէՆ Հ^վ^էօ1Խիսփէ օր էր պասւրիաբ^ է|<ւ«՚. 
ս,.ս%գի%,.լ.պպսի , սէաղակայաւ. թ,սգա..ո^ 
ւ^գ ա՚ն^եաբիՆ սւղ^տւ^ե , ե. աաօչք ^գ %՚» • 
"Տ"՛–/՛ ^*՜"–"»1ի/»»1է ղգօ՚է-ս^ո՚֊թիւ–^ քոյի– « 
Ա. գրձ-Ա՚ց Լ^էէվԳաւննէս Լ. եա ^թէԱգաււ./։^ > 
|^<. 1ֆթեր^եալթագսւՀ.պւ%՝ 7Տս^սւչթսւա թ^ 
Հ^ււաորի սէղօւնգօԱն է ք ե. բսէրկացսււ– ՛ի ^ե՛։,. 
րւսք 1—րւօ ե. ^կէդ ւըէսւ յս»թւէռորւ էւ է՜գ.Ր^ 
%ււէ ^էէքթորս ( ե. աօազ յածո. | ա*«ւ>ս>աո«. պօրսկ, 
ա^աե րւր • ^ \՝օ^ձւէ ւքօւտ/աղսւկի քր*–97ք^ 

<ւ> »հ– /՚–ւ–ք*»–«֊>»՝ ս ՚ լ ւ -յ . ^62 *0.1Ո1՚ն11<ւԱ<|–քՈՒԹ1՝1՝^ 

փսւքււՏւ որ կէ^գաեի իռէէն, էւ. պյլմի աոօէցԵա 
ձ-րէո-Խլ սա-ւ^շ^։ իմ՝ քռււ/^էէգւձէօկււօնսւ^գ քո 
|^*Տ(յ էՅք /՚ճ. ^"^՚ Ք"^ ^աքս 1-ղձ-է– է ոչ^ է 
սէրէքաե էէՈէսւէոէ ւսռօքէչ։ 

ք"՛–՞/*՛ "Ր ՂԳԻՐ" 4՚"/»"*յ* գրձա^, ե.յ«ւըվ^ 
գիրս գրե-^յ և. ևթռղ^՚ի զսւրգ եկք։ էւէցւ–ռքգ 
,.,^ս«րօ,հ ե. գ րա՚ես.ի կաքր դ\\«ս«,ա%գֆ^«^ 
պօւրէ է "֊ պսււոկսւռէէրււք յսւ1է,էԱքքանռւ.թ1Ուէ 

^,սԻԻ|^^I պաւռրքաօւրքն եքսձե-լ *ի րանօւք;՚ն է 
ե. ոչե՚ւաեէր է ե. ւսէըօչէիհ բասղրւ-Ա աղսւչօՈւօթ 
աի1ւե–ք միՈւատգ 1ուսղառու–թ1քէէա եկեոե՜յւ^ւէք ե. 
րնգցււ.ն^ք է^ւ՚՚ւբՓ՛ է^ՐՐ"ԲԳ ՚ ^ ՚"" """""րկ 
1պռվէ–ր էա-ոռոՏե Օ. ղւէքսւսարրսւրօե՛ Ա. ղԾսւգԱէ^ 
Հ.11էհւէ Հ՝ա– թաւրկւււօօձ 1լ աբգե-աէե ՚իաքանէ– դեր^ 
թէ^ւ-էկփ . 1ւ արկթ Դ ա»ւ.% գ^է՛ ^ ՚"^՚"<– 
էէօէ-րրձ յոսձսէ^աէ-ութիւձ^ ե. ՝ի գքխւսցաաս-ոա–^ 
թիւ֊՚ե, և. եռ.ւօց1ւե Դ%ա ՚^լք; ե. բռրրւէսթ Լ. 
^շՐ^ ՚Ւ ՚^ր՚^ւ՛^ է ^ էւ^ս։կ1ւե ՜ճսհւ՜ճ^ էւ պքկ, 
^՚—կք պթ"ք/1 ե. պւց&րէ-կ, ե-՚նսէ ոլկարէր հսւՆ^ 
կք՚լ ^՚^^ ^ հ"1քՐ "Րպ^" ՚ւյեււե-է^լ՚ի բաէ/ու-ւՐ 
յ^ս.յԼ ,կէ.յեա յ^ը.էմաՏա՚ես.կ1, եկե «,».%ս. 
աէրէէոքսսէսրգ յէ գեւ/ե՜ռիկ պսւաւԽւ-՚Յճօւնօւէ, 
^էրդարհսէքյ և. թռւ.1ոււց ՚եմա ՝ք։ ղօրակօւ^աէ^ 
թօւգսէէ֊որթ^ աէ1.քըրւ։փէսռ. գոքռվյ ե-երթեօւլ^ 
կսէմրռէ-րէէսւռ փք՛" ե. պսպե՚սա * ե. ոկււսէւ. ի գ^^-էձ, \;..գ.,րէէալէկ% 1 1^1;. ԱՏ, գխ 
I,՝*– •^ք–^" -. թ օր^էսռ-տքկյ, ^ս. է ռ^սգւէ^ 

ԲԿ ե– քս՚ջաւ^ւ4։բ ա..եըվյ *՛ Հ«֊յր Հ>»>^է, 

բձ-Աէ , և– Խրսէէւեւիք 1էԽ ռր սէքււպքէ§էթ պաաէԱկ. 
4«^Հ& կրեՆ վլ^Լ՚ե ^ղղ».փ.սռ.,..^թև^1. . » ե. 
Ւ^Բ^Ր վկ»Հք»՚–Բի՚–՚1՚– ԴգՐ՛^ վտւ՚ե ^ս,սաէո«ք 

ԼՆէյիաւ՚^ւ^աւ ռռւ.սւրձ՚ււէէւա»ո ւ^ւգ իւքսւստա-^իլյւ 
%էգա և. էսսէ . ՚* \)րգէակ էւա^սաթ ^– ^ձ֊ւլա/գ 
*էւա/է–%ա/էւ գֆօաէ-Բբլյւ ՛ի օււյօւյաաէ^թ ԽւաՁէգ պ^ր 

^"ք • ՚^ ^ս«/ք է էսյէւ՚նարւ էեք ^շսարա է-ո՚Հք է– 
Լ,օգ՚~ոքե \^րբղյ . .ս/լգո^ «ւրս.է> ւեր զի ձ–. 
/անձս $11սոփ ե. պքէօւղու.ւճ քո1.ււա1֊ռրես է՚ո |^ 
յե-ս* պ/սորիկ ե^ սւօ. ՛եք ԱէրՏէ էպքակոպքձ 
պաօարիսւրքթ և ասաց ■ ՚* \\^՚–րքւ Հ՚^Ր՛ Ը^ ^ 

րււա-թհւ-՚ւե օէհգաժհո1ւ ՝^րրսւռւէսրւ՚ո |^ւ. սա֊բ^ւ 
պաաւաււօխանի հա ե. աօՀ– • ՚* ՜^-րէէէաոա \լէւաւէ^ 
ոէ-աՆ %դովէ֊ ղձևզյ. ղիւօրգ չամաչխք , ոբ թէ 
^շչք^րի"՚Ք էհբ՝ յեա ա»ք«քա՚ն ա1շաս,ց« ^օր ա՚1կ. 

պիսկոպոան . ե. եկ^ ե– ^ւաւին ^*^ ՚^ 1՛"^ 264 ժ.1ԱՈՅ.^Աէ|Ա.<ՒՐՈԻԹ1–1>՚ն 

էսրգեւ^ ^քսւ , օր ե. ՝է ւէսբգսւպեսւոէ-թէրՆէ 
Նռռա էլ ՝է ՚եշօւեագորեոէ–քժ1քհէ– գօւրձսւե առ 
•\Հք^սաօս անձթտ ^ս,ս%Լոա.թ ^արիէ.ր րխ֊ր 
(՚) գ փառս ՚\Հր/ա«.»սի |>™«..ծշ, յձ^րշ, , որ 
է օր^^եսւլ յաէ^իէոե^ւււնօ յսււ-իէոե՚նէց . ս^^ 

Սււգ^^ւ ն. գՆառիե ւսօ. թսւգէսւ–ռրն էլրեօ^տ 
\\տ1րռվյ և. ասե՛ն . ՚* էիգ^ր էւչ^ առ՛նես գոլ.՝ 
էէրպկ՚ս օւռ.%&% աա^էւէաքԽօէտև է "ււտ օքգառ^ 
1ւսւ1է ՝ի կրօնս իւ-րԽս^ւռ չարւսչար սւպսւեէո^ 
7ւեն է ե. րեգ օո թսւգսէւ,որութէէյեգ ասաւբււ^ 
ղա^եալ կա%՝ պ.ք ոչ^ պօ.շ».են ղՀո^ր իբրեւ, 
ՂՔ^Գյ՝" 1.՝^ ւո^-եսւլ թագաւ-որէ՚ն ^Հարսէ^ 
ե. սւրար ^սսաՆւււ-աւ մեՆ քէ^գ սէմե՚Նսփւ աէ– 
աւսր^ իէխսւեռւ֊թեաէւ իէ֊րոք , ե– ըւ^ռնեէսա 
ռրեօ եպեսկռպոււ ե. ե^սէե պւ1ւ$րթս ււոռս/ , 
1^1~՛ "՚^ԳՐ "՚ՂԳէ՛ """նշաեօք սպան Ա. օ.ս\, 
դու.յ՝փյ1ւորաքսքակեա0, 1ա. թիլ. ոլգղ§ր ըք^ 
ւզսւեԽքԱպե • ռ սւռւկաւե՜աց ր ^ա/ս չիեեաւաէեգ 
տռւՏե կրւսկր , ե. եւէքսւ ղաքրառեսւլօ սւղաՆիԽ 
ւըւօսսէ սառղռրմ՛ խրա(սէււ.ււեւէ1ւռ ւ"սսւռւ.աւձ% 
\ք՚– \՚^թււղիկռէ^ մհՆ՝ որ ՚նսսէ^ր ՝ի ՚\՝<էւա.թւ , 
^ւսւց ՝է\Հսռս։սԻէգթէռւ^ւաքՕւիս սէհելպ^ք յԻւգ^ 
գիմաէալ Գ<՚/>^> |,՝ւ գ՚եացեալ դ կս»^ 
աաեգ1խււէ.պպէօ , եք^ ւ^գսւռաջ^ %մա ՚^ս^ ՄՒ1-&8Է4.Ւ ՍյւՈՐ՛ ՏՕՏՐՒԱՕ^Ւ 265 

ՈԻէէ/է^ ե. սւօե%ս^ե ^քսւտւտե քըւգռա֊եԽւ Ըֆ֊ 

՜ ՝^^աւ^եգւ։%խռթն էսխպկս փօւրէք^ ^ռվօււ, ^ 
ե. պսւօւրրսւր^ սւււ. ր*–ր օւ^էր ^"՚ Տ*<՚՚>*՚"ք*^ 
ևրկեաե թէ գո՚֊Յ^ խաքւի^, . և առաքե^թ 
«ալ 01» մի ^օւէ-սսւեա Կ՚՚՚է /^Գ ^""՚՛՛ փ՚ւա»– 
կարհա^ իւ.ր1էս/եց , պէ յօքԱս մկ ՝^.րէստ«ս 
4՜ I ե^ ւքօւ–դիո^սւէ.^աաւօ ոչ աօււՏ՛ վամե եբկե^ 
ղի մե-ռււ^եեւՕք է ւ^Հճ մթւք ղ^^ւօթւ Ա, աարսձ 
պթա^ոթն , Լ Նա փսղագ^Ն /ււ/այձօւլ^ր ք^ 

՚եռաս^ւ֊՛ կաքր առս^ձթւ , ււր 1ա.յայէըէվ^ %որօէ 
՛ի \Հռսւոօ^գ^Օէ.պպ1ււ1 , ^ն^ա^ ււէ.ղէյափ–է». 

փոփե^օ.^ յռլ.դըափ,..ռ.սւ^ , որՕք եղէւ. ւճճ 
այրքէ-թիէյն ե. ^ասօէէսէՈու-թիւԽ ^աէ-աաոք 
Ա. պսւբհ-ակթ ոք^դւրսփառւսօն , աէալ «^՚^^ /՚ 

"ԻՏ ե.դ՝\Հս.ղէւ1^գ»%ա^ա.»ց,\՝՝ա,.ու.է,»վ^յիա^ 
պօրսէռե էէէւե. օւ^սւկէսե ՝էյաբգկ–^կ "Հ.^ *" ՚ 

տըբ Հգ.».սս.րքեռ)կ Հձ՚կէւգօբիէ^ թագա,ւ.Հ, 

լղէվ^գէ^^. –զլ–» ^լչոգաա. ՚ք կ. ^.^– . ^էգքէլ ^1^% 
Հ^յ– պաաէւ>ա,ղռ^աւ. ^ք. պէքա խ»^»^ > \^կ Ա*»^^– բէտ"*–^ 1^1ք/*ք™"™ք • I;*– ^7*՜՛– ՛մ՛ ^*–*–"^ 

ւաո՚՚՚-որքէ .՚^՛" մե՚Նէււոեւ ւք^էւաաոեե-գռեիկսԽ , 
ե. կսէղոբգհք ՝հ%ւաաեէ • ս Արեւ֊եգօէւ. ամա 
սուրբ կ-^մե \\՚ս,րէս,յ՝և. .««ձ– յք4™. **՚|՚ո«–ս«/». 
ւ^գք^Ր Բ՚՚՚ւէր ղի» ե. ւ^ացԽր աաւ. ^ևրեաէ^ 
Կ^մւ..^ լ %ս. ս.սս,յ. « Օ^ ոլգի.«1,յ՝գա, 
ւ–է1^0է.թիւ% , ու-աօ ^ձ • » |,՝<. ս/աՀ– ւււո~ր^ 

գի ե. Հ«գ1,% 11՛"–/՛/՛ , ւ ձ՝"ՂԸԸգէւ ՝Ի *1՝"՚ւէ 

կե–գււնսւռւ.օօ1է ։ յէ \՚ք՚՜ ղ՚պս ւսեսէասէա ե. ւըէ֊^ 
եօւլյ դ բ.այ էկս՚յ ՛ի %ոյա%է Լ •ւչյլ օլ 4"է 
տ՚րգե-ոաաէւ. է 

%. \\ռ։^ււսւիա^քւս ) արար կԽււաււ. « 7ք^՛ ՚թ^՛*՝ 
»րգի% ի,.ր , *ի յութ ամի^ Ի՚-Ր՛^ • ^ «««■"է, 

^^"•տ ՝Ի4էր՚^Հ\՝^բ^"^՝\7՚–գ^"՚3^"՚ւԻ^՛^ 

բա Հ\՝աբ1Փա%^, առ.ւատհաց ղդՏՐ՛^ յ^Ր^Ւ^ 
*^՚՚Ղ^ԻՏ * ^ ասպաաակեալ առիԻէ աէ-ար բա^ 
պըւ-ս հ. դ,սէրձս^ ՛ի ք^արա . էլ. ղաբկ»ւ.րե՝գսա 
^Օէրսիկռե I |՝ճ. ւ1արպռւ.սաե \առբպասՁէ1է) օր 
Կ՚^Ր ՛ի ||՚ծ/ւ^^, կաշչսռօր ձ. հաօ.ւ^ակա% 
իէ^արՀոէ-թձ-ա^ յամձ-^է^ ^\)՝արկիաՆ^– ՛ի 
^քադաքթ, ^Նչ^րևրի՚ե ՛ի քաղս,քն <\\՝էէրթ) 
պլո՛ճիկս էլ. աղգձ-^Րւ թագսէք-^րիՆ խ^րձ-անց ^ 
ե. ղքրխէաաև1ո^քճէ Հօէ^^Ն ՛ի քւս^^^է% * \քէ– գէոսք եռհւ. յօո1է/նա^ կւադմևւհ^ ահրե ^""՚֊^ 
4&%«.ւ. թս,գաա.պ.թ փախ^%ակ \\՝աբկիա%հի^ 

"Ժլ^էԿ ՛Ի *՚/™^ք պպ՚«է«իւ.՚ե ե. Դ քլաց և^ 

9րսէ.եպսւե ե. Օէմրօւօէէււ. յւսէղս^ւ ե. քէքաա^ 
յ^ա^ Տ,,..–հել«յ% \\՚արկիա%էի ».սե լար/ «.՛ե կ , 

բաէքի՚ն էր. կէ$^ ռւ.՚եէթւ թագաէ-ռր քրիսաւ^ 
%Խ«^ ե. էի% քբիս^«%և«^ք , ե. կէ^ձն էի՚ե կը^ 
ռապսւշօւ ե. ըեգ թագսււ-որսա-թ ե այր ՚^^՚քԼ. 

յ—մևձակի \ձ"եգ–ա.ւ^ պ^ի ^օր ի՚-ր^ Հխ. 
րէթ թագա..^րի%.ւ էթ ր».րևկս.յք ե. օգ^ 
՚նւսկւա^էք Հ^ . էէա1էսքեպւ. »ց" Հ՚2ք ^"ԱԲ՚^՚՚քՏ * 

Օյ. ^է™յ \\՜^Գ"՚–Ր յհԿԽ՛^ %՚Ր–Ւ^^ 
գերէսէց է ՚ ե. եզե %աաւսաէ. մբաեօք ^ե-րկի^հ 
^աճկայ Լ\\րաբայ) , «րք գիս,ացթ թէ >1|«ր, 
սհց 1էքւսգւէււքւ/ձ է օրօէ֊աՐ հե1էւը4ւեգե էԹէ դ ե. 
եկԱն սւռ 1նօէ սււա-աՕռ զ/ւՆոէ.^ • Լ. Ղէէաւ կոէէդ, 
բեսքց ^օ»ա, և ւաւ. ՓբԿէք" Տ՚"*՚4"՚յ ^ "<»–4– 
րեօո ե, գե՚բէ՜էւգ ալ. գսւբձաւււ. էէսհէր ււէլ.1էրաււ.ա 268 ժ0.1քԱնԱ*ւԱ<ՒՐՈՒ1»֊1+՚Ն 

օէէէէէԱոս էլ. իւեդրէաւռ ""կէ բօ՚պօ՚֊ս՛ քւէւեա-ւ 

^ա,– (\ու.սաիա՜ե^ս փսս՚ն խ՚եդրօ^ , կարձե^ 
է^Վ^Բէ– Հ՚՚՚րկօ խ՚եգրէ^, \յա֊%ո,% ժաէՐպխ Գ1Կ. 
Ժ՚"3 հ՚Կ"՛֊" Բ»՚–1թ1 » |\«– Տ^^գռւ.^ գ^ 
րևս,^, թէ^ «I .^ »«, \\՝«.րկիաԱ և առ ոսկի ճ. 
^ջրք,ես պաօււււ.իււԱլեէ1՝՚նւքէււ–ռ \յւ– սէռ.\\՝ա0(^ 
կիա՚նէ գրէէաց թէ՝ ^Լ\ոբյայ՝գա,ա«.^եղ^ 
\\՝Նգռւրե , գաղսա առ ղգւը՚-խ ՚/՚"/«" . ե. ա^ 
ռսւբեա ի՛նձ ս.ա.Խ.ոէս*^ կ՛– ՝ի թ^ամ՝»^ 1>և 
$ռօւ.Նւ^ վւ։վււե–գէօե թռէ.4յԲԷ^, ււբ առ. Հ\՝^գռւր 
եր (գք^ալ) էս,ւ. \\՝սւրկիս^է ո,արօԻւ,և սր աօ. 
\)՝արկիս.–լ^> առ \\%ղ«^ր . I;– յորմսլմ՛ ^ 

փսիէէսրէ^ Հ-* պպէ կս։է1էքյս^ օւռեելլւնձ > քւ օ. 
օբ՚^եաէՈ ^սէխատեւա | սսէոէ^ած ւ որ փրկռապ 
^ա ՛ի չար խռր^րգռցն 1ձք..սս,իա՚եո»ի , \յս. 
քա.Խալ Լ\ո^սս.ի,..–Լռ.(, կարհեաց թէ \\՚ար, 
. կիէսեէ առսւքե-սւքք ղիէՐ գրեաւլ թու.ղԲ% առ 
1 1 «ո ա.ռն է ե– օւրսւր 1էւ1ա թասրեկէսաԽււթէէՈւ ■ 
1–^ առպ^ւ^ա^ ^ձ՚"Կ Գ^^Լ ՚ձ)՝ ՚-րԿԻ"՛՛՛^ 
յերկաթ» , 

\*սկ %ար.իյ ղօբ^ իժացած թ^ ՛ի բայ 

%օէ.թե%ք;ն է 1ւ. Լյռէէվմս։քեօք^0է պաշարէոպ^ ||*1&ք,ՈՃ.Հ( Ա. գէսրձաււե ՛ի Հ^՚՜իշւսգեէռս է «- կ"^ 
աաւրե-ռաէ դաքօրօն ,,^ո,ռւ1տքԽասոգ I էլ ղ^յ^* 

օաըււ որ է^գ ^""–՚"^^ • ՚՛– ս՚պ՚է գեւօցթւ ՛ի 

#/"5՛ Տ՚"/"2՚Շ՛ ■ ե^թ՚^ոք-֊թի^^ ՊՐՐ-Յ^ Հւլ. 

ռոէՐսքեէքէ-ոց որթ փսէխսէոեամր. պէրնօԽ ՛ի 
\.րսիՅ . «.–եկա՚ե ՝ի ^ս,րս. , ւ 1.րթԽալ\,ր^ 

պա ըե»,րևաց \է,ոսր,.վ թագ.ոէ,,.րՆ Գ՛ր՛՛ի^ 
Դր&գ Գօւօսւր կու.ւ1էօէւս աւ^կռւյւէւ ՛ի գհրես։^ 
յ/* , Լ պատրասսւե».յ գօրակոԻ.» և աաքր 
սասւՆէ-լղ^թւգ ^աււար 1րւ.ոս։էւօե յէրկիրե^՚հ^ 
սէէսրէէռէ-ուա ՛ի Ո՚ու-րքասւոէսնօե ՚1> պաւէէԱ՚րէԱլ^ 
գր" օուքսւ րսւղոէ-Ա գէսեձիէ.^ ղի եկհռօեե 
օգեԽսցհե 1ւոցսւ երքժւաւլ ի վհրւսք ^^ռա/ւսքքր^ 
ցէ-^՚ե Լ Հ»չք–Տ և– )\՝%գքւ.րացՀ \^ւ.յա.դի 
սձկհսւք ասէևէ^ ղօէւ^յլէււ^ան լ ճ. 2ք^ւս ւը^ 
՚եոէ-իս պճօւեօւաւրււր^ն արօէսւսէււ-֊օօ է ղի գ ահ, 
«Քէ^ ՝\\րիս».«սի ^■«քի^ կերս.կ»ւր գա,ւոց . 
Լ. ^սւյին իջան առ Աե-հ գետօ^ *ք\ս,րաիյք, \)ա. 
աօրՀքԽասՈւ աէւ,ւաաե^ ք ՚՚7 ■^՚™՜՛*՛^՛՛ ի՚՚՚Ր^՚՚՚-Բ^ 
գըա , և֊ աա>/ցի% ըեգ պօր՚՚՚ե . " Լ\րարկ ■Հէլ 
սղորճւ.թիւ֊՚ն և. ՝ի ր.աց գ%.ոցկ յ՚-չ^յ •*- 
րոգ է ղի ւըւ֊֊ս^էսէա ՛ի գեսա վաէ^ սաշխաււֆՕէ–^ 

՝-» • ՛լ Կ-Ժ ՛Ի ք–տ1"–ւ > Կ֊~–։Ւ9 >–^* ■ Ա–»Հ"*– |–ք*– * 270 ժ֊ԱէՐԱ՚հՍ-ԿԱԳ-ՈէԻՕ-Իհէ 

քբիսաո՚եեիՅ ^ պ՚""կ է՛– 1""–րր^ փեսա, կ»,^ 
"էտ ՝ ^Կ "՚"– ՚*է ^ ք^կալ ղյէղ^յառ-ագաստ 

ռա ւաէ.բթ է ս, գսւպաեսւօ մե ւ1սէւոեռր էսօեձ^Խէ 
»ր խ«ս«,,,.էձ1.,^ դքեզ* \\ւաչանօք սրր»,\\«*.^ 
ււէ ա^էէ^սսօ մօր քթէ ^ււտՕէ–աՆսւ^»եթւ և. է"ը^ 
(^Է՚հՔ •սմեսարւ "րչւօց ք"^ ե– արեսւաՌլ Ն՚ե–^ 
ղչսյ՚ն մերւոյ օպա՚նէւ»^ յաՆօրի՚ես,^ որ բռղէՀ. 
քհ՚ե աօ. քո ւՔսբգւսսիււու-թիւձգ ա –ո |/ւ. ճ–. 
քե–"՛/^ սւմեՆե-^ւէւ-՚ն ՛ի կամԱք-ր^ քքօ^ ՛ի գե-ւոէ։ 
առ. հասարակ և. մեօ-ա^իշրսրՆ. կ^. իմ՝ացե«.լ 
գջրւաւ^ եկ^ և. ժի սչ^գէոսււ. ՝ի%ո^օԻւ^ կէ՛^ 
գանի է «- դաբձան պաաոյե^քւՆ թագաէ-ռքփԽ 
իւ-րձս^էց է ե. ւ/արյացաա. յ1է,յ– Լ. իւափա%ե^ա1– 
իէէւրՀւէէ.րգն^^>ւ \^ գ^էբՆ 1)<»/՚ս^ ե-րկդէ– ամ՛ 
պաշարերին գքաղա^ ^–՚Բ՛** . ե. ե/էալ ղ^^ 
Հոռսմոյ ՝ի գու.րս՝ արարին առա^ելքաջա.. 
թիւ^ս • ե. պօր^^ ^արսի^ իւարէու^թ ե-Աէմթ. 
յձ-կնէ՚յան ՝ի քաղ^^ե , և. Հ^ռսւ/աքձ՚^ի^ աշ^ 
իւաահալ Է1ւե « քյողիՆ պ^արիսպԱ ե. %սէա։սԻա 

1»ւ.է1էե՜լ ե. քԱ1։ւքե–լէ ե– յաէւեարԵ՛ րա^էե^օսճթ 
գսգէձհ-ալ ^արէիկ^ ե. փոէ-թաևաէկի եգե-աա (1) Օք.^աՕ».ա^^,^1,պ^1.^Նք 7–ՄԽ&էլԶ–^–*՛ 

գ^. ^–^՚ *^՛ 9"յ^ք 245» ^>.)ւ>՝^1>յ ^ադպ^ կռտորեյԻ՚եէ 

ե. ւէէս^ ա֊ աւ^ւէի ւսղգր ռւահ9ււճեասրօւ1տ քւ. Նսւխէ1է^ 
էռթք , »ր և. ղւօե^՚^ց զկռսւպա^, թագաէ֊ւՀ. 
ոօօեք ս֊ ԳՐՐ ռէէո՚ս1ւի ե. ը՚եքէք ոչբսէէ^ե՚ե էքւււռ 
՚ի%մօէն1; գ1էրՆեսւլչսււ։քււ..1յիլ.^ե ^գ •••.ւըյօՀ, 
փաււաւն՝ գրսք ՚՛– ՚^օաւււ՚ւ՚՚ւ՚Ե՜/չ |1 ս»(2ւ "Բ՛Ո Ա"ւ֊Ա(լ, 
օե-սւօ I »ս#»ւ–Աքծ ւէիէսէԱ ա1ոքեկսւեօ Ա. գ1ււ.ս 
Գ թագօաւ-ռրե ,%յաեապ^;ս ե.՝ի պատրիօւք^էէ 
հ^ր^եՅե Հ,աչկէ% %մև.% շ«,ե, Լէբ վ՛ է^քե^ 
ղկ.«ս.ու. վքկ^թ. ե. աաԱե յև,ս,ս.յխ ձե^ա^ 
կե^քկթ ղէւ՚եձե ե. ^,ւ.րո,.ս% . ձ. .^^Հ/էէ. ՛ի 
քւարձր ա&ղչ–^ և ոչ^կար^իՆ արգԽւըսլպ^ս^ 
պէ-է ^օ՚րիւ-ք^ ե.յետ րաւյօէ.մ՝ իէսչւսէառօՀ, 
կաեսէց էէ.Նաեւսկս^ւս^ խ1էղ^ւ1սէյխ ՛ի գիլ,սէ^թ 
^էսրձաւե ձրկղքին ՛ի կձէւս^էւ է՚\յլ. նսւի քւսէէ 
դ^հֆ 1ռրա .յսրմամ՚սակաւ. Աէ դիա-քւ^ր Տք, 
մև.. Հ,արյս.–Նէ1,ն թհ ,՚,վյեսա^ի յա1յ.,^ թ^ 
գւսլյէրռէ–թե աեօ • ա. Խս բէսպոա-Ա սՈ՚գսւմ ս^ 
%էււ–ւււնէր Փքօասւքէ մի քՕ՚րւակսսօր ք^քէօ-րրօա ա^ 
1նռէյն • ե. պես» ե՚գբ՚ե թւսգսէէտբէ 1էպգէօ*– լ^ո^* 

^ դ Ղ՝՚^ի«» Լ\ք>^Փ–՚է հ^չէ՛– ՛Ի Վ^րշթ" 

^^է.օԱ>իա՚1ասյխոլ% թս,գաաւ.որ Հ|)քւս>^ք 4֊, 
1^1 ւսղգաւ. է ե. յ^քՏթ ե. թագաՀ.0քաա.թխ^ձ 272 յ.Ա0սէօ.է,ս.՚քՈւհւ>՝14֊է 

Հ^ււու/աք1րցիք կոչէթւ , ՚նսւխ վա։»ե ձ^ռօյ1աք և. 
աււպա վւօււե ՀՀոաաաեգ թւռւ.պպսի , ^ոԽ պ^՝ 

խօււա.% էքե ւ^Գ յէյ^՚^է"՛ յեպո$–օււ– էւ. գրօւէ\ 
ե. չիթ ղաաաէք յթ^ւ. Դ ^.բե^բխ» , պ. ե. ՝ի 
%։ճւե^ սկււա^փՕ^ույեսւէք թագսււռրւււ-թիւ-՚ւ^ * 
կլ. Ն.սխ ևդէ^ Գ ^թ յ.սյևԻ.ս.կս% \Հ.սկհգ^ 
%ՕՀցւ.աց թագօ1է–պ։ք ձրԽօռւյե ե, ռւ.թ, ռրք և. 
\Տ"՚^"՚3 Կ՚՚շ^Բ՛՝ ՚^կ«–՚՚*™է՛ \\՝ակե^գ»՚նսւցւ.ւ^ 
փչէւ. ՛է IV""""՛ ՀԴէ-հ"»), Դ թ«ւ.ակա%ի% 
1>՚՚/"֊՞յ 1՛՝»^ <«88)– 1,՝^ "՚"" ե^րկր-րգ .մեգս>յ՛ 
«կսս.^ Գ թ..ց.ս |>–7"–«յ ՊՁ5. (886). ե. Դ 
թոէ.իս Հ,՚՚շքՕց ՛ի ԺԵ (15) ՚ 

ւ.էւրև Գ>.|.0/^ Լ\Հ,օսրօվ) յա,ւթռ,.թես,,^% ոբ 

եւ^ւ. %յօւ *քւ Հ^գշագեսէս , ե. եկե յ^րկւ՚ք^ 

ձօւ-ոիե ^օւրյօււ1թ\"պսւ երրորգ սւնգէսմ՝ ւէ ւ\,՛ 

աի օա. ա-րամքՈէ ւււասւհւու1է թռոեօւլռ^Լաքաէ 
էս ե^ գ ճ^ւսպէօգովկէօւ , և. քխգգիւ/օւօօձ %ւ\, 

քծա ե. տքրե՚աօ կրռՎյ ե. դսէրձեօւլւտբսւպօւհ 
(^9^ ^ ^հ1^ ""՝֊թ պ^աեաէխ ՚էւոցա Ա. պս։ւււ% 
կբս.կթ. ղ«ր շրչէյու.^ա%էթ զ1խ1, իւ^ա%ց . 
ե. քակկթ . էլ թ$ չկի-ն պս.«ս,օ.ևալ ՛ի հ^ 
է&օ,%յ (^Հք^;բ , էպօէռեէսլ կքե ւյ^աբէֆկսէ յք ա֊հօտէսւ՛ ահւր՛ ^Ատո֊օյ^ք 273 

^«յ ե. ա/րԼյթո \յւ– .սռս^յթ, աո. %«. ^օ^ 
Լ\թւն»^ Լ. ասս.յթ, . **0 ր.չ^ ֆ ա,գ պ^ աա.^ 
յա՚քք օ$ա.Ծուէէ–աւ ե-սչ/րռւՏաէաոգ չխ թաէգւօա^ոււե 

յաղթէէա^ քո ^է էէրկիրս . Լ պչ^գ ՚^^բ –չյ"^ 

քոէ՚րէտ ՚իք" երկիրէ,՝ պ/Իւռլ-արքա ռռսԽյ թա^ 
գա4.»րի՚ն . » |,՝ճ. ւու.եալ ղ.«,« ^յ^չէս՛^ %-ր. 
աիկԱէ ե. ղաւե՜^ օէօ. յարեէ-եԱւգ ք «(.աք– ,^ւ0շաև 
Քւէե • գԱսէաւ1՛ ե. շօ/աՅ> 1 ՝^է^ւաւգ Ա. կաաէեղՅա^ 
9Աէ1ւ ^ֆա^դէազ եոօէԱ ւքէռ.սւա–օօէէ է1եհչե՜է. ՛ի 
յք^ւ ժ՜սւօ օււ-ա-րււ 11. ււէկւա.ռւ,էւքՕէ1ո\յւ– ւսպսէ 
^Նււթէւիկքն սկէէօւն գնօւ/ էէ^տօՈւե-ւ ^"է \ ^՚Ի՛ 
րասէ , ե. եքխ։ ^^^բ ^^հ ^ շ^աէպեօէլր ՛ի 
յաեռ^ բէ0^է^ւ& գէոոսւկա^ր ե–ղե1ւ • ե. "|(<ք^ 
–իկ^ գեացթ յաչխար^խ Հ,՚^քԱ ^ժ^րԿԻէ^ 
իէ-րճ-ան^է^յւ. ե֊ւռ օրէնս ^էաէրւէվ^չեյօէեձլթււՀ, 
գսւէ,պաի յօո^սւբ ե. ՛ի պւաէ՚ոեբսւպմ՝ ե-րկբի էւ. 

\֊«կ քօ/փ%(^..^«.^ գեա^ «.«. Հի^սիի^ 
պօէառհ՜րւաւտԱրք Ը՚Գ 1""՛"՛ ("՚ք ^՚՚Տ/՚9 ՚^էՏ՚՚՚ք^ 

օսաեւաԾ է^ է ե–րււ1էէիե փանհբՆ ե. ք.&*«ճշ>ս 

կւէ^սէ^ , ե. նռթօէ չ/ւ^օսթԽէւււգ. /ձկԽէսէ-թւ 
Փ~1–՛– ՛է գէաքւ. . է յէքէ^^ՅԱ^էթ Փ– 
կձ-յ^ւ/ակաէսւձ Լ. զաչխէՕր^քկէՁաե էէպւաևս^ 274 յ.ԱՄԱ.%Ա<|ԱԳՈ11>(1՝հհ% 

՚նէթ Լ գձրէթ,Լ ղԳ».,,ս.աաւ.որ կ«,–0ս.%մե 
իաքաաո սւ^իՆ . ձ. զգթգս կա%ա1եյ՚ն ակս.%, 
ջօթն կպ.գէթ , ե. ՝ի ^ս,րէջ. ^ան&լ պ».պս,^ 
րա՚նջա%սՆ՝ ղձեօ֊սՆ կտրէթւ և. կռըպխ^, ե, աչւլ 
^աւքռ^Աչարխ գոր^քԱ^ն . և. ս,,ւ.Խալ^ աւ.ս,ք՝ 
գարձօէՆ ա.րաիււ$։.թԼ՝սւմ^ որպէս իմեՆյաւ^ 

փԼէսւյիկռե սւԽաւ ղկօւղւէսւհ ^ի1աէ.ռե , Նօւոսւււ 
յա-սւել Լյըմպելէ \;ւ. գարձ.ս՝ե պօր^ %*՚Ր~ 
սիՕէԱ. ժօւէԽՈւե-սոքկ բ.սւրկ»է.քժիէՏեե Հ սաու.ձ^ւ^ 

չււսրիե քըւգ որ^սւու^ւոօքռե ։ \յէ– ռկեսւԼ՝՝ՀէՕր4ւ^ 
կսէ^ն կ,,ս,պ,ԽՀւի% ^ոսա , առեալ րոփէէ՚եգակ 
ւքձիսն Ա. ղղէ՚էււ/ն էլ. ւքռր րեէ սւ^էքւնէ ե. գսւքաձսէե 

^Հաքսմ՝ ժաաէսւեսւկե Ժոդու1իոս^ եպէսկօ^ 
պոսթ Լքա^Օէ՚եօչյք և. յէպ^ակԼպցք \Րնք՛ 

՝է Գ՚—^գ՚^եակա՚եա^ ջաեաքիՆ թարկացսէ^ 
ցօւեել ^թսւգաա-որն վաւէե ա-ղղափաօ-ափէ • 
(ւսկ թագւսւ,1էւ^ սւրար աաեաե ե. ասէ մէէ^ 
հւօձւսքԱ է ՚^ I ոա-աարօւք քԱւձ ւսմե-՚եԽթես^ գոր 
ա^ևժև . քյեվ, յ-ւըվք ՝ի ձկ%Լ «չ^ գիաե% թէ 

է^էք ՛Ի •^°– » ^ ^» «"«– ի՚՚Բ «է-՚է՚կ 1Տ՚^քԳ ^ ^էբճ-կ . ե֊յապըվք ՛ի ^Կ՚^Լ գֆտե% և. վկ՚ոքևէւ, 
քաե^ թսէգա,–,.^ պաս. ՛ի գիւ.թ չարէս,^՝ 
«ո.2>Հ–/> ցաւ.ս չաբսւչաբս . ն. յռրժսէյ՝ գք։ւ% 

Բ–13էք • Գ"^ ՛է զգ"Հ/––Բի*–^ է 4. էոձսսւնֆի 

ղէ կ1էշս.ս,կ \՝»ա«ւ.հ«ք կա/ր «,«. գըվ^ ձ. 
*էյհէ^"""Ղ Բ"Ր^Ր ՚»՛"՛ պամե%աիէ դ.ոբձ՚ն էէ.բ 
պոր աբարէրօէլյէր%էւրսէւ^գռա.ղ^օւփառ.ււ%ե.սկ, 
սէ– քժսւգօէէ-որե • ** I ստռւ– ս> ծ ռղռրմաձ ք Հսւա* 
նօ^օէ էւրք էսբսւբթւ ղ1ւս ^օէքաէքիչ^ ււէ.ղւըսփսւ^ 
էւ,ա^%քւ |,՝ճ, «սւ/Հ– ցէս • ՚*՚)^ես,որգԱաւէկ էմ՜^ի^ 
տ&՜Հք^ոս՚ւ)) ^ւ(ւա»ս.ո«է.«ա ւ^սցօ,զի կե%գւէւՆ։.դՐէ 
պջկե՚աց պիք Հ՝սսււէւ,ւսէք *է թսւգ$սլ^ոբւս,թ ձ\, 

րսս, իմ^յ– չափոք . մք, %յձ.՚1.իլ ^»լ, չ՚քրԱայ 
էյ՚ոց , պ,լ պատկառեա յ\՝՚ստո,.հիք , պէէտկս^ 
ռեա յո..,լղ».փս,ո.այգ յի՚եէն ՚^աը^հեւ^յ , 
պաաո^-եա կթագաէ-Հիգ սր թագաէ-ռբԼ-բ քւ, 

բս^քթ ե՚^ւ՝ պափոռւ-իբէբ իՆձ * ե. պցաւ^ –բ՚կ, 
վաւ%1ւ և. ղլզսւսգօւ֊կսօ1ւ գխռ^ք գ-կբ ե, ղգի., 
ւ.^ չսէբասչար Ահ"1է ՚ "Ր^ պատճօէաւ. ՚եմսա ւԽւ^ 
Գու.օւե ա/ե էբ • սբ ոք պ^սբե ք\ոէ–աւէոբ1աԽօց 
յխ գ,ւ.բձ.$^ոյէ չլ-բ խրս,.ոՎք% իլ.բՎքգ պէ 
ոչ^քսեմ՝ ղկոբսաակա՚ե թս/ես՚ե , » \քլ. ա»ք յը, 

էմ՝ սսւ-բբքէ կա^ք^ սձ^գ»էվ^է–օէւ/քլ Ա. քս^Կ, 276 ^(սՈՅ.\ս,4ԱԳքու>ւ»ւ>հ\ 

գւէէ.թ1էսէւԴւ ՛ի էւաՀւէսւե Հաէ-աաՈՀք ձևր , ե.1է^, 
բարկ ՛ի վէրսյ յեր աղջթւա , ո 

կսա է^թերեէՕք ՛ի \.Ա։սէռռէեգ^տ4֊պօւիււ , ե. 
պաարիաբ^ սւսէ ^գ *^րձ–ր * ՚*|(1՚«՛^ զք՛* 
կթծ, և. էսռ. պթագու-Հք, .^ | ,՝.. %^ «րսւյձ^^աէ, 

ղկիսե Իա օրիհսէէ֊որ լ ա^ եչէէք դաւ-ւէւկ հօԽաւ 
Հ– է^ձ, ե. աաղքօէտա-^ե՚աե 1ււ/սւ.ւք պոՈւդըիՀ, 
Աէակից էբ ի՛նձ , արգ ասօէա ^ա թողռէ.լ, և. 

է^աս պսւարբօէչք^ւ էոմօթուլմեՆսէէ– % |^ւ– «^ 
է-սււ– ^էոփէւ՚ւ ե, 1ուէ ա^հլ տւքէմե իՓբ^Ր"՛"/ 
* է օէռոօէօե է ե^ օէրէր ւխա , ե. գ՚՚չեօէքք ղտեոէ^ 
՚եորսւ Հ,եղի՚Ե^է \*սկ Տ^րէ-ր. ՚եօ^խ ՛ի Գւ.ա%. 
գռւ.թ1էօ^ թէսգ՚աււ^որքէԽ կեաոօր հ-ոէո– . ե. էր 

է.էւրե՜աա է ե-գ ի՚֊Ր ա՚ւ՚^մաԱ ււսէՈէՆպւե օս–ռէ.ր 
եէ-թաՁէաււայ՛ ե. ե՚բկա– կէՈփգիեսւո գահձ ր՛"^ 
ի՚ե՚ւ աէէքէօւոօոէ I 

է-ւէրԽւն ք^ռբէրէէա/ , էւ. ճ՜ա ւսռ սսւ , ն, ւո^ւ. 
ա-րսէխօւ-թիւ-՚ն մծ՚Ն • ե– մե՚ղագր&սւռ ^^իբ^Ր 

՝1՚ ՚ւէբ՚էւ –"՚Բ ՚ հ՛– *- Հ-՚ձ^-՚Հ, ^«՚-ղք^ 
Լ^ւս.աոււիէաէ%^֊ն առ \\՝սղւկիւէէէւ1^ փսւՏւ ապս^մս^ գոէ-ւ^ . « կա ^«ա%ք» թսարեա^ ^րր արարեիր 
ւը՚գ ոա֊ղօսէփօււսւՁւ , Հաշւո/լ-օաո ն. էէ՚քբ • ե. 
"՚ՐԳ սւղաչհս ղի ռարօղե-սցի ^յէԽքսՈւօւպէ-ւէ 

պ-տքէսէ^քև ՝\քիգ,րէ , \յլ. յթլ ՛ի յա,–։ I. 

(\\կս՚^է.ււնաց^) և.ա0.թէ աէ-ար բ.սւղօւ~ս ՝ր 
էք^՚ւ՚ակէ»^ Ա. Դ \^՚՚եսաղռևի1^ , ե. առքն պե֊րա, 
աԸօկ թագս,է..որթէ և. Հ&֊ձ^օձ , ե. յ-ողո^քե 
յձրկրէն պ^Նէէ ձ. սէգանէթւ , ^ յթւ^ւ– յա^է 
վօ^ չկիՆ կս՚ւեալ «^ ձի և. աչ^ «է* ե. օչ^ 
պ.սս.ր.ս»աօ..թիւ.՚ն ձի.....որի . Լ եկի% %աս>՛^ 
Դ \)ՒՐ՚Գ ^րյէ–՛^) քաղստ . ե. ^ռպ^տէ՚ե 
""^^^Ւ^՜Ր ––՚լնո^ս, ղք՚«ւյա^\\երյի* \յւ. 
թէւգսււ.Ոք^ յամե^օք^ ա^քսա ևրկոէ– ամ՝, "է 
կ^ Օէ.%ե–ւով^ I օւ^կվսւրսէա^ <1) գ-քքօ/ , և. 
յօ^ժայ՚ալ ևկթ , ՛ի ^րկէ ձս, %»ցա պք՚էՀ. 278 յ>ԱՈՅ.*նՍ.է)ԱԳքՈէ>0՚Ւհ՚Ն 

ղս^ւ ե, ^բւչէԽ ե. աւչ պմԼաբդիկւէե , ե, ւէւսԽւսք ՝քւ 
0ք»ուսօ& էոնէաիե էք1ուէլաւ. ներթեէ-էուէա՚ե ա^ 
4ըյ • 11՛ ւ^րե—լհի ^*.% և. զկսւաոէ. ՛ի 4*–, 
11^րն(,՝ի պաշաբյաԱ՝), ե. էււրար1^ %օ^ա բօւղռէ-աՐ 
մ՚արգասէրռէ^թիէ^ \\կւաւ.^, , ս.աքով^ Հաց ճ. 
գ^ի է ե. ՝է §ւ$Ն,էոռւե ւօւճաէիւ մԽռսԱւէիե , ե. 
՚եաէպօէ էւԽւօԽէէէլ ակաճէէւ կակղւօգւ^ ե. էա/կօւլ, 
կե-րէօկրովբ ՛ի Հոգի ահե^լ^ռսաէ \^է–յորւքյաէմ՝ 
ՀւսէքՕէօւօե^աե է Հսէնթէ ղէէռօօւ ՝ի^Ա"ըքէբ^ ե. 
թ^ակք բնակձցսձ ։ \քէ– յեա յիօք ամի «ւյլ, 

Օ^Տ՝"՛՞ Ք""Ըք։Փ ՚ ^ ք^ւէ-՚լ •^•"Յ^ Բ՚"Րէ"^ 

ք ^աաւք ժ–ւսմՆէեսպի ւաւուսր ^յւռեր կէասւր 
^՚՚՚օրիկ ՚1) էւ. առաքե-ԱՅ^ ՛ի ՝–\սրէւս . & ՛ես, գը^ 
աոաաե-սււգաւտէ– պ^ւէմոա–^ք ժԽէէ ՛ի գե-ւոռքն օակ, 
^"՚Ա ^ կարձևաը թկ^ \\՝Նգ,ա,^^1; աղգԽալ 

^1\"^Գ"՚–Ր ՚ ^ ս^կ՚՚Տւ ՛ի Հ%սւրււ թ^ պէպէս ո/Ա 
օսէսպ^է փւսէ > ■/*- ռ^ իչիէսԽ |1 ւօ1ւււ.ա)յ|ւա 
\|| ս«Փ">քէ() 1էե^էՀե ^աեճէ էսքռ քո&ոյւելտւսէ % 
՛է. գյւպպ ղօբօօ որպէս քք1տ։ ՛ի ՚ՕսսսՈք Խրթայ ՚ 

«–է#»1 Ա-^յ , ր,. 6.. \^իր~կ~» .յեր. 27. աիպ Ա֊-4–^–,. 
Ը-ւ-՚նաք. կապագ^վկ^ աԱ% ^ մ**Լ՛ *^ -»•■- • «*(Լ %ռօօ1է էլ. սւրսէրե–սւէրսււյըա^սի^աիէ01–^ի՛–^ 

սա. աԽ^Բ ՚ ^ք^Գ՛"՛– ՛ֆրանտի . ձ. չօւ^ձսէլ 
պաքս պ,ղթ \\%գ.,.–ր^ |^«&՛*– է1> , ել զօ^օ^ 
յԿԿհ^ Հ.–ւ.™%*–յ<.ո^ առնու֊լ գաՆձս և. 
չ^չտռռա՚Եիս թս.^ւ.ւ/1, , /..«/յ, ՚^րգոք ռլ ^սՀ, 
ճէր • ե. իօր^ևօ։^ վասե նորօէ էչսր/ա՝ Ոքւււսւլ 
և. ^ա . 1՛»$ Տ«» յպ՚յամ՚գխոայ թկ^ ոլ ար^ 
ձօւկէր% պկ,աք^ I նէղի-օ/լ ՝ի գ^՛^ Տօրե՝ ւքագ 
յօա^ե սւռէաււ էէկն աւռ Հ^թեր հրգնո1–Լ1էքկ, 
յ՛ա կս.լը1,ղգհյ՝%–է.սէՅ՝ ՚՚է^է^ արձակձսյէ 
է՚»*Տ՛/* • ե.յաե^ «*«. ^իբկ՛ , ե. արարի% էրր^ 
գու.աւ • ՚ւ. ապա սւօսւօ էաւեօքէ^նե || օրիկ; թէ– 
«(՚^» կ– ՚հէսէե պա^ե-ք ^րգռւ-Յե քո՝՛ եթէ 
Հսէ^րգխ ^գ մևզյք, |,՝է. ՚եա ասաց . *^ Ր^գ 
աքկասբեմ՝ԱէՈ%ե՚ք, պյր քսօ^՚֊ւք՝ է՛ ւսղգ» րօ ե. 
րէւարկսաաե խէձ • թուլ ւէք^ե որ օէ ւաււէեււ պի 
՜ յի աէէլւօէմեո—է-ոէց պձեօւ սւտհէւէ ւք^ե՜ք I ՚ն 
տոաւ.հ^ ոչ^ կ–բե–մ՝% ք, կւ. յորյ-սւաՐ պաքս քը^ 
ա.ւս1^ բարկսէցօձ , Հև կաւԽալ^ա էսռսփե՜օթւ 
■*•«- ՚^՚Տ՛/* յւսքսռր,% 1;^ սչյւ, ^ւսմիաւ. ^ԱՀ, 
«եալյևրկիր՚ե ^ս,2էկաց Հ\^յ.ս,բօ,յսռց) , էքղէ% 
^գե-տօւսս^ բաժ^ , ^,ասօւօւէոԽւըմ է^բ^ 
եօէեց սէռւս^ււբգգ, էւ. յիմե-աե^ օչ^^ա^ս^էա. 

,« –^–3 ./-* Տ*" ■* 1»5–&)1Տ • ՝Հ9Ա *ոյռ\ռքէօ.գքա4^֊հԻ% 

գ^/1Ն , էլ էէմս^ռ *ե սոցսսւէ– Խւըրւ ^գ ^քէ^ 
–ԻՅ էձ՚*՚^«՚^Բեայքւ , «ճձէք ՛ի ՝\\ա,^ս.կաՆ 
Խբկքտն եաւււ^ ձե-ււե է ե. կէպռ ե՜օէրե ւ^գ 
^^».1էւՌււքեգէ^քէմօ է էլ ՛ի պաաճէւէա.» ք^ր ^՚>4*և 
,խ% ՚\\աղկԼ–գ,ձէ րարձաւ. վս^ւու.չ^ թ«,գա,կ, 

^ամօեսոե բշիււաէսւ-թե^է հւ.րա1կ; • էւ. էր քւէ^ 
րձրւոբ՚է ե. սւեգէւասա–աէ ե. •ւէ1ւնե%գ, ե. աա քՅ"^ 
գսււ–պւե–ալ քբբւ՛ –"1 ե. ^փա.էաէնգսէոսէւ. , ճլ Խսէ 
ղգ»ւ,ս,ոբ (.է-ր Լ՝)գյա>ոիա՝ \\<^կ՚»ք կպքեր *(, 
^ռլ.թիւյն ՛է՛ ( էլ. ւսրէօբ գեաւ թագաւօտ , ա* 

\իւ*կ Հարսե՜ր մսաա-էէէՆ. էլ. ւոբւուԽւ.1ժխ–ն ոք սաէՀ^ 
կաւ. եթռղ^ աշխարհ . և. \\՚է^իկ –ււ. ^Ակ, 
գալ.պւոէ.^րլ.աւ ւ 

գխէ իէ-ռե^սաօ թւէւգւէ1*.որ ղ\՚էէւրէսյհւ»*^\՚եբ^ ֊ 
ւԽ^քԱ ) (3) 1 1^1. թւօգօւէ-ռրե ^^^րսից |ս«». 
բռվ^ւ/ևռաւ– ե, թօագաէէ-ռբէէաց \Հբ՚ֆպգ "Րգֆ 
էարօւ , ե. էսւււ^^աց ՛ի ^ռռաՐ՝ ^ Հ^սւգսւ^^^ 

՚2" Այ** •^ կ-էՒ –/«՚՚^ե–^*– • •էրձ ՝(. Տ^էք03աւ\.է. 

•^գհ՛ –•–ր՚՚ք կ-էի #–1^»– ՚տ»– *- Ե^– « • գէ-ւ^թւ %յօւ . ե. էւչ^ քծւկաէսն պջ-ւ^^ ՚եորա 
Հյս«յ^էյի^ , ,^լ գնացի՛ն յե^րկիր^ "1"՛/^ 

ճէ/փւաս \\օէ4^ • ^յ^^ ւ>ա.րախ Ապեւ. \\՝՚>րիկ, 

որ ^^է չըր– էսմի չրշէէռաէ^ ՝ի շօ^ձյահկ , Ա. 
է&հ^օաւ. Հոգէօրաէրձոէ-թե-օււգ. , ե֊ ^րստ^ 

«Փ>ճք 4"–* <Փքճք 1Ոք^") ^"–» /«-(■ . »/• էր 

^քռււէսւր իՀ.ր է Ա. սառւքքե՚առ փւսւ քագգէւՐ 
՚Գ"Ր–^ • ե.՝ք1^սիկք% տռւսքե^թք Գ\\՝է>թՆպ^ 
ք.».,ը^յ՝ գ^՚եձս ՛ի \\՝ո^փս.բղթ. , ե.ա«.է1. 
^– • ե. ա^ւսւ^ ^փքէկսւիռս ե. գսւբձեալ ֆաււ. 
^նաււ ք Լ. կէատէէրձապ ^^արսէկ^քե ռր ՛ի %ւճւ ա | ՝«. 
՛ի ՚եպե այի յարե֊սձ ^^րսիկ^ ՛ի վէր՚Հք ՀՀքԼ. 

Լմէ^սս, յ»ա.թ աՍիէ \\պ,կս^, \;լ. ՛ի յի%՚ե 
""^ \\՝՚^Կ՛^ Բ–գաւ.ւ>րևաց \^օբով^ աբգի 

I»*– \\՚^ԻԿ –բար Փ՝է»Գ–– –^դթխր $*■- 
սաբ I ե. սւբօւբ %մԼ։ ՀաբսւէՁփւէ (Հա^^Հ-օ) մեհք 

(է) Ս*^է–..>յ. . 56—57 ■ ւՈէքէ^լ Ձ— յ^–* - Գ–ք1. 284 *Ս.1Ո1.՚ՆԱ՚ւՍ.<1–ՐՈհ1*Ւ|>% 

յձ-աւ սւյեռրիկ ՆօԻաւ-^սՈէկր ղէրսփւտխ% պոբ 
ս.րս.ր \\օրէկ ՚*\արսիՅ՛ «.<>/ ՛ես. ^,ս.ս«.ս.աևս.^ 

"ԳԳ ՚՚՚Լ,^ ՝ե ^^՚^Հ. "Ր •"■■^՚– զ՚Խ^*^ ւպւէ՚ս^ 
%սրա ՛ի գէւ–րո,–թէւ% սրտի իմկք •« Հյւ֊յւէկ, 
է^ւա^ խՓ* "^ ՝հ ՚/^ե՛ իչիէսաօէաւ ■ որոա֊է1 աաուու֊^ 
%^ կ \\>ոմէպըԱ , Լ ս.սէ . * կս է^բթաէՐն. կէթ^ 
«•արէ^յ՝ պկամ^ ,ք« ՝ի ւէերաք ՀռւքՈսքե^է^ո^ , 
ե. խսա-Ա օաոե էսւէբ. ^՜Բ՛Ա՛Ր ^՚՚՚Գ"* ք"/"՛ գաւա1ւօ–ւ1 
Դ Հ^ռսէՈսքե-^լյ,^ • ո (;». «աՀ– ^ա թագա^ 
ա-^/ձ. *\\՚չ^կ«չ^՚՚3իս ղք֊ աքու-^ե-տեւ. \\–դ^ 

^սւ^էւէւ գօէ-էքւ Հքւ^ սւռպօեօւգ ^օւ սւմ1ք1ււս^ 
^րհ^ *Գաւբօիյ, որօք էէկես՚լէ^սւօ. ք^*»/"» ե. 

գձաււ . ճ. ւսռ ^էէաօ-ան և. ղՀ^՚"1պ ե. ^^տպթ, 
ե. ա/լ ս,ռ% «^ մձղաձչ^ր՝ ^ս^ մ/ւա/^ Հ,"––^ 
յպ)ե^լյ^է \^յււլ.թեբոբգ սոֆ՚ն ^օկաք ե-ղև. 
ամև՚եսչր. \\1.չ^գ1^ս.ք ՝\\արս1,3. ե. «.պա ս.%^% 
Դ կապօւգօվկիա և. ՛ի ^Հ՚օւղաաիա ԼյՀ^կիա.^ 
բի՛" ե.յ՝^յւիա , և. մթւչէլ. ՛ի ՚^^ւօ^լէ-գոն ^Յւօ^ 
^էս,լյս,լ.ս,րի Հ^րիՆ Փ ^ \քլ. ՝իմիօ,Ա իւ.ր 

խքր^էբ խ™/.«Հ ՛ի վիրպք Հռ»յ1սքէյւ.«ցՆ «լ 
թագաւ-որէ՚լ, ղի ՚տգե-գ^ ^ր \)՝է^ււց կսկսեր 

(I) ս»*–է– >ք–ա– ւ«՚ յե^ակի երկտւ– պատրիկք ե^ ^ՓԺհ^՝ ^– 
ռեա-Խւհօ ա ռսքքօ ՛ի ւ1օւրուԱ պսւսէերսւպմաո ք 
ւււնէ$ւ.% միօրէ \՝բրգ՚՚ր "֊ պ՚^ս^ւ ^^/""Փ/ • ^ 

1^-օ^աօօէկթ պօրօւկօէ\ս և ս.ո–սւքկի% ղօբ, 
դէւ։ էէ-^հաևայ պ՚*^օթ ւ^^ճւ ը1՚գ հա^^ե. ղմխ.^ 

Հ^ե-րսւկւիռս աեու^ , ե-^օւէ %պււււ վիճակ ըէւգ 
ծ»ա ե՜րթաւ ) ե. օրգք^ Հ՝րիգււբբ յուգ ոաւ1ստ. 
ե. ու֊իւօւեւէրե 1ւոպա ք^է "ք փէ՚ղոէգօթւ էրթաք 

Գ Հ^օտս^գքեոէ-պպ^ս՝ հա թէագէսւ^ռբէ , էլ 
«րյեէռ-շք երթ-չք քիՆի ՚նմ^ կԼսար » կւ. գրե֊^ 

40& ՝ր ^օօւՈԱէքն ե. յաաւ0ռոլ^քւաւն ^ւոր^ու-բգե 
օհ ապսւեռես գաոկ՚սս , ե. ^քաւիէւէէժսււ/աեե-սւ^ 
աւէ. ՚եււասւ յ՚րգ*–"^ ֆէ.քւեէ^ց թէաւգսււ.է1ք>ե–^ 
յուսցե՚ե . |><.( Հէէբակյչ-Ա յա^^ւկ ^դմհք 
գխզեալ^աց յառաքչսգՓ • ^ •»ձ«ձաք ք^ 
թոէ-^յԱ՝ վս.դվա.ղ«.կէ »պա%թ. ^կաս . 

էււռւ.ս է է՛– եդեէ– իագւււթիւ֊1է «սւՈ7՚2ւօօօճ.օ ճ. 

\*սկ Բա.գա4.սր% ^քէէ^յօբյ^այ՝«.ի(,եայ 

պօսա ՜Հ^ատօբականս ե. ՝\^*ւաւղ^էէգռնիկս , –բռ^ 
գւքսւսէ-ւէրթ։ սէեու.ն ^ր ^^Հիիյիսւ^ւ՛* , իսկ Ոք.^ 286 յ.աո).%ս.<ւս.գոււ>»ւ>Ւ% 

■էսք լ ե. գրեյթ՛ օ՚ղօւչանւէ առ թագսէ^ռրե 
Ղ"Գ"ԻՏ «^ ՚^^ խախաեսցէ պ^ա,բԽ%ի սա^ 
աէէսԽւ ՜եռռա ւ |յ՚ւ– քՈէ^սէԼ. թօէգսււ^ապ^ ե, սագ^ 
ըէՆ կո^ս՚Յ • ^ ՚՛"^՛" Ւ՜՚՚ԳՐԿԻ՛՛՛ ՝Ի ւ՚ա-րռվաք 

քհս,^ 1"""/՛"/. ՝Ի Հ՛^" ^ ՚իՀԴջագես,» գը, 
%սւլառ ^<^ էմօատեօց ե. ասէոէճսւեսւէ–ոոսւռ 
1ւ պօէսւսւսքւէէսեէ սւաւ%հլ՝\%աէւ1^հ գաԻէացէ^ո^ ե. 
՚Հ^հսւսօրակսաեօւ^ ա \յւ. գնւս^ մեՆ \\–՚1^–դէ~ 
կքսն Հ,՚»/"յ ՝\/^ր•էէա<^սե. պ,սս,լփս,րքե ք՚«՛՛/^ 

յկքք, էղէւ. ժ^պրվԳ գա^ա֊-ե ֊քտ^ւէէ յա^^գ., բս.էփ ։,ա..ա,ա^, 
%էր»է^ք –րյէ–^է ք-րր 20 .^յ^քԼ..^,.1,^քօձ ^՚ղ^է^ ՚Ր 

*–«–ւյ–^«ւ 4–*՚–^4–" –(–V օ^ք–՛;–.^. 6–Հ>–* *(■• 

յ.ց է 6-^1-֊յ Հ–"է ^–ւ^ 4""."». >–՛^*՛–* .»–ր^է $^աւպ ոէ–ռռափսււէ.աօ ^ թս^ս1օ Ա. \^^$֊^^րրէ^Ձ1ոս 
էք^ա^ 1ս.ր , որ ^րաշաւլ, %շս.%օք կոչե^եսղ^ 

աէէ10րւ1աձ , որ ւքեւլաւ. ե, էէթէսլևրկոէ-ս ււրգխ, 
^^թօւեաէէ ն. ^\եւ.&րիա^ոս է ք^գ է/կէե՝ րսէ^ 
ղսսս սսւսւոււէ^սւՆօօ • ե. էէ՚օքը ՚եոօստ \^անէ ո». 
պաասւ.օրես»չք պլսմև%աք% ի՛նչս իլ.ր ,^,լքա«,ա^, 
և. հօւ զսէյւսւքսն ՝ի գււքրււցս՝, ե. «»էւււ.^ա1Հ–ր ^". 
սա ւսղօթիւ-ք Լ. ^աւ.աաււվք, յի%չ^Փյ"Ր՚^""ք 
սւեսաեէր եպքւսկռպոռռ հ. քա^աեսչքԱ ե. մէւաք^ 
%էսւ–ռբս , սւսէ^ր , * |<""Հ^ ^•^յք՚յ՜^ր՛^ • ՚» ես. 
ի՚կ^ սւարս/Նս^^ր ղթե-է-սն ւսռա^ւ < ե. ււրպկս 
ղգոքԱէւ.սր րրբ ^>ր"ւրէր է ե-եբքժէքսւլ՚ի տօւ11^ 
թսւփկր պթեէ-սե ՛է վէրպք գք^Ոք ււա^օէքո^նէ ե. 

՜ւՓՊ^" ՚^ Գ–՚դկ1՚գ–1–֊կա^ք պա,ք«,լց,յհ . քսկ գա,.<յէալ.^ 
Է,Ր«.»^Հ(՛ յ-էթէ^է. ՛է ^Հ^1»^–.թ՚՚%է , »յ»^* ս.^ Ա, 
^–ռ> Ւր՞Ժ \1՚"––՚՚~ք է ի^ր^^լ. Ա է ..րբ Դքէալ 1թ. ՛ի 288 #էԼ«Ո\–էԱ.1|Թ<)֊ՐՈ»>–հհ1> 

ղըք ""^^ ^*^է ՝է *՚ԲԲ"3 1՛–""^*՞^ • » I,՝՛– ք1ք*– 
գւսռե-սւլ մէ^կսէԼ^ գ՚նսւց^ե ՛ի վէօես աէէ^րքէ. 

փք^։բ ^է ^Ր "՚-ղղքէւփօ՚՚՚-է^յ • ե, գնէսէք սա. %ո–աէ1 
1էոէ~քքւոէւ1բ. րք"" I սօււէէ-էէոք կօ։ւ/աօն գ1՚ց"* 
ռսէեռա–ա1ւս%ւււքս$ ^երււք թոէ^ղթ , ե.՝ի թա^դք^ 

յի էք-րիառ^^ի ^•ն«ւ.–մւ. . և կքն ՛ի տ,յ; ե. է. 

գքւ1> ՝ե սէոքէւհւն է ե. է/Լւօւե-սէւ. պաւէւաւռւււգ • ս 
ղ^քէ պւօտւէւրօւգԲա օւռՆոսլ ձօաէ-ն էւրէղք օր 
ւըր՚ի միսեասպ , ե. գէ^բ ՝\էրքա1ւ1սի սաու^Ա > 
ճ. փէիԽդին ղմաաւրգիփւ յ՚^քօ > ե. Նաւքնպէս գյէէքր 
՝\\րիստ,.,,ին՝ Ա.Օ. Գ յու^է^ևլթկ ՝\\րիէա«ւ> է 
օէս^ւէէւօաքօւպձւռ է մթւչեէ– ւաասւբժւսեաս^օր ը1*^ 
–ԲԿ^ I,՝*– ՚ը\*՚բի«ա.,սթ փսԱէ. ախորիկ դբէ%, 
է՛ր թէ յևրեք օՁէՈԱէաԱէ^ աֆ ս,%ա.նն գաք , ժ^կ 
մի ^լանռէՏե՚ն •|*.ր/սս»ւ.^^ գա/, գձօւՏքՆաՆ թ1^ 
՚ւ՚Տւ^Ս՛ –^՚" –րբ՚ո-թեէ^նս, (՚1քա թ^ ՚>չ.ք–«9 
Գրի^աօօի%.,յ.^լա%,,ւ.աեԽ^^եգաք, չէ /^գսւ^ 
՚եեՓ . ե. թէ մէաք՜ն ՎՀրիսաօսի գա, , ամե՚ե-ե ե% ՝ 
իաէսւան % \օգ ՚^ր՛ ՚Խ՚Կ^ "րհք ՚՚Ր "֊ "բհք գք^ 
ՀթրՀ«Կկի%Լքա^ առաջի \\,աա.ձ^,ձ.յէր. 
ր^գ սէէ–ռէ–րէւ ձ-ր&՚ք^է^էսւ. ՝^–^ի»աոռս ֊ե. օաէ . * || ւսւաֆւյ՛ սսէ.ւա–էաէՈէ–1ւ գ՛^ ՚^քԲ "է "^՚յ^՚՚՚-շՏ* 

%ւոսւ ու.րսւ^օւց1ււսլւէպաււ1^քէե՚եյևէ գ ւքսւղ^ւ.՝Նա 
հ. ՝ի ք.։ռհօալղր։օ1ւե կաքր ^յթօձւսս կա%գն1էսււ, 

ղաչս^օթ ե. Ա-Ըգմայխ Ա. երկիէ,էքիէ. Հււսասհէ^ 
ա^թ ՛ի Հ.ա^ա^ Ա ձԽռ.%«>գրե^թ. . Լ յեա 

Նէււչգոէէէւչւ/ւե իէՐգ՚ո |**. ^օւպիւ. Գօւա–աեէ–^ա1է , 
1ւաբս^ .ւՀՐւպէս^\ք֊ ՝ի ^օէ^լս»աբւ,0ք% ^Հ^7* 
/>&^/ո& ե. գէսէւե է 

քւէւսքէ^է ե. գԽս՚օ է ե. էոոէօզաե ւյ^ր • ե. սաէէսեաւ 
^ա ^սէքրւսպեօէին Հ,աքյ ււէրե-այ ^ա և. մԽ. 

ւե-սւ բապռէ-մ՛ ^օարւքւսփօրձի էւ. ^ք1ձաէւ.թէ–էձ 
ւս։աաթսօսէե ^ւ^ււրսիպ եպիսկռպոււքե ե. Հ^Խաէ$1է^ 
րակակթէւ և.՝^,ա^ե–գՈ՚Նիկք%. \յլ. ղգ«օ/«ւ.^% 
\էէռււրռւքօւ. , էւ կռչեսւ^ առաշի իւ֊բ ^աւղս^ , 
ևՇ,ս,րՅ ե. ս.»է . » ՕյՐ4Հ Հ^ ձևր Հակառ.ակ«^^ 
թիւ,՚եգ,օքԱաւյ^*ո\;է–՚–էե^՝\Հ"քղկ1՚Գ՚^՚"^ի^ 
էա. \յէէււո»բւսկէա^ւ.**\\յ^ 010011 ^րխւսէոնեաքքււ 
\՝յ,աօէ.ս.էք խսսսաավա՚ւփ,^ ^(^/"""՚"՛ "Ր ՚^Ր^ 
յթւ էաա. I ք-պք՚ք գ՚^ք աւ՚ե՚ն զ\^աւււււ,սւհք ե. 290 4.սյոյ.էՍ.<)11.ԳքՈհԹՒհ% 

չէալ ասէՆ՝ և. ,.,օ.ա%ձթ՚ե Ժձ^բ ա^ձւ^ , թէ 
յ^րյի՚ե՚ե պ. յեղաւ.՝ %ա մևո^աւ֊ , և. Հսս,«..աՆ 
ար օ*ւԱւ^սււՐ%օւ ռչմկռ-օէւ. Խքւ \յ՚– ասե՛ն "է.^ 
դափւսո^ ^(^օւգսէէ-ււրե , *• (^^յ– ^™«» ^սԽ էք 
Ա. ասէսռա^յ՝ օւ-օաւէԱ Ա. յեքւկւււր ժ-սսաձօէգւէ^ 
պ^-պթ ձն , ե արարե սւլե՚ե էէսսԵ պ/գ՚՚րէ^ք^^ 

քա ս.սև%. Վ^սս.ա–եգ1ո^–ե«ս և ^^^ոգ»^ն՝ », 
ռօւջի՚մե ճ. 1էււկրորգ՚ե.ո1ւ տլ^ օաացին՝ ՚Վ^ւ– 

ես .սսեմ–, ..ր \\ս.ր1Փ.սԱ չէ 4–*.–»–/. սչէ՚եյ, 
թագաէ֊օրա^ . Լ յ,,րժ,,,յ՝ ս.սկ մէաա-ռլփլ 
I ւք էոու–ձ՝^ ս. ա1է1։քւգօքէւ ^ թսաժսէեեւչէ պսւրսա է 
վ, թձ ւճչյ՚արիս. թ«ա.ի ասեք՚ե , ^ք ^,4 ՚ք^ր, 
Գ՚Յ էհ՚"Ր^ք վւրկէէէ-թիւ^ առ՚ՆԽլէ– •|՚.<»է>^ էս 
յօռս՚սէս եկի յօւչիէս՚թկե ձհբէբ.սւպս$–աՐ սւեգս$յ՛ 
աըէ-է^ ւիսսն էւչքԱ"րիզ է ե^ սէեսի ՝ի սււօաՆ1է ր՚է. 
պսւ.է1Աշաեռ ե. սռս^չհքբս սր ւէա^ ՀսIՕ^լյ^^ռա 
սւսե՚ե* 1^^//–^ պաէայե-^^ե թւձ պօր^ էմ՚ւ թ^ 
՚*\\՝աաք յԱկէոյէ^ էֆ ^օր սւ–էլղԼսփ<սււ^ ւ^հ^ 
էս֊սւձձ-ն, ե-քւս^սւՆւ^ կւսւր ՛ի պատարագի ե. 
կսւմէ-ռ Հւսոորգ Օ–չյյյոօրվռւրգ1ւէ ե֊ փսաւԱւ^նււրհկ 
յաէւավյէր պսւոէբէււսսէԱսււպկա^ ս.^սւժսպ գէլ, 
օւօքէւ ըսսէ էւ-րԽւսնօ ի՚՚՚ր՚^րգսքե • ա.՚ե մսէսՁւԽւ1է տէ–ա% , ձ. ժէ^ Հրսւմաքևյ-ւք՝՛ որ կօտէր^յթ, 

փօփւչիԼ, 1ւ ^տքէ-քոաԼմձր ՛ի պատարագյէ^ Հպւ) 
^ր-,1. պրս,ւ^ւ.թիւ% Հա^թ մէաքԱ և. արբ 
դգթ.թ. , Լյ&^ա ^՚հ^րէկ ^–«րց-ք Բէ՝ "1՛^ 
իօ1ս^վօԽիք պօ^գ կե^բակա-րգ ո> |,՝՛– *•- ՚", 
»Հ– . ՚* \\իս և. արէյե ^^Օէռւ-Նէէյ • –ո \ք<. սասՀ, 
•աք • ** ^ւէգե–լ.որ է /^Հ՜ մ՚սրաէսէա-էւր կե՜րս^ 
կէէէարգ է ո ՚^<– ՚ք՛ ք՚՚ֆ է ** ^քգե՜ա-տւ ւո \յ*– 

ք^՚"Ձ"՚Ք 1՚Ի"Ր ^րԽ"^՛՛՛ ^ ""^՚^^*~Ի «չթչ, գը– 

^ստ Նչաէ. Դ՚նմ՚օ.՝ թէ կկձ^ալթլէր .^ \^ 
թկ ւ^սպկէ ֆ է քրօ"– էն ^ւաէ-ռբռղքե ւ <ո 

■.օԼ Ա.՚\^բռէ–գ՚>գւէ1՚սաոր />. ^՝՝սւղաւսմ ե– (յս^. 
էսափօա էաես^և ղճշյարիաւձ Ա. էմօւ^աե աէսսն 

ՀՀքքսրտվռա. սւ4էձ–յեւ՝ ՝ի փսէա.ս ՚ճչմաբէոռա-թԽւէ^ւ^ 
^ պարաւ-^ր ք ճշէՐսբտօւ.թիւԻ^ ըստ \քպքէ 
՜ՐՐ՚Ձ ՚*՛ • ՚1 ™՛՛* ՜Բ^ պսւ,ււ––եաց թագաւ^աՀ, 
ք,^ պՏ,աքրս.պևաե ՀաքՏ՝ "«՚ւը՚Լպրքգի Ի՚-Ր 
1էէ1ա օսՈւ ււ. ղօւշխէսր^ւ ^^օյքս^ ի ՚^սււԽՈւս 
■Նորս., Լ պարգևիս յեՆս.յևհս ևս, %<&. ե– (% 
թս.է,աս.աք . ձ. պ«.Ասս.ր։,՚ե ^սրսի^ ^՚" ՝ի ձէռս 
Նււսսէ /սնաւՌ-լ ղ^թրիսառ^է-ս՚/սԽ ըսսւ իէ֊բեսճւ^ 
(^^Թաաէք է կ»սրգ1։Լ1քպիքւկոպւաս էւ քա^սՈււսրէ օւպրւաեռ հկեօեսէոսոհ • ե֊ ւսյսպէս | սսքՕՃ.(»ծ 
պփօէՕ-ալյւրէչս էէ-ր փառսւէ-էէք։^ , և. %ւ1ա փառ^ 

լ*՚՚7 ••Հ՚^ր>՚՚կԼ^Թ՚"Գ""–^Ր"՚*՚է^ր Ք"""՛ "– ^հ 

ւսմրե ^էռսրոփււ. > ե. էսռսւքե-սէց առ ^աէւրւսք 

պսպա%».ջ. \Րր1ք^ , /<- գ՛"֊ «7"" ւ^Գ ՚՚^է. 
խս,ղաղոէ,թիէ–%է^ կւ. ռչ^կս.ւս,ւ, Հ^էոօրւէէյաՆ^ 
ձի՛ն, սչ,լյ,պաւ.^ե^ալ հկե ՚իՀփսս^րէս. Հ«,, 
յո^ , ճ. Աք#ւ ^ս, և. կօտպւևւ^էւ ^քէ-րս /•/••-. 
րու֊յ ՚ք* » 1^1֊ ՚^ չէէրրօրգ օէմքՏն ա,Հե–ւ1էռ1/ւձաք 

ճ. ՚^ ^յ ա«^է. Հձբա^ւթա, ,ձռ ձ^ր«է.սա,ւհմ՝ 
Ասպաե դ՚նյև. արս /1&..0..2. Հա-ւ^^Փ^ \յլ^ 
Հյէ^ա/ քՏւ ղգերե ալ քրիսւոռեե ս^սե գհկ^ 
սաէքսւէ. գ^^ • ե. ւէւպաեէսԵէիե վյււսն չսւրոէ–^ 
թհա% իւ-րեա՚ն^ . (,՝». պօբավս.ր% ՚1|ս</"՛^ ""<. 
ղ[\^ս|^ ՝\Հրիռտւաի ե. աօ.ս,ք1։ս,յ ՛ի ^Հարսօ , և. 
քՏւգ %է1եւ դՀ^աքարիս։ պսւսւլփօւբ^ Հ^րու-էէս^^ 

<|) ^քԿ–,<յ1.ք 12Տ. — Վ.–ք»–*.>,. 86--^» 
\\–«կ–"–«։է • 

(2> խ..^»Հ–Ա. վ\^^..^^ղէյ– յ^յ^ 016– •լ.ր \քիք~^հ. 

»;,» ^յՏ.,–^* 4–լ–7՛ 4*^ տ– ~««^*֊<>"~* ՚՛ *՛–^ ■ ^ »*- 
^», ա-ԱբԽ, էր*–"–^ 4–՚7քյ" »*/■*«. >(" 130֊֊մ՝՞Հ–<– «ս.՚,յնօ,ացՆ լ ա-^^է^յ ՛ի գ^ր,. . կ.. ՛է 

՚Խ ք .•"՚«"»՚"ք# միԼչէւ^ ՛ի ֊ՀՀո^ւ^ցիձ . 1,-ւ 

/ 1»^ ս,յի էկՆ ք «,«* լ.,™Հ», յի ~,էԳ»/ւ 

ս,ոբ1է>ս^ ^\> է կւ. գարձաս առ ^^ւիկիւսէւ. 
ասպոէ^յ գէէրու^թԽօււՌլ Ա. աէ-Օէրասւ. գնսւռ ՛ի 
^\\էօբււս , մք^նչԽւ. ղսիլյՆաւ աէօւրմարեւ^ս ե. պա^ 
՚եօթս պ^ձի Լ ևրկաթի օ,ս.բաե ՛ի Գ»ր«ս ւ 

ւ^է. եայհւ, ^^ասղանգ ^^"Ր^էո էսվէքեարա իշ^ 
խա՚Խ,^թիւ.–ե–լ Հ«.,,ճ,կւ^յ /. >>ռվէ յթւթւ. 

*ի ծ՜ոՀ* ւ՚ս^ ^"Ր"՚կէ ^՚ԲՂւ^ ե՚՜^ք \\1ք1–ոեգթէ 
արւսր օգոռաւա , 1ւ առաօքԼ-այ ^գգէ^մ՚Գււր^ 

(|> Ս*/.ք"« 0-– 141» յ՚ք^է ա^էալւ 0...վՕ. Ս^*. 

^–ձ(^ –(1–ք–""^–*»–/3*""՚/֊–>Ր– 1()0֊101– 

<2> 1|է/՚է–– (յ*/՛– 144>– Թ-Հյւ. Աքծ^".^ Օ^– 1021՛ 

*• մ՜՞Հ-է" 4–լ–.ւ,յ–^«–^ (<(./«,,. (է . Գէ– ժ.) -- էէ՛ է. 294 յ.|ԱՈյ.%Ա^ԱՏ^1>ք>–է4^% 

՚^գի \՝յ՚ԳԸԾԻ ^11^/"*"»^ ՚*՛ Հյ՚՚^Ի՛^* I.՝»– 

է Օ՛»/՛^՛»՝ ՛Ի Գ>֊»ի«^ ԼյկՓրաա գեաշ, 
յի%չեէ. ՛ի ծ«^ Հարաէ^Ոք , և ՚իյաբ1էա.յ՝սաէյ ՝ի 

Հագարացիք փսա% Հօէգարսչք, ձ. Հ\ագ^ս,%..Հ. 

^է1 և, 4^ւՏա^ակ».%^թեամխ գպ,բ ՛ի %^ 
^ւէս^եկ ե. յ\՝յգխպէոււէւ , և. ե՜ղեա^ ծ<է>%օ/^«է1^ 
թիէ.% %,Ոս ^գ յ^ակեցի ո^յեՅե՝ ար ^ր \\, 
րրանււաւ , ե, *ի ռաաւրւէղոա.քյԽ1ւէ–Դէււրաււ Դաւատէւտ 
յքյ,^^,.^^՝ է. գն^յ ^»^Հ»յ ^ղգթ , Լ 
տքԽւՕս ^աււ-ան^ռ^գ • ս. է–է1ւօքռօւէէասւպաէւո * 

քովք յօէրԽ^ա՚ե ՚ի%ս, , և ևբթա^ե սւրշասէթ, 
՛ի կ«ղքս,%» ՚Հաղձս^ի՚եի , գերէխ րերհի՚ե . և. 
փսէբԲամացօ^ , էլ յա՚ճւէխե-սւռ ե. բ.աէ^աօէէւէ. 
պ^^ է Ա. ձ-լ^աքԴւսէէ– ^ւՐւ^^։ \^ յիսէբաԱԽ^ 

յ՚—ւգէ՚ե իւբե-ա^յ, ե. Հա/աքէ^ււՆ ղ^րսե ՚\^ր^ 
սիք և– աիրԼ^քքե րօ,ղ01.մ՝,,.շխս,ր^աց՝՚է>* \յլ. 
սկի^% երեա-ւ/ւււն %որա ^յձբկոսքԱէէւէձ ւսմ^ 

(1) ^ձթր-Ղ * *»*■ ՛է հ՚յիյ–՛՛– յէ–» ■ք-լ–» յ՝~րգ~. է > Հ–»–5 ^–>1 » (60) ■ 

բէէգէակս^ւԽ ^^յւեգ աւմէէՈք էաշ^էէ^էն յթւչեա. ՝է 
■|էօ(քո^ Աէմիւա՝՛ ւակիպ^ էա1օւբսԽ, Լ. ւօսկքկ ւ/ատ^ 

^պ«.ր^ Լ ՚\ ս.րաաօ^ 4է>/ձ՚«^ Դ #/"^ *|՞–– 

3" Գ^՚-Ր՚՚^ԹԻ^ ՚»քպէ՚՚հ պաա1ճաա.ա^^^^սք^ 
•նըմ– յս.յձձս.կի ^ա%ա».րկևց1։ե ս.ա.ս.քէ \ւա,, 

գււրհս քւ^ր է Ա. քէէսՀ– . **\՚^էսւ1ւէ^ \րոաքով^ ^1ա. 
–է–լէ ՚քյւլ 4–/յ% է վ~քձ~է~,, ե. կար, 

ծք– թէ թէթե 4– թագաէ^որ, Լ ղ^յ– ՚^խք^՛^ 
/^^ էա սւռի օթւււգսէէ.ւէռէէա..13իէ.՚նս ^տ.ո<ճ^ 

^•ւ՚-՚տ *• յ՚՚^՚՚էե ՛է ՚՚|«7»<« • ^ ՚^՛"^ ^՚^ 

ք-էւ-֊յ– • «՛է– ո*~՛ ՛լ–»՛– *քք՜ <–՛ էԽ4 

^11|քյ լ ւ | ւււ լ ււյ ^ ^, Լ ■«*՛ ^ III» 111 | | լ 1ւ|*2՚» (յ՚1ււ–^/3& «Փ^ 
II) Ս՚-Հ-է. 4–լ–1հ/~–,ք ՚«ւ..4^(է .»-..« ո^ 

■"••՚Գ/«*(*–ԳԼ՚*0.|| է-ք ՚–69^ ՚ք՚՚ լ ւէ ՚ լ ՛՛" <–^*– 296 Ժ֊ս.ւո3.%ս.տ<ւ–ոււ>ւ>֊ւ>հ% 

ազգ արաբ պիբս՚ն ^օրսւգՓփ՚ե ՀՀ .ս^^վսէրաղայ^ 
1ւ. ձս^՚էւԽսէց սէէւ /՚է^% /<- ք՚Յ՚^Տ ՚^^" կ^ք-՚յ^^* 
Լ Հ^ար1,յս,յ,,լ.թբ. փսխեայ պթ–,.^Ն Հօկ. 
Գբպէպււքհ էլ գէէես։^ ՝ի \,սւսբովու. եր^^սս^^^ՁԷ՝ 
*Հա՚կ.պաբղլ և ՚\ արաս,օ.քա՚ն,՚ֆ գալթ^ա/գ 
առ. ձեզ^ սպւռկկք եբ1։ք Հսւբիւ^բ էշխւս՚նււ ո . 
գրե-առ ձ. ^ա1ւոլ,սւեււ րէ.բօւօսւ՚Նչ/ււ.րւէռ իչխսՀ. 
Աացն ( 1լ. հոոքօ I սւրսւօէօս^ ղթու֊ղթՆ ե. 

ի բսէչակոէ-թքէէ^ ^գգէւ1՝ո,ասբռւ1ու.ք1ւ. ապրս^ 
ասւէ^&ալ ՛ի \\։ռսրւււ1աք՝ էօբարի՚ն սէր ըեգ 
^^երսէկԼք 1լ ծ՜առւ-ե 7ւէԽւ պւսւօէււՆգ դրբգիօ 
Հւսկւպաբ<ք^ե ե. գաբձս^ն ՝ի՝^^րօս թււդ&ալ 
պեբկիբ% Հռովլքպքեյ,.^^, Հյւ. առստե^աչք Հ1հ, 

բսւկւէսռ թէէէգէԱէ-ռբե ^իա-սիս^ |ւււասւ« ՚՛), ս. 

ի«սս,ս.^ս.ւ. է,յ։ս .«ս,լ1քթ զգ»..ապ. ի..բ |;է. 
գոքսիա՝ Խթէ Նայանտճե առաքէ տւււլ^եւ1ևւ քէէ^ 
ռտսռւ-ն ճ,ապաբ Հէձձ;սլ ՝ի ^բա/ ՚^աբււիւյ * 
Հ՜յւ.^\էպքէաս՛ բւոօտագսււ. /բէւ$ոաբ1քւ^ւէեդ իրւա 
ււռբօւ , սւռպռւքւ^քօբաէ ^գ գււա.ռ,1ւ ||ա^^9է 

1/՛– ^ւէ–լ Հ^ր"՚Կլ գ՚՚՚՚՚Յ ւ^Գ Հ՛^– ՝Ի 

.ւէրայ ՚^\արօիյ . |;«. Ա^^եալ ղաբ, թս,գ.սւ,,,բե 

(է) 1ն> * թ~գ~^~ւտ. խ-ք.–, յլէր^ |«–^ւ, –ր«է. Գաւրսից, 4»դօվէայյ գօրս և. Խգ գքը՚-ի զ«Ր՛"^ 

ՀԼրակւէպք . ^.յօէ^կան <\\արսի^ք ՝ի գի^ 

Հսէե , Ա. յօւ.ւօ*. \,ասրով^ ե. փախԽաւ. ՛ի ||ս^ 
կսդ.գս.յայ՝«^ր1. 1».ր^ԳԱ\յ^ Հ իրի ..րգթ\.^^ 
բ«փ,ւ. ^ր կաքբ Գ թս։ն»,ի՚ե , ևլ ՛ի րս.՚ևս,է՚ե կ^ 
մօււ.. ^*՚ր»Խ ք^– ւ՚պօ՚ե էք^էսք^ ՛ի ձեէւե Տք>՚*ն 
յ–«.%իի^րո,. և թս.գա^որ^ս.յ 0/՚՝3՚* |,–– 
Հերակլ գարձա^ ձԺէրել ՝իյ\\Բ՚ս֊ր ՚4> • /•■ 

4-ր, Տ/՚»(՚>– կ–յ՝՚^1օ^Ք գ1՚––յ ■ ––ւ– կ-է^՛^ ~հ.–^հ–լ 6. 
>/■• 1Տ0.֊(»–Հ*. |>»/«.^՚>*՛ 104– 10»՛ Ւ-4 մ՛–* 

–6– 4–լ–1(–^...–3|ք «|.^«^ IX . գ^. յ.1.) վ,*4– Աք– . 
<5) Օ/.^– կ~^ՀԼք.ր–^լ ք– *|–./–^. 4-^է^ է 1,–.™ . 

ւ՚՚֊ք"* • ՚– ւ5՚;»ք /՚–^՛ "/՚ ^–ւ՚–՚յ*–է 4՚տւք՛ / ^–ւ/.**.–֊*– 29Տ ^Ո.ՈԱ\Ա1|ԱԳքՈհ1>֊1>Տ՚Ն 

^ իրի էօռաք1էԱէց առ քաւ ի^գր^լ "է/՛՛ ^ ի""*^ 
•ւ*«/յս>(. է>ւ&* կքչթլ ղպ«ր–ե ի,.ր յաչխաըԳ^խ 
.^քԼոփ&ւքե՝օէ–ւա՛ \յ՚– Հ^ւ՚-րօւկւ^ւսւ. անե՜փ*»՛– ս– 
դ.«րձաւ. Գ\)^գձ^սյս.օ.ս.Լք».% զիՆ^ «V 
»ւստես,լ զ^՚քրոգորի^ք^– կքծՎ-գ-ր) պևւ^այր՚ն 

%աւդււձգք^ձՆ ք հրէ–^՝–"ւ էլ. Հյւէք^քե փ՛"^ 

բսէ մարա ե՜գէօւ/յսւղթե ւաա "Հաբօիռ ե. ւոա. 
գք4ւպա^ է ւ^է, Հյէե-պ/ մի կախեօւլ /^գ պօՀ, 

ւ՚իաՓ^ գ^«՚3 ՚""– Հհ՚"Կւ Գ \^՚էւ^Ղյ^^ ^ 

ռբԱր կրօււ/աե չկոաոււրեւ ալ^^ԽաՕքցե , ար մթաք 
Դ գա^ %ռրա ^սւպռէ-մև սպս^Խաէլէ^ ։ 

«.աջնպ»., ե^կձ^ղէյակա^^^ բ.աղմ՝ով^իւ.%յւ^ւք 
ե. վա%օրպքք քէրի՚եՆ \\սօ.^>ՕքՈք , ցօրոց ՚աււե՚ն 
պթի±^ թևսռէՏ. Հսպլսրա^ , | >(. ՛ի օ,ԽսաԱե^՝ 
պարյնւ^աւ. ^4-Հէա^չ ^՚է ր*"ղմ"^է^իւ^^ է "– 
խ,%ար^^«քյ ղէրձս^ յԿԿիբ «"ւ«# ^"3– • 
1ւ ւորէէ սւէք՛ իւաւց*աա. քՅէ– Ոքքագօւյւրն ^մ-ողո^ե 

<|) Ոճ 41-1^*»*^* 7«՚յւ* «1–/"^յ »–ճ–^ V 4–"–. 
■*ձ 0–^> *- Սւ^տ՛ • *^ /»՛*՛ - * ■%* 4*–> > »>~^« ւափօւդ-սւպ , ե. պօէւաէՈա-Խէւա ^յաբէ– գքա^1ւՆէւէ/էւԽ 

%ա0 Հաղօրդէլ, Լ արգելես, «,րՀ/, է,ւքխկդ^ 
աւսՆ \^"՚"ք/ւ ե. օւօէ– • *^ ^յււիէ %ղօ^Խէէւ պմււդոՓ՛ 

քւ.ար^ացաւ. թս.գսււ.ւ>քՏ, փաւձե պխր բսէ՚Լի , ձ, 

կ^ թ^ եկ% Դ » >*2ք և Խլ ըեգա.^^ 
էարօէ պսւարբսւր^ւ Հ ^թաԽէա Խ՚րկւէաՍէււաւՈւ ^« 
պիօկէւպոէ10ք , պ։ ՚եախ ե-կեսւլյ՚^նաէպքպՐ ւ^ 
^պքքե %ւ1ա . &. ւ^Ոէ-ւա^ք Խպէււկաւ^սուփէ ^% 
էՕքօ . |յ>ու.(ճք՝ ^դււՏււ–րիՆ , է| ասիլ Հ^քո&աք , 
\\արգիս \\րի–«ք . (^էվ^,^1եկս՝ \^,.բիա,«, , 

յսա-աք^ քա՛ն պգալ թագա,^«քթ . ||&<–^/Հ– 

ճ-^գմԼ.՝ կպիփօձի.», քս՚դաթի \\իւիկի«քէ II*–– 

գաէ-ռրն ե.1ւ»տսսւ ՝հ ^^էեԽա^ոթկօսէսսււսե օր • 
ե.սւպսէ իւնգբեէո^ թէէւգէաէ–ւէր1է գւաւէ–աԱաւ.թէէյէ 
գբուԼ՛ ե. %օքսէ ւ1էււէ–ին րսէո սսէ^աօեէ օէ-ւաօԱՀ, 300 յ֊Ա1Ոյ.՚ւ.Ա*|ԱԳ1՝Ո1^|3–1>հ\ 

I օ՝»–«*/ք ՚ւ՚է» ւ^է– <յՀ»«.Ն էպիսկոպոսէւ իէ-ր 4՚է. 
կւաէ-ակԽւ/աէ. 1,յևւ, և. թօւգաէ.էւրե ^րօւյկքէ^սւ^ 
կար&լ Գքք՚Թ ՚եօրսէ, ե. պպատրիար^ ԱեՆ ագօւ^ 
•«»ւ.,վս,բձս.կԽս.յ* 

ե. ^օւըվէ^աե ՚^Հօւղկձ–գււէււաւկա%ք% ձ ^շ/օա1կբ 
և. տաւԼ-թ՚՚նմԱ, խօրՀ,ս,.րգ ե. խրատ , թյ^ *^Տ՛^ 
րէէձէ-աւլ ^ գսււ^աեոէ-թէէՀեգ աքգ է ե. մեհ՚Խ 
Հքւ-մ՜՚ի յսչ,գ կ-չյ , և. ոչ^ւ^գռւ-՚եթ, ղքե^՚լ *- 
"է. Կ՚^րէ", յերկարել ՝ի թ,ս։ք.օ.է.օրս,.թիւ.՚նգ , 
եթք^ ոչ^յա/սէ՚հապէ^սյաբօւ-^ւ^ևս Հաքաձանս 
«..ըօնգա^գ ղօր ատև՚ե Հօ^ռմ^եյիք . » (,՝*- 
պաաբ&ալղթագ աւ^պւ^սիրէէա^ ղ,իա«.օ մևւրդ^ 
կս^ քաաւե զփւսռս Հ՚սսաւ-էքպ է ե. եսէ ^բաւհաե 
•Աքք^ մ^ հրե-է-էքք ւսււս^ի %որա՝ քր ոչ^ գաէ-ս^, 
1ւէ– պ^–ասււաէքգււե^է , էւ. էսրւու-^ե ւռե՜ւ– ռչ Գ^ 
գօւօէւսօէոասե ե. ւտւսէ^օւ^ւք "ԲՏ 1՚պ""՚օ՚^1ք1է &. 
կսղոպսւևՆ ե. ՀսէէօւձԾն փւռւէսւ ։ |՝(. օր կ՚"1֊ 
^թ կաթ.,^,ւէկկ Հ^եպեչւի, ե. յֆ Տ»ս,յև,բձ,ս^ 

1^», ւ/ող^վ&^աե ՛ի ք^՚^ոգաւքօւիս ՜հ. գսւբ^ 

ձձ-ռն \քււրի, 1ոբ կէսչաւսեէօց պագսւ^ռէ.թիւ% 

♦–՚-ր՝" քԻ Բ-լ ՚լ գ~յ ՝Ւ ^՚-լ՛ ՚™, է՛*/– ք–՚^–յ«#– ւիռ ե. էք1սւսսէՈէյէ հպիսկոպաէքն ե. ւ^սւղու. մ՝ 
աչխար^ պսէ^,ե^թ4 յօէ.զդափսւօ.է>ւ^էյե ա1հ, 
շօւբժԽփս է պՓչե-լ֊ յաաւաթհէւիե ՚ճչէ/էէւրիսքօե էէ. 
րստձսււ. սէՈւսեգԽ չսւրռւ.թԽ4սե ՝է ձհ՜ււհ իէկ, 
օսէե^աագօրՆ ե. իյաօէէււէւյէ ււ.ռ՚1ւ1ւ | »աու.ծ՚ա 
(Նւվգւււէւնւ։ւ. օ^ւէւււ.ռքԱ , ռրւհտ ռէ.ք^սօւ.Ն էլ 
շսրս էսւաագ էօգիօէսւքւսէր ^ւսւ,սւեե ւակե \յղր՚»քէ 
(^Հ<«.%2.Հ<. «ձնև^թ Հ^ս.թ»ղ(.կ»ս՚ն Լ,–3"3 

ղեյի ս,ղոթիւ–ք օրբդՐ՚Գրիգ՚՚րի Հպւ՚՚ց \ "ւ* փայն –^ .լ -- .է-լ ^.1,^ ի^ր ,6–Հ4–*՛ •՚հք-հ՚^ցհ ՚^յւ 

բագ^մէյ/,), .ր ա.ս.^^ա»ա,1,Ն ւքբ,.ցք.ա1.1.բ~լՅ,1է։ս.1.ս.լէր. »(,, 
թաւՆակս.՚Ն ^ւՕւ֊լ թ է֊ա,^ , ւ>>^ ^■•րս. աշակէր։^ առէ-ղ^ քՕւգ 

(■ Օձ–Ա.ցԲե . արա.ր , ––է .*–րՀ ՚^ ւր–*–,է*/,– ■ ՚րք՚-ըվ. 
փյլ-^թի^-ւ լ ս^ . –^ յ-^-ւ.^* է,ր/ ^Օշք ,-,* Հ^,. «-. .=,,(,;օօ֊^ւ^ ՏՕՏ .ւ.ո.ւոյ.%ւՅ.ԿՕ.գոււ<ւ>՝ւ–» 

թագ..^»րԽաց Հյւաաչէք, պ,գի %օրս. էէբկօւ. 
սւյ՝, ե. ապա ^ օւ^պաո^ էաքքօէն ւ^սւ 1ւ. քԽ^ 
քժ սւգսռա1քւե–սառ է օ. պօւ^Լ–է1էք «Հ՜Հ՛ ը՚գ Հ^ե՜րսւե, 
ք 1>*~ 1 "՚բ՚՚՚՚՚՚Օ^՚՚՚ր՚՚՚ր ը՚գ քոտեւէմէ ռոա1էսեք 

•էտ՛ *- –5ք**–յ Հհ"–կլ |..™/1"**^ ^Հլ-. 

՚էքէվօէրսւղ) ե. քպաե ւլ | աաարսւաէաօաքե է 11^>Ո.Ճ՜ա% 
<•>«/ է1է քքւագւաէա^ւտեսււ սպւաձաաււ. ե, ՚նսւ ք էլ. ^»"^**ճ–» է՚՚՞է–*՛ *-^4*»-V ՝ օ;–*« ■ *^* 1*1^ եօ^ 

էքէ, Գ քլայ^ի ղ-^/ւ,. ^–.4*/* ^–.^–.(–ծ գ.^..–ե.^թի.Ն 

^, կաը~^ 1^ \\"րՒ ՚ ^^'>^^•յ Ի–^"՚՚*^լղ^––լ/–գ՚».թք..–0. 

•/,»««* ա.ր^^%խ եքթէ^ Հակ^ք.պս.յ Դ Տ^11"*– է–* 

»^–^»/. ^ք • 104—107 ■ ,.<,.>Հ՜,օօյ^1^ օ՚Ււ՚՚ւաէԱՒ օսօի էէագա^Ւ 303 

վռւ. սօէկօէԼ. աւււ^ոէ.րս՝ էւ մեւէ.սս– ■ |^ք. թւսգօւ^ 
ա֊օօեաւօ Օ սւրւԱս՚եգօւփւսւ ^Ոք 1՚*–Բ * 1/՛– 

բ.օւ.րսւե ^էոօրով, ՝^եբոպ^է Տ) րւռէէէ՚հգռէ..թ1էէէ ք 

աէ&%% յերկ»ւ. ամէ փճարեյան^նԱ 

Հյւ. ՀՀ՚ս^էԴոո բադռ,.յ՝ աշխաբ^էսյ աիքՀ, 

ևալգէվյ^ »</* (4> , մԽռս,ս և. ւձօ. .յիշխպ, 

՚նու.թիւ.%՚ե \*–՚,,,.բստր (Հ՚յ^ա-սւկբ) սէմԼ Խբ, 

կ»^ ե. ամիսս Գ%գ ա 

)>ս^ Հե-բակլ ՛ի վէբ^ ա^%^% չաբէայ 

Ի՚՚Ր՞Տ 7՛ >>կ""–թեա՚ե ի,.բա,է.յ՝ առ ք| | *ս</>ս>/«. 

Խկ; ^ե՚ատօբ իլբոէ-մ՝ գռւ,սւոբ ՝ի կեսւ^քժիւ.% իւ.բ, 

էւ ձ–%աւ. ՝ինւ/աՆ(; Ղ\ւՐ՚՚՚^Ժ^ աեօրք^ ւէբգի՚-^Հ 
|>»( քքք/ ^՝–ու.բստքրա/ թագաէ.^ևաց (|. 

</ա՚Հ/6)լ|<ւ.աս< բ.աւբ։է.մ՝ գհբի։։ ա^պ^ա^յ^^^ 

(1) Օ * լ֊– I,–, ■գ-֊յ-ս-գր–,՝ ք^^ 4–^ (<-/••»«■-- 
(1) Ը— –յ––^՛ ււ-Ա֊քյհ-ք– 4–^Տ.–յ՚։Ո՛ 

*% –փ Հիք , 

ւք*4–՛ ՚^՚-՚՚-ք՛ յի<"՚–1՚* 

(6) ի ււ1–քքհ ■&քա.<ք .^–1-ք գԳ ռէաք ե. Ո յ^» Ց04 Հ.Ա.1Ո1.\Ս.ԿՍ;.Տ֊Ո1Ւ0՝է>Ւ^ 

րաբէա, \յւ. ««. 4«.«– ղ\՝՚–ասբ (Հ^սարա) յ\\սորի 
թշիւօւեէ– է «. Աէէ^երեաա ռօւղսւքա ^սքք«ւ–ւ/ւո |/<– 
աււօէիես^ պջր ՝ի ՚^ա՚Հւ»^քէ( ■ և. գէոաձ ^ռսա 
աւՌլոիէեսէու դ պէ աԱսւկթ ոյԼքօաօէճւօւռ \ | %<*՚%, 

աոաճասէ * |^ն ւքօչւե ^սւՅճկսւ^ բւսպոււՐ աւ-ար 
աււաւեօէա գէէէբՏաե Ա. պօբսատսե ի ւքԽրէԱք ^ա/՛^ 
•4^ ^ 7՛ #/"^7 Հռ«յ՝ա,կ՛–՛՛^^ • 

կա. ս,օ.աքեաց Հե^րակլղև^այւ՛ խբ րղ, 

^Վ–..գ»րիկէ, ՛ի վկա, Տ-տ՚յ-յ . I– ւ՚կ^ յկ֊ 

կիւ՚ե Լ^^էսւ/ւդբէՈ. ՚քէ գեւ^ւ պւ կ"չի ճ^սիտ ։ 
\;ւ. կա,ր աՆգ սիւ.Նս.կն«.^ մի ս.ղլ,,%գ,,1^ ՝(՚"՚է 
կեգ,^է . 1)քյ^^ ա՚ե«ւ1ե . ձ գնս,^ «,«. %,» 
^՚կոգորիկ^ Լիշխ.սէ^ք.^ր. ւ^^ռ.յ ||^.. 
%։ս1^–ս^1 . ՚՛ ^է-խտե^էք թւձ որ ՝ի գսւօ.%օւ^ 
քքս յօ$է^թօա^թեաւմբ ^^9էտ ՚^է աէգօւ՚Խէււսրէ 
•\Հաղկէգո%ի 4«ղո1ոյն, և. ՚էԱ-^սւոամ՛ ե ա թէ 
աաէէկէ ձհւլ Լ էւտէ1է.ւսէք ^էսղթութիլ^ւ % ք, 1՝ւ. 
երգօա-ս^ %էճւ է ե. աօօւօքն թէ;՝ ՚* |^ճ. մեք 
ու-՚նիւ^ պսսէէռէ-կքէ ի թւսգսէւ,որք֊ն սսւաօւկել 
^ՈՕԱէ ե. կռրոէ-սւէՈւե-լէ –ռ 1**– ււաա էչխսՈէ1էէ.ւլ 

՚ւլ՚՚փ՛""՛ յյ^ ւորամ^^-^է. , ղի գԻ»"«յ եթէ 

Հասէէալէ ՚իւքերսչք էռյս. բ,,.րկ«..թի.,% յ\^ս^ 
սասՆոք է \^1– եքեալ ^ւա^ի% մեհէսւ^ փբ՚՚՚Յ֊ 
յամի. է ե.՝ի Հյսւոէճձէ՚ն ^սառւձո, ^արան ե. 
գարձա՚ն ՛է փսփաւ^ստ յո,յ– սակաւք, և. ւս/Ըէ 
աւ^կսւլ. ՛ի սու֊ւՐւ ^սյՏկաց ձ. աուաւ. աւ&նէԱքՆ պսւօ>րսւււօէւււ֊թիւձւ ՚հոցսէէ \՝է՚– ^^՚^քէ^–1գ*"^ 

տւօաւ ա^կաեել է1արգ1րաա Հ \յ՚– գքրճեօււպօ^ 
րէււէքէղով^սւրււ՚րեւ–քլ ^ե՚րսէկւէսէք ՛ի ձեռ% ||ք«^ 

աւԻէէ <\\տռեմ։սք\ և. օւռաքե-օօյ ^««ա ՝ի վէբաք 

կռօէ-կաՆ օառ գեռ$«^ ՚|>ս(1&»^աք. և. յաղ, 
թեՅԱ.–ե Լ\»յ1.յ> , Լս^-եկսճ. «^ Տ»յ–*ք ^«.^ » 

ււռէ-՚ե ^աղար ^&էէ1քալ^1> ։ \քա– որդի% ^էառքսՀ^ 
2Հ–էւ յւո1ոււլ*1ւ ^եմև առ ՀՀւ/ար՝ աալՆա/ա ղօր 
կվՅ^լԳ Գ^^""՛ ^ Հ^ապա%դել^.յև. ^՚>|«7^ 
պլ«, այլպի կ^ացիՆ ս.ռ ().&/> գաոէրթ (,««. 

յս,Հո^.\ք^յէ« աքե..ր1,կ առ Հ».»^–^™ ՚^) 
(2) Ս*/"է– •»-- * է՛տ/– •,™*ք–ւ/*. է է–*–ւք »■-♦-. 

Փ–^^ . յէր . 21. թ-ՀյՏ. աք1^ր^–գ,կէ,ք. 1|3). 

(3) դ»»^.^» «.- . յա4 0Տ4 • ^*–*–* է,–^–աք 4. օՕօ .*օ.օ՚էւ.%Ա՚ագուՒԲ+Իէ 

ճ. ք2Հ>ձ՚"(՛^ գաւ.ս,ռս՚1, Ա զքաղաքմե , և. գ^ 

՚եակ իա-ր Դվէրաք ՝\Հ,.^բաք, քաղաքի »\^ւ. յը^ 
ձալ\\ղ».աճաս, թագա^որ՚և ՚՛)՛"/"՛/^՛՛ ՚՛^ ^4^ 
բ.ւս%ակե^աւ. ըեգգէյ՝%ռբսէ ՛ի վէր՚՚շք Լ՝^"է 
–պ/ • ե.յ1։ա աքևսրիկ և.ւհ,. պւայտևրօւպչք՝ ս,ւա^ 
աի1, , և. յ-պթկթ ^..պ՚կքև 1հւ–Խ • ՚–^ -/■«■- 
իասէէօ//օ/ն տարւսՆ ւչեււսա յթւչէւ. ՝ի կատիղ^ 
քլււե , սակաւք և. աեղխ՚1;ք ՛ի ^աճկաց՝ ^ԱՀ. 
պոէ. մս Հև ղպիեե–օւքս ՝ի "Հւսբսիռ , միՆք պի ռՏՏէ 
իշխա% ՛ի %-1'-ի^, սպառս,ղի՚եես,լյ>–քյ , ևր^ 
թսչքր փս.խ».;.1է^ առս.ջ1, մերկ ե. ^–եթաԱք 
ձիսէէ.ռրր յ^սւօկի է ե. բսէէքՈէ-Ա սւեգօէմ՛ գսւռ^ 

Օքբ-սէևկբ սեաեէե. "ի՚^ք երթսօքրհ, ^ւսեգիպե՜^ 
Օ""– է^ւօանիՏն րսւ^ 33 Լ. ՚Ւ ^■""""9՛*՛/՛^^՛՛* 
և. փորձովդ Խ^ար ^ս>42՛ . և. թափ ա՚եցւււյ Ագ^ 

՜%հւոե, Լ, գիտսււք թէ յ\^յսւօու.եւււ է, քլ. ա^կաւ. 
յե–րիփսրկ% ե. սպօէեաւ. ՛ի մհրկ ^սմՏկք^՚ե ե. 

,կողռպսէե^օւէ– > | ^՚ւ– աՏսեբ ասե% , թէ– պօւտ^ 
յ&այ Vյ^աբի/^ե թԼ–՝ *| «^սէկսշ/ա ձի^) կս,..ր 

յ-յի 636 ՚՚^ք^ Դ Տ/քք֊* • 1^ պ^քավաք րս.\^կի–լ «\ս.ր^/.^ 
պ.ր ^չա0Ոսկէ և. Աէ^է–. (>,.. 1Տ9). 1Ո֊1–0.6է1.1՝ 0^11»^ ^ԱՏՐՒատւՒ Ց07 

^ի կ՚՚՚քր ր գրապօ^ւ՛ է ե. էռսւաւ սԽգ—էԱ ձ^^^ 
«սււ. ԱԾօւե ե. ղիպէբ յսփքե^ որ էլ, ինձ ^ձ; "է 
յև^ահշկր էք, 

\քէ. յաէ.ւււ.րսե յէաէքնոսիկ ևղէլ. տօե վ1ւպք^ 

ե. իյև,^ս.լյ^օ.7ճկաց՚Ն, գն^^ւՏն Լ կ«ս,»րէէյթ 

ձ՚ք– . գ/՛ ՚ն»ք~ պաԳօբ 1ա. ար,օւսօօւ.օբ աէէ^է^ 
քՕա , ե. ւաքք-ժ ու–էոե–քու1 էլ. ւաւրաւհ՚ցոէ,1յԽօււՌլ . 
յ՚՚Ր" –չ^^՚"^ի Հ\սւ.<է.էսե , /*. ՛ի յ^ւ/ո ե-յւ՚չ^ 
աաււոէւէ.սւհպս՚շտ,$ւ.թիւձւ Հաէ^բե֊ալ 4֊ ,Օք%^ 
պէ՜օ էոօեեօււհ I 

(5է«, ..^..լ.1յ, ե1ք. |՝.յ«.–»––™. գ ՏքգրՒ 
գհսա • ւ^սւցքւԽ Ա. ^սէճիկ^^ , ե.ւսրժսէմ՜ $ոե–^ 
էւրն դբ.սւ^ւ1աււ.բիլ.ե%ււգաւ ՚՚՚Հսէրահկքեէ փոււ.սՏ1ւ 
ղկ.«յԱրջն . 1–^ ս.«1ոե ^ս^իկքն . « Հյկ՚^քք 

•"Կտ^Կքէ • ՛մ՛ 0՚"՚«–"՚ծ «V օգՎ։ մ1ոլ ՚^ յ™, 

յ՚էՓէ ՚ "Գ^^ յեւլ և. ՛ի ^ւ.րս ■ «« | ^ւ. ւսն^թւ՛ ե. 
մի ՝ի%«ց^հ ւաչ^պակա^ձս,^ , և. կս.ր^ վ\\աբ, 
էիկ^՚ե ե. փ»,խք.ւ.ցթ, կւ, ՀՀղտա^Տաաա, չորիյ» 
աեգաաէմ՝ ե-կկ ՛ի ՚է^Ր՛^ ^%՚՚՚^Կ՚"Տ "֊յ՛^*՛^՛"^^"՛ 
յօաօթԽոսւա– • ե. աօքսէ իՓաւցօւա– սթկ ^էօսէսււ 
կ– Աւէռւս կւռառսւրաՆն լ ե, փսէիէե՚օււ. գնօւա ՛ի 
\քիկիււտսձ յձ-րԿիրՆ \^՚՚սւրագա%ի , ՛ի ււսէկւ/օէ1ու 
\ք^՝«է~բքաց , ղ»ր Սս/ք-աօւօաԱ. կոչձՆ . և. թօՀ, 
քէէաէ. աւեգ օւմա ^է^՚գ > ե. ոպս^աէ. ՝ի \ւ^՚ոսբ^ օաօն^ւէէ |–ս– տաու. պւաւսւկօւա– աէււրՏւօւ. /^ԱՀ, 
գօււ.էէրո1–թիէ.աւ "լաւաո^է ս։Խէ–ԱսւլւռւԽ էորս 

^|%ւոաօո/ մքՌւքեւ– ՝ի\.\ոււաանգէաեւէէ.ա^օւիս բէ^, 
պու-մ՝ կողսպա-օւս աօ^տւ ՛է օրէւէտաէեէիո է ՚ւհ 

•"–էր՝ ճ""– * ՚^է-յ;"՛^ էտ՚^Կ՚"յ ՚ 

գ^ւՐ%էւրԱէ եպիսկոպռւ^Հ\սււ րւււ,ե. խօււտօւռաւ, 
Աէա1%ժա ւօււ/Ենէսքե օէմի հրկէփւ. կօւդօւր ո-ա՝. 
^Խկաե՝՝ ղի յի յ՚տցէ– ՛հա յկգէպասս է Լ 7*»/է. 
ձաւ, . I;՛*– Հևրակլ րս.րկ.«յաւ. Լ Խ^,ս՚ն ը,լ. 
\^սււ–րա ^Խպէակսպոսոէ-^Օւեկն , 1ւ. օւռսէջեսւկ 
ղօրս,գԱ.ւ.խ յի\\՝ս.1..,Գլ.»Նսւ.%, Հսչք «.ղգս,^, 
պա^ելղէրկիրե , Լ յորՀք-այ՝ գեաւքթւ Հարկա^ 
ռոէ.^ռե ^ ւսռկէ^ ղկւսրկն , աաօէգ . ** \քս չր–ւէ 
կսէւ^րւս որ սէօւմ՛ ձեէլ ստկխ ւԱ։ %աւ փէւոե քլ^՚ե^ր 
և ևս թօւ.ր էՈ (7՛՝ ^$Իյ"^ Հ^Ք՚՛ Տ՚"*՚՚ք"3 
յ\^գէ՚զ–՛՛– ե. օւռին պ\^^գիպսէ»ւէ, ե գարձաւ. 
ևկ% յկր^^սաղ^մ՜ \\յև.ր% . և ե1խ ս.օ.աջի%ո, 
բա \\ոփրթւէօ (Սո^օ^ւճէք) ևպիսկււպսէձ |,\. ■ 
լէու-սսս^Փ > և. ե-աես ՚^մ՜—ր ղէ Ղգկէալ 

(1> \յէրէ՚~ 1յէբ՛ \6տ–ւա -• *՜ ^–/՚է– ՚ք յ^ 
4-^-^5,. է կէք,. 214—213) --♦■ ք-^-ս > րր– Թէ, 
- ՚է-յ՛ ՚– > ■*-»-*» –ր.*–». .- Դ,էւ–է» . Գէ– Ռ ■ >^" 25՛ 

- Ա»^ աքՆքաԱ–գ,ձյ^ք, 115). ՄՒ1"116է1,Ւ աւՈՐ. ^ԱՏՐՒԱՐ*Ւ 309 

Հշւ 4^)( ^անգևրձ Ա. Հի% էՔւէ-շասւկ է ե. է՛րեր 
%է1ա պասաւ,օւկսւ1ւ ^սէնգհրձ , ե֊սւօսւքէր ը^ 
Օէս զգօ1ււռ.լյ. «. %սւ սէսէբ է *՛ ւ^» ■<(»»>(. սւծ՛ 
՚հ ^ե^ռս հյ՝ պւքււաււարւ գօւնձս ^Նււրսիռ ՛ի Տ^Վ, 
րւգե I 1ա. եոքեպէս ղ^^ւա.ւ$ւ1ւ^եԶ*–՚ւփէ ե. V |՚*<^ 
մասկե-աք ե. ^սւմ^սւխ գսէէ-առա^ \յգէպւէ՛–^ 

թհսԽ իյ«ք՛ Փ Հք մհօ-սւցայյյ զխ ե– ^ար^ 
ս.այքա,յք.^ ե. ոլ ս.ռ Գ 1 յՏ.4է . |,>^ ե^ է. 
պրսկռպոսին պի^էսէեոա-թէա-ե աչխաւքէ^իե , ե. 

իեգրեսւո ՝բ սժսւեէ ե–ւս1է1էկռպոսե ՚^անե՜լ ը^ 
,,^ե՝աք1ւն ւԼքրա,օսւղե՜յ(^ է ե. հ՜ա ՝բ ^վէէււմս^ս 

Նոբս. «է). 1,^^ ւ« կսէմև^ ւէ^^ւ Ի Տ՚^^՚՚՚բի 

.ոև,^ ւ/կկիթ^յ։.։ կւ. ս.%աի եկև«.լ^յ^բա,րիէ, 
՝ ե. ԼՀօվ^սւ՚1ւէւէ–ս ւքօրապծ՚ււա ^հ-րաէւկչի որ կ—^Ր 
^|)ւ.>ւՀա է է^ւսց աաէօ. ՜ես, դ կըէ՚շբի . ե. ետ %ւկ, 
^ա Հս՚րիւ֊ր Հաղլ-ր գս,^,եկա% Հս>րկ ս,ս.ր..շք 
՚Փտւ՛ «ք ™/ճ.»^ էճ,յե% ՚/ւ 1)՝/՚ջ^գե,ոււյարէ^^ 
աԽՓյ Կ«էԲ"՚՚՚ե * Հյ^ւըւ֊աս. ՀերակլԼ րար, 
կւսօօւէ– էլ ւռսւր&՜աք ^քՆավ^սւաւէ^ււ էւռ ՝ի կօ\, 
պսձս , ^ |\քս>ո*–ած՛ ռր կաժէր Դս^ւել՝ի^^ 
ւճ«2ւՀ– պաշխսւր^ է եա ՚նմէս միսէօ գսւո% ե. 
^պարա 1 |^ճ– ՝ի գալւռասրււ^Լ ԽկԽսէլմւո^ 

աակի ար—էքա-^Յ^. է^էէց ՛ի –––քթ ք–պ–էթ(ք •-«(,&. ղլ ■» է 
«–է . ՛ի 6–ւ1~յ -/■ ՛ի շքն^-ք ե^–֊– լ*.^ /յ**– Դ գալ խ.^ 

.^^ա^քք ^այնքԽալէբ. , 308 յ.0.1քԱէԱ<ւՕ.՚1–ՐՈ1>»–Ւհ\ 

գաւ,ոբոէ–թիւ.՚1^ 1|ւաՀՈէ^է աե-ա-եսւլ^աէ/ս չ»ր»* 
կաոէա-ր ռէ-թ ն. էոօւ^ է օր Կ՚^չԳ՜ք^ |^ասԱք%ւ(» • 
ե. աօ֊թւ ւ^աճկոսնք (\\րաբս,յիք) վ.չխօ.^օ,.^ 

պու-յ՝ կողոպռլ-տօ ւսււեե-լ՚ի քբիսաօեէի^ , ^ւ 

գ^մ՝1ւոբա ե պիաւկււպօէ^ւ \սռւ րա,ե. քսսսաաւաււււ. 
էէէաաւլ%յա յսւմէ/եպքն ս։սի երկէււ. Դէստսր գէէէ^ 
^էրկսձ՝ Վւ յի մ՜ք^է %ա յկգիպաոս է ե. գս՚չէ, 
ձաւ. է Լք՛՛ ^ե-րակլ բաւրկւււդսււ– ե. ձ՜^օՈէ ըւէ^ 
Հւա^բա յևպիսկ«պ«ս«^թե%է՚ե . ճ. ս.ռ.ս.քես.^ 

պաՀել^բկիրՆ . և յ«բյ–ս,յ՝ ւ^ա^թ ^սարկա^ 
ռա,>^ վ> առ^ե՚ն ղ^արկն , .սսօւց . «|,՝օ չէմ՝ 
\\օււ.բսւ որ ս,այ՝ձԽ<լ ոսկի, դի նա փիւոե ռւ.%էր 
ե ես թօ^ր.ք, \^ւ. շրքեցս^ Ղջրք'1՛ ,Տ՚"**՚ք"3 
^1»՝»/"*"""՛ ^ »"^թ ^յգիպս,սս,ե գօւրձաւ. 
եկ%յկրո^սադէմ՝\\մաբ–ն. Լ եկ% առս.շէ%ո^ 
րս. \\ոփրի%ա. (\\«փբ.ձիմ^^) եպիսկ»պոս% կ. 
լտւ-սաւ^յի , ե– Խտեէւ ք||՛^/՛ ^ զգե^Աւպ^ 

(I) \1էքէ«. էյէր. 168—169) -■ *՝ փ-^էա^ դ էՏ– 
4–,™«.5,. է Օ^. 214—215) --*■ փ–փ.է–»– •ի է–/– (».*, 

- յյ–^ ա^1«^1փ,ւյ,ք,. 118). ^բ ^թւ Հււ^գե-րձ էլ. Հթւ էքււէ-շսէսւկ , ե. է՝րևր 
՚եաՏաէ պէէւտՕէ.օէկաա^Ա ^սաեգԽրձ * էլ աաղսաչէր ըւ^ 
%«. զգև%«ւ.լ, քա. %ա ս.սկ . <^\;ա Հ՚.,,ո»ւ,աճ 
՛ի ձեռէէ իմ՝ ^ւամձՆսւՐւ գսյ%ձս *^աՀ>»^ ՚ք Տ^՛*՛ 
թ.ռն է էլ եօքնպէւէ յւ^^ււ ու/աք ծ^ա. աօ օ. 9 |***ն 
մասկԽայ Ա ղայե%ա/ն գսււ-սււէ֊օա^ Հ՚յգիպպէէօ^ 
Յ՚՜՚՚Յ ՝ ^ "է, ՓՓ^ՏՒ ՚Տ՚՚՚^Գ^Ր^ ասդքաաաօւ.^ 
թե-աե իյկւ՝ ղէ մք մհօ֊օսքայց ւք^ս Ա. Հպար^ 

"""Տ՛ատ * ՚՛ ^ "ձ. "՚"՜ *է ^՚^՚^Հ՜ ■ 1^՛– ^*ք ^•– 
պիսեոպոսխւ օիչիւաեու, թիւ1ւ աչխւէւր^ին • ե, 

իէնգրե–է1էց ՝ի ՚նյօիւէ հպիււկօպււսե ՚դսւԼել ը^ 
Հ^էէա^ն \՚քոոա–սաօեմէ , ե. եսէ ՝ի կբօււԽաս 
^պէԱէ <1>է (,՝ւ է>« կամևձ շիք՚Լ 7՛ ^յ^աբթ. 
տե-էխ ժպԼ1ւ1^ %մօւէ 1 ՝ւ աեսէի եկԽսււ^^սււբիս, 

■/է Լ^ռվՀս/աւ^-ա ւ/օրապեաէէ Լ^Խրակ/ի որ կ՚պր 

յյ|ւ–«.4"՛ է ^^"^ ՚""– ՚ք"" ՝է ^^^շրէ ՝ ^ ^՚" ^է 

յա ^արիւր ^էսպար գօւ^եկաե ^–բկ տաբսօք 
յի^, պէ պւլմի էԹյեն ՝ի\\՝(,իգԽ,ոսյս,բԽ^ 
4֊եՓՅ կ՚՚ղ^^է է |,՝«– ւըւ-աւ. Հւ՚րս՚կլ ե. ք.աբ. 
կսէօաւ, ե– ւռսւբեալ ^^^ավկս^եէւէ եա ՝ի կակ, 
պաեօ , պէ ^սաօա-սւՆ ռր կօքմէբ Դս^1քլ՝ի%ըկ, 
ւՏւձէ պաշխար^ , եա %ւՔս միտս գառ.% ե. 
Հպա^ա է \քէ– ՛ի գ՚սլ՚սսւրէ-ո/^՛ ե–կէաււլմւոի% 310 յ.ԱՍ–Աէ,Ա1լՍ.Գ՚քՈէ֊ԹՒԻ՛^ 

ալ. րմասէոու-թեւսւգ. իւ.ր1քսէեռ Դանին պւըրւէւ^ 
կա%Բ% "իր»՚Ը ղՀ^ռ»յաքԼ^,–,ք^ օր անգ ^ի% , 

քյ՝/ւ/օղէւ էլ. ք^ւսրօէ օք ^^սււքաեգե^սւե սիլւուքյ 
ե. ւսււի1ւ փէօօա թո^օէ-թԽւսյր ե– կստորես^ 
ղղօր^ օր ՛ի ՚1.»սօւա կէ– յամթ, յ,^ Խգթւ 
V■/^'V4«'/^ ամե՚եւսւն քրխտան^ի ռլ, յ^գ իւ^ 
րԽաււնո իէիէսւնոէ.թե՜էսյթ 1 

Կ*՛ յպ1"՚ք՝ »"1ի յեռ.սւ. Հ/քրակլ թագա^ 
ա–ռրեսւլ ամհ է-րէաու-ն ե. ամիսս ^^գ • \^1– 
թսւգաէ-օրե-աօ \էոսւռանգիաեոււ օրգի %ւտօւ 
օւմիւէօ քբԲ" * 1 7՛– "՚յ՚գր ^^^Ր"՚Կէ. "Ր^Տ "Րգե > 
մի^ անռւ^^ ՀՀոստօ^գիանռս ՀՀ^երակւ–\^ւււ^ ՚ 
սւանգի՚ե՝) և. միէ–սւ^ ՀւյբօւկՓ" է ե. կբււերոխ 
կբակքէսակ* \;$..^՝ս,բաթէ կթ/ն Հէէրակքեայ 
գե-ղով^ ՍպսԻւ ա^^ստանգէււս (^ճ–ՀքԱք^^||ւ»ք^ 
աս.%գի՚և), և թ.սգ,ու,որե^ոքց զկր»եր «Րգթ՛ 
I ^սւկքե՜սւկ ( էլ գ ժ-ու-սւբե՜էսւ իշըւա1^ն սւպաէեին 
ղկրօ՚կւճ-՚օկ ե. &գին թագաւ-ււր դ^\ռստ,>ս պոր. 
գր1է \՚սւռսէէէ^գքւաւի ղթոռ՚ն ^^ե րաււկքԽուք *1՚ ւ 
իկ \\յև.ր յհ^ յա^ո^թհա^ %''V"ԻՅ 

գին կ^լ^^աւ . էր թ֊ա֊ն «–.–.Քղտ» 5,*ք«յլ*^՛ Ս*^ք *" • էփր աէդաշ^ր էսօ^ել՚եմա գսէէոաւէսւան , ճ. 1ւէս 
յ՚-յե^-^^կր. և յաւ-էո-ր յիաւ–մ՝յււ^–յ՝ սպ^ 
^թհր \\1ար . եՀ,ս.ր ^ս. գ.»%«.կաւ. , և ^. 
ռաւէ^ ւ^սէգսւէ-ււթե՜ւօէ ամս երկոօէսւօսՁէ ■ |^^ 

.^^ ,ՓւԻ–՚^––Բի՚–՚ե՚ւ օթյւ.–ն . Լէր ,ա ^ 

էլ. իոբ^^ւքսա էքիա^ւքե ւէպաեէէէեԽլւխէս • ե. խ, 
ւիււոսէէ– Հ^^1ժւքէէ/ե ճ. աւղաքե-սււս ղի սե-րհսօէէե 
%յՆա, և. կույւյէ ՝ի սսէ^ւքսէեի առա^ոցեէե. թօ^ 
^% ^ա. կլ. ե,վ^ ղօրագւըէ-խ ք ||՚ա«./ք Ա) . 
ս. 6–^1ք II 11/1–^ ղօրւտ ՛ի \ասսէրիսէ \^էսրսէաօ1ւ^ 
ձա% <2>. և առ. ^,ա ե. կ«ս,«րեա^ ղԼ^«.ո.քպքԽ. 
^խ՚ե ,.ր գ %մև. . |;<. /. գէգ .սմի-Ա կ.ս«ա%. 
գիս,Նօօիյա^ս.րի ^արեալ ղէրկխ՚՚ե՝ գնւօ^Հյւ. 
թսւգսէա-ռրէէ 1|ոսւոօ« ժ ւէղռվեւսռ կօրաա և. օէրար 
^էօժթւօ Լ-րկօէ-ս, կմէ^ա ետ ՝ի ձեէէ-ս ՚ապքչ/կ""^ 
Ն^ ռւ^մեՏե , ոքո,.յ՝ ա՚ե.,ւ.%% ՚\>աւ.իթ Հր <3) , (2) կէ*–ր^–. ս–/–™"–՛* էր յ՚՚ր^ք* գ–^™ /է-9. 

^է. . և. կ~լկ յ է^,.,Ղ. ս.էՓ՝ Ս.1^^–1 (ՒՈ-ք^է–»" VI– 

կքւ^^–ր« Դ ^րա, –^արԳ-է Հ,–;–, յ-^1 631– է ^ 

է՚նէԳ՚՚-Յ 91-է՚էպ–՛ էիլ՚-՚^ք յայֆ Ճ36> Ւ-4 Ս*/՚է«.՛ ,.<,.>Հ՜,օօյ^1^ 312 ^աՈՅ.%ԱագՈէ|>Թ1>1>% 

1ւ֊ 1ւ^է.յն ՚քւձե-ռս 1| օւղ^ե–աք^^՚>, ռր ^ւաօ յԱւգ 

ճ^քիկիթս ե. սպսՈւօււ, ի ^էօՅՏկէՕ^ւ օբք ե՜եծ-Աէա 

էթ ^նս,,լյլգ էլ ^Հէ^զ,ա , և. ււր ըեգգէյ՝ 

՝1էօրսւ ե. օպառե՚ռխւ ^Հո/նւ^, սսւկաւ. քէեչէ^ւկ. 
^էաւ^փախսաևպֆս* |,՝«– ՚Հ՚աա-իթ գեւսց վէրի՚ե. 
կոդմայ^ , ե– պջր^ ^"–"՚^^Հ^ "1^ ք^Գ 
էէէԽւ է –էքսւքպւաւկսւս օւօԽ գ–,^ագ աբււ^իււՆ գ՚՚ր,. 
ձ^/ւն կււղոպտէւ–քւէվ^ գքրիսաււնե ս^ւ^ է ^ աււ^ 
%ռէվձ ււսկքւ ե. արհասթ ե֊ ^սէնգե-րձս է ՚^լ^ 
դկաեէսաս խաւէէււաւռա1լ1քթւ 1էէճւգիէէօԱւ սւըսւնօե% 

գ^բ աաս գւ^հեք^ղօրսոքգ պքգպիի չ^րիս , 
զթ՚եչ^պաօ,ս,սխ,ձն1ւ ,ոաս առսւշի\^սս,սւ,հօք*–ո 
\«կ ՛ես, գա,րայձալսասս,ես»ք Լ^է^%ակ.ս՚ես^ 
յշ*, և. ասՀ– . " (՚^« 4– պ-ստ՚ճ—օ, քրխտռ%^–իյ 
կպւստեէսհ , պ^ "^1^3^^ քստիր ք^գ ՚^՜լ ^ 1^Գ 
աա^աււէ,աււաէաւն գօրՆոմք ե. արբռա-քՅ ե–սււ^\1) \յէ– 
առեալ ^ռսա գարձսւէ– ՛ի 1քռատա%գինօէ–պ<^ 

ւէ" * 

պսս,ադնպց ԴյՀ^վ՚րիկհ • ե-յս^կաբՆ •Տ^թ 

^•"^ի^^ յ\՝յՒրիկէ ե. գէրեյ11ն,ե.՝\1>էգ»բ 

(),...& -*«.* ,»« էձ~0՛ , <»Հ . –^.$»–, Դ է,–^ • 
<>ք– 179). 

Ա լ-Ր-Հ–».. Տ.— Ս^^՚-է"^^ ժ^ւ–* Սւ*՚<– >/•• 175՛ 
ե^ -■»-՝-֊- ^է^ ՚՚-քԿ յ–՚> 644 - 4-^ք ™ Ա*/.<">՛ 

ր.օւ.ք.–։ւ5;0՝*)ւ>յ^1^ Մ1–1"Ա6է1.Ւ ա»Ր* ՏԱՏքիԱք^Ւ 313 

(^1. ՝ի 1՛^ յ-էօյսանօւկւէ ^ւսւՏաւ1էսււ. (|ս»^ 
էէէս, Լկի1, Հապար ե. եւ.թն ^արիա.բ ՚եաւ. յ\^ 

՚ւ^ք"" հԳէե ^ ի^նգրե֊սւյ ՛ի ՚եւէ^ա%է; ^րկօ. 
ե. էսմրաառսւե ՝ի ռսւռւաաս ե. Ոք կամե՚ո՚ւ"՛ ԱէՔսչյ. 
ե. յարձաէ^^աւ. ՛ի ^րաք %ււցա սռւ^Ն Հ,»՛, 
գարու. Լ կոսէորէ^ բաղէ/աւ–թիւ.՚ե յոքմ֊ է |;ս, 
չ»գաէ– Գ^ս.ղա^\)ք.սսսա.%գ1,ա ,.ր գը>,.խ հր 
կղգւ.օ/ե , ե. ւ^ե-ալկս^ր մարգռւէ էլ. գյւձձիւք, 
ե. %սսւհ^ւէէլչու.ր2^^ոփւււ.՝ ^առ վեա և. կւէօւո^ 
րեէա^ ե. է՚ւէ^ ^ւս սէրեէամր. • ե. արսէր պր^ղ֊ 
հո^թիւ-՚եո յեկհ^յի •եոցա 7՛ կաթռ-ղիկ^Ն 
պօր չթեալհ^ր սա.րրե \քպ(,Փօէ%^\\փՓոձս՚Կ 
^ոչ^պ-Հեյին ղու.ղդափառ Հա..ււ,ս^ ^,՝•«^> 
փէսեւէւ^ ե. ոչ^ պսսւ^մաեեսղ^ կսԻաւէես ՚եորա ե, 
զգո^ո% \^,–ւցա՚ն պօրր1ւ Հագ>որ»ւ. յ—ւ֊արէ 
էսւգսւ , Լ. օւոէ-եաչ^մևաէ^ ^^1^Ր՛^ յ\էԳ^՚՚1՛"՛^ 
քէ՝ գնածին յ^Ր^^ իւ-րե-աեյ > 

\յ՚֊յ՚Հ^ւ/՝՚քայ^.%ակի գրեա^ ոս>–րր^ (՝. 
թս,Նս.ս պատրիռքր՚ն \^սորա.ոց ու. ղոավւառայ 
Գոո^րր-ե ՚\\րիոս.աՓ^ր(<^,) կաթողիկոսն Հո^ 
յոյ, վ, խ՚ն^մ՝ .ոար^ի կողյև,՚նց1> ՝^՚"Ր՚՚ից ե. 
\\թա.րացւ.ո^ Լ\՚սպ»–ո^) քրք,ոսաո՚նհ^1,^՝ ղգու^ 

(1) կ»– «%,>-, ^ լ «–^«(էծ.. է արգ կոշի /..ա ՏաՀ. 314 4.0.0Ա%Ս.1|ԱԳՐՈՒք>>է<ի–Ն 

շ».յ»ւ.յա%էէլ.^ո^ս. յա,ը^%ղ^% \^աօ,որի և. 
՝ք\աղկ&դ.ռձսւԹ1ւ–ռդէքէ**՝\Հա1է^ւ գապք ՚էհք՛ ""՚էէ 
թա-ււթ ղսրրոքՆ \\՝ւօրռւ.թւււ/ի , ճ–/>/Հ– ^պէ ս 
^որկբ% (>»""–ծ«, ապրհցս^ք ազգդ Հ-^ո^ 
7,Ր–™,.«™.^յ4– ապակ^-Լյե՚ճ^. Լ\.ր«..Րթը^ 
թք. գր^՚-՚լ կ՚^ր .••ք-պկս է եթէ; I ՚՚աբաււ-մև, մի 
կ յ,..չակել.ս,ա^ե ՝\,էէաո»բի ե. կ.,.յր դ ||).ծ. 
րքու , Ա. առրժսււՐ ւիեէ^ր ժէէօօՏն յՀյփհսւա աէա. 
Հճ՚^ոգու՚իւ^ է աւչ^գեօււյ ^■•ւսրսու^ւ1օէ ՝ի էէռդո^, 

^Հսւէ–եաք կսւթողիկոռր ե՚էՐ ք^ր ձե-ււեէսգրԽ—՚ւ 

և% Հպ/ք ՝ԻԳ"ր"1՚յ լ«շխ"ր^"ք> I,՝»– պէ •""–•"–֊ 

քե^ալ էի% ^\–;ւի1էսւ>սէ ՛ի ՝՚Գսբ»ւ, խէգրակս 

՚՚|""–*™/ ^– "Պյ՚Տ ք՚պհ"կ"պ"՝""Ժ՚՛ "Ր ւ^Գ ^^՚֊ 

^^մբ ՚ե^րս. էի՛ս . ձ. %^ց. գրևս.լ թու.ղթ 
ւս-ոիոգաւ-էսեու-թե-սէե ե. ՝ի ձեււե էրրկա– ՕՀ^ 

^ռ^յ^ • 1.»կ •- ղյէ-֊այմր աւ^է-ղ^ քթո ^^լ քպէ՛ է զ–^ 

^"՚Լ՞Հ 1ի~յ"3 ՚^ Փ-բ–––^– հր՞՛– *^* ա..գ.ա–յբէլ ի-բ. 
Գցի դ «.էր-^թէԱ . ւ *^ր«ւ հա ^^^էա-Ալ ք(\>ք"«( • 

■».յռ, Ս^ծր–.1ւ5՛ • Թ՞Հ՚՚ւ՛ Ար»/"ւ.1> .>/- . 88 • Տ*– ՚– > Գ թ«,.ղթն թ^՝ Ա ՀՀԻ յԱղագրկ. պմեղ^վա^ 
չ^աքչչքս , դի ք^գ իշխս^եռւ. թեամխ սւ%օրթւայ 
կսւվթ , էլ. էրկէէաօ ե-թէ սւսւսէճաււօ կասրկօէ^ 
տե՚ե ՛ի ւ^րօւք յէ-ր , էւ. սռէ-րն սպսւնող^ ^օէ^ե 
ւ/իրոռ գւոգէ^ ՚ւ ղմեպյ. պք1 ք^ր Ր^ք ւէէաէ^էԽաէ^ 
սէ-ռիռ գսէւ-օ^ւո-թէա^ ) ^ւա^սւ1փւԽ ւ/եց • քէ 
1/ճ, թղթաբէբթե առ. գաքչ \*՝՚արսու.ւճւ &^% 
Ի 11՛^/*՛ • 1՛^ աեսեալ ղթ"*–՚ւթ՛*՝ է«"^ ՚՛– 
գքրՏ^ոց էխոսւս ե. ւսռէ ■ ^ |^ք> աս^իժ պթռս^ 
թըս , գուք գօ,բձար,,ւ.ք ե. գ%ացկ ղի մք, 
կօւբհխ Է11տեսու–13եււ^է տասքք ^ււ ովյ։Աքկւ.ո^ 
3^՛* ՚" 1>՚՜ ^՚Հ|7՚" պս՚րպմ՚ոռ՚-^եսէւգ. գաբձաեէ 
ե. օչ^յձ՝ւյչօգրե–է1։յյ ՚եոէքսւ կաթււղքւկռօն , սօքլա^ 
•""Տ՝ "1՛՝"՛/՛/^ ՚"Ր՚"բիք լւեւ«վ^ և^օբե յհ-բօրո 
« 1;^ յոբմայ՝ էյ;սցա.. \Հաբսո^յ՝ա՝ թէ 
^ղ;^՚1ե–յաւ.\էա«ոոբ,րւսբկս,^աա. է$. գետյ սւէԼ 
թասգսււոբե ^Հս՚բսէց ե. աօք յ*«. . ** |" յ/» ^՚ 
բ \ՆսւտէէՈէգրեսւ,պօՓօ , սւռւս9նււրգ ՚՚՜կե՜ղեօ, 
«.«, է խ-ր^էբ ^ւս՚նւսպազ^բարխ առ *\^սբսիկսէ 
ո, արգև-քՕքբ ղ^,^ռ.ու1սաքԽօիս1է սւսսբէէսէսւկել ՛ի 
^աբււօ է ե. ւԽւօե >Օւսբ պքւո՚ճսւռի ւօռպ^–^ 
^թ) ^ա յաբէււբս , ե. ղսա^ւէս^ե-ա^ ՛ի %ւքէս^ 
սկ՛ ղկ՚էբգ^ իատէգիէւ ե. %օոա1եյ^ւ ■ 1 ՝ճ– «ս^ 

թ^ՓԿ՛"" "1)՛ (Գ"՛–^) (Ր"*" է «™ ■տէւ,Հ"<. 

յ—Գ ե. ^^ոռոմռգ , էւ. ւօ^ա թոէաոթա օր գէՀ– 
բհալ^ դձԼւլ ա%ւ^ք֊եւա էւ. արիւՅաււաէրօ *« 
|,՝ւ. ^ասաւռաց %(&> թագաա-ռբե > |;ւ. իւ^՚գ^ 314 ^աՈՅ.էԱ)լն,<է^ՈՒԹհՒէ. 

թօւ.պթ պսրրռքե \\՝ւսրառթսւքի , եքյէ պւպ^ա 
^«ր^^բե \^«օ,..լ.է,^ ,սպրեյ.^ք ազգգ Հ,»–)–^ 

թի գրե^ալկա/ր .ոք՚ւօ/^ս , ևթէ \՝^աբսոա–մա մի 
կ յ»,շա1լևւ,.ասյհ \եօս,,,րի ե. կ.սյր / ||/՚ծ. 
քւրե , ե-յոբժ-սւմ՝ քինէբ ժուքոէքն յՀյփԽսոօ ասւէ, 
^^էողաւէէ, , Աքգ^Օէռ I ՝ւ»/ւԱ(1(. ւ/սւ ՛ի ժօղօՓւգ 
աքլէսսէէ։^ եթէ ՚՛ 1/" ^՚Գ իչի""եռէ–թե–այ^ 
^^ա֊ե-աք կւս(յ^ ռղիկռսի Ճ–ւ/՚>ՈՀ՛ ձե–յւ%սւգր1քալ 
ձՆ Հայք ՝ի*\–րսիյ աքխ՚«ր^%է–ո Հքա. ղի առա, 
^Խսլ^ի-Լ յ^^փե.,,.հ Գ *\"Բ–՛ խ՚եգրակ. 
"\ւսւ եէէո ե. "էքքռռ ե՜պքւսկռպոսա^ւ որ ըեգ ձե^ 
.ւ^մբ %«րա էի , ե. \,վ, գրե^լ թու.դթ 

11Ա1ւէււգԱ11,է11եոէ^թե՜Օէե ե. ՛ի ձեւԼԱ էքրկոԱ. 11^, 

ր.^է (ւղ–.–/ք ). –ր է^ կ^թ«վ.կ^^ .քրխ^^Ա1ց%– որդւկ^ք^ ւ. 

հ.լ.մպ,1., \.ակ.ապՅէ^^մխ ^Նե^լղթ^^ղթԱ, ^պկ« ե. պ~^. 
•ք^ւ– թա^ուէ Դ^"–3 -»■ ւ՚՚Փ՚՚Կ—Ղ"–"^" ~ք^>–յ՝–՚էս^ց ե. 

հ՚ԿԿ՚յ՚Յ "ւԻւԿ~ր–3 քէ–.ր*"..յւ. 4–– յ(–«լ^–/>^"–«. 

■)./.% ըյ^ր«է–.ք, . (8––^ Ա./֊*/–^^ ՚>^ ■ 88 • Տ*– 4^ > Գ թուղթն թէ,՝ ^ \\՜ի յեղս.գրկ պմեղ^վասՆ 
չգաւչ՚քւ, , ղի ^գ իչխա՚նու-թե֊ափ աեօր^սէ^ 
կավթ I ե. հ-րկԱաբ ե-թէ պաւռճօէււս կարկսւ^ 
սէէւ՚Ն ՝քւ յ^րւէ՚է ւէե՜ր է ե. ււօէ.(ա աասւՅաո ^էսրռե 

Ոէ-ղիռ գօւա-էաԽս-թհւ^ , ^ւաս^անիւՌ ւ1եք ւ քէ 
|,՝է– թղթաբեբթ% աո. գաքլ (՝«»/՚«««–*&՛ եկթէ 

Գ \\՝հրի՚ե, Լ ռե^եալ ղթ»^ղթ%՝ էա», 1ս 
գսէրձղքռ փւսսսէ ձ. աաֆ– » ^ |^ս ւօօճէ/ււ/՝ ղ/^ւս-դ^ 
թըս , գ.,ւ.ք գարձարու-ք հ. գնա^կ^ զի Ժք. 
կարհէս ււ,աե»»,.թեա% սապյք Հքէ. ովմ^սյեցւ-օ, 

«ր^* Ո 1^1– սււք՚ո պւսրղմառռւ֊ւՅեաււյա. գս՚բձսւնէ 
ե. ռչմե-դսւգրԽօաո Աոռա կսէթոաՓկոսե » ւօքլսւ^ 

"•"3՝ *՚յ*"՚/՚^ցբ ՚"բ՚"րիթ ւ^1քը՚լ1^՚ա°Բ՚՛ •^ր՚Հր՛» 

^^;՚1Էյ՚"^՚Ն^՚՚""՚ր՚ր՚"րԿ՚"3՛"՛֊ ^ք^՚՚՚Յ ""^ 

թագաւ-ռր՚ե 1\արս^ և. «.սէ յ՚ես, . « Հ^յբ մի 
ի \Հոստւաւ1էգիեւա^պօւիս , առաւ0ւորգ ^քկ՚՚՜ղիօա. 
է-Աք , խօր^էր Հա՚նաււրսւլրարիս առ *^)քսրսիկոէ 
և արգ&քՈքր ղձ^ռռմաւԽցիաԻ, աազաաակել ՝ի 
<1|»7>ս<. , և. վաս% սւյսք, պաաւճառի առա^^^ 
օրս պհօւ յսէքսււրս , ս. ղսւսկւԽւեեէռՐ» ՛ի սա1ա^ 
սէ ղկպր^ւ իոէ$1ւե^ա ե. %ղռվէո^ ■ | յՀ– »ա>. 
թողիկոաւ աքԱ (^^^սււ-ի) ^աէա ք– աո. ձեղ^ ^"է. 
յւ՚Գ ս. ^^ոռսմււգ , ե. աՀա թռէ-ռթս օր գւկ. 
քէեօւլկ ^է՚է ս^ռրէես ե– սւրիէ-եառէրս «« 
1/ւ, ՚^ասաաայ նւճւ թագաւ-պձ ։ կւ. իքխք^ 316 յ>Ա1ՐՍ.1.Աա<>–քՈ1>ք>>Ւհ% 

աուէեէիռ որ Ը^Գ ^" րշիէանօւ,^հսււ& ե՛ն , օձ 
^ասս,աէ»ե^ի^ զ^%« ՝\իօս,որի /լարե^կամի 

գանձս ւ ո |/(– 1ւէռ՚նմ^ռ իչ^աեռա-թիլ.^ ե. կօրք* 
\յւ– սւսէ է ՚^ ^ռսր ՝ի ձեէւււ իմ՝ զկսէթւ1էչիկօսւէ 
պւօքս է •,» ւ^է. 1ոււ էս&ք ^րաւքւօն ւաւււ%էէլ ղռր /՚%^ 
կամի . ե. գեսւռ օւռ կաթռղիկռւ^ւ ե. աէսկ ^"–» 
*^ ւ՚սո-ւա՚ճէԱք զՀյե ւէսւոր/ւն • ո ե. 1ւսւ էսէւօտ • 
« I "«–«7 ռր ՚ն^վե^օէւ, ՚Հ^սասր , /ւ. էղ^ %, 
պըվէալ»^ I,՝՛– կ՚պ՚^՚^Տ պւխ^ւչւա, ՚ն«ր.ս % կէ. 
ը՚է^օւ։^ թւսգաւ^որե քլ. սարտմե՜ռօււ– , էլ. կռչև՜աօ 
ղ\՝էսրւււււ.ւճւ ե. սւօկ է՝*\՚եգ^ք1 սէրսէըեչէ ^էՕքն\^ 
կւ. սաա^՝ ՝* Օ^^ ^.սք՚^ոքէքաց ղքե^դ* » |,՝՛.. «"«4֊ 
թւսգաւ.որ՚ե . ՚" ք()՝4– սւ/գպկ^օ է , գ՚նօ, ե. զգը. 
ԷՓ^ պքլկ>»Ր^՛" . « ե. չբգալ. կարեաչք . 

Ո ւ^ճ– ե1իւ ՛ի \՝՚՝սւզգատ ն. ^աւպօ^եգեա^ 
\յքւտօրի փւօօսւ I ե. օէևտէ ւ^օւց է ՚Հ^նօւ֊է» 
և.կս,յօ,ւ. ^\՝արտիրււս արԳ եպիսկոպւա% եր^ 
կռւռասօ^ եպիււկււպռււօթ ե. ք1էնսու% ե–րիցօւ։ֆք 
էլ ասէ ^ոսս։ . « 1|ս«/՛ ^աղռբգե^յկք պէս , կամ՝ 
^աղըրաք-եցարժւ֊ք յթւէ՚ե * ք1 (,**- ^"ք–" ասե% . 
*^\1\քսւաւՌ պօրրռւ^իւ% շա՛ն, ե. ււչ^աէէռ.նոէ,ւԱւ 
քԸւրրռէ-թիԼն գ շա%^; ւ ո | *«- %ա զաքրացեաալ 
տւպօւՆ դ^սէ^անսռէռւ էա. ^էպիէւկոպռսսւ^ւա, բԽ^ 
աէոսլ ՝է լ| էէբիե ե-գ *ի օաասւի ՝ի ւռան է,^էի 
էքէօա-մ՛ , էւյևառք ^քօէրկօՆձչ^ եա ^^սւ^ ( Ա. 1Ո՝է>^յ«էԼ1՝ Ա»»՛* ^&ՏքՒԱՈ*Ւ 317 

քսպօէ կօէ/ս^ււււք ղփաքէօկ , ե. հրԽա-ե-էքսււ. %չսճ^ 
եյյրէԱէէ-որ ՛ի վե-րսւք Նա^ա , Լ Հ,սւ.ս,,ռայ Հը, 
բ1քա/ս էլ յկրաե՜Ոէսա– ւ | ^ւ ծ/ անւոի ս. կէէմծ՛^ 

աաառօտԱ^^ե ե. ^աքսէհ հռ/ւն տւսւ ե. օպառՆւէ^ 

յան %մա, թկ կրփ՚քք ղգ>"^՝ ^ւ՚"՚Լ ՚^՚շ^լւլ^ 

%օւ էւ. ղզօրււ1ւ քւ՚-ր ՚ Հ՚յւ. օւռ֊աւբ1էաց Հ^–՝աւբէւռա.ւ1ւս 
՛ի \ււրսս , Լ գրե֊այ օ,ռ թագաւ.«ր%՝ թ^ ահ, 
պ«,ա.սէմբկի՚ե Հսչ/ք ՝էքէն * I;»– օ՚-֊՚՚՚քեայ 
թագաւ-որն ^^օրօիգ ՛ի Հ՚սք «>«- ղօրւսպէէւււ1^ 
պի Տ,րամս^՝աէ– թագօէւորթւ իւ.րեսւ1։էք էկէէկ, 
շ,ձն ՛ի Վ\ար.ս՝ թէ֊ թս.գս...«ր–ե «լ կ».յև..յի 
գւսլ. Լ աո. թ.«գ,..է.>ւր% %»խպհս գրեայ Գ՚՚՚Լ, 
ե. պօէէւււէւււի$աեի սւււեեւ սւս»2( ^էււէ,օււօօք ■ 1 ՝ւ. 
ԳՐ^՚՚՚յք թագասռւձ Հա/ո^ պաս,ասխօ,Նի ե. 
ասէ • ՚՛ 11^ Ք^Լ վսաե ^սէւ-աաւ^ չսքարսէիւֆ 
ւ^էէէ <ւյ, Գ՚՚՚Լ ^ "(Լ պււէէքւքւէէխանե–լյ բ-ւ^ռ թէ 
երթաս ՛ի վԱրւօք բ.ս.րբաւասասց, ժէ՚ք երիցաւֆք 
ե. խաչիւ. գաւ^ , ք^ս ^ քո եբգռւ.Տէ Լ ւէե-^ո 
Հ՚յզաօ թ^։ ոչ^կամիս կսւլ ՛ի րս^ն ք– , ե. քչ^ 
սէա կսէ1& ՛ի ք.ա1$ե աքս %^Տ^ >ք։ I քձ. ւււէ-աւգ թօւ^ 
գս^«րն, 

յ-յ . –լ .^քէք ք .«.Ա^ ■«. պ.ա.յԱգիր^ *, ....աէսքէալ. ^18 յ֊Ա1Ո).՚Ն13.կԱԳՐՈհք>>Ւ1֊% 

«(;ւ, ւաա–^ ւէսւտս^ւէ^ի Ա. էքրկրօրգ ^^^ 
ղե՜ւըէ սւչխւռրՏփ աքքօէ– պէւօէճւաօ.ւււէ^ օչե-մօւսէ 

էյԸւ բսւդւէ1.ս մռօս՚ց մելսւռէ ՚7*~ "՚Ր՚՚Գ երեք 

՚^-Ղըվ* "է \\»՚–Ի՚տ՚>1՛ , ՝1՚*\՝»՚գրի՝ ՝Ի ՚ւ՛/՛""–– 

՚\^օսաււրի՝ կանոեւէ Հ |^ւ. դռշ^^աԼ-օձեաւսե տս, 
սւօւկէբ սւնօղպւմսւր.ւսբ , կօւԱ նաս^աաքոսէկէլէսբ^ 
ժ-սա Հ– էէէսէք ւճշյւարւսապէս ւզ։աւքՆսւռ.օագօքն 
պօակաւ. ^«,ճ ա,ր ՛է կւ^֊-սպաշսփյքՆ կ,,.տարե^ 
աւքճ 1 ՝|էս>2ւքՀ որպէաւ քօԽւ1է ե–ւ–(էէն ^ազար 1ւ 
4ւ։–թ ^ւսոիէ-ր ե-կեղէռսէկա՚ե ե՜ւււիէւկոպսււ էլ ե՜^ 
րէգ ե. սարկաւ. սւգ կսէասէբեռւււն ՛ի 1էմ։սհէ , էւ. 
ս,չխ^ր^օէկս,%ս.յե թիլ. ,^ գւ;յ . Լ վ^մե «*(, 
""ՐԻԿ "՚՚ւլ՚՚չէՎ^ ղձեր ..րբ«Այիւ.՚1.գ , գկ ըօս, 
կս.րի երթա, Գ ձէ՚ելբժիլկ ..ւ^. յ^ճախեաց 
^քհա–։^գո»^(3էւ^ե լ կսւառս՚րե չռւլ ^ ռ.աււքե՜ւո/ն 
թկ՝ ՚«՚|֊«է^ ռր կս՚րոէլգ կ, զտկսէբռ^թչ,ւ.% 
ակս>ր.Հյն բ.^բձկ . « վէ յ^ պակաօեսցի ցւՀ, 
րԽա1^ սու-րբ էսյՄ1էեէ^իե ^եղձռօււյոբոյէսե^ 
Գ/^ բքւքէ/ու-թե՜եէ է ^Նմյ^՚-՚՚եյք օամ&%ււկՆ 
ս.թ«օ.ակի^« ձերմեբՎք ս,թ..ռ^կքօբս.\\Փ 
յերռւ.^ ՝բ վկՅԱ կաա-սէսէՈք ցւ^ ցցւսփօււլցլ. թ եսձ 

■է տ<^ր .*,. (5/1–».. –յ՛^/..™». . - 

1՛/»"՛–/* |>"/՚՚–"յ «հ (365) 1ւ Հ.«»"յ 

է™^** Պ"1™4^ *- ՚Տ*Ը9 ^էէէ՚ԳԳ^ 4*"ք4*"՚է էթ՚՚ւլյա. 

<1ւ ^էք-հհ՝ 1էՏւ՝–>՝(–՛՛՛ նա քւնակիչք, և գնայ, \՝չ՚1«՚֊ր (1\պո..֊^^լ– 
Հափ^օ,,.) ^րագ,«.֊1^ ^^•"^Կ՚"Տ <|լ/""/»"՚յ) 
ե. սւբւ$ւօ գ^՛" գռէօեասփօլւ ձ. եդե. հւռկսւժու-տ, 
ե. իեէ ՝ր ՚եմսւ սչեթոալաէււսւդոէ–ԱէՆս , Բ"ՏՀ1 
»ակս.ւ. յ՚աբգիկ ,յ«ր»ց երգո^Տ, առ.ե».լ ե^ 
թ«,լա–եգ. \՚սկ\\«,^ի գեայքձալ՝/, \\^գ..% 
դՂ^էԲ առ օհսէ էէ, սէէաԾրԾսւդ • Տա. սէետե գր^ 

՚նժԼօււօպէօ ս շ| ) ՚ւսրօւ-քք էւ ք ||ու–՚տ՛ , ոլա ն՚ե Կրքխ. 
կէք ամրագէ^տ, առևալյւ, Հեա)քակել ^ոսւս։ 

\^"Կ Գ \\՝"գ»" կզպէ •»ե^"^՚»լ՚ւքւ>՚»«կերն պ՚^ձի 

յարգակԽրպ , որ մի էր յէո-թ՚ե ■^րաչքււքն , ղոր 

չափ եբկէ1^ւէս–թեաե%որ10 ^արիէ-բ ե. կ^գ ռ^ 
սւքՏե է ե. վառԽաւ *ր եերօռք ^ու֊ր թ ոլ.էսէւսս1է 
չամֆռա-բ^ 1է. քակե^յիւ և^կապե^թւ երեք^ա^ 
զ^^ բեէւե , ե. գնե-այ փսւսա Հ^հաք մի ՝ի 
Հձ.Խաք, 

Լ\»>,՚"ք յս՚՚ք՚^՚եակի եղել. »»Հ սասաիկ . 
մքէեչե. կւ։րաււ1ա ե– ընգ ՚^/ գսւրշե/իս ղմիյԽէաւես։ 

I;– 7՛ ՝\հ՚^–"՚^էկէ ՚ "Ր է Մ"՚ր՚"ւ՛ ՚^յր ^ե "^ 
նոէՏն՚ե կւ^շ^ բ^—կկ՚յպ/րի •Գ * ե. զ1խի ««. 

<1) 965^/՚–*Ա"/«.–,^–– .–^–.« 102 /Յ–"–»* է, –^»– 
12> Հ^-ք՚-թ է Ս./«֊»–" ԿէպԻ • է կ«. * կ-Հ կդ^ յի. 

քղյ ք.^ Գ-է. ոէ-ւէ • Տ20 յ.Աէուէ1ն<ւԱ1֊Ր(ււ<ւ>4>ւ<է. 

մո/ե ոչ եթօդ պսուէ^^ոքւ.թիա.^ա է ՚^լ ք-՚՚Փ՚է* 
^,պքր յևհ.1րւ.՚է,օ և ու֊օէհր ■ ե– կւորՆկթէ փսէ 
մքւեսւկԽսւռ^ե. քե^ մքէւէթէսրէր ւ^Նոէա1է ւ1ս$1կ^ 
կսւնցհ . &. յ&քո ոէ,սւեւ^ եոշւտ ւիօու–ն էւ էէէկ 
է&^կոէ-^ս , 1Ա1քւոն1էռսււ– ե. հօէխ^ռէւէ– է \ք՚– ՝հ 

կե^ալ փյչ^ց րապ»ա.մ՛ եկձղ^յիս ե. բ.բգՈէձա 

րահւեա/ օրե-է-ծւյսււ. աքրմի իՀ՚ՀռաւուաՈւգթւռւ.^ 
պօքիս ^^օտօ^մւէւ։ էսեսՀե , որ խօոհայաէ– 4^/Ղ. 
&ռէ.աՆս ԴԳրիոո,,ա.՝ երկու-ո կս.^ 1ս էրկոս» 
%ե–րգք1րձոէ–^/ւձնա , Ա. Ոէըեգւււ%եռսւէ^էթ.էպպ 
՚ի^ՀՕ.ուքռչէաէշւ^սւէ/արգ1էօսււ.ւորժ՚սւյ՚ւօւ,ս^^էքէ 
\՚ոկյաքոմ՝ժսւյանսւկէսյւու.սւ–րռ \\ոոտոսհ ^է 
ռԱն՚ե *ե–րէցկւե– այ , ՝ի \\ոմււՈւսւ ^ՀՕէքոո գու1ս ււր 
Սէէւա-ն կ^՚է^ոգոր^ իէեգրձ^աոց ՝ի պապք;՚և Հ,օ.ՕԼ. 
մպյ , որռէ-մ՛ աեռւ% կր \^^աթէ^ , պի վաէԻւ ■յյս. 

ռւհսկբ վաւաե երկու, կսւմւսո ե– երկսւ^ ^^րգ՚՚ր^ 
ձա-քժէ՜աւ՚գ * \ք՚– I »–՚«^"օ արօւբՕ՝էսէւքոօոյ 

..րկ գ^^^-^լ֊, –ի 1^.™,–*,^–.^.^– յ^մէ 678, ^™. 
^^բաէ-Յ^^ ե– ^ք,^ցա^ –ք Հաղէկէ , Ջ.կ՚>–ք՛ հԿհ ՚՚-^Տ 

քՕ^աւաե գ–ռ,ւ,%էլ ՚ք ^.քքաաաա ք^ք~ւ.> կայՏւ և. էրկտլ^ Այ՛. ^ ա.^^–լ թէ՝ քՆ^թէ,յՕ, յաա,վ ք–« 
պխէի Լ Նձւէգւէրձէռթքէ.%, ձ գ^ս 1^ դգայքՏւ 

ի թ«^թ լ՚–"7~––9 *«. (Տ«6) ^ Հ-Տ-շքՏ՛ 
1,1– (98). ճ յէ,.*...<–1 ե. ե..թԽօ^ |<յ,«,|~, 

^գ վ^ր-Կ-՚^—֊ւ^՛՛ */^«– Փ""–"Բք՚՚րդԽ ^՚**– 

որ կէօքէւե էսնգ է ե. ապստիԽ ^աւոՈ$աբա ղպօքու 
ե. աքրե-ւք^ ^աա-ւձ ւաւռ^օւօա*րւաէկ , ե. թւթէքսձ^ 
Աւեսււք Գ մի %ա^ոք^ դ^ա.^ ՛Ի Հ՚֊-ք՛՝^^ * 
Լ՝՛– 1ԸՏՀ՚՚Հք՚–*՜"՚ճ.11՚"*–*՜*Տ՚՛ –ր»՚ր ՚^լ պասՀ, 
րւէւսւոոէ.թիլ%ս %սալ,։տք լ ձ. է^պյէէէ^ո ք՚ք*՛ ե. 

(2» Աէ,*«.^է,. 185– Ա–է#–* Ա–.1**.>(– 123– 

•էէ –ճ > Պ–«7*^– ՚-Կ՝ <–=^* • ■«. *^՛ > I*–* Որհ։ 
21 "■՚Տ^՝՜ - 322 4>օ>ւոՅ.%Ա>ւս^–աֆ»ւ֊ւ>% 

դէ^ ք^էէք^ հբ յԱքր^, կոչեոէ^ Հ^ռււտտո թսՀ. 
գակօրՆ և(,^^^0աԽ, Ա, ասէ . *^ ^ձսս,1վ^ի դ^ս 

Սէ1ք^% աեկԱսգյ, պ^ ^ւէ՚&–սագօՆ/ւկ^– •■.■Ր»– ^է– ^ 
ր.էօիւէ՚կաէֆ1է ք^էաւդ,1^է.ոռե, ճ. եոե-ւ, ռքասւքւ1քրսէտք՝ 
Ոքպէօ Գ-յամպքՓ-պղս՚ւաբէր ^ւ^, ե. յւադ1թԱ^ 

Ա, թխ– ս՚^է՚ւտթի ^տս՚Հ .Գ"4՛՛՛ յ^՚Ա՛ ծ՞^*–^* 

ե^ ՚՚|ւ«^ւ^ուք ՚^րօւյևւեօււ. թսւգս/ւ–սրթւ ե. 

Հ՚"Գ՚"բք^ե^ ^ԽԿֆէ^ \Խ՚^ր՚^0՚––յ ՚ ^ ^Կ՛^ 

1|ւոք0ւ/Հ^՚ււ> ^ եքք^ք Գւպ^օ երկբ սաարէ-ւ^ , ե, 
1/*. 1|«աո»« վաաէէ ձ-րկձ-է^ Բագաա-ւ^էչդէ* 

Փ Ս՚^~ *>^ •. 188-186) • է ^ դա^յ–~գէրք տ,–. ո՝Ւ)>««ք1.ւ> այ»՛՛ ՊԱ»՝ւ֊ւստէ|> 323 

կու.ւէա • էւ Հսւճե-յսււ, ^Գ «էօ^էե , ե. էէէոււէէ^ 
քե^ց կ«չեաց պ^գի^ . Լէդ^էա^ւՅ, պջր^ , 

Գհ– ՚ Ղ^Բ^ԲԻ"– ՚ Ղ-ՀԿ՚՚^Լ* ^ %ա–ս^ե դ 

^•– «0Ք* ԿԿՐՊ՚Գ Կ՚՚յԲ՛՝ օպա%քղ^ձ^պձա 

I Հէ. յ՚՚Հքւ՚՚ք՝ յ՜»սւ1աԽէւկֆ էէպէէԱէէս– 1 Ս9յէւ& 

թագօ,ւ.41ք^^ա1ճկօքՏյ\՝Բ^րապքապ^ք, փաւձ 

ք^իէ^ե յհ-րկւռս ՜, ՛ի \*՝սէրէ՚չչձ /*.յ\քգ^պւէ1էսւ է 

գաւ–ռր1քաց սւմս քաւ/ն % \յս ղ^^ էքէ^% սէմէ 

1էէէււէա ԱքՕ՞ս՚ք 1Գ1^*–ր՛^ էւսւպէԱէւէէէ. > ե-՚է փսէԼԽէ 
11> 1|–– 1քէ– » . - ՚ք "|–»~ >11<1~<~– «^ 324 ,).|).|ք0.1Ա<|0.՚)՝ՈՈ֊|>է|>>> 

Աէյէ-է ~1~––% , ւ. է,֊ ք^պ^շ^ . ի4 

ա՚նձթւ0 , ե. գ.^ձ1քալեկի՚ե ^աճի^^ ՛ի \ ի^ 
պ^տ էձձիէ՚ք , և էՀքս էր աւա.ա,ջԲ, պարօաօա.^ 

օ&1քէ.%էՀյքպՓ "՚^""–է ւ՚ք՚՚՚էքիե իէՈօւրէաւ, ը^ 
I,■ա^1I*է^ ՚Տ՚է ս– քյք/™՜"՛՛/ ^էէէււ/ե ՛ի ւքէ-աւա ծոլ 

՚էսսւփ երէէէ-^աաւ. ձրաձւաւգ քլբռվ^էնգակ Գր, 
չե-ր մի քի էէրդեքււ–^ քէ^Ր՞՚՚՚է^ "– պ"՚ր՚՚*գր"՝՚*՚է 

•^շխարճ, , 

^Րք ^ ք&ակեէքսւե ՛ի ^ւաւձ | ի/էաւ%սձօւ. էս 
կոչե^ս.% ապ«է«>ա^ք , ե. (>՚7^ Կ"^^ /^է 
1ւուէւաւ Գ^%.ռ՝^սս^ • ե. էաօ-իՆ ՝ի I իթւօեօասէ^ 

(2) %–^^ * Աֆր , –լ - ք-Հք *1–*–4*Լ ^՚*–. ՄՒւ-էաէԼ»՛ &««•• ^ԱՏւԳա^Ւ 325 

քԼո։ւ0.՝ տչիա. Գ «^է-^ ^աօ%% . ձ թալի 
յ^թհ-Աէ ե. Գ 4 .«ա^,^թւ%է. (,–^ *^ 

,վասՆ ււաււ#&ո<./7ճ՚սւ1 Տ^/^ • &֊՚ա^ւ» էւպսճէսււ. 
և.(1Ա^% կւ. Տ,պարաա.^,..ւ. կո..*.^^ յադ. 
թա.թև».<1՝քՏ. . և. արճ,ա^^Խս^ էք/՚ք՛»^^ 
պէ^արա% ե. ք^$քյ^ ՛ի թագաէ.,գա.թե՚էյէ , 

ե, ^աև I եէ.^ի % \ք*– –ե^է– %է&ւ ՚^գֆ ե. կւ^ 
Հ*(7 1՝1^՛՝՛" "ՐԳ/՛ ^՚^ւ""՝ աւ& ւ՚ք^ք ^ ամքէսէ 

(1> 4,*^, –^ ի–*"– ք–»>– 4–^^ յյ/՚ր^–*– • ^ - 

Փ^ֆ^՝ յ–* 68Տ- Ւ-* 1>»է– V 1ք»/ ՏԼ՚^հ-յ– ՚Ր 


չ$ր իաււ^դանալ. ե. էաո %<*7«՛ իք*՛"՝ ՝էյ^^֊ 
ր1^ ՚եե-ա դր^լ եք^ք ■մարգ^ ։^ռւ% լ ճւ է ^հ 
յ^Բհ՛*՛ ՚^՝ Ի^ * ^ ^Գ^Լ ^՚""՛^ Գ գ1՚՚*ի^՛ 
(ձ.) ...օ^ճ-ճ ա«.՚Խ«^լ ^^կ զյթ^ ՚-է^՛ Դ * 
ձ. թր»ւ ՚Նե–ա% ՛՛ույի՝ է^Ն թս.գա».որ^–է Լ՝«. է֊լ 
^1Տէէւ^ իւկթ1աձ՝ 1է.թօպ.էաէ.աւրէոսց, որ Լ–^քէ–։ւէ 
էւ^Ե մհոյ աԱէՈ-էսէ– ա |՝<– գս՚թճէսււ բ.էէ»*քսՈէեՀ, 

3^^ • թ՚^Տ Բ«՚Գ՚*՚^«րէէ՚–3 Հ^ԳէքԾԷՔ "Րդթ՛ 
||յւ0ճ.ւօծօ^ • \–յէ. յա/էւէք՝ էօւԳ էքե-քէ-ւԱէ. ||«սա«>1Լ 

0^ աքւէէր ււէ՜ր ՚ւ^գ ^VՈ~աաի^Ձ^^I աա աւաա՚^է 
ե. իաււսււսաաա^ 1ւաաէ սւաւ ւէէթՈՈոսրւ էւժի Հօ^ 
դս.ր գա.^կ^ Լձիյի ւ հառա,^, և. \Փպ. 

^սս0 ձէուՆ ՔօէՈէ-էէ ՚/՚Լ\ո^ւէէ \չա.ղի "Ր9Ր^ՐԳ 
»ս%գւաւէ/՝ բնա^յսձ *^ | ^րսւեօձ ձ-ր^ւքէուաաան 

Ժ տհք տէէտաա ՝ի Հ^ռւէւք՝ ՚>՚ • 

թի\ խա^ար.Փ՛"^ յ-՚հ 684՛ ձ^^% Հբէէց՚ւ՛ յ՚–">րհ **՚«^– ՚ 1յ*– "1Ր"«՛ 

մէ^-ւ-թ^է^Աէ 0յււդռէ.մ՝գքէէւք, ձ– ք՚քք՜^ ե^պէ–– 
|>«^|^9ք^% Հ&ւաքսէծ^«սյք պօւպէաաէ^, 

I,**– Հ-՚ւ՚՚ֆ ՛ի վքբձա^ ա^է։ալ^^կըք».ա%, 

.֊յ-յայէ 4-ք-յ. փ-^էք–^ "կի. • 1–՚էՈ^ ^ է՛ »«^ Հ1 . է– 

–*՚է ■ա^յ-՜քյՒ՛ յարշառաէձքէ, 0–.,^–^»^ . >«» .V– –*^ 

»–**Ր ՚ք Կ-֊-՚֊ք 4-5^ ^–■>"ւ–*^է"^.ւէ^ւ)յ. ^ր-ք «■- 
/՚–է^*(՛ ».*–»–ր–– Ո՚յ^֊^՛ է– . պաաճ^ էյէքւէա^ւԼ > 

<1> 11^ 1ք–4^– */. .^»# Ա-ք–– *^7 *«՚^ 1>»– 328 ^յ(ս^^x\^^Կ».Գ^^^՝ք»^*՝% 

եպե-Կւ ^գ յ^ւդ7է1^՚ւ^՛ ե՚հ-թն ^օւ^օքր սւնձքւկթ ^ 

I՛ Ռտ8. (1006) Բ–՚–1Ր՛ |>՞/՚»–՚՚յ ե. ՝է շ(լ,գ 
(133) /՚*՚«–^1՛ Հպ^ ^^ Հ«.«^եէՓ^յեր^ 

ե. կւ։րե–օա ՚իծւասնկ՛ բ.սւ^է–վռ է ե. ա՚ւ՚՚է^ԱկյԲ՛ 
Գ նօ^սձէ փախեսձ . /է՚շ^ Լ յճՀւկւ»ք1է.՚ձ^ 
կռւյմւ։^^ աեկօԻէ թւսւյօա.ւ^ ղառ.ա^/Ան , ձ. սէ. 
պա.յ^^ե–յէէ% Հ^ուճսքձյ^ . Լ. թէւ– «ոք «^ 
՚է^վ^ յեք^կք^թս^ կա^յ^.%ցն գաաւ, ,բԱ,ռ.ս^ 
ւէաւ.՚ն րքէ^ք ճ՚^ե^ե^ (^՚ա/՚ձ. ""^ա » ^ աեդի 

եբէռիե ուէկեա0ւ *բ ^"բկ"1 ահգւ՚՚ասւօ^սէՓէ *■ 

^^Յպ^ւՅտթ րէւբձ^ էյպյսակձրաւ ՝ի գքէսմէ և. ՝քէ 
գա^կէսնք^ , &. շ^ԱԽց^ յիա^ ԳՐ"՚Լ •«"»»3է^ 
պաա^բի գաՀձ֊կս^ս էւ գբաէճ ե.փոդ՚փօ^ 
%ԱւիէՕւաւ^սւ^ պասէ^բապէօչտօ»֊1^Խէսկ է |> 
ւ(«քՕ յ–աքււ/ււ^$1էկս 1Նւէ.ււտ^ււէՆոս իւսւռսւօե՜սէէ 
ււպաԱ ^։սպօւ.մէէյիքէաւէ^էէ1էւ^ Հւ֊ ՚^գօբա^ ■ ճ. 
•էէԱ^ւադ^ կաւո.% ^–ա ն, կ—բ&ց^ %քքԲ^ ե. 
եգքհւ ի բ.աեաի լ էլ. թսէգսւէ.որհքռու.գքէն օրէՏէ 

է,,.,.,է.ւ)ւ>81>։՛ ՚; #("–( Տ"յ«ւք™յ յ՚՚րքէւ* \հ"՚Ւ–^ • *• –"Ր^ 

*/՚Տք / ՚ւ^^ձ՛™–*^ ՚ ^ ձ՛**^ գս>քձւաւ.յրա,%ձլ 
4^՝ ^Ք^էա,ա ա%Ո€.% . արգէ (|«*–՚%> • ՚^ "^ 

յլ, ^յէն յթ՝ գս,՚;լքսՕ, ^ գ ^..րք), . |,–^ >» 

"՚Ր"՚Ր ր«՚1ր^՛/՝ գխ–ր>ո–թիւ%ւ՛ ^րէ^ս՚ճ^է/ II». կ–^* - *. Ա|.»–«Ր–Մ*»^ ■ 330 4.աՈ»Ս.«1«»Ո111>Թէ4՚% 

%թւ ձ. յխ^ եա.այաէւււ.Ն աու.րթ ^•ֆոգորռւ^, 

Դ ^–ւՀ«Լ«^ (\^.»Ն%Է^ պ...»,բք^բթ , Ա. 

**ճ #՚*3ք • ^ "չյ^-րհք գս-^ի , «ր Լ գրես.;^ 
է»կ 7ճշճ.ր.ք,ս.պ^^ս .^ այֆոփԱա^ թ^–՝ « \յս 
պւաՀ,ե^ ււո>.111^ գաօ^եք^ ^^ճէ երկէ՚ւյի սէձ ՝ 

կէ– յպք»մ՛ յ^-յևԽք^ թււէգէէւ^րէօւյ (^, 
ԴՕ&Ք^ "Րգթ \)՚ս–ւ>քյ^ յէ^^կ^թ^ ^էէ^շբ^* 

*<• –Ո՚է*՛– "ՐգՒ IV*– էէ–1Ր*/*/^ • ՚^ ՚է1*–9 է**/ աարկս . ճ. ք «^«^Հձյ Հ-քԱ՛/՛ Տ«^ ԳհՓ՝ 

մ1/^սււ. ե. աւսէպքԽաւչք յե-ղագրե՚սւգ %։ճւ ե. օոքՀ–* 

գելռւ-ա կւէւյիւ1 է քրգ աւււււբե՜ււէ է/էսկւսէ–, ե. 
սօէ. ^ք I Ո (/*- Ր՚՚-՚՚՚՚՚՚է ւէէ^աբւացւէէա– ■ ե, •■^ 

>;ր. 84). 6-4^–»»– Կ՚Ք՚^Կ՛֊ ( > .ք-^^-ւ*–* Գք Ւ1Լ– 332 4«.ո»աւււ.4քՈէէԹ1՚ւ<% 

I՛ ք-Վ^ 1"."7~––յ »*է (1«15) է Հ-յ-յ 

քեգաււրձսէկււ բսւրձբ էլ. սւաքււէ–ր է^ս^սպովյ։ էւ. 

Տ^՚Փ՛ I.՝*– Գ "3՛* –^Ի ւԱուսււ– \^^ԳԱ^հ^ 
4 թագա,.որես.յ Հ\ ՓԲ *»•& /»•% ^ •"՚Գ–^ 

•^Է»»Կ–՛ 1^ղգ– Հ-^ւ՚ց յիչխան«..թե՚նէՆ ի^ր 
Գ ձձ^ն ^^^1^ա.ք. , և. թ,գ^4.թ^ա^ ^ 

րԽակա^ե ,. էւ. չխէէաս,% ւէւԻււքրպք ե. ս&ւէՀ, ^*« 1-յ-■^"ք4*^— 4–/.–– –*է ^"»«–»* Ւ–»–» "~ սպօէև պեա , հ. ձգետււէ, աոր^ե %ռոսւ էքօւ^ 
է.աա.ոս երաէս1»ւ% է ե. ոէ՚^—աեպսււ. ե. էէււ^թձէէ^ 
տա՛– թռչօւ^ ե. սլգսւպս^է ե– յէսմօթ ե-ղէւ. 

՛ի յէռւսԱ^ նա^^էաօ.կ«,.թեամբ. փա,% »^ 

բառւա,սսւ.% Հաք»/՛ սձձքՆս ՛ի ^օր—^ւ Լ\քւ––^ 
ւռիէ/մնե–էււ/ • ե. աւււիՆ դ^էձսւ (^լ|^սւՅւ«() ^էաղաօ 
և «է.. \\ս,իմ– զ՚^աբ»^եգս. , Լ էկևալ > 1|^^ 

ԿԻ^ ^ ^ո^»մ՝ւ .^ս.«,%գ^,ւ,.յ^ր^ 

^^յ՚քա^^^ . ձ, ք^ ^աճկս^ կս^ ՛ի է^^ 
րսԱւգա յ։ւէքեյ՝^օէկ > \^կ ձքքւ^պիկաէ սպօ»^ 

լ.ոէ^ս ձլ Հբաւ/սւն ՛ի || յթպք՛ ղքք^աաոեեաքա 
«լ(&՝«7 #6՚^*՜ալ4ր օ. ապ—ւեսւեել եթէ օչ ւ».^ 
քսԻէէ^ ՛ի ^էէէ-սւէԹաք . էւ. աձթիէ, կոսւորէէօէ^ 
՛ի ^րամ^ս%է– %էրսւ ՝ի •|^^«>ո» ^ւ^ատօւյԽաքչ 
\^ փիւԻկաաա Ա\քիւիպիկ«ս) թագաւ.^բ փ^ր, 
յ-ևալէր գր-վք արբււվք, ա/լԼ սւբաա,^^^ 

մռղօ^ ղօւղսւեղ% \^՚պթսիւ&սի , Ա. ռքկէէւմե^ 
■ ՈԱէե իս1հ^հւօք^ւ ^ւսղսձւ^ ւ |է այ^՚ճ յ-էսւ/ա^ 3՚* 4>ւ).ա՚ս»սգ«»»14>« 

յք^է( • ձ. թւէէգսէէ,ար&աց է^էա*>ւոա» աժս էէրկօ»., 
\^յլ^~ս 1\ ւէ,թ ևթագա^պյ,^^ Հ),^ւխ 

յ-ան այ–, ւր^,^ . (,-■. •^.,1, ^յ/, ^ ^|■.^ 
էՒւ՚էԽ՛՛– ՚1– ւ"""յ՚––յ *^ **«-*■ "ր >*■& • 

I.՝՛– «'"-■-5ք^*«^ լ^–»«»«.» 1/^ ԴկողՅԼ արձէ^ 

I."– 1)"1(*^ »*"յ յհէէբ^ 1^՝՚––րք~յ *■ 

Հ\4դ, էյ– ,1 ■–(.■**–Հ՚^/՚»–*՚»^1(1)»/՚7/1– 
ե-գկձաց* կա– ^ղսղւս,ացԽաւ\)՝,,^մ՝ե,մող»^ 

4սէ1ւար նալ. Փ »պ՚"ւա.աէւււ/ւնօթ , ձ. սա. ^գ /,^^ 
«է/լձւ^ս ե-^կօաօւսսձ Հաքսւր ^օր ՚ք \՝^է^^պ., 
ք^Յ , և. վւ^ 4-ք^/– ■"•25" է #յ 4«.յքյ. էչ^ 

բարձկալ կ1ւրակրօբ էւ. ս/աաւրւաաօէւս. /^քւն 
տօէղու-յ՝ էսմայք • ե. ձ՜գ ղօրսէգւուի ւ^^/ար Լ. 
էբգա-աւ. ք-կէլ ւ1ւ««"–.1յ/»"ւ%օ^ . Լ, 
կափհ ^էգ ՚ևճւ ^կիգք <1) Խրէաու^ Հւօ^աւէ, 

լ. է^ն էրկա-ս քանակ, յթն ընք^վւ.^,^ 

/*» յայկք . \;ւ. | էւ–.^, ,«րաքք«լթ, (||^,. 

III ,&1«Ււ՛ V–»–»՛ - -՝ ^-^^^ Փ֊ք– 

I» Թ*–»–*է . յ»»ւՅ*ք »*•»-*•»• »–––»–ւ*» ւո֊1»«.«էւյ՛ ա»ք • ^ԱՏՐՒԱր+Ւ 335 

թ։սգսւ*.օքէ. ձւձճա.յաէ (| ե֊ւ^)գ\^աաաձգի%1ո^ 
պօԱա . (,՝•- ^աճկհւ.1^ ^^֊ »Բ գաւ^աւա. և. ^գ 
^քաւ^օէբ ս^ցա%$^քձ,օ։ււյփՆ բան իաէքա^ւ-թէէ 
կէ. թ^ \\ո>.Փ^եթագա^օ^ եկ՚ե գկ%ի %սցա 
ձքէկքԱէսւասւե Հօւպէէտօւլ. , էւ. նսսոօէ. ՛է ՚Հ^կԼսա , 
ձ. ^ղաբէս^ ^աա \սւկ թագաւ.«բձ քքէ֊^սգ,^ 
սէււս էյւս^սսւ, .^ոէ-տն Հ էւսոեի , ձ. կս^աւ. 
պքձաա%իգ %,տա և արկ Գյաբգև^ . ձ. | է 
ճ.ւ>՚3|> փախձ-աւ. Ա. եփւ սւռ Հ^ւ.յէէ/ան , ձ. առ. 

և ա»տ^ ըկգ քքքէՏ^ գաղս, ևրգմև.մբ. թք^՝ 

Օւ^(Ա գեսւ^թէ բւեբ^ ւ^ւաՕէեէսԽ Ա. եէոօէ^ 
^%ա , Լ. սկսա՚ն գեալ^ ՝ի կաէոա՚Խդ է%»ւ,պգ^ս 
եբկոքքքաե կռ^ս^ւքե . ե. Դյառաջօւնա^ ^Հ9ա* 
^1&՚ ^^Րք ^քզ1;1քՐ՛ ^դ՚՚ւռս՚Լ \ ևւ.ռ1փ ե֊ձ 
^ապս^գեյահ ՚եւ1ևւ , ձ. առէ-ի՚ե ՝ի ձեռ– ՚Խսլւա 
ղ^գթէ \^՚^ււգոսէ Լ^այէոդե^յթ, թագաէ-ռր , 
ե, գաքէձքձ Գքսէւյռփ՚ե է Հ^է, /^^«՚– \^՝^«գոէ 
Լ գձրհեայ ղդլ,^խ% Լ 4-շէ եկե^^ակսՁէ* 
\յւ– I էւ–«% թ։ճգւս».է։բ1Հէս^ , ձ. ըււ.եաս 

*Ա ■ *(1 գ^Ւ^ ղ/՚^-^Կ ՚-*«.-*.V ^ք1^^.ւաքւ, դ \, 
> Գ^ -*** ,ե..,Փ՚հ " ՚> է –է-֊-է–^– ՚ւ– –*^ է-յ ՛Տա., 

»յ–1 –րպէ. <4–^«.^ , ^^1.աԱ . -». .^ յկ. յ– .*ք^ 336 ^Օ.Ս11.^Ա.>ւՍ–ԳՐՈհ|)>ւ>հ\ 

պսՏ^ ՝ի ձձ֊ււէէ ՜նէրա . և. %ա ակաաւ, ք՚–"ր.է–լ 

■փ հռս ^ա%է՚կ^ . ձ. ^–խեյիէ պօբյ0է ^աճկաց 

*\*՚թէւճւ . &. եա^ե ՝էհււվու. կօւււ1աԵկ% ե-րհ^սռւ-Ն 

^^ար պսւ^էթ՛ 7՚|՚՝՚"–ճ^"/™«ք կ՚՚^^է* է՛֊ 
պաէաերապմկ^ ՛ի հով$ ե. ՝ի էքՕւյՆւ^ ^գ 

Ժյ^ ՝ե Տ՚»^$՚"յ • 1.՝՛– V**"՛* ^"՚^Կ^ 

^ ձ^քսս ձւ&օ-՚ւ՚՚ե, և կառ ^ւաա օ,արս.կօ/11 

■»՚Գ ՛ի ծ»Հ4* ^ ՝ի \՝՝ք–չղ^ր^յե ձ. ՛ի ք-Հ, 

^սւթէ1ւ . ե. եղեէ֊ օռվ^ ՛ի ^աէ^իկ^ որ ոա-ակթէ 
•յա^ և. քս/պԱքե դմէղ^իւ-րեաէ^ • |,՝ւ. «^^ 
^աքՍ ՚նԱ^է-թիէՖս կ՚^ի^՛ ք է&».ա*. \)ռլ.քի^ճւ% 
թօւգաէ֊ւղւԵ *^ա1ՏՅրէւ^ լ ե. էւօ. ^թսւգօէւ-քբաււ.^ 
թիւ.1^ ՀՀւ/արէ Ա առա^եաց աս. \^–Փ.^ ^է– 
՚ա՚Վ. Դ^՚"՚աէ^ ^ երթալյ և. գարձաւ. «»«դ. %&/ ր կբօ1ւէւ ր՚-ր • 

I,՝»– յ՚»յ–^ յ-այէւ^ակի պք^ «^ ^Խէ-Խրւա 

Հբէա,^՝՜թէ "I,՝. էյ––քքք.«.~.%. յ.ղ^. 

աէ^ »»>•* , ւտպէա 1քի պօւսէրաուսւԽէ/՝ ւրգ"՛ էէ– 
%ւ^ ե. աքւ. ղ^ռդւէվ^օէլ գաէւձ1Ա ձ եթուլ ^էէ ■ 

էւօրաւէ , ՚^քլ է—՚՚չք պս^էաե գ^^^ Հւաքսւր դրւ–յ% 
I,*.. ս,պ».ա ».ր–գ ղ^/չձղիյակա՚Ն,.% ՚ԷՀարկէ * 

Գյ^ւտ՚ռէի. (,՝«֊ –ա ձգ ,^%0 –շ^է^Լ 
՛ի Հ^Խբ ք ւգ աա^թւ ձ; %*ճւ |>^Աք . ^ յպրվ^ 

՜^՚Փ ^բհհ &էԻւ. «ք– ՚յ^ր– յ*է*ււ*յ*^"յ » 

՛Ի ՚^՚^%գերձիյ , ՝ի գր-յ ձ.յա4&%աքէ իբ.^ . 

32, , 338 ^1;յՈՅ.%Ա.Ա1.1–ՐՈ^Թ>՝է>՚Ն 

՚^ՐԳ՚յք "^ է\չյէօււ.անե՚ե ^քէւ՚է^է ե. բաւ^է-մ՛ 
Հյքե-ս՚քք ւքկրաե^ակ և. եղե% .րրք-էտ՚ւեԽաւլք և. 
աւլքհ փօփաեւսեէ \քէ– յէ^ւաէ. \^^էր ե. թօւ^աԼ, 

րէա գձսւո/ շօէ.ր ՛ի վէբ քաև ւ^^քս^օեէկկ՝ ղ, 
ա.«գս^ելզգՓ1՚1>ս ա \^>֊ սա .^ա^եալ՝ի՚\^ 
,գ.կհսա^, ե. .Ա. ^ս..1.. առի Դ՚ե,յ,% ս.դ 
^Խ^ռիկ բէ-րգ՚ե յեք^խւ՜ն կ^իկ^ոք ք որ կքչ^ 

V ^օւյւէմ՛ •էս՚յկէեօւկի էր ^^թաեաււ պսււէէքւխ 

քակօէեի Լ^\^ք1է^ո^ և,^ւ^ւ.^^^ և. ^^Հեքտ լ. 
՚ձ՚՚Կ-ԹեԿ ^-'^^^Ք էի Դ 4 գա^ս;ն^^թի% 
ա^».քե^կս.՚ե գմև.յ–^, \յ^ վս.մե ս^բիկ էր, 
թաքի \^աո^ք աօ. ^էթաւ^կօաե Հպքօց Լ. .^ 
աէի.՚^\եքԴա^րր^\րէգ^գա^ս,%,.թ1–Ա 
ֆւ^ • « Հւ աա%քւվ/ե ՝ ձձո^էսգ^1է.քձի . ե.. չ^սչքր 

եպէ՚^ւ ^սյ^ւ.,սքկտւք՝իյհ^ՀյաքթյԱՀ՝յ,^ր,ւ^յ. թ^^ « Լ\^կ«բֆկք՚ե ղյ՝^յէ–ն՚ե ՚\Հրի^««ի .«.. 

պէււկս^ւսւքՕՀա ւոօՈ՚Ն է ո ե. գէԱքիե էււռ \ ք^Օէ^էաա 
կ^ գրեցթէ առխէէարօ երկա. պասէրիարք^ 

ե. գրհ^ոե գււէլ.սւեօէձ(է/իէյե էէ. սէե-սիե պքէ մի է–^ 
թ ձւմ^ռւ.յ1,,թւ«,յ յ»յաԴ,ս Յէայձսւյլ^ր պըդ^ 

"ՐՔ*՛ Հ՚Ղ/՚Յ ՚ ՚^Ր –ո՚-քք. և. սք-ԻւչէքագորՆ և. 
յ,^ վա^յ աՆպքքԻ. գրսյ , «^ ձ. արս,ս;ք,%^է 
\խ խ՚նգր1է.ա^ (ս.ռ՚եէլ) յ^ողըվ^ աշ^արՀա^ 
իօէ-ւկլ ^ս^գիօիւՀ ՝ ՛ի գէղսւբադաթե || ւս%ծ^ 

կԿ«՚՝յԿԿ–~Ձ Կ՚՚ո^Յ՝ Հք^յ՚՚Յ ^ I ՚*՞/"–՚՚յ • 

ճ. սղւէռր1ւե ^ռճեռւթեէ^ ոէ-զէէափօէՈ-ոա-թէոօմթէ 
1ւ ռաաէեսսւրկքէւ.^^» հբէռե ե. օօւրկսււ-օւգօ (Նէւ.^ 
^էէ&քո^Փ . ձ. չկա,ր թչ^ մ^ք^ քՕւգ Հ՚Օքք ձ. 
^Գ \՝ձ՚^Ւք ՝ Ւ՚^Յ ^"մ^ ա,րարռղոսթիւ.%ս՛ 
.^ չլսրարի՚ե ռչթչ^փռյթ» \՝–.Աքց ոմ՚աԿտ ^1՛""/*՛ 

կա1եո».թի^^՝3.կք, կլ, ս,րս,յԽյս,լ. ^այրապե.«՚և 
թէ. ՛նախ աւ^ւսկաՆէւ^աւ. Հ՜ր • Ո 1ք– իձգր^աւք 

«) Գ՚^ք Ա֊–»՚Տ» • (* • 31 . 32՛ 338 յ.է;յու,՚^ս.«ւօ.ԳՈ11>Թ)>ւ>^1և 

.լ «■ ուէւսու. ռայ • ս. Խոռէ֊ տբտռւճ^ ւ^աԽէնէ ,, Ա. 
՚յ—բ՚՚քց ■^աչաեսւ՚նո ՚^ ^ր։օք էսմհ՚եա^ ""ՂԳ 
մսգգ՚չք ո^ ւ^գաէ.աեե% ^օրա/ն, ե. բա^է-ւՐ 

ա/լ^ փսփէեաե* \է*– յեէււսս |՚^^> ."– թագ-կ. 
ա^ւգեաձ. –Լէջւ/ էէէքէ։ ր1Փ Գ ւոօ՚է՚ե • ե, էր ^օ՜^ 
պէլ Լ <.^յ»^»4"–1ճ՛ 1.–«– "՚" *<~* յԱ՚Ի– 
քւսէտ գ1էԱէսւ $^ր ՝էւ փ^Ր Ք՛^ ^\"՚^^է՚է՝՛՝ "–՚ 
».ոգս,%ել ղգաշաս . |ք ւ. »ա ^ա^ալ^ ՝ի ՝\^ 
Ոք,^ճ սարս ( ե֊ էքաօ. 1Աքւ • ՚1– սւռբՆ ՚բ՚հօրէ օէմհ 

^սՁէաաէ-1'կ բե^գե յերկքքճւ կիլի^& » որ կ»^ 

\\էպաք ժէսՓււնսէկք էր Հ^ժքէւեսւօ պասսւո^ 

բ4։պԵ։յԱա; ՀՀԱ^աք *՚՛ • Ա. կդղմԱԴ^Ա \\ ասպռւ^ 
րսւկա1ևի ե^Հ^քէէէՁւդք ե.\՝^^ս,ւէ^ք Լ, ՀքիՀեիք ե. 

է$–4՚*« \՝.՚Պ–Խ էՒ ՜ V # յ–.–"1™–^/1֊.* 

օւռէՕխե քսւկսւե ^Էէ1սււ1ր* |^ճ. վասե ա^արիկ էր^ 

.էթ.. Վ)–կ դ -«.«. ՝\քիգ^գ~^1.ա.թէ–>. 

^ակաէԼ*աւկքէ,քքիէ^Դ%էաա։ –|;^^ւ0ք%ւ/*(/ւ»/աև 
^–•կի ձր^յ է1քւ ^էէպէքապա.^ էԱ^էւէԼ՚ե Լ. էէսւրկւէ^ Ս>է<>Ա8է՚Լ1* ՕՕՈք՛ ^1«ՐԻ0(4։Ւ 339 

գնաքթւ 6. •սս^թւ 1&Գ կ-^թռղխքքոյէւ Հաբւց , 

պէօկւաւձաւքՕէ. սւսէք՚ե • ո ե. գէսյքւե աո. (լ^օ^աս 

I»*– ԳԲ^յԻ^ ""*– էԺ"^– երկսա, պա.«րիաբք^ 

ասք չւ^գրե-^ւէւ դսւա–անսւ–թհւ1ւււ ՝հ յ1ււ1էոօէւօ , 
Ա. գրէէ^թւ գսէսաեօէձթիլ-՚ե 1ւ էոէ-ս^՛՝ պքէ մէ է–^ 
քա ծրկւէսւյն, բւՕքռ ւոմս^Օ Յեւօռեւսէ էր պըդ^ 
ասրոէ-Տե կգջաք է \*սկ (^>քՀ|է>ոէ%Հ–4ք պասւորխ, 
ար^> Հ.«1<^ , էօքր սա-րբ. 1ւ. սքա՚ն^ւագօրՆ և. 
յ.յժ .էսրյ 1ո1էա,թ, գրոյ , պյլ Լ արաաքե.^. 
Սա խ՚1.գւ,ե^ա^ ( աօ.%&լ ) ^»<րՀ աշխաբՀա^ 
իէՈ–^ ^անգիսիւձ ՛ի գե ղօչ^օւղօքե ()ա%ծ« 
կկրս,՝ յԽրկ.,է^^ կողժն^յ՝ Հա,ո^ և. Հաոք,է.էէց . 
ե. ւէէրէպւին ^ք1ւնռւ.թիւ5է ռէ–դւքափաււոէ–քՅձէս^, 
ե. քէէէւեստրկւււ.^^՛ հբէցե 1ւ սւարկէսւօքգն ($»■-- 

^"*յ*"3թ ՚" • *- չկ՚^ր Բ՚չ. ՚՚քՀ. Ը^գ Հ՚^ք ^ 

Ժգ 1>^& • ^՚շ/յ ՚Դ՛^^ ա,բս,րռղ«սթքւ.%ս՝ 
ւ.ոյ սասայիՆ , թէ ՛ի *^\–որես սւօ-պ^ևւոչխ գ/լ 

կաեոէ^թԱւ^ ՚շ՚էՈ 1^*– արսէսեռէ1ւէ^ ^աքրւսպեսէԱ 
Հ,աք«յ, և֊ ասսւ0 թէ՝ '^V.յԳ պ^՚^՚՚է հ » քր 
թէ ՚եախ ապ^կա%ացա^ էր.^ |^ Ւ^Գ^^^^»^Տ 

(1) (\« յ,–՛ 1. քյ.–քյ*4՚՛ էք1րյւ ՚– ■– ւ ՚ 1– –ք ՛ – &–ւ>–*էւ* 

–ս.*ր«. թ^վ% , էթէ չգ«^^ –^ ք.^ հ-^թ–^ 1–*– • 
«) •Ւ^յշ Ա–֊^*է» - ք* . 31 - 32՛ 340 յ.օ.ՄՕ.\ս.(ւս.գոււ>ւ><ւ–ւ>\ 

ղօբիա^ Հօ՚քոց , ձ. գւաւաէ. 2^^//ւո՚է* որւ^ա 
1ւ էւ^է, և. չերևալ ^սօբա-ռցԺ %^,^ււ գքՀ, 
աի՚ւ> Լաք՚և »ր սասկէՆ թկ՝ « (^,««–4^4– –յ. 
գօւա%ա§^յապաաէ^էէեո։–^իւ^ էքէ չգաոօէւ– աա֊րեք 
գբ1։–է1էԼյ ալ. սւմէսչԽաօգ ւււգիւռռէ–թիւ% 1յա«» լ ե. 

էԱէրսփէՕէէ—է-թիՀԱ ՝ի միյեանօ Հ^այք ե. |*(»^ 

րԽ* Ն՛՝ *^յք*– "Հ/" ՛Ի Բ-֊թ Հ՚^՚՚տ Ճ1Դ- 

(164)<»>. ձ.յ՝յ.«ր^ոյ% ՚յՏո֊Լէ (|035> * ՚ 

Հ^ս>2(^սւ^ւ ե. գ՚եսւյ ^սւՅգ^Ն ե. սպառեապ ը^ 
%11սւս , ք^ ո/Հթ ղէրհ1է^ւ գ կոտււրսւհ^՚ն , ՝ի ^ասէ^ 

|լ|>»«.;;^Ա(^(4>է 1;». դ^էսւց քեգգհմ՝%ոձ՚"\\՝^^ 

է 1|^7–՚–4––^ գ-է^-յ*^–/ (>1ր. 38—39) ՚՚-է-Հ– -/- Ս՛–. 

<5) Աք–"՛»* է ս.–յ.ղ,–™.–.(–.* *ք(/^ . ^ր՚^յ-է ք~. 

թէալ ր^–նա.կւցա^ . .,( , Ա֊–^. (>^ - 6Տ) • ^Ւ֊ՐՔ ՚ I.՝՛– "՚՛»՛*՛ –^՚^րի ՚^ր ^""Օքէթ"^՛՛՛ 

օւ ա ւա ե. խւքձ-ամւթ գաէրձսա ■ 

Յճերա՝9՚^քաղա^ Հև ղ\յ^խ^ ^ Ք^Կ^Տ^ ^ա, 

Հա վա,ւ% ապաեէ^^^ թ^ ՎԿ՚^Ք ^՚^՝ ^^ "Ս 
ե. Օք էաաաէնեպաէէա– շևքմա^հ՚ոե • 

•^ը^ ^ատս^էպ ^էապլէաց թագասէ-օրքե՝ կին 

քէ»4–4~»–4»՛ 1""՚ւր–» Բ՚ք^՚-լ զք^՚ը՚ք՛ Դ ՚*–" IV"– 

յէ,ր. 40) */Յէ ^–"< քգի Ա^քքՕ-^՚^՚Փ Տ*–"* «9* 

,/ն–,. է> թ.վ% Հ,^.ց 23. (731) »^«–է1ք^ք** 

^ ,Ա՝.,ք«. տ*– * > »//- 1.*.^^ .>/.. 64.է 131– 
13շ.–.ք –*«.ւ» յլ–– 4 #^–լ* •> յ,–ր–|^.4–^0էյՅ 

*^. Տ4* »աք&՚սս«,ԳՀտ»>»ւ+%. 

յսձա-՚է, ^ Ի*–ՐԴ1 I **-«* • |,՝«– Գ ^–^ս^ 
աէքԱէաէքքւԱէ^էըէ խսէղօւտււօս^ ^^ւէ.ամպքԽա^է » 

Հ^ւ. ս/սջք էրԽք օր , ձ. եւօձէիՆ ՝է վէբ ե. /ձ"*. 
»■«*•■ (Գէ– Ը.՚>(–– 187—158). V *«*■•■ -* 7 յ*––* Սյ–– 

(Տ^. լ > ո««^^ Ա"ւ^է ./**. . 154 >. ւս– ւ>«–* է^ ււ1 

Ս՝–«*–^՛ -«-■« Ս<ք–»՛ ւ./–.^–.» - ^ քդ՚էէ–– 4–»™. Vհ^^X«է>1> &ՈԱՏ ^Ա«՚«Մ*Ւ 345 

1իսէւէ\քւ. ^Ն^/ճւ յռըճէ.^ –աաե^էց ^այեՆօ^ 

Հ^յէսք էօ/աւ^իկ եէքէէ. շաբ^ աէսւաիկ > և. պս^ 
աաա&ալէ^րկ^ &քխ, սա^իա֊քւթ Գգ^աբէա՚ե» 

ե ^&՚ե աւեէէ^փկ իէսէււյեօւկոէ^ՏՏւ մեՆ ա՚դե-ւ. ՝է 

«աաօք հթւքը՛^ յևՆե , Ա. ր։է1թձրէէւեւաքւ ՚պ^ էս 
թոՀ^քէ յերձ ւսաւ. ե-րկ^մ՛ վե-րաաէ-էէւա^է. էռււչքբ 
էապէս ՝բ կսւ^սւօքէւ . ճ. բաօու.։/՝ ւ^րգիկ ե. 

>յ> «ԱԼ ն։ւաւքե^բր% կ-օքթւ • |;*, ^^քԳ ^ի –քԼ. 

իր գէօաւ. յաէ.ւռբււ \\սէղւէվմւձ^ ՛ի հսվըւձ ե. 
^ւես^ ՝ի 4էր^ %պրսւ \^ս*1քովւրձ րաա-րւ^ ե. 

ւ&յա*. է \յւ. ձ-քձ-1. յ^ս։ "՚Ր՚՚րԻկ ""Հ. սասաֆկէ 
ե. ւէէպա աէսէ^4ՈԱւբսւէք^աէՐ փէ1ղսւ^1էօ,ւաա^թձաւ^, 
է^ ՛ի ^՝*էօօրա քաղ՚սթ յեռք^կրյաւ.–ա.^ քաօէե 
Հապսւր ս^ձի%^% |;ւ. է«՚~պթ Բէ՝յ^բկիք^ XV"*. 
գխայոէ– կաաադէյիՁւ կապիքւք ե. բասւքՕէ^՛ 
ֆսաս գք^$Ք^՝ ապակաեԼըվ^ գ^բգ Ա. պէ։^ 
%օւ41Ոէ֊%ւ \քւ. գԿք/օ ԱքՌրնէէչւե սէձսես։լ^՝բւէս.ս^ 

քււյւէւձխր ՝ի\ւէառւյե է դ^^ցա*. և աէկօււ. 
(1) \)ա..0^էլ.,.է. Գ թ^Բ՛ Հ-յ^յ 0>թ. . է *քհԲ՛ 762՛ 346 ^ԱՈյ.՚ՆԱ%<»՚օւ֊ւ><14>% * 

տե֊պիա ապափս,րւս.թիւ.1ե . 4 սսաա^է^աւ. 

Հ««.^ա^4– ^»«7՛"՛^ ^չխարԳ յ՚^զգի ա^ 
1էարւսնյս^ պաաօ^^ասի^ , ^սձպէ %ոբՕէնշ^Ձ, 
^"՚լՔ Ժ՚^^Բ" ՚^լՊէ գեղյիյ«ս,% լկի՛^ 
\^՚ափպէայ *ի չօւրժէքձ^ք;% յիէ֊ր էոեղօէ^ ՛ի 
Ր՚՚՚յ փք՚^—Յ ձքփ^ յ^լ էլ թչ^ոչ^խաքսաէ^յ, 
.^■ս*. չթէքւ.աւ^ , Լ. սչ պօւկսէօե^Աք0 Հալ. մի . ե.– 

յա»% ահկալ. , և. ՚\^կիա բօվաեգս.կ փւաԼ. , 
. ճ. ւաաղու.յ՛ ^թաղսյբք ՛ի ՀՀի^թօ^իօւ ՚կռրձօղ, 
՜Նձ֊յօէէ է Լ^^յէօմ՝. կաւշառէ-յթէ ^\իօ»,ս1ե 
՝|՚"՚^^7 "^/՚4^ ,ձ. էգթւ իւ^րեօՏեց պԱ՚արխ, 
*•«» Փ՚Կ-ՓԻւ^ «Թ^ճ^^յՏւ որգի , ե. գե»է>ց *ի 
\^աէռօծւ ե. գաիՀհ^ւալկսւշառէտ ^առ ղ1էկ&^^ 
չւի՛՛ (,՚""5ք"–՚Տք Օէ^զէյափ՚սււաւ^ . ե. օւքէ^եօքիււ^ 
էր.պ»մե խ-ֆոՓիէէ եՏ,աբ ^Առ՚ճ, ՛ի խպ-ա՚ճէ 

րիք օր^Խ»ա.թ1։էէէյխ ե. էէէ-ղ^ուփաօ. պսէսւա^ 
յոօգաէ. է քք \քէ^ Տ՛^ ժաւՐօքն էքթւլ Կ"Հ/ք յ՛"^՝* 

յ՚-էծ /, վէր.)^ պսասաբիաք^ի \ծ՝էոփիվ, , ե. ԱՀ, 
է-եալւբՍքբեոսձ ոէւկ&բօհ ՛ի գիշԽրի Փաիւօ՚աեք 
Հ. #1Տ»յ եկձղի^ի% ոսղղչ..փառաց ա 

Հյ՚-յ-ւքսւէ՝ էէայաեակի ե1խ \^^գ^ ոբգ^ ձ. պրհէէվՅավչե; էւՏօօի 1էյձօգ^գ1ւււէ^ յաշխօ^^ 
՚Հքռրէաց, քւ \՝՝^գ(ա յ^տ %որստ. ձ. Հ,ասեալ 
%մէ1է ՚քք ՚|^«.ւս11( ՝ի ւ^ր՚սք ՚\^ւքսւէ գձւսէւ/է էւ պ՚՚Ն 
աէ-րաղմ^սղք /^Գ ւ/^էաձս ռպօւեօււ. |)^Ո, 
ու.ս&՚1>* Ա. ւտէ-ե-՚օլււգսէէւձն 1 1 Հքաւ. սւ^սք/ ղռբ 

՛ի փա՚աա ր*^՛ > յաաւկարՆակէ օւքթ–ա. ւա^ւփւ 
յաւ/– է ե. աէնսսձ գՅւէէ/աւ&ւփւս ր գերէոը/^Խէֆէ 
գէէաւյ ձ. (\րգյսէ , էլ– աեօթէ ղ^ ե^քս^ք^ի՚ն Գգե^^ 
բուք^էւԽօօ1ւ էպա "Լ–/՛ 1էերկեէէ1լւԽր–֊օք ալ. 
•ԴՏ^ չ^փ կէսվ^ գ^^՚ւէ առեօքլկէ^թէ ղ^^ 

գւէ^փսէե..Գւա^էւէթպաա ^աաէբւֆա1էկքաեէե. օչէոաէո^. 
պաաէաօէփւէափ Խ, »ք բէօաաօէա/հ աւէւա%խէ–բւ •՝ &. 
%ոթք* %և^աձ^ գաքձձալ թօպեյի՚և ւ^աաա 
ԳրսււՏաեօւ^ 1^ւաէէաւ.որիհ էւ. քն* օլրէԽւդսւէւ * 

\*է՚կ էՅագէէւէ,ւէբ1է Հ-սւսէՕքքեգիս^էօ ՚պր է^ 
է/սէսւօէււյւ ■։գր . ալ– էքմա^տ գրապ է 1ւ՝ի Նասէքւէւ.կ 
ւււ^ւէ^ պօճպքյափսւ^օա.թխ–^1է . ճւ յևս-էօւ. կիՆ 

յԱ.է"7–՛ ■^««ք* ^ Ի «|~"(™՛ ■ ••՝■^ ^ ՚Ւ 1&~"*> ք՚֊ք՚՚լ՛՛՝ ւլ՚ա 348 ^Ս.(ՈՅ.՚հԱ.ա9–քՈ|0>>14>\ 

%քրա գաա–»տր |«ւա^ա% թւաւգաէ,օրթւ * ե. ՚^լ 

Խքէս սււՏւ՝ էօռ՚եռւլ կք^ , ե. օւպսէ աաէ– ^ոս—է • 
՚^ ^4՛ պ—^էո է-րկրւդւգ կնաււ. թսւգաէ-ոբԽլ 

դրե Էւ1՝ 1^—գսէէ.ււր , յաքեժ-սէա եււ աւտ^»է.ւ1 

Ժ.՚"3 I է՚֊-՚ւ՛ ք բ՚»13 4*3՛/* ^•«•յկր ե. 4«ք^/ք 

առԽալն«րա. կիՆ և. յ^ռյըվևալպ^ք , է^ ՚ք 
ււէչաթք Հ,–յ՚>^ Լ՛ի մևրձակ,սք գ«,ւ.ա,«,ւ.%, 

ք^թ էրբե, ե^ս^ Լ –րգիք •*/».« |;լ– «*■֊ 

թս.գաէ.«ր% Լ ».սև% . *^*ի€^ր րձրէր էէ– . 
^ 4ա,յ;յ^ձ% մևպ^ և. աամե Լ %պ»կև՚ե ղմ^–^^ 

%էէ^ս^է գաւ.ս^ւււ.թխ.թիլ.%է1 դրավ^ Լ. %ը^ 

"*՚"ւ Հ>"^տ «՚^յւ^* • ^դՐպէ՛ է– |լ*1ք^^* 

է^ էթւ էԳար.աև և. յի կաւմաց և. մի ^էէքգոր^ 
Ն«ւ,թի^ –\\րի^ս«.«ի (2> . 1;^ աե^&ալ թս., 
գւսէ-օ^ և. օւմւէՆախ ի^օիտ %ռրէս , ^աաաե 

<2> հ՛^՝ գ-^-^տքէ՛ > •%^––՛ –՛ի րեա.թի,.՝1. . յի Լ գ^^ձյքթ , և. ա–ս.յթ . « (՝^ յ» ք ճչմար^ա 
ռբիսաոեէւաէ-թիէյ։ ե. աա–դաքուփսէ1է–ք–թիւ%՚՚քէ 

՚եւ^ երկիր . և. ձ^ւ. յ-ողո^ ղոր \^ւ.թ%էՀ, 
ր-րգ կոչի% > |,*«. սւօաց թ–.գօ,ւ. ռր% . ՚՛ (՝;յ^ 
չէյ՝ դձէէլ ե֊րկէէւ– իրբ ր^ւսբձկէ , մթ զժքաղո^ 
՝^էէաւղ^ձ–դւ^փ է ե. յթ^ դպէսք$կեքէէռգրռէ.թի% 
յ^կեղե՜օրս ւէւա%էլյ։ ո օ. օ* կսէմեւյսա ■ ե. աէէ^, 
կան յոսւս թս,գա,.ոբքե ե. աղօւյ^ին՝ ^ ^ 
^սւրկեւէսէ ւ^ւէսւէէ փէւաւ երկու֊ իագրւէաւէ\^քէ. 

«..ք . ՚. |>.( .–ՀՏ \)աք.քյ;,,/, ™ր4յ1 ™»^. 

հծ՜աք \^սսէորսւկսօէրե > րօւրձէ՚ռ փէս՚բւ է ո Լ. 
աա-էէ^ ՚Նմէս , ձ. ււպովե-ւքքւէւ ղ\^՝օէռւփւ/է10 ոթ եր^ 
կո4. ^«սա ս. ձրկււէ– %երգ1էրՆէԱ–թ1ււ.1ւ էոօսէա 

•\՚քք"""Ի • I,՝՛– ^՚* ՚^-^ՒԿ յ-ըվք Դ (5"֊֊ 

չար^էրեսպ1Ռէ պձաւլ^յէ ե. Խէա։ աւէտգեւ–ս ե.պէէէ^ 

III 1Ա– ^–ր< »^ւ յ–# Տ՚~ » 7»4՛ յ–ւ~"^ »- * 
է՚քէք ^խ.ք, էրէ^Հ^, լ. ^թ ւ^.ք«,»»»^ , է ^...(^–<. 

է—քէ-ո -Հ է^ ՛ ՛՛"՛՛՛–». «/■ • 6–է<–>«– 1––՚^–յ>* 350 յ.&տ3.էո.էլ&<ւ^ոհ04>ւ.% 

գաէ.օէ։ւ ս. ե. ՝է գալմէւ-էւոք՜սւյթ։ և^ կս,^էէւ.տ 
աեէոԽս ե. սՏեքրէ-ր որ փլլյպ բւաւ^ա-ԱշրնւււաէէԱէ 
ե. օաւււե կե՚եգս^խւ բւէէ^ւ.ւԽ, 1ւ կշո-ե-ռիս ր^ 

մէ^ ..^ւյ քիար. Հ;^ յե^ա^յ^աՐև.յի \՝^ 

դքս, թօւգւաւՀ.պւ՚ն ^աւճկտց՝ թտգէԱէ-ՈքւԼալ 
ե՚-քՈ. «,•/*, ռբ վ1^ միա-ս Հ\բ.գւլ^թ (^Ճ;^ 
Ր–"""/ (^/1ք'«-ճ^(V/'«'*•)'" •«իրք""3 %"Ր"Խ 
ե. \\րար.ս^^«^. \ի. թագասորևօ.^ (՝՛»՛"– 

ք»՚ղԼ"Բ՝ ու՛ր ($3՛^ Կ-քր*^** Կ»չՐ ^ 0«ւ 

Հկ«ս.«ս.–նգի՚ե) թագա^պ. <3է . );<. */, նմթ ամի 
ա^ի՚Ա^ա1Տկո0.ք ղ\^^1.կէ,է–ս՚ա.թ գ ^.^ 
կայք ԴԳսրսի^) սէշխօէրՀ^ ^*աբր.Օօս,ա^ Լ. 

^քք-՚՚՚յ յ՚՚եո՚՚-Ձ ս.•»~-ճ•*-^ ^յ^7^^-*-™■^ <.>-^^ 

<5) Դ,*^–*» յքշէ ^ւ«գա^թք.% կ-է»–, 'ք^հ^.%\պ^, 
ք^ ^•»««էյ»ք. 161)՛ ^օձւսք ^իսււ։^. ^ա^ար աեձ^ա < 

|/յս ^ ս^ւ ս1էկէ ^օււ1քէօւ%.եցսււ. կքձ մի *ի 
ի<ք<,^ա, . «ր աս1թ թէք ՛ի ՆՆա՚նեջք կ.սթե 
աչ^ էկե-ր ՝ի մօբէՆ , ե. դարգէէ^օ/ւ. ե. ձւլէւ. կ^ 

^,սւէիքէ՚, էէ փււբձԽէէտ Ա. գէքաօէէ– սէքնպէս ւ (/՚– 

յէ ախ^ի^ի թ^ ք^ք^կ. ե. աղային՝ թէ ^Փ. 
\քէ–լքէԱքւււՐյ–ւււմսւեէսկի,օւպսԱք1էյքւԱ^ք1ե \\՝»գ^ 
Լ ձգթե իւ.ք1^ա%^ թ».գա»4.^ <3> . Լ ^ս,^ *^ 
ւգյթւ ՛ի վերաք %էււքա ,Լ յսււքթեցաե ՝ի (|«, 

Գ ^րա, \ձ՝1գո,–յՆ , ճ. կաաքբև^ ՛է է^ 

Տաքքկ յի1*^ ,4,-լ–^ ք^ղգ֊-ա . կ-լէ^տ 1*« Ա՜հ֊Ւ՝–* 
,/ա»յ>ւ^ք ^1 ե. քշխաՏ. 1։9խ, ^■–գա յ^••X , ա^Խէ^ աււ<–. կա. 

(3) ս՝յ՛*–– թ֊ո՚ւ^ք՚^թհ՛*^ - « . էթէ յ-ք-յ– –ւ-շ֊»* 

հ.~ք1>ալ \Տ–։գԱք\՝ –֊ր–.– **^* ^ղ.գ1յ֊ ~ք,ր.Փ1–^ 1է 352 ^ս.ոս\ս,ագքուԿ>՚ք4«% 

աւանէ օէսռս՚սաէՏձ կւսպսւր օէհձրհււ « ս. Հսս^ 

.9 ~փ^ Դ \\իք^գ1՚^ա, ւ կս.ց~յՅ ևրկո^. Հար, 
կս.Հս.–1ա,Հ^ս.ճք.կմի 11^-Հ»* ս.–լռ.% Լ Հրհա, 
յէ ||*»ւ–1քՀ– Ա(Ն«ւ.\ , օ/. է. գսւգարկ ս^արթ, 
դօ^շխար^օ յոէկէ-ու և յ-գՆաթօք • |;<. քւսք. 
ղոււԽ փսրէթփ պգԾ՚րԽղէ1ս^» գասուՏւ ք^քԱ. 
ւռսւլնււ^ա , ւ^ կէղէրձ-սւլե. է1ւա1քքձ–ս$լ^Նէքւե 

4ւկէւսձ ե. %ււք։ս պեղել ղգէէրեզւբա^ա ^Հ^ 
մԽո,ե ր^ւէ էլ. մւԽէ փորւք^ ի \գհղ՚՚յէգւ^ յք".^ 
՚ԸքէքՒ ՚ Գ՚"Ի^ գգձբէէղւՈւՕ.՛», \^կ՚"1իգե^աք ^ 
՚Նաւոքւ ^^աւոա^թէ • ե. թւաւղւՈւ*–1ժիւ^ օքկա֊ոք ս, ս^ 
կաԵա պասււււ-սւեաեոէց Ը՚գ %(ու ւօւէփւէփսււէ , 
հ. քզգ օ՚րարքՏւ Հ՚ՀօաւԽէէւնգիէ^ււաի ւ ե. գեօւց ե. 
ԽօէԾ» է /է. քք կէսմեօւԹէ. աո.Յաւ.1 ^՚ք է 1«ճն 
՚եհէ ձչքլ^կւէփա^ոէ. վիմ^ք փակձա^ , ե. ասաց. 
՚՛ <*,ք*ճ Գ՚՚՚Ո^Գդե Ք֊^ կձ^գա՚Աայ խ. 
օօպսէեւ դաուաաա ե. է^Նա– փ^"Ը1՛ ^ ^ 
սաաոեայ ՚նոյա ^ •«քք,Հ^ ս.րասցԽ1. ^ա,%, 

խկ ՝ք չարաչար ագա^^ւվՏձ^ձ^ 1) ա^էՓ 
ւէ^ւչափ պակօաէ՜աււյ արՏա^էւ , ^ ք ^Հ՛ ^ 
^չ^գրամի միոք վաճաօ^էի, և. պաղա/ե Հ/ձգ 
ղրամի աաքթ. պա՚։,ա%^ղաց% , \յլ. »ա ^ի 
քաւԽ ամի աաաակձալ, Հա՚եգէԽւ. ^րկքթ Գ 
չարԽաց պղ^ռւ-թ^ձ; %օրՕէ ■ | յլ. *է %ո^ ա^ 
ւՌոԼէՕ– ւ^աոաէւդքաէտս /Յագաէ-^ձա^ աւճ 
էրևսու-՚ւ, ձ.Հ»/>»է լ՝*. I էէ.է^ (դ.) ՚՚րգի %որա * ^ սւփր^ւ , Ա. ցքէօա-ևէս^ պայէէ^էօ/ե ի՚եչսն ռչւ 
գա%ձե–ալ հր ^՚^րե , ե. եսւ ւ^Հ^ կախաք՛^ 

1 հէ–ւՈւ1ւ՛ սւռ.պքեօւա սժա քՓ՚Ո"՛ ^\ս"՚հ՛"^ 
/«. (^ւԴէ"–^ կախաբգօ.^՝ ղ»բ ի՚հչ^ գորհ1քսէլ 
էթ, քլեգգհ՚ք՚Մ՚՚վւքքէսի • ե. ^կաւաւ. խ%գէէւ^ 
թե^ափ. կ^ Ակ% \\աՏ»».գէ ՝իՀս.լլսպ,և է 
ւհն ընգգէւ1՚1արսէ Խոկօ$ոսււսաւե ^օւէքօւր Հսարի 
պէսււաւ-ել^ ւխսէ • ե. քաւՀ>ւ/ա^ւ«(. էեգ քւօւդմռէ–^ 
թխ.1.–ե, Լ յ»րյ^յ՝ %..«.ա^՝ ւքչես.^ ^»ա« 

ւա»հ.՝* \\էյերկ«ւ.^ ™«.–^ կպ, ձեր , կ^յ– 

մ^ռաետւ կսւէ1 գաաւռՆօււ ր կչէօնս սօ-ր • ո (/*- 
«»սւ2^ճա(տս>% *ք/ւՆգ Հաօւ»» ՛ՏԱ՛ • ՚՛՝ *Տ/1^ սէմհ^^ 
աէՈ-Աէե ւխւսն ^սէւաւս$ւ։փւ ւար ^*|լյ0էւ«ո««ւ |^(– 
կանէս/ք և յ2ս՚հկ,,լ^ ւռրաց1.ւաւ04 թսղ^ ը^ 
"եսէւա Լ փւօխԼս/Աւ կւ. ^–^ ||նք4է»7./ք ^ձ՛^ 

"ԲգՒ Ի՚-Ր –■^՚»բե^՚Տ յ""–"՚բԻ • ^ գե^յեսւլ 
^\քՓե–աօս գ՚՚՚բե՚^րն ես.թւէ ^ւսղօւր աէւձ^ա , ե. 
պակասեւս^ ՛ի %աւյսխհ չսբս Հաղար ա^ <1) ■ 

1.՝^ I է՛–"՛՛ «՚«––5Բ^«3 1^ դ\ձԳչչ^գե.ւա, 

ե. էոաբա% գքրիւ,,ո,Խե,սքմէ^ Հ՛՛Հ/" ^՚– 1՝.""/՛/՛" 
11է–գղափէւօ,օ , էլ. րէ՚՚՚՚կե՚օւյլց /^գ 1^^ե՜1ս1 ՛է 
^^իաւկիա <2> . \յւ. գեա^ սս, ՛ի Յճօ/Լսւպս^^ ^օր է*–ԲՁ ՚ ^ "ձ. ^բհ^՚^^Գ^՛^ պսէա1^րա^ Լ. սչ^ 
Խա ե-րկրպագձԼէ /է ււչ^ ^քՕւդօրգե^յաւ^ ՛ի *(՚™է 

Նակ.սգլ.ա^ օ,րս,՚ևջիը,վ (\«՚կ>՚րիկ կոչթ% ը^ 
""՚ * I»** "՚" թագօւա-էւրԽւսլ աւճ ասւօն՝ մե^ 
ռօւէ– . ե. 1^ւսգա»է.ւէրեսւ0 \\ռսսէս^ւգիս/եււս (կ՝ք 
"ԲԳՒ ^"/"" ե–րկսսէաս<օեայ1ոււք , ե. ^բ^^ 
ւէէսքբն ՚1ւորաււ ւխգ %յա ք—Ըո^ ալ^քԲն^ր Բ>^ 

րսԵ ե–կ1ւ յերկիրԽ ^ռոմկքեձ*–"^ ^ գասրձա^ 

՚*""– (1*"՚4™»^ Ղ^՚՚Գ Ք""1^։ք յհԿԹ \\"– 

րաշլւէք . |;4– մեռաա. \\՝ա^ագի Լ թա.գա,է,ո^ 
րես^ սրգի իպ. ||՚«ո.4.^ .»<ճ &րկ,,^ . \ք^ ճւ, 
կձ-ս/լ ^^ոէ/աքձաւ-ո^ն յկ՚եբ ե՜րկսւ֊ ւամի շի՚էէԼ–^ 
1Փ էՀ»"՛» .քակէէս,^ ^ա . I;.. <«-<&<««. \\ո.., 
ււէ է յ*. 1ւէօւգ11Ա.–բհա^ \^իսգօ1։ ք^՚էԲ՚^քր ՚եպէօ։ 

"Բ Կ՚-չէտ՛"՛– \\՝–ւի"՛ ■ Հ։՛՛ գ՚"րձե.պ^ շիէ՛–^ 

\\բԳէ^Ժք ղՀ\՚*"Ժգ ՚"՛ *■ պ՚"»՚է«՚"«1ք՚10 
երկու. Հք շ«^ "«91Լ» ե֊^ակէքաց էէԿ^էէտՓ*^ 

՛է (*ք–*#– ՚ Ր/՛ –Ր^ ^«.– ք; Ճքէտ-^՚՚Ժ »քՐ–^*–# Բք~. 
V՜ > Կ"™"*»^*"՛֊՛»՛^– ՚ -Հ. յ–1Ը»»– ա՛տ //^ .յր– ճ^., 
> ,&հ»–Ր«ք–յէ . «^ ..«^–9 յ–» 7*7—730 ■ ւո–ւ<««է՚ւ,ւ> ոտք՛ տօ^հօյ^Ւ 355 

Լ աս>բէս,լսա,Փւ.% գքարն շխւձլդՀ^ագ է 

քՕէմ՝ ար գ>^ ՚\էրիււսաւէէ է ՚քւ ւ^ա-՚՚է՜ ^եձալ, էւ. 
^ագձսյ^ 1»,ս %պ,ա ՛ի վէր^ իմ՜* » 

\* յ՚ւէքււմ՝ այհ էմառօւ։– \ուսւոօւնգիսՈւււս , 

քռ՚հէլև 1^ա%1,լ,լ^ւ. %որ^ . և. փս,խ1^աւ. 

ԱլղաէւԻ– ԴՏ՚՚՚՚ՒԿք-կ–– գէ^^~.լ1»շ,ա 

ձիէ-եօւրգԽլ էոքե-՚Ա , ե^յէ՚ւըէէք յէռառն Ա. Յեսէ^ 

րք^է ^այէս յարգէ1ւսիրաէ^ք^իա.՚ն , ձ. թու^» է^ 
•/ս(ա ■ էլ. Լ^աէԱֆօՈէգիէւքԱււթ *5ք/. ՚Դ^ "՜՛" –ք "՚Հ՚՚՚ՏՐ՜/ 
^այրե յևկև^^իՆ յէա, չԱոա.թեա%՚Խ , կւ. 

էճսր^ս,^ ղկա՚եօկ Ըու^ձ^»^^, Լ աձաւ. ,սքլ 

^ւձկ ղգսօաևւա էչխ»^«՛^ ՚ ^ ւՏ«քւՅէ ըւ.ես,լ 

լ էք ^–քՒ՛^ ՚^֊^է^ժ գ^^է– էէլյ–^ 798 Բ-ւէ-է 

՛ծ՜ 4"9«–*/՛՛ **^– Գ Հ–*– 1|–^– *-» •ւ-քէտ^.^ է(»է–. 1ւ)ւ>՝^1>յ 356 ժ>Iս^ս.է^Աէ||V»՝ՈI>ք>4+\ 

պարաօէձջ^ իչխէճաոթէ , կ»ւ.բայ»քյ պաչս ոբգ^ 
ւ-ո/ե ե-^ագաէ-ռբեայ Բ^է ե. արար ք՚րկր-րգ 

ի յամևէ՚Խակէ յ,»քա կա/թ ՛ի թոռս^ե^ 
\^Բա%աաա/ Հ^ժաքի օրգ^ո/ , »րք փ^բ^Տ^ 
պաւօւ-ես էւ^Խաեո է ե– գարե րւսպոէ-մ՝ գօաձ» 
էւ. ււսկե-դէ^ օձէէ ե. կարիւՏէս փէ^օւհղ/օ Հ^ա^ • 
և. մ^չձ ւցևալ^քեմիաքէ^ , –ր ^"՚^էթ ՝ի ^– 
ր,սք ^աւէալ պ^ձ^ և. դաււ՚եւսքր յ՚՚-կի - և– 
գրահ էր ՝ի%էաա րսքյ^Խէ ադ^աւռօ՛^ ե. եկե^ 
•էէՏ^-3 • 1/՛– «5»" գաևալ յեէքայա^յոք,/^ և, 
սսէառաե ձրւ» ե. շբրէ" **■ շու^ււ ե. թ սւօէււ , ո. 
1քւասհէ1ա էէրսաքք^ ա | «ճ. ե՚քսփէ բաԽռ օյքէւ ՝ե 
^ժէագսւէ–որն ^սւճկսւո ւ «■ աօւրսւկ. պԽէւս» առ 
Ի՚ե^, Լ. չարշարեաց և. է^առ էԱ՚ր Բէչ^ա-՚եէթւ. 
և. առե-ալւյջձյե ե. /ւա^եալե, զ^էէսլ^քձմխ, 
ա,՚ն գ^աէի-ն թէ Հող-յ^ , և թ^Փէթ. րեգվայր, 
Ա-յԽէաւօք իյէււօԱսէւ ա^աասէ.ւսկանւէ4.քՔհւ.՚1ւ ֆ^ 
րացե ե. յօյէք՝ աււրս$յե^ս^ > |><– կա^-^աս մԼ 
սռէ-րր. ՝ի ՚եւ^ս^է աււա^Րւ ՝ֆ ՚-^էաղ^ձ-գւ^աս^ի մի 
Դ պաՀռ..«ա, Լ ե^ա% դէա ԳՀ4էր%աա«ւ.% մի 
1ւ եգ պա^սէպա1ա ^աՅճրկս • ե. եա. երկէէ*–^ 
^էւ-ալԳ իւսքաաւո֊ակսձաց՝ մեռ—է». յ^^^քոՎ 
է^1ւքե ՝ի րարձր աևղէռշ^ ՝ք փսւր . ե քօւ-եալ 
թագաւ-որն ^աՏՏկօւ^ ո^րմե^աէ. էւ. եք^քռ 

I.–– Տ-^յ;» –<՚–» ^րէ^յև.ք^.լւՀռ. Ա՚Ւ1՚«9էԱՒ 1Ա1ՈՈ՛ ^ԹՏՐւ֊ա^Ւ 357 

ռ«յպ^յխ.1և վաէ^ ^օ^ \՝էթ–^»^ . է՛– առթ, 

կիփքբ կ-պպադ^ւքկայի . ե. ըւ-ե^ալ \^րթ^ , 

ԳՊՏ ՚Ը"* • ■*■ գքէեսւլ^սւ պօրսափւ թէԱգօէւ.ս^ 

ալ. ^էէքէքք^իՆւ\քւ. գսւրձ&–աքրմսւզ։սւ– ^յւկրփռր 
թէ Լսոոկքէե ՚Ամէս չաւրրէէ , սէռսւքե՚սւգ է|VՐ^ 
յաբաարս ^^թֆ;%ս , և. թոքլ *■«. %Խբքթ>ա–ռխ , 
ե. չայէար %ւճւ չ՚ւ՚ր վասն ե րախաե-աւՔէ աւա. 

^1է1Աքասց օսէպոտ մի ւէէբկիրււ յ^ա2աա ե. 1քօ^ 

^"Տեք Ա֊ւ՚՚՚՚-քրէ սաիէւ կե՜րկիքԱւ \ւօ՚ճկէէռ ■ 
I,՝*– ՚ՀէԻԿԻփ՚Դ՛ Կ ՚»/՛ ^^^ ^ խ••բկգա,.^>բ . 
Ա. էսաձ-ն վասՆ ւէյա՝ թ^ ՝է*^աէգկ աղ^կ ^րէքքռ 

րիաւէօԼ^էսցե-ալէբւ յաււռջագոր, ե. *ք,%ացօհւէ 

Նէևս.լհր–\,ք՚Կէ՚հր՝Կ^ \՝յեփէ Հ^էՓ«է՚)«ւս. 

ձ. պք^ամէայ՝ թէ ՚Հյ,կիխ,ր ս^բ քաք^ ք– ե. 
պսւկալ ե. սւռօթօռ, ե. գբեռթւ ա/է. 1 Տ՚՚7"՛^* 
1;^ էէոդովէէալքլապ^ւ-թք^՚ն յ«,,Ր ^>,«.յ յեր, 

՚Հ^ԿՒՓ՞Ր * ^ %ււտս՚ն ա^սս ձբկու,» ^աեգք^պ 358 ^ս.«*օ.\Աէւօ;*|^հ1>^է 

յէյԽաեպ Ա. խօւաԽւրսե ՝ի խապաւըա-թէւԵ « ճյ 
արաէրխւ էւէ՚ր ե. իւսայւԽգաԽ ղօր^ ՝է յիւա-ս^ս • 

մջսԽօե ե. գաբձսւէ. ՝էյ% 

ւ^ւ, շխւէէԱէ^ (*Հէս^«%^աշա^ ՝ի վեր քաՆ 
^|սսա2յ^ճ«Ս Ա. Օէնու-ՕէհեէԱո պէ՚օւ \՚^քօսկՓ՛*՛ 

\^երօւէ^1էք, որ էր ՛ի ւԽո%^է յ,^ւէղարօււ.պւաօ է 
"է ^ ւէաււ% ՚Հ^ոէ-էի , սա շԲ>եաց զփւճ՛^ 
էէՈէյրբ. ՀեսՏւքՈէ^^ւ է գւօծսււս$ւհ՚րւււկ րՏքրգ 
յի ե. գեե՜Օէա օճսւ ՝ի յ^ա20&սւօ է ե– վւսրհապ ի 
մէք%օրւաւ ե^էէւրէսր էւրբսէԱէւոՀե հւռ1ւր ձաիքռօէ 
ե. բս-րեալ ր ^օւրաքոք ւ^չխարա \յյւէռՆիէաէհ^ա 
ե. ե-գ ՚1ւ %1&ւ • ե, բերսսւա ^շիւսէրէւ \^՚էր13ւկ, 

ղբյհ"»Ի \\«–պք^ւտՐ՛ դ Հ՚Հո ՚– 1Փ^^^^4*^' ՛ծ 

||^*^է^՚*^« ե. գեա^ալ ՛ի Հ^ււռԱ ՝ եչա^ 4՚"4և 
գէւգ սրրոգ յ ո.ք00^Հ(»^ ( ե֊ <ոք>ւ.սւ(. %մա էՔսա» 
՛ի ՚^թւէւբոօ^ ե. ՚^՚՝՚(|օա«^ ) ե. րԽրեէպօս^ • 
ե. գհտ^ւալ՚ի \՝արե–ւօն՝ եգիա ա^գ ^յիէ—Հ. 
րըս ՚\*ս.՚ԼիԼ–Փ յ-արգարէի՚ե և– ղհէեկիէ^ւթ ե. 
«Աէ**շ/ "ՐԳ՛–^ ՝\^իքե. այչ^րադսաՏՆ^աքէա է 

թԽա%, 

- *# ■/ Տ–»"*՛ ո՚Ււ-փ^ս 11»ք* ««1՝ռք*1՛ 359 

\»Կ 1*4"՛/"՛^ թսւգաէ-որ ՚^՚ճկայ արար 
ճքԱւմԼւր գանձում Ր՚–ր& "– գ""*"– առւսէ^ե-լ 
^ան զոր <9 ճւՓբ^ ^Ր Հաւ.^րձ–սւլ , Հաղար 
ր.ի,.ր . ևյոյ^ «..րախ-^աւ. , և. կրկձ1րս.յ ^, 
բ1քք հ»ւ^ր \սսւռւ–հ^ և. դթագօէւ.ռրու–թէլ.^է 
իէոստսւցաէ, \\՝աս^ւ&սէի օւսօւգ ,,րդ,.»ք% քէ-ր,^, 
էւ. զէ^ի ՚եռրօւ \^է11^Հեգ^ , էսյէրսա նռրէաւ ՀքՕՀ, 
սօւ-ւէէսք*–՛^ . ո. աքօ Խզեէ– պէէէւօճւաւէ. իաւրւսէ1է^ 
յՍ/ ^ս։գաւ.ռրռւ–թէուձւ%է^։սէ ք.^ ^\աՀմհօ» եգ 
Գ Հ՝՝է»ւ^ասւէա ե. ^^աոա-էՐ յ\՝ււպփք 1ւ. ղ\\՝՛"^ 
է1ռէյմե սւարաւ. ւքՀ,ևււա իւ-ր ՛ի \ւար–։ւ։սձ ւ |/ճ. 
ե-էո %ւ1օւ ղգս/ն^ն իէ-ր , ճ. անգ յէ-քլաէ. 1^օւ^ 
գււէւ,ռրեէ1էլ սւմս քսան ե. կր^է 

1՚*՚4 ՚\ւ1՚^՚Փ"Ր Գ՛՛՛"^ պգբռւ. Նանու. ՝ի վէ^ 
բ՛ա I *^է–Հշօ՚Հ»"՚յք » ե. ե^աս ՝է,քաղաքք թագսկ, 
.է-^րօէ-թռաե ՚եոցաս լ Ա. սփրար բսէպՈէ֊ւք՝ կօսէէ^կ 
ա։ւ–սւՆօ ւ է/թ1ւչիէ– օւրկակէր տօէրէօէէօը պմա1կ. 
կու-՚Նւէ ՚նռցա 1ւ. ււԽցօս^ւ^կր կա*1կաււաքւս ՝ի 
վ1ւրաք ՚ծռւքսէ. ս,1»՚^«ր,ճ՚րսէր . Լ պա/րա^ևալ^ 
ւյ^անգ մի ■ է-Հար ւ. ապա1և ^ա > 

Ս>«.»~ «■–4– «*» 11է–Ա՚՚1*>" ^ք^Ր֊ԲԳ>՛՝ Օ-է"– ճ–*–7՛ .>^օօյ^1^ ^ 360 4>Ս.Մ0.\Ս.«,Գա>|1>^% 

է-^սձ գքյււնՀս Հօք խ.ր^ ՛ի Հ^/անիկ^ և. ա»,։^ 

է&ւ.՚1ւն ՛ի \\արւասէա^ , օր կր 1ւիրթ օա^ււյևւ^բ 
/<- իմաս»,..^թ&ս.յթ . 1,^.. կամէ^աւ. \\՚^ԱԷս, 
յսռ-էւվըէ-թիւ^ աււէ%1էլև. աոե-լօա-խսւի ^օք^ ձւ 

ե. սկէէաԱ պատեբաւ^իլ ^Գ մէմեաւՁէա ||«(՚Հհ. 
ա^տ ե, \\՚ամ1էւ.%^ > և. ւու.էքս,լպսւ)ս թապոս^ 
օւպսէոէսւդւ ե-ռք^ ՛ի ^1^ռչէՈասգւ.ոյե է էլ \^Օէ^յէ–էՈ 
արւպա ժէւղով^ ե. 1քգ ^օրսպԱսւ ւ5((՝/^՛՛՛* ^ "՚– 

■■^^–յ, > ■^հ■■V |)".^»»/4՚. ճ. &- ^ 

յձ-^ս^ , ե. յւսղթե^օէա– պօքտե Հ^՜աէ/ու^ՆգիՆ ձ. 
փսւքսեւէէե ե. օմօւ1տ գհօւՕէմէփւ ճ–ս&% > |՝ւ. հ՜^ 
կևս.լ Ան,՛;*» <է ()«յ6ւ»™« , է ^եաց ըղ. 
թերգե էլ. ւսւդւսէօւօւ. , էւ ՝ր ձե–ռյւ Լ^թդՐք^ըԼքի 
Հ^օէզաեգե ադ էքապաօաօէմբսե • էւ ք^եԽօւա ըղ^ 
պս/րթպ^ ^)^.^.Հա,^ կրկի՚ե և. ^ս.^ա.,,ս,ս^ 
ւէրարւաօ^ էւ. ^|էճ*աէւյք ,թրէւէԱէօ1^ր^ սօւսւօ^ 
ու.ան^ պորս կ-ղռպտէբն > (^ւ. Հ^ւ.սք^Ն շ*^ 
րէւպե՚օւե 1էւպէօւաււԱթ1քօապ , էա. կւպհսւլ օ1|սքՀ^ 
յ^էո՛ եգ ՛ի կէււպւանււ » ձ. գք՚—ց նռււէ1ւէէ. ՛ի 

էւըս առ. ք^իէ,սէ՚ն է շ^ միսւրէ ^ււո^է Հ"՛ ք՛^ 
գանի էւ. ոչ^ պիէոի ն/ա– քքսւգւաւ.աբա,թիէ.3է • «. 1 1 *սէյ^<.1>ք.1> ւսռսքօե՚սա ղ^^1ր^»մ՝ պ^րսւպնր^ 

ե. 1էպսէօ.եոօէէ~ .ք՚՚՚բ Ր .քթ՚՚Ո^ա^ ՚ ՚՛֊ ք՚՚՚կ՚՚^ք՛^ 
պեկէ-ղէ^ււն ե. ձգկքխ ՝ի գռւ-րս է .^աօոս*. ե. 
է^ւ և. յաքե ՝ի քէէէէ^ւ^ , ե. գօւքձ ք||ա44/Հ–ս> 

^Հքւոսյ՛ ժսւյււէեօւկի եղէւ. ՀՕէբՓ սւ^օւգիՆք 
ե. քէր^ւ^ \,ՀողոտՈէ^ ււր կէէէե էաաի ե. աեւէփ * 
Շ,պև^ս^ե աօ. յիյե^անս , և. ^եսթ Տարդիկ . և. 
Փըք՛" քի""^^ ՚ֆ ^ ա՜Լկսէէ– յ\քՓււատ է ե. աբ, 
ւէԾւե՜ապ ^սէ օր մի ւ որ գՕէսքր գէոո ՝ր ՚ք^ր • 
ևբ.Ա,գՕէ.յ՝ւէրթքք խւէ^ա՚ե,ե.յպլ,վ^ աւ^խ-րք 

ր.այաե քբօք և. կպրօք ե.՝եա1.թօքէ ե. ր.աղոէ.ւ^ 

իյաե յա^իէ-րակաեց % 

դր^ իէ-րե՚ւսեց թսւգւսւ,ւէր ՝է *1|ա^Ս""՛" է1՚1Թ> 

րէգ». 111. ւ .տ»՛»՛* <՚1–*) յ՚ր՚-յ՚ււ^ 

է-աւ. քԱ^ս՝ քւչէէէւեա^սււ. ՝ի \\սաւէ–աե ե. ՝ի \\էկ, 
ըմեէկոս , և. Հ,րս,յ։ս% ձօ.՝ թէ ի^եՆ կռա, 
պաշօւթ՝ յսւ/սմ՝ էքաւճւէւակք.յօւքւօՆապ^ս ^ր. ..>Հ՜,օօ^1^ ^ ^2 4«.9«,%է).ւՈ»–քՈ1>Թ1+% 

է.՝՛– 1^>»Ք" Կ–3"յ3 ^"Գր^ յ\\–՛^^ "1ք 

**^^ "™ ձկ Քէխ՛՛"^՛^՛^ թագա,սօրօ%, պէ 
^պթ, Լ. պքյ-յ՝ ս,ռ.օթ ղերկիրս թրռէ, եւ մեր 

յպքէ—է՛ մաւէԼձսւկէ ւսպսէուսյի^ սււք ՚Հ^պձ ՚Յ* 
՚^ քէ^յլ2ւ լ /ւ. սսւստ^օւո \^՚իքսւսք^Լ դեօպէ^էա 

^էԼէէ^^կի ^էէճէս ս,Նաււ.՚ն , որ ձկեօւլկէ 
«.«. \\Հաբձե Հ,ս,յ^էա–րԱա^ս.ցեալթք «),՝» 

յ-ւ-էէթ վձս. պաա»ւ.։վյձ.\)՝ա.ճ,ւ–՚ե^ ես, ղ^ր 
էէմօէ գհօւա ՛ի \էօաէսէւււ1ւգԱ՝եէււ. պոՓս կսսք թ—է^ 

4–4–»^^1–^ Ս–֊՛* Ե է՚^ւ––*յ՛՝ -* *■-/» ■ ^ –"»– օ՚>– 

.(2) ՚Ա֊-Ր </■ ■*> > *ւ^––7՛ («.""Տ*–, Ա––է–է^> *–՛^ ւո՚«ւ»ւ,ւ– տաք– Պ1«ո՚0ք*ւ– 36Տ 

գաաէ-ււրե-լ, կաէք էս».%է՜ք ^ււաւաւ ան^ս^գիԽաւաւ ■ 
ւ^ւ, գք՚ռ՛^ ^•աւ֊յւռս և. պսւշարէէս^ ^^սւա1է^ 

,ա.,^իէ.% %»^ եթ^ «րս.ի >Ո»"ք կօ.«է.ե^^ 

/^տր6–յք% զոէոսն ձ. պձէռսե , էլ յ^^ց՚՚՚֊ց^ 
^գ քաղուքե . բա/յ ^առւօքճ, ռչ^ադաաե֊ա^ 

ՍէՍէաէէ ե. էէՆառ \քօՀՀսք^ առ ՚Խաւ ե. սւօ. ւււքէաո 
^ա իշխաե ՝է ^էորաէաե , և. ՚^րէ^Յև փսւ, 
քատաոէ– ե– էսհքսւֆէօ եօռա–է\յէ. էէՕքսւ/՚օւյքւ հոտւ 
\\գրխձԼո» ւ^կկ յէրկիրԼ Հ^ւ֊ՓԿՒյ ^"՚-ւՐ՛ ՚քի՛ 
"Ր ք՚"ռաս»ւ.% գիրկ ձրկաի ^ր ե. ՚ն«ք%^փ 
ւախ ե. ճ,ա«,ո , օլ^ր իբր^՛– ^«•.^՝ «>,լ–րպէա 
բչոէ^ր մի ^«ակայի աէսւէ^ամր , |,՝^ </»^»^. 
^•օւ. երկիրի Ա. կօէըօսօէե^թէ ե. օէպքստեռ^ ձ. 
կձ–ր«,ն Լձհթ բ.–պաւ.յ՝ ճ,աեթ, ե. փսճառէ, 

՝ \՝Բ՚"–թ \՝յ"՚ք––Տ Ո՝7*1« (1140) էՀ-յ».^ 
ւՈւէ– (867) «>» յէքռա^ Հ\էխպ,հլ թս.գա^^^ 

՚ք, կ..ր\ո, ք~^թ Դ թա^ի Հացայ Օ՚ծ-գ. «33» . 

^(^«.–^ 828 4–«Ր829 . յդ֊^<ք^ -«-.«. ^էիայ^լ ր.. ՏՏ4 յ(»յքո.%Ա^0/)^Ի1>4+>% 

Դէէճէ ն. ՝1^\ւ։ա–րտա՜1ւբ Լ. ճէւէե ^9 ^է^^""^՛*^ 
^ւ.»ւ& I ՛՛ՈՏ »» 1~Պ^՛՜^ սւս.էԱնձթւԽ ՚-^էէ^է-ո^ 

՚բ մգք ՝^\04.ր1էէ^սէօն բան է՚ւ՚ք գեէ-թւաէ^ 

գի աեոէ-Ն լ էլ. սւհրէ՛ սւաււոէօն երաւբ • ե. 
օր Հաւ.աս։սէթ ՚ինա ե. մԱռս^ի ,յէրտ քառաւ^ 

Տ^՚"Լ, ՚ի»Իփ յօքնմ՝աՏ,ս,կս^ աշխ,սր^% ա կւ. 

թ§էւգօէա–քւբ է ,և. սպսւււ^^ %քէէա ■ |^ւ. յաքաաՐ 
էէւաԽասէևի եբէւռսսէւ. ոՏե ||ւ»՚>Աւ«ր աաււյւ * 
և. կար%եցթէ թկ Նա 4֊ . Լ ք^^ ^աա.սէււէա^ 

թէ բ^% կ , և. սկս^Ֆ ^–^ՎԻլ «–^ յ^»՛ . ե. 

թօւգ եգ Հւ ձգէր Ք"%. ե-րե՚սւացե • ե, ե՛լ Հ՚աէՐ 
բէՕէ– ւըէմսէԽկ ք ս. պարկսէարե՚յօււ, ||աւճւ.Ն ՚ր 
^է1ահէ I \յէ– Գ^՚՚՚՚Գ ւէ՚՚՚՚^՚՚՚ԳԲ ՚*– քըւ՚՚ր պ^սւկ. 
կւէէ-թի իւ֊ր ՝ի քիւփ՛՛»՛ \՝յ՚–Գ՚"Գ՛^ յաշխսւր^ 

յձ%տք՚ն –*1§Գ միօւպ^օ կռտօբէբ • ճ. ե1րէ ՛ի 
ւՀ՚ւԽ^ «աՀէ&^՚օ^ է ե. ^արկօ^էր ե. ԱէԼ-էքր^բ 

"7* ||՚«.*Թէ.*օ^ , էւ պ%գեալ^՚>^% խաղ«ւ^ 
գնագ *է 4^ր^ %ք1րէււ Լ. օկսւաէւ. կսսւոր&չէ |՝<. 
փօւխեաե ՝ֆ %ւՏմե^ րա^ւթւէ-թիէ^ աէդ.ււխ^ է 1Ո>1–|\6է1^»՛ ԱՕՈք. Պօտրւ՚օյ^Ւ Ց65 

քո^՝ փաիչէլ՛ » 4 օ^կո՚ւ. յերկիր՚ե ձ^պ^քա^ 

կւ^ւ ՚եսրէս ե. գարձէմե . Լ. ||ս(Հա^ իչխէէ^^ւ 
Հս^ապջւ.% ըմրռ՚ււևայ ,^՝ս.՚^^դի Լկտբես,^ 
^ԳՐ՚՚-ր՛ օորսա • Ա. չոգէէււ, \^սւ^օէկ Ա. կէաւուէր^ 
է-աՓ պրազոէ-էԽ ՝ի է^աւ&կօւս , 1է֊ ՝յքէՈէ.րէոսէքլ^ւ 
պսէտեալ^ւԻւ դթևրգե ()(«Հա^ս^ , և ՚եա գ—րլ. 
ձԽսւլ է կոտորսւՆւրւ եգխո պաշարե-աՀււ /*5է– 
Ս1ՈԼ.11 ր՚-ր ե. կուոորէէառ ^ւէսւււ , 1լ. սակւաէ^ ՛ի 

սոլ, պսւտճէսււաէ. է \քէ. ւււքե ^ա^Տիկ^ որ յ^գ 

էթ, գ \\–ս,՚;,սգչ. , ,.ր երթհտ. ս.սկ՝ թ^ *, 

ևաՐ ՝\*^ի«ս»ա՚ե , ե. ևրբե՛^՝ թԼ– Խ» է^մ՛ Հ՛՛, 
գթ՛ սսւ-րբ • ե. ս^հէ^ււ ^պքկ^ ՝ի%էւ^ ռրպք^ւ։ 
,Աթ ՚^1<յն.^(1). \^կ յպ,յ«.յ– ես.էս ||)՚ք^ 
^1^" ղփ՚՚խ-՚-^ե^՚֊ւ^ որ գ%»,յթ առ %ա , 
ււէ.րափէ եղե-է. • ճ. 1էլ%ռքէ^ յիշխսւնւււ-թքո^էե 
ւ^աճկաց , 1ւ գ%ա^ ՛ի 0»լ.պս.ս,րս. Լ ա»ռ քլպ^ 
1ոէ1, ճ.օսւկաաՕէ ե. ^օօպկիչ^ սէսւրսւէ– գերի* 

ք–*–*՚ւ.–Հ ղ\.–յա^լ~.տհ ■ ***• 4*՚ձ*– ■/ տ֊՚է-ո^֊ւ/– • 

ք.^» ,4– ,1^–։;–*. (6*յ՚՛ 107– 1091>֊Ա՝&(–Տ»*Ճ.Ձ–<; Տ66 «ւսս՚սւագու»»^»^ 

ա1^ա1էեւյաբկիբե ^(է–ուճ<ք&՚օ>–ո^ • Լ–յօթ9ւաւ/՝ 

պե՚ձ^պ • \ք*. Գ •/■•տր՛ձակս ա^ւրաե գկօ*^ 
(|*ււք(ճ(.%1հ ՝ի \^պպւսգով1լիէս , էլ. ւձռ ւսեւէփ 

Կ«^ . 1;^ Դ գալ մի^ա^ ամթ յ|՚.*«^ ամ՝, 
էէե-սԻէ էկե գսէրձհալ ՝ի Լ^էէ-էէմ^ե^իօե , ե. ի^ 

ձ«.<– 7՛ \ ^՚֊էՏՁ ԲհգԻ * • ^–չ. Կ՚"Ր"՚Տ ««■- 
՚ԱօէՎ^ւ^Աէ էւ. գարձէ–. ՝ի ՝^,եւււււ.՚ե . 1ւ. ^լ^ը1*գ 
առսէշ %»րա ՚\փս՚եէ,փ,ա պա».րիս.^ , ե. «^ 
ր–^ 11սճւ յ&^ պաւսիւ. , Լ. եք նէքսւ գքւր ւ». 
էըւա»*.թե սԻէ ե-կԱւ/է^է-ւքք > 1^1– յթ՚չգէռ քսօւ^ 
՚^Ր է^Գ ՚»"՛"»/՛^"՛/^* է Ր^Ր^՛^ աէ-ևէոէ» թ^ 

4,.^^^^ Օք . 107). –V ք»» քաչ-^թէ^ ճ»–«–՛–*. 
«.«, է պ^գք. ,.^,–.^«–.^է–* . Ս– ^*4 ^–է-ր^ *-. 

*"» **»֊*է–^ ^– յէ^~յւ,«յ՚յ՛ *■ 4– - 1–» յ-էէՀ. 

էր(^ լ.,– 4էր«^–չ–«.^/^է յայի 842 • 

(2) Ա^ * 1.–^^ ք՛՛ո ՚> Կհք (^ • Հ*» 4-^-֊-- ո–>՚օ«էՀք օարլ Պռտո֊ատգ 367 

^ես.^ Հճ'հ.փւ.1.. թ՚դբել^կ, ՝1.\\^Ճ^Նայ, 

^լեա –եյա ս,ս.ս,ս.»խ^ի\;ւ. գԽ^յ (|՛–.^... 
•նըՆ դ ճՀխհկէա . Լ եֆ «տ. Հռաէ։^^. «»«. 
%օ, և ա»այք պ^^տե որդի թագս^որի . Լ ||՚«է. 
մււէ^ե ^սւէ–էսաօւ^ Ա. արէէ^ նէ/սւ թօւգ յեքւ^^ 
^ապէսր գա^,եկաեկ , Լ ս՚էւսւյ քձգ Լէ^թ ււքաէ1Հ, 
ր/էւսբք1՛ Հ%։ռիւյքռէ–՝ ^ճ^եել ^ա թս/գսււ-սր 
ըսա օրիՆի քրիաա-^էի^ . ե. ,^րար ս^^պէա . 

ԴԼ^՛ \՝–կ խ-՚բէբ՚^՚ե երկու. աՏկև^ե«գ^ 
՛է ՛՛էլ Տ՚"*՚ք "» ^ "չ. "7""/՛ ^ *՛^ ^"Գ * *- 
Նսւ ա-րսւասւ. ւք^էքփւէէէւէւս ե. $աւաճկօւոաււէ– % 

յլ.»^ ճ. սիրռվ^ իաէբքքս*^թ1էէւձ պայԱՆ—ցէէ 

(^սձէօք քաղսյք պրբ քօւկեաք^^թե ^աՅճիկք ^ 
ե. ւէկսօււ. ւ^եել ՝է ^աբկաչք եբկ^Ա գսբ պա;^ 

՚ւպ^^բ ^ա. Լ եճ,աս յակա՚նջջ. ^ա^% ք(. 

բՈէ^թեաեո , ե. ազօ^ ^աէ |\ո«ու.ած– Լ. է^Լ, 
«■•-*- ■ I,՝"֊ Բագաէ.աբևա0 \՝՚յլ«ս,.ա^ակ էղ^ 
քէ^/ր %ւքա է –բ էւ աքբեաց ^էօսա^ քւա^ըք^ Ց70 յ>էԱ1*0.՚նՍ.1|0.Տ4ՊՒԹ1՝Ւ% 

%ռրա ւյագօէէ-ռրէւ ^աճկւսՀյ , սւրար ոէ-րօւքսոա–^ 
թխ-՚ն ւքհՆ I ե. էսռպթ&ւաց Ա. արար պաարւօս^ 
ս»քա.թխ.% ւճսէէապար^ն հախբ .քձձամևհք 
յևւրգշք ե. գրւսսաւս^^ . Ա. եՀսւե ^սւմս^ 1ք^ 
ասաել ք^գ սէււա^ Աորօւ ^սէճկառ ե. ^րհ»,, 
օււաէիւյ »Լհ–դէ^՚սկ։ււեսէց էւ սէշրէօւրԴսպաեսէռ ք 
^ յ"ՐԳ^՚"լ ւ^Բ՚^այր աչխար^ ամե՚Նա^ 
ո11>օ. որ գւս/ռ %•»* ւաււէ.ւս9քւ Նպւա < ղ^ ււէ^սւս1ե^^ե 
%որ ՐՐՔ • մս^սւ-կ ^սսէնւէւմե պ/ ւէւչքե րէւ.* Հ՛՛Հ. 
Սէօկօււ. էսաՏրսէլյււէ^ղչօւււ., պւ պարգարււձ էչւ 
յար ե. ւսնգիե թէօմրօբ ե. կսէ֊րսէք ՚1՚ ոսկեաա^ե 
ականակապ Լ յ՝արգար,ոաշս,ր ՝է վերաք %որա 
գյրեքՅէսւրււրգ , Լ. ՛ի վէրօշւ գմրե թթւ Ր""չ^ 
«սկե.^է.^\^ ,,ւ.%1էր ^%գերձ .ս-նասեվ. քւա. 
՚եիւ. , Լ. թագ Գ գքա-խ^ ա%գթ , և խաչ^ ««կ^ 
՚/ւ ւ1երաւ անձոր՚ւք ՝ե մքւ ձեււէէե , ե. գստէ-օւպաե 
օսկե ՝ր միւ֊էէ ձեո1սե, ե. չըքքք ե պրսկսպոսք ք^գ 
՚եԱօէ ե. քլօէւրմոէ֊թհւ% ^օւ^աեայէռ, ե. չսրա օա^, 
^սւեաքւէ սէսաի էւ ւաւսւ/ւ րսւրձետլրէւաչս ոսկիքէ 

ե. ^իսձաք^ աեէէււ^քե ■ \–քՀ, թագսււ.»^ ^^2(, 

րօբ է "– "՛Ա՛ք""– օես9 ի I –^աոէասա է աւ 1էէ$էոաե 
՝է էֆու-յ՝ րարձի * \^ կոշէէքաւ. ՚\էւհ,1;քփ^1 
պաարիարքե Լ. ար>սր պաս^արագ և. ^է՚^խ^ 

(է) 1|–^յ է գ-9՛ ք– Ր4–^^<^ կ^^ալ դ ^քթ աձ. 

–9 ~էյ–* է–^)^էք • է^ պարգևա-ս աՆկշի^ և. ս/եթի^ , ղի գիտկ 

օ,սէաե^ի% զգաշէ%է^ե1ւղքս,էքո,ք^..ր էքոչի *|^ս^ 
ւ.աօ ե. Հ*սէւՀղաՈ§ աւրսւրչէե կիասւբ.սէէէ1ւեւէ , )ւր 

աէ\էսասէտիէ^ տւէէււօբ , ր"շք9 երկւււ. եւ^էս^ 
Խէասպթ ա. աքլ թ՚ւէդու–1& ւ1հռսա ՝է եաէռանէ , 
՚ւէ ^1՛^ սռէքոր փոփււխսւկսւն օգ^ սէէ/արս^ ե. 

քա^ \^սրԽ և, ՚1|սւ«(ք ւսբէւ Հւս1)ւ1էօւլ ^գ քւրօես 

պ«ւ֊մ՝ ղօրք^ գեսօքի՚հ առ– ^՚էռփէւըս թ—գա^ 
է^ւէ/ա ՀՀւսյ1ւսէ11 էլ. ե-օթ՜ե քռիսսէօևԽասքօ ւ |^<. 

Խտէ ՝հ է–) ռւ–ասւսւրւս ե. ռակե-ւսո ՚^"՛ է ե. կ՚Հ, 
առբէա՚յ ^օււ.ասս/րապ(։ս պ^աՏճիկս՚ն ե. դքը. 
բխււաէ1ւե1ոօքսԽ . Լ. էաս^ւէէ ^էաց ՛ի \^՚ձ–ւօէձ–նի 6. 
գէէրէսւց է և. ևւչսւ, յ^յւՐ՚*–շը՛ ե. ՝ի Հ^ս^ւձէթ 
I*. գե՚րեք՚պ ասւշոււա «. ^օսէց * \քէ. ո^էէսէւ Տ72 *աւ1ւ՚սւ>ււ).՚»՝ու–(»«՝՝. 

^,^ Հ»ճ.«ւ>»ք ՚»^ . ՚^ յ^""ւ՚՛ 4–՚ւ."7՛ ■"■V– 
լ ,....1 4–.լ–ք Ճ՚Ր^ ր~րձէ^լ ..7<իկ– ■ 4– 

V,™»"– *■ °;՛ պ՚ւ^-ք՚՚՚՚Յ »*՛" –■"֊–« ՚»"–– 

%/, յ^.ւ.^ ^օ«շք».1 «,1»ւ4. է<»,/4 ՚^ւ^» 

Նա,լ^էյ ի֊-ր՚Տ– ՚–– "–«"՚*/* ՚-֊Բ^՛""՛՛՛ ՚՛–– 
,^Ր ™նյ/Տ1. , 4 »«,.էյ/–* –լք-ԸքՔ^ 1^ կէԿ՛՛– 

%ալ յւ..1,–լ վէք.~Փ–րձ . է «լ^ր1ւ~^կ 

ր,.^,ւօ Լքքւ– ա.– րք–*ո–ք • "ք –՚֊՚–յ" ––՚ • -*- 

\է~է–.^– ւձ–Իքք–՝ է^"յ՚–ք ՚^՚ք– •է-1 'V^•^-ւ 

%–^% . 6՚ր՛ 100—191 • «..«, •««»■»* ք-^գԽ 8~– ՊՒօէմա^էսր ) ս. ք>( եքւեա-ե քքսսէք (աոսէսաո/ եկե–^ 

օսՀըԱք թ^; (՝^««՛ ե-^օրօրգթ իա.ր կս,ւ1ի 
ապանս/նե-լ ղհօւ ւ ե. րտւքոլ,ւՐ էչխաէւեֆ ռէ-խ^ 
ւռե^աւլ ե՚ե օւո%ւււլ օգնս՚կ՚սն ղՀյա.ք$յպ)ե^իո 
ն րս.ռ՚ևալ^«,գաւ.^ք.ա^թի,^ ^^աճկս.^ , ե. 
1^՚"11^Գ –էլ՛"՛ "էճբ է ճ. էգ ^աաւ է կէապօւ^ 
%Ո1( ս. յէէռաե ՝ի ասմօքե • ա֊ գրե-սւռ ըեգ օէ^ 
մէ%^% ^ւճկու.^ թէ 0<«՛ կ»՚յկ ձ^ԱՀ. 
էէլ ղ/,չ^.յն»սթիւ.՚նն էտաշճկայ, , և փսս1. ա/՚հր 
պւոէո7^էքւո–ի աւէտ$է% ղ^^ք–""՛ ս^օւ^ք։եւ)^աճկէ1ւ^ե^է 

ւփռոք կւսրմիր սէմկ քքր^ •- պ§"^Ր » երեք գի, 
շէբ է օ. սէպա եղե սաձրեւ^ ս^քաա֊բ ե. սՈւաէէէս, 
է^ բէրրէ-ր քտրԲւս ե. կէքղէւ.ե–ւօց ւ^օւա–ա է >Հն 
•քհ՚Կ—Յ՚^Տ ^ք՚ղե^ պգաչօէս երկրի ՝ի^1դ»ւ, 
Լ ևլս^ 4ձյձ^ Դ–1էր–»յ խառ^^սչ, ձ. խեղ^ 
գԽսէՕ աւ^թիւ– բ.էօտ1ոէ–թիւ.՚նօ մօէբգ^ ■ ս. ս^ 
էւսւաւօք , ս֊ ասէպսւքե–առ գիէ-պո ս.գւսա–սւււս 
թօւպոէ^մս , 6. աօւբսււ ե-քիյ փաաա– ^^^փրոսււ ւ 

գս.ւ.,4րՆ նոս-ֆրս, Հ\ր»ւ.ււս>Հ/ս>ք Լ /ւԱւգրձ֊այ 
Դ %յսձէ ւքււփւելլ ղւէձրիւ^ է սէօ՚լ զՀ^ռոմայհ–^ 
օ^2> և. սւ»%ոա,լպ^աճիկէ^* \յէ. սէռպք^–ա%ւ^ 374 »Ա1Ր«.%Ս.1|է1.<հհ1Ի1>–1֊հՆ 

Ղ\բ՚"–՚""^1) Խհ^ պ,սւոօւրօւգէ^յխ,ււ^ թԽտ% 

կա1. ե՛ն \\րաբէկք . րպքՅ Բե ՚»""՛ պ^րե , 
էԱՕ^ռւՀքեպգէէգ^ա^ս՚ե» բ.ապււէ^էԽ*քւ\ք*– Ա՛Հ՛. 

եղէւ. խս.դչ»ղ»..թ1.ւ.Ն ՛ի յկչ%«ցսա * 

ձօէի^գրբ սքօքռգօէւճւբե/ՓՆ էօօ-սւշեսք • ճւ էւ^ 

առ.%ոէ.լէ թպք^ ՚ֆ^ՀՐ՛ չ^ր– դր–՚1՝՛ « Ա– խւ^~ 
գաւէքւՐւ աւէւէւաՈւ1րէօքքք 1ւ. ւքքւռոյեյաւե 1քրհսու–1է 
Դսւգար ՚՚՚քթ մերկ ե. րոկ ե. 411օքսւէոք • ե. հա 
^^9Բ յ\7Ր^*՚–՚"ղէմ՝ե.քակեաէց ^«՚-րբ (5"է, 
րռա-թէա^ , \քա. ե^% սսա. %^ .9 ս^/՛ ^1՛ ք^՛^ 
գւոէ-փՅւ *ե ՚Հքաւ/սւսկէ– ե. սպաս ւխս»* 1՝ք. ււ»/% 
ժսւՏե քւեաւաւ– \^յէ01–ււօւ՚^րւ ե, թօէգաէ^ագԽօէո 
I ^արօօ քթդէ սօուս ՚2՚ «՚ 

1,՝^ Դ^Փ "՛՛՛Ի մեռա^ \ձ՚ֆ«փիւռս, Լթալ 
գաէ.1էրեաց \\1՚է՚"չւել –րգի ՚^՚"րա ե^եքա^ 
՚/սւՓ I ՚*– \թ՝գոգա^սւ "^^ ՚նոբէւ կսւրգւսա-ռրէր 

Կ–^*.~*ք *ւյ*ւ՚–ք թ-^-^-ք^ո յ–* «8-647 ■ պաաա^,յԱւ%^ աշխւօրԳ՚ե , թօպԱալ պթագաւ, 
է^ձւա-թիէ^էէե ՛ի ձեռ.% սւրաււեք էէյԼւեցէՀւ^—՚գւ՛՛– 

աէԱէգ Լ. ,1ի,–ս \\^յ^գ > Հ՚օւաէ \՝՝^Գ1ա՝որյար, 

բէՀռօւ–թ1քԱ^ րէ..րւռմ՝ սպ—Ոաակբ ^թաղօէ-ւԽ 
սէւլյաա պսէէՈ1Տօէօ.ի . Գ^փ աւբէէ \ | «*<- ^ք-է * " 
է՚բ ե§ *ե ^ւյպւսաէւձ էլ. հ՛^ ՝է | •աոօՈաա ■ 

է^օբէոս/ ւ1էոՆ,սւՆ. է ել ^ ռչ գ^Ր էմսք "ԲԴՐ * 
թ օւգաէ-ոբեէաօ օԸե 1| սէափք էէձաէ-էւ հրկււէ– 
էօւք՚Յ^ , Ա. պկէքսւ սորսէ թսւգաւ-որեւաց | ե՚ւ-օ^ 
^յշԼ) "Բգէ հ՛՛ր ՚ԱէքԱ ^ս^ե.^թւգ ե. էաԳւա 
,սթ.\ք^ մ1^..ս.ւ. \ռ^գ Վ՝յ^\)։^գա^)յա. 
1-ււէ^րս սօրսա ք և, թագաէ֊ռ^Խսէց )^իւ1է110 ւա$մ» 
քււան^ երեք »՝ 

(1> Այ**– Ար–էք"4»« 1^ Ս՝–<*– • ք թ^-գ^քէ^-֊ք 
յ–* 869—870 • ձ–՛ յ-Խգ՚֊՚Տ Շէ֊Օ՛–*՛–*– Թ*– 
յէ– յս.մ^ 870—892 ■ 

- (լ ղկ՚Լի մի^ ^յւ, կ^ՅՀՕ փփ-՚Կ՚կ *^^ քյ» յ|»Ա,0>4)^ 

4,–՚ի,ք՚կք~է"– •֊1–^է> . Հ— է «րդ, է Վ,–«/լ պէքհ"^ *■-- 876 «.ւսոյւ՚էոււոգո»՛»»^ 

ւոօւ1էւքւ% էսյէ թաւգսւէ-ււրոէ-թեաԱկ կաէմե^սաա։, 
էւպօէեւօՆ1էք^ էըէրգիե > հ. օրգին ղմււէքբե , ե. յաճ^ 
կէսբհ^ մեօ..ու. մևչյբե փքպքես,լ^.ա.ւփգա,րՆօվքա 
1;^ յ|^ա ամի մէ^ յ^«..«<֊ կի^և \ է^^է , ե. > 
՚եւս կսխէէաց զկսէնւ^ս (^«.«փճ-^^է հ. Հ-ա*. ,^լ 
կ^ ւ ե. Խղէւ. օւէսե–ւ1թ ւտմ1^հ^ռւ% . 1ւ թույձ-էաղ^ 

և. ^«.ո. աքլ ե-րր-րգ կթ, , ^ «^ գ»քք յօ^ 
ւէէՍէ1է1փչ, «. աաէռ չորրորգ կթ՛ կենգսՅւի • էլ, րէՀ. 
կըօ՚աւ, կաեւէկէլ ^Հ՛ պսւրսէ Հ– սւս%աւ,լ չ^ր" 
կրէէ ւօմեաւպքե ւԽւրգոք . Խ. յեաոք ր^թ^ ""^^՚**^ 

յյաւ. > պ..իք,ւվ,ս,բ^ կօ0օ,ս,%գթ>,^,դօւաի կա^ 
խ...րգռ,.թիւ.Ն , Լ ճ,,,.%թ,^ա Ա. ղրէ-ե մէա–,, 
ւօքլ, և. գտաւ. ՚Նէս կախտրգ և կօ.ապւ–շւր , ղխ 

^գէր—լ^ ^ր ՚Կեքտ^ փսրագուրբ, կ—֊էւք ե». 

պաշօւկր ^ա ՛ի էէաւք խօրԳդօխ . ե. յւՈքՕք^ 

ձտւ. փսրաէգռք^ յեկԽէ^ցեա^ %ւէ^աս ւքաէէօ^ 
%ակ., յ«էըփ> • \յ՚– եգէ՚ե պս.ս,րիս.րք մի ս^լ^ 
Լ. %ւէէ պաւէՀԱէ1^ր կոէ-ւէ-ս ե. ձգե-յյ^ փ"" > "Բ "^ 
"Է՛Ր ^Հ՛՝ * I* <է»/> կպւրէօպեօէՕէ^է եմ սէ֊սԽւԽա 

էօւէւ^էսէթ գքրե-էւ ^էէւ1աւրէքսէ1ւսե • գրոա որգի \ Խւ^՚եէ ամ՛ մի > . ^ V" ^– 
Աէհէ.ւէէք կսփէօւրգսւց . ե. ՝ի ժաէքս&սւկք սւէրօէ 
է^ղէւ. շարէ ՝ի ^^ակիա , և. պաաաօ-կ. եբկէթ 
ԿԸ՚^^Բ բ–ղր*~՚ք՝ ե՚կեռԽորո ե. շինու–սւհա է 
՚ ե.սէւա.աւ. 1ք/կքւէանգրէէւէ Հւււբու.օւե^ , ե֊ թէ^ 
գսւէ.ււրԽսէ^ կքւսեէէթւպր սւէրօէ \^սասա/ք^ե \է^ . 
աւՔէ յիսուՅւ ե. յէն/ւ/% - ե. ղի աղայ կր է ԱդթԽ 
՚1էւԽէ գսասաիէէէրսւկս ա. էէգ%օ»եսէնաէ ւքթւչԽւ. կօա^ 

ր աՈբսէ *քսււճէՕէակ1է փւփէե՚ռաւ^ ք^ւսգաւէ*.ւՀ, 

յաք-մ՚այի ել գվա^է^^բե ^–՚սսլգսրա^ Լ ^, 
րայաա. ՛ի Հք/»<^ (^^^«7 , և. աչ-կ ^աէա ՝ի 
՝\.՚Հււււօւա^էքւն1ա.պէ^ս ե. Նհ-ղէէաց յօք^ « ե. ււչ 

Տ՚սեգէռրսէե էսյ պսւտձրսւղՏէ նպաւ դօւ^՚Նս^ 

ժսէյաաւհսէկւէ \\0էւսւսձգե»աք ■ 

էձե-ըկաօա^ ամթէ կ«աոա%դեաք թա^ 

գ<.,ւ.հրէս.յ, է\րսւրկ,ս^ \\՝ս,^,^,» աւճ վե^քա \ք. 

Գքօսւ՚նե-թ^ ամթ, \\ռստ^եգԽսց թա>գաւ.պլ 

երկ ս.մթ. \\ո».«մՆգևս^ թագասորեա^ \\. 
0.էււ.%աււր ((՚(^ւ.յ^|ա1ա<ա.^) *ի վեքոօք լ^/^է 
ր.ացէ–ւպծ էսմւ։ երկու. > ե. *Հ յիսոէ^ ե. չօրււ «^ 

<1> Ա(&ք– Կ-^\^.ճ^-^^ *բ է–*(՛ *«֊-«■ 1.»"*>՛ 378 Հ՚Օ^ԱԱ^&ԳՈէհՕՓԻ-է. 

<| ^^է–1>^"–) ""^ Գ՚՚-գ՛ 1/՛– Նհ"՛–՛^ *- 

4..,բ% \՝*օէ.լղարս>յ և. գէրձ.1^ ^՚բսւկխս , &. 

պկքսէս ՆէէվոէՏԱ ե. օպեւ. րէսւււաղջւ^թէէՏե ւսէսս» 
յսւքւեւ.յտէ^ ^ղմակկ , և. գարձաե *ի կոդ^ւ 

1)՚/,շագէ»^ [\^»'Ր^'^ ե. \\1–ւէկէա ^գ ձԽ^ 

"•–"Գ– ^™2՚$"Ս հ^ ՛ի Հ,*/"^$ք^«5 Հ^">է)ք 

/ւսցքյ ա/յ-մ՛ քւ^արէէւ^աէե վասե ւսբբԼ-^ոէ^թհաե 
ն. չեսւ-թհսԻ, խ.բէ^ս,%ցա \յւ^ եւ\\^րակ«1, էը^ 
բ,^քՁ. (|>«&&«>ւ. ձ. և1խ ՛ի \\1^քաե%ի փո^ 
Հ^ք/՚Յ • ^ քաղէկ^ ի%գբ1ոս^ էէ֊րձ֊լ %ւ^ա 
ղօօէէւ ,էւսւ՚Ա,% օի , պի Աէա.էէդ^»ռ1Ոէ էսա, թ—Հ, 
գսէ^աւբև իք^հէս՚եց եթէ ^^ Հրայաքէօցկ^ . 
1ւ. քուէսւ. շ՚՚^սք Հյխ-րակոււ ■ | *(- Հօճփե գէւ»^ 
տաէԱէ օթ գհս^թ է ճւ ճաա» ե. օւկրե էա.Ծւաբօ1ւ1ւ 

^լՁ-հի–^– Հ^՛ յք..>/՛ 81Ճ՛ առ Հ^է-րակաս . Ա %աէ փաոճւ եքկևղի սպււձւ&ձէ 
օ՚րգւ։լ,ւււէ, նռդ՚ւէ աքւսւսւռւլ աււսւլ Խատօէ գքււկ, 
ւապ^ • Ա. էսւա11ւ1ո սւռ էսասօւ > ձ֊ սարէւ մէԹԽ՚աք 
՚ր էքսւդոքթե ե՜ա ՚Խաւս էաւյաէիս (ժէ *^\^՛"^ 
^ասա^և՚ն ղօրբ^ Ահր « ե. *ի մէաւք՛ է-րձկ^ւՆ 
րսէց^օ ղգօէ-ռ-էւ որ ւհւււէԶսՈւ ՝է ^1էպ»Տթա ■ քէ 

ւ/աքքք^իք% իբրեւ. ղպջրս ^աճկայե , և. էկթ» 
ի էՒաւ/՝ է-րեկօքթւ ե. մսէին ՛ի ռսւուււ^ւ , ե. աօււ. 
^""էքւթե ղօրւտէ Կ. աւէօ֊րԱ ւ^սւ,րւսքօ «չսպապ^ 
ղ^սւ1(1էկսՆ պի և.րգռէԱաւլԼ քւն, ե. ^ս^թ։ ^աաս 
ե. գեայքձ 11) , (.*. ք||օ.^«,^.«ք</^ աօ.խ և. 
^^էէոէօւ-՚ե էլ. ղամօևսւքե ռրկհաէ • ա. դՆէ/^ոաէա 
Դ ԿաԻ՛^ ՚^՚^Բ «^ ե. ս.խ^ցֆ–ե •Ամն., կւ. 
^Ժ՚"Լ •^"՚Յ^ –^^"""Ք ^ ՛է ^"վ^^Րէէ" ^ 
յ\յրու–,ւ<ս^մ՚, և ^աւ-օԻէեցէ^ փու,թս^աւկի 
ւքխ օէկարսւռե՜սււ էր ^^սւ1^ք յն > 

գաւ֊ար&օւց կօէաաււՁ^գիաձւռէէ Փ^ւքԱք նոր—է ար 
1յր ,^ր ^ոգժ գրրյ Լր^ր1^գ«րՆ. կա. Դ չ»ր^ 
րօրգ •աայճւ %օւրւա թւոգէաէ-էւրձէՀ^ \^^րոա.աէէէ^ք 

՛Ի ՎՒրծ V,ր"ր^3 • ^ «՚«–«5թ*^"՚յ ^^»այ^^ 

գ^աէաս ^րդէ ի՚-ր ^|| աաի^ ՚ ք>ր էք1և Լ ք«»ո. 
ք1)–.^«««.. ),... ^% Համրած գ^յթ՝ թէ 

յԱռ. ալ. Լքաաւս^գքքաէսո։ (Ը ) ^ (^էսգւէւ^պէէէադ 

(II - 6~~(~ |1(™» ՚^ «-«»-* ~–֊ •»<-»» թագաւ.որ&^^ է^՚«– \ Ւ—՚եաա՚ե ամ^ Հճ^ ■ 

ւ՚Պ (1՝՛"՛^^՛"՛ 0ագօււ–որէ–ալ օւբօար պ՚-Լ. 
էօխ. պփրս^ ե. Աււէ պէՕրգե-լձ աօ.ւռտօւձեո%է 
էլ. աա-սւ^ե-ապ դ^ էւ. սւաւ^ դՀւցւպ ե ՚հեգէիԽ 

րէ^^ց . այր աաԽ^ոզ^«..դ.1ս.փս.ա.ս.ց՝ Գ թ՚^՚լ. 

աէա էէէ^ձ-րօւ^ ղքաղսւքն ե. ^աշխար^ լ և– էէ^ 
ռե–քլխբսւ§ււ ՝ի կսէէ^աօէսւբմաւքե խ-բ թ^ <Լ,ւ– 
>ւպք4էա աււ ՀՀթս^էՕսս ՝1^ պաարիար^ 1՝"՞/՛– 

՚-՞յ ՚Բ Բ^Կ^ ղչսզգե Լ. շթք֊ ^չխս.բ^ս . «ր 
սի Խէէաւս Կ՚՚րԽ/^՛՛ "՜ ""՚կց^ *Ի ձկ^ռ% ^ա2^ 

իաքՀ^ «սղ^1^փա«.ա^%ս.,կայգաւ,ձու.յանէ^ 
դայէւ%է^ւ երկքրն յււէ.դղաւէփսւււ.էո.թխյե , էս 
կսէէՐ ցգ ձբկւպ^էէսկէէւօ1ւ աքոոէ աէր^ցէմէպէ\Խք 

ճ. պՅէէսք յ֊ուըվԱէււ^ յս։յէ–%ւսքն ւօեւքեսււք ռ%–1է. 

պսէ֊յս, ձ^յպւար ^^^էա^ա-թ^ւ.՛^ իւ-ր ՚/։ *^ր/՚է. 

՛՛է։ ա՚–*~ »՝ –ւ—լ <-«•(/ Բ-ո՚^^ւթ է-Ւ–։^ 
»»«» *՚Հ5–*»– ■ քէէ յ.»"–^ կ–Բ~է1ր– ււ.^^–,. Մ1–|"»ՏէԱ1՛ Ա«ք՛ ՚^Ատւ֊ա^հ 381 

չէաց թօէգօւ,.^% ^ա ՛ի \\ա,,սաօ/1,դՆ$.^պօՓս 

|. թ^ի էւ՚՚"/՚<–՚՚յ Օ՚ՄՁ ($880) է Հ–^՛^ 

՚եէ <407) յ-ղ՚էվեալ էի՚ե ա%գ եր1^ս^%,^^ 
ք.ս.ղը^յ\ ե. արս^բթ ք%%..լթիլ։ե բօ,^ո^յ՝ 
Հ«,«յ. ^ս...ա».ղք ձրկ^է. աժիս . Լ ..շ,1,չափ «ք, 
աԽ^,ա՚ե ՚\Հ^ղկէէգս%ք.կք% , որ չթ.աց կարծիք 

I,՝.. ապ,ս գօարձեսէլ խաբե^ս,ւ, թագաւ.ռրե 
^օւճ(7<յք Լակսա». ււղ«քԽլև իռ,,«ասւ%ալաթ^ 
աւյա և. պա,ա>ք,^ս եպիակ»պ«սա^ թէ ^,,ա^ 
%թւ ե. ւձգւււ%քւն զգաւ.սճւօւ.թիւձ ՚եուէէ , և. 

՚և^.1էս»քե երկևս.% , ս^լ ս.ս.^յ1.% . Ա կ ^^ ^^ 
քէւֆ բօ.,էս.%ել պմ^աւ-սրձալրա՚եՆ (%<«ո..աձ– 

պսաաէ^օ, ե. կս.մ՝ ^ս% եբկԼղէ , « \,^ քա^ձալ 
^օ.յս թագս.ւ,պ.1, րաբկ^յս,^ ՛ի ^,«^ %^^^ 
Լ ձգ վեսսա կս.պս.՝և^ք Գրս/նաի չ,,րս ^Ախ^ 
\յս բաբկ,.է.թհս.^^ լ։,ս,ր \\»աո^աձ ը^ 
թագա^«բ% և մև^^^ , և ««. զ/^ագա^^ 
բո^թի,.՚ճե (\աչ^,յ1&^ս ս^ր պաս,Խբաղճ^ 
(1> «11*1.^^ է –*֊.1 Հ-.4-Տ,» ^ յքԱ.^ Գ-^-Ժ-Ո^ 1ւ.)ւ>՝^1ս ^^ 382 «.ԱՄԱ՚Նւսօւ֊ուհԹՒհ՚ւ. 

թսէգս,է–ռբ1աե Ա. չհսէււ^ 1^Գ Բ-՚գ—֊Կ^ե, և. ք||Հ–^ 
էէփաե^; աձռ ^՚" ՚շ//* ^ ե՚գ ՚եւ/ւա թագ , էւ եռ^ 

ե. սօէ ե^քէե պ«քօւէքբիւէւրգե ^ւ11բւ.էէց ձ, ^^ 
պիսկապւսէս% իէ,ր ՛ի թս^աւք^՚ե ե. ^այի% ՛ի գ–^ 

(,՝*. յպք"^՝ ՚է՚»յ^ակի ձ^լ, պաարիսէր^ 

փսառաո ձեււնօէւէա-ոէ-քՅեսւյխ ւ»&ւ2ա . հչիւ՚տւլ, 
^«Տ՛՝ ՂՈ*՛^ "բգխ^՛ «ա՚ն էր առեալյաա,ս.^էէ^ 
1Հ*. /-/, ճ. ս....և։ա.լգ\\,.ւաար»ձՆ \\ս«բւ֊..յ ճ. . 

ա,ա».ա V Ի՚Տէ* թ* –՛ի ^ թ* ^^ ..%յ.^Հաք է ՚Օ՚քՕւ.. 

»»» Տ*–՚^»>ք– Հք—թէ.4 «.–.4.»*^9՚– Ա՛ 7՚4^(" քօւրսւգո/ե գտսէէ. ււօւ ք՛՛^ ^^բ.ա։է–գոգ^ւ%, 
սոր I ււր ՚հ տեասէե1է^ ՚^քրհ՛* յեԽկոէյեւՏէ »ք 
,^րեձ^ս.լ ղւ^յա,^ էլ փա«.,ս,.որձս»ք յ(՚/է 

%ռլ.թհ՚ն ձ-^օձ յեկեւ^ցեսւ^ Լ. Դքւսղօ^ք^Ն 

յթյ\^սէո,.ւ.հո, ս,բ,ոասու.«ք Լեգթ ուխտ ոչ^ 
ւՈւա^ե-լ՚ի ^բաղաքե յթւչձռ աէ֊ս^եՆ էսււհալ 
Դ՚Խէ^ հւ–րեէ^ւպ% \՝յ>– կաոոսգեսա \սւոոա~օ^ 
վչալէէօղակի գ^.^յու. ահ 11 ^ոյա, Լ^ Հաբ ^^աս^ 
յամբ. Լչաբաչսէք, ^աւօք պ»^ աւ^«7»//Հ» 
ճ. յեռաւ. , ե. գւււրձռւ.ւյ1ՏԱ փւոէւօւ օւդաչօւեօք 
ե. պսւէոոէ-օվ ՛ի .ըւ"ււ^էՔ^ փէ$էռււ։ւ,ոո1էւոմ ք<«է> 
Ճք».ւ7ք լ բւոսւ. Նոյ • ս֊ գոբէէե^օււ֊ ա/օ ՛ի (^ու–^ 
1>ե Հ՚սռրէ-ու/՝ Հազար հրկեբիէ֊բ Ոէ–թսոէ% և, ■ 
Տր՚դ է ե. ձ^օէքո^՝ չորա Հտբիւ-ր ձբկոաաասն ■ 
խկ ՚^յլկիկ թագաւոբե հր Գ Հ."»^ 
թէ^ գաւ-սւռհ ե. պչսքեբ կօղւ/աւ^ աս%էր ը^ 
^եսէկօւ.Բ իլ.ե ի՛՛ր • ս՛՛՛ ապՕէԱէՕսա ^^ւօռ-էասԱ 
ամԽ%ախ , և հբ աո.աաս.ձեո% և. ող»բյաէէ 
սրաիէ– ք 1ւ ոիրձ-յսէէ. յւսյձՆէա/էհ • \)ա չիՆձս^ 
յեհ եկեղե^ Դ \^ստա՚1ւգի՚նու–պօքիս. ե. աս1րՆ 
փււՏւԻէէ թհ Հ,պ/ էբ ադգաւ. < \)ա թագաւո^ 
քե՚ա^ ԱՈ& երեք *1> ^. մեէԼէաէ. , ե. եոեւ. ււէւէ.գ 
աՈէհ առ Հասարակ ^գ այե%էէէխ այխաբհ^ 384 ^ւսւս՚ԼԱա^է-ոււ՚ԹՒԻէ 

գէա֊—քէան • քլ. կսայիե Արր՚"1 •օօ. ւ//ւմ6–սւ%ււ , 
^աՆպՐ վասի^ Կ՚*՚3"յՅ ՚^ւ^-՚յԸ^ ՝ի թագաա,^ 

ք այք ) "բ և-թսէգաէ-սէեւա^ ամա յխռւ.% Ա. 
Հ^%օ. է Ա տէււաեւսքե աւ-ա^րո 1"–ր ^""1^՛"–^ 
^•^էէ^ա բւռպւէԼ.է1ս կաւռարէոս^ 1ւ ^սւղանդե-էւէռ 
^ադըւ֊յ՝ այխար^էԱ , և. կաքչ. ըեգգկմ՝ Հք^ս^ 

^՝՝Ոճ,չղաբս <1> > ձ. յէէռաէ., և. Հ^սա՚սեգթէ ե ՚է^ 
ք-՚՚չ/բ ^որա էկ՚ւ՚Հք ՝է սէեղէո^ Խբկօւ. ս—Ր 1ւ. 
1ւէ., ե. յեռաւ. X 

|*է, յս,ւ.ռ^քս սոցա Բագ.ս..որէաց Տ"՚=^ 

^՚"3 \^յ.Փ՚""՚լ ""^ քսօւե և. ի%% , ե. ղ^ի %ռբսք 

I ՝օէ.բպքբ օւմս ա§էԱսւկե.իԱն է ե– յեա %սրւււ 
\*ՕԱաբառ ՀՀ՝սքու.ւ^\^^բաււ) ամս քառ.ասոէ.% 
ձբկ«՚– ՚ ք^ 

%ր՚^ Տ"՚^4՚"յ ^ յ՚"՚էԲ^Տ""՜ ^ ե^ւ. վ>օկ. 63*–. Ս^– .>^. ա>– –^1 Փ-«^^>^• 1ւ)ւ>՝^1>յ ՄՒ1.|16էԱՒ սար– >ւււտրար*Ւ 385 

11է,գ այէ–1ևս^% էրկիբ իչխօ,՚Խ,է.թձս,% ^է-րոք . 

^"ճ, 7՛ V\'^ստ•1''I'գթ',,^.պօ^^^ երկձր/,է.ր /քպիս^ 
կոպւէս ,քաղկ1էգւՏւիկ , Լ արս^թ ^Ն%«է.թքւ.՚ե 
^«էէ-ատ^^ կոյոտն ռւ.ն4^/.1, ^գ,^րքս,/^% և. 

^բ և աչխսւտ^բ յռտ՚ե , Լ &րկու, եպիօկռ^ 

%ա. Լ՚ն», խօս^ր գր«ց վկ»չք»ա.թէէամբ և յ>..՚1Հ. 
գէւճ,՚նէր խօս,–սգո^ս . ճ. խոստայա՚ե տալեը^ 

կ«ւ. ^^թխ% յէ«, ^»,լ»^,,լ/9Հ ,«11 , I ,լ 

Գ^ր«.ք ո^էքմ-յէրկրք ևյկքկէ՚ե^.ե.յ–ս,է, 
Յնա,.^ աթոռ^ ոլց^/ւկամ։ և ^«յյ. ,ր յի 

հրՐ"Ո––թէա1։ն ^։–ք–յ,,.բէյմՆ պ,լՐ,լ է՝ 
*""* ■** Ի՚֊քՈ I,֊"– տւ«,ե1,^ 1,պ1ակ.պ,մւ 

և. •ևս, յ–ս,,,ոյց ղմի^-մե . ե.յ«,բ1,ս,լ. »,Տ է^^^ 

ւյՏ. 4.™/^, ձ. –եա «,,է . « է.– էք-րի""– "..». 
աակէալտէսւս՚ԼԽմ՛ ևյոտ՚ևէ և էս %ստ^յ\ ^ 
(,-.. գաքձս,ն արձ.սկէյ1Ո, ^Աղսֆ ,^» «.^ր«լ 0»է> , »|).ՈԱ%Ս.ա.ԳՈ1Ւ1>֊ԻՒ% 

է^աԻք^ ա 1քւ. յեա ս^պփկ սկաաձ է^է^լ «լ. 
Օէձսձ, և.օ,«ե%. *^՚\՝՛՛^^ քբիսա^հ«^խէ^ 
կատւււրէէալռչ^էաւ.%քտ , օւռէք ւ1կբքէէ1–թխ^ ե. 
աէ էա ա էւ բսէ հ աեո*բ ււ^էժրՀա ե էլ. գՆ»օօգռ*՚ռ \Դ*~ ՚*^ 

ե. քսւկս^այոա-թիւ^ե սէււ. մև ղ^^ , ղոր եաուՆ 

ճպսսւ Ա. 1^^1-երէօօ է ե. գուռ ե՚՚կէ "ք ու^հբ > 
/"Տէյ Բէ մէ,Փ ^^քքվք ՛ի գ1»վսօ ձերէ^ \քւ, 
րսէրկաօպւէէե էլ ե՜ւօռւ.՚ն կրւսմսէե Օրթւսււէակ, 
^աՀ^4Խ^սէս էաօսորս • ալ էոէսրսաե տաոսէէք յլսոէաէա 
ե. ութ ^ , ե. գսւրձ&ալ ղ^լս^սձ ե. գէո^^ 
ձոէ-^թւ ՝ի ճ^ոատաեղյւնւէէ^օւի՛՛ ե. եգքէէւ ք2"^ 
սօւ ՝իբ,ւ^տթ, պէ ւԲւէթւյուջւէէբյ^ո,.թիյն, 
էւ ել կւօմխէսւ. սքսձչե^ա^ > ե. ռչ^ ւ)Թւա^ իշ^ 
աան ալ ժէէղէէվբգւէէկէէա օր ռ* սօոօաէաաաե է ալ 
բա^ա-մ՝ կս,ք,ք բա^ս.% ե. դիէ.աՀօ.բք Բ^՚էըէ^ 
կև^աե, |;ւ, ս^եգ ՛է 0.ա%,ոի՚ն կասւաբձայ ը^ 
կե-սահօ Է"–Ր երահեքիե ^րվկէս1էեկս - պէօէտր^^ 
սւրքե ւ1աբսւրբոօսէկէէւե Դւաեգիօիէ. *ր փէ10.ւա 
\^ստ,,ւՆ«յ , 1ւ օ>յփ«փկաա. յս.չս,կձրաաց խ–^ 
ոօու 1ւ Ա-գսււ. ^ւգ սա-բբււ յիշաքօակ 1էռբսւ &. 
յ^գ է&էրէ1ւբբւսւււ աԹւբւգ՚աւ 1ւււբսւ % 

ՀքԼ. բաբկուքքիւձ ^եաո% եւյէւ. ՝ի ^բաք 
||.աճ&».,/ ե. մեօ-աա. չաբ.~պ^ա . ե. թագա^ 

^սճ^Աէ^ թսւգաա^ոբ Հ^^քս^աս ( )^^ս>^սՀ ) 
>^ . Լ–^ ոՅԼ ս,ղգա«քէ% \\՝^^է,է 1 ամիա , Լ խա՚-արձյթ ղաչս Նորս. . կէ^յս.^ 
^.^ր.\Ըխա^^\).^էէմև.–լս.ս.ճիկէս. ,(խ». 
Հ.» ՛ի Հոա.ո^ ՚1). Լ. յ^օ-ստւ. \\իխա^, ե. կա, 
քա^ ^թագաէ.սբւէէ.թիէ.^ ^^հՓ ե. \(^՝ՕէՈՕգ5ւ Հէսրսէ V զի 1՝"1՝»՛՛՛ ^էՏ՞Յէ *էՐ^^ սակա).ոէ.ք 
սակս ^ւ«,|>^ա(յ 1ւ\,ից5* ^V 1"|ւյ^ սւզւլկ եձ , նւ. 
1ւսււք՛ ոո V քՏւակււէՔ|ւԱւ Տււսլա, նս կայ՛ գի՝պււլ 

ԱՕԷ Աէ.ր/ե \)՝«վ^է–՛ Գ գիր» արարս^ 

քձգ ՚եմև> . ո յ՚^ա է՝ ^յ՚՚՚ղգէ (^(^էթի է 

վօէ^՚ե \ք^՚որգայաք ւսսքե , »ր յեսա ս,չչ«ս.րս,կթ 

(1)0՝––^*" (1–– –4–/*»^ 1Ա. 43–>ր– 65—72 )• 

էքկար 1^~1փ^ք 3՚–«.է է-կ" Ո՛–––*–;,–։» . է ––4 ւ՚թէ Ս–1է 

^Ն իււ.ո^թէ,^ Լ. պա՚աէր-^տ • ./»*՛"* «^"7;^*՛ 
•ի ^–.– \ք^քա^ ~ք էք քշի-է. է֊Րէ՚՚՚՚Լ > է"««^** 4՛»– 

–V > #("տ՛ .ք"«5»™յ ԵՓր-՚՚ա ■ ե^ ՚^– *7*՛– ""^ 4՛^– 

0էր^թձահ. (ի-^է^աք գ է. ՛լ Մ^^^*(* ■ - Ա՛*–՛– ■ 
>ք. 51. 388 *0.1Ո1,՚ՆԱԿ11.«յ֊քՈ1>Թ1–Ւ1ւ 

գեա^^ յար^ւ-ձ-քՕ ե. գարձսԽ ՛ի է/ող^ւ Տ^է^ 
սի"^ է ե. առ.^ ^նակււէ-թիւ^ւ ՛ի մհԼ^ ^/՚ք"*–յ 
էհ՜ոօ^պ ւՈէհւօպ ե. "ր1ք՚"ր՚է^ • "֊ ռ֊գօ՚^աե էոաաէ^ 
^ա^հչյան յարև,.հԱ.ց գ,.սիսՕք մինչեէ. յա, 
րեւ֊մւէէ-աս ^սէքէսւէ-էւյ • ե. ու%1ձ երկօւ. գրռա–, 
%ըւէ,յթւ գււէ.ռ% ր.անօսք ՛ի ՚1|օ/Հււ» ե. մթւ գոէ,ռ՝Ե 
՛ի ||^/<»–> պըէ»՛ փակեսա^ \\ղ^ք»սձգր \\՝ս՚կ&, 
գոեապիւե։ \ք*֊ է%Նռթսէ պարկեշտ ՛ի ^սւեկռւ֊^ 
թիլ.% կս^ան^ ե. Հեւլգ՚նաւքիւ.ք ե. ւսեագէսԳք, 
Լ պաշս,հ% մի \՚..ս,«,.ս,Ն , Լկարհե^. թէ եր^ 

ԿԻ%^ է ՚^՚ե յի \\ս»,«..ահ՚ե . գ/> ա»ձ1ն յ<^ ^.4. 

^(.ք , ձ. ^օ1.Ն ըսա 4ռյ,–« է^ՂՐ՚-ի^ կապոքտ կէէչէ" 
որ է՝ կսւպօ/ա յ^սւոոէ-Աէէէ , <շք>/* կսէրՆսԱ ւիսօկ 
Խրնեիո 1 1^^ ոէ-էոռՆ պ ւսժռս "քքե մօռԾէոէոե «, 
ղգ՚սրչռաւ ե. սւգաեին րրգեւ^Խս ե. Ժւօզէէ^՚Նսգ 

ւէ "սււ^՚ւ. "չ^Ա^Փ ՚*՛"– *™"«՛ • ՚* –չ «ւ֊^իՆ <*, 
՚՚ւ. գ^"՚տ -«- *™"՛ \\՝"՚րգ»՚րէ Կ՚՚՚՚ք՝ Օ՛"– 

քեալչ\^է կւ. փօ,,% ^%,,րիկ դրսէ^ք արգե, 
ք^ ^ռսօէ , ւչի յ^ օ։պակէէ^եււէ.թեւսմբ ք^^^ 
Դ^րկրր ե. օ.սւօմօէ.բեսէւ/քւե իէ-րեօւեշւ սւէ֊ե՜^ 
րևսյե% պաԱսարկս * |;*– զգօւ֊ւ^Ան դտթ որ 
րւմնսչւ ՝ի<\\ս,րսս է աօ.,սւ.ելօ.յրս.յ^ւ.^՚ն՚՚\ար, 

"էԿք ղշիևաջ. յ\\ղեք»–՚՚եգրէ րերգ յի , Լ 

չթկթ ր.կգս վիյ ե. կս.յոս.^ին պս,Հ,ապ,ս, 
%ըս • և-յօրժաԱ՚պէտէէ ււա-՚կէխւ^ դօրէէւէքե է 4քև Աքւ •/, %,.3––Նէ «1-7.-/3 թագ^^որ^ վ^ր. 
ձռւ-բ , էլ ՚/ւ ւքւ(սւրւճ/ն՚ն պսէսւե բսէղյիե գսւր^ 

սպս.ռ.Նս^ ս,զգթ Հրէի^ , Լ սԱւգք^ն կ»ս.ռրիլ 

""»4" յՀյր-է-ւ՚՚^ղէ՚ք՛ ե. երկինս ք^^է յաբգա^ 

^^"՚^"– Հ\յլ՛^՝ Բ^ աէ.ս^^ա.ասկբ կ».^ 

օիսէ գր^է ՚՚թէ ե-րէէթ օւեգամ՝կր1խ^ պձԱւ^՚եււ^ 
0քԱէ "ր սսւա^աք 1ոքը՝ւ^յսաա^ու.րաւ \^օյբէէ–.սհաք 
^ս՚ր-ից ՚^րքպւի . ՚1«ր ոմև.%^ ԿԿր՚՚ԲԳ ՚|>«՚/"«– 
գռգւՏեոսէէր կքւչե՚ե ւ ||ա վարձհս/ռ ՛ի ^»ոա–^սւց 
ե.յաղթե–ա^ թտգաա-օրթէ \\թօա.րս4^է֊ռ^ է 1ա. 
օւո^սւքւոաւպ ՛է ձԱօ^ե է^էաաւմփսէՈ^ս^ ( ^"օու, 
Փեռ՚եես^\՝ի ^\սպեսսւի՚եկ^ \յլ. ղկ^ւի %պ,ա ա/լք 
՝է թսւգօւէ-աւրսա^է ^^րէհտ ^սէնխւ և. բռռիե 
օգեէռկօւե 1ււ.րեօ&ռ ՛ի Հք ակ&գէօւաօէ-ււցէւ ՛ի 

յս,^,ս,ր<,Ն Է^րհա-Այ ™<^ ձ. «,,» «,/» Լ 4«1, 
գէրձս էլ. պսօէՀ֊պււ ե.– աօքաբւպէռէ-թէէյւս բօւ^ 
դռա^ս I ե. ւֆաւցօա ^ւաձկօա–1^իւ^ շաբժ^քէե եքօ^ 

%եւոՐ թկ֊ ւի^է 4*"՛/» » 1;*– ^՚^ քս^ ՂԳ"^ 

յւււ-ւէօէն ՚^^իսէաաի ^^գ ^էպ՚ի*–ք "– մէսս"»ւ՚՚ե 390 ^ս;ոէ.\Թ1ւ«.դ^ԻԲ–ւ4>\ 

րքւաեէք և. ^ացթւ ւ^րձ ՛ի գու-ռ՚Ն , գարձաաէէւ 
՝Ի #/»՚2/ աարոդա^^ ՚Գ՚Բ՚՚Իյ ^ –պ՚-^ի՚ե ^^ 

%կքս ս.յ1>ս.յա% , *- աղգ է»րս.րի՚ն ս.պգԲ ի.^^ 
րեան^է և. եքի՚ե բսւմթ յէ ե. աււթա է^լթ^ՐԳ– 
սք^ Լ արարի՛ն /^գ էա.րնս^ կամՏւ^աւ. ըդ^ 
գու.ո^, 1է.յաճասի։եքԱ^յււ՚(եժամ՚հւ^հլք.աղ^ 
մոէ-թեօձւխ որ կ՚^ի^ ՝ի՚նե^սա \քէ– յս^էէէաւէՐ 
գխռս^ե-օւլգոէրձեւօլաւԴօէցօւ-^թ^ զգու.ռ^ճէ, 
Լ ^ւեալ էկթ յերկիր^ 11/™1է» • յաշխար^ 
՚^սր-ից . ե. ասե՚է^՛ թէ սպի«։«կ կ&%գ«,1եի 
թեչ^իբր1էԱ ^՚է-՚ե օէռաքքնորգ^ր %Հ^ա , ե.յպ^ 
յամ՝ յր«ւ.իլջա%ռչՓէ՛՝ կ՚–՚"^Ր կէ՚՚եգա՚էփե է 
գսւոՅւաո^ է«ո– ՚եա Լ. ե^^-րօգկ^ %(ճ> . էւ. 

ղա առօէ^էրգէր %ւ>^աւ լ ե. ւօպա եթօւլ պ^ո^ 
աս է ե. ա/հւաքսւ ե^ոհ՜ւ. 1քրռւ.օէՏէ։ 

|՝<. ՚էււաւս եւ^՚ե ե-րհք րւօէքքձէ քւ ձգե-^^է 
վիճօէկ երեք գաէ-ապան. ^^ե աՆկաէ. ՛ի կաքՏև 
4<քրս.<.«ք » և. ՚^Իսցի՚ե ^ամթ >Գ Գ ն»յա%է ՛ի 
1րւէյՅե ^^գկւ"օ ե. խօէՕ%եաս^ ՛ի %ւսսս հեօՀ^ 
պօԽգռւ-թեսււԴւ » 1^»– երկրորւ^ սէէւկօէւ. յ|–"է. 
րեէ-^լ-սէս Հիւոիսո) , ե. գեսւ^ ՚^էՒ ք*՚"^ք^ 
՚եոօէս յարէա-մոից \1^՝Ր՚՚՚Կի^ ^ բէււռկէոքաԽ– 
ւմնգ , ե.յսձւռ^ սւշիէԱէր^իՆ կօչեյօէն (լքս&. 

^Խ * I» *• ^ԲՐ՚^Գ^ քձկա*. ՛ի ^^^ս ^Հ՚կբք • պգէռա^ե ա \յւ. ^^ ՛ի %ւօւօւ ե-է-թօ^ասւէւ-՚ն 
գւխաւ.ոք։թ . պ՛^ ևկի՚ե ՚/^1 ^/՚՚՚ՏՏ՛ ^ .սր-րթւ 
՛Ի .քէձԻ^Ր^՚"Ն ^Խ 1՚^Բ–"^""՚»էՖ իշխքմէտՆ, 
Ա. կաձ^է^^սէե քլսյօրե-ալ ^րւաւ.՚Ն , Լ. իսրա^ 
^սՈւչխւ–ր գւսէ^էօէքս^ ՚ր ձեռէե իէ֊րռ^֊մ, ես. 

յէ՜րկ^ււ եէ-թ—ասէսսւյւ գքէ$սււ. ՚^Տ"՛ "– ՚"""՛^ 
^■•■՚ քէ * (1^ »–.^«.լ–.4 ™1««.^ Գ •էլ 

հիր^ 1 %էս թէւգաա-ոքւկ . ո Ա– Էբր1էւ. ձգե^^ ( 
յ»>0 գսէէ^օւ^սնե ւսնկսէէ– ՛ի քէիքէե ե. մ^կս ակ. 
^է–յսւՀ~ *\յ>– կէ^գեե^ցթւ ՛ի սւ&ղւ֊ւ^ւն /Օճւ /Յս^ 
գա.^որռւ.ԲիՀէ., ե. ա-թն հ,–նագս.%գէէցա՚ե ւ^ 
ոքՆ քր՚ց «.սք^ս՚ք ա՚1ւ՚& ցդե-տօէ. * ե, կւսն ահգ 
Դաւսսոաաաււ^ ե. ու^11ււ զգւււ-ո^օւ > ե՜լ, ւււիրծ1է 
էւե՚ռքդ/ Խրկօէ– քե՜րսա^է , ռրւ՚գ աեաւ-օուք /ե՜^ 
րսԶաԱ կօչք^ \\1ւր1ւօ էԱշիէսր^ի • ռ. սւ^էզկս 
ա^ե% արապբւշք ^րս.%^% րաղու֊մ՝ –՚շխւ՚>ր^ 
՚է^ռց • ե. ս^եռւ11է գւխա^-՚՚ր^ իւրէսՁւց Տ*<՚»՚*ն 
պազ^կռչի Հսպթա՚ե , պի աքե էր ա»ւաՀէշ( թս^, 
գսաէ^որթն էւ^ոլ^ւ% , և. գա/ ագգէ յ՚"ՂԳ ՚ 1^*– 
ւխէԱն դլւ բէւղա-ւ^. ի ծաւռանէ– իսւո%Խօէսե 

որ էր ս,ռօ,ըորգ ղօրաՏ% "ԲՔ Գ^"«տՒ^ ՛Ի *1՞*է 
ք^ոաե ՝ի %ոաօ I գի մի \^^»օ^էէւՆ քարոէ^^ 392 ք1ԱԱ^Ա«ւ«4111՚ք1փ«>% 

՚նացթ ՝ի Հնգիկսէ «րք յ-ք-եչ/ս^ե ՝1,քրէսա»–^ 
՚հհօւքԱ՝ քրիւէտօԱեպքք էդե՚և , և. օքթ */ կռօէ^ 
պաՀչսւ^ յարէյա% , ՚եոքնպ^ս կօ.,սպաշէօք ձ–^ 
^ձ-% , աքսպ^ս և աբ յաբևէ-մոէ֊սա պէքօպկւ» 

րհօւեռ , ե. յաբե՚գսւ% ՝ր սօէւա , ե. Ագօն քբք»*^ 

•"–՚"՚եհալք ըսքո բ,սռթ \\ք"՚3 ՚ սէ է""^^^» 
ւեւքսսին Ո՝՜՛^ ^'V (ւ"Տ^ ՝ ^ էՐ^ աէ1օւե , 1էբա^ա 
ւ^է՝ ՛ի ձ"ր ս՚մաեէւէ^ կէսէւ I 1ւ֊ ^օէեհ՚ե էէրպ^էա 

\լ^ԲԳ • առաջի% ձքս^ե^ Հ^էֆքւա-օխ, ^ > 
որպէս աօա^օէսե . ե. Աբկրիր^ւ՝ օբ օթււ. ^ա՚ՅՀ, 
Կ"^ (1^*"/՚"3՛) Թ–ք"^^Բ9^ եկքւե ՛ի *(|««է, 
ւը(1էօվԱւէ; , ե. ււրպ^ււ ^^վ^ս/էւն^ս ւաւաիօ^ֆ՚ե 

I յ*"*– \\»Հ՚^կւ^Փ,յորյս,յ՝ է՚^ռ պ\^ւ&*֊ւփաաւ, 

էճտ ՝ի կաօէսւքւսւհ՛ սւշխաբ^ի • ռբք^ււ մէ-րգ՚ո^ 
րէ՚Ն Կ^կիէլ, –ք՚՚՚-գե ւ՚Տ^ աՆգսէմ՚գյսլ^ 

դ,*ւ–*ք վ^գապէա (188) ^աէ^ա ^–շէ . ^^ճհ.( ԱՀ. %0ցսք ^գ յ^ցս աչխարԳ ՛է Հյւ^^օսւսձ 
էէրԿրի • |,՝«– սէօէէն , թ^յորմայ՜^ք^էր կւսքար 
է4էռսփ1՚՝–Գ ղեսպո&ա աո. %ռսսէ , ՚ն^ես^էէ ե. 

Նռսա^ ր՚՚/թ ւՀէՕէքաաէ . ե. կսւոցե՜ււււ 1ւււօա ՐԳ^ 
պաւօէՅճւօռե ւսււեադ , ե– աօէ– • *՛ ՚լ՛^ ""՚– մե՜գ 
՚եօւքռսւգհսէռէ.^1էօ^ րւաՈւ ՛է ^սւրւէե սւէ֊անդիգէ 
ք^հ ւ՚գյ՜օէմ՝ ^^ոռոէԽո թ ւսգւռւ-օբ^ աձսւ^ 
յիաք Լ կաշառւ^ ^ագա%գթ ^–ոա-րքայ , 
յախյ-ամ՛ յե-րձեսւք^է աւ.երն սւյխօւր^,խ՚ո \յ*– 
էէՀարյ \,^քսձ% , թկ ՚» *\՝–է.ք Հ–––քկքեյիքգ 

ս^–և.՚^\\լ, ^յլ%ա^սէկ^ Տ,^րկ1Ի. Հ.,,»»^»,. 

որ գնէօՆ առ նռաէա , էւշ^ թէ ՛ի րա4.% ^ւ^արՀԱ 
%ւէյա ձրթա% , ւ»քլ ՝է գոա.րս կւ^ս աշխարհ՛ն 
"Ր ՚^-Ւ \\՝–՚ր,սղա . (.«. պՀի՚եգ ^ա^օբ կու,^ 
ս^ե^ (՝.ս<ք«է.4 |.ւ>սրա^ս^ օա֊պ^ր <1) , աւր 
օւրտսւքոք բւէւ.՚ն ս.շխարճ,թ, խ.րէէա%յ ՛Նստի 
յ^գարձակ վ-քյքէա (•»(յ կաե %«ք«, ր^լ.% 
օրԲ՚ւ^ է^էՀխ-էրԳ՚ե իլրձա^ւյ , պաա ւձնտի ար 
էՏսրգ ռչ^աէէ-տե՚ե (՚թրե. զգաւ-աօ-իես իլբձս^է 
\»սկ Դ թ»,.իՆ )՝»որ<.^ (ի6»,Ս. (1361), ձ. 
Հայ^ էՁ1Լ (48» թագ^^սրևաց Լ\»ւ–^ս՛^ 
կ,ա«ա–նգ1,,յե^ա (^) \\՝.։1այև.խ՝ ս.յ՚ս ձլ,կ^ 394 ^|\ՄԱ.%Ո.է|Ո.ԳքՈՒ0>1>ք>% 

Քագաւ.>,րութիւ.%Ն \՝՝^ը^թ՛"» (|*՚ք ՚"–ճ71)^*՛ 

^աղս^ Հսչ/՛^ ջր՚՚վյ ե. Տւայ միսշխ աւ>ւ.՚ե 
մի ^աէէւ^ւէււռւսււ1էսւաե. ռղորյւա^ սւււ.% , սրոէ^ւՐ 
ա%»է։ե% \^(.^կո« էբ, ե. ^ագձ^ռւ.ն մէ X |;<. 
Դ աււխ ամի է՚ղիէ. շէ՚՚րմ սւսոաիկ ՛ի պաՀ^ 

Հ,ս.կաօ.ակ,,ւթիւ.՚1. յ\^ս,իւ^ ե^^^ակս,%^յ 
«ւ^ղքըսփաէւայ փս^ իրսւյ թւչյ, և ա/աէր ՛ի 
%»օսէ%Հ– գհււտթև ւառ, պսւէորիսւրգ1է ճ՜րկաւէէւէակէ 
ե. եէօ գսւրձոքպ ^ոսսք /(աոսւ%ո.)( ի՚-Բ է «- 2*97 
ու^ղղաՓաււ,^ ր.ք.փա,Նգ..,կ ^.սըս^ձս^յ ՛Ի 4^^ 
ղո^կՆ , ճւաո. ՚ի՚Կա^օ^կ ^կԱ^^թւ որ շքկ, 
%էո*ւքԼ Հշք *ի ^րաք գԽր^գմէմեթւ– ՚| ւռկէէաա. 
I է. եաօէրաԿչ^ , դՓփ էաէէւ՚նաոԲէ ^օւււ.րէէ)է ՛՛Ս՛ԱՀ, 
րռս I \^է, ՛ի պաւօկի աօՆին՝ ՚ի^^է։ ւսւ֊ւււ-րա 
Խ^աե I «Աքք՚ւ-ւած ր^գ կս՚ռ՚՚ւփե Խորսա * սւեկօէԼ. 

4՛»–/՛ յք՚^հ ^ պյրէէ-Տ ԺԿ^^հԲ՛ ՚»""*^ 

րիս.րգաէ^ Լ ս,չակԼրս,^% Ի^րՎք • *^ ՚^ՁԼ 
րադրւմ՛ էքողո^գռվ, պ/եպէ;ս պի ե. Ոսկր օի 

<2) |ք™^է~ ^.–^Կ.յ.^ , Ա.^– » ք յ-է*– լ"–՛ ^1■ 
(Տ) Ս*™թէ֊» –«4^*3^.11. 67՛– Ա՚5է– ՚^/՚-ՕՏ՛ ^ կ-բա^ <"**է ՚ք –է^-ք*» • է 4– –"«. 
(«աօւաէ– ք^է գսւէՈէաււէսւան ՝հ ք^օէէէ%է եօե՚ւ., 

սոէ ՝հ ս։ու%սե հէ-րեածռ . ե. որք տւաւռՕ-աս 

էլ Ն^սէ ՝ի կրոես իա–րե՜աճւեռ *1՚ ւ 

ք^աճկէէւռ չրրէւ ^սւրքււ,ր ե. ի–րէէէ1ւ$էՏե աւ1\յա^թ^ 

.Ք^Տ ՛է |«՚՞/««՚""՚5՛ . ե. ա^էձ. %պ,ա ^"(.^^^ 

Լ ձկի՚ե ՛ի \\՝էըրե%ի և ա^թ. ^ա ե. գձր^^ 
ցբէ՛ ե. գէքրձահ • ե. կսււսւա^ փւաւօւ ձքւա^ ասքէէ, 
ս,իկ Գ ւէա^Ն \)այ1,«, Լ ս,%կս.% ՛ի պա^Ն «-. 
/»^ 4"՚է^ աեձի՚եթ . /(. գէէրքւ^ ապսէՕէևաւշ 
գարձս^ , պխ կիրէ^ք էի^ պ""1^ ^ ՏՐ*"& ^ "ձ. 
յԽռսձ.*^> \բ. մե^աւ֊ \^՝մեո^^՚ե ե. «.«. ը^ 

((ւ».^«^«,.–.><3ւ այ՚մի . ե. Փէ *^" \\Իհ«։^՝ 

(Ջ^ ա/ր Ներ, ամ՜յիա (|՝ր սա) ^ր օու,րր. ե. 
պաՀ,0ղ^Լ ոչ^«է.աէր պսչււ5է փքէքոակ , ա,լձե^ 
ո.^ խրռվք սա-Նէր գրգ՚"10 ե. ^՚ճսսւէր (|) Ջ^—յ– •«է– .»«««• 4 Ս-— ^(«. քք.^^~^ցֆ տւ. 

։,ա^. ՚իգհ֊ Հ^՚-թէ—թ Ո՚^––<՚Տ»*յ՚–3՚0.՛ 69– 73– 78է 

(5) (3^»»–,™ է^ ^1/ Կ— -- *»*^ ^^^*-.6^ , ւ .«, 396 4>1Ա1*Ա%0.1|Ս.ԳքՈ|>ք)>1>1>\ 

րեօէկե-ռսւհ ՝լւ ւռեո^ ։ |^(. ռսւտէէ-մօ է1եոագրեԴւ 
%ա/սւ , բաքց ՚եա յարդաոիրւււ-թիէ^ե սւրաւր է 

իէՕք^ գձ֊րհհալ պգքՈէ-իէն գԽօց ՛է վ^^ է ե, 

յե֊ա %»րա թագս,,.օբԽաց կասաա%գիսձէԱՅ 
^1ս.կիՆ% յ^րկրէ^ ՝^\քռյփղօէգէէ՚եււքք որ պ^ր**ա 

յք™՛– ՛ի վիր^ ^^•"•–րք-՚Հք *- շԻ՚եե՚սյ «Աճ;"*՜֊ 

՚էւոք պարիսպն , ե-յեօ։ ^ճէ աւ^ թագսք–»ր«*֊^ 

I,֊.. յար.մ– ադ եֆ •ք^խ^րք » րր», 
պե-օձ է^ւէւ.^/ւ^% ՝ի, ^օէյապ Ա. առ ^ա ■ |^&– 
էԱքօէղէւ. օկիպ^՚հ տռ՚եր։/ Նաւյսւ քա^^ ՝է Ւ™֊ 
րթ (>՚՚/»–»5, \\քջ..պ^ես,այ , Դ *\^^մ՝^ոկ.,սհ 

%-) •/ ^քաւ, ^–,-լ^™.^–* 6—է-ք՛ յթ-ւի՛– ^––•ադլ 
*«.-* , ,^ պ,« էր ,լխ~ա.«ր պ^րա^ա թ-^^^իէ, Տ՚՚-է^ռԱ • 1Ո*|«Ա6էԼհ աաք* ^ԱՏՈ֊ԱքտէՒ 397 

*• ՝Ւ Հ՚"լ"«"յ ՛է Կ-ղՐ |.–ք%.«"""» յքեւեւ. ՝/, 

Ր-պեաէ, Տ––^էէթ մէ-ևչէլ. ՝էէ,ովն Գէհ^,^, 

••խո 1ի,արք–րյ,թ 1ք,,––ձգթ«,.,,–ը,ք, .^ 
ար-ր գ^գ^յի ••ու^կ-յի ^րձ֊չ^ս.կ»,^ ձ. •&էք,ք^ 

Հտ՚Յ ^ (""՚՚/^դյ ՚^ր՚՚լ •"•^ր ՚^ Կ-իել ••. 
«յ^ ––։ւէթ՝ ^այորգթ Լ յե–.,,%թ . /•. է», 

^••ւի-կոպ,,––^ ՚ւ, ^••••..յլգիս-^պ^ւչ, , լ –լ^խ 

ւրԱքօՀ^ ^•••^•«գւյքՆս ^••յէ,գ^,ճս՚/,/ք^,% ^»««, , 
* ՚; #/..Տ, ™ր.»/./.ք –ր,քէը–է. ■/, գք–,, (ղ^Փ, 

ձ.հւ.,–յ^–ե,–..թ,–գ–.հ,.«^ գ-րձ^-ս ՚ի^լփ 

րէ-ց ՚ւ-քօ յ™ււ ()»,&,%.> . 

Փ Ը»ք »օ/,՝ > է». 1..;է–ք . .., ..^ էքէ ց.^ 

Ալ լ^է""/*՛ *է*լ*յ^* ., է *« 0"4–^ վ֊ո՛"–^– ■^գ^^ 

^– ––*–յ ^––ղԲ^ 1–^*–™.–^ *Հ/–*–/" Ս՝–/"* I»՝–.. 
«■5՛^՛ ի– «3– 0*–"՚>ք.7. . ■ Օէ»0 4՚Ս.^Ս.\Ա.<1էՏ.1–Ո1հ1>՝ՒՒ% 

ւ. ւ^կ՚ն ^նձս.^ դ Հ^» ե, գ (ձ,յ–ն» . ե. 4^ 

՚\՝^օւՒւօէ^ *2՚ > ճ. աոէ–1ոաւէ ՛ի \\ոււսւօւեղյէաւ^պւՀ, 
քի»՝ թագաա-որե^ոս^իՆ ^\՚էի»օ/^ . և յէ/^, 
ձէոաէլ ՚\՚^Օէ/–օ^ձ իաւէ^ւա^կօւէ– "՚^ՏԲ ՚ ^ "պ՛՛*֊ 

իա,ր շ1|<I<.^1^«^^ . ճ. առ պօ,յխաք>^ւ Հ՚^ք"^ ե. 
թսւգսքէ-ասւեաաէ ե. 1ուԽւէ էէրկօւ. սցլլւցււս1սէէ մԱէ 

՛Ի (յ»^ ^ Գ Հ-^ք ՚ ե. յի% գ 1..0/.-.--.1՝ "է 
գա. ^–«^^ . 1,^^ ձկ՚ե յ^^^ւիմևձ ւ գ գիշէ, 

բի յ^ւաւ. յօձկարհակի յՀ)ա,է.^ Լ աա. ^ա, 
ճ. սսէէսթ ռս—ւ-թա ^^արօռ ւՏւօչւթ ՚Յ) • 

\յէ– ՝ի –>քե յ–Աո1սէԽաւ^ սւմիրաք ճ^ ս^ւաճ^^ն 
*\>ահշյՆ^ , է֊ւաւ. ՛ի ^՚ռւ^աէք և. եփւ էէւ/ոէ-էո 

Հք»»*"/՛^՛*՛ ՚*– իյիւաեէւէոսււ, ՝ի ւ1երէՕք *7՚ք– 
է^ է |^(– աքւէ կ սկիղ^ տէմճե ՚^օ^շմ^^։^ Փ ւ 

(2) 0՝™ /Տ*«– Ո.^4–^(,^ւ. 103. յէբ. 942^- վ,–7՚. 


1քՒ»«|էԼ|֊ աՏք– «ՍՈ-ւԱ^Ւ 899 

|Հէ. յոոօ-աաւմ՝ &–օէք՚2> պւսէոսւռւԽէ^ւթս "^՚՛ * 
եւ1^ աէմևձբ ՛ի Հ,ս^»յք «*7(Բ քյւ՚ա.ուէյխ՚օւ,% ե. 
^%«,կկէ1, յս.–եապ^ս,ս և. հեհէէ՚ե Փ–^..ր^–ե ձ. 
օայւօւ^իՆ ի ՕէւգաՆֆ Բ՚՚ք՛՛ ր ք ^""՚ քք֊րէ՚՚՚՚^Գ* 

պո՛ ՚Գ ՚>՚2/ «՚1(»^–"–՝ փ^Հ^Հ"«"« «.1-1-5. . ՛ուր 
աՍէճԱքէօք ս. գէոտօրկ է ե. Խաաէէ, Առօսէ գըէւի 
Լ էճէաիՆ յկկէրե \\իւ1՚կի^ , և. ս,իրե.ա.լ կր 
Ո*ա.քէ^ա երկրքւն , ե. սււլ1ւե ՛ի եոռաեէ Բ"՚ՐԳ 
յի ս. էււյբատաե ՛է ^մա • էւ. աեսփ ւսո.քն ՚Տ^ 
Տէ%է^ եբկիչձ քաղաքդ և բևրգօք , ճ. ա^ 
օ.թ շէք1.ր2ա՚ես.կէ Ճ^ՓԿէ^ ս.շխ՚"Ր^– բա^ա^ 
՚%» ՚ «II "՚/™՚Հ.՛ է(**""՛^ ՚ «I ՝յ^Ժ^"ձէ՚՛ ^ էէ 
112"*^ ^ «||՚–«–4՚* յ՚շ^քշ/*՛ \յփր»,«,.«ք, և. 

Փ^/^"/"՛""՛^^ "ւ՚՚՚ՐԳ՛"–՛՛ է "֊ Կ՚՚է^Յ^ \^^՛–՛՛"*– 
ա«>ա%կէ.յևօ, սց-ւրիկ >է»ղսվե^^% ՛է ՚1Իբ՚»ք 
Գքիւսէրէէւօսին յօւէ1եէւարւ կսօյսււեօ յթ՝>՚*–բքտ ս– 
ադ֊թւ ՝ի %Քւ1ե1ք ղկէս այխէօբԳ %որա . և գը, 
*"յյ */ (՚՝«՚4– ««" աօ-խա^փպքե Լ տկար-է. 
աս*, ՚ր կթէէէ-ւռսէօցԽ փաւմե եբկրոե ւ Ա առ. ՛ի 
%մս^^ գէբ պ1է ւսօ.^ ^րհէբ^ դարձեէՕԼ, ե, 
յթւչ%օւ ձկ1, առեալ^–ի% /ւ ՛ի ^ւաքեսւլաււ^ 

ղՓք^"՛*– ^ գարձաւ– Գ ^սէէ-աւոե իւր , ձ. գը, 
^աա յսէպաչէւաւբոէ-թիւ^ ՝է վւսնս^\՝> է ււ..»4^^9< I*՛ 167՛ *. ■>»–*–^–»/յ*–4 200– 

(11 Ա՝.*^(» 0«.4–/կ* ^»4–4«.–4* ,–^ ,(,;օօ֊^1շ 400 յ>|ԱքԱ.է.Ա%Ո»ք(|հ|>–|>|.–է 

Փառաա-որք և. իէճւ1։ո%ո/ , որւէէ.յ՝ աևօէ^ էր 

Տ՛»™՛– ■ I,՝՛– ^–.»«յ«.ն )^՝––բք 1լ Տ^՚ֆէ^ 

Լ էյէւ ^ղգ մի, (,- ^ ՛ի |–.այ»«,«, ^^«,1֊* 

*/■ ֊»-»** |1™4յ<"/. , ր;^4 /»»է/,1 »,1^ և. 

•՚հ– ՛ի Տ-՚՚կէ ե գ ^–«^քէ , լ ^,է,,ք, «,^^ 

^ւա.ն օրկ՚եք ե. պաաէէ. , էլ ս&աի օկօան ա. 

աս>%քէն և. իսւԱ,փ»շքի՚ե , Լ գ>«քթ յ«,՚նո..չ,՚օ 

էւքէաէ,^ ^շիարՀ Լ ^քրէթ , Լ-լ. է0, .^ 
««*- պ,սէոճառս,%,ւբ ՝/, կ,,^ա՝Խ, Հսյււց աժի^ 
է"^ «^ \\»՚–գյ^–՚1՛ ա-ձսլ.% , աղ^^է. ^է՝>*ա–քէթ , 

^ր Հ՚^ՀՁ ՚ I;՛– "^ ""Դրա ւ^կն դ \)՝իջսՀ, 

գէս,. , ■ե^՚ևպէս յ(1–14Փ աղգսււ. , \՝յ,թ,,^ի 
..4...1 լ. է,չէ,աէ ս.զգա^ Հ՝.րթ«ւ1.փքՓ. 

ւԹյ , յ,,,.աէլ և յրյէպլլ. 4. յ«յ,4«.ւ / վէ^ 

1-Փ ■ւֆԽւ––է ■ ՚֊ - * լ".«՛ թ։ 1^ 4–»–,»* • ■». 

յ–1.,...>. V**. . ,;^. 100.107. յ,,. ,շյ, ^^ ,,յ,. ՄՒէ–Ա8է1,1՝ ա™՛՛ ^ԱՏՐ«Ա^Ւ 401 

ւփւաւ. կռտււրԽլ ղքաղօա^ւ , ե. \\իքւ՚պք^ աէւ. 
պթէէգե ՝իձեւա%իա,բ ե. գե-էյ ^գսէռօ$չ/եա^ 
րէս Ա. ասէ . ՚* ("#1. ք«աք պոր ^գբհս և, սւք^ 

ւաաւեա ի փւձթ • ճւ սէռ ^խ՛ ք^աւգսւէ^օթ^ ե՚-Ր 
՛ի ւ^ու^իէ^ *է՚ է &. կրտհաւյ ^րկէււ, էւրդ^ 
%ւ՚րսփ , /ւ վլօսՆ ա^ոբիկ օւսէհայսււ. յ։ւ։յե%1ա^ 

ե– էաւ, պթագէսւ,սբաէ–թէւյ1էԱ . ե, %սրւպէաւ ոհ^ 
րար \\(հքս՚Ա ՝\յ՚կիՓ»բ*^՝ «րպճ^– էւ. ՚եա )ձ՝ի, 

\)ԿԻղ^ Բ–»գ–»֊«ր"^թե––1է սորա \՝յրէՀ. 
աէւա՚ս աււ. զյ^՚օււԽակ/ւս ե. սպահ ք 1 լօաՀւք ՚<»ւ 

ե. կօւ-սէէէսւլպօր ր.ւսղոէ.,ք ե^կի% ՛ի \\ււսաօձգի^ 

<1) Ս՝– ^^" «■■–■4՚օ*յ^՛ ր.. 109. է Դ *–1^–^ 
թէ^ 158 • 

–ք 4–է֊«– լ֊/Յ-֊ւ --» հք 37՛ «■- /»*-- «■■»է–/*յ^ • 
(Հ– 117– 

–ք V *««-*»* «–^է*–ւ *––=ւ–*^ > 4–«՚" * Մ*. 
26 . 402 *ս.ւոյ.՚«ւ<ւո.՚«1ււ>ւ«+* 

աքւ* է պասւճօէէ. էէըսնէըք %աէքս։ • ^^ւ^ք^աէ«/* 

էքօձւաա. \\՚՚՝Փբ 2"՛^^^ • **■ ՚*՚րւ4ւբ ^\՝^Բ^Գ^ 

կա-ն^^ յայէէ, մէկէ կարյիր Հ1 «1 . |յւյ~լ 
■եըմ– .էայ^^ակի կև •/, ;|>.<»1ք.յ ք.^ ^ 

թիւ-՚ե օ^արթաւկս^ ւօեւ^ափ» . յԼ. յորժէաէաք 

* ե՚եէԽւնէ օէ^ ղԽգե-օգ^ 4«7՚ք ՚ ^ Րյ՚՚ձ. """/^ 
պ^րկ^ ^ա և. ^ա^ւթ, զմէ^ ակ՛ն %արս, ՛ի «ա»^ 
սք^ձ 4ա«>&>ււ^ւ^ս^(^՚6 1 \յ՚~ «•« եաքիչիէսւճհ ըօ^ 
^օւեււսււ էապւՏե ե-գ ՝ի գր։ււպռւ1ւե , ե. սւսւրս»»^ 
ղեօա ՛ի Հ^ռււմ՛, ե֊ չրքէ^^^ Բ^Գ կ>՚յսէււԱւէ^ 
սւյԼ^նւպե • ո շար^հէսգ ^օսէս ՝է ՆէսիւանՅէ 
«Հ^ա«1ն<». Լ ձ^ւթ և ձկթ. %ա.խ ՛ի կ«սս.ս.՚նգի. 
էու^պօյիս • |^»– «^^է Կ՚^Ի՛^ ՛նոթա ՛ի #/>«7 
\^էւսսւանդթնսէ.պվ>քււի , ձղէւ. չ^էբժ ՚ի^՚^Յ՚՚՚՚^ՂՏ 
և. ա%կաւ. պարիսպն ե. խքեյալ. ՝ ր–*.րգՆ մի 
յարւՐառո^՝^՛* , և. ք-ասս. ՚ի՚նա րապըւ.մ՝ պօաա^ 

Տաււէ՚-յատտ)* 

(3) Ք^-էք »♦•*- *- Վ,–).»–* ^^^– ^. (>(.. 146). 

՚բ է-ծ՛– յ^>–*^՝ յ՚ք^^ ւ–^–^ -1"VV *9յ» «»♦ ^ցս^ է^թէ գ ր.ե–րաեա %ացք ^րկօ$թք Ա. փա^ 
կա^ . ճ֊ ձ-աւ բէրել ^ւաօւ էսմիրա^ սւա.ա^ 

,էթ Բէ՝ կա.,^ » գ Գ% ^այ-ա-լակայ. էլ 
^է1է§մսծւ ե սա է1ա)էբեւ ^օսսէ , ե. փէքեդաե ե. 
^աւ^Խցօէ՚ե պաւ»^ձրքձ, \–.. չո-օս– կթ մի 
հեբ^ Լ կսքբ , և. ս.սաց . *՛ ( \յե պսսռկէ^ք^ սա^ 

^է Հ|)«.■ս>>ք.^^ Լ. թաւգաւ֊որէոք^ևՆ և. օձւյ^է/ձն 
յա,"Խ՚՛ ^"վր՛– • \՝"^ •»յիրաք՚ե յ«բմայ՝ ^^ 
–^"3 յ՚Յ^ արտմ&^աւ. վաձե խտբասէկմևԽ 
պսէէոկէւքաւպե , ե.^օքև յ-ամևախ ս—լ^ (^|>օ.ա)Լ 

էւ. դօրա^օՏւ , ե. էքկ1^ ՚էւսւէ.օթ յ^նօէիաաթ ■ 

էւի՚հ . •գյ;ս,–եգ% ե. ^ա%գրէ , ե. է^թե կ»Հ 

՚^^ղւոքւե՚ե , ^օէէ/քւ1և՜ն , կսւըւէրա՚աւ– ( || ա^յոաՅ^ ) է 

Հք^գ^ՓւՓ 1.1ք–ւլՓւ"~–), ||~,4ք.4<11. ]•-^ 

*»«* Փ^օրառոս ճքաքեէ և. կայբ ՝ի%որա էէաւէսՀ, 

»|) 11,»™."՛»^ գւՒ-^՚ր-տ՛՛ Ի-է^-էհ ^–*–^* ՚ա^փ". 

^օք՝է է– - *»« 0՛– ^*–^ ու–<–**ւ»––» <(»• ւ«ք>յտ4)> 404 յ.ս.ւոձ.՚ա,1ւԱԳք111>»ւ^\ 

;\քռ,ա^գՆ ե. խոսաայ-է. տալ զքս.գս.^ ՝ի 
\.Հաձդէ>փրի.ե. խնգա^ւ^ ՚եղբւս յօէ–րէէւխւււ.թիէ–% 
մեՆ , ե. ասս.^թ. . ՚^\\րպէ՚՛ ||«–ո–4<" ^"՚^^^* 
%սւխքէմե ղ\^րսւ.սաղ^^մ՛ Հաէ-ւատաաւ^ ՚^ ՝^V'^'^ 
աոս , ե. 1ւե^ ՝\^^իստոս ^աւ.աւօո^ Հ՚^գա, 

գաւ.ուէեւկ^ %^պխպե" ե. յոդորմսւյՅ ե%է^ ՝V՝^- 
բիսսէռսի ՚եէ՚փ* քօձ ւըրիրե-ը– ւ&ր \քրռւ.սաղ^^ 
միէ \^օ.^ս^ի ,վէբե^ս^ . ք, \յւ– սէռս՚բեաց 1|»^. 
գոէիրի ղե-ւք^Աէքք։^ իա.բ ^^ղաի՚ն , և. իչ^էօւ1ւււէ^ 
^ա,– յ^^-ռ^ա . և. ՚ւ^քե ՚նսաա՚ն ՛ի վէրս;/ (^ 
ապբոք /Ձէ1ւ ամխ > |;է. կա/ի՚ե ՛ի քաղսւթե կի^ 
օաԽ Հւ |^^(–»ա2՛ էամիբսչքք՝^՛^ է և.ել\՚Փսա1էե ՝ի 

օաոատքր՛ ^ է^օէԳէ ե. ^աս1ւգիպԵռսէհ սւհս ՚^քա 
եբկււա– ւս^աէ– Հէք^ք * «֊ սպու՜եին ^^իսա՚ՆՆ 
և քլերի^ ղգ1»ւ.խ^ առ ՀՀ^^ահգ՚ե . \յլ. կ»չ/ի1և 

՛ի ■յ"–րճ յի երկու– ե^ա/ր ՚եէւ^պ^ս աղգօւլ, 
Հ^այօ է ւ^ռ ռսէքա^$ււե Ա. ւքօլօւԱԼաե ^թ^ա^քէռսե. 
էէքէ կսէքթւ աօ. %ոսէ1է լ էլ սւզգԱօիե ՀԼ^ռքաՁւգիե , 
1ւ մտի՚ե ^գ •«■•–րճւ ^՚է •«յ^ ^ ւա».թւ գքաւ^ 
տււօ1է է Ա– յե*էէ սէ/եորիկ սւիքէեօիե 1ււ/ա * |/(– 
Դ %^» յ-տյաձւսկս սպս^աւ, Հ^է.^ւ/սւն յ\\, 

ք Ա^^–^–«. Ա՝– ^ք«/ ^^^կա^Յ^ո (ր.. 144. 1Տ1)– 
՚*^* յւ-է»^ ՚/ <լ*.&..»–» . ./–«է 1(է9Տ ■ փախ«^ալ ՚խ կօեիւձ , էլ թագաւ֊որե-սւց Հէէ/^^ աւսըւ^ * 

|^ք–/ու.ւ»ճ. սու-րուա^ե ռօ ՝հոււտս՚էէւաւ դ^Ր՛ 
\\է"֊–^գթ՚՝ի վիրպք \՝^)>ապթՈք,ձ աւա-պք^Աէց ^գ^ 
\^1.րապաղաս,% Հարիւր Հա^ար Հէծ^Հ՛.՛/ "1՚է 

ե. էսքեչափ %ււր ^քէւ առ ե՚սւլ շ| ^սււ/յ^ լ ռր մ^չ^ 
յ^ոաւ. յ|>օ.ա)«ք.)( ՝ է քաղաքն , պօբ^և ^•էէւ֊ր^ 
քայ Հասթ. ՝ի <է\աղրաս՚Տ.\ .քամե «ր,^ շաա է^լ 
Ղ^Յէ^՛ Հ"""" սռւքւ1ւ1՛ \յ՚– "՚ա"՛ ւօպաւ-ի. 
՚հէաչք յՀ\էտռւ,աձ– սււյօթքււք ն. արսէասռէ-օբ 
գտթւ զգեղալւգՆ ՚^,րիօտռսի , և. եքէս՚լ կռ. 
տորեյթւ ^ծ՚ռէ-ր^, և տսւրւմե ^ռսա կստռ, 
Ր^ւ^՚Լ. օր ՚ք/՛ 1ւ գտրձաե (3) . էլ էղհ% փախււ^ 

«.»«»% դ ւըչ,.գէ.,ս.շ, (յ.».ր^».«,™^ ■ I.– 

ա^առքւե քօրքե ՀխւաՆգաււռ էլ. էաւռիե է^օպս^ 
ղէբաքօհ էլ. զ1^ռպպ^ էլ. գնւսռթէ յՀքրօւսօւ^ 
ղէյ՚է \յլ. %աի քա% ^^ռա՚նգի% գ%աջւ ա, 
Ո-Խալ ^թ ^յբոլ,սադէ՚ք՝\յգԻպ>«"՚Յա՛ ^ "՛է՛ 

*^– ^քիէ-կ–^ ,քէ կք.^րս.^աղ~«. , էր ք/֊-Հ-ր Պ՚ւ^հ 
~Ր––ի՚ի -ՐԴ---1 Հ^է^ք ձ–՚4> ...•֊ւ^-ս/եէ՚և Տ°1"/.ք ■ ՚Ա՝"""– 

^ա,. (բ . յտտ - >/. . 322) • Ւ-4 Վ.–^»–* «* . թ^ Կ ք *. 

կաա՚օկ։՛ ^ա-ակէւՕ, փրկշակւա/և , ձ.էլանս՚ի արէ^.% Լ.ք^րէ 

Տք^է^յէր.416. 4"6 »Ս.|քԱ%Ա1|Ա<1֊ՐՈհ1»14>\; 

բ1էԱէլ ^քճէ %ւքա, ե. ՛ի %է^ւէձ^ էսռ^ ^^աւձգ^ 
^^ ե. օւաէ. Հսււաւրաւկ կուււռրէ-^ն ^՚էւաքա . ձ, 
օ.&ւկ փս,խէէ»՚ն ՝ի Տ"՛^՛^ ^ <^/^ ՝Ի ՚՛™՝– 
՚ճարե I հ. Հաաճւեօէլ^օսա սպէսԱքխ • Հ-յւ. թօէ^ 

գ^ե ե. ղաւբձսէա– * |^ւ. յօ^՛ ^օէաէ Ետ։ ՚|՝ս^ 
%իչմէ1^^ Դ ^քչրե՚եի ճ. ւօքրէոօ^ զմռվ.աէ^ Լ. 
գարձսէԱ. <• Լ֊ ՚հոխպ^ս էքէւեէք։ ղե-րէկ» աււՐէ \ք~ 

պԽսէէ ֆթ տ/դարւռոս1ւ *էաք է "– (սսւէքս գո/Լօ սե՛^ 

՚ք-ամ՚կաքթ Գ1խաւ.«ր էշխա%ք ՚/^ Հ,՚^^՝1| ««. 
»Ի^, , ւգ ՛ի մա։Տս%.»^% Փիքաբ«,.աի% "է-^ք/ւ 

"ւք կ՛՛մ՛" ^րգԽ Հ՝՚>քթ»^ ՚ ՛ի Փ^/«/»"»«|– 
Ն^յ՚^՚"ք՝""քի *–" Գ՚"Րր1՚^լյք;Ր՚^\սք^՚՚՚է՛^ 

1ւէււոա ըսս։ քէՕւէւաւԽւաէ ^1) է |^ճ. աաաէ գիէ-րռւ.,^ 
«. խեէսւՐ պրկ ի ^՜րէԱք 1ւոօօւ օէաւաօմ %ռցէս 

4«՚յ է. աԼօւ-ոա-Ա Լ ^^Ա^ԲխՆ,. , և. շ^ 
111 1ք––քւ4~ ղ..<.օ*յք . (V ա– Վ,–^,–»>յ«(֊ 14» «■.»-* • I;– -». '|-.Vշ«■^- ք - գէւՓ ■Օ՛՛֊ 

^Տօ-՚էէգ ^ագաա-պւձ Լ. վօւէէառէոէւց ՛ի ^արքռր 
ձէսս ասրքբձրե ^գւըլիէէ իէ–ր1ոաւեօ ^ւսճիկռ, 

ձ է^^ Դ Հհյ–~~յ \\.ւ^Փւ՛ "՚^Կ 1^ է–"֊ 
^քփե՚^էէէ ե. ւէսգ.արձօւէ֊ ՛ի ՚յ>ս>ւ&ք<ք^օււ ■ |>»^ 
Դ՚քգաա ե. ||ւ.Հսաւ)ւ>էւ (||>ա՚ւօ՚ս–«^ *) ամիբաքք 
՚հ ^**%^ ե.\^մար էսռ. ^^խճարն ե. ^ւսւբւ$ւ.րն 

ւ^^քքհհ"1–՚1է՚^՚ՎՅ՝՚\–Կ՚^՝–Ւ–Բ"՚^Ւ–՚–^՚է 

թէէյւ քՏւգ ՚^աէաէշմէաւճե ե. ^՚գ \՚էփ^^ սւպաե ե, 
պւաէամքրաա^^ին ^գ ^մէոէ^ս է \–յւ.*էյէռյէէոււիկ 
Հսւէ–ռա.րււ)է1ձւէ.սււ,՚\>ս^իշւճ^^յեա օւքլ1էւ1>/ե ձր, 

■ք-֊յ –ւ~տ 1111"**^ • ՚ ՛՛լ |«^՛ ""է"* ՚Ւ 

\քէ– յաքսււ ժսէւ1սւնւօկէ ո1նոէ.աւ1ւԽ՚աւ1^ ս—է.» 

178)– Վ.–^»–1՚.>ք 149՛ 

^ է^)էա1»թ օ, ւ&ղ. ա^, (ց/է-ք, օյ^) 40» ^օ.ւքս.՚աա՚<–քու>ւ»4>հ% 

ա»»Ա \%էաւքւա^ա%^ \,փաթատի՚և, և. առաէ^օ^ 

Գ"՚ւ դ #/™տ՛ 11՚՚*"«7 • ոե Կ՚"3"՚–յԲ՛ ^"■Բ" 

ղ»րգի՚ե Հ՚՚^յսբւԴԲ, կՀկրյֆլ) ».յիրա; . ե. խճ^, 

||^ճ աէէՕքաճ1հ 1ւ թե–բքւ1ւ ւ^սւ ե. էՈսէ-րե ղօա ^ ւ ^ ե 
՝է%ա. Հ^՚ձաՎւԼ. գ՚Խ.^ ե.ս.ռ. ,խ~^«>։., 
ե. Հպէճ •ւաւաէէ գնէէւռ ՝ի վէբաք իքւաւօւ-ո՚^ս* ե. 

ռ.էԱՆ. <Տ) , էս ^^ա^վյ^ թաւգէՕէ-ոբհ-օէռ ՛ի է քե ք սա թ 
\\՚օպսէք էւ\\՚հէքւ^ո^էե.էէապուքևալգաեձա՝գւկ. 

գի% ՛նորս, ղ^–*–ղ^ >^պ^ Հ^,,ւ,^իէ–\^յասւս,1,), 

(I) ՋՀ-^ւէ– ՚-իկ յԼ..^...պք֊Ապքա.,.ա.. կ Նախ ք–, 

•–•՚Վ^րԻձ. Մ՜– ––«.քտ/. ձ - ղ– էյ–» ֆ–^– գ—֊—օ-բ՛ ղ-֊ր. 

՚քԳ^էԲ– »֊–4–.յ«––^ . 1-4 յՕրԳլ էք հհ՛՛*– յէըՓ*ք ՚ ^ 
Ո^––հ^5՛*^. գ.. յ94>> ՊԻ^քի^՝ ք^^՜ ՚^՛"*– ^գ ՚քհ՛՛՛ Ւ^բ ^ ՚^֊ 

կաքթ ե^րձբ օրգի .^լ Հ^պիյճ ս.^ը,ձ^ , \\ր՚«ր 
ս/օոէէ I (ճո իււա^ որդթե Հ՚օէեիշւ/ս^սւք , ե. 

աթա Խրկրոբգ թագսո-ռբ ^^յրքւէ,սօււք1էա/, օ՚^օ 
՝ի Հռօէ/պ, իշխա՛ն Սի ||«ո.«>ա^՝1> <ս^«<֊^ ^. 
ոեսսւ^ ձիսւէ–ււրօւէ^ւ\՚յրօւ.ււսւօէ^ււ– ե. օւ–իւսւ է-ր 
սառ ե-ալ ռր աչ^ գօա.%ար աևգր^Ն *\ք*. յէւա օ*, 
մի մի»ք եդեէ– ւաէքլԽաշւօք, Լ. եբե–օ։էւ–% ձիսւէ-ւէր^ 
Խ՚ր է™Գ ի՚-բէ՛^*^ փ՚՚Ր՚^տք^ պկո^գերձս իէ-ա. 
րէէսձց ե. կպքթ՛ սբր.ու.թևայի. Լ ադօթիւ֊ք . 
կէ. դի ^ձ^ւա.^ Կւէէղֆիէւ ղ^փ»էՈ1&ձ–ա«քօն , սւ^ 
ղաչձւ/քձ ^Աոէւա եըէ^է֊լ ՛ի պատԼրսւ^՝ ՛ի ^^ 
րա/ . . . ^–յ ւձգ պ^ս քբիա.ո^էի^ ասե, 
^Հ թկ ^% առաժքլՀաճ^ կ (>»»ւծ», Հւ 
ՀԱէՀ կաէգէ-ռք* 1^1– հէոսէՏ1ւ1սւօէա օւպւ1օէհռ– գ1է^ 
^բ (էօէգսւէ-ս^ Ա. պաւէէյէիւսր^ , ե. ձ–ւոու.Ն 
՛ի %եոսւ ^ս,ճռ^ ՛ի ւձւակոլթխ,% , ձ. ձկթէ 
•^էՔ յ"՚բեյա% ՛ի %ոա.. , և սս^», Հ.սստաս,էէ^ 
յի% իէ-րևաԻւ^ կս,%օ%բ . ձ. ձւջիՆ միա^օձէէալ 
ե^աքւք , ձ. ար կւ՚նսձ սրբօւ.թձ-0,^ և. կու^ 
սա^թեամի. էե, չոէ^ից^և առսձ^սւկաե (ւեշսէ 

<|> ք9^ք^^> կայի աաէլՀ^կ^ –«Փ** (9ոք Ա6Տ Ժտ ՐտՏՈտ). 410 Հ43.1ՐԱ՚^Ա«.Գ1՚ա>04>Ւ% 

ձ. կւա.աէ.քսք/Տւ ւ^էգգ^յ՚ա . * 2ս«ք^ւ |^ք. ԽլքԼաԱո 

ն. իշխէւ^ւբ ք ե, աաացաե թերգւ։ ե. փսւբթս»^ 
յացա% • (/*. 1է^ս եղհւ, սկիպբ՚ե ^)ք.ձ՚/էս.յ% >1>է 

աււրէւհա/ էլ. եպեւ. ՚եմսւ կքաէ թա/եսէււքօրգք^է^ 

Հ.>>^ (5Տ7) \՝ք^Ր |""՚«ք թագաւ-րևաց ե, գը, 
ճաօք էւ,քմն ^օւգա/ւրսէւ, ՝ի մԱր՚պ \"օ>պթ^ * Ա– 

Դ նոյա՚ձ^^ է \քւ. /^ձօւլ*^\սւքաքէն՛՝ /Յսւգէսւ-ռբՆ 
Լ^ր«ւ...ա^յք, և. եկե Խկ««,,.ք1,ատ ^ա» . &. 
ւյՏւՎէւպե աքսն փսփէսէաէւէկաե ւօրէՈքւ % 

Հըե \))աե%դ, . Լ. թագա,.»^ ^՝ըէ,և%,.յ և, \^ 

յիՆ , Ա. աէբե Հ^մսւխաք Հ\՝սւ1ւկօւ.յճօւ^ ^||՝**և 
%ւռշէ) էխօխեաւ. ՛ի ^ապխյ^ յույւացֆ ալ^քւ 

1 11 3>1^։ք –է-լ-՚-ե-կէ *«.-«.. –/–^" կ՚^թ յհ-Ր-^՚ւ^ ւո֊ւ–««էւ.ւ՛ աւոք՛ ««ր«ս^ւ՛ 411 

ք*%ք ա/% յ-սէյաէւօէկս սէրքւռքւէւղու^^ Հէ՛"–՛ 

յ՚՚Յ՝ պ՚յ–^"^ր– «| "՚՛՛//՛ ^•^•՚*/՛ *–$է–^ <^^*^ 

■ %^ս(%^ կռչէցհւաղք , ւ>Հ^ Հ՚^% յէ՚րկւււ^ յեէք՚ւՀ, 
■ա՚ծսքՕ ղարմխէ , Հսչքծ՚՚էդրւէքՕ ա. \\ե–՚հեքւււրի^ 
մնաեռ , իւեԹէմու– թե-սւմե– քսւօռսհսւք է^Գ "ք՚ք 
աոււնո ( ՚^Ք թւօգւււէ^ււրե՜սրե ՝ր |1 ւաուպոլ.^ 
րօւ՚/ա1է յոբժ-սւմ՛ ե. Հ ՝–ւաւգրսքռււաէյեհ^ քէէէսգօՀ, 

րէէլ կկրէ՚ե \–Փ՚–ւ1՚կ^Յւ––Տ ՚ ^ թ-գաւ-որէէալ^ 

<ո^%7/ծ ե. I էւ֊ոէէ ե. )^՝ււրոո , և. է^լքե ւ1է 

\*թ«սի% \\սպ>ա.ոց (|.^1,դ. (1484)^ Հ՛»/"– 
3^ ԸԿԱ (561) ^ շք »- ՚*^ է^աաէր»,^ թռչ, 

է֊ռա-բս յողս^^սՕ. յհբկ^Ն է1՚4^՚9 ՛Ի \^՚ռե; 
խյաէ.Հ Հյւ. ոկսսձ եւ.թն էէէ^թԱ գևսպս^ս օ՚քկ, 

ա.ակայ կօ.ո*,է^օձ յէրրորգ •/սս/^ «ս-էս^ *1* *աո».ււ.<ւո<ւ՚քո>ւ>՚Ււ>\ 

է1էԽկէ1է1ւ կւէա–ւ»ււառ էՈէէէսււ&ձ ապաւն&աչօ • Ա– 
յ՚՚՚^^^՜Յ՛՛^ "՚Բ՚՜Գ^ԼՔ^ փ՚՚՚Ի^՛՛՛^ • ՚՛– Ր՚՚՚քա. 

կաց յՐ՛–»՛֊ \>փաթաս,թ ««ւ.^<»%% իւ՚րւ»^ 
սս^,ձ^թէ թապ.ա,.^ս.ց | |ա»<»^ <2) »«.. 

Ի՚-Ր՚՚Վ^՚Ի 1^/"3» ( յ««»«<»յս9 4 պասԱոք,սւղյ1քցա,% 
՝ե ՚ք^է"^ Տքգրք" Գ^"»ք . ե.յօ.ղթԼցւսՆ ^^ 
՜ՅՏիկ^ ալ. ոպաԽէաէա– ||սւէՈ՚<է#օա*&. սւաաւէէէ^պէ բ.սէր^ 

•յ—3 գ՛^ ՚֊-րէ-֊ք –^– I,՝՛– ւ՝."՚ւ"–տ ւ՚Ի^ 

էր «■•ւսգ (143Տ). ^ Հ–»"յ* է՚ւ (560). ւ(>Փ 

ւ^ա/նաք՜ յօէւՏէւԽււ1քէ քռէ-օււ. \ւ1օադի ւը/ձւՀ^ 
կէսր—ւպ քէօ^օււ Հսօ , 1ւ գ էւէ/էձաէ. քհւաղի ռր^ 

257)– է Ա.ք֊.« (>ր. 82). >.^ –1ք^ ^–ք–^– «»^^– -. 
- <–«.ք»«.^~^ Ա–^*^ ՚3«^> ^կաա »Ա ^– .=,,Օօօ֊^1^ 0՜Ւք«*ԵԱԻ աւՈք՛ Տ&ՏՈ>1Մ*Ւ 413 

վէէրՀք %պւսէ 1օրէ1թ I որ ե. ւսրկթէ ք^ւսսս գ 
յԱՆ կս.րօս>»..թիւ.՚ե ս..^ և ա.լթ ^ա . |;լ. 
գթա^ևալ^ւ, է^ր-օք ՚ն-յէս՝ «չի%չ^մեղս,ա. %օց^^ 
ւաքէէէտ %1'օա Հաց էւ. ոսէփք , ե. եգ Յւո^սւ ա-խա 
քսօ,ղաղօ,.թ&օւ% , և. գեաւք ա%աի ^ (,՝ւ– /Հ^քօ. 

աիէ թագաւ.ւզւէոււց ։ \յւ– յւճՅւ^ռւ,րս՚ն յաքեսսիկ 
քՈ4.աւ. թհ՝ Հ^՚Ձ՚ե մի \^սի^–Նհ ա%»^% . ու.%ի 
րձրգե-ր յեպջ Նօվըւ% լ ե, գ%աց ՝ի վերւսք 4*լ, 
րա , ե. ^ւձէպւսնգ1էցաւ, Հ^էք՚1ւն ե. ձա ^&ր^ 
դե^էե֊ին^ 1քւսէէ1ս%սէե.–կաւր^գձեռսէ։/թ 
%պէա։ Հյւ, սա սւգան ւ^ձաււոէ^ւււե Հ՚^ր^Յուխե ւՀ1ւ, 
ե. ըէէ-ե-ալ ղքա^է-թիւյն էարա խաՓփախ էէ. 
սոէ–ատէս1։ե ք\արււււէսւ7էււէք , սւՕ–աօհռի1է ԽէՈս 
թագ ե– պւս»ռէւ. ե. կւ՚չեօքւհ ղօւնւ։լ.՚Ա նսրււէ 
(1%^^ |ււս>ք// • ե. ւււևւււ.աեեցթե (Յագաւյտ ւա. 
մ1քեաւե •քիէ-սիսւ^ է 

Լ^ւյքսւ/՛ յ-ւսւ/անակի գս՚րձէէսլ0ւէւգսէ1.դ^ 
րե^այ Լ\«ւ.%ս», Հ^^ա-եէ, և (։ա«. ^1ա».ոայան/. 
ձ֊ ևրկօւ. քւեբգ աղյ \ք^ քր^աւ. 11%^կ. \%ա.^ 
էւ ^այք ե, էաու. գաբձեաք^ ^\աււասււէաեի > 

^\ա,սյ՝^այև.%ակի եէքե ^>ա%^ի ամիբս^ն 

\\՝–1այ Գ վէբա/ ՀքըքՀաք , և եաուՆ յօ^ա, 
րռէվ^է-աէֆ. ՝ի %ա փսէ^ ^ամխաէ.^ իււօք-ա^ 

գաւռււէ-քՅ եաե %որաա$ • 

1^ ՝ի սոխ աժի աօ.աքխայ իա^վւախ և. 

\^աթաաի՚Ան ||՚<էՀ^ \^ապ^ , չլգս աւամ՜ււե-աւ. 414 ժ>Օյ0Ա\Ա1)Ս.*1–Ո1հ1>Փ|֊% 

բեըխ ՚Խճ> յ^գա–«յ մՊ՚Գհ ՚ ^ Բ^Բ^ ՚՛"^ 
ՀաՀ^՚ա^* ե.փտղք . ե. յ^մայ՝ եկ(էէւ . ^«.աւ. 
%Ա, , Լ կաա,աք.էէէքի% ^ս.՚եՆ ՝ի ՚ւերաք «բգւ.ր/ 
Նորս, \)ա^*ճւ.դթ, ձ. ^արոյձ^ին ^ա |)^^Հ> 
|;ւ. քր ՚եա աս,կ»պ^^բխ,ա^կ1,^ , Լ կ.Օքր ՛նա 

օրի%քթ^ ^աճկէաց, ղՐԷ «չ^շչ1պերէ I*– վ^^ 

է""՚է՚–ր "չ^գ^՚^ր > Վ^ր" Ւ-բ՛ \ք֊՛^ ւի^ 

՚նևօւ^ ^փսսւրէւ^ »զսւբիէւպե, ե. քսւկԽաւք րսՀ, 

ղ»...ր եկէո^^իա գ%յև,,կէ.յայսյ՝յ^ս.յև.%ս^ի 

էէօ&գի աէէք^էէ^Ն \^՝օպաք աւրսէր պէւսսէբաւքԱ՝ 

՚ա/ւսք^^՛* յՀյբռէ-ււսէղ^մ՝ ե. ե1իէ ^^լ^։տիււք Լ. կա/ք^է 

ք»^ ՝\Հս,<յ^ձգ,՚՜ն^,1ւ֊ օէ–էւ/ձ ւլս՚յֆ ^^աէբսօօ^ որ 
՚եղՈէ^ագ պժււղա^ է^Րք՚՚ՐԳ ՚ ^ ՚"օե^ թկ էէա.%^ 
%ՀաՆէւ և. ււթօձչէՓ՛՛՛ \ ;՚«– յ՚7»^"«/«"»^^ ^^^ր.՛"^ 
^^ է,բ ս,եաս^է^, ասձն թԲ ոչ^ իշ^ե^^ ^ մի 
Ժյհ ^^ղէղ. ^ ^/•^••–"■.»» ձ. շ«յք« սւաէթև ձ. 
է,թ«^ր,,\\պս. կ»չիս,յ ^^ ^^,^րապէ^ 
^աեա^ \ձ՝՚>Ր ՚^«՚/՚»™<*5ք . ե. ասայ . ՚^\՝՝ե–բէ^ 
ղս,ջն աբ աե^ոա1.է^մ՝,ք, կա– յօ».օ..ր,ձ յա^^ 
ափկ յ^րախ ապակսձկ ՚^էկհ • ^ -«-» ^է՝ •»(*–*/.4ր ^–՚ փ^՛^ յԼրախքա . ^ ^–Հ^ւ. «1, 

ՆրգւՏաքի . ՚՚յյ՚ւք– «»^ Բ^^Բ^բ ^™ • "Հ. ^«^ ՚^^է 
սաայիչսւօաակ ՝ի ^ս,ղաքի» մԽր^է-մ։ ՚^քլ՚^ա^ 
%նմ՛ պէ^պ^ ասօփ և. պամե^տ,)^ էէողււփււ.րգաէ 

բէէրխէ I Հւ էոարօէն գ սա-րթ ^Հեարւ^է • ձ. ա-սւ^ 
^աօխ, ՚* |՝./*7 Ր՚^Յ^Ք "Ր ■^"«^^•^ • )է ե. 
^պթէս «/–ձ* . ՚^թ-^ք^ եթէ; գա– թս/^^ա 4<քք/էո» 

օկսաւ. գալ ա%ձք.ևւ, սասափկ , և քխ.կ Փ՛^՛ 
ըէւաակյ^էԼ>–օ Լ կարկռէ-օւբ և. Գբձգսէ-թիւ^^ 

րւոք էքրԽօէէէգ իւ^րսււճտ էլ. ԻքԳ^ քափ*^ Աոծ • 
էլ չսւաէքէսէսէ– ռաղա^ ՕէէԱ/եւ^հ * "՚/էՔ "– Կ"^ 
^"^ք առ հ)աօարաււկյպէէքամ՚ւ«է–աէւ, Լ. գիմև^ 
յթ, յէկԼղ^^իՆ . (>է, ապա յէէա ^ա^է-մ՛ 
^Խա1քԱ,պ աարգԱէսէէ– պաս>օւ,^սւած լ «■ ՀՀոա4է(՚)լ, 
^ա^ գ.պՆ առ%ձլ ^սկոա^Տ. )^բ,,^ա^ ե. 
1"ԳՐ"1 Փք"" մարքդսր" ՛է ^եայւ րարեաալ, 
ա-է^է^աՆ սբրՕքԴ. . լ,՝ւ .սսայւ <1|աք2ւ ըւֆ^ա^ 
%^ ^էփրաիօպ^ , ձ. »յ^ գաթւ ւ^աաւ , ^ վակ, 
խա-յէէալէ^, Հյւ. ^ք^^ւ^Ն ու.,չղափաւլ^ 

ք^ Հտ^քԽ ^ Հ՚&ք ^ *"– ՚ *■ •V«^^^ 416 44).ւո\՚ս\ա.գ^ւ»»Ւ՚ւ՚% 

բա ք ււ՚օ/՛ ՚՚|սք^ս<«>/^<–> ^ տսւ.իՆ %յս* եկէւքե^ 
է-ո, տքքղէ և Հ^կաւ. , Լ կարգեյթւ աագ. 

բս^ եկ1քղէ^«Ր* է ե. ^զօվք եգ *՚1™«^1> ^ 
^ ^ք> իխ՚^և էպ։.վել ^աե^«դ«1. ^ս^ղէ^^ 
գո՛եի ժաէաքսվօքն . ^ յ՚սսւօճ-ած ^օ^ւգոէ-^ե օ»լ 
է ՚ի%ոսա, օչՐէ ււր քմեՀ– ւ^աեւէէ.կս ե.^կթն 

ա^օբ^ււ^ն և֊ խաղաղըէ-թիլ^ կաքքուք ^գ 
ւսեղաւՏւ%. ՝\Հրի»1"1*Փ * 

|»ւ. վկէԱքևքա՛– ՝ի գխ՚է՚դս<^ , թհ «չ^ գեո^ւ.^ 
՚է^՛ "ր՚ԼՂԿՒ՛–"»՛ խո^ե^ա,. , ^՚ագէ^^ս ա^ 
ռպթէո"^ պաքԽ ՝ի Հ,–յք. աօքբաէ– • \**էկ էՕք– 
գձղսւրդաւ «^ 4՜ «3^ է «ա^ քյն ք֊ օբ ՝ի *^արէէ^ 

կւօտւաւկանս ե֊ զս^պօ^ու.թ1ււ–^ս պռր օւրալ։թէ 
ՎՀր1։սսւււս^ Աէեօքէ^ 1ւ կաաաււի Հյ^ձ՜էԱքքՆ , 
նոք՚նպձս Ասքքէպվւ՚ե պխ ^խ^ու^կթէէ Ո^2^« ղկէ^ե 1լ ելսւբիւ^ Ա շսսբ , Լ. խաա-էսրե-յօաւ– 
է»քՕէգւս^ է ւէ^քեպէօ ե– էԱէրժե^ո—՚ւ. Խոկհոէ 1՝1. 
իՈօ^սձ քբիաաոս՚նեպ/քԿ , Լ փախև,.^ Հբեաք^ 
^քըէւ ձ. ա4ւռպթ1քյւթւ պօւսւգէԱւ1ս պէ թո^հՆ 
Աէէօա 1ւ. եաէբէօ գէաէո^աԽ էսքւ *\\րրսօէԱԱ * ահ 

Կ ի-^շէ-՚ջ։ ՚1՚ Հբեիյ ՝|^/««.»» . |;ւ ՚եկԽ^ 
օլճւ %1քգսէ Ա. գաււրձէօււ ՛ի ք^էր թւսղմռւ֊քժիւ^ 

|ս. սյքքք է՜ գեղօւրգ՚1ւ ԱՈ պա^^պսւա– ե– ւ^աաէ^ 
ոէ.եօսէւ. ՚^ յ^բհօւ0ւ$եէիյ մեՆսէմեՆ %շս^պթ ՛ա. 

Լ\ս.յ%յ՝յ^օ.յ^՚նակ1. յ«ր^«,յ– գարձա% հ^ 

ցել. Հօւրժ ա^ագի% ՝ի Հ^արսաա՚եյաւ֊^ա./, Ոէ.բ^ 
րսւթռէ– I Լ. օքՕէասւռեցաւ, երկիր ե. կւ^՚է– ՚^ք*^ 
քիթ ՚/ի Ոէ-թ ^ազար արէօմխք և. կսձ-աւԴէք ռր 
^ողովԱալ^ին յաւքռթա ե.՚ի ըւևքու-թիւ.^ քա^ 
րոռու^թե՜սւն իւ-րե-սւեա է 

|. թ«ւ./3, [՝յ^•ր^-'^| է.\է^Ն (1455). ^ Հ՚^Հէ՛՛ 
Հ21» (588)"՛. ՚*"––"– 1–»ւէ»1Ա ((յ.Հ4–Տ4<.) 


..^•..,.Փ 418 ^Ս.ՍԱ1ւ.Ա.)|Ա<1^ՈՒԹ1>Իէ 

քեսւյ որգի ՚եոբա կրօէր | ) ա՚ծու./.^. «ր կաքր ւաա. 
%աս, ս.գնսաէսէլ՚ր Հ^ռսւաօգր1ւււէ–պօքրււ /^կւսձ. 
ւաա. ^ս.,և>ւչս.է.ագեոթէս,րնեկա^^ս,կ.սռօ,կ 
%յԼ,^ \յ±. ՝է՚ե»ի աժի մԽռս.ւ. կր»^սս.ղ^յի 
թսւգս/ա.ւէբն "Նւէռտ^1ւե, ե֊թւէւգւօւ-պւծսէռ որգի 
աւպւօւ "ՀսւտւճւոՐէ սր էր օէւքէսք ե, ւհօարե քսեսւ^ 
յկ, ղԲ^գ^,.«ր«^թ1,յ1,1. 111, |.լ ■/■ «^՚՛ «•^/՚ 
ււէէռսււ. |՝11».«ճ./9 սւյիրսւիւ ս$էլաե ՀէւսւրքՅբեր^ 

««*.^4 առ ղ\\բԱքթ"ւԻ ՚շ՛ • 

I՛ թ՚՚վ^ 1>"/"–՞/ք ո-նծ^ (1456)՛ ^ Հ՚^»Տ 

սռ^ւՅիյւձ. «^ գրկաթ , ղի գրԽսլ ե՚ե ս.յլ^ 
^գէաւձռպս։ \*օկ \ք սւՆգի ղկեի սէմի մքւ՛^ քօօւ. 
%1ղխ 5|)*–«.4՚"* քպս^քւ. ՛ի Հտէքիճսչւ ՚4) , ձ. առ 

<|) Թ"^«.«.^* է;յ»ւ.<«>>^</;է ("^ք ֆ՞ւՀՔ –՛ԱՍ»». ■ »^ 
(•3՛ –1–^՚"Դ, Դ յ"ր–՝ թ–^գք"––^աց «րգի Ն^ր^ 11\^ււ^ի 

*^ 11––™/9*–»||.».4.է,4յ^.՚է..256– •\^~րգ^.յեր. 164– 

(2),Ս՝–*«––է^՛ ՚7^^ Դ.*ք*–Ա(՚Դ">»«« «.- ՚^ ^–»–. 

^^–յյա^ 1119—1155. 4.է"––™ձ(5, «հ՛/»՞/՛^ *Ր^յ–– 

("^ գհ– (ք~–/3է«./ ո՚–~^՚։/%–––> ■*»- • 261)՛ –՝–«–յ––1է Փէ^յ. 

^^^* 1148 7Ք*^– .*. լպէ4*»ւ/. ,ո.–..^ւ. 

ափ . - <,-<.».-* . >, . 164 - ^ր-է– Հ*"ք4 ■ յ–«.* • 

*<1) (\ւ ■* ՝Ի՚է––*^ք^յհ*՛ է*«֊* –.,–*–^ Զ.–*ւ. աանգթսէ-պօՓ՛ «">– պ՚^ս-րիաբբե և. ս,ռ բա, 
ղսւ^յ՝ ւԸ։կե–րււ ք"–բ՝ *"«– կրօեսւէ–աւրս Ա. աո. 4սշ^ 
իսւր^էսկ։ւ^ս I ^ձ-րձու-աե մի Ար չար ^;ր քսւն 
զ\^..^«րի՚ե ե. ղ^ւ«3 չլ-բ՚-վէաւա-ա^ե առս,չ. 
՜Նքյ . ղի էօս^^քն /«^Հ֊ ՀՀրխաոս ք ի՚-Օր ե. կսՀ, 
խս,րգա–թ1էս.յխ ^՚1,^զլ^1.գկ»^ ղափաբ^ս . 
^"ււ՚՚էբ սւեկաւե ՛ի նոսա 1ւ. եէպօե գիւաւէպէԱՀւռօւ 
(,՝*. իմ՚ացեալ լ.«/« թագ...,.որթ սպաե ըպ^ 
/է(»9քԱ.ւ&է ել. ււչ՜բսւէէյէպքր ս՚ղսւհգն ւէչրւ է օիկ^ 
չե-ւ. եկաա յօւէ֊«ւրա մեր ՜Նո^թւ է^րե^ ՝է 
^ո/ե \ս>սօաանգի1էոէ–պօւիէւ % 

\՚սկ 9 օսւի՚հ յ«րյ^օւմ՝ քՈէ֊աէ. ղժ^..^ /՚.՛"^– 
գ^, ս.բար </»ւ«Հ ւ եկՆյՀՀ^ռՀա , ւ սև՝^ա 
՝ի գէչէրէ ե. ւ1սէահ ՛ի %երս • և. քոք-ձ-ալ ղ՚ք^ք^ւ 

Հ|)ո.սք%ք.% և. ա՚եգ1ւա4ււցս/ե անգիտռւ-թ իւ^հ 
^խքէ.^ա/օ/ կորսսաձա՚ե իսպառ • ե. Հօ^ւք^ բըօ.^ 
եոէ-թհսւմբ. պրսւււԱււէ-թիլ^ ^աղսւթի^ւ ս^ւոսւ^^ 
յաԱլ ղլ.,.սա յա/եկ»,ս գե,–^^ \քվ.րաս.սչ, , 
ե. իպս.«. չեշևլես..,ւ.1. ^աա |()–«է,^«,^, «ր 
աաաե պթէ». սպէէհԽրէ^ւ ճ՚ոծ՚«ու.2ւ կէւղաոասէ 

. ս֊–«րէ«^ («հ– 2Տ7) - է՜՛յ՛, (–7^* 


420 ^Օ.ՓՈ1%0.<16ԼԳՐՈհ1>֊քՒ% 

"Ձ-պհԻ կ՚–––ր–ք* ՀՀ՚-է֊^-^դք , ^բ յս-ք^ք 
պօաէւքսւգրւէէց ււէ–սւէւեիս պթօմահգւսփ^\՚^ա^–՚էԱւց 
Թե «ք՚4՚7– ^ յ»*–^^ շթե-յաւ. շաո.աշ|Տ23> 

ՏՀԿ^ հ՚^^Փ^՛^ ՚Ն^ԲՐ"ՎԼ^ թ-գ-՚֊ւ^ 
շ1^ձ–աց քնա և. ւմե«ւ–ս1եե–աց Հ\է^ռ^ա,.ի , –..է՝ 

՝| •"•1է1քէ •"3՛֊ –ց՝ –րպհ– ե. 1 1 %լթխ.եգ եկ շԲ՚ե՛–^ 
^օւււօւռ ՝/ւ ^ՈաղԽսւռքւ1ք ճւ կււչեէսաւ ղաեոաՀե ՚հո^ 

ոու^Բ^է՚ւսե , էլ. մօջ |^/ո«–ււ>ւ»«^է/՝ւ(ւսծ՚ւՔ ■ |^՛֊ 

•ե.»կս, Աս.ս1,%՝ թ^ \^ե%կևր1,յ՝ թսպ.«^«^ 

)^Քու.րա^սսց քակե—ց պես, Լ Յեա^ աա-Խր^կ 
յի%չէէ.յօււ.Ոէ.րս Հ\ղ^–քէ101՚եգբ1է մակձ գո՝1,սւ^ 

*■» • ^ ^՚^^՚—ք՝ ՚»՝*՚տ՚"^եր ւՐ՚գ ^՚" 1^^– 

սսւօգր է ^աՅՁէօսէէ. ք"՚Գ քեռւ֊ււքե փքչք1՚՚ւչէւ1է^^ 

ղաաքաղպթա՚ո \\ր ե. ղ^ի մԽ^ւս֊սԻւե Հ^ք^ 
սււԽգԸւււ. շ^նե-աց ^ա \^քեէ.կէւս , Ա. կւէչթէ1^ 
ււնօւ Հ՚յգեօիւս է որ թօւրգմա^ի || սւ^&–օ.<Հէա«^ 

*–տ ւէ^յ՛–"^ –^^ է։" ՚ *\^ Հ՚յԽ՚՚^՚՚՚՚գր "*– 

յ~Դ 1 147 . Տ»– *■ > ՚^Գք ՚-Բհ շ^ք-Օ^ք՛^ «•-- Ք*. ՚ձո^ս.%^% ^ա՝ \\^«,«ւ. \)՝.սկԱզա%ի,,ս , քր է՝ 
|\ք<քո.ոյ, \\ակ^գ,ճփա . ճ. թիլ.% |\.»/.ւո^ ՛ի 

■^՚*՚(՚/՚^"7՛ թ—գ—՚-՚ւբ "րգի ՀՀք՚^՚ք^ ^՚ւ 

1.«գե^այ ^..ս. 1;*. զ^ի Հ\բգաբ»ւ. և. –բգւ-Ոյ 
՜ձորս, Խղէւ. ըեգ Հ^ո,ւ»յ^քՀՀ/օ.ոմևցևցւ.օվք) 
է կռւսպւսշօէռէ–թե–օւէէ ՚նէէռւս, էտ տհրե՚ռ^ե ՚եւէօւ 
է-րէք ^սէրիէ-ր աաՐէ \քւ. նա^աօէակ^ ռր ՝է^ը. 
յ՝ա–ե1։ 1ղձ%՝՛ Հքո%ի, կ.րի. \\պիպ՝^\ ճ^ղլՈս , 
՚Հ՚այիահյ^ , Լ ,,,յլք ^ս,պո..^ ,ձգ %,.սա . |;^ 
աո. \.\օա,ւաււեգէէ1էնոււրւ– րւէէպէԽսէօււ. ՝հ «<& 
էըաււ^աքռ ե, ^րիււսֆւՅւե ւայօ , ե. |(ո(./րա«Ո0 
օւմպարիշաե ^աբս,^ ^%էաղա՚եգե^օ,.յ/օ,%է^լ 
փէօւ ն. ռչ^ || աղէ-ս ^հբե-տիկււօ * ե. Յեօ^ ի"**^ 
դոէսու, քՏե–աւ1բ յիԽչԽէ– ՝ե\\ ՚էպպհօ՚ւք՛"՛ > էր ^ե^ 
ղեոօց ^էս վաօկ ռա–ղղւափէաւօէ–թեաւ0ւ , ն. ե^ 

ղԷ՛– 1^'Գ ^*՜*–«"^ ^ձ՚"^Կ–՚տ յ\՝^՚^՚՚ր Բ"՚գ^– 

ւ,ա,ր^% միհ^լ, յևւաեեւե ^՚ա^բ^ա^ չորս Հա^ . 
րիէ.րս.յ; \յ,.յա^ու.րս ;^ս.7ճկս.^ ս.%կս.ւ. պալ. 
րիսպ %որա՝ շթևա/ե ՝ի ()^^է.քոէւՀ^ <31 . 

Փ Ա.> * Ա~Ո*– . գ-^^ա. Լ-յՕքք֊թ ա.^^ագ է. 

>ք • 886– 422 ^օ.ու%օ.1էւ։ւգո1Ււ>–ւ>հէ 

\*թ..Փ |>դ.^–յ Ռնծ* (14») ե. Հա^ 
յՔ՛ էՅԶ. քՏ86) է^հ «ւ*"/"^ |ւ1–^–« * 9^ 

%օէ.պօւսէ յ^րկիր1՛ \.\ԻՓԿԿ՚–"3 • ^ չրգաէ. 
սւո, օւկր ^յՅւմեւււս\\ ե սէրօէպօ^օ^ ^սսրա-օւ^ 
^եէէեէ,օէկ, և. եէո Նյևւ պ^^ր ^^ ե. 1էրկւէտս^, 
ււս.% աքր յաչակհրտ.»^ Ի՚-Ր՚՚յ ՚ ^ ՚"^ ^™ 
յԼ է/Ոէ^էՈսՍքն ՚1* ււր կս՚քր ը՚գ ճեւէ-սււկէ. էէարաէ 
՝է գ1՚2՜ՐՐ ՝ փւ՚ղէէ֊ե աեււրե ւ^չսաւսկ սորաէէ 

և. Նս.1.ե.ս–ե թկ «ղըրմ։,ւ.թիյճ. (>«ո<.ծ»; և, 
Հսա ՝է վէրա, ^րխս՚ո^իյ , և. ոէ^րախա^աՆ 

ձսւկե-ոաւ. ե. էառ ղբ.ազք1ւ.ւՐ աէււի– > ե. անկէթււ^ 

1,–^ «աէ-լ թէ՝ կկ.^ա,^% ձքա.^ր,լ էր, 
թաքր 1ւա ՛ի Հէաւ1էէւէււսկին էաքեյիկ ^^Նէսպէմե 

էք՚ՏՂյ Կ-՚^՚գ^յ՛–֊^ ՚ձ՚^չքկ^՚-՚բ ՚՚կւքք՚՚՚լքէք՛– ք^-֊^՚-՚-թ–՛./– 

(1) ռ^^^ « քէրէ յ֊ր^քւ. կք^^է^™,՝ –^ Դ 4.-4. 

(2) Այ" Բ–7՛.՞– Ռ ■ ւ՚Հհ՛՛^ Կքլք-ԿԽ • */■ էգհ Ա*՛––՝^ 
–,–*^>յ™.^^» ^^^/ տ*"–*՛ 1157" 0-7™ ր. ՚Ւգ-ք՚է֊՛*– 
–*Ր~^*–* /՚/՛^ ■ Գ<՚^»՚7՛ *ք*յ" *• 263—205 • - Վ,–7՚. 

վ.–Հք–^. Ո՝1«««Ա.Ւ ա»»՛՛ Տ0«՚Ւ&Ր*1՛ 423 

^Օէօգէ որ գերհէսւէԸե ղօւ^ււէւբ\՚ն ե. գւսոձէէալ, 
ե. ^՚ասէսւ-ձ^ով^դօրացէաւձ աքե է՜Գսւր ւ^աւսսէ ճւ 
յկէՅԱքէւբհսւո ե-րքքք ՚^օւղչար աՈէձթւս լ ա. գողապքա 

աւա. «I )քւ«(.ւսորս • ս. ապւս եդռւ– $ւէսօ1էւօր$ 
երկիրէ։ առ սակաւ. էւսւկսււ. ՛ի ձէուս %ւղոէէ ■ 

ք/ձ \\՝1*ր *(լաշ»ու(ւճքՀ. է ե. էքքքւՆ ^գ սււէ.ւսշ^%ռ^ 
ր,ս խավււք է ե. ա>»րա% •Ըքս, յ^կեղէ^թ . ե– 
%.« ^0,0. ղս.յիո^ %«բա Լ Կ"՚Տ՚։/Տ ՛Ի ^՚" Ղ9ՐՔ՛ 
ե. իէք^. հկն 7՛ ^՝Աք–շ«.ր%. կւ. 7՛ ՚ե–^ •«մի սձ. 
կաւ. ՛ի ձես.ս քք1՚»,.րրայ, ւխգ վաքչ. /*. ր1.գ «^ 
թչ^. զի «...1/ե թհ՝ ձքսէլ. յ.պ,ս Լ Հձձ^^ա^ 
^րոէ–ե^աւէ֊ ՚ի՚եժսէնէ , ե. ձ(ւԱ էդս՚րկ ւ^աքԱւգ 
հաօ. ե. ա՚նկսււ. ե. կորւայս ^/էը^ , ճ. գսէօ^ 
դեա երկա. լյ՚սւյ^ էւ. ւռարան փւ։ա ՝ի ^ա^ւք , 
ձ– Նախկւ^է, .ջ.ա Հք.կի յի՝ ս,%ճս,՚ե^թ . եյԽ, 

էքգեսւլ^ փօէ Գ բ.ւօնտի /էաօ. պամ1^օչի աչ^ 
/»«,/,4^ Գ՚եյւձնհ՝ ղ\\ղա^ Ք>լզաշար–ե, ^ 

^օւ-բՀՀ^մե-յաէւսռէ-ր)՛, ք(|է»ւճճ.»ա«քէ Հ)<«7^ 
^աււ ( ւձւ՚օ՚յԲ"՛^ ե. ղաքք^, ե– Տւաց Աիօ^ ^էԸ; 
■ էԼ/ւյկքախ օէ-ր կօՀքր կի՚ե% ՚նռրա գստհրՀ^ , ե. 

ՓԳԺէ"Ր^1*ք Գ՛ա՛ 424 ^օ«ւ\՚հւսո.Գքո»ւ>ւ+1հ 

ղձ^օ./.՚էՓ ձ. ւիԱր ՛ի %յև. կաթիլք ս,րե^ . և. 

յկբօւ-ասւղէաՐ քթկ ՝ի գոխ ւօքեաԻւ * սա. ՝է 
%չաՆա^(^ ՚1Լ"րի՚֊՚ե% քրիա«ձ4^ի^ »ք ^^ց 
հր յհ^՚"֊՚*^Ղեմ՝ ՛ի յա,,.Նտ..ջ. ^«.. |,՝«֊^«է 
յ^ռ%աքթ յէղլ»%ակ% եկ՚ե ձիւ.% կար^ր , ե֊ 

Ւնք*– յ^քԿԽ Իրր^՛– ԿԿ՚"~ *^"^ » 

|. թ«գ1. է>"/«–՚՚յ ո-էԿԴ– (1464). ե. ՝ի Հ«լ 

^օյ թոէ-ի՚ե ՀՂ.Ա(591). ^է«՚/դ՚«1«է^՚«՚»«է 
է^պւթէ , \^րւս..ււաղ^–մի *^սւ^^՚իե , կամէէ^աւ^ 
Հա%ել պյկք^ ի՚֊բ ՝ի Հ"գ՛"/^ պթսւգաւ-է^^ 
րա֊թիւ-՚աւ • Ա. 6-^'ն էէ։1էէէեքէ ՛ի պօրասփա ^*գ 
յ^ Լ ժ–աի% ՛ի ^ո^ գ^սթի Հ ա./չ,ս»քա՚ե, 
ե. կռէԱ.էիւԵ ^Գ "ւ՚՚—ւ^ • I*. ա1աք^ե իփօաե^սւա^ 
աձտի ՛ի գօէ-րս Ը^Գ ^"՚գք՚֊-րի՚ք՛ է ^ ի՚ք^՛"^ 
՛ի օիքէւոե ե. աբգւէէ–սս– ւ&րհ ե. Օէ1է ^՚չւաէ-էոէէ^ 
ււ^յ՚՚ի ^քէայՍես մպ^ . ե. խւբն էաք-^աԼ^ղպօր^ 
սւԸ, գ%աց ՛ի վերա, \\օկս,,ւը%ի ^ղ^^յւ.»ց , 
ե֊ փւ^ւց աէևւմե թւչ^ ՝ի պօւրսպ^Ն . և. Խկի՚ե գ 
ւգւքւաօոյէ1–աէււն յայե տւսւե ^\սպցգ ք^սէճիկյԹ 
Հա^սք^ ) ե.սւէ,1էթւ ^գ յիյԽա՚նւէ., ՚՚՚\^յ^ւ՛ .^"\, 
պսզա է գլ^Փ Ճ^՚^Կ՚^Յ՛ ^ ""^^ ^րացա^ I,՝՛֊ ճ"/՛" ՚^–"րհ–ր Հ\է^՚^գ գք՚^^տք^ Գ ^ք^ 

^քաա՚ե ^էսպաբ՚Հցե և. աւպաձօձ ՛ի %Հցանէ ա^ 
^էէԱքհէա՚ե . Լ աոբէո^էքաւ. յոթ թագւսէ,–քձ 

ւ ^(^ ի^ր , ե. դ^ղլ գիչէքձ ջ«.%«,թ ,Տ"ւ– 

^Ի^քե շթ^Լ ղփէ^ պա,,ապի Լ \\էր ^ձ^ը. 
%աղգե^\^ մեհ իչխ-՚է՛ թագա.ա.«1,ի–ե , ք.ս% ՛ի 
վէրա, եգես^լոչ^Խա թ«^ շԲ՚^լ ^–Հք" • |,*»– 
*ի ըւէ.ւ§ա%ա^ էաւ.–էէ.օւոռւձթւսգէա–ռր%Հյրաւէ.^ 

է^րկէք Հ*^.–» ՝Ր/./՚«™՚™^.« ե. վ^րձշքս.–,. 
քրքօւա^էէօւ/^ որպկս ^ււվյ Լ գ1ւմԽ^^ 

1քո։աէորե՜ցք^ ՝ր եմւ^ յե-շաաէոոաւե ^սէղար աեձի^ 
%1Լ11 լ ե. էաւււք^ գք^քփ բսւ^ոա.աՐ, Լ. ւսքլ^ է^. 

,է./■,Տ•"■2ք^"յ.^^^"''՚"^յ^"■յ^ ՚^ վկպւ (>. 

էռրքաու. է ալ ասրէէէրրե գրէւ^Խ օօրագ * ա. էէէՔէէէէՏԵ 
ք««. Գհաա.ա,».թէա0, ||.Ա0հ–9 քԺ՛^^ Ա*–/–*^ ■ 424 4.ՏյՈՅ.՚հԱ%.ԳՈ11>»1+% 

*\՝1՚Ւգ՚՚ր1՛ Հ՚^՞Տ ^1™^"^^՛"^՛^ » ^ ^^*– "*– 
թաօ. ՜ԽէպէԱ ւէւէէ–էօքՕաէ՚ե է 

՝Ի Ա՛՛չ/՛" ««&՚7 ^«*"՚ճ յ՚է "•«–«•*–«"՚«–* 

ԻՒ"– յ^րԿԻր ԻՐՐ^՚~ երկ^ւ. յԼէա՚նէ 

ի թ«գ1. 1>«/.^–յ «.էԿԴ– (1464). ե. Գ Հա*. 

յ՚Տ /3»«–^* Հ.՚ւ,Ա(591). ՝քպարգ–»՝ե»>լթագ.ս^ 
ա-արհե \՜>ոէււ.էէսււ^յե 'I1սք^1^3^Ո^ • քւսււու^սս. 

ոա^թքււՏւ^ • ե. էդհ՚ե ա1ւ^1ւք ՝է պօրէսփա ^՚գ 
յ՝օ^ և. ^ս.իՆ ՛ի ղո–^ գս,..թի Հ սա.^.ս.^ա՚ե, 
Լ կռա-էի՚ե ըեգ "(– յ^ւ • ե. յաքքւ՚ն խօսԼ-ւքաւ. 
օւՆտր ՝ի գօ4–րւէ ^գ ^ւսգսւէ.ւա^՚1է , ե. խռճօէա 
ի Արւ՚էոե ե. 1քբգւււ.ււ14^ է/օրՆ ե. Խա ^–յչաւ-ւոաաչ^ 
ւ^յ՝՝ի ^սէյևԱււէ մօ^ • ե. ^^^ աււէւաչլ^^էյՀ. 

ե. ^՚ՀՏԱք ւքասՆ ի՚նշ^ ՛ի պարօպէՆ . և. եկթւ Գ 

Հ.սգաձ , ե.4օ»էի՚ե ^գ միճ^՚ե» . ՚՚ւլ/– քս^ 

Հ\՝ա^^ա . պի՚եգ (այ^ք^ Դ սւԹ ե. մձ*ւ^ |;ւ. չորս ^•«րխ-ր ^՝1>^«^Գ »^*3(^* ՝է ՚էէէ՛^ 
յև՚ՆհքԽաԿ . Լ սգայեցւաւ. յ^ թսէգս՚ա.–^ 

^ է7^ Ւ՚-Ր ՝ * ^^ գՒԺբ^ ջա%^^թ *յ«է 

^ի1ւքե շթ1էլ ^քիւա^ պս^բապթ, և )^ր ^*ը. 

՚ւէր^ եգեալ^չ^եա թ«քլ շթ^լ 4">յ" • |,՝*– 
*ի^ւ.օաԻսս^ աւէ.աա^օէոու%թւսգա4.ւ^կրտւ^ 
աա.^մի առ ղի–,^ ՛ի ձձռ% Լ մձա գնս.^է–աշ 
ձգԱ»էյ ւ^ա 7՛ մ^չ^սւ^օ^ի՚ե և. աա.ա^ . ՚՛ (՚^. 
Հա է որ քրէսւռօե1ո^ կք ու. Հօւլ-աա ւււ^^, 
ք^գրէ^էք ^շա&ւ ՝\\ր1աօէուէի , » և. վարեյաՆ 

ւսւմե^օոէէ կւէղմա՚1ւա ե. Ասէիե *է ոսւպաբն \ էլ. 
կոէոորե-ռքւԿ ՝ր &ւ/»ւ յԾշաաէաւսե ^օէղսւր աեձէ^ 
•՚ըէէ է ՚՛– սա-րն գե-րի րւապէւա^յ՜է և. ւոքաքե մր^ 
սէեալ ՛ի %աւ. փասխեէ^ յՀքգէպւռոս • \ոկ 

գ^յ՛ ^ա^ճկայ , իչխա՚եսւ^ու.յթ, ՛ի վ&րօ^ ՀՂ.^ 
սէիռօու, • ե. էսր%աէրթէ գւըլ-խ շօքսա * ե. Խաաւ^ 

գեւ^՝ սրդւ.»/ թագ–ւ֊«րաղք.%Ն ւիբիւձ^աք » 

4՚Օք Գ հաա.ա^աէ.թէաձ. էքհւՏԽաք, քյի.^փն 0.1-^1^^ . 426 4՚աՐ&\Ա||Ս.գու»3–ւ՝)֊է 

Տ^՛ խ՚՚^-՚ւ՚Չք "՚/՚.ք«0/* խ՝»՚–րբ՚"Տ՛ *" ՇՂ~ 
էլ արւսրհ՜սւլյիսւբօՈււո.քժիւ1ւ խոր^ԽգսՈւ գը, 

՜նս.լ ղ, կղիկիսէ . Այ.>րյս.յ գ՚նս.^ի՚ե յերձս^ 

հպհրօօ սսւ^յ^ւօւււե , ե. գէսլւձս^ է1եհ՛ սւժօ^ 
քժոմւ \^՛– \ճ՝–ոոոօն մձ-հ՛ օէռւսւ-Օք պօրօւգօօէա 
էէսւո, զՅեաոԽ-տւ դ ււս սւկօն *ի ձե$է.էւ1էէ ւ^ճ.^ 
՚եա^ ՝ի յԽրկիրն \ՓՓկետ՚–«3՝ I;՛– ւ^՚֊ե-լ 

^^եգրոեիկոս ղորագքու.1սն ւ/է^ աաւդԼոխիւ. ՝ի 
ՀվււէԿե՛"՝ ՚՛– ե^լւ^գգե^էք՚եռրէս ՝^\օ։րւձ ^է^Աէէ 
ե. պէսահ րօւււէքԼւասւքէ ը^գ ւ1էյ՚քԱէեօ սա. ըե1^եր 

^•՚՚րսոեի, ե.յ,սղթե^ա% Հ^՚չ/՝1։ք ե. ա%կա^ ՛ի 
սռպսԻ։^ Երքքօ Հւաւ^աՀ* օւեձքՈքք ահօւ֊էաւնիռ , ձ. 
ԸՆսւգէքէէէէյ^է փէսքսեահ Աօւէ^ու֊ռ ե. ւք^ւէ՚ցբե ■ 

|^ք– Հ–ա«. զբաեաՓ՛ ե.^էէ^ւր։ւց՚եռպա յ1ք^ե^*ւՀ, 


^>.)ւ>՝^1>յ |> թ«,.թ, 0</.<.«9 Ո-՚^էէ (1465) ե. Հպք՚\, 

Հ^փ4ւէգ1ք^ե և. \\էւ,է.գբսէգի՚ե%՝ ււք> աւ-իւտևալք։^ 

.«..լ.թ. ս.յիբ..շ,թ. ..ր՚ես«կ Գ^^^րիթ^պլս^ 
տաէԳ.օւ–թ1ւ–Դ * և. բարկաւսքե-ալ խա^փէ^՜ե 

^ս. . Ա գս.բձա^ Դ վե,.այ ^^ակ,.թ«^ , ձ. 
ձ^« ^.ա յ.է.4.ս,ր ււջրաց է>–ր»յ . ե. առիՆ ըղ, 
Կւա ձ. քօւկեէք^ե ՛ի Գւմօձ։^ , ձ. յեսւոք տու-թէ 

էր ,^ր բարի Լ սիրոդ^ ^րրիսաօ՚նքրի^ , ե. վագ^ 
ւէօպսւկհ է(ւնեէսէա զքօ՚՚ւչէ՚ք^ Ա– քօ կհւքհ-պիւՈւ , 
^ ^քՁՐ ՛է ^՚՚՚՚՚՚ղՐ՚ւ՚Գ՚՚՚-Բի^ խսւլիփսւ/Բե • 

Լ\այսմ՝մայև.՚եա1էի ՚Հ^ագթՈ.՝ ս,էրՆ Հ»,^ 
պ«չ, չոգա^ ՝ի վեբաք ՚Հ^ամ՚ասկոսի Լ ս.՚«. ւլզ. 
%ւս երգմօէմր. «. կէէբօիւ էիֆ՚ւօքրօեե-1^ իշիէսՁււֆ 
՚էւէէրօւ է ՚*– ^"•կքքէԱք ղասիէ^սսւշէ՚ե պսւրիււէփւ Ա. 
^եւոսկ քռւբսւ$1բռ սււկաւգաւՏ1էրէ–թ X \քէ. ՝բ է^է 
սւմէւ մեռսէէ. ՚Հ^աւ/ո։.րաօք^՝տէրեՀք՚էրրւօ1ւա4է/,ոբ 
երյ^,րԲ"^խ1՚ա^ ա%>ոի , սէքր բարի ևսիր,,ղ^ 
քրիսաւքեէիյ և. ^հուլ բապու֊ւՐ եկ1ոքէյքեայ՝ 
ււսւսհ. ւսքւէօւ. պսէսէճւսռհ* Հ^իէ-աեգ ւսռսաւ. սա 

•"հ^-ւ */■ –քգէ՛՛^ Հք՚փ–^ է է - - ^-յ™™՚♦*ք. ՚ծմ֊հ-ր "^ 
^^ի 11.. 428 յ>ԱՈՅ/^ստ.Գ4՝01>1>44<^ 

Ա–՛–/՛ ՀՀբտԻ "՚ • ^ ԺրԻ՛^ •էքԼ *–/"" • (–*՞ 

կրեէքփւ I ւ՚ր գեաց կաըսւ. ղձեռէււն^ %որսւ էւ. 

\ք՚–յ"՚ր^3 ^՚" * ե.՚նււտօւՆ. ե.փւաււէ.աւ։^է։րէսւ^ 
^\սս.օ^ս.էք և. օւ^^աւ. . ե. Խւ^>– յէ^է մխխ, 
թար«ւ.թխ,% քր1ա««.%կիՅ ^գ իշխա՚ե^^թք^ 

՚հ՚քկթ ե, յ\\սս«,աք% և ՝ի ^սգա , ե֊ յսցլ 

օրգէ-օց իէ-րսօ յեւտ մւս^՚ւէ-սձ է^Ր՛^ ք^^^ 
խեսէմ՝ ուՀեեւ ՛է վէրսո ռրքւէէա^կիօ • (^ւ– Խա 

^)՝^րաթն ւ ^\՝.ս.փս^կթՆ գ ՝\^$յս,գ1^ե 

^սպաք ևս, ՛ի քՀ,սմաւ^գի%%կՀ1;ւՔսէյէ՚–աթ>) 
՝է մէէ-ա ։ւրդ1ւե , և. դ^օւրա ՛ի Հ^օաամօւդթ^ 

բԽէսււռ պսր ույեկհ՚ե առ սւմււեւաե քրիւէսււոէ^ 
՚՚պւք > սւռպքե-աց սւււ. ||աաօւ–սւ սոէ^ըւէւսւ^ ե, 
աղօէչձաէք ^ա մեՆաւ. պաւիսւրւօգ^ պէ *^^^ 

*շ.–*"4* ՛Իժ՛ս։՛– Ա.™»*՛»՝ -*(■• %ա յ-սղաէքէ^լպ^ո/ձ^ւսչ^ պօրսհ \\ապօւգէ։կիէսք 

.^»^թԽս.մի. ւ է.յ։.^ս. յկկիրէ, հ»,–,. (.^ 

^էալ/ւ. գէ^ղթեօւլկիՆ ՝ի քի-րի՚ես՚ւք Լ յաօմհպ, 
տձ-ղիւ^է է \յւ. աքլքտաւձ գետյ իշաւ. ՝է վէը-չք 

որպէս զղօրք՚ե \\եՆեքս,րիյ^ , ե. ոչ^՚ի ձԽո1հ 
^*՞ճ "/"^է" դՀ,ռդով.եռ.՚նկս , ա,լ ս,կաը կԽ՚ն^ 
գէսեձօբ ւՏքղքւի ե– Յճա1ւճւէյ , ս^%պիսի՝ որ սւօկ^թ» 
յլաղու.,^ , թէ ա/ե սաօտիկ քւաարկս^թ իէ.% ^ 
քաէէ ղ^<օր*՚է.ահս խռտւսպւ,ո1^ ^հւ՚բաէ.օնի , և. 
^ղէէւ. պօւտու-^ւսս՚ե ՝ի մևաբգ Լ յս1եասու^ւ\^լ. 
քկէէսԻէ փախշիս Լ իջթ, ղօրբ՚ե Հ,՚օք՚յ աւ/րօ^ 
Ձ*^՚"լՔ՚՛ 7՛ Հ*/»/՛*" . ե. կո,ո«րկի% .^աղրլ.^ 

^է^Բեայ՚ե , ե, ւթթւ ղէ1էռէ,՚նօ իա-րձս^եռ ո.ոՀա^ 
%աւուէև փօ,ււս,է.որձւով^^\,ս,աւ.ստհ֊, կլ. ^լ^ 
փսղ^սղակի պս.րո% (Օ՛»/*»» /ճէգ միք«յ,. քԼ^ 

օ/ք ^ակԽալ^ւ^ ա%գ . ճ. գարձաւ. թաղու.^ 
ւչձբեօբ և. ս.ւ.օ,րալ, և. ս,՚ն,,լ.ա՚եի փառ^ յօ,^ 

«I» Թ/* *.- 0*^*|. ™է^ ա^ա^թէ^% Դգայաի Ա, 

(2) \սա..ա.^\կ էր ապ^ գ ™հյ&,*« *^ք^/^ Ս*ւ«–. 430 յ>էԱո\՚նւ\ագքու>ւ>՝Ւհ% 

յ^ յ/,Ն ^յ^թ,,/. 4, ՚^ասէ^լ՚ք էլօԱ. <|.յ,1/«,) 

^ր^թ ՀարէալԳ ^&ա,ւ1,^ յԼռաա. <3> . 

\՚թ––(ե |՚.""ք–"յ Ո-1.12. (ւ466)՛ ե. Հ.«լ 
յ,.յ1 է՛լ.» (593). թ.^գ,~^որէ։–յ պ։գթ ||–լ 

ե՜ւա.էսրօ , ղմքէէէկ իեդգեէ եգ ե ԾսւԵէռկ , ս. 

սաքս ցւաւԱ օսսէ^ե ր՚֊ր • ե– կր անուՏն ււորաա* 

Աւհշյանաք ք ս. Խ՚ե Աէւռա •՚՚զգ •քք՛ գ ե. փւէսե "Դ^ 
էէորիկ ձեոյ$ եա 1ւմՀէւ \յք"՚–բ– ս՚սրսե ԳօրԾ^ 
ր^»րգթ^ւ.ր, Լ աւ.էրկ ոէրկիէ^ \«ւէճս.ս^ 
1աե,սք . |,՝ւ– ւս,.Խ.^լղս,յս Հ^րըգթե Հ\ք,,.ր^ 
կէոաթէ) սէ^րե Հ^օւը^ւօք և. ՛Հ՛՛ա մւււսկռսի , հ1լԱ 
ե. էէոռ. գաէսոզմօաե ՝5՚ ե. ռ\ ՚եք^էօփ ւ | ՝ւ– առււք^ 
քեա^ |՝Հէ"–/* ՚"»Ա»ե ""^ ՚Հ^րագիՆ՚ե ե. ««. 
\\ւտր ասւան փւաբա—ասչսւ՚ե) տ^րն \\ւարթբձր^ 
գսք, պէ առ^&՚ե դամե՚1,ւ,շքն ևրկիբ \\էւէւճ ասւա^ 
՚եաքէոը կւսք ՝է ,ւաՀ,մևԻւս ՚նօցա ՝ի\\՝իշագեաւէ 

^յ՚^^Խ" \;վ՚ր^»՛ գե-սւօք. ււր ե. ըհգ խօր^ 

(1> Վ^ակ^,յ,^. 208՛ 

* Գ■^^ք-^ հԿ (1-– 268)՛ - 0^*".>^. 97՝– .,^,00^1^ ^^ ՛Ի յ՚"՚^^ք–լ^րկիւ^ ե-բայ-ս^լյկըօ.^ 

՛ի յ ւսյաեսէկօւո աեէօի \^ւս^մԽ ւաէսէկէէւնաւձ Ար 
"՚էՐ^Յ^ ՚""" ՚ ՚*– "քկ՚՚՚Ր՚՚ա^ է/ւ։ա–էռ գսէւսեէք 
Դ ՝ե,ս \^*«^րքա^ թագալ «ր^, \ ,՝*- լթէր '^"^^թ^^' 
խափվւոք յաղգէ՚ն \\յէաք , .տպէ» ա/ե որ ՚եյլւՀ, 
ակր ■/• 1^-է""–"^"՛**** \)ա^յԱ»ի խԱԼՒՓԱՏ* որ կաքթ. յկգք.պա.ա , ($թ) 
յազգկ% Հ^՚՚չք յի՚եչե ւ. ՝ի մայ^օ՚եակօ՚Հ^րա^ 
գինիՆ ք օր 1ա. ապա րսւրձսէլ ՛ի Խւ/ահէ % 1> 
կ..րգկ ա%աի խավՓ՚ԺՅ՛՛ ՚""^/՛* «՚ ՚*^՛ 

^.բգէւ՛՛ ՚ ^ ^Բ՛ ՛՛՛՛՛է"" կկ"՛– "բգԻք . ՚՚ր՚՚տ 

ա%ու.ա^,ր% Հ^Դէ^ւ՛ /•֊ 1^՛*–/՛ ՚ "ՐՔ ա^.կաՆ 
պռօ^կ»ւ.թ1ոէ։մի. (^գ կ1՚՛՛ ^օր ԷԼրէ՚օ1։ւք • ե. 
իմասԽալ^օ^ կւսժեռւռւ.. օաէսՆանե լփւօաւյ՚Նէ 432 4՚Աա%ԱաԳՈ1հ1>>1+\ 

1^ %ղթսէ խ1սւցօւԽ ձ. փսէխե-էձմ՝ աւսԽալ ՚ք 
ցկ էէէւէ^եէէւսկի էւ սւրհօէթ է սւկ% ե. ւՏէւրգԱէ^ 

րի–* կլ–\^յի՚Փ "՚-՚՚՞՚-Յ՚^^Ր ^՚"2^Գ"1^ 

Նէէ-թէէյեք Ա. տքիամ՝, որքվ^^իօձււ^ ւ1և^գիկա 
\^ո.&է1Լ%ււցօւ զգրօ-օ^և գ%ս^թե յարե–է.յոէ.էասէ 
Խ" 7՛ –՚"^՛^՛՛՛" \՝Փ^էհ^ ՚ ^ ՚աձցի^ ա՚նգր 
^ա% ւըւսւ է «. գտրն սւշիւաչւ՛^ Սի բարքէօւրաւ^ 
«•"Տ է^^ւէղ«է.՚սւք կւ«ւէ1Տ1;իք ապաեց «)>օ.ա2լ, 
Գ"՚3՝ "«Բ ^/^*՛ •"«■"•*5 ռ^սյևէն ե-գպ^ռա^ 
թհաե Ա. օւվ^աց , ե. ւսղթաւէտ • ե. յսւրկսւ% 
*է %ւ։է>օէ ե. ^ւ՚ե-ցք^ տռւ-՚նււ յաէփսւգէ^ե աԼւ^ 
^Վ ՚^^«.«.ս.«/քյ<ք«.ս . I;»– արարես./ ղա(,ո,.ես^ 
ա^ ՚/՛ Նահ՚ւէւ-կ ե. սաաեաք1գե գւօեձս ե. փ՚Կ. 

րե-աՆււ ձօէռսւ/1 բէս^ւ֊մս > սասէռաւՈւ ե. ՚ք։ %ւ^ 
ց,ս՚ն1^յո^4լ,^թէյե ծ™«.»^/^. 1;.^ 4^^»^/7^ 
յարկու-ցանէթ յի^րԼւս՜ես դբ՚եակիչչ. ս>եգ, 

՝ի նօյաաւ՚նէ կւօ%է^ս ձ. օսւս^էսն որգ^ւս , ե. ոլ^ դըա ե. քաղպքս Լ մեՆազա՚ն . ե. « 


ՄՒ1–€Լ^Վ.Ւ »1«ք. ^ԱՏՐԻւս^֊հ 433 

էէ^ւ քարէէպէւյԼւացա պ^է~է»թա–& ե. պւ/ւ^սւշսւք^ է՝–" 
րէ-օ^օ գ ե. կէէէէ-սս՚եառւ^օՓէ^^ ադւսհգււմ 1ւ. 

^ղաէ-ս Լ. ղգիրս քէ,րևա^յ , \յւ. մհՆա^ս^ե և. 
աւրաբք^ պպ՚ս *՚– ^օրպասՈւ , ե. առքօւ ^օւղաթս 

րաաղռա-յ՛ սւշիարՀա^ , հ. ս^կ^ն ՝ի ՚ե1ւղըէ–թէւ^ 
ղյԼռոյԼ^ե^խ յօքէք . |;*. ասև՚Ն թէ> ս^սոլ. 
պսււաւճսւռ. սււ. սւռիե | յսւէւսՁքռե ^է^սե–րւսեսէ1է 
պսէէռէւՀե ՝է ԷՀ՚քրօաեախսւ^ , ^ Օոյէւսլ ՛ի ^(է^2^ 

՚եաասւ պէ ռկեադ1ւ% փրԼ1քէէպ1Ու փւռււսւ ՝է ^աճ^ 
կօ^եէ\^իպկսԼ^^,էԻ.ակպ^առպքե^^աղՕէ^ 
չա%ա, ղի թէ .ո^չ^՚ե^յ^ $կ յս.^»ւՔ/,^% 

%օ^խ ե. կւէսւոքէԽպէե ^աււսւ ս. Հաւ/աձ–Աէճսէ9^« 
արէէրբե գաէօաաեաւըՏէ , էւ. աէէ.րե ղեւսքսռրու, ^ 

էէալկթւ բ.օէղռւյք ւււչխար^յ ե. րերգիյւ^ս^ 
էՈաւռհ^Տև իլրևս^^ սօւ-ըոսձ Լ խօււիփէ^ է և. 
կան մ^եչէէ^ Յ^՚՚՞Ր յ-այևւեօէկ^ ■ 

\֊թ«Գ՚ե |՝–"/"–՚՚յ Ո."««. (1466)՛ ^ Հ."՛– 
յ՛^ Հ՚Ա՚հ <593> «*«^–«– խաՓփաքէ՛ կգէպ֊ 

ասւփ է և. իչէււյճւ ( փո^ա^^թօքե ) \յգիպ«էէաքւ 434 ^&Մ«.\Ա.է|Ս.<»՝Ոհ13<ԻՒ% 

օր էր "ԲԴԲ յՈոէ-ե-էսլրւսւլիփաքիե • օ. | ^աւ^2ք 
յք^սււՐ գիտա^ թէ քալխա1Տն ,,լ^կաԴ գ^էլ 
^ա (սաոքէփօւք լ Հ-սքո. ռչսյհ՚Նւպե գսւե^օ սէէս1^ 
իէսէքիփսւքու.թ1րէ^ է ե. Խկօւե եբԽօ ^սւպս/ր հօՀ, 
էւաքււ սէօգսէէ– –^ոՀք բ է Ա– եաւր1հ՚օէէ ղեոԱէ^ ^ր^ 
էուք և ելԳգէշէրի է «1ւ ՚1,գ,«ւէ^՚նյւ ընգ 
իւ-ր առսւըորգ ՚ճօ^սւպսւրԳք^ ւք^ եեհաւսէ ւսէլ. 
\,.րս,գի՚նՆ Դ՚\՝ւքիշ1ւ* I,՝՛– վչաւղի^ե իմա^էալ 
իշխան՛ն \յգիպւռոաի, սխգեէքաւ. պ^էետ ՚եռբսա 
պօրօ0 , և գօ.բձս^ե ղօբ^ Հ–^"^ .սդ«–»ոէալ 
ձառսյքքն՝ &. ^աբ/ւձ դկգիպէոայ1ւս՚ե ^ասբու,,օլ, 
Նըս յհհամ^հս , էԼ Տւա^եալ^ե փախծաձ ո 
\քէ~ եկեաւ%է1քյա ՝ի *Գսղեռաբն1է է չշգաէ. ռՏւ 
Դ \ւ»ւքԽա՚ե^ յկբոէ,սս.ղէմ՝, և֊ ազգ աբար 
Վֆռէ^գ—՚^ւ է Ադքնպէս 1ւ. յ"ւփէսււօէե , ե. *ք»^ 
ղովե-օօա ճ. ռ^ե ըէ։դդէԱ1ւօւքսւ> (/*- էոեսքէէււ 
Հյբ.աս.սթ ՚կ-չես.^ ,ւք,բգ1,մէ, Հպքյ ձ– - ք . 
«|՚4՚" –րգիթ ի՛ք* 4"*/՛^ ^ւսւօ.%յ^ձե \յգիպ^ 

\յէ–կ։՚պսեոաւեսւէքէԱէբսկյոբժսէԱւէւԽսբնպեէսւև 
\օաչի առաքի ղօբ>–յ% ^է.լօ.՚նգօ,^ , յաբտսՀ, 
«»<,« ^բան , և. դ վա,բ էշի՚^լ 7՛ Դ՚՚Տ՛՛ «ք֊ 
պէճ կաբէոոԽսդ^ փափ<ւքբաեօբ գէաւցե-սւլ 
^գա^ս.լ \^,աչին եբկբպագե^թ . |,^ *|3ք. %աէշխւ^ի՝ե \^գէպառսէ ւձգր.աղլււ.մ՝ռսկւ.Ոք, 
ն^սսէ գեԽ՜սւա^էս էքՎւրս$ս. կւսրէէոսգ օտւռաէռէէէե. 
ղդջր-% Հ,սյ«յ թոդի^ •"Գ^քԱ՚ս գ՚ևսւլյձ էլ ^^ 

յհցք^ "֊ ՚^^է է՛ է "է ^"""–^ %ոռսւ բ"^ *ր Տ՚՚՚շլ, 

գերձիցե ղոր օՀեէթւ . սէմարգքտ ձղէալ^աաււէ. 
աւո֊ ^րււսօէւ^եԾ Խք^^ւ գր՚ւեսէաք է ե. էէ.^ե՜սւես 

^–«րււսի վէսօե ր^րգիէէ որ կւօքր ՛ի ^յւ^ա ^ 
՝|յ|(՚*՜/"*Ս՚* (^Խ՛ ե.,պպւձե խ՚ՕքԱԱէ ԱէռԽսալ 

(I» պ■.■»^•^^•^ \^ր–^–3՚.՚տ –ՁԸՒՂգ –է-՚-ռ-՚ե ղ^-՚ր–. 

գա/, այ-ւ՚րիկ , 13>" "^ –րգի իա^փ,^ի , ^յլ էք "բգի Կւլ. 

յէրձյ^ակաղ.–լ.ի^։.ւ,^,^ 7–*^^ «ւ«.լ/^^/ւ^^–,, 

յ.փ^գէայ լ»–, Ա^ –;/–«. ^>%,է յ^է-յ, ^~էը.,.թք^Ն 

ի«1՛ էա յ\քգի^ա,–.է • թ-ղէ.^ պխս.յ.փ^է. գյւ^ա .իկս՛. 
էէ.աեք այ Ա «ք»1աւ. յ^է,ա%.ա.^ . Լ ղ^րգք՛^ Նաքա յաՆձԱյ/թ՛ 436 *ԹՄ0.՚նՍ.1|&«»Վ՝ՈՒ1».հ|.\ 

Հ» «»ւ. ^|ք.^^^ ^ փսմԽ քրիա..«%էից դ կը^ 
էւԱա-րլծՂւ , ^օէաւաւէ^օւգ^ե կաքԽսէքբէէրգԱ %ւՀ^ 

9^/*ւ»յծԱ1> , ւ. օձկաԼյէրկռցւււՅ–ց կաէււմօի^յւզ^ 
1ԸՎՔ • ^ 7^"1(^™* յյ յէմԽսաևց . (՝«Տքյք յ*"5ք 

/"՚Հ. ք*՛՛՛^^ * ^ ^ւ^ս՛ երգոէ-ե^է^ %ռցսէ յսք^ 
յէէ1եա,՚ե կ-արքա յձ.Հու. չափ քս^ա^ալա 

^1,Ե (595)՛ ել\ձո,եփս։Աէ է^^՚Հ/րե պար«ե 
\^Ն»րոօի յերկիբ% \\՝արս.յ^ , ձ. *^ գիշերի է, 

կսւՕ^ ռսէկաեէտի յէ"1 1 «՚ ^Գ /՚՛*– 0"՛"՛*՛/^ ՚"՛՛– 
ղքսւղա^ և. կոէռոր1էւօց դխ՚օկէբէ , էլ ^պար^ 
տէ1ւօե–էսլթրիւււոււ1ւ1ուո^ւյա/ւոեսւպէօ ^սչք^է 
ւ^գ կա%.սք« )^>«^ր^բս,ց1, ."ճ. թս.րկայս.ւ. ^ր 
ե. ոչևօ, քթձրգն *ի ձևա.» ՚ն>քցա , ա^լ աքրէէյթ, 
գթսէղսւ^ա ալ. սւաւ^ա ղ^աքե-ոե աւռ աեգ ե. առ^Խ 
յերկիրն > \^աք^ .».Գրախ Հ^արաշստ ք1^ք». 
՚նէացք պէր^յ^ որ եւէկքՆ ղ՚/օր^ գս,դչ1,սւպէա 
՚ր օէսղստՆ է հ. կեսգս^ա-օ^ օծբթԽօւց ^էա 

■* ■ •^4ք^^տ Թ^– ■ հբեււէ– աաայճսւււ-էէւց • է1ր ւքսւււե (Յւագւաւպւաւ 
^^՚ե«.^ քթու.,օբյոբգ«րկ •ԸՏքՈ^Ղգք"՛^ 7՛ 
կպօէւ-ւէօէ ^աքՕց « էւ մ^ւ.օե՝ վսէօն ^^լ%ա^ 

յետ հւււքսւՆ, էւ. թոէ-Խսւպ գեոէւա ե. կէորԽսւց 
գթ... այե՚եե^»է.%ց . ե. եթո,լ ^օսս, Լ էս^ 
րեգ թ^եէմե պէօասէեգս՝ եպիօկոպււսո ե. ահ, 
թաքղա^ս քլօւղոէ֊ւճ ե. է1ե1քսւէուււ1ւս է ախաէ. թ-՚՚ՐՀ, 
քէքԱ ղկաօրԱալ գթււծւ ■ րս^ \\օւևփւէ^է կւպաւ– 

րձրգն է ե. ՚եօէ աէւասէ^ • ՚* ւ^՚Հ՜ երէքնւս,յէ ւ1է–զ^ որ 
թ»^ու.օ շք^ք. կ^^'^^գ^'^^ > ւ/(էէթ աաւֆ ^^(–^ 
^«(.•^(.ո ե. երգռւ-աւ. ՚թ |ւա>չ^ ե.յ^ա.է։էո^ Փ 0*– ■»- .*■♦/^ (յ»յ»– 98) ––է՛ *^ |»*–ր՛ 

յա^^ձ^, –^էհգ՚է ՚՚ւ-Կ »1֊– 375). 1ւ)ւ>՝^1>յ 43» ^ԹՍ^–նՍ.տ<1^1>ք*–հ1>% 

պայխար^ս ղւ^ս > ո | ^ճ^ ւպաօէմԽ^էւււ. պարաւձ 
\^էոե–փս^ձ–էւչք , և. Ճ-Հէ^ք*^ պարոն (|ււոէ–^ա1Հ– 
պէկէղե-^օւ^էաձէէ^ւ , Լ. նոքէօ– ւաւռձ–% . *՛ քժ>^ ՚^Գ֊ 
պկ՚ս սպաւոյէս^ւ է աէփէէռճ էււ գու. մսւաե ե՜րգ^ 

՚^քԲ՚՚^գհք եձ՝գօւո%էէւօս^ ^գգէւՐքր1ասէւօւէրդ, 

րէսօօՖւսք \^՝Խսռէ.գ՚ն^ ե. աչ^^ւ^՚հւ* "ւ՚գէ՛՝ Ւ՚ՀքՏ 
ւ^աէկհե մհ ՓհՔՐրԿ փէրէաււորգ րւ֊ր « պսէէՈ» յ^ 
բ^ Խղի. էսթռռապօ,^ %,քօ,՝ աւքիր»^ մի \քւ^ 
օէկոՍղ^օ&սԼնէ որ աէւ. զ^րէ> ^էօ–^ւսնս$ք քւ՚-ր ՚ք՛ "֊/՚յ « և. »պզ »ռ. թիւ-էձ կրրկու-պին , թերէրէ.» ՓյԻ "ՐԳՒ ՚Ւ 

&Աքօ օւեառ^ձւ ^օ/Եպէ-ւ/ սէթ>ռրՕւօ • եւ փււււն սո^ 

ե. օէզգձն ւռռլձւ Հ^յՅսւթօւկհւա , օւչԲւպֆս որ 
ձե-ռաւդ. \քրոկա.ււ^ ՝մսւթւ է \^ /է/սւրակձ-ւււ^ 

իթ.ւ–թ 1>՚՚/"–՚յ Ո.%1||». (1469) ^ ՚Հ■^Տ^« Օ՚Ւ^ԱՏէԱՒ էաս՚ք Պ11Տք1*Ր*Ւ 439 

էէաըձ տհր^ \\1քէ–ասսէՈք է ե. եէիյե^^^ \\1՚– 

^սդձ֊ալէր Հա/ր ՚Նորօ,.Լ ^բար սկ ք^դ *««է, 
բաւԱ ^•որոօ ե. ^գ \^տէքփս^է , ե. կաԱ՛ /«ս^ 

^աբ^ապ, թագաւ^Ն \յր^.^ա^մի ե^ 
կ^ յՀ՚Նաստ է է– էէուըվէալ պօթ– ւ^աւքթւ ահ, 

ե. գսւքէձա%է \քէ–յէւ^ւէէՐյս4ւէւսեակֆ չէճրե-^էւՁւ 

քՏէ^ւս առ. պաքւսե ^^էւրւա՝ թ^ էէ^-սչք^ քո 

ալ կապաւ. ղԽաա.աքր1ւ ե. ^գւսէէ-աս աւսաւ սէ^ 
աէիէ է ե. աաւպւս յի^աւրգու,թԽ էաէմթ. բօէւք^ւա 

\^է՚կ |<^^ –պ՚ք՛^՛ սգ–^ "Ո՚՚՚Ճր ե՚՜Ր փՏ՛*^ 
««(-« սւյիրւէէքն ճփւէօւբքոք է ե. ծ՝Հս>% ^էա ՝հ 

^օա սւսւ1ա \*ււաջմսւեսէ1ւց *■%* « 

^"^ • հԿ ՚հ յ^եո^լ 1քք •■5»* տ^՚տ»՛* * 1^*՛– ոոլ–* 440 «ւս1».ա«յ.»ւ)|«ւ–ւ>\ 

\.թ.վ% (>7՚––յ «•■՝* 11470) է Հ՚րցքծ 

<;դ,է (Տ97). Տ-ԴԿ^ <\՝.է–քՅԽ> ՚ր է"էԲ– 
ձ. է/,թ յթ^ւ. գ\\պ«տ,ի.. ւ է^ն ը՜եգգֆյ՜ 

՛հոցս, դօէէ^ ^[է,^.•ա/Iէգայ , ևյև^կաբեայ ^^ 
սրօօւէրսէղ^ւն ■ 

\^ թագա..^% ^Տ"^՛"^ Ա՜–^^ »/^–է 

ւ^ք^ա^Հց ՝ի 4էբ"Տք պ-ր՚^ե \քէ՝քր»1էի . Լ ^Հ, 
ր-ա խոքէէ ձ-էէէ ՛ի %ւ/ա^ ^ՐՊբ հ՚–Ր"4,Բ / ք"է– 

գ.սչա,«^ղյ^Օ^ . ե. ^աց .դքեչիւ. յ\՝%ս,«^, 
և. ւոէ-աւ. գ^յ– թք;՝ ոՏ& ՛ի քօրաէքձ–«ա>^ կօ^ 
մի թէէ1ՀՕէէ––բել *հ աէււոյէ ՚նորսէ ւ |^ւ– փու-թէւէա 

՜ճօՔւասպօւր՛^ ^ էլ. է-սէ %ւ&ւ ՅՏսււԼօւպէււր^ • ա/քէազ, 
կւ^ ՛ի գեւա.^ պ^–պօւ.ճ կէճապեցԲէ ՛ի ք^ 
Ր–^՝ յ»»"^ ե. ՛ի ^■*>ծյ».( ՚2) . և. գ%է^ ՛ի 
քՀ~իրէայ, \^^ա/,^յա^ 1169՛ է ^^^ Տ-4-.1 ք–^–«. 

–ճ 122. 

(I) ւԼ–^–»^...*ք«. –.*է(>,. 163) . *^է Ս՝–*~– 
/՚/ք(՛ *(*յ (՛Ւ՛ 276) • Մհ1<0«է4.Փ> աո՛* 4|0ւՏ(Գ€ԼՐ«հ 44* 

գ/ա ի^ր դ^ կա՚յեր առ%ել^ \՝*.<տքց յ՚՚բ^–^ 

՚/(**™^^^՛ "^՚ՀԲ*^"» ՚շ՚ճ, ւտք™ "–՚Կ^ւ 

ք–^ ■ 1՛"$ ՚1/՚Ր"՚գԲ՛^ ^ւ&յէ»// ք^^քաււ>3ճ»«>.ւ« 

էԼգ (598) . |>–/– - ձ"^ վ,^է–^– ր-Տ-յ.) 

ա^եալ էէ% ՛ի 1^^^՝ .»«. ^^)^ . |7*– ՛ի ՚ե^ 

գՆա^աքՈէ^բհս^Կ ՛ի Հ.<–շ–»ք . ե. Խդխ^ յ^ձ 
էէէ.րաիէւռթիւ.՚ն ՛ի Հայաէդ , ^յ»րք ^՚ձղէր *"՛ 

Խգ^ ՝ի կապաէօէ աւ. ւէ^ո^^ է1էւէ.ւսա– ա 

գ^՚-՚լյ^ր^հւ^ ՀՒր^ * **֊/՛ ր^՚^ե^—լհի՛^* 

Հ^ւօլք , և. կքՕէպ.եւ^ ^օսա և գե-բէյթ» ւ 442 «օյքԱ.՚ա.ււււգքՌԱ>44է% 

ա՚Խապաա յև^^րե Հ^պաէաի * և առիՆ սա, 

ՀԱ(«. ք ||(ՍՀէօո*.^% ճւ յքա1ճսէ0.ե–Ա^ ւ^սա . և. էսւօ. 
գլյւի օւաէէԱէօՎ^ % \՚քէ– գսւրյ^Խսւլ ՚քօ^ւքե-օօւա^ 

ե. կոաււբե–^<ւ^ ՛ի Նմ^ձե ^ապօւցբ ^ագսւբսւ^ 
Լ բէ».ք^ բի։^բա.ց^ 

էԳյ* (599) ■ ^պԷ՛՜ պ™–ք՚ւ*^Ղ^ ^գ |՝1էք *՛ ™»է– 

Աէաւ.քա^ է պօր կւԽ1^;բ կ^ սէՔւնոէ^ք^ սօւ.քաաՅւէէ 
հ. ս.«է.^.^ Նա ՛ի էխէ^իյե աեաօֆ ||՚^&ք<«^ 

՝ի վե-բէսք ՚եէւբօէ էէօէ^քսսւնէե– է 1^*– ^է^ւ^Գգհ^ 
՚Նքբւս 1,^*–^ սէէէբւՁւ քէ. ղօ բ ա ^ էո է. ^գդկմ՛ 
էւօպօաւնթւ՛, ե. յէէէւքթէձւէ^ %էքա 1ւ փւսիէօդքց 
^՚ա է ե. կւաէՈ. ււքօէ^*։ււկեէ*պ^ %է1բէազ պգօէքէՕ^^ 
էէսկե^ե ճ. պամւ^խւչ^ պսւսւբսաւԶսւվ՚քիւֆ նւկ. ՝Ի%մե.՚եէ սհբ էա. ս.րարք^ (աա«յաղա^Բք^,ե. 

^առք կադմէէսւլէ– %ւսւ,ււ Գ Նա^լ% քՏ^՚"լ 
Աէւ.եւտէւկոօ , &.Հյաօիէնաք գասէէւրէ գքրիօօւ»^ 
%1էէԱւօ ե. պ^ւէ՚ճքէես , հ. մսէւէե օւքսր պօաէՅձաւէւի 

բս՚րկ-Տ՛"^ ՚/^#/՚^*՚7– ^ է–"– ղ\\^Գ՚՛ 
Ա. ^ՕւքԱ^ե^ւէէց ^ա ( ե. Խկհ–ւէ1Լ%ւգւէ ■աւ սւՀ–^ 

գագարկր ՛ի չ^րք^-^Յ Ւ^է՚Հ9 ՝Ի ^–հ– ^ ՛ի 
էքէէւմէւաե ւէե^քաւմեՆ Փէէսսօ գ—րՆԽւռէք. >*• յ՚Դ՛^ 
յ^^մ՚պ^՚ե ե^^ իյև.^«.%, առիՆ ՛ի ^յ^ա՚նկ և. 
ւ^սդ^աօ . ■ ե. %ա գ%այէէաա,լ ւաււ ՚ \քՈ/էօւգքէԱէ 
ձ.։ռւ.րռ>ի արար ^ա յօքյ֊ , ւջի խասաաւքա». 
առ %ա գսւրձու^^-էձէէլ պտյԽ՚հա^ ^աքէղէ^ 

րւ*քօ^ . ձ. ձ-օք ՛ի ձ1էռւք ^ոքք զ՚^ր– ի*–ր ւ ՛է– գ^ 
նայ %ա ե. ե^Ոէ-ա յ^քկիրե Լ\^^,,Տեգայ, ձ. 
օկււօք*– աո^է՚լ—էէ-ևրոււՏէ էլ ^սէորւէւ1Տւ ^ք^ւՀ, 
սոսկից* \^ւ. ^աքը^ա^դ^ա^ Հ|>ո.–>^<^ 
էւ. ւ^էաէսւ1րհ *\–րիոք։օււի գիյկթւ ՝ի վէրաթ 
Ն^^ 1ւ,ձ^րքէակալարարթդգյը^իչարևաց%^ 
Լ կ.էաա^^Ն գյփրա քէ^^րքա^ , և պ^\օթՀ ^ ձ-ր^^րգ էքք^է-աէգէ էւաէաա.% \՝նաի^բս^* 

ի Ք^թ 1>>9^<–«ք «.\է.՝|– (1473) ^ Հ"»՛» 
Քխ^ (60«> ՚*–––^ Տ––է -• է^ ^մէ^պքե 

\^՚աբւաէ^սկ ե. ՚ՆօօւէաւՀ. արգէ ՚նւէբէս ւաէԱէէէԱէԱօԽա/ 
Գ •"^^ 4<^^ • ^ «&.«*1«. (.^է^**^ Օէէէքասհ ե. ե(բէ 
Դ 4հէ–^ (ւ՚^Ք–^^ ^ պաւքա.բեայ ^ա Լ ոլ 

գ^ օաԱւ^բ քէակ^լյՐ.^գւ,ւ.1ւեւու.Բիւ,՚ե փս^ 
՚^՚գֆկ գարձօււ. ՛ի բս4բկոէ.թե%է ^է./«/ք– ^^ 

11*/»*՜*^ . «ր կք –քգի ե՚^9բ իսբտ ՝■ \^–*1՝ 
ժէէ»Քէձւա(Փ Հ^ւ. ™ *. |«^^ աւպսՏԱ եթ-է՛ \^^1^/է 

էց խաք^ք41լ է ւ^1ք\»լ.լ ^^էէա ՛ի թագւ–~*կ, 

ձ. Օէ ռս ւ ք ձււ^ ^քէ/ բխ էէքւ ափ օր գպւաւպևօ^ է*–ք 
աա Ա՚<«3է/ւ^ ^եգքևլ ՛ի ՆՏ^՚Լէ ^«^թի*.% 
Լ կա^ սիրւշք , վ՛ ^ասցֆ առ. նա ՛ի 1լա^ 
քս&գ^օւ-պօքիս ^^՝* * 1^1– ուքէփէ եւ^ւ. ||՚<՚, Հսւղար ՀՃ-ծ^Հ^ առ \\՝ա%ի^ ՚^ է)«>ւ<ո«%7^ 
%ւռպօ§հււ է ե. աակէւէւաԱէ ^ոԽ ւոէՆ աօ»>քՈճ.ւ«Հ^ւ 
Հքէ.՛ Խղեւյ ո^գ սէւ–ւէէ.րո էէսթւէէււ.1ւ , ն. ւ^եչ^էի 
պէէէսւոէ^ե-աօ ւխսւ , ^ յւսքԽքաե– օւէ.ւռրււ յա^ 
ւոէհ օր եբկա– ա^գսւտ օ$ռոէք։է^ 1ւ^ա Հա^ 
կէէբօքթ »ս1^^% և. էէւրեաՔէղֆ՚ե ամ։^Օք , ձ. 

գաա.%աքր, |,՝«– ՛ի յեա^ ^ կԽ^է^ Հայ 
Գ յիո։.յ՝ււեղւսնէ և. ք1»ւճ^ո^ պօւօար—սաւաա.^ 
թիւ-՚Ն ձ-ա էաա-լսւս&ք^ • |^ւ– յէրյ-ամ՝ կօէւ^բ 

%^այոս,% Գ յ^Լ աաճաբ^ , և. եա %ճէ ըդ, 
դշր^ է՚-ր է՛֊ չօգսւէ^ ե. ւքարձեաց էւաքլքԼւա^ւ,մ՝ 
գօրս ՝ի^՝»ւ.րքաց, (,՝«- ^–.բ^ցաԽ ամէրաք^ 
էքՈ^ււցն \\՝քւքսէգ1ոււապ ^1"էՏ Է՚՜Ր՚""3 ""՚– 

սէերաղմ։ Լյոբյամ՝ևկբ.«ա. ^ժձ^-ձ,. , ևր^ 
կձաե եբկ^թ, կք.ղք.^Փ Դթ^պ^՚^Բ^^ ^ 
յեաեյ , ճւ արարթւ խաղադռէ-թիւ^ ե. յբ–է.1ք^ 
յա% յէւ-րպքլա՚Խչիէ-ր Օքեղի– • 

)> 4«,յ;մսատ, յաի,յէկ պս.բ^ ^Ւ՚*՚փ^^ 

կււ^յսւ,, Գ պաաիւ, սիրո/ յ\^գրո՚Գկ՚՚ս^ իշ^ 
թալ ՛ի «էսյծ իւ-ր , ապա1եսս֊ ՜Նձ՚եգ^^^ձսսքւ. 

*–^. 

» ,,.–.=,,Օօօ^1^ 446 »ւսոյ.%Աա5աո>ք»4>4^ 

%ա Լ »պսձ ՚^ն»յ«.1է »րպե– Կէէւե՚ե՝ ս,է.ե–քի 
^ա։^ պւքա։ձ Հաքս^ օՕւձ^է « . |;^ (^ք^/՚օ^^՚ս 
^Ո^^ Բէ չէ –ք–«^՛^––– ապա^յաե &,^^. 
Լ. օ,^չի^ պթագ.աէ֊որե |;յ.»ւ–«ս»շՀ^«^՛ Գ՚՚Ղ. 
և. աւէ.%էքլխաղօպս՚–թիւ^, ե խռսսսս՚նաքր Նը, 

ե. սւղս՚չթա^ պօլսէքո^ .\ք^՝ւ^սօ և– պըւ՚գ^ե ()«*^. 
ՓաԼես^ , և գագսքւ^էց^ն. ՛ի կօտպ՚է^էօք «Հ^^ 

*\՚Է«ՈՐ կառ վ\–^ լ կ«^պ.ևս.Յ ՚ձ^Ր֊ 

(է) Ս^»™ 1յէւ.։ 98). *- վ,..^""^ Օ*/՛– 209) 4– . 
(2) վ^^ք^^ - * (յէք . 160 թէ գէ-բգՒ –"–՚՚-ԼՀՂ։ 

էփա, էթ-փ է,^ոյ ոյ-ք* ւււ63>՛ ֊~Գքքգ–ր էբհ՝ Գ– ս^ տէր% Հ%*ոիռյ;աք ■ ՛ի պՏՐ*"Ց ՚|,"/"*՚">"*/* 

Տեէռեւակէփ գարս^ գորՆԱալ էսքօւ . էս^ր 

ՆւՕքձ-ալ ՛ի ^էաձււ.«,կաւՆ , գէէ-րաէ. ^ր ւիախա.^ 
^եօւլ. բ.^յք ա^կա^ ս/^տ ՚եռրա էւ. ^տե^ղի 
էուռ , ե. յևա պապում՝ մէււրաէ եա ղխ^ ՛ի 
ձէռա ^)՝ռւ.ք՚ք/օ^՚ն– , է քա^ա^ ,^ա ա^ի՚ե ՛ի 
Հս,ըրպ , Լ 1,.^լ. մ1,Ն ար,«յ։».թէ^1. ^^ 
րխտձեկից և. ու^բօւխօւթիլ.Ն ^••,,^րյ,,սյ Հհ , 
վասհ որօ/ %ոյհ մ,օւճ^ արշաէ.Ա^թւ *ի | ա^ 
աէկ% (| ս.^ոգիկ1։) և ա^ի՚ն ւ.^3% Հա^ր^^ 
քւխաաոեԽայււ ե. ՚էւ՚բ^ց1^ ՛ի գէրօէ-քՅիլ՚հ է | ՝&. 
ըէւ.ե֊ս,լղչսքՕ թագաա.ռք^ \;ր«^սս.ղ^յի , ե1խ 
և. արար ս^ր ք^,գ Հօ./»/ , ե. գարձալ. գ%օ.լ 
յ\^ո^օաղ^^յ։ Խ^օ,սձալյ\\^աք փ^ի,տն^ 
%էցս,ւ. և եԽ պթ>ԱգԽ,–օրա1.թի,1ւԻ, էւդջ^տր իլ^ 
ր^\^քարԽա,Հ\\մ–ա^րես^)՝^՝> ՛ի թ«^թ (՚«.^^ 

«–"յ Ռ՚է*.1֊ (1474) ^ Հ՚շ/՛»^՛ ՈԱ (601) • I,՝»– 

<1) ԳԺգ-ք հԿ <*»-• 2Տ1) -- * . ւ՚թ* յ–.«.^«–(4^ 

^»ա.–^րիչ^ Հ^յ^պ/. ^^Նգձրձ էյ.է.,,էյՆ Հ/»^^^ , 

•^ ՚/»*/™–^*«՛ ••Ո~փ–ե–ք.~ր1^կ •իժձփ յր ֆ ^ 448 *1յ»ս՚է».10.ԳՈ«*1+^ 

աքէս՚ց ա^գ . ճ. –ք–«ց^* ^–՚ ««*■«-/•*• >է«ք»~^ 

•օրսք ս» հրաա-Տւ . և– ս.քւէ–»^ ««–•■/ւ ճ. գե/փ՝ 

^.ա.քփ\ և փ«փ"շքՅ դե––"՛ ե. ^•«ք«ւ–ւ& կոաա, 
^աց գ՚ՆքԱք–ձ(։ և. գարձա*. * 

«.ամիԽալկ ՛է \\1քաս.րիա Հ.»ք^^ ե. չ^գաւ. ՝ի 
ամիւաչ^ »ր ^"^ «*7^ ■ 

^«ւ*. Գ Հարմեքէփ «՚ ձ. $»Հ^«յ7 ՛ի –Հր 1^՝– 

^օ, , ձ. ^^«3 բ"^Կ«^^"՚՚Փ^ ՚քյ^րկք՚ր *•- 

;.–, ձ. ա^ ,||^/"՚ծ»՛** (Չ՛®–^–^ *) *. գէ^^ 
ւք^ա^յէ^կբՀ՚^՚ոբա ^աքխ-բ Հապար –։1>ձթա 

և. ե–րկւ«– ևպէսկւ՚պւաա , ^^ր \՚^ււոոիռս ե. 

^^Ր՚\՝Ւ^^՚՚Ւ"՛ ե.^Խա^ղէւ,հօձկէ%գա^ի 
իկ 7^V գկ«՚–Բեա% \^^^«^՝՚փա 

%ո0ս. էւե՚էր Օ՚-՚՚բշ; • ^ ""«"՚ ^$^ «^"՚/"* 

(I) ՀԼ՛"–^ թ~գ~^^էաքյ~յ^ 1162– 1173< -*■»- բապպԼայՂ), և. պօէապ^ե^թւ ՚եո^ա երէւքթ ^ւաւ^ 

բԿ ^""«՚ Հ*ճ ՛Ի "՚^Վ՛ 1^չ.ւ^գ՚"1՚^՚"Կ՚\։*– 

՝^^ւ^գւօ^ և., ^յօ^սւ՚ե թք;– ՝\^րւէէդ1ւ^ Հ– » 
^ար^ւէէ,րկս^ ե. եք^ե ՝էւ բքււսր յի է և. ^աե 
յեքՓվաբա^ ե. եդԲԱ ձւււձ/ր ն. ւօղգթկ^ 

թէ^ ^«յ^» . *»%ք <»(֊ կկիէ֊՚լ ^եառ% ՛ի վձ, 
յ՚քք ւէտգէո է ե. փօէիէքաե յԽրե^սաա էււտսւ թօ^ 

%ա^ դօրսէ-Բէ-էէէԴ^ ՎՀրիքւսւՕէւի, ձ. ՚\^$րսւգիՆՆ 
ւ^իհ^աէ, ււէօկաէ~01.ք» 

|«^ Գ սՓ ""Գ Գ^"՚3 ւնՐ՛–/* ««/,՛"^ •*«■ 

էհ &՚–^ւք" ՚ •V^•^ է-ճ՛ էյ– Տ–ք–11.– • •*■ * ՚"– 

29 450 *ւսու՚«աՅւ*ու»*ւ*\ 

պօէթօքսպե-սււ վսէՈէաւ%1ւպ։ււ1է ՛ի Հ^րօւգքՏւեք էւ. 

կւէ*եէււ.քՅիւ.% %1քքւէւ է ճ. գաււձէա՚Ն ^ևդգէմ՚^է^ 
գէ^էսօւփ՚ե Հյբւս-ասէ^ւԳ և. ւ^էւաէեէ–^ս^ ^ի կւ^ 

պհ– Ք^էք^ ® այիէէօ ^եգ . ե. ըէ-սօ– ևթհ 

«I) Օ^ է»–. ^* V ք՚ձ* էՏ-^-յ Խա.սԳ՛ 
^ 4*Դ *#»–* ՝ձ՚Խ՛ ք֊*Ւ ՛Ի -*- >–ք՛ 


^>.)ւ>՝^1>յ 1Ո՝1*«է.է Ո»™՝ <(«Ո«Ր*Ի 461 

■ք-3 պոլ–ք1–՚՚լէ։ էՀհք* • ՚ ՚՚ք՚ւ. Օէ 

»-. ՀևքէՕ. յ.,xփ֊.^|յ|.^ւէ ո~՚յ ՛Ատ– 
\*/յո>.թ |1>»՚/^՚9 «^«Լ (ւ466) ^ Հ,–»՛»* 

8՛»՛ (608) ՚ քՏ(~՚յ"*– •քա.^^% \\^1ճասպօ.% է. 

կ(,ւ,աքԽաթ ՚իՀաէ«է՝գ՚եևլդ^էՈ.յքշի«։1.այ^ 
ք^՚արաււ աա-սւքձայ սպաաւ-Նսււիա ՝\^րսա^^ , Լ. 

թՓ ^լյ^րկիր՛՛ I^՚"^՚"ճ«՚• ձ.^«շ«^յ«.է գ 

՛է ^/"Տ՛ ^ր– ք՚*–կ^*–ԲԷ*^ ^՝"–^^3 * ^ ^–՚ 
Տ*>||* ^ւաա պջրոէ-ԲԽւէաէկլ ^Խօէւէ% % ե. քօէ/աւ. 
՛ի %ւէյաէ^^ ա/ր գւէսաա-ււր Ա. ՚եշա^ոօէ-է^ • ե. 

*\*՚^էգէ ՛՛էհ՝ Գ՛ա՛ 452 «աքօ;էս.էւօ.գքու>»ք4՚\ 

իւաւ^ւյըա-թէՀեւ Հքւ. ր՚էս^աւ. րերւծ/ե 1^^0.01%^ 

՜եո^սւ ըեգ Հօւրխ.ր ^աղաբ գօ,^(էկա՚եի < |;«, ե^ 
ծ"քԼ. \*՝քՓ՚ք՛^ Գ՛^՛^ ՝է \^–ւ»է^՚գ^՚՚ւ–պօւիս 

I,*»– ^Ր^Ր ՚^եաի ՐքՈյն պ^էսաբի—ւ՚ք Հ%.ափ»քլո.^ , 
^.յ^քֆ օւկռէ^ ( և. ել ՝ի քօւդօւքէ^ Ա, գհսւդ 

\*Բյ"–ի% \\«պււ–»ց Ռ՚^^է. (1477) ^ Հ–Ձ"1Ձ՚՛ 

կսէյձյբսէ– \տսէեԽէ ՚Ր"" էսՕ– քժ՚սգ ա«. ռ^հ * էԼ 1սաէ 
թւէտ/է, Փ՛՛" • ՚՛– Գ՛^ ղ^Ծ՚ս ւէէէրՕէ ՝/ւ \\ռւէաոս5ա^ 

^■թովՆ \\–^ւ^^ «.–լՀԸ, (1478) ե. Հար՚ք– 
ՈԵ (605)՚^™ք–""–1ք՚* 1,7^*–«՚«՚շք 1^ գ^-՚Տ Գ"^~ ո–ւ«տւ^Լ1– աւոք– ^ւ«ք«ստւՒ 463 

աէգԽմյկգ/ւպաւա. Լ-էլ^/ճէգգ^յ^ռրա ^է. 

Գ՛՛՛ա, էլ. փսւԱէհո՚ււ– յ"ք^*՛՛՛^ սոբսւ ն |/^ Ր^՚՚է. 
գօէ-է^Ա \քրււէ.սա^ւդ ^–էօււ. ՚^յ^ար ,՛ ձ.՛ էւյէւ. 

^"/^– "՞՚ւ^ \^"^^^'""^'Գ ա^՚ե,Օք1, կգէ՚գ, 

\^ւ՚ււքԽւ/՚ււււ& ՝ յԽւսաէ, օ՚պւրայե ոոօբթ^ 
թեքգոք ՚| ւսրաաքաէւ , էւ սա.՛ պէշխաէւոէ-թիէյ^ 
՛էր՜գի ՚եսրաաւ ՚\րրաւքթյե՝\՝> ■ ՚ * ■ ՚ 

Ո* ՚«0«*– \Դգր"^է>Կ"– յ՚^թ "1»<"*՞ձ& պ»,բ,Խ 
\^^փա1.կէ , որ կր Հոր1ք^օրւ>րգի \\՚ա&էլ 
թէսգ§1էԱռր1^ , փաիսււէւ.՝ ՝է է|^Հ^(^^ ե. ^եէս^ 

(|լ|*Հ–|ք7(7՚«՛) ՛է «ր էր էէալքքթ՛ ^ս^գԻէ-ձե-ալ 
թէպւ՜գքէէ-էքրրէէ \^րւՈ–եսէոէ–^ր է ռ. Մւէե՚է. Հոգա^ 
քլքԻէձու. ասէն Եորսւ * \ք~ ւօՆկաւ– օ^օրդէէն ՚օա 
պսէէ^կ11ւ.թ4էւաէւ1թ. ըիգ եղբՕր գօսւէրր Է՚-Ր^ 
ե.ւղսւօսււ. I ե. 1ւոքտՆե–ուսէ– չսգե էլ վԽւր՚էԱւէւ 
ալ ՜^՚ացթև ՛ի ^ֆաւօւսՈւ , ե, աՆգ հ՚^օէւ. օոդօ՛ 
շար ձէույՆգէ . Լ գ.սրշի^ս.% աղգէ ^՚ա,.րք,Հ^ 
Գ ՔՐէ—՚՚՚^էէՅ յ-ր՚է՝"^ ր^՛^ դր՛^^ ղօչր, . 
եւ աւեաէ գնա՛ք ՝է )^երօւ^ է 1ւ. (*Լ ^կւայւ^ 

տ , ՝ ■■ , տ - ՝,.■.■ 

^.ր^ք^-Լ.^ .«ք».& քքքգէքիա , աք ~./(4ք Ա՚՚թ^ *■ */•* 

քե*^՚–^––յ^ 1183. 404 յ.0913.՚\Ա1|Օ.ԳՈ1Ի»1>1>% 

ւ^ ր – ՛^ |յ*<9>«4 . ^յքԱալ ձրձլյ,վ. փ,աա.^ և. 

կէ%ւա.^ զգեյ—ա– զգէ՚ս^ ^ր^սս,որա.թէէէւձ 

յիչաա.ս.կ%»րա օ^Տխ^թեաւ^ Լվ^, *^ *|1ք. 
բխ>է«ա,*յևկ1էղձյխ ո,.զ^ս.փս.ա.այ . կւ, ձս> 
^յի–ձս%.թէ^՚1^ որգւ.^ իա–ր«ք յոքքք ,ողօււքւց, 

յԼ,%1քակալ».ղա;^1.,ս.^թդ1.յև.՚ևէ Դա. 
քւ.ր , Լ %սբս աայձն ՆՈ.^ ղկհա ձբկբթ ձ. 
ձաա. յձ^րկի^ , ե. «լ Ակս^ց յկգոէ֊ա, . ա^ Մ1*>>06(քԼ|> ՕՈԱ՝* ^0»ք«Ր«լ> 455 

\>թա.^ |՚.–1^–^ «■■է» (1486) 4– Հ«^^ 

գքպ– Ո–աք–(ք իչ/Տ։՝ »ոք *» ^ք^^^^• ՛Ոք 
-.*» /»է՚ ^–.^ ^<– յ(>«.,ւ*» .<..// ^ (>. 
«ոս-ւած– I ձ. չ^օ^ ր.ււէ^ւ.մ՚է– է ե. էէէէաաճաա ^ 

«ս*է. է^ւասէճէւէւււաւլ. սաէֆ/ւԽ պյէյէաէԽէ։ % Սքքրյւուլ. 
ւիշքա\~քա^ ք.,կ. ^յլ ^ կ^^՚ք. ք..^^^է^\ ^ 

ա^քԱ ապ..ձ^^^Փ՚յէ4»,լ.^^Փ.Փ–*–կ՚>՚ո^յ–թ–, 
>(•• 100—102. վ,–>–^՚>(>. 210. 456 

֊->• *«–»– ք* է; | . –– ւ.«ւք *^ »»––ք –է 

յք™" «ք~՚*ր՛–^* ^*՚^ւ^ր^– ր՚^–^**^քՀր 

*-»*-» «ւէ.–"^^– ^>– –»*–ք^ Ք^ՀՐք֊ 

^(^.^. լ.ր–յ–,ք.Հ *^լ֊. է -» ֊ի վ֊ռէլ^.քք^թի.%. 
Հ,~. քՀ. գլ.6. ո՚■քգքժ^ք■■'/~-^՚^^*-»*^• # ՛է"**/– 

/74^^ >7ք^ու^ ^յ».^,. «.«.^֊ ՏԱՏ» .ձ։ 

յւ^ռէս^գէւՐ ե. իէՏ–––»»–^ I Հա «՚/*՛^ 11^՛" 458 յ.|»1Ո1ԱՈ»Ո)Ա>ք|>1. 

ււա^այ ^» ՝/, աՎէ^ %^րա , Ա 9 Հաա–ւէձ 

•* յ»– 1։~<* • "է,–է հԲհ^յ։ - Բ՚դ–. 

-« Ա V–»»*՛ I;– *- ֊**/•»»*• ^~––ւ 
^–է –.«^յ». ամւ^ար. –յի 4–ր^ »–.4*– 

|.Ա((1 ^ *-«, I,,*»– ,».^^^«~,#–, 
4*»յէ* •^•«> է ՚/ւ^^. 

1ֆք~.ղ^ա^). և ւղէ^ քաքխվՅք ,Տ՝^"ւ1ւ ՛է՛ 
ւյ^/ւ գաապԽ-էէաէ-քՅԼ-ւաււՇւ ււոէ.ր^է / ^աա^<՛ "թթ^էւ– ւթէր %,ցա^ էէքձք <ւ զքսձ^ւքք > ^»» 

(• թ^ց/ւ լ><7~՚>ք ււ.՚ւՁօ. (1481) ^ Հ."Տ»– 

^ Ոէ «608) . –».^–՚յ թ^գա,.պձ (^––^–՚» 
"^ է -- .>. ||;ւ^»(ւք <ք–"<<ւ(+^»" (""■«■••"յւ– 

բ^աաէւփսրի և. ձրկ/սքւփ աճ^սս/՛ ՚^ ձ6օ.% ^^Կ^ 
քէլ. է,504«յ,» Գղէկ~էյիւյ,է «, ».. 

"ւ7՚/– ՚-յլ-է >- (•/■ ւ> — » ^ 

էռրէ ւ^՚^է֊՝ I.՝*– «^ ^^"*յ•» "՚«–*™» /՛է 

**(՚.յ»ք(՛*^ ՚իյ^ր՚՚յ^բձ է . բ՚^էք է՛– "լ/ւ^ 
•Փ^–– 3-Ր՛՛՛՝՛^ "էԳ Տ^ՀէՔ էւգէ... քւ.....^ ^60 «>(ԱՈ3.1ճ1|էԼԳՈ1»1>14^% 

բ^յք պ. փարյ– էր ս^^օ^թ գ/^յ , ^ /*» •*/» 
աւաաա»ի»է%ի արաս^ . ^ 1Ը՚֊՛^ Բե •«7"– 
•–սք^ավքն խր.օ,ոէ–ւա.լէ ՚՚՚ւր^ քր՝ եկևալ^ *ի 
թագասււր^Ն է \յւ. պ^սւցեսւլաշչսկհրօւ1ւ% ւՌր^ 
բւէք , I&^հ' 1ւէա,թէէղիկոա% Հ-ք–^ ՚»/»""^*՛^ 

Հ*ք^1ձ թհ՝՚Գքա–եթս քւաժ^ի ր՚եա^թխ-ԱԽ»՛. 
|,՝«.%<ա »«է՝ ՝^^ւ։կօա.ս ք, , ձ.֊ սաֆ՝ "^^^ . « 

էէձձՆէաէ-ւ^ճ քՅ(^ սձ ա ^ւ1^աւ, ւ^ո՚ո \յւ. կէթրկՆ^ 
3""՜ քք՚ք՛՛*–՛^*^"՛™ 41ւքրէոկոէ.է^.ալէե. ապրաա 
»,սէ . ՚՚Օ,/^^ ^"Տ՛ ՚^Բ ^ աբասւբ%ոյւ% կ-՚ՐգԻ 

թա^կաէՏե պաբա–է.ևա^ ֆա» և. •օաՀ– . "֊ է/ք**՛ 
ւՏեգ^ր փա,զփբպէ« , ձրկօւ.^ալ ՛ի կա,պա%ա»^ 

^ւփ^^^^^ձԲէ ախս,ե^Ն^կե.ալէա , ^^4^ 
իէբ1էչքէ1–՚ձւճւ՚ճապէսյէրկսյ«ա.Ն^դ.՝յ\\տոէ.^ա^ 

չուաէո Հյա. ւօքասքէէէ քսէաէւաԼ^պր.աւը։^աէ–ճէ–բէք . 
յ,առթ.ւթ^ր .«%ՈԽ«Ձ.ե՚«լ1՚մևաաամէւձ^՚Հ. 
բխծյ^ (I) , 1Ո–|–|Ա1է1.|՛ |ԱՈլ<– «ԱՐհՕՐ^ւ. 461 

Գրէ-ւէւ– ւ. ^«.:յ^է, Ա-յ^* յՏ–>ւ^ 

^^ յէէղ^ւււր-աքւ գՎռթք^ն ևդ^գ.ւք/խ.% 
|""V^*՚ ՚*/^» • I,–"– .#> "<ւ«.^«.^ ^ գե~–. 

* ՚Խ՚լ ■"–•V յ––ե30. ^1™^ , .«լ գքէտ^^ 
ւ՛»՛՛»™՛*՛»" •*/■ ՛է Հք-օ-փ"* 4<~էք<> *"^ 

ւ^ս-Յք՜՛՛ ՚^ա"՛ ՚|/>*7*՛ *^ 1|«>յ»»յ^.»4 Օէձ 

ըստ քէ.ք1«,.աքքյ^ս,ո,.թէ֊ան1. արաբ պաաասլ 
խա%ի . ^»1>ա/ե ւ^պվ^ ^ձք քլ^ա/^յ,^ ^պաաա,.^ 
իա%թ , ք,օ^ ղա^ քքաա^^ ^ ^«.յ1«4է», 
՚"Կ ՚Փք^՛ թագալիքի՛ն դսրառ.աջի 1գձալ 

էի^քՆ ա^յւ,ՆադՓ ՚^ւէէ ՝է^"–աք9.– տլ 

աա^ի\ Պ՚թԺ>–1^1–^է–Տէ–՚քէհ**^ք\,–թ^ք^յԼ^պ^ 

/•■»• ^–««՚ «88. Տլ– *■ . 462 4յ).Ո.՚էՍ.1)1Լ1^Ոք֊Թ»>% 

«9 ս,^ա1^ւ^է»ա^ 1ւ պարկեշտ» փքքւ^ 

ՀՆւ է > *9* ^»«^* ^.-^--յ օ֊^յօ. 

(1481) 4– Հ՚Տք՞յ ՈՈ.<60Տ)./^/՚*^–յ ^*–ք^–(– 

4.–ր% \քբւք։.էւաղէ՚ք/ւ օգնւէւ,Ք/,ւ.% ՚էթս,գ.աւ^ւէԼ, 
բք^% (^սւ.%աց որ էր ահէր %ւգա , ճ. օ.».ա^ 

բԱա՚եյ %էէեգկին թս,գօււ,»բթ Հյր^^աա^^ 
ձ. կամ^թւ թքէէէձց օ,օ.՚Խռլ ^յգ^պօ,ոս , | >«. 
իյ՝այո^յ1.ե \յգիպս.ա.յքի^թ^գս.,.աբի% ^^ 
^ է՚-բէ^ս^ց &֊ ^«յեա^ , & ,^վ% <Ա& 

^–9 է,–,–, Լ Տ"^ > ^–**–է– 0––*–.ք4ք է–/–է, *. 

1^5է՛ ՛է*/™՛՛* Հ՝–ւք*–էՏք •յոք–՚*ք էւ»գ^–՚>–.ր –էք/– •> 

♦«» *•**» #–* ■»■» • –<–ք–"^–ճ/»5է>^– *^ *- 1Ա-1Ր- 

^«, ^;.–«(, > *-> Իկքբ . Ւ-է Ա-էյ-֊է .,™ ^^ -- ք– է. 
^ք ,––^ւ,^^ է։*^^–»–»* ֊^•ոք՚֊տ–»– Գհ — ՚Կը» 6-Հ– 
4-1Տ4- *,յ(–*–ղ –/^ - V* –•–*–լ ^^.քքհ* *- 

լ-Հ 1^՛ ^ք 4–<.–(է*–1./*» ^–է– քէ.է–ք^ՏԱայ . յ1պագք1.ա,յ 

ւ*–. . ձ. –^ է.– 4–^^ –.V՛ »՛^–– ՚^ –^7* /'^ ■ Ջ.Կ՚Գ 

ւ / –Հ ■«.■»% ^՚լ«^քհ.ւր.յ|> • յ^քժա^ գաէ.յձէքէ1քաւա. ^1քք–^ տւււ^ 

ք*–է - • Այ**– ^– • »՝–ւ«.*,^.– տ՚– *■ > 4–«– /՛է»՛» Մէ՝1–Ա«*.> ԱՈ»՛ ^օտքիա^ւ՛ 463 

յ(ոք^ ե. պււէասէեգա « ^ ասւ^՚ե %ւ&ւ Հօց*^ . 
սսսէւՏՀ^ 1^ւէաէ.էւե գարձսւե , Ա. կա^ա– 1^ւա§էս* 

յկ ձք^խ գ գյ-ա-ն^ . ձ թ«.կ թ^ ՛ի ^^ 

է Գ /ւարձրա՚Լսւլ Լ դ փ^ր 4՛ ՝ի խէ^ագ^^լյ և. 
և».–^ ե^կ1էքա յի\Լ^Ճ՚՚ե^այ՝ա^ա.ր%»կ». 

*-/- *% Դ Հ"^ 11՚– ք Հ՚֊է–*^ վ|. ՀԴա-Խի, 
^ամ՚աքե^պք ք/՛ յ^կ^էէտ՚-՚շի՛ ՚քի Դթ է^քքէ 

յ^ն^ ՛ի գւա/գւ^ե–լրւէւրկու^եա1ձ . Լ. ղճշւՏ^, 
իիօա ւաւբժօՁւ է էսսՕ-չ, գսսգասրմև^ սւԱե ք» 
Ոէ^կք^է պի օէյե%աքե դբ կարե^ ^Բհ 4ա– 
աեալ է փ^իճաէ, «^«^^՚ ՚*՛ • 1–* Գ 

(1) Օք.յ՚յ––Դ «1170) –լ^ւ–^ ,ս>–/^.–զ^է ^տ^.. 

յաք ~.էր.Տակ^ ^#*–...»–» է. <~ </« ,*^^ .յ^ 4. 

ր»ր.* ք,–.–/* ^–ւ. ^՚քէ–^ - *- */՚<^– լ^ »-- - . 46^ »աո3.ս»ս.գքո^»ւ>հ% 

%ձ–11քայէ^ւօ/ն ւաւկն յսգաւասոէ-ա էլ. ւաւէ11րեքաէ^ 
յէդէււ– ք-երհբ դյւ^—^իւձ Հ՚էէսաւ^^Ոք > Հ՚ւքա 
ճ/քքե էէՀաւա ^սէւգ.աււ. ՛ի Հ^աչտքս^՝ թէ 4^Ր"– 
պաքֆ–։Փէ Լ-թէրւ^ ե. պօւաւէսօ.ա֊սւ1էք ևէկրքԻա 
^աւ. դբ.ա^քէ–ւճ , ձ. էէե֊աՔ– ^–վ^ 1*՛"^ ք—՚ը^ 
աոէւ լ ս. էՈէէա.էՈւ ի Խհա ոակէէմէ^թ թ.սւպւԽ*,^ 
Բիլ.%1. , Լ փքան ամե-լ^Ն ձե^ագայ^ շք.%. 

չ^/քֆս ^յս. * ՚\^օքէ;ա Լ յ\՝%ս,աթ , ^ րէզ^ 

փյաէ. ՛ի ՚քէբսԱ պաաաբագ^քքա^ . Փըք֊ ^ 
«ոսրթ Գար«ս(1^կեպէյքթ.), ե. \կ,1;ևձՆ ղքէլ. 
Տ""~ Ք"՚–Ր^ ^ էա,յձ^ա^% բ%ակիչք ^աշ>^ձ, 
գեայքի^ –^՚եկ–^ –՚ռաջի «|««^^«^,^ ի^ր, 
ե֊աեյք՝ Փ յտյէ ՛ի ք՚^ղպ^ * \յւ. ՛նա •սսՀ– . 

՚^ՀՏԴ՜^ւ-չ. ^է^^է^ չ^^^րի^ր^ս (5.«–յ՚–՚յ(. ես 

Սչ^յԼ.ս.Ամ՝ ՚ի%ա .^ և յոբյ^յ– գ%ս.յթ ^«^ 
^ ճ– Հ՛"՛ ՚ ՚"՛^"/^ ^ ՛ի փքէ/էէ^ւէ ե^^^սէ^ 
քէոցէալյ^ր էլ յէբձ ^բ ՚իժա^ . Ա. ^սէյաքէ-ւաք 1Ո֊1՚>Ա61քԱ1՛ ՕՕք»՛* ՏՕՏքար*Ւ 465 

Հ պւեաէր/ւա/էթե | աա^աց ) /Լառ%սւլ Լ. /ոէքՏ՜. 
1աւ–լյսւբււէէռքս > էւ֊ ՜աւրսէք^Տ։ ւսքնպէս , էւ ւալ, 
«.(»*. արսաքքաք ^օւղսւթքՏւ , էլ. սոդսւ էէմ^է-օա 
պւօսւբիէ1էչտն Հ|^սք6^ա^ ^ՀՕ՚ւկւ ^1) ՝ի ռառաոե ։ 

՚եէէփ։ հ-րկհո թսւպՕէ-Ա Օք-ե^ Ա. 1քպւհէանօէ.աէ 6լ, 

գե-ռէգ ՝ի 1էսր ե. յաեքՈէ^ր 1ւ.յօառսէր ՀարէքմոՀ, 
%է^ է թ,էօքՕ ւէոորմու.ք31ոսմբե *ք>/>^՚>յ>ոս|^ <| 1|>^ 

ւ^րօց 1 –/լ վսօ& սէէէ-րթ. Հաբ^ ապօթի^ Ա. 

3^ «* (609)՛ ՚է1"^–"– \»«՚~գքէ"՚գթ •սթա^օէ, 

/ու-աւ. ՚\^ւքէաղ.ի%ն էւյբսչւր ՜նօբա և. չըգաէՀ ՚ք 
աղօքՅիռ նօցաււ ոչ սէեպսէեէր • և. աէւէքՕւ պհաւ 


466 Հ4V01].\Ս.VՕ.Գ^Ոէ>0■ՒՒ% 

ձկէղէ^ս՚ն օր ՛ի ժամ^^սէկս ՚Խւրսէ շխ%ձաււլւխ 
–Ար, յխլ մէ^ռ^^ս. խս,ւիփաք% \\՝աթեք^,^\^ ե. 
էսա. ղօրէէ—է*^ \^օէ–գէւգ111է "ք՚գէ Նօրա • Ա. աէւա 
արգևւէօէ^ ՝Ի ^ակեւ^ ^կԽղե^խ.՚ե ա/սաէ. 
աքԱքաՅճաո-աւ. ( ՚ք%էաւնպի ւորէքօէէք եոեէ.. ՚Նէպւ 
Խէա^փարւ է գր1է^՚ո ւօէէ֊ ՚եօւ \,որսէգ1ւ1^ն՝ քյքք 

օր գբե-ք թկ՝ պ^եգ ^ս–րիէ.ր ամ՛ ,.չ^ կսայի 

րէէՕէլ քւ Ի^ի*– օա^յսէեի% ւս^ , պւսրտ Հ– էքձղ^ 
.սյօ..սՀ,ք^«ձ^ ր^ռ-եալ զքրի^^Ն^^^թիՀԼ՚Խ, 
\քէ.յՀսս,օա.հ^ սազգւՔ^՜եէ՚եգրե-՚ւ՚ց ՛ի ԲղթՐէ 
թկ՝ <^Հւրօ.մ՚»/1քս, ի՛նձ գալս>քւ քե ղ^ ռր խօր^ 
ճ,իք վսս% ^ս^^իկ-ո, \*ւէկ %օ, յքրյ֊սսՐ աե^ 
Ուաճ. պթոէ-ղք^Ն Ա. ^էօււկսւոսււ. աէ(սԱ , ք9էէւ.էէ^ 
աաէ^ %յռւ Բէ %Խ%գոէ–(^ե–ւաէէ^ Գ"Հ/ ""՚– ՚^"՛* 
պի սպօէ%յ^ ^ա ե. Բք% <«՚>.^ ^սքԱէաէւ. իօէ^ 
քէփպքՈէ^թեէսճե* հրպկս 1էթէււրձ ^^գիպաէէսի 
խաԱ,փաչ,ո..թիա.՚Աե Հրս,Աձ.նա^ Ի՚՚ք-վյ ^՚* 
էօքաէրիկ գօեսւա ս>ււ %«■ քռսաօւգդ^ պօւսէէէէ^^ 
Խաւաի I ■:■ պօւրււօւէ^ե^ււա ւասւ ■ օ. գրե՚աո ե, էս^ 
ռպբէէսւպ էսամւ/կս^ւ ւայիւօւրՀ^ դի շ^եԽսօին 
^^^ղԷ.^^ ^ Հ՚օւ/^պ^ս՚կ ւէցի% ^րի»օ,ւ&էէ>օ/ք 

(I) Ս՝––/յ*««– կ^ա«.ֆ քգի ^«քթաֆէ^, աք. ^, 
քէաթ ա^ 24 • * ./••հքքէԳ^ՊՏ քգՒ *՚7™ (Ր«»"ոք 4–"–* 

յ–4^մ^ 1169-1170. ււ.ակ ՝\^ւբաղՅւ^ե . ե. սւ^ան գ\\ղ^ր՚հ "* –ր կէւ^ 

"*–Ր Կ՚^է՝՛ ^Գ ՚ՐգԽ ք"^°Ր՚՛ ^–քա, ե. եաէս 

օաէէօսւթե է քռօււե՚ւքէԱէ. ւ^Գ ՚եէէէէՕ *ի իւսւղօւօօէ.^ 
^իէ^ է ե. ե-րգոա-սւա– ար քՅողռ^ ղքւաւդսէօն էլ. 

աքւսպպ^ւ ե. էԽէօք; ՛ի %ա իո1ղօ/ուււ–թէաւէ& է 
\քա, ւ«է.ա.ն %էճ, Լ .սհթ. ^ա ՛է քս.ղօ.քե . Լ. 
^Լ՚ԻՀհ։^ ^ **""– է"՚*^՚Տ»^ գա՚Նձս՚ն ^կաք^ 

ի –Ձպ. , և. ձգ Փ-Բ •ք^րգիքխ Գ\)^՝ ՚Փյ"^ 

պս^ բ.օէյաեԽա^ Խ.^Հ,ր»րգԽա^ , բՀքց յ«^. 
1&%ա»էք% աէ/ոէ-րււՆ ւօրսւր ը^ւգ ձձ-ռօէէ^ իա-րուէ^ 
և. գ՚Լացւ\քէ.յ1ւ/Խէ^է–$«է սկաաւ. հա^րե֊լըգ. 
՚քաբկ »ր^աւէ11էեէք^ , ալ. ե-աաւ ՚կբսէէէսէե մի Խրղախ 

ս.ղգի՚ե կաբ^ կ^քկա^ս^ե կ^րէլ / ^^^՚^ 468 *&ՄՍ.՚>.ս.«ւ«.գրու*«՝% 

Ո* (610). խ/^^—լ–՛* *^ > »ճ"*^ է "ճ 
կօէրսէ^ առ՚եէս-լդեա. ձ. աււէօէլգձրի ա՚Հ, 
ձթս էրկոս,».ս«ձ հայար ճ. ^«^^Հ.... ս,*^. 

միր^յմն ե. ,|.»յ»,/տ/)ւ՚|–».^շ՚"՚»~7 ^ ւէ.™4՚* 

«»^^™ . է ,,^ը.աՈ ,լ կս,յ1,ցաւ. է^էլ 
^գգ^յ՚՚Լռ^՛" , և. սյռ^,թձ^թ «.«- ւ«» ^/՚ «««՚յ^ 
յս^չխարՀ^՚ն ^.ա^քե 1^^օր իր«1 . |;^ ՚>7>7^ 

ք «.41 1-4^1 յ^^ ™ »-& 4^ . 1 1™ *^ 

™ւ ^իյռրգ՚֊-Յ ՚ե«ր>»՝ էյ** * ի,.րո^^^ և. 
^ռա^է^յ ս.ռ 4.9/* 1 •«– յ • »>>•<--•.*/•- 
/Յ», »,»^ , ^որ– –քգթ Գ^՚^է– "–^«■/■" 

^ալ ի^ղ^ղ^՚-Քք •֊՝<•՝ գ-րձ–^– I,–– <–ձ"^ 

•իվէրա, էքէք-3 1^ 1ք–^րկՐ– 1յի՚1––՚1՛՛– ե. 
եղԱ,– յոըվ^ յէ»»» Լ պա1,~։«–.ք>քւ.^ ^խ. 

ա«Նէ/՚յ վամե չ<ի«թո, իր–»տե •^՚1–"տԻԿ • 

ո*Ա (811). Դ \–՚ւՐ -*■* *է*– –«"1– ՚՛ 
ձիյւ. սա-^ւ^կ . »»/■ ՛է ւրդւ ^ ՛ի –է"՚՚>–^ւտ՛ • 

զէ յ^ա-ե Լ եւ-թե թի՚լւ^փկէ1– ղթ-՚՚-կ"– 
թ/,ւ.–1,՚ե ..րԼ՛/. Հյ-գէկ՛ • ՚Ր /՚*՛""– ^/"–՚՛ "ձ. Ո՚Ւ1*8էԼՒ ա«ք՛ ՊՍ«՝)֊ա^ւ> 469 

պձիէյսէ • Ա. պքղէէւքաե ^"^է՚֊բՏ է ՚*– ^^՚-^ք 
Նա^ա, մեօւա%էի%է և. ըջէ^սձ թռչունք ե. 
կ՚էք ՝է ^^ աևղի^՚ե . և. ^աա^ աՆաա՚հոց 
հւյեւ, յե^օ.օ^իլ ՛ի չգա,է կեր—կր^ք , &. աքբէ^ 
^աւ. ամե՚նէ^ւ թԴ/" –^ր^՚ե է Հքւ֊ ՛ի գքլ «V, 
ւ^ո՛ եոհ-լ. Ա131Լ մէէէ ե. կէէւրօ1ւու.ք^իւ% յօքժ ք 

աաքե ըԼսւաւ^իս Խւպէէււ , ե. կոէուքրացքւն աւնձբես 
կքագ ^սւրիէ-րէ ե֊ սւա.քա պա։ճ.էօրեւսլռօբե–ս^ա 
էլ ւէայ1էՆւա^ էաաւօդւււյւէձս ՚նււրսւ Լ. ռ/պրե՚ա՚՚՚ե 
՝ի՚եէղւէք–թ&%^– սւաւէւքե,1ւՆահ^եօաւ. գ"յ>^ ըօ^ 
պսէԱԱաՆ ՚եոպւէէ «շյ*ոա ւսմէս վււէսն ձմե^աւքէե 
յէէդսէհօւկթ։ • Խ. ՝ի գօ՚լ գօւ^օճ^ ւոա–աե ամե–^ 
1ւաքե "՚ղգքե յձրձսպաք է ե. >•»/> ^ոէ.ե՚սՕք Հև 

՛Ի Ւ^-՚կչ^Յ •»ւհ"^^ աօ.^քէ^1. ՛ի ՚յ.»^ 

էԽէսկոա սւււ. ք^աեօէ–1ւ է1էմիքւօ^կ Հտսօւրիքո լ ղօր 

^էՕ^ I ե. կէէչից11ն ւխա , ե֊ եքխ ե. (^Օէէւ. ՚ւիւի՚ա^ 
1–^ի–% 1|*ք ».«./,^, է ք »«: ■էբա,յև,յ, յ^ 

^աէաէ֊՚ն յօէ-էքա^էԱ*– ի ՚\քէ^ագիէէէւ՝ կաէւգ%էալ 
՛ի մեդ.աքօց* էսւէՁւկսս, էէէ^նռքէաէ գստձձա/ ՝ի 470 ^Ա1քԱ՚ա,էւօ.գո)լՎ»ւ֊|էէ 

պօր–^ գՆայ ՛ի \^բ.աա»,էա . և. ղ»^՚^^րե.ա,լ 
աաէ^ատօԽքա եքժոգ դԱէսղՕքքն ե, գ1ւսւռ ■ |^ \^^ 
րսէգքա գսէրձօու. ե. էէաւռ ՚ը^է՚՚^ւ՚՚՚՚շ ե. ք՚4^ 

•^••^ *• էք-^՚-՚-՚ւ՛ • I,՝՛– ը-֊է-լ է–/. |..^»՜ 

օռվ ՛ի սսաեսւտա էրկոա՚՚ւ-՚՚՚Գ ^ թ՚*"1Ր*–^ է1Ե՝^ 
ռա1ե Գ սօէք^ • ե. յեաա րսւպա-մ՝ ւաւա-ււէ^ւէց ա^ 

նէէւ^աէւգոա-^^ւյն ՚^^րագէէին , Ա. սւ^աւր^ –էր 
ե. գէԱքէձաԱ ՛ի առէէ^ս խ^ե՚աօն^ • 

1ճա^ Հ^օւթօղ^^^թւ ՚\/քրւփււի , որ ձւ^ւ– ա/ոն 
սք^ս I \լ^թէղչք^ք երկռ*– ք օ^ոէ.% միռւ,աւ ՀՏք"–* 
սիկ և. միէ-սոքե ^\կռրգ է ե. երէյ յի 1|Ա՚/"*ն. 
պեէ– աևօւ-՚ն ■ գեօւ^1^ ՝ի կոդմււ^եց \^^սգ1է^ 
աոաց առ ռոէ-րբն ՚\/էրս^^ս, ե. յէէ^գրեյաՆ ՚թ 
%մ^է^կ փաււ^ աձկսւրգրւ^թե ա% ^աւֆսււ֊ոք՚եօ^ 
Օէս . և. էէ^ե ՛ի %ւ^՚էւէ աքաւՏււ-թևէւէֆ. * ճ<, ա^ 
պըօաւէաւդ.ե–յթէ և գՆացթւ յ\)^ռ^ա է Լ-ս^ա^է 
րա^ա»ելպակ\երսէ՚* Հւ 4^4շ/*Հ եթէ Տ՚յ^յյք ե^սա ^ոսաււ օւԱւոբ % ե. Նպաա ո^ւաք^^է 
՝է ^՚՚՚քքք ""՚– ՚ճէ՚Գ՚՚՚՚Գ^^ * ^ ւէէաւ/^ ս^Աքի Հա՛. 

^եւաւէէէ 1ւէւ. էէէ 1ւ մԽաււգբե^քէ դ ե. ^աււօաասււտեւփ 
^օսօւյու.ղ^ափէ–՚ւ՚"–թխե.,սդ.սւթհաւի պ^ա,–» 
իմ՝ պաաւս.յւէա.0ր աբււււ^^ առ աէ(/> ՚Հ^հրււէա, Խ 

^•"•^ է^». վճարեալկբ աէր՚Հ^րսէս ՛ի 
կև^աց սասւի ե. Հասձալ ՛է ՝\Հրխւաաւէ ՛է Բք^ 

<618),^1>»«.«.ծս.ձ1/^ այ՝»ե^%՚ն ՝իյ«,.թ. 
յալ.ու.ր Գ՚Նգ շա/էւ^լ-ոի \ք^ Լ^ւ-աի^ ա^^ 
ււ^օբֆ՚ն գարձաէ. և. գեաց յՀԴապթ ե. մկըր. 
.ոեյա^ Լ. գարձեալձղէէ. ՚\\աղկևգ^%իկ^\> * 472 4«1ա1|«Ա.1|Ա<»4111>1»14>% 

գի ^պի–^՚՚––^՚Կք . ե. ««.«.ք. 1ք^օք> ՚գգթ^ 
չէր՛ **/»յ յ1էւ^»ւ. ^Հէքւձոչրօւձ « և. կքէէւէ^րե աա^ 

դիկոա* \յա– յօրժսէէ/՛ ւսէ-օէւ^ ք՚ք^ •էէ1.<ս«.*ւ ^ճէ 

՛Ի \Ժ– ք–Ք֊1^–»–.Բէ՛^ . է "^/».յ.^ /^ 

աց% ք^ -«. .^^ \ք)է4Ն . ւ(])է^ն ք ^«. 

աաւ. յաթաւ. ^սքրապձառէ-թէ-^Խ Հպ,է–դբէՀ, 

•աւ-՚/ւէձ դչււ^^ր*\՝ր^գւ^էք ՝(1Հ"»%^ ձ-պ/սփւպաէս, 
ե. պա^ր || էսւփւ^ոս ք|>ա^^»^ ե-պիսկաէսքոա ■ /ւ 

%ագր»ւ.թԽ խ.րդք>\ ^յռրյայ՚ձե–ա.%^գրձյ–ա. 
աւււաքհաց ւաո. ւ/ձ » &^^«(. եպիսկււպօէւ ըքէթ 

է>էարք ձեռ՚եագւՓ , .ս^ւ^ ֊«- Հ՚^-յ Հ՚Հ/^ 
րւսպես^ դգսէէ-աՈէօւ^թքււյւե ր՚-ր • Օէ^պէա ե. 

ես սւ.բախ եՓ ^ Ի*՚՚՚Գ՚"տէ • «^ ՚*Ր ■ Գ"4էւԻ 
էլ֊ գրւօԽէւկա1ւ էթ է թէօոԹ խօէէ աաԽ^ձւէւդ ■ ւիււկաս^ 

* «71. Հ^ւ^ցրէօպեա յի , աքւօրէՈ ^չւ 1&սւք^ ՝ի ՚և«քճէ > 
I \յլ Լ Օէղաչձ–^ ^ա՝ թէբւսրձ ղկեղա ս.նաա.Ն 
էՈէ^ւէէ^էսա.ոէ..քՏծ՚է՛^ ւսւպգէ՚գ ե՚բեէ-Խւի ե. Հք»––. 

4*^«–՝ /»•=» Գ ՚քի՚ՅԳ ՚ I.՝*– ^"՚՛*^^ *-» ^ 

ս^ա.ա%ձ^ս.լ ^».թ«^կօ.,թ աք. յա«,.^չ քաՆ 
Բ^՛՛^՛*՛ ՚^գԻգ պ՚^ր»՛ է ձւՓտ ե. չոբից 4•Տ(^'^ 
«ճսք)> վիՏսակի ^էօւ. աէ1աաց1ոօւ *քւ 1ևօւ , ւ^ււէ.մ՝ 

^ա.1^. -»* «–/^–^է՛ *^* Գրքգ՚Ր յձ.1քր–՛ ք՚ՐԳք էԼ"՛ 

,^% «4 ՚^/՛– 169)՛ Գէ՚իգք Տւտ՛ -*■*-՝ է–#–1> ք"– 
Ե Տ–4–Հ^>՛ ն՚»*^«– է վ,–4,™ք ,«.»–^ ,Գ/.^^-^ 

8«*՛»/*–» է^ԺքքՒգ-^-^^-ք^՛ –ք՚է՚^Գ՚ՐՏԼ 711.֊ 
- *ճ.–»^ . 11^». ––է *^* 1,է/–է– Օ"^;^ ք––– ՚^– ^74 յ4Աքս։ս»ւ»֊Ոէհ»1>հ% 

Տէ^ Ո*Ռ ՚«1«) . ՚1/7"–^/44 Հւ»""*;"՛* **- է«7՛ 
ձ. ՛ի կ,ս.յս^«վ^.սյ^ք,յ և Գ Հքչք«ց է ՛ի \\ի. 

%ի ՝^ բււ^սէկ1ւՆ հ՚~ր է ե. ոէ ձէս^ էքրգւէս Խ֊ 
իաղաւ-ց Լ կս^ս.,.^յ ըէև^ Փ՚՝՚Կ ՝Ւ «Ր* 
՚եորսւէ ե. ւէ^էօև ա/աւպհւ՚է սէռօւբ^ււէ-թեաէ^ ս^ 

^էի% խա^հրայ՚ք Հէխէ^ր . Բհ "Տ^֊-բ քէ 

քք՚ղ. ղհ ^է^^էր յ^րկի՛՛"՛ ՚՛ • ^ •^լք Բ^ 

*^^եսօ,ք որ Հրձ֊չտակ խօս^^ր /Ձէդ քեպյո . ե. 

միտս ^պարաՕՀ^ևսւլէ^բ Լ կա,ր ՛ի ՚\>;ւ.յևւսկ,^է 
Հյ։ր։սգ1է11ե » էլ. ժողովէ^ ւաէ$յ1/կօւխ կօղւԽՈէպ 
Հձ^էչօ^ բւաււմհէ-թեաեց ւռււ. %ա՝ ււրո^ "ձ^^Ր 

յէ-ռ—օյ՛ թսւգաւ-արէէսէք $աււ& ՕէւսւԱե-էէ-թ ա \՚ք*– 
աօ. ղթագաւ,օբա–թիւ.%՚ե |)՛^^ \\աքեհ^ օրգի 

%որսւ , ե. ^ւ։ւ.ևցս^ ՚ւօր^ յի^րպ^"^^՚–ր 

$օԼղիււ է Հյւ. թագ-ա,^^ \քրւէէ,ււաղ^մի ( լ^. յ^ր գաօ.%>$–լ%օ>խ քա% ղչսո–՚ն1ա.լքաղ»^ի՚ե . 

բա,յ յեզքեքբէս>ւ.–էեկ1>3 "է ^՚^Բ^լ՚՚ՓԿ՛^ 
քս.^ պն«, յ«..– ^<.<., Լ ^^էալ Գ.^րկ ՝ի ՚Հ՚սՀ, 
մ;սսկոս^՝ դ.սրձ».^ գյ՝^»՚յ ե. ».՚ւգմև«.ա^՝ 

թօ,գաւ.ոբես։լւէււճ ձրկսսւասսձ, ^խիքաււա^ 
,ւռւ.՚ե ւսէ.«ւ–/ք էքէսՀու.»^ ՚Հ^րագնին > և. էղթէ. 

%ռրա . |;ւ. թագս.է.«րԱա^ սրդէ %–ր,« %^ղ. 
աօքէ1^ ամաց ^գեաաասէձ^ց , էէ. առօ^ե՚սէց ս>. 
րար սէբ ր%գ «րգի ՚\,–րագ%թ . \^^ յ«ր4այ՝ 
քՈէ-աւ. |ւ>ձ^&* աւււչռ՚ե ^յևւհ,% ՝\^ւրսէգնքէ% , է^ ՛ի 
տբ,ա..ս,իա և աո ^» ե. Հ|««ն.%«^ ե. վ\^ակև, 

՚Խւաք , ձ. բսւրձաւ. իչխաեօէ-թիւ^ օէս^ե '|•ս^ 
՚եէշյևԻէա^ որ էկէւաւ. ՛ի թռէ.բե \^սււրէ,աց 1)>61|։^ 
(1366)–^ ասավս.խճա% էս.«.՝աԱէ.^լ.սմև հ™. 
րք,,.րքս^ էւ. ձրկո^ . և Կ"»քի՚ե վէյ գւխա..»ր^ 
ղկՆի միմևսԻէյ X ՚կ^՚նպ^օ Լլ /. \)՝օէւլ>^ 1)^4^1^ 

դԲ՛՛^ Հ\)էյֆ–\–«՚«թՂԼ՚–՚Ժ՝) ե^էէ՚^Բ^՚ճ^՛^ 
գ%թ. և ...ռ ^՜հբի՚ե ե. ^Հ՚֊ս՚դլ՛. ճ. 4,.»«.™է. 

ե. 4&սւշա2ւ^ճլյաւ. ՚նմև։ եւյբէ^ ւէրգքձ խ-ր ՛ի 
^•"Ըքք է ե– գարձէսւ. ե, եբաւբձ է^գե—էլ կէՀ, 
%,^,ք՝\^րագե՝թ, ^ գբե-ալէր յամե՚Ասշխ յէգ^ 

գըթի վէբսչ; մ^ըյ՚պել գԲեի ւՐէիյ^դ . ե. 

՛նա ^•սժսձ ե-ա ՚-օ՚շէլ գգէ^ * ^ ^ամաբձ-էկ ^նէ \յւ. ՛ի սօք՚և .էւյէ քւձրգեր պոր ու.՚1,կթւ 
Հ"աՔ յԿԿհ՛՛՛ Ա–"^յ • %1^ղԽս.լ Դ ( ) «..փար, 

՚Գրաքն \ւ^սթ^ , ^օչքև որ ա^%կք,Ն ՛ի ^ք, էէաս^ 
մաեօէկադ ■ 

I՛ Բ––թ ՀՀ՚-բ՚-՚՚Տ (Ւ՚էՁԶ. (1486) ե. Հ«լ 

Յ՚֊՚Տ 4«"% իչխա՚Խսւյ ի՚-ր-յ ՛ի բ^երգ%, ճւ բ.ձ^ 
քւի% ^\՝»բէ՚ե ււրգին պսէրքե ^տեփւյսկ^ ռր էր 

\քլ, չաչւչսւրե՚օւպ ճ.՛ էէպաե ղօպսւնւււըրւ ^օր եօ^ 
բպ՛ Խ-ԲԴյ • 1Բ էւ—էքե քՏգ սպան^ ե. էէւիկքէե 
շաևց . և էքա՚^ե օ^սր ՚ես.խաս,աՆաց ոչ^ ^Ը՚"3 

4^ Հքգիպաօսի ե.ե1խ ՚է՚^քէէէմասկոե ՝է պօւս^^ 

՚ք ղՎԳ. ՛՛է՛յ –Դ յ՝–՚.–՚.~՛^ Թ-ք–"/ բ^%.Փէ–փ կ-ըքւ. 

^^^.^թիյլ-ե \ՓԺԿԽ– *- Հ–(^–՚ւ«.–^ իրք ՚՚է՚^Գ– ~ւ 4"֊ 

թ1..0ա %^/.է. ^պա%1.\ ի խ...քւ է՚յ^» 1»֊է • 1^ •ԸՈԲ– Ս՛^֊ 

^^^5, յէ..^ •/գ™,*––*. ,«1յ–,/3»–.1. ԱՔ»–,յ*ք. 
1(12 . - վ,–.^–^՚>ք– 211՛ 
12ւ V*– ,>ր. է(Տ– 105. %ա և աաէ . ^ |;<. յ.» ծ««ւ»^ ^է<^. /<. եկեալէմ՝ 

ւէէԽր֊ավ գքսէղո^խ 1ւմսէ • ճ. 2(ա ^ա*<է(ք«. ՛ի 
^ա՚՚՚ւ՚՚ւ՛^ ^ է""^ պօ՚էաա1էբօւպւ1աէ^ զՀ^սէմա էլ 
ղՀՀսւյ^ս/ գ ե. ե-կսձ պ^խւս^գ հառա/ււ՚ձ ւէբ ՛ի 
՚լ՚(սւ/աւ(Հքոյ Լ. փօճօէռ&սւ^ գիէ^րագի՚ԼէՀյւ. եւռ 
րկ՚էլ—՚^ի րադոէ^յ՝ Դ \\պ,սց, և. (««./«^ա^ 
<շ<րա բ.սւդոէ.յ՚է 1,՝*, \)ձ–ւի*՚*գթւՆ ^(.ւա. ^ւլ 
է"#/* |յ«է«.4«–^կԹ . ձ– ^^^Ն ՛ի վձրսչ, %^ 
էւս$ արօիաոէ^պււ • "– (քէէէ" ^Աք Հւււ-Ն ճսւաաէ, 
ղէ՚՚՚լ "Ր Հ՚"$է ՝է քէւրև 1"–ր ՚ ե. փոէ-թսէքքԽ 

՛ի գ^ջ. 4 ՚'^6 փ«՚հՎ՚3^ ՚Ւ ^/ք-^Ա .ձ.է.ա^ 

մևւ^գիկ եԱք ե. մէկ Հս.է.աէա , Լ ^Նա^եգ ևմ՝ 

օաե ՝ի ւ/ւ՚բօս ՛էս***՛՛ • ՚՛– ՚՚՚Փ*" ւքււ^էէեսա թ^՚գ 
%ւէսա, ե. սկսաե կռէէէէւրե–լ ղ^օրս՚ե \)եփագթւթւ , 
ե. փէէւիւէօ^ յԽրէէէւառ 1ւոսօւ • ՚|^*– յքր՚/օ՚մ՝ ե^ 
տ1ու \\սււաՀագի^^ թէյադթեցա^ ||՚><՚^Հ^է 
"՚ՐԳ^Լ ղԿՏՐ" Ւ՚-Ր ՛է կ»՚»"ր1՚ըչք փւօսւ– է և. ԱՀ. 

՚իյհԼ՚եէԱւա Լ աէրգԽւէայք դ-^ք ի֊ր * ե. ղ^Հ 
■ք.օյեեսէւՆււէօ.սցէ^ ^էէէնգւսպ էւ ապաւօէոսռ է ե. 
վամն աքօսբ1՚կ ա1.կսււ– ա^ և. ե–րկ1ււ. ^՚ի ,քէքւսք 478 4.0^Ա՚ԱԱ«.<1^ՈՒ»1>Ւէ 

ալ. ։1ա՝ճւէ$ռԽ–ա սօէղւսա-սւ, ( ղկսԱան ^էր՚՚՚պօքեաօ 
ւփնձԽ ^արիպւ ^սպար • |^», արւօր ս^ր ք^գ 

էքՈէաւ—էէւէե ^^սդսւբ է & ւաէռս^Խ՚ււք *ււււ. Սճ-^^ա^ 

,/է» է ».է . - ||;է յ-ր > Հ4,«, /,^ Լ յ/. 

կա.ա*–իր ^Գ ք՛" • գհ ^՚^ չէ –ւեւսրգւսհթ Բքք 
յաՓէմ՝ Գ յէյ՝աեաա.%կգ . րպքյք ^էղ^ ^ծ 
ք./»^ *■՝ թհյ-՚էԲի ՛ի հառա,^ քոսմԱէ.^ 
Լ «.^ ւ«ւ.աւ. %.& . \կ^կ ապա \\աքա^ագթ% 
գապա իօսԼչքաւ. /ձգ •«•^սյ,«1 իսառսԽաըվ^ 
%աւ^ւա ^արէ առ%1էէ. ե, յորէէաէք ի^ձ-յՕք. պա^ 
ա^րաղՅե, գարձ|^ալպջրա0աէ. Հխ/ա^ագթՆ 
1ւ. պօ^աէւ1ւպ։սւ– ^^փագ^Նն , ե. փախ1ու& սէ^ 
«.^ 1»յ«, . է ՀթՓագքճ, Ա^է^լյո^,^ 
Փախէոսւ. ՛ի \\օ1էլյ. և. \\աւօ՚^ագթհ առ. ը^ 

աէրն ( ՚հթափա, ե. խքբէւէշարւօ/ .(,՝«. ^^աայ ՛ի 

յէ^յ^քղ^ ՚2յ ձ. ^աւ.^ր ՛ի ւ/ձւբաք %ւէրա , ձ. ձ–^ 

111 Հ— .ր~է֊*>Ս ա–1"9» ,- «,,., .լ 11»,$, 

« Ա«.–լ*–ւ™ւ* ^(^ »*–է–.. ւո՚»«ւ6էւ.ք ոոոք. Պօյո֊Ոք*»– 479 

ե. իոռււսէ1է^1ւե ^«0 Ա. ոշ^յե-ռսաէ, . Լ. Բկբե ըս^ 
պսձ ^ոսա , ե ^.ւա^հ^^ ^օր ՛ի ^ր.«ք Հաշի^ 
շք այծ , Լ գկ,ձայ պէրկհ՛՛՛ ՜^՚Յ"՛ ՚ ^ «էն^^ 
^100. պէօէոե ^Օէղմւսւ. էլ ա^սէա Նստօււ, ՛ի ւխրւա 

Հ–1Ը^–յ • |7՚– –"^•«քկի՚ե Հքւչ^ՅքՓ ""*– 

ՀՈա֊օ^գե է ե. Խկ% էիձէօւքտէ ւ։ր մսւճաւռեօււփւ^ 
ե. կ,,սէ«ր&ս,յ ՛ի ղօրա^ \)^չ^^,ւ,գնթ , Լ. «լ 
րս^ ^ա Փսէքււսաական ւ ե. ||ւսՀ1«ւ4ա^^ւ^ Գ՚"Ր– 

^տ՚յ գ\\ղ^ղ^ ՛է Հ."ո^• ^ է՚՚Փ գ^՚"տ յ\ք– 

\.թ^ւի% 1>»/.^«յ, Ո-՚էՅէ (1487) ե. Հ^օյս 
«յ») »է/.4 ||*/»«.^4շ,՛ Կհ^՚^լ հհ"՜՛՛ »^« 

քսս^ևե-բկռւ. , օէքր բս՚րի և. քա՚^ր ՛ի >^Ր~ք 
^թիսսէէձէ իս 1 ե. ւէէւէ. օիշիէա1ւօ^^իա^ւա էօոէ-սէ^ 
բգիՆ որգի%օրա» 

\»Ոքևս,դ վչ^րագ^մի ձՀար ղթագաւ.պ^ 
բըձ Լ^օձնայ ՚իյոբս Լ. Հաւ/բւսւ&յաա. թ$^ 
տ&օ-սւճ. Աւ՚էէօւի, ե. ^էւխՏօէսւօ^ ասպւաէաԱէկԼ-օյա 
էՕէշիէստ^Րէ Աէէրօ» էլ. գռբե-Ա^ ց«քսոոճ–«ա * 1^^ 
թ–գաէ.քր% սդՏա^աւ. ՝ի ի՚ոաքՓ ե. առեալ 
դօր քլսւպո,.յ՝յոքյ , և կա/թ առ– ՚եյ^ս յոլւգւօ^ 
* Նէ^իքմս^աէ փէէէիէ^է^ոեաէԼա». 1աէէ ւսրքր ը^ 

<1> Հ-ժւԽ^էԲ՚քո՛ –<;»»– 1» –«^ է , – է յ, 

■»«■• 480 »Ա0Ա՚նԾ.«ԼԳՈ11>|»ք>հ% 

ն. կոտէգԽաց է^աղու-ճ ՛ի ^՚՚ա-րքաւ^ * \՚ի֊ 
էապաեթւ (,՝<. ւոա-էէաէպախ թագէա^քրթէ ((•>*-. 

^|(՚/ք% էէէրարթէ իէպւէսւ.թքէւ.% , ՝էւ.։ գրԽ^թւ 
*"յգ ՝պ«ր ւ՚գեալ^^^ ձՆդ^ ^*ւա^ււրք. , ■ կաէէ^ 
էւ. ե^ալ ղ^ի ՚1ա«քօ* կւէաօրւէւքքՕէ ^օւղռձ^– ե. 

Կ^՚նդ^ափ>Խ),~իքա,, պ^^ոբակի ^^մ– գ բ.օււ10%.մ՛ յոք^ է ե. ւ^սւշսւրե^թւ ^օաաւ ալւււրս 
Հ^ , Լ խո^^^հԲե պե«սա գւ9թ ^>«րա%յ՚1է և. 

4(0աա&4՜ ՚դէէպաբք ս– ԲՐ*՛/՛՛՛ ՚"*՚քգ ե. գբէօօս։ , 
ձ. էսււթ՚Ն պօ.ոճիկէէ ՚կո^ւէ ^սգի»,ր ԳէԱկօէր բ.եւա,^ 
%աւա.էւր ձի > 1ւ. ե րէլե սւկ յս/օ , ■ «■ էւպարօէ1քԱէԱ Ա– 

ղ^տ պար քկ^ւաձք յ^ւ՚Նեալ^թւ . և. (սեգբէւ^քձ 
էէ^ր է և. օւղօւ^էքթէ ղի ^ք^ւս-սյ^։ Հւ(Ա/ա ՝ք։ 
՚եէ^ւըւա.թԱ%է աս%տի < (;՚*. կամենալ. .,,,ււ«,ս^Ա, 
Ա֊ ԱէՕ-ատեէէւա երեք ւսպւրւոք ՚քեհիտք Տ"՛՛՛»/ 
^ռասւ աւեէււի ե. աւօնել ՛ի \յքէ11էոս/կդթէէ։ւպպիւէ 
իւ»էէէւ^լ.թե–աաւԴէ ■ |,՝ւ. եկեսւլւսո%սսա սւմի, 
Բ*^^՛ ՚Ւգ1՚Հէէ՚Ի * Հաքաձկթք ,^՚ռքթմձ,%^ 
1ւ 4<ս%/՚% պնօսօւ սւետի , ե.յթէ֊^ւ ս՚^կ&՚քյԼգ^ 
՚1ւա^Աւ տ I քէ^ ^՚ւէէ-^էօւԽ^ձ ,Խքւ(ժաքր օււէէոի ե. սս^ 
օւի ( ե. ւէէՆաբգ^թւ ղսւէէ-ըօս^ձ ^ արսւր սկր 
րք՚գ օսսքք –ր պօէշօւրէէսլ էքե ՝ի ձե՜ռս 1սպ»ս է 

«..է.^^ ^է^^ձքգ. ւրէթ ւ. ա^^էլօ^ I–.. 

Նաա , թէ՝ >՛ |> ձՔնչ է ^աի«^31. յէր՝ Բէ 
յսէպաէքւածչւոէքգ ա (;». ^^էս եբգեոէ.թէ թէ՝ 

օաէաագէնււա^պօՓէւ ասէկսէէէե՜էա ՛ի ՚Նօ^աւՆԷ ռսսԽ 
4»շ«»ր աքր * 1;֊^ պքապհ– պակաօէւպ^ ՛ի պ^ 482 4ՎԱքԱ,՚նԱ«).Գք»հ1>՚14<% 

րա^ Լքի օ,,ռթ»վ^^աց \Տ՝"^4^ յկԳբ հ՛ր* 

թելաչխար^ , և. իժևճւսւվւ խ-րկ՚գ-վ^ ռ*–ղ^ 
^էփաօ.ս,քք եկե^^ցա.ոք . (^«. աքն-րեԿ ■»»««- 

1>՚7"–"յ Օ-ՆՅ»^ (1488) ^ Հ՚^՚՚Յ^ Ո*է (6*7)է1յ> 

Օ էԱքսււլ, յ-օււ/ս^ակւէււ. ^րքւսաօւձհէօ/ք Որ 

յ^բԿ՚՚-Յ •ւք""»^«"լ«»՛ ՝է ––փս ^ Դ չար«>.^ 

^•ա^՝ –ք Յես,^1քալկ յագգէ՚1ւ '|•ա^^շ</^^>ս^ . 
ե. –^գ սգօէրխէ 11ւււՀքէէւ 1էկէ դէյր^կա՚է^ն , I^թ^^ 

րեէսլ Հ– բս^^ ՚^եսււ։^ առ ՚^ե-ղ^ օր սւաէ^– (9է՝՛ 

գէւրեա %էէ^1է , ե. ԽւքԾէ– աւ^ա ՝է գէէ^քժէւկաւոէ.^ 
թիւ%*ո \^^ք,գ եկ.^ք գօ^ձցու-ք ՝ի շ^րեաս^ 
ւէէ-րոց է էլ, օպաչէէա^սք պե-րձ-աա ռդօրա1օ^1^ 
Հսաու.հ,^ , ^ ապառհ^աք , պս.կ,ա^ե^սք . ^ 
պառ ^^^յ»Փ՛ \է՚՜ ^"–"՚^ «/օ^ր^ւ/ւ^ւբՏ» ձ. 

ւ-ւ֊-Յ »/• / /.».,+–^«1* է^* . 4. է-էկ 

Հքյլ-^էէ ՚ք է^ւէ֊ք^քւյւ^ , ւ ^–^ ր, ^1, IX, (է. Մ1.|–Ա6էԱ1֊ 0»™՝* ^08Րք&ք*Ւ 483 

ք <^Հ» էւ է^ Գ է» >^՝եւլ.,ի1փ , ճ. թ^ ել 
ե. ^ւսէ1ք ՚հ հ*<*7*^՚/*^Ր7՛ * եւ^է– էաՆ գիւ֊^ 

ք«.–թի^է, քրիս–։,՚եէիյ Լ^օ.ա~,..թքւ.ն 4-1. 

գօւէք կէէՆ»ապ, ք^՚օ ՝ր էէոսկսւկաեսւփւ ե, ՛ի 
Հ1էաէէեէյԱէկօււքե • ե. յիսու.՚ե ե. ե-րկօւ. կսէպար 
բ.էոէ.՚նակիււէ1 պ^էսր.էււրձււ ^քխի է*–ր* Հք^ ^^ 
Դ ՚՚\՚^՚ւէ»–թՀ՝ ՚ ^ կաւաէ. Հ\^>ա.ա%գ մէ և. քք. 
%1էսւպ հ֊ սւբեէէքօր. Աքրօէ քՕէ-աաաււ. էււըթէպ էլ. 
սէպօ131ոսգ I Հւ պօււպէսւսւոԽօսէէ. ասէւէէեթոա^ի 
Լ. ^ււ1քրմա1ւ երկբ1։1է* ^ակ թ1սգւաւ.որ1է Հքըւէէ–^ 

^օրւձ իէ֊բ լ ա. Օէռսւ^ նււ^ւօ ս^էկէԱէ. ՛ի ^ք^ 
եբԱ»ա^ւ /"–/"յ ւ^գդէյ՝ –«րԼւ-ձքիյ . ^/ր^Ն 
ալ. դ^թե ՚Աօքեպւ^ւֆ • 1ւ ւագիե ե. կքրգ—՚Գ^ սւռ 
^էր -Ր—Ի էՕ/քօթ. և. էէրգռւ-սձ դօր^ էտօ.աքի 

^ս^ել թիկօէ-՚ես գ թշհսէյեօւօ , տքլմևռէւ^ 
՚եէլյօժ<»,բօէ.թևայխ ՝ի վերա/ սոլ^րք, \^կ1է^ 

ղԷյ՛^ ՝ ^ Գ^տԹ ՝ե #/"շ/ **7*« Հյ^յ-բ– 

՚է՚ս—Ր աԽ»1^ ^այ^ռ(^ի*.% . • • %սւ^ ե. 
կսաւե-աէէա ի ւ$էէ1^ւ–ու–թիւյէ իա-րն՜աեց ■ իքաե 
գաբձեալյէբիվաբա^, ե. մսիրսււէս^ ե-բեէէ^ 
արաաււաւյէ^ձ Հև պաղ^աէ^ձ էա. ^ր , ձ. 484 յ<ԱՈ1,%Ս.1էՕ.<տ)Ւ0՚1^է<՚է 

^քաք %՚հսաւ իբւր^աէ. ^ա^օւ^քէռ յԽր՚ւսաԽ կսէ^ 

ւ^ըՆ Օք1աօէոէւէիօ ե^էօէւ կւէոՏե աէիոո»սէլ րւյ,, 

և. թափէբ ^–՚"– յե-րի^բւ՚՚յ՚Խ , ձ. գօ^ձ,».^ 
•՚ոՀ՛/* պհէէաւէւ ՝ի փէս1ւոքէ. օտ աու ս։քհ՜ ՚եք^օէ • 
էլ ՚ն^օւ կւաաււր^^ ^օծէօ յէ^^Ապք էլ ռչ^ ՚""/. 
ր1է^,֊^սձէթ ՛ի ՚ե,^.^ . 1,^ փս.խ1էա% ե. 

՚Նէ–աւօբէէգսւկքւ1էԽ ւէչյէաբձւմե ՝ի%ւ։աքսԻւկՀ\^Ա, 
պէա եւ՚ի վօէ^4յե, ե– յթւչեէ, ՚ի-^Ագ պւե եր^ 
թաքի հ. գաա-Խէթ. գ%ոշ,«։ւ;է /^^«՚լ Գ –»ք«, 
էւ թասա-ռեէա/ւէէ է ե. ւաււա-իՆ ^օւմե՚Նէււխ Նաէէրու– ^ 
թխ.% ռւէճկաււք %օ^սէ Խ ղկս՛^ էւ ղէրսբէեւփ, ե. 
քց–^ I*. փարթայւ-ցէ^ • 4ւ էւ4–րեւի սէրԿար Տ^Ր 
ղ^էէւէ^.քթօւէււյէւօը քռք ,ձ. ՚ի–^է^ւդ^Աւէ֊ււ յւ^րւ––է–^ 
բեկՀյյ^ի . , 4 %^. |.«| |)™ք-4'^.^^ 

սէւաւ. է^ե-֊Փսւկե^օքէս ՛ի 4ոս^՝ քա^է-սւրի ■Ա1էւօ*.րս 

՝ |յ4, ՝ի ս^ն– սէէփ-եւյիրս։^ 1^ ^*"յր ՛ի ^^՝֊ 

գք;% է ե. (օց՚յք^– &«&• ՚։՝ի ^ւէւղաէւգքէաձթիէ^ • 1ո>է>ւաւո.ւ> (»«*• ^էսոատէՒ 485 

ջայ.ա,ւ. րրթէձ՚ե , էլ ստէքսւցձրգւ&ւՆ^ , ձ. եթեր 
այս^ահ^ ^\^թէ% ^Վ՚ւէ՚կֆ՚Տ էյե–^^* ե– ^–Տ 
՛ի վէրւ«ք Հէքրյթ, . և ^լձա ^ր ՝ի ձէ^էա.^ է»^. 

ւքօթովյ և, ղԼյւբէՏԼ գօքքւձաա.^^ գ. ^աւպ* 
\.թ«^թ լ>՚7^*՚յ»է՚1, («490) ե. Հ՚^էցն 

աի՚եէգ ե.գ%ա^ե ՛ի էքԱրաք Հ\,,րգ«.%ա%.^^ ^. 
ջօ^ , և. ակսօւե յթձլ էէէծգ ^ւ՚է^պբ ՝ի էՓպ^ 
"Ր կ»չԻ •^ < յ-յ-քւ-Յ • Ղք >"1&"*՝ «օյձէ. ւ||»«է 
էէաւէկոււ I \քւ– քոա-օւա– \^՚ււքօւ*դ^գւՏ& > Ա– ^էւէ^Օ^ 
վքէա^ գւպէձԼսւլ պպւօ .1լ. ձ^ ՝ֆ ՚ |>Աք յճ>«|ոսէ ■ 
Հքա.^օ,մի^աւ%\՝՝–՚^«^աթոլ.,1րկ»չխ\^^րձգա^Ն 

քադպթքքր^ \*ըէւ–պօՓ–՝> Կ՚պսասէյր4էալէք, 
գնաք գ վէ^աքէ ե. էէ^գյ^սմբ.. Լ, ւփքւ՚վ^ ե. 
իւէսս$ւ^ւ/քլ սա. ^՚է ե. դօրսւ^տէ^ \՝է^ ՚^՚՚՚՚Տ ՝՝1՛ 

\)քսչսք^,սւգ%^՝,ք^էէք/էն ^^ա^Օք4^ գ^սք^ւ^ա, 
ե. ւ^աա0^ ^գգկ.մ՛ ՚կպւբօ^^, ե. փթխբւ^է^^Հ^ա 
յւ^չէէ. ՝ի *\^յ1ս^կօս . և. ևկն՜պօյձ. ^Հի^ւ֊սճէ, 
գէ^ յքէւչէլ. ՛ի գռէ։$է^.՚\քպյսէպկօւՓ *.ք^.գ&՝^ Հ աբէէ.ր Փք^ * ^ գաբձևալ ա^ ա աա ք էւ գ էէա^ 

ղքաղա^ ե-յւս^թեաց ՚նօցս, , և. ^^էց ^––ր 
Գ^քաւղօ^ւ ե. աէկսսաէ. աքրիէ» ճւ կաքքձ ւ^գ 

I >լ ՚նէքռօէ ւաւ՚քաւմ՛ էսեոքա /7Հ՜ ա1գ։ււեա՚1էե էւ. 

Գ գևա^ ^ յ^ ա՚Լկցի՚ն ՛է ձև^,, . . . 1եա^Ն 

\թոգ% ւլ՚՚ք^՚ւ^ Ո-՞^ԱԱ (1491) ^ Հ՚շ/՚Ն 
^ (Ս-Ը. (618)՛ **է––՛"*– թ-գաս^ր^ լ՚յ»*^ 

Խա.թ^, , ձ. աիք. պթագսաւ.ար,է^իէ.^ \^.^^ 
(ր.) ոբգէ %արա ա,,յձ,յք ձրկ,աաաասձ/էք . ձ էր, 
կօսէօււքտւն իչհ"^ կաարգւԽլ.որէբ՛ ^քգաււ.*է^ 
րա-թխ.^ • I;*– ՚էկօր ՚է՚պաէ է–^ ^սէլ,աա1Ա.աբգ 

^1^* ե. ^յէսառք ս^կսւա– գ պօո^կոէ–թիւ.Ն /ձգ 

յք*է գււրհ՚՚էւ I ճ. /ւար^6՚յա% յձ-աւաւսււձ ի^էս^Հ. 

թագաա-ռր զգւ,ւ,սսքբ \)՝ա,Նքյք,ն , է^ 1^ր ^քաէա.ա. 

^^բ, պէա կ.~յ՝ աէր , ղ™Հ /^՚^ Գէ^Փ՛՛– կ–՛՝ ք^ափա, ըւա.սւն աճսքքձ ե. որգք^ , ե. շանաւյթւ ըյխօ%եԼ^ 
փէոաօէ • ե. փսփւետե է&սաէսսՁւ իյիւսձ^ յէ՚ա 
^ձ-էքձյքձ յե-ձ– • /ւ. ^է-^ն օր՛ կօււաւ– էսւ^ւփւ 
գռսւռս^ա « ե. սկսսա ՆհՆեա ^է՚կէքղե-յ^ փօ–^ 
քէկք^՚^է-՚ն <1՚ . ե. ,եա ե^^ ա^սւ.ր կառ ը^ 
՚եքւաա յէէրօւշխի *^աաօբ(ւսււ;^ * էւ. էէ^օ^ յ^֊ 

^ե% ՝ի խսւղաղ^ւ.թէ^ա% Լ յօ։ե^ոգ»^եա,% ^ 

գսւէ–որե էւ. ւհսքրե ստեցին հրգմօսւն Լ. ^աէւԱք^ 
^աչա Նօցա • |,՝*. բ.ս.րկ...ցաւ. գ.,ս,րիարքն 
էճ՚ֆէւգպաս (^•Հ-ոքք»/) օէ՚ձէս-՚էւ ձ, աք%Հ–ծ– ^քսէ^ 

,քրե էւ. ղօէհմեդ^ • էգ 1է.,Օէ^թ ամհ– օաասոքս^ 
րս*գ օչ^ւէս՚աե-ււաա– *^ %ք/ա լ էւ. մձ-ռէէէէւլ «( ՚>սւ^ 
դօրգեցաւ. էւ թաղէյաէ– • 

յ^^4 (ա* (619> • *^շէճ. պասէևրա^ըեգ սսւ.լ, 
էւաաե էւ ւ^գ Հ^րէւգքւես ^գ օէէ^է ^ս՛/՛*՛^ 
քէփւ1ք էլ. ՝\\եօ^>»ք , պէ ասւձսւց ՚Հ^ագթ^Խ /^^ 
գօէ-օտրե էէոէ-սբսօւաէ ււբ էր. կքՁւ.1էէգսէ, էւ-յա.^ 
սաօսէէ– ՚է\ձ՚՚՚ւ՚սճէԱէգ^Ն.է\յ*. սռւ~^1ք^ե^ռգւէէլ. 
^քակձ-այ .ցչ\Հէ1ռլ.՚Ն . Լ ձ-չէալ Հխըս^ագթ^ 
ըէւգգկ-մ՝ ււսւ֊ըոաՆ^ աօ^ոէ-լղւքբկ՚է– ՚\^րագ^ ՜՜ւ՚՜՜՜՚յ՜ Ւ՚՜՚՚ււ՜^յՏ՜ ք^է՛ ՚՛՝ ^ աչ^.1բւ.0է^^օպ*.էէ. 

%1/սք էէէէէքաաաւ^է^-էյ ՛ի \\՚՚պջոի Լ հեւաւ^քէէձգէՀ, 
Աղեւ. \\ք^գքք>1ք \)աւա^ւագ՚1ւի% . ^^էքքւ^ւ/ձՀ. 

՜^՚՚՚Տ \\՚պ^^ւ"գ1^՝1՛ ^ Հ՚աո. ղ\՝՚Փ^> ^ ^"՚ Ը^ 
I՛ թսվ1ե |>՚««–^ (Ւ՚ւ՚ւ-Տ– (1493) ^ Հք^^ 

ու֊ (680)ւ •/^«^■"■– ՃՀէ՚Փք 11^^^ *"եբ՚> Հ՚Պ^ 

րոԽ \ \ւոե փք ^ 4;ի . է յ^ ւ^է.–^սւլ. չկ1^ց^^ե՝ցէէ^ 
՝ի. սք^^ս ւոձ–^1( > էւ/սւ,սւ էք^յյ՛ իաբկա^^ 

ք.1նյյ| ՚^ ^^էէպօ^գոէ^^Ի*։^ էլ ■՝ք։ րճոէէէ&ւ^(էաւքաԽ–^ 
թիլֆ<թսւգ^է.»րիՆ– աղսէքէչք .. ձ. ՚քպք ^ւօ/է^ 
«7»՛^ «1."՛/» ^՚**^*՝^*^՛**^^^^ .՚^ • ^■.4"1(քէ 

/՚ 29՛ .9 ՚^ էէՔէէա ւըէւսքքէե Ա, պաօայււ ր*֊ր • 
ե. սպան Հաշար ս^. յէչէանա^ ^աձա^է^ ^–^ զւէ»բօւգըէէ.ի՚% խր (էհրել^ ^օա . հ. ՛նա 

սպէ^Խ պեւա ■ |^ ^է^ երթէՕքք։ յեկէ^^^^ , 
ե, սւաա.րհ արիւյհւէւօ */■ ձ1ո։թք իւ^^ԱէՏւՐ ե. –էզլ՚Լ. 

է/սէկք ս,յէՆւ^ , վ, ^ջ^լ. կս.յի \՚%դրծ^էէ^ 

քէ»/« է ճ. յ-ռղսվէւքՕէե յ1քկ1էդէս^ ՚քւչխօձթ ճ. 
1սէ^սէլէ^յ\%գբոեէկե–աքե.թ.,*,^1ոսթէէամր. 
4«յՏ,) . գ՚ս-գա^ո^Աս. դ^ւ. ՝ի վէրաք մեր , ձ, 

1։^^^^ 1ճ^^«ւ». ՚^.%«^ ւ^Փս^ձ^ւ^. <ւ 4«.>լ 490 4>աո)ե՚ա.«ւգաէ4)4>ք% 

պաաառ կատ^^թւ ւ^ա , ձ. բէ-րէէաււլ ՝ի քւակ, 
1^ ՚՚^ԿՐ՛ ՚^–՛ ^քվ. ՚իթ՚՚՚֊թ՛ |՝."«7"–«յ 
Օ-էԳ-է <1497) • 

Հ–»յ–^ ՈՒԳ (683) • ^""– ^ւ^Հս՚դթ% Ա 

ամե^ախ ամիւաչ^ մ^շօւգե-^էս^ ՝ի վերա/ 
՝ք^,աք1Աէք^Ղ^ . էլ. ւք–օղ^1ե^էւձ ^^ոօ^կք , ձ. գը, 

վէաղօ^ * 

|. ս^ ս.յի թագս».«րե կր,ս..ս^յի 

արար իէ-ր փռխսձօրգ ղ.թ՚^՚՚Րդ1^ Ւ՚-Ր "՚էք* 
ա^է;ի% Լ ՚սյ-ա ՚^՚^-պաթ, . Լ յևա «աք»^ ա^ 
է-Ոէ-րէք յեռ.ւաա^, 1ւ թագյաւ-ււրե-ւէտ օպաք ^^ււա^֊ 
«փ%% . 

\^»«յ. ամի գ%աց \\ա^։,ագֆ%% ՝ի\\«., 
փարկ^էէե ե. առ ^ա • /<. գարձձ-օւլ գնա/^ ՝ի– 
(|՜«լ, Լ ոչ^ կար^յ ,»ռ%աէ.լպկա. րսւքէ/ յ^էք 
ււէ^էառ ւըւքսէս I մրե*Խէ– ե՜բգւս-սւն 1ս1ա ^ 

4–,– 6^^–*–.ւ–լ .յ.ք«.յ–կ^թ, «».–ձ֊»»» 4–™"–"*>ք > 

^™-Հ-1,յէ1, ,–,ք ^ *–^է էօ.^–4՚֊ք# /–֊րւ՚-՚կւ էթ– Հ՚տ» –է 

^–.լ է –ղ» յ^րէալ՝իյ«..%^կայ>. եկկվցի՚ն . 1)––, > ք ^»–. 

^–^1. ^–յ/–, 2*.Թ՛ «.- *(է»լ 1>– ■/■** Ռ/^՛™* զ/կք– 

*-*, /^–Յ^. ց.^.» . յ*^ 105. ւ^էէոէէ է պէ ^աապոա^յ՝ Խւ^ւ^ցիս ռսէկԽէսռ )>՚7"">. 
թէւՏե՚ն ^րճ.լ,գԲե իէ֊ր \էէ«ա.գ^,^գթե ^^1 , և. 

/■-»*«»■ I.՝– ՝Ի ■*.«.«/>. •|,"(՛–՛»՛՛/*. (1՛–– 
կւ. յ.^;^յ՝յս,յԼ.%ակի յէա.^^ «,յ/,ր \դ^Ն 

տկ֊րՆ ^սբէւթաք է օր ^ր օէքբ րւպւէէ//էւռ և. Օպոր^ 
էԽ^ •էէՈ. սւռբաէէւս ե. կսէրօսւեօէւս , ե. բւստւէ^ւք 

Օէօււկէքք ա էա– յ1ոօ ա1ա^օա.օ^ էէւէրա ^աւէ. ղաձ^ 

արար սէբ ^գ 11ալռ^ագ՚ց,% , Լ %1/նգխ– «ր^ 
^ա ւ եգ ՛ի րանաի , ե. ևմռւ-ւո ՛ի \\Իւհ^Ւ՚" 492 ՚ «աո»>«»41ււ«*ւ>՚ս 

^ւ՚աէՀէ՛ 4 Աք Ա֊ յէ՚ք էպեպփկ ■աաէէ.^ ղս։1էպիէւ 

չյ^^ քճ ^թ ղ1րփ յիյլ.^. ւ կ ^–«. 

րաւէ.էէք սօւկս կօէկղէէա^քՏէոօԱ –^գ^ււ է՚է՛. ^ւէաճէա.^ 
սու փսւէե բօւրԽրէէքէւե ա. օսփւււրՀւաւկ– օգ^Ն * ա. «-»■.>/■• 174՛ Մ–^՛. Ձ— չէ–*– Հ"ւԳ.>ք. 141՛ 1>.)ւ>՝^1ս կքէքծք^ սիթ՚ծաք փքէւԽ ^ւէււէԻէ–, Լ. սպածթւ շղ, 
%«էւա • էլ. փա^ օէքւքւււփկ ՚էէԱբէԱէ^էւֆե ւռաէե Հա^ 

սէօ, և. է-դթւ. ^քռֆս. մձՆ յե^ւէրէ։ ^ պղթււճւաք, 
*■ յ՚՚ղթ^յ^՛– ՚|1»«֊/»^ ^ իւքպա«. կոօ,պ,հ^ 

ձձալ ^զգ.% ՝\\րգայ֊ , Լ յող^վթ^դ^ե Գ կայ^ 

թ—է-ոք > &. կօյու.&՝^օձէ մհքձ \^Ն^եէԱքէ էւ. գքդ\, 
ձ^լ պջրայթէէ. ք^՝1քլ.ք^յ^՚ե և– կօա«րե^ե 
^Հօէէրգ՚ե– Հէէէրւէւահււ ւ/էքՆսւյեհք յօքք է ե. խւ^ 

դթ,էձակձս.ղս %այս>.կ^ Հ«»՚1. »չք»՚՚քփկ հ».™– - 

քաւ. ւ^րէէէքաւԼք սւեկօէե յ^րկէբե \^ւհ՚է^Ձ*՝՚՚3 
Խ շր—է/ա֊՚ր էփէօիէք ոէ-^էռէ ա^րռքէ 

յսւէւօե , յիՆչ»լ. գօււօհ ղռւ1սւէէս ՝\՝ՐԳ՚՚՚Ր ^"՚ա 

Դ ա1.Փ –"էվ– • I.– 4– Թ-^/յք ^»1 ,1՛.. 

րապթի^ 1ւ.՝ ^ք^՚ա^էէմ^– ՛է), կւսսէւք^ի՚ե Ա. <Հս^ I.՝՛– «"(""յ"՛^ ՀՆէ^^գԽ՛՛՛ ^ կօաա^ե^^ Լ 
...րկի-ե Դ սաէ-չ, սաա.«երի է^րև«ձց ^^խա^ո. 
Օէ-ակր ղօ^թե ^ռ-ս/հգայ . և. կաքա՚ե պթսէգ,,^ 
Հ.ոբն Հյրոէ-սաղ^յի և. պ^յ1ք%էՕքե ^քէէբւ^հ * Ա. 

$–.*–^ –Ր էրթ֊քիճ ՛է յբէքքա . ^––* .^ & ս.^^..^^ 

4ք««–^ –^^–4*–» ^Ե»^*–"– ՚ յէԼ"–/^ *- > Ա՝/՚&–»*–– 

յթ . ե– Սէ–*––^ –^^..ւ-յ, ^–1-4֊. /.^Հ > տ/է*–. 

^– է––. լ–»1..«.,4––*֊.է1,^ ^ է,–*՛/*/–)՛ ^֊ք-^է* 
. «-.«.. .^– 4 – ^–» . Հաքգ^, յէք, 177. ՄՒ1<««Է>1.»> ԱՕՈք՛ ՊՍ^ռ֊1Մ*հ 495 

\Հաք^ %ախ քա՛ն պպաաէէբսէգմիքե փախէա». 
կսւՔէե ^րապօ^՚օւ^ ( ձ. ւ^սււ ւաԱւ՚ե պսւտ^ճսէռ. 
քքֆւէսէււեէ^ կււրՆ–ձմա1էէ պէ րաևս եդհսէլէլէ 
յառս.Տ^գ^Ն ^գ . , . .ձ . \.սկ \)».քս.^.^ 
դթձ էւսււ. ղ^էէ1քէաբխ– , էւ կոօաոբԼէա^ և. ա^ 
է-եքէԽւ՚՚Ո ՚ըք" ■ ^ էպւս1» յԼեօ֊<քբ էէ-րռվօ րղ^ 
\\^աղա՚ծ պը^րի՚ե^ Լ՚^՚^՚՚ւբ՚Հ/ /*■ ^ր^ք Հ"՚ր/՚ւ–ր 
ՓԺր ՚ ^ ռ՚-՚^Յ"՛^ աբեայ՝բ. %»ց^ . և. ^պ.» 
գձայք ՚^յ\\քա, . /«■ իշխ,^է^ ոլ. ^>սքթ՛ >ա՚Խգ , 
փսփւե-օ^ ՚եաւ-ավ^ ՛ի \^օպւ , ե. կաօ. ^^պք * 
և. կօւօ. գկի բօէզլ».մ՝ յօքէ > (,՝.«. Հփսարէէօ 
և. ՚ւ^ղարէրթ և (^էքքքՀ– թս^՚ն գքաւըււքւձ , 
ձ. գի^րաւ. ս,էրեաց ՝դ վէր^յ 1...յք^ \\.^,^ճ,ա, 
գի՚ճքէ Հյ։– ււչյտկսւբ1^ պսւսէմԼ լ ^սւխւէափնէ^ 
^^իւէ10ւ^^–ի^՝ պթռւ-ք 1քլ, ղււօ^^արէւլթիլ% 

գէ1է,Աէ1^ սօռէէէ թ ուը1է.է ^ոօւս կ1Ուգաեէ,ռ/Ն ռա-ր 
Ա. կամեաիՆ ^ւսււ\ |^ւ. ձ-ա ՚եոցօւ օթ օւգւսէ-ռաւն 
\յրո^«ս,^յ1. , և. առ ղքապ«Փ ՚ ^ Բ^"՚ԿԻչ^ 
սէէւքե պթսւգւաաէ-Ոէա 1ւ. գեէ13ց^ ՝ի |ք«1–քւ ■ | »լ, 

ապա ^ւէ՚^լ \)աը4.՚^ագթՆ ՛ի ՚^/"»ք |,՝/.՛*^՛™*՛ 
ղէ՚Փ > «՚ ք»–ոէ֊բօ րեք պօւշաբե-աս պեէէւ • ե. ղէ 
–չ. Գ^Բ ^13"" –^»՚–1՚ք ա^աըէ-թխն , խքբ, 
4ձ^ա% ս.ալ զքաւքաք՚ն . Լ կտրևաց Հ^ս/ա^^^, 
գիւևՆ գ1։ես ք^ակչաց քաղպք^ գսէ^եկւսես 
աաէձ , ^ աՀւ/&՚ն %յա ըսա գլ^իս և. ե^ «6 *|ԱՈ1՚«111).՚«՚Ո1*1*՝ 

թէա՚ե . (–ւ ՚լ«ք կ քա֊––կ՚՚1– յ-ա^յ-լ «.ր, 

^^յս,1է^ ^ր-Յ ի-է՚Յ • *■ ՚՛^՛»^ ՚;՛»»»/՛ 
է,փա~~–րգ– •^•ւ-ւքէ-յւ ՝Ի էւ՚ք »–/**ձ ՚"– 
յք... ՚^ չթ^^թի^՚ե .,«;«.–,.–յ. է 4/1» 4".. 
^»,^ ևթոզ^ յ\;րք–«–ղէ՚1՝ շթւ՚լ ՝Ը1"՚րխ"է 

4»,™ . 1,-է 5,Տ"^"/* 1^՚––Տ11՛՛՛ "■/■՚^"* –քւԺ՛– 

/ւ. էդթ »–.4.ճ՚>. –լ յ^ո-՚եէլ ՝/■ *«■ քրի–"^ 

%է/՚չւ, է ՚ր յ^^~Vէ՝ յք«.™ւ^՛ է;՛– ~^•^^ ւ^^ 

,^–(^ք>ք 177. 

4.5» ՚յո––»–*»՛»՜ ՚~ — օ՚Ւ)>՚ս^ԵԼ1֊ սաս՝* «ւա՚ՒԱր^հ 497 

և. հ^ ՚ձ\ա,գա Լ ^ր^^ՕՈ. և. ղքԼհպ^^ 

ի թ^թ 0/»*.–, Ո-է (1500) ձ Հ՚՚Ձ՚Փ 

ՈՒէ (687). ք–"«– Հխւս՚^^դթ% ղՀ^^^պպթ ե. 
Վ^՝–Բ՚*զՏ –Ր ՛ի #/՛^ ծոՀօլէ <1) . ձ. գասձ ՝(, 
՝՚\է»*էբա^ քւէէրայր մի ւ&ձ յ՚՚ք՚ք՝ քքեալթձ-րօ^ 
պարղ^աբհաթավ, աք ^ալմի պա^աս ^ը աո, 
ի ւէբքէԽւփէսէ սէմսս1ո–ի% է ե– ւէէկէէւրասր1ւ ի 
պք;սւա աօ.%ւ»է–լ է^ա , ե. ռշ^ գաաէ-ւս. արռէ-ե–^ 
ասէխ,սր աթւպիււի «ք> գեաէր պ^ս^գոսւԽ^ւս սէ 
Հ(ւս • 1^ անաի գաթրձսւ։, ե. ձ՚քճ ե. Հ-քԱՈ. ^լ ա^ 

օս ւ\՚>էպէպէէօւկ՚ա ւ 

«((■% ՚ ^րէսպեաե սւէէ–րէէււՈւաք ղա^սւդօէ-ոեսււ 
էթ ^պէ-Աքք՚^ւե ՝է ւքէքրօււ քքւդւ.ււխ, ե. յորյ-սւմ՛ 
կաւյկթէ գիպիլյիյէոաՏնց ւ^ատէրւաւդէճւէ.^ ար, 
ՀաաՐշահէւ փե^ւէէ^ աքէ-ւաա^քեգ ս>Հ/^ \–ք^կա^ 
յք^ * –^%յ»«– ՛ի ՚^ձ. *- "^՚^ իա^ա^է.թի^, 
և. քսւէ^ւ^ »/» ^էգ ւ>բգէ.ոք% ^^Տ» , աւՏօչիյխէ 
՝Ի հե–էաւ.թե%է ւ,ու.ք»,ա.՚եթ , Լ իափ»Ձ.կաէ. 
պաաէբապթ, . ք^^ յ^–^ ա–.ւաւէ^% կոա«^ 

ր/է՚"քք ՝Ի |յ.■"•֊^5^^^ V յի^գ-՚^^—Լ^^^^ ք^գ ,^;օ. >՝^1>յ 498 <1^աՈ1.\Ս.1|ՕԴՈ1Ւք»44՝՚հ 

՛քոք ^.■յ^V չոր" հ-՚^ք^ ո Ձք ձք է Ա ա • ե. ւ^^էաափւԽ 
դօրապեաՆ օւքաէթէ ^՚ա-քք^* \յ». ՛ի ^^քԼ տա^, 
մ/. ա/.ր1ոա,յք Հ)%^ըոթ»՛, մի ՝ի յորգւ-ս^ «•-•-/- 
տաեաւ^ պէօէ-մ՛ անասե էբ ^–սքսր ՀքՀ |՚<1^՛– 

ՈՒէ (688)՛ է–/՚*՚^յ""– """–1^ ճ^^ա՚եգայքաձ. 
եկէ% ^գ ^աէ առ..ւձա^ թէսգաւ֊/^ի թա^ւէ^^^ 
թի^՚ե ապգացյ^յ^ , ե. իէս՚ե ՝(. ^էք^ 1՝.*էՅ^Տ՚» 

րք^ր՚ւ՛ ւաա.1՚օէ–ւ փա» * ^ կաք1ւն աեգ ^սէբխ^ռ 

իշխէր պ«.աէր«պյիլւՁ,գ %ո,աէ . կւ, շի՚եէ^ 
աո֊ա>7<ւսքՆ սաւյ՚ս քսւէտւ^յււ էւ ե–1քԽօ1ք.սէաւ ճւ 
չքրք ^ւաւօչար Հք" 9*՚՚9<՛ ■ \\եսււ^ Խւի ե– /9ս^ 

պօէսքւ ե. պաաէէեւոապսե՚պւսէ– քագ 1սասւ , 1լ ապաաէ 
յեսոշւ արար /ձգ՚խք^ա –էր, կ. սձչԱՕքկօքա . 
1ւ. եկք^ ը՚գ օէհ^ւս-ր Ա. ք^՚գ գ յ^ռս սւր 7ճււ*1լ, 
պաբ^ սէէէ֊ա^օւրգու-թձսէէԴւ Լ^ւ^եայ, ե. էրէ*^ 
սւեյւսւե ՝ի պԽրէաք յթ*–ա..րքաԽւ1տ ե. գէւէօպւե՜^^է 
ղբ.սւկու.յս է \ք\. աււ^ըոււթ^ն արսգ* օէրէ ւէ– ^՚" 
նայքա ճ>ձ.ապսք^ > Լ ձ^քն ՛ի \]|^^ձ»^^խա , Լ 
ս^ թագաւ.,^ %օէքա խ&ղգէյաւ. ՛ի քձ^, 
4 էւ^ր^»– յ՚արյթ %^ա յ^^աօ^ ^–(^ք^ 

Օ) է>՚՚ ՚» > է" » « "I I I " I . •»7*յ*՚»«.՛ քԳ^9^ Ս՝Ւ1"€ւ«էէ.1՛ 0.««՚* ^ԱՏքէ՚11Ր*Ւ 499 

ւ^իե եէՎր^ թագվոր աքլ^^ե.գ՚ե»՚3թ՚^\֊ 

՚^էսժաէկէոէ ^1քռս^գէէե՝ քթէգ հաոյւէք^ զօր ՚Նդ^ 
,քէս ւքէ֊էւ^-ի՚հ • ձ. \\օէչաՀագ/էԱէ ոք^էէո&–օաէ.է\քւ. 
էօպա Հ,անթւ Փ"–"^՛^^ ■յ՚ւէօձ ն. Հ1^գ ^աղօւր 

էւ. էւրսւր \\աըււ^սւգՐւն . ձ. Խգթւ ղքօրռրգ^ 
ՀԳկյիթկ. Վ՚՚ՆգՓք)^^՛ թագավորին 1,«Ժե \\^ 

էէ.ր»անռ ս գսւրձօէե ե. գնա^աէ X \՚յւ– |1<*<7«^ 1100* %*ք–*– |–Փ/–*–օ^> - Հ,11 " 9 " ք" < * 0–յ&–.*(^.– ...Օօօ֊^ւ^ 500 4.աքօ.՚սււա«քո^Թւ>հ\ 

է՛՛՛տ |<^^**"7^ * ՚՛՛– ^"Ղ^^Յ^ ^՚" ^^^՚՚Հձ6^ 
Վ^կ^ս^) աա. խ.րԽա–ես . և –,*.»^ արգի 

էքթւ ^օէ ՝^ 1|տէ^^ « 1^ Հ՚յ> ^պ– %^ք –րգէ ՚^ 

^•ն մեա.ա^ ԳւՏով՚ե \՝յ,»է»^^տ Ո֊ք–՚>* Ա504) . 
թւէէգաա^արաււէւս»էեէ եբԽւււււ% ե. ւէէթ^ ե.Յեօոա 

Հ^«^3 ւււ.ս.<631)՛ ՚/՚է»––՛». ձ. |յ™/«Հ«.»/** ՝ի 

որ ե. պաւ.ւււգ աթգքա ք՚՚՚^^/Փ V \–1"–«կ1է ե– 
^րկբպ,գն ՛ի Ա V . /ւ շձ/7»1ր/& ՝ի Հ«՚/«ք ֊ 

էէՕ^՚ա է Լ. ղւ*^ը^ ւ^՚Գ ^^՚*–""ֆ էւքքյա՚Յ՚ւ (Հհ. 

ւէձս։է.ա1ւեէււք^և..է–էռ՚ե/յ^ ^\է.սւ^սւ Ա– ^^էյպ՚դ-ս^ 

»~– ^ "(ք • Ւ-Ր ւ^Գ ՚"կ^ էՀՓւ՚՚Հք * ւ^Գ •^^^ւֆ\Րրքխ 

օպք ե. ^գ օւէ՚րե I ւ^ա^յք ե. րէգ | յ&2(ււրււ^ , 

գսաէւււ. դ յՏէաէէաէւ^աէւբ՛^^ ե. ղարձաւ. ՛ի ||(ն 
սըլ, և այլ^ յր»ւ.1քյ«^, \յւ. \Ր,հք ^\^^•''^ 
գՆսյ և. էառ ^1)*^^^ ^ ^\^^ ե. վՀ՚է, 

քբպէս և եււթօր էւ.բօւ.մ՚\^սէւա^^գնթ,է\–յլ. 
գ%այք ՀՐէԻբ Լ\էս,^ ՝ի կողքա՚եա Հպքոց ՛ի 
Հճէ/աթ , Լ օչ^ Կ՚^Ր՚^Յ աա-՚Խււլ^^ա , ե. գար^ 
ձօւէ– * 1;՛»."^ %ււքե աարլ-ււ^ մեո-էաւ. \^^ագ^ձ 

քխէլ%,^ ,քս^չԽրսէէ. ւ՚էքէ Ւ-Ո) Ո՚քԻ– 

■եոր (>.. էկւ, կ,յտն \\քՅ^ \\հ Հ՛՛՛՛ի <Հ՚*ւ. 

րի, յեհաւ. աղաչաւ^ թսւփեայ է/^րթէձէ, ե. 

լ է..յե –է^էէՀք էվ)^%~0^է> & լքի., բկ, 

IV ւՅյո–՛––^ »-■ ՚/՛–»*–»,*՛»– 

"<յւ՚0*~՛ >(՚– 1օ»–֊Ա–է~.՝ ■1-յ-քՒ»՛ |~ր1–1. 502 4.1«ՈՈՈ«»Ո1)>»14–% 

|>«$ թագաէ-օրե 1\՚պա^ 11^/^ 1^«^ք^ *^ 
^յ՛ «<)4«, քայ^ խս,^,ըս.թլ^^ ՛ի հ–1լ 

Հա ե. ^չ^յ՚^ըՐ" է գ%այհաւ,լ գ (|ւ<ոճւ. »•««■. . •ք –».4 -Տ1 ցէգ *–«.»^ . է «,1 է. 

բարձ քա^ քէէէւՕէ 1». մո աէկք ւ ^էէւբԱ ք է ց Նահ^^ 
կաբար ձ. առււտձՕէ^ •»«. ^>ա ա \ք.յէ^,*քս,յ՝ 
ե,օե^ (\\՝ձ^ \\աՓ^) պխարկ^թի»^ե,1ա»ցև^ 

\՚«(ք պարօ՚ւ՚աւ \ էէ^ւ^ օրգ^ւ Հ^էէափաԽկ; օր 

քո»Ծէէւլ ե. §ւէէմե%Խօքէյա փաէռէսէ-էւրհ՜էպ՛ ե. 
յա^էձամ՝ յորժամ՝ ակօ,քս,ձւէք^ (*«ա.»ւ^ս.ծ 
շաՀ-ք^սձսւկի պթ ^ Աէէ ֆ ս %ւէրա ճ. ՚/ւ (րւր 4*7՛– 

՚–Խ^՚"3 ՚՛"" էՒՎ. ^րկ՚^-տ ^^եԻԿԿ^ ւէր՚-^րք 

1է.–ախՕէաօթ , ^ապււքթդք էւ. յա^ւաէւ—^ւ գւ/ձւկ^ • 
ե. առ քաշռւ.քքէւէսդլ իւքավ^ Լ.. ■ պ^սասւքսսւխ 

ւճ^թ Լ\ւսւքքՆ՛ ւյէաՀ.օւնձ-% Հ^ԱՎք * գրււէւլ.1ոէւց 
^գ .էսբով ^ւ^էէէԽԱ^Խաաւի Ա, ^Հ ւԽՕրԽաաա^ 
՚եեաց– գաւ–աւէ.սւ^ . .|ք«– յրէ^ցաէ, թւ^ա.գքԱէ.ի 

թսէ-ւացու-յօ&կ վ^՛^ աեօրթւսց ե. պար^ր սէ^քձ ^գ Հք^ք ––էփւօէիւք ՛ի Հթ, էքաժՏՀ. 

թօւ-թեօա պ»էւպէէէէ^ ոսսէ վայէէէմւէէե էւ. ւկօէսւ^ 

է–*յ *. ^^Խ՚Խւ^^^մ-աԻ^ 1էդա.լ. ՛ի գ^խ ս,րլ 

աբիակէաձ. ե. ^^ ձ. յ1քեա^–^էսա , <■/> էւ ի՚^գ. 
յԼ^Ոքպ ^ ար դի^էԹ ւօսասաէ.՚ա^ւ^աւշւոու.թեա& , 

յԼւէ11է սէ^էւ. ե. ղոքւււր–էր$օոա^թիւ.՝Ն ե-րկրի ր*–^ 

է՚ր ւա^^գքձ աառ օսւս՚րւՌւ Լ. բԼաբեյիա սէո. Հսծ^գէւ»ւէ. ՛ի ՝\^.ք,իաա«էա քւաքի աձ–ա,ւա^ ե. 

իքաէոԽ է|/ք> I էօեէսէ *" սււսեէէաէ եքգւէսէ^թ «■■■ / 
րէափււօ/ /էր , >^«9 %ձ՚Նգ^էլ^՚է» է էքւ ) ե*^* ըաց ք է »1Ա 

ծ^ «■((.%«(. ^լբմէ^հէ սրէաւաԿ.^էաէւ ւ »պ^է%էէէա. 
ք^ք,0~^թ1^\^աէ^^^. ^^1^^^.^ 1188– »10. ^ալ ձ խո%ար^Աս,լ •"դգթ՛՝ փ«ի–% ր-դ՚Հ. 
Աաօօէ*. օոէէլ ՛ի ձէւէ-^է ոսէստ էէւգգի • փաււձ "Բ^ 

Հւ4է%գարէէէ ՛ի աիա էճձկու.թ1ք^ • Լ. էէէէէէ-ւաւէ. 
թե^ ^պ^^ա».գ–հ ՕապԼ-լ, ^.^Աթկի-ն ՛ի 

–էր Լ. ՜սրքլօասէր , սէոօթաււ^;ր , &. հեբռՆ^Է ,« ^այաԱ^ ^ւ^^էւէ •« *,+«. . յե, . 185. ե1*՚%^յա ոււօաէրւք և. գօաեր– "՚ . |,>». 4֊ «յյլ, 

ի յ^սՀաււա ղաւււււէւքֆ.ււ^ակոխ յաւդա^ւ |^ւ«.^ 
<1) »1^/**– •յ*^■ 110» -<-«.»-*.>,.. 1811— 186՛ 

Բհ–\ էՈյօ է*՚*ի Ք1.՚–^–.քէէ–.պ.ի>.^»ղէ* ձքէ՚ք^-^ք^ 
–..^ այ–թագտգ^,^թք,.աէ. Հյ.^.Օփ^, ք, և եկ1.պէ^ , և. կ\^.պ^րևթ^ *4*«*3յ» . ե. 

ե֊ ^՝Վէթղ^^»է^յէԽկկէ^ և. պա,^ «,յէ%ս^%. 

ձ 1էԱ/ս,րխ,պ% .\^.էա^աա^է/ի առ Հասւրա.^ 
քակձ^Ն ՚2). |,>^ 4-յր –ւ^^րա Հ)֊^^ Լ^ա^ 
4էրաբևա.լ յադավ^ աա&%^% ««Ր՛"^ Ւ՚֊ՐՀՋ ՚"*֊ 

–քյ/–ւ է /յ-^-^^ւ, Ո՚–**–(^ 11.ւ^ք*– - .ր–,–է–«–լ 
1-է >-■* ՚»*–"– -*»♦» յԱ,"/^– • է *(՚4("ոք* »–>^–– 

–ք^ 1Տ17. 

).«■ –^>ւ ւք–^ք– Ա–*(–,>– –իբ1՛,^ փ– -*».-֊» տ^^. 

^«. ■ ՚^ գիյւլ\աք.. յկգի.գաա= յ^–Ն.վՅԱ\ է-յք՚ք ^1^ 

^.յ յ«^.9^ դ,..^^ ^է*^– * ՚ը-^յ* V > թ–#–՚^4–* Նտա օթձ^1ւձօթ մի քձգ ^բաՀ^^ գա-րձ^աւլ 

կօւյէ–^–^ յէոա* ■ գօէ1Նեսւլ երկա֊ոէ-ւէգք V, 

թ^թև.0. այ^ս^էք. խ^եց.% գ«,^լյլ 
^,Ք*^ է ^ Հս՚յաււ//աէէճէ..թձաէ//ւ աաէ//ր%,^Ն. <յօ^ 
րագ^<ա,յէ /^ր^էաւ.րգ աա.ձալքջ/,1, յ\;գ/,պ^ 

(ք^ •յա,,յ–ս^ յէ^^լ. \)է^ք Հ^,,^ .4. 

՚ՐԳէք *"ք" Ս*Հ& ՚ք-^Ք ».ւէ~՚»1* 1,–»/՛». 

՚.1) Ս՝–ւՏ»–(1«^ «I– ք «՚™. էք-է^֊է-յւօ, լ–^ Տ10 4>Ա7Ա.՚ա40.ԳՈւ|»1>+»>.՚հ 

մէւա.թխ^ե դջ^աւքհ բ.էաւ1 ո ոկէ–յգթ՚ե •««. աօվ/ե ՚\^^ 
(^ ի/։Հցեալ . . . \այՆ ըււ֊հթէ 1^–*^ )ւ)յ^1ւ։։ ւո՚ւ*»ւ,Ւ ւսա– յոտք«յ«Ւ 611 

յքի,^^11«ք. •ի փքկ,ԱՅւ%է ■ «֊«.^ «–է 
ւաա^ պոբ ւէառքե * լճ.^Ա(«սէ« սւա.ր1ւ գօւււ.Նւէւք 

Սէ11»էօաւ–(էեւսւԴւ Յեսղ^ ՝ի %ցք2ւէ> • էբգաււ.»։^ Ա. 
աօւ-քտեաք^ւ ՚նւէ^ա սէԱ^օէԱ պա^Ալ պամէ^Լ^^ 
սեւաէ • ւ^ւ. աքսպիսի ^փէաթէէ ^աա1ու։ւ ՚ւ^ք՛՛^՛ 

րոէ-Ա՝ ^լա,ճ.ագ է^դէ^ ^^–.էմը, (ա^Տէյ իշԼաաՁ» 

ՕւաւԽ1էէ&1, ւԱւ էր թէււքւեքւսւքւ>ւ էւ. աՔօսսէ^այւ ձ. 
առաօւաձձ>ւ% առ էէմԱՆևէէձէսԱ . ՚Խ^եպէս .և. 

թձլյ$ Դպ՚ե հ*–րե–՚1ա թ,սւէքԱ*–ւ1էքէՕէ1սէԽէ։կււՀ\>ւ 

սէւէ^^ե է յւս^թււզ^ եէւէօէլքսԽ գ^,աքրե 1>ւ~բ » 

I էռ^ձ է –ե, ք.ա^ւ–մ՝ պօրքւ ժ-ա^յե-օւլ ^ասէօէէֆ 
՝խ 1(ո^«"^ ^՚Ո՚՚Տ* ե.պսւշօէք,է^պ^ւ1^է.ր դ^^ 

սէձ^^եսէքՕքկսգւօց սւււ.ոոէ,ք^նէււ > |՝ւ– ^է*,. 


512 յ.աո».ս.էլէւգքՈԻԲ–)+ւ 

ահաօ^է կաաէւրէէէւց > ե. ըւքլււ%ձււ^ ՝ի ՚նւէ^աօձ^ 
արս գՓւաւ^ոբա օրքք ազգկթ Նւ&է դթ^ա֊% քյ^ 

պբր արար է \յւ. ^«րա էչ^^ձէաա^ալ^ րաէփ^ 
%էէցօէ ե. առաէ-ել Լռա յաէ/աէւէաւլ ե.քա^ա^ 
^ր^ալ գպօրւԻ^ ^է^գ^պ^ ձա%ր պքր-ւ՛ կ–է.ւա. 
վառԽըբ ^%ա. , ձ. > .^ար^ա^թի^Խ ^աէփ 
գ^Ղդ^աապ^ Լ. ^«րյձ »ր ք&գ խր, ձ.ր.ֆըպ^ 
1եէ՚աաձ քէւ^ւ ե. պւպււա \\Ո1ւաաւ^գբւ աա^րռէէւ^^ 
^թ, Լ Հ^ռսա^ <1> Լ ^լ յէէքաԺեհ քէՒ"^ • 
ք^-՚լ Գ^Ր– կւոաէրձ^ա% ՝ի %ւֆն տէղչ.1^ Խր^ 
Հւօղար ա/ր պօէաերապմււղ, էւ ըյբո^ւե-սւլ ^(^ 
«» գարձաա. ՝ի Հփ^արքա. . \՚ոկ թագա^ո^ 
I Խէ^յԽ իրրէէէ. լռսաաէէ. ^ւէԱոդււէւ.^ դօ ր ւաէ^ 1ւ 
1^էփո%ււ*.ՅՏւ իշխանօւ^,աւռ $էէ1ւլզպօր>ւ է՚-ր «^ 
շաէ-հր Դ յխ–" ^լկ-ղ^ ափարԳ% Հ,քԱ.էէ, 
յ^^^ ե. րէ՚րկր աւ-ար «^թիւ, ե. կու,ա^^ր քթ^ 
րեւ. ^ռազ^ աա. աէք1ե էէաւվոլ. . էւյէոք ււասկաէ. 1Ո>ւ»&6էքԼ> օյար՝ պօլ«՚ւար+ւ 513 

թագաէ֊ռր^ Հ,՚շ/՞յ | էհ"՛՛՛ ԴՏ^ՐԳ^ \ Հ–՚»*–*2/ • 
ձ. թսւփեատ ^^աեսե որ ւս/րռնԱսէլ^թւ , ե. 

է/ձ–՚1ոա1/% այի երեք ^աբէա-ր ։$^ր ՝ի Նէսռաքաւ.^ 
թիէձ Լ Հնապաեգեյաս ՚եմ՝ա. ե. ա,ս յթէր ՝ի 
Նեբոէ-թււեկ ե ^աեկստօէ-Բ եււֆ՛ մօւբաւււքե ^ ե. 

կւ.դ սսք՚ե է,^ յա^յ՝ ամի աբարեալ մդ^ 

՛է թագաէ-օրհ^ւ Հ,՚^"յ1 օգնա^ա%ռւ.թէլ.%^, 

(I) ԱՔ– ւ ^,»V-^^քVI• –Գ -- ՚^/■*/՚ –,––^4 լ–^. 

^1^1 ,^^^քդ^բ».ք Գ է/^րա •^է,,,զ^ գէրք ա՚Գա՚ւքն կա., 
^ակգթէ քաքարապԼսէ &. կե-ռւա։^ ե. ս^լյթ յիշխսՁ.սւյ Լ.՚ք 
^Նէ,;ապ^ր«ք . Լ րս,ր^.$ ՚^ (5>/>»յ|է՛ ի-ր-ակւ-Ն , \..կ ^–^, 
քա^լ.վ.ա^1ա^ ղգէ.ւ–ի–՚>՛ գաա1ա,յ յ1.^^փյէ, . Ա օ,–Ա ^. 

֊- Լ,1..,1 . ––^ ..«է–– */>■ ւԼ~ք*–> /■*/» է ,^է–1 ի. 

""■քԽ *■ լ՚ւյ՚ձ "*^ւք " է ղք.շի.~Ն.–ւ ի^ր .^ղս^հ դ ք */•«- 
^^■* 1քք–* ^–/–յ ՚ ՚լՒլ ր>գ –^ –^/*–լ՛ »/՚՚է ՚«–. 

^–«■^«^է"՝՛ *–է (*» էւյ^ . է. ^քի~է»* է,^^ յէաա 

33 , 514 յ֊օյ%%Աա<>^ոհ13֊ւ՚ւ՝ւ. 

՚Նսէ . ձ. ւօՆօւ^ գնաւ^1քԱէլ ՛ի \^՝ւպաչ^բ « էաււա^ոէ– 

գ%ս,լ ՝ի վէրա, ՀքԸ^ա, . ճ. ձ^րկ ամձււ, ^յս^ 
Ո-էսՀ^ աէռէ-չաանն ^"՚էքէ՛^ փէւխՏսձե֊աւ Հ՜հ»՝ 

ա1ս1նսլ. կ 9–՚՚/*՚4լ օււ/աա ^^ւխհո է"~եե–բպ^ էէէէ՛**^ 
նռսքՅ իէ,^էւե X |1(. Հ-ո ^ք"" էււ13սւպւաէկ ւփ յ՚^՚ք՜ 
բժւսաաւլյւ է աա-ստէ՜օւպ աւէ. թսէգւսէ^որե –,^"– 
^ո^ I ձւ,ւՁւ, ե.ի^գբ1ւօա ՝ի%յէսեէ (^ք.2>I1ք(ա(2^ 

՝ի Դսւսեէ^լ^օւրկօէ-թ^փւ . ե. իօսաա^աե ^ը. 
ւ/է՚ւ քսէւ բ.աստէէ..մ՝ գաեճււ օսկա^Հքէ\յւ֊ էօէէւգէէ^^ 

քս-րօվ^ կօրռվա^ա իւ/աստու֊թեէսւֆ^ • ս՚օ֊՛^. 
^^•ս^ ^ս,%իւ1Ա,բս.ր առ ս»լ,ւաա%ն Հռռոմ^.^ 

նա աբ,պէ^ օբթ,^կս.ւ. . « \ւ^՚^գա,.ոբ ՀքԱ՚՚ց 
I Խէ-աւ I եւ^օր աեոքո ՚\–ակ;օօւոա.ւլ սսւ^ըոււաիգ 
Դ ա^ր թ՚գալ, Լ\՚"–շ^ էիտե Ք^՚Լ էրք^^ "է–– 
բեւէ.«ք յձ-բսսւՐէ պի իւ/Լօցհալ ^ասսւատե^պք 
եթէ քառսառսն սւմիբս^ ՛ի պօրայ քոց գա^ 
շ^ծւէ 1էդե՜էսա հե էոսւք ^^"Գ՝Ի ՚^"՜11.Ս 1^^*՚՚և 
րսւփու1ն է ե. գա, սւքաա-^ւոոաա^ ւքօգոէ,էր,ակ^ 

ձթւքււ իէ։ր^1ոէ^ ( ^ ^ քօՆկքիււ ՛ի ձև֊ռա («^ 

ս,ձւ&այք«^ . «^շէր.ո \^ւ, իրրէռ ^թ%։ր^ 
«աօ ս։ւէ–11ւ9ի առրսա ղսւսւէոճ^ւ %սւմօ^^հ « իս^ 
կո,ն յօւրՀոէ-րձալ աՀ/ճ. յէեաւ– , ^բ։։էւ&^ 1Ո–1»0«էԼՒ 0«(|ք* ՏԱՏքԻա^Ւ 515 

^է՚՚Փ ^«՚*«՚ձ "^*՜"՚ճ. »՚^–պ՚«րէր գ^՚^լ՛ 

շ-ք՚՚ր իԱաօծւէէլ յՐ)բսէփաւա–ե էլ. պէքեա ւՏռ1ոէէ1 
էօրար փսփոէա—էկւօե . 1ւ. ք^ե^ գաբձեալ ֆսւռ. 
ղ\\»ապսձ ձ. գ\ք^1Աքաւս>ր և. գսւրձ^ ՛ի Հաըւք, 
ե. աքսպիաի էտաաւկօէէ֊ պթ^^աէ սե՜9 սօւ-րրաաՈա 
շփոթեալ ՛ի պ^ր^աւ.թխ.1, յՆ.ա%կ . Լ 4«է 
սեալ ՝ի Հփաօւրիա՝ պս,,վւբա/ա% պ^օսիկ զ.ք«Հ. 
էւաքօւքե խօւշել ^էքէաէՈսքէր ■ 

Նսւհկէէք^ ^Փք^՛՛*՛ ^ պգաշաւէ , Ա. եկԽր ^ա^ 

պաււ ղի-րի» ե. ^ւրւ* ••«& • 

|> «էէ. (668) թ-^-՚՚կ՚՚՚եթ. Հ«,«7 I *■•-•* 

յս^ձՆ արսւբևաէլ դիՀխւօ^եու.թ իսե •սշիւսէրՀին 
Ա. զգռւ-սսէր ի՚-ր Ղ^^ ^՚^է^ *ի ՝ւՓս \^յ"՛"^* "Ր 
էր օաղգէււէ. ^ոօ-ասւ, ե. գ^ի սա֊ցէՒօւա1ւսեսպի 
ապսԱւաւ. ՛ի ՀէԱշի՜շեա^ , ռրպէս ^րագո^^ 
է^ե-^աա. . ե. օււսեւէւ. պկոգա^աւբձօւ-թիէյւ օւ^ 
խսէք^իե պ՚ււբօե \.^սսօաէս%ւքքՏք ( պւ էր ^քձռօր^ 
գին թագաւ-ռրիՆ Հ՚^«յ | էա.օնի . 

^^ա/սւ/* յ-ամակւաւկի ոէէս^կք յիշիւմեա^ 

բբՐտ Հ՝).ախտթ«^ <1> , կամեքով^ ղէա թագա^ 516 ^աքԱ.էԱտ.գոււ>»ս>\ 

՚^լք ՚ ՚7* •"՚-^—լ գթրՐ^ \\՝«ր.է% ե. յ/էէթ, 

՚հ ^արււէէ1.է ս. ւա^րաւցան ■ |՚ււք պւաւրւՓ 1|»ւ^ 
աա՚եդթ, և. ակ (^վՀան%է" կս>թ^ղհկ«–% 

4ամ՝ա՚ես.կ0, ե-յապթետիք– %Հքա ե. ա^թ ըպ. 

սէյւ/կԽռեէաէ րսւնսաէէ^գ1ոսէթ էղէ՚ս՚է փ*»^^ 

$^^է(|).(*.–^յ «^ք (^՚Հ4–տ**. կ^թողչ.կ»յԽ 

^աւ. Դ թռ-թ Հհ–/^^ 01||». (06») • ^ –"»^ 
միաք^ա%ա.թևայք. ամե%»^% իշխա%ա^ ե. և^ 
պիսկոպոքօ^ ^աքԱք^էււ. յայ1աՆե^ռւ^ ակ 
ւքոէւաօձւգՐ՚ն (ւյյ որ էբ ձ^ա^քիակոպ^ք \\՚^^^՛^ ՚2՚. 

րայ– լ.ա –յ^–, 1ք/^–ւէ|< . *թ* Ո–^^*1 բ-պ^՚ք ի^ա։^ 

չէ յթչէ,., գ ս–֊^. . է կ»»^,/^ դ^^-^^^ գՒ^~լ ՚&ր^ 

,ւ»1^1,. (5*ք. 217—2181. ւո֊ւ–»1«էւ,ւ֊ ասք՛ Պէւ«՚«յյ^Ւ 517 

Ժ՚Յ ԳԲ՚՚^Ի՝^ Ոէ– <670)– ^ եղէւ. ո^րախո.., 
թքււ.% ամէէԱեցույն յէսղագս սւււաք^է ե. բօՀ, 
րեբարոյ և. խօպաղսէօկ ա1և,ս,^ , որռւէ «.. 
յէ՚նկու.^ ^ռչօւկաւ-որ քքւնէր է |՚՚՚( էչխսԻսս^ 
Հւււքռռ ոսէղոէ֊մ աօեյիէառ.ւա$ու.թիւ^ ւիեկր 

ւ/իյէոաւեպ , Ա. սւպա ՛ի Սի կւօմօ եկեէսլ ^էօոԽ^ 

րԽսօա^օԿւեե-Լ, 1ԸՐ ե. ւօրարիէւ րււե է ե. եւռոէաԱ 
զգոէ-սար թագաւ.»րթէ ՀէքՏ \ ե^է-ւ&ի *./•« 

բ՝^ Հ՚^՚՚ց Դ թ՚"–Ի՝^ Հ՚^-Յ ո*^ւ՝ (672) • ^ 

ի թու.իէ, Հա,ոյ Ո4(է (678) *«**- *^«՚–25՞ 

աեէդ.(^րի ^սէււարա^ ՚Խշ^ևիք ճէւղ^Աալ եղե% 
Գ ^րւ/ռէ,թէէ%է օգայն ք ե. աէ%պւսայձ /ի վշւոօբ 
աառսւպէր ձ֊բկիր ^րխ Լ ղչբրա,՚աէ&վ\>ս,սյ՝ 

ե. աո1եու, ^օէ–ըււօ^ւէէ.թիւ.՚ճէ կրսէ-ր էոյթաւր 

*^" էն."՛»/"*՛"– 

Ի թ«..բ, Հ«յ™, Ո41- (673) Փ/Հ"7 /»«՚– 

կ-յհշ/Ա^ ըմքՈ-Նէլ ^ւ^այ, յլՆ-յէՆ քշյ. 
րօօնաՕ է գպս՚րօօ \\1էսւոօւէւգրԽ որ ֆթ թսւգսւ^ 518 »օօո՚աւււ»֊ուք»1+% 

՛ի ՀՀսէրձրբէէ-րգ և. էաեգ վսւխ՜ՅՏօիէԼ-^սէէ^^՚^է^սկ 
4ա/Հ> ՚էաբւաէ բրթ4ձՅւ \^$ոի^ւէէ. ք1էէ,եալ աա^ա^ 
մ1էօօււ– յաք^– * ե. պի սւ%կսւրււ^աքքր էռա%էււ–լը^ 

ւռաււնն Հ^ոա֊օւեա է *ր*7 ^ք^ա^ է՚սւա. գքՀաԽ^՚քւ՛^՛ 

^աս թւաէղօէ-մ՝ ՝ի քէռ՚ն—ւկէււ^Րէձււ , էւ. բ^^Աճա 

•»^ճ– գ^*–*՛"^ I *■*-•* թէէւգաււ.արթւ ՛ի Փ՛"^֊ 
և. թագաւ.ւդ,ե^ւււ.^թւ ՛ի վէքսօք Հ,«7^ • պ՛ է/» 
պթագաա^ռրոէ^թիէԼ՚աւ , ռր Խ սգպր "էր ^՚Գ֊ 

Օձի ՚ "Ր^^ է/4 –է^Րթ "*– .^4 ս.յր«տԻ Հահ.յ,ռ%ք. . Հ-* 

(21 ՍՀ1 >յ., 121. 

(3) ճ-է՚ց՛ 1 1,-4^ 1 0՝–է."– ^–է*/* –«–.«^ ~–քո^՛ օաաէէ՚՚՚ւ սմա ււսւՈէ%աքե աւ§1ի. Խբծօ ^ասրխ-ք "ՁԲ 

քՀ ...Ր յ. — ւ։.Տ....կէ րճ.աթ պէէամթէէէ$^ ՜Ր^ 

ՐԴ/Ւյ՝ "Ր՚՚Յ ՚*^՛"–"^^՛ \ւ–բ՚*"է>ք՝ ե. ^^^թէսրգ. 

^գդքւյՆ/պաօւ. ՚նւ^աււ % ե. –է1բււեց^ ՝է ^սււ/բւս^ 

^ւ֊բձա՚էէ^ ՛ի ^ղըէ.ց յ-աւմէ^՚՚էկէ^ է > ե. ^ա^ 
^ա4.ւ/՝ աշ^ւէւրՀս ե. պսպգօ Հէ ^թւագսւէ,ռբւ։ւ.^ 

Բէաէա—ւԼ ՚եէէրսէ ՆէԽէէԱւէ՛ եպ^ս^ա Օ էէքթասրիէէւքբ » 
յ^ 4՛^ ագգսս. Հ,՚»քք . ե. ՛ի ^բապք,^ր,ձաշւ 
^^յև,րի՚ն \\րացի եղէ^ \՚^ա%է , և ՛ի 4«Ա 

կս,ո–.է.կ4ւ գս.ռ.%աքր ք/>•>V:9 Հ՚շ/՞յ ՚*՛* Ե^յ1^ 

շսԽ քէեք . ո^ կբ^էւսւ^օր սի սօւ-րբ ե. յՈւսւրռօւլ 
մաԽ՜ճաեեսւէշ Հ^՛^ աղգսււ, ՛Յ), ւէր^ գե-րքքդմէս^ .>^օօ^1^ . ^ օձս »օոոյ,՚ս3,)ւօ.գուհ0>ւփ% 

ւ.ւքրե՚^էաէ. է ււր էօւԱւ^ւէռե՜էւ^ էոձ՜էէքւէւ • աւ. օ–/Հւաէէ^ 

^էր սաէքսօՁ^ շարէՒէ՜սէ/ ։սւԱր1ւարւ (1 րաաէօ^1է 
Նէււիէսւսաէին ե,թ^ւսմաէՁւէ1ւե, էւյւաէ^ քոօքծ-աք 
սոէ-քէթ կրօեսւէ.ւքրբ1ւ կրսէժաւէ՚ք^ "Հ/Ր^/ Հր"Հ* 
«. բ էոհդի պաէոււէ-սւկսւե սւպե-րսւօե էւսւաաաւ^ 
կէ^՚-լ շա.% թաղել, \;է. եպէսկ«պ«ս% 1՝^՛* 

%էբ պա%ասւււէււ.»աէէ՚ն |ս.ա^ք . իսկ ՚&ա էսքաօ.^ 
**»/» կայ՚գսւրձու^աՆԱլ ՝ի ^ս.^ո,.թէլ% ,«-, 
յ1էեաքե Լ^պ/ագ էւ կաէՐՀա^ելյաշէ՚՚^բ^ք^* 
Ն– յթլյստ–՚4կ էի1. . *4–.– 4»«–^ 

գօբա կասմ^^ին ևւաեել յ^գգէէՐ^ռ^սւ ՛ի գաշ^ 
«.««/ք^չէ ^Հ՚^ռ՚եի քսագաքդ, (2) , ղոք, շթԱ^յ, 
.Օէհ– արքււչ^ Հ՚^՚՚Տ ՏրԳ""՜ • Բ^ՐԳ ^ –ւ՚ր–^ 

(2) <)>«–^ *–՚է^ է***յ– *–^ ■/ ՚ք*»–^ »–.4–^. 

•Աքի գա^-գկ -»..»՝ կ^^ա^ Դ— V Ս՝–*՛*– ք-1*. 

*–յւ/ • 13. ■ 12 ■ Ւ-է Տ^»™ է***–» –*ք^ ՚™* 4–*՛»–» ^՚գ ՚եյե։ • ե-յորյ-Օէմ՝ խւււռ%&^ցսձւ ՝ի յիԶւա^օ 

յօ^ա^ ս«ա.ա^եօ»ք պմի ՛ի պ^–^ հ֊Բ^ --• 
է/էե– ղօր^^եէրւէքւ.Ն գւօլփու–թօձաէկ1է յօէ^^է–^ 
ք^խ.1է՚նւ&ւ.ե.^սւ *ի գնէէէ^ ձէօյնկբ օրպֆււ (ո*^ 
փ^ռ^թէ^-ն հ, թե՝ յ»ւ«.»Հ •4»»,^. (> Տ~իՕ. 

&. աէաԽք քչւք՚-ր քՕէ՝ փ-է֊թասե^օկի ^,աօքւք , 
քար.ղ^լէթ յա^էլ, քքւ. մթչ^՚քյարէ </» . 

11) 1֊^–« » »1ք5«՛ Իէ է–*» »ք» >շք–* –է–» 
<2) 1ւ/ք^– –ք I–»– պաա*ք<«էք ՚Ր–^ • Օ/" 131) 

-- * 1»՛՛»՛ 1–––**՚քյ) • *^* ֊^– *–»՚"է*(՛ ւ^Բ–ք–^– 

■V <*» /յ~»– յ«–* ^ք՛^»» ^ւ>/՛ • է–)՛*–»"՝ >• V 

՛է**– V– է™ 1)/^–*–^^ > ^–՚/* Հ^Հք ՕՀՂ-՛ ■=* * 
105- 522 441.Ո\՚Ա1.1)Ու441Ու>»|>|է\ 

ւՏռրս ^^րկրէ հ-ՐԾ ՝ *■ ր–>»պ^՚–Բհ–՝^ պ^ր–^ 

րախրա^ , և. գէայ^րգ«>՚ե^ի քՕդ աակ 
ս^քս^փլ յաւ&ւ֊րւէ աե-ք^-է^ « ՚^^՛ •/«•(^^ 

՚ԳբՒԿ Փ-էէ՚Տ յԲ՚^ց^Յ «ք^15 փ՚Փ—֊Յ^է^՝ 

և. ■»«. ՀէԱ,ա^ակ ^ա^ ^գ բ—րձր Լ^գյ^ 

օաէւքւաւԼ աօ. աէէւ-ըաաաւ իւրեաԽաէ |^ւ– էէաէպիա1։ 
է-ււէե և. Գ կէք%ցէււ^ւակ֊բ օւպգ(֊ե (| բսսք , վասն 

\՝"Կ ՚՚ւ՛"/՛"^^–^^ "Ր ՝է *\՝՚–ԻՔ^Ղ^Ք • Ծ՛–֊ 
եալ ղսքաբւոոէ^.թիւ^ 1| րսւցւ-օքն լ յ^^սսնե^թւ 
պւէՓէսււ-որււ ,բ<"ւըւքբրն ե֊ սպէաձթւ լ ե, սէօրա 
սռէ-բ եգեսւլ կռաոորԱ^ք^ ղսւմե-՚նււ^ ^րիսէուկ, 
՚հԽաքմե «/• ՛ի ք^-ղաթի՚ն . |;լ պլ^էէօօիկ^ ^ա^ 
^"՚Լ Ք^2– ^ աեաէ^աեի իշխաւձ Հ^/^ւ^ էէբգթւ 
մեհի \\ասակա,՝ թ^^% Հս.^ակ«^ , գ.»շ^ ^«ւ.՚հ, Լ. աււձ-ալ քքք^ ի-ր .գհ^ ՛Ի *1՝2.– 

րէո^թ^այի , լ կ»չհ պայե%^ յեՆայեհսէ» 

«ր Դ՚ե^ . ե. Գ «իւ-Գ ^.աա՝ յահկարհակէ 

ղ^«,^՚ծ ֆ՚-ր-՚ք . –"»– ./«"^^ "––Ր ՝է 4էր՛^ 
ձգձալ ւ^ոսսւրկթ առ Հաաաըակ ,. Լ քկխ 

ե. Վ\արաիկ^% »ր կայիէ» ՝ի ք–ա.^^է%, ևաու-՚ե թ^ 

իկ,սս,ւ»յա՚ե թռդըէ.լ ^\արսիկ«% խա^աղօւ^ 
թն-ամխ ստա^է-ա^էօքխ^րեահցէկւ-ապքՕէգ, 

տոնւ^աքօե օր *ի ՚եմա , ՜նօքեսՓ" ե. զ^ Հօէ-էՕւ^ 

րարէէէսլ քԱւգ ձեռամք. էւ֊րեահ^ պքաւ^^ 

նափ., եկՆ թս,գաւ.որե \\րաց / ^՚/^" ՚ 
և. կոտորԼ-այ է^^սքէւ։էկէԻւ որ ՝է ՚հմօւ • ե. է^, 
^ս՚ց քաւԸւք^ աւ-եր ՝ի ւՏւէրգՈք ե, յօւնսււՅւ^ ։ 
քձ՚^՚՚՚ք •">1Է սւստոմի գխււօւ.ռր է-րեէ-էյաա. 
յերկթւս է ե֊ ւօԽաքա եղԵ-լ. է 

(II կ^ք–4–,յ*^,,է32, , . 

ւ,.,>.։ւ;.,ՕօՕէ^|Ը 524 «0Մ0.՚էԱ<1Օ.ԳՈ1Ւ1>4>ք% 

թագա^է,^ |^^»>«.^է, (1) Ալ բա^ըա.մ՝ պջր^ 

ձ-րկրպագԱայ «>«.^ <»Հ^.յՀայ2. . խ( փ(^^ 
՚Հէէէւֆւաէ^էւ^^^ռ-պքևյին ՚/< ՚յէՀ՚ււ^՛ , որ էր –"–է; 
աաե \^սրէււք , գօւլ%յևւ պ^^ * ռրպէա ^ւ «օօլ 
յ*^ «(5^/""–/* / ձեռ» Ն«րա . \^կ ՝|>^^ 
ս,օ.է^«,լպթոՓ"՛ ֆրերա^ Լյ^ս-է/ ա«.\՝^ 
րրսէ^րե ք ձ. ե^ոքա ՚նմևւ ^է%գռւ,թիէձ օէզգքւե 
ի՚-ր^. և. ես. սիրովդ ^^րռ֊ասաա^յ՛ յՀ^,րրոէ^ 
ր^ է հ. ^Օէււսէսւաե^քւն ^գ ւֆւ^ս^ս գաշ^ ե. 
■*■^*" –է^^ յա.–իաԱա՝ե , |;լ \%թր«^1ե դ 
...ճալ ^\երեգյ՝ս.է%*3) &«, ՝ի Հ\^«.ս.Նգ%^ Լ Հ^ 

յա^ս^հք՚ե իէ-ր . է.յւ^^յ՝^ուէ ււպադ.%ա/ր 
*\՝աԼրըէ^,բւաւկԱլ^էո»է^սՆւցա որ յէ^կոքէ» 

<1) Ա^ * հ՚յ–^՛^ <Ա՚^՚*ք– նուբք6սո Փք**.*ք^ք» 
Փ դ-^ք».)» Փրէբք՛ ** ճ«.–7–,* տ–=^–/–է–*–յ 4-ք– 

Տ-^յ– հ«4ո՛ V" Գ* Գէ՛ 15* ա֊ւ֊՚ԱՑԵսւ՝ Ասոր– Պօտոար+ւ. 525 

|. թո^է-ե Հ«,–յ Ո«\ (678) » Վ՚է^ Կ«՚ռ 

թօր ^ա-ոոէ. մ՝ \/^^ւսփռլ^ , ե. (ուքք օւ/ա էոե՚դհք 
քւ՚նսւկու-թեօ^ ղ(^ ւսւ-պսւք էւ. ղ^-՚սւրօւբ "– ը^ 
\\՚ս,ւ^ա–պ^Լ ւ>չքլբ>սպ«է.մ՝ աեվա . խւկ ^՝ֆ2^^ 

ր«ւ.Յ,՛, որ էր ե^^օր^ իէ֊ր՚տ ւ՚յք "^*<–^ է յւ^Տլ. աՓ"է/^ւծ •""–ՐՐ պատրքարբթ [՝յ^>՚րա,ք|յ , 
^ր սաու^գիւ. գրէէսււք հւօ/րպթսէզ^ ւաօ%եւււվ^ 

բ^. առնձչով^ ասո,^ մի ըսս> միռ^կ ղկարգ Լ 
^օույւգ ե. գէ^^աւէ-թ իւ1ե սւրսէրօւՆւէա քՈք* Աւպս 
,թ՚^ ^^^^ղէ^ աչիւաբՀակււրՆօ^ , և. պար 
յձ–ւռ»ք ջբ^եղէղք^ յորգլ,ոյՐւ ՚Հք՚^ի շԻ՚^է-լ Լ 
աճել ըսսւ ^քԱԱէմւէւնի ե. ռա–իւէոբե ամւէեւսկսււ^❁ 

^^ ՚ Լ՝*– ՛Ի #/"» ՚՚^ւ՚՚՚քՒԿ Հհ"՚էԳ ^ պԲԻ^ 

թ$էւգաւէ–որսէ^ւ ^^ոռաքմւաա ալ. Պա/՚ս/^ • ^ Դ՚է^Ր «^ ե-% ^օէճիկք . Լյք։ կասէաբօւհի սոցսւ ք|ւ)՚»*.Հ^ 

սէշիւարկսէօ ե. գսւէ-սէււսւա ք պչ^ գԽօ. ա/ժէճ 
•էէյէբե ր^աէ^ւ*օգ1էաէլ^ քԸւգգէ-11 րա^էէ-ւէ էաղգ4էէպ 
էւ սէպչւ^^ » (յ^ « ք^է՚-ք –1/0՛^ յե–ք1ւ^ Հ^էէԱ^ 
։§ևւք մթէչԽւ. ՛ի ^աւ/ևՏւաւկ կսւօւէօրե^ ԳՕՏ" 
՛Ի •**■«-*■ ԱՅ*/"^*/^ 1^–/"–"յ պս՚՚^րիարքի . 
աւճ ^°^ ^սւպսէր ք՚Դ"՛ ^՚՚րր՚-ր "֊ երեսսւՏՆ . 
ե. այյ^մ՛ է թէա–,, Հ,աքՀ^ ՁՒ1^ • "Ր գլ՚ե^-֊ք– 
Գիօթ" ձեռս.,1ր. ս,ա.,.,սպես,լ*\րիգոբդք , պըր 

կսէւ/աւ^ե I ա>(ւ>«–ծ՚«ք գբե՜՚՚գ՛"^ ե– էքէ՚ք օչ9"՛– օ>0է)ւ)է^1՝յ նՈՈ-ն 

ՏեԱՈ-Ն ՄԻ)>Ա6ծԼԻ ՍՈՍ՚ԻՈՏ 
8Ա1ԱԳՍ ւ,քրւօ>ՕօՕէ^|Ը ..Շօօջււ։ I Ր ի 1, 

ՏՆ– ՄԻ1»Ա6ԵԷԻ 11^տրԻ^^^՚-1• 
8,աււ՝ւ>ոտ րԽ>^ . ե. վս,,^, սչքեպփկ յիա^ւ բա,յ^1,ւըվ^ էլ. 
պարգէ-է-ձւօւէ ք– քք(,էյեէռյաւ.թիէ% , 1ա. ոչ^Լ 
^Գ ^՝"րկէ*– • 1՝"$ ՚-ՐԳ ^է^ք^—կէ-1^ 4՜ «*է 
՚ր էէսՁւօ(ժ ւււ.քՅ ե՚ււք;^ ԳՐ"3 էէէ՚^Լ. քսեէ պԱՀ, 

մէ/Խսսէւէ^րբԿ ^^էօսւ ^աԴւււաւէՔէքձքէչաէւ^սւ1էւււկաձւ 

էէճւԲւաւրգմօէՆար ար ե. աեսկղ^օւպէս • աեյ՚ւռ 

«^^աք.,յէ––թձ%է Լ Գ բ%«^թԽ–ևԽ խ-ր-ք^. 
ա%ձքկբ 1ւ գ^է^ կատարեալբ , ճ. ՛ի ՚Նոքէւ րը, 
1ոս.թհա% Լյա»աա.ս^աւ.բձԽ\ ե.՝է մէ ղգ^ 2 6ւ.* «օ.^Ա%««ւււ>11է|;«.է 

րո4»I^.էX Լ Գ ՀաՔպ է^ քէ - թւ.,^;^. ձ ՛ի <^ա,ճ^ 
^սէւճէվւքէէա^ կա^էսւԼ^ Տէ^ծ^էէգ, է^ք.\սէքէս^ 

օ,արձ^–ւլ և. 4«քքս.«Հ ^&–>«/^ ըսա *^աՀթաք . ՚^ՐԳէ^ ա^ք՚Ս ■^–««՚«՚ Հ«ք"«**/>է^(«է; ^ ^Գ֊ 4 61,* *ԹՀ.».՚«16յքհ1>՝էճ՚Ն 

կո^% և. աոնօւ.%. ար ե. էդՕ.%ա/ թ^^ար^օյէա^ 
,.^րէ6/ 0էւ՚ք^ , կճքգհԼ ՝պե.քէգ1քլ.է, ձէ^բոէ., 

ւէպութէ ^րստոէ-թխ՚Ա՚թտիգժԱւ^խէէր ^ Փ«՚ր, 
թսէմհէ-^իւ֊՚Ա &(>Րալ,,ր եւ^^հէ^եէ^որ րարէ^ահ.^, 
բւ՚ւՌււԱքի և. ւխէ/կ է-ր^ի^ Ն,րքեչք,էւթէ%Հ՚ե%օղւաէ^ 
թ^Հն Գ^գԼռր ձ Խէէւ<սխտքք–/էկ.–Ն^.էիՕաս.ո^րս.^, 
կոԼքէքիԼ՚էւ՝՝էւ ա^էէէքԼգ էճստոէ-ւէւՏ ւ,Հքքէ կձ՚Նաք^ , 
՚հմսէէւեէ֊թխյԱ 1էւ,ք^ք^քւկ 1(։՚բ^ր՝հ^է՝։^աաիկ փա^ 

քսւէ-ի՚չ^թարգէ/ա^՚ի « ^ քսւււէ՚կւււՆձՆ ե.ւէւրււ 
^գձեօ-ամք. այւփ* \յւ.՝ն,»խ ա»^սՈ,յսէոԽկ 
ե. ս^աթ.» ե. կօ^.,^,մչա% բէոճւթԱս/է Հրեշ, 
ս,,»կ.եչ,\ ք^ա%ս,^ գ՝խո11ս.^–քջո՚ւ^էաԼ^ա 
ևա պեէ.ա,կէ(էի խ^ք) ձձ՚՚ւաւէ.^$1^ի \\գ,1^աք 

ձ. աբք»ա֊՚ծակ.ս՚և և։ էքօրէքաիէա^^ ՝^<*հ«ւ/է*է. 
Ն>րա՝ Գ՝Աէէճ»"^՚՚է–ք*–ի^ \՝՝^*րկէ՛*՛^ ՝*5ք ՚^ գէպւձսէլ ւԹսւու^պ՚ն^^րլքւձկէ.ս,%^ պատարագ 
1*"**"*–*^. ^^^Տ(™է"^ «■.■^Հյ#1"*^ աբքքս^աւ^ 
՚–"ԲէՔ^^՚"^՚^Տ* ՚Յ՚ձ. ^.ք^^՛*"^^ էքաա^աա– 
պատսքչւագ յՀտի՚եակ ^^աէ^ *՚՚^9 օ^՚Փք (՚1՚% 

ր/'%. «չ^ ^կա^ւ. ՀՀ«^գ,^.աՆ , ա%/օրէք^% .յյ<#, 
Հա՚ե^ա-թձ-աՆ ^"բԳ ^սք ^աււկբեաԼ* \;ւ– 

՚նապաքւ^քխ,սւռս^ձնսւ^ա^ քրդ^ովք իէ.բւՎք։ 

՚եսէ-թխգ ակք*՚ւ՚պ^^*՚1լքէ^^՚^^՚՚՚ք^^ ե..ւ^ռք^ 
"Տ՛ ՚կք"էքպ"»գ6^բքց \՝յ՚ք*՚՚*–^&>՛ |»«–^^"՛ ՚^պ"" 

>^ –^^ղխէ-ճ^քաձ՛^՛»» ՛Ի ^էթ * \^յե–օք 
%պւկ*^էԱւէեկ1^^11քՀէ,\^1Ա%1պթք^ւ–^իքե–էք,^^ձ֊յաՀ. 6 ծդ.* ^Ճ.^ւ1%0«(քո»եէտ^ 

Լ.քւաքու.^ ^,«Փյ^^մե ա՚ճքէւս.՚եիձՆ ա%Օճձք*^է 

այԽ-թիէՏ^քքէաբէէկւ&յեէյե և . ՝■ - •"V 

ք\ւ^յէէՕ> *8»1>»է^ ■աէւաւէէլ ^^«^ս,փաք^^ 

քէ1։^ւէ^Փւ \՚ահ/Ո^^՛ ՝խէ1ւձրէՒ1օք *■ ՚\^՝՝աւ» 
Հաֆւք.՚աէ»,ա.1^^ւ/ձի^^^՝՝՝՝ ՝ V \"՛՝ ՝ ■■՝՝–՝՚\ ՝"\^ 4^11 ՔՕքււ ՛է ւ/էոօ^Ըւ .ձոյ» –^քգ^է պ »՛ ^ ՛ » –Ր 1(–^*"ւ*է"Ր"՛– »>^*^|քր•-^"/•՚1^.Տ*■•»^. 

I,–.. "/.ւ^յ^նէ ա^գպրս.թ/,^^1էք^*^. 

սւ«*^ • ւ^ւ– քք^ Յսքա ապա (^ձ«քա՛ ՚ն^պ^ 
|>»՝^/^Ո՝•"^*" յ՚«^^՝ այս.ք»*աէ.ա*>էէճԼձյէիձ ■ 1&»4^է1»՚*"|ւ ^ > > " ՚ ճ ՚8^ /^**^5(^՝–չ, **հԸ"»/*^– 1՛) 9ւէ ■ո*–ա90ւս։«ւ^ 

»^ւ 1;»–"–՛ <ւ՚7ւ«է«3 |լ»«^<>9՛ յ>ւ"^*^ 

՚Լէբւդէգ . և. <ց^ ՝ձգաւ., յևկԱղէ^^^է^ա^քթ > |^ 

>շա^».^. .(>,ք>.^.>.^՚<> ւս.՚«–/տ»> 11>է^>/՛ 
•^ճք *- ւ՚<՚»"՚,>.–.ւ*«"7–՚^՝4ւ&յէ<»ք»– 4՝(ձ^ 

բիս, ^ր 0քսէ^% էՀաթ^խ, ք^գ/է\՝;.գքք06,քաք,,^ 

|.™^»–^ . ւ լ44–– ^^ (1տ^ * (1,,^^ պ^թգ գիր^Ն ՀՀովսիօիա .է> 4*^ «V* \\էքՀ. 
պ> ՝ձկ.խէ ■՝^Ի^Ր^րԳ եւՓ՚^Օ. ՚Հ ՝<Հ^^Ա Ասրս, 

- ք^՝՝յ6^ի^րք ՝հճյթ ք1;ն^\քլկ.ակ.–է6.էէ^էէրաք 12 ««,• ^ւ»*^\ » ւ Օ « Ք է)<1.\ 

րեւջ1՛ .Լ՛ի գ1ւււա^էքէք» ■Լ^հֆւք. յ^Լյ^գ, ■*%«*- 

կաւ^ս^ե^քքէ,. շԲք0ա.ք^խ.% ,էբ^էձպՓ՚կ է ,յէ ,յ^*էէ 
՚եարա ^^^^'^^է^^ 1*–0)^^քդքւ՛^ Կպպք*\^1է4տ. 
^•Հւ^ք, ղր, »՚1||(ր^Ո(^. .Վֆֆշեյւ. Հի, էքաւՏւ^։ա(ւս 

էէպքճէւէք– Գ Դ ՚է^/ ւք-քւ ւ ւ՚ ^ւ ^^ .Ա.թ(քէ1ք*սկ0 կ՚Փ*է1քք/<,. թ՚»ՁէԽէաօէյւեւեգ>Բ% էսէքք քէՕէէէ^էսք^խ ■՚՛ ՚ • 14 ««.* –««ւյ^փւսհւփ))^ 

^•«՚ բ^տ ^*Տ՚ ֊Գ0»* ձ ւէճւք»* ՚ 1ւմք1է^ա՛*^ ^Խփք^ յցԱէձււէէ է«<յ– ^ցգւ^աքէռ/Տքա-Օւ որաոէա-ւէէլ. 
<&^Հ*»– էքգ^^^էՔէ^Հ ձ.՝՜է^.աէՕ,^>աք1 ձձ.դ–օ>գււ^ 16 - 8Ո.՛ –ւէՕ^Ա՚ԱԱււքէԲ^^ա 

Փ4*–լք ք –■"■"/■*րՀ »տ՚՚/»–9՚* • ^՚»–»՛– •«- 

Կ^ւ..,գ^յկք էթ յթժ՛֊ յ՛»՛՛"՛՛– ՚^ –՛ո՛ւ"՛ 
1,3». Տէ/՛ ւ*"/.,,»ձւ"»ւ ֊.ւ./.*»".^/»*–* ^–֊ էէք՛. •"Ա՚՚">՚––քիՏէձ՚՚յ% ^ կ.,է^քիյ կաբգօ^ 
ւ՚է^Ղ 

շւ՚՚քԽւէ ^"^՚^-^փր". •՚՚ւ՚՚ս-օ ք *ր քհր/րպպուէք՜ 

•^էէ(է1&^քք"^"՝ՏԲ՛ ""քի^ Ի՚–ր.Ը/ "պ^ ^յ՚ք $"Հ։ 

ր.ոս. էէ^պ^ , \^ււվ^ււ^ռւ. > (,՝«- ՚՚|ձ–ւո^ո<է Ճ-. 
՚"^15/Լ •^^^■ք^՛*"՛^ *1՚ ^•^^•"՚^^՚քԳ^է պձրկ՚^ւ՛ 

՚»*^Խ * ^ գ^ք^ ՚՚^հ՚^^ր. ՝ե Վէբ՛^ գԱ"^ ^^՚^֊ 

՚^քքՈայյ^քէյ^՛ ՚ ■- /- «լ."1–*–"յ ղսւՀօւկե՜սւռ1քաւ$ըձ 
.^^ա՚^^ք^՛՛ ■ ^ ^Գ «՚՚էք– աթբււ. , ե. գեաց 
՝ի Հ^ւէյ՝, Ա. կւ^էէւսւ^ձյաւ^, ՝ի ՚Հ^րւճէ^ ՚՚|^* 

ւ1^քէ^^ ^կ՚ք^տ.^ք/™կ՚«քք ՛է ՚՚^^՚^ւ ^^–*՛՝ 

(Ո 13>^–«*<^ է քա^Խքւ թէք*ա։ա 1լ . ^ է» ,–4^ 1ւ)ւ>՝^1>յ 18 ՏՂ.< ՚ւսԱէՕ֊^Ատօւօ՚^քԱ.՛^ 

պևա՚Խք՝ Ա.Ճ ^ս.ռ».»ա.՚1. Լ է^-ւ. . \է*. ^\\ 

պԷ՚՚յ ՚ ։^^–^ ^Կ^^տՒ • ^յ^"՛ *՚7՚«՛ •*–^*»^ 

I *<- 1սււի Օքսս պասօե յե՜սա Հս(1^ աբձւ1է^աւ քաա ո 
հւոստյսան ^եռււէքև առաւռեասււ. \Ո*^|գֆ^^ա *ի 
Հս^է . ^™/« ՛ի \փսս.րիա Հէ^"Ց եկԽ–1է ա,^ 
սւեգ ^էաւ ե-կէէ ղձ՜ռւ-ռք • ե– յւծօ.սօւգրէաա է–^ 
պիկոպ^ս ^•էօփիլքս . ե. ապա Խ^ 7՚։^4<>–ք<֊ 
Հօէ . էււեգ ր.ւ1շէլԽասւք ^լ ^գաբ * ե. շ^է-էօ^ ե–^ 
Դ՜Ղ^յՒ ՚ ՚^ ^ւ*՚*յ>ագր1՚սւպ .ւէագ ք՛ .7<՚ * **• 
գես>^ , Լ ^աօէարճ-^աւ. ՛ի \)սՏէատրկո/ աքքթէէ^^ 
Հք,^ոց,՚\^մեապ^ս ե.\՚աբթ«Դքմէ–» է^.սլ 
և շ^ջեալ ^պ. Հ/^ս կաաարկաւ. ՚խ ՆֆՆ 
թօւգսււօրէ *\քւ. Հ^ււ.գւս Լ^ււկակւէ՚ս^ ■^^1ուէ 
՚Նա^ա էկէ^ալ ՛ի Հա,ս , կա«>արե^ա^ ^էՒ^ 

՚նա^՚ե Հայ–^ Գյ\Հր՚^իք՚"ղ^ք՚՚»՝յԻ^Հք9»Տ* 
ե. կաք «ձգէ%* (/ք. \կ,^ձ Դյ՚՚քգ՛–^ <1ւղէ 

սէէփօւ.՝ կօւաարե-յւօա֊ *ի ^սյքՈ է 

\^^^էէս ե. ՛է կ§ւ^աես \՝–իա.թաէաւաւ.^ 

կթ վիճակս \\ո–ա^^^ յէքա ա>ւՅ>^. պՀԼքլ. գ^ 1Ու.րբ. Գ էքէ^աՕքիւ^/ն– , և. 0.աէէսէնե–^1էն 

րէ^Սէա ե. փէէփւեէսէ– է ե. ^սէէէդէպե^սււ. Ո^բկչջՆ 
՚^ քւքէ–ալկսւքր ^ս^օթ ւ^պ^ա փօճաօ-ւսկէէ^ * 
ե. իաւ^ ^ ւսւ. ք^գ ՚ե^ա, ե. օաաչք պթւ^ յԱրկբկ 
օհէաէ I և. թհ կամիլի գնալ էոէճեէ ^սւ գիւ~^ 
ոաոև է ե֊ ^էէչտէւ. ւօե՚ե %ւ/աէ \ք– գսյրձս՚ւ. ակ, 
գրէն ՛ի >/ծ՚/ւ%ււ>(^ւէք.&0 ( ճ. իւնգրե–սւյ սառօքժս 

կսԽթւ , ե. ^ւււ.ղօւրկե–ռ^ ^ա իւնգսւ-թե-աւԴւ։ 
կւ.գ%աց *յք/՛* ^՚ւվաւ. ^սձգերձ ՛ի Լ\ոպպէ. 
էէ. գհաէէյւսւ– %էսւ. պսաւրօւօտօական է էւ. մսւա$ 
՛ի– %սէ Ա. գեա^^ անգ . ձ, վէրսւ^աէ. ՛ի ՚էււ/օկ. 
1||Հ– Հ^^ր^ ւռ՚րնիօօ , Ա. իյսւօսւս. ( %գբէւօս ՚ւ. 

դաբձոք^ սքս.՚1,շե֊ւեօբ պաչխաըէ^ , ձ գարձաւ. 
ք^րռ^ա^ ՛է \\դ.օիս, ւ գ \՝՚ի^թս.նիս., ձ. 
յ1՚"1^ ^•"Բ»պէ՚"Տ ^ շէ^^՚"3 ^Կ^ՓՅէ" ՛է 

յ^շէ-րկեւսքՕ , Հւ. սե–րյ1ւ^քէա^ սձգ ւ^աե 4ս<. 
է֊ասէէ^Հյա. «,%յ ՝է^քԱչ*՚Գ»՛ ե. կատարկաւ. 

ե. ՚եյևւ է ^^յարձ^ալ սաէակւէէև աթոռ% , ^ 
%սւ քաքոէպԽւսւք պառէււ^ճն յ^ձչե-ւ. ե-կն անգ 
զՓ՚քւ երկւէէուսռաԱ ՝ օւմաք ^^վ^ա1^կէ1 յեա 
փօհւմաԿ քփոսււ/Հտե * 

էն՛» ~–1– քաք^^^ն\\,։^քէալ^ էքկդ. 20 61.. ՝^«»Ա%Աա.ԳՈ11>0–|ք&% 

սւօէսաեք Լլ շիե1էօրե ե–էէրղն^իւք , էսթւսւօ է՜՚աւ , 
էլ. ՛ի կատարածի աշխարհս ՚Նստձ^յ էն յճ-ր^ 
կօաաււսձ սէթււռս , ե. աքս ՝է ՝\–^իսէւաաւկ էօը, 

գի \\սււասՈւգե՚աք \ յաքէէ^դք ե, մօբ \ ^էւյփ ւ աէէւ 
ոկյէխ ղ^է^էՆՈՄէ ոբ էր աւետիռքագի ե. 1էրօ».էո^ 
ե,իւ. ր<//ձք՛ \՝–Կ «1՚՚Հ4^""՚*^/՚ք– "՚–*^ \\՝՛^֊ 

քէէէ ե1խ ^^փէառս է ե. է^^սսսաէ^ւ1թէ ^–^ 
զոմթոս եոբ-՚^ր ^եաււօյււ Հյա^ժէքա ւււղիլ,սակօթ 
կարգ&ս^ւ-ք ղ^գֆյ \՝յ9^ոօ.ս.կաւայա ըսո 
կարգի ւռա–ոաւ.էւրապ^ս > ^ գիա-րօո, կաց^^ 
՝ի մերւսք ուօոէ-էուսւաէ^րքւ՛ է ե. ւքասն ւաւ^սէէ^ 
սէռա-թե՜ս^ա մօրօք սւԹեկաւ/ցէէէ-ջ ^ասւււէ–1ք1&էծ 
.«ղօթի^՝ որոյ օգէոին ասաւււ,սա ՛ի փ^ասլս (՚^ւզ, 
սւոէ-^դք մելւոք , ւտ յ^ է^^եառլյա։–իօԱա^ւա * 0; Օօսյ^ւ^ ■ԱՄ՛Ի* 1Ո>)>1)ՔԷ4.1> «^Ւատէի ԱՕ֊ահւ^ԿԱԱ՝^ Ա%ՏհՈՔ1Լ6 0. 


•^^..է^. 
Սր. Ո֊.»– 8 


6 


Ա~,^~. 


3 


լգ. •11.ւ,<.ւ–. 1 


*)՝ 


|,,...է. 


12 


*1– Փւք»*–1–.– 7 


•հ 


հ–*– 


13 


Ըէ–էւ–«–. I 


I.– 


11~–»,ք~– 


10 


ւյւ– ՚ւ–ոք«™ • 7 


ձ 


Ո֊ք/*– 


11 


Աք 11^-1,,... ա 


է 


(Ա-քքլէ ■ 


17 


1,է.6–է4–>«–– 38 


է 


Ս՛–».–/*–. 


18 


ս». 0.1.,^. 32 


1» 


Ս՚ք–.**– 


10 


1..1Ի-Տ» յխյյ.. 


•^ 


ռ^փ,– 


ս 


1"11.–Ս՝–»ւ–^<ւ–.է«–*– 


■ա– 


*Ա11– ■ 


10 
*(> 


\1.^ք^. 


12 


1"1––Ս"~/– /^~%է1.– 


*է–« 


ք^,ւը~. 


30 


ւ^-Ս-֊ո– «|՚.7*«–լ՚ւ 


*1– 


բ.֊/–,. 


20 


«.*• 
՛Ւ»*–,;... 


. 8 
1"^Լ– \Րհ՚"՞՚–քհ֊\է\^– 
յլյ)–– »1– ■ 
լ.ք..՝ 


*ք 


–.դ֊.*»–. 


13 


|.ք 6–1»–*~– 53 


յ-է– 


Տքք»*՚է~– 


Տ 


Ւէ– դյ.4–*~– 37 


*Թ– 


V.ռ»— 


8 


1.13.. Ս–է^–1է «,. 


Ւ– 


Տ-֊ք^յ». 


1 


■ ,^.(^լ4.ք.. ««,. 


ա– 


(ւ.,–ւ*... 


տ 


(հՕ.– Փլ–<–;ք 1 «Տ^^ 


Ւ|1– 
տ 


)>.1>–Ս––//–4Տ–ռ+– 


Ւ»– 


եւ.».ք>է . 


10 


ծ.<^.պ™լէ «^ւյ.ւ.(.^ 


Ւ1- 


8–.լ<– 


1 


ե-Ո– ք1֊ւ"#– «–|»–1 


►ե– 


(1–^,«յ.+ւ»լ 


>.«ՈՒ«–(.– 


«Լ– 


Ոււ–/~՚*1յ»– 
«հհ. ե+^է՚^տհհ–– 


«,. 


Փ*– %է.– 
1>..2.– •)֊-«*-- «հհ" 


ՒԸ.– 


Ա–՚1ք–՝~ ««41– 


»*• \։–ոհ– 7 


«»• 


ս՚֊՚լ^ ՚հէ» 
1>.է. ՚Ո֊1« *-*• 


Լ 


17֊»».ք..էք–1յ՚հ– 


ծ,8..՚դ4^ է,| 1|1.. 


ս).– 


Ա–»,( ւ,,)–. 


կ. 8"ւ*–«– « ..,Տօլ>^|լ։ 22 

ա– ա ՚ –՚–՚ >– 

1,1». 8–է«–«– 
ւ,<1.. դ՝/–»^–* 
ԿԴ– Ա*լ՚ւ+–»–՛ 

1|2.– ԵՓ-– 

1,1^. 6–է«–*– 

յ,. ա՛–^՛ — 

ՀԱ. Գէ"Րք 

էդ.. Դ–*–«–ք–– 

^(|■■ 8–յ<–»– 

. 3. 4,–հ>~. 4Տ •յ# 1 

48 Զ1»– 6-Հ^** 

ռ\տո– Ղ^՚^-Ւ–– 
Յ2.–ւլք–»– 

Ձէ. 6-Հ՛–»*–– 

2».. 6–ք>*"–՛ 

•ԱՕ.. 8–*–*«–– 

0.1– . Շ«"** 

Դ,Ե. Աք–» 

դ,^. 6–է«–*– 

Ղ.է. **^^1Ոք– 

Ղ,է– 8-1՛–*– 
Դ.«..1Ա՛–»– 
Ս՜^՚՚տւ– ՚" ւ%ԹՈքա.1«.ւ–ք– ^.քւ-ո՚ւէուտ Ա. ՚ւ)է–ք« էէ*. շտ 

գ.11>/ ■■ I՝ 

դ..էււէյ5–. 9 

Ե ■ Ո-1-™ • . ,5 

Ը.. Տ-1^–*՛/– ■ " 

(յ. . Ս*ւ~^–՝"– * յ.ք»;. «–*–՚ք. I 

յ.է.՛ |^*.>–»–»– ՚սւրւ֊–% ոփստէէ^ւ՛ Պւ»ո֊ատ(>> ա– 


\,~^Փ–– 


< 


1– 


ա-ւ^ — 16 


«>• 


Ա-֊է*֊– 


4 


1"»– 


Ք.~Ի^– 7 


Ւ*– 


Ս–՛*–»– 


1 


|.|\. 


^■ծ––է՝~– 9 


1-1– 


քյ.– . 


11 


է*– 


Ա՚֊-ւ «-(»-)՝• 


1-Ե. 


դ^«..^. 


8 


►Դ– 


•հ–^– տ 


►ձ– 


ԳՒ»–*– 


8 


1"ե– 


Ւլ–,^– 7 


►*• 


Ո֊–֊»ք–– 


1 


1-Ջ.– 


Ոհ^ժ 1 


Ւէ– 


Գ^*–– 


տ 


հք 


0.1 11 


Ւ».– 
1 


1<– 


Ս;յ–^է..–4^ 


ս 


հ^■*^^■ 


1 
––էէք1–ւ»–ւ՚ւ"– 


ա՛ 


էքււիփ-՚Խ.– 


21 


1.Բ- 


0^^ — տ 


1,1«– 


Ս՚ւք»–ո — 


93 


(>. 


(V֊»––*–– 10 


ս*– 


ս––^(– 


3 


ծ.11– 


6-Հք–»– 14 


ԼԴ– 


Ս«–.. 


13 


յ>–քւ– 


Փ»1«Ր– 33 


ս>– 


Ա,»,ք~՛ 


4 


տ.* 


Բ&քր.. 20 


Աձ– 


ֆիմօւ-ւ — 


1 


ծ-1– 


11,.,... 1 


1.1յ– 


դ.™ո™. 


18 


Տ-ե– 


0՛».՛™^"՛ 1 


Աէ– 


Ս«#~– 


Տ 


ծ^– 


Պլ-Տք"– 3 


ԱԹ 


Ա1~– . 


3 


ւ>.է– 


Ա֊-ք-քԼ–.. ԱԹնք1–Ս.<|Ա.ԱՔ Ս.՚1.էՔ»Ա*1,Դ–ՐՈ|՝ 11– 


Ա՚1+.– 


Ո 


*1»– 


գւ-՚՚-բՒ– 03 


ր.– 


աք~– 


ո 


ԺԳ^՛ 


1֊գքյ–– ■ 16 


Գ– 


Մքլ– 


13 


*դ–– 


Դ^.«^.. 7 


■)■• 


<1..,»^.; 


11 


*&• 


Ա–.,.քյ–... 18 


Ե– 


Փ^,^.; 


18 


*ճ 


0.ւ.(ւ... 19 


տ.– 


8~<~–.. 


11 


*է– 


Պ՚"ք~–»–>1։– 10 


է– 


«.■<=*-<■■ ՚ 


13 


1Հ. 


ւԱքլ... 


է– 
10 


ՏՔ-. 


Աւհ.–»*ւ–– •V 


(*• 


1,..^,–. ; 


14 
>–էքլ,»–5՛ «) 


*• 


\ԱքԽ– 


« 


Ւ՛ 


Աք>–» 48 


*11– 


6–<ք– 


14 


ա– 


Պ՚-ք– 7 ..,,Օօլ>^|լ։ Տ^– ՝«»1).«««1«1է>Ա\ Ւ* 1հ.>– ՒԵ– Ւ&– Դ*~41~՚– ք 
«,- Պ|~–՚1– «էէ>" 

Ւէ՛ Տ^'•«'*~ «հհ՛– 80 

ՍԱ՛ Պ*"»™. 18 

1,1.. 6–Հ<–»>" 9 

ւ.Ա՛ 1–է~«–ւ–՛ 1 

Լձ. Տ*՚–ք«– 11 

Աէ. Դ՝ք՞»^~՚* ՅՏ 

Աէ– ՝1՚–ք––. 1 40 Ւէ– 8–Հ<–*ՏէՏ–^– 

հճ– ՛ի– «>-«• 

հէ– 11>~– . ; 

1*. (1"^–»». 3 

ծ.(ւ. Տ-լէ–^. 

ծԴ–– 0–<–4– 

էԻ^– Կէ՛՛–– 4 

».է– »•<«. 

Տրէ– Ս՝–/ք 

»-)■՝■ 3-Տ"*" 
կ. է«–». ԱԹՈՈ-Ս.1Ո.ԱՔ ԵՓէԱՈ1)Ւ 13. • Ա.»»քէ––– 

Ն– Գ-^ք*• 

Տ.– Ս–– ,է. 

է– ■>/•.«-• է– 


ռ՚—քէ– 


Թ* 
*• 


փ*^–^– 


■ա.* 


՚11.,«.րր.. 


*(՝• 


ո֊^–. 


*<).. 
*•>• 


Ա.ր^–»–– 
ա»ոո^Կ«^սք տստս-՚նԴ-՚օՕՒՊՕսսԻ 

11^–. 


Տ 


»• 


Ա«–*՛– 


ՒՌ– 


Ալկ––^ւ 


93 


1»1>– 


«է–,/ — 


ՒՏ" 


«1..լ... 


1 


խգ. 


Ո–«4– ՚՛^– 


Ի1,. 


«•–5»^*. 
►^– 


Ս--1՛»–» «–յ^*ւ 


)*• 


հ^.ւ,հ– ■ 


1 
«-»->• 


հձ– 


հ֊ք-յ,–/ 11*– 
ք.ս. 


Տ;յ–.(3ք... 


Ւէ– 


կ..գրք~. «էէէ.– 
Ւճ– 


8.<<–«. էէ1–– 


Ւէ– 


դ^^.#ւէ ւհտ,. 


քլ.1. 


Ւ0.. 


ԳրԽ-1՛ –լ-ւյ–– 
1-է– 


Ե-Փք–՝– Տ 
ւոք՝՛ 


10 


1»է– 


«.»«>*■«-• 


ս– 


•Ն^-քր–– 


8 


Ււ». 


ց.«.ւ..>յ.դ^ 


ՍԱ– 


6–Հ4–«–»քէր–» 


7 
–էէ1–«<1«" 


1,Ռ– 


Եւ^–»~ ■ 


1 


ծ– 


8-Հ4-՝»»– 


1,1– 


«.–/է– • 


10 


ծ*– 


ւ,ք.^–էէ. 


ւ-՚ւ– 


ա.;.ւ.. . 


2 


ւ»–Ռ– 


Ս–ւ–,ք– ■ 


Ահ– 


V--^ լ-է-է– 
տ»*– 


Ս՝#»~ 


1,4 


Ա-^ք^.1... 


2 


ՏԴ– 


■1յ,յ––ւ/~. 


Աէ– 


«1,.(^.. 


լշ 


Տէ– 


V֊» 


Լէ– 


Փր–/–*–**.– 
>յւ. 


ք^«, — 


լւ» 


Ա..~.լ Տէ*,. 
ծէ– 


«1–֊^–– 


>.• 


Ւ»»«–#~**ք 

0>ՇօՕէ^|Ը ԱԹՈՈ-Ա.ԿԱԱՔ ԵՐՈհԱԱ՚ԱէԱ-Ւ 11 


6-1-*– 


ՀԴ– 


•Ն-քէէ—էէ-քՒ 


1՝– 


է<.յ1. 42 


ՀԳ 


Ս..»^–*»^– 


՝Գ– 


6 


Լէ– 


Մւ–ր»~– 


դ– 


Զ.^. 


Աէ– 


ՀխԱ,է~. 


է– 


Տ–^ք–– 


ԱԸ.– 


Ըտյ-՚ք»– «2.–»– 


տ. 


քյ>ք~ւբ,. 
գ՚~>– 


է– 


6–Հ<–»– 


ԱՈ.– 


^,ւ^^,. 


է– 


«՝.^է– 


Ւ– 


դ^ 1–). 


Թ 


Փքժ–,–^–– 


ա– 


Հ,է,ճ». –,1 է^. 


*■ 


\)ա^.. 
՝~ւ՚Ւ՝"«ռ՝գ*– 


յ.Ա– 


8~™/~, 
*^ւ Ա— ո»ւ՝՛ 


*(>■ 


1.՛֊*– 


Ւ1>– 


լր.(.,. 


*<)-- 


Եք^'■^■ 


խ՚Ւ. 


Ս՝.յ,.^..,–^Դ 


<ո.– 


Տ-է^– 
.ք 441»յ^լ. 


*Ե– 
1"Դ՝– 
*4 


•օո-Տ* >■։■ 


Ւև– 


Ա.է–»–էւյւ|–էէւ 


*է. 


Մ-^է■■■ 


*Ր.– 
հ«. 


^Iււ^,^.V.. -,, 


*». 


Պ~ւՓ– 
է^«– «ււր.. 


Ւ– 


ւտ֊^է^.. 
՝–\՛ է ՚ռ՚^-ի–– 


ՒԱ.– 


6-111.1... 
(-.-•՝ 


■■(>■ 


«Ւ»*– 


1.Ւ- 


դ–.ք 


ւ՚՚Ւ– 
1.1Լ. 


է^.ւ։5Տ։ 


Ւե– 


&..՛^^.. 


1"»– 


6–է<.»»–– « 


Ւձ– 


կԽք 


ծ– 


•VI»– • 


Ւէ– 


■Լ-^ք.– 


6,0.– 


Յ^**–– ս » 


է֊Ը.– 
ծ-ւ՝– 


6–/–՚~ւ– « 


ՒԲ-– 
ԱՍ.– 
ծ^1– 


1*5՚1–.՚՚1^հ–է»՝ 
6–1»–էքւ, 


1,1>– 


ԳէԽ-1*– ■ ՚Գ-ր. 


ծ-Դ^ 


111*.™^^–» է«Ր1՚% 1Ո–>՚1«>է1>Ւ ՊՕՏՐՒ0.ք*Ւ 27 »֊է– –Լ՚ւք 

տ>–Ը.– 8–*;–«– I,. Ս–.(–ր. - 1հ». Գ՚եգ աթսռօցււ , պէ կպ^Բ՛ ՚Ւ *՚՚յ~*է –ք^՛^ 

–ակաւ. ք;բ չարՆ . \^սկ փս^ ղի \\՝ս,ր,ոի%ոս 
^օմաքկէ յսէւ-Խլ ՛է վ^րս՚ե ՝\Հա^քքգւձի , ե. 
Հ.սսս,Խա1էայ պ^,ս^աս,սՆ Լ\ովՀս,1,նիսի գրա, 
^էոէ և ւձ^^սի,&օի,Լքւս,պյ։սպս,ս,կե^ալըգ, 
չաչձ ՛ի վթրտ^ երկռւ. բնււէ-թե-օ^^ աաաց ձրլ, 
կռւ1 կամս ե– երեւււ. %հրգորՆա–(9իւ.յ՚ւա « օ– 
պսէաէ ր.ոէ–ււ1ւ հչիէսւեռէ-թեւէւա» ^^ոււաԽօ ասՀ, 
րսահե^աւ. աեօբէ^ոս.թ քււ^^ յասաքէօւլ •»« 
թուլաս, ե. չՏեառ յոքս ր,ժշէքռէ–թեււԽ ե. մէս*, 
^ա1ա^թ1։–աե էէրօք Ա՛ռ– մէ^ւ^ս • ա/ա՚ւ-ԳեՀ, 
«.*■*. ւ^չ^^արկկ &ւլգ1,ևլպօաաբա^ե–աւ^է 

ձ. ռչ^ /^ոէ,ճյլ պեռսա ՛ի շար աւա-ա^ւ արբւէ^% ւ 
և. «չ^ դս,պակօձե–«.լ %իւՔս% գՆձլ ՛ի ւ^րաք 
Օէէւ-րբ Հիա/ս^% է 

րիս§ււոււքւ տէւա–ւակ կէ^ւգասնու.թ§էաքե ե֊ սե՚րՅե 
ա^ք»*ճէաւկօձ է1յ(յօձսրթւ^ւ^ե–օւե ղկո/ւՅւ–*ււ*է–րր. 

սօփաօէ էսոաւաէաէ ե. պասէակե՜բե՜ւսքԱ ՛ի յսԱ1ն 2» 6Ղ.– •ք։0^&\Օ8Ո1««0.է. 

Ւ-Կ Գ ^Կչէ՚ւ՛ –»ր.* անգրմւփկ Հաւ^աով^ 
՛ի ձ1(ռ% \՝յբգարա. . ^ »է–%^ր պՀք«յ՚՛ ե. ^^^ 

"Կ Գ\\՝իջ^գետ՚՚յ\)Ւ՚^^՚"Ք՚"^^՚է^՚"Գ*"՛ 
է-յքրոաոէ-վեօւէ ՝ի եոաքՈ էօբԽա-Խւիտւ ք՚ք"™*** 
ւաբաա-կ քե–օ,քարգի է^^է "ր ե, քօեգրԽաք ՚քւձե–^ 
էա.քԱւ Հսււ.ւաուէ^ ն. ղէէր^օւ1.1էր ւպւքէՕ/1էէ.թիէ^ա>է 
՝\Հա%պէ քա,սո^ նա ^օա.ր պբա՚եչէւ&–այ ^էաօ.% 
•^Ր^ (յ^–».–"^ ՝\Հրի/Ոքսի պ»ր կս,ա«.րկյևր^ 
Կէ^ ^,,,1ւ^;օ*ԱէՈսԻւի է ե. աւռաթեաց թղթովդ 
^%սձէ– Հասատաբիյ՝ իւ.ր՝ ւսրաւֆք առ ^ր 
–դա^լ^սւ գսւլօէո. նա էւ թագա$.քբելւ^գ 
նէ/ա ՚իյ\\լ.,է.^ա աեկւգւ»է,թ^այ^, ե. ապբֆղ^ 
Գ սպէէձսղ^ ե. յէ^ւգւօաօքգ. ազգ(^ե ^^էք^* (^ 
^ա/օ •Ռսրգս,րք։,ս^աւ. կանխագս^ կրեմիւօ ձ. 
•աւէ, ՚^ Լ\աէ.ուրս% յաքնավւկ էկին աւ/րթ սէաահ 
^յբա^ասէղ^յ՜ իձգր&լղ^^ր ֆււրօէոոէ-թձաւֆ. 

ՀաէծՀ-ո •սսօաւ.աՆօ.բ.օյԽ հ. օւէէ, *^\\՚աո,ե^ 
առ ^իվ,պպաս ե. ասե% . կամխֆ .ձ^հ–֊" «*՚– 
սա%ել^ևէ\քիւիպպ»սս.ս^յ\՝նգրէս^,Խ\^։եգ^ 

սու.^ պատասխանի էռ. ևւս».^ |,՝^« .էա՚Ր^ 
փաա^աւ.^1էեՀցփ\\րգէւ^բթ1Հք\^^^յ^՚կքէ՛ թէ՝ 

աեէօ1չյէ <քաւ&էնա^ ք^^էէ^սէա^ոսափա^ա կոր սէքա ֆքէԱէարձքո^. ձյքէ Ա. ^քէ ՚օ-ամ՛. պ^էօք^ ասսփ ■ 

կել^ա ՛ի յօռռ^ պոք ւէէ,^բ , և. էոալ%էԹ 
ձ. ւօչխարՀ^ւն ^՚՚բք^ կեա^ւա ^ււէ։.իսւե%սէկէէձս 
էլ. սաէսրսաօւ. էԽ • ք<^ «- սւրսւր Ր"կ է ""՚– ՚կքեօո 
^՚-Աէգ^ոս , »/• ե1խ ՝ի \փւ,արիա Հքչք"^ ^(«է 
ռս^^ճէէ, էւ արկ աԱգ գՏե եկեդէ^ւ^, (լ ձձէէ^ 
%ագրձւՄց սձւի ձ-պքակւապօ» )^՝էոփիւ^ օԻաէ% , 
Լ. գ՚հայ Գյ\\ւ.դ.^, և. մկաեա^ պթագա^ 
է-էւբե ե. պսւմե՚եպթւ ռէսղա^ է Ա. ւա.էսպօւ–է1էէ *ե 
գաէ.աօ.ացն շ^է.րջս.՚նակի . ե. ^ասաաաէաց 
էկձդե-^իս է Լձեռ՚Նսւգրեպյ իէ.բ փււէւանօրգ 
փ^^դդհ է ե. առձ^ալթոէ-ցթ առ \\ա%ատրօւ.կ 
Հւ ՝ի գ^սէ-ագյւն ^^աքաաոաեեաց ըեգ կօղմէ—յբ^ 
քծ "՚բԽէ-ե^ գ^—յ » ձ. կաաարե^աէ. վ^ւ^^ 

սէ0Օ ս&ռէ,Ն ^ ՝\էա1էօբ .յօ սէ սակօւէ, ժքսւՏւՏւթսա 
է&ա-սսւ– \յլգ4սբ,ե.սֆ^ւէգացաւ. \\սձաէւտ^քւ.կ, 

/ ^թ0է^է ^ա կւո4^ձ*^ ճ ա է . ոսւ դէ^եէ^^ • քԱ«<Հ<Տք^ 
աէէ^ տզակաաձէաք Հա(.էօսւն ՀֆՏււպւկեաԼ ադ––^ 30 6Ղ,– •>ւ»ս՚սւաւ»>՝աւ 

րի , զքանչէւ^ ե. նօրաեշաՆ ե. ւռիեպե–բաւոէ.ր 
վկ^ի . ռր և. առեալ^պասաէճ^ )^յւպքե^, 

կւսսւ։ւ.թհւ1ւ էւոպա » քա-ւէաէւէ^աէ^Խքըմ ձյ/ա>4՜ ՝է 
էէւաքր տաւմեեէսրւ ^^օէթսւււս1սւ1ւԽպւս 1ւ. ^ւոոէ.1ւ1է 
՚| Ր"Հ9 ^ ղօւշխօւրհ^ 1.2^՛–**^^՛ ^ դօո/ձ՚նւէւքն 

«■""–"՚"–"* շլ՚՚֊րէ^^՚^ԿԻ Հ՚«ք"3 ^Ժտ գք՚՚««*–. 

կւէւրգէ ւ՚րգէք ււռրսէ ^^օօ-ւաւօա ճշմարխւա ճ. 
ղփււրօ %ռրա ղէսւ^թէ1 1 ե. ^ա^ւււաւօւկէւ։^քէիւ% 
սորւս ^•աւսքպապօրգ ժ՚րսէ^աե ճգԽք4.յՅ ե՝էէ1է&, 
էլ անաչառ յանդիյւօԱսէ-թԽսւյ^ ւ ^ւ^ւք1էէ–օբւէ 
պաաււէ-հբ—՚փւ \յււէ$ա~Նռք > իէօօե՜իւէլ ս. ր՚—ո, 

ռ—կք %ււրա , պարկէէշՕէՈէ-թէաե ղսւէ.յէ։կ^խ 
ժսէէ1Լւեօւկս։Ն, պսէեէէի էաւօ.իե , ՚^է աեբՅե Հաէ, 
է-Օէւաոք %որսւ ոա-դղափւառւււ^թե-աՆ , ե. ըէսք 
^ոգւ-Ոք էւ^էա.%գքե ՚նււրււԱ ւէւիաԽւաււՀզե՝սգ,Խկւէւա 
ե. Տւէաւք յաէ–իօւԽւօե « %սփււ^ձաւէ;յէր գռր^առ %օ^է ^ապւձրու.թե–ս^ իա-րեաեց ապ-՚ս՚նաքթէ . 
ա/լյքէ-օէ,^ \\ստու.հոք ձ.յադօթէւ է&ձք, \ ու^ 

ւօքԼԱէրյւաօէն %ոաա աեփաԽՓ 1ւ աււ.ռ^^կէայձալ 
ւէաւււգաձ1էցօ$ւ. ւ^րօսւթւ կե՚Նգս&ոլ.թիւՅՁա ւա^ 

թէտրոա^թէլքե Ա. ՛ի սւիռփս^ս Օ– ՝հ օկւէչքՈէ-թէ » 

գիպաէա Լ, ա^%էօք1է Հյթէօպիօւ 1*. ..^դկււսէ^ 
■ էոսւն , էօղգ^է ^գսւրձօւե ս. բապւԽւթիէ. ե. 
^էաագսււ^որոէ-քՏքւէ-՚էւօ ե. ՜ճոիւէ$է.յՅիւ%ք ե. փսւբ^ 

Խե՜—էչք , օչքք փսււե ղի ՚եսօւս ե.՝ Գեռսաւ–որ» ե. ք-ք՚ր^յ-^տ ՚էէէէր/ I հ. զաւսրձսւնռ մե-ր էէ^^ յձ-ղյհպասւօայասւո/^ք ե. ձե՚ռ^առւ-ք , 
ե– գրԽքՅէ՜ սոքօռ կ։պւաււպէէւո ւօեէ-եք արւ ■էԱէ1ե–^ 

*»^^ "^ՅհՅ ՝V^ ^Կք՛՛ ՛Ի Վէր՛^ «*/•- ^ *2** 
. Ր>ք>>է^^«ծ էւ գա^ էէիր^ ք գ միջի մերո^յ՛ 

^ի՚^^՚–»բգ–.քքաՀ,^յԽգք01.թէէԽ\% յ\^յ,աա.Նոք 32 ցքՀ– «օ.է^օ.՚նօյ)«««Ա^ 

թքս-՚էձ, որ րւս> էք1էէ1Խ^ )լյւէսսսն^ կւքէք և. ւ^ 

1/6. քա^պ^ է թեք \՝^աքձա1ք մե,^ Դ 
Հ,պքք՚^^՝"՚գէ–՛՛ ե.\՝՝աբթ1ղ«յհէէս ԼԼ^ւ-գա 

ե1խ և. ապա (>.^/7օշ«ս^աւ և ^^աէ.գսա , ^լ 

Խէ^ռէ-թե-էսե նււցսէ ^ | ՝աէբ(3 ոռըմէ^ոաւ ճ. սւպսւ 
Ք՚֊ագկոս Լապա զԼ\«.,գս. և. ղչ-չ^առաչ^ 

^սաօա-սօօւթ մրնչԼւ^ սւռ է1եղչ ե. ՝հ 1ւօօւս ւԽ^ 

բււսւսւժաււեե Հ յասւու.քէօյ , որ է^ սկիւա.ե և. էէէ.էսբւււ 
յա4–իաե՚եի^ % 

*•/* ՚^Ր^* ե. ,ա, քարպձ^. ՛ի Հքքքէ . Լ.»^ ^Օ՚^Հ թսձա^իյն ե% , ե. ղ%ս.յի՚ն ՚/ կողմ՛ս^ \\^ 
էյտւ.ահէ^ ^քէՕէմւէ^էաւ. \^^ագկէ , Լ. ա^է կա^ 

կիս., 

է • (՚՚ՒԴ՚է • կ^պ՚՚-ագոր^է արքաքէ՚ե ^յւ֊ 
գարու. , պոր կացՀքց ՛ի \\՝իջս,գ&ս,ս յ^լ)^.^^ 

է-եքս Փոխ,աե ք^եքձ֊էսն I ե. աօսւց՛ պչաւ եաաւ. 
ձ1ոլ վարգապք^տ , ւ/որ ^՚Փց ^"Գ^ է^ևէաա^^ 

Թ • 1*՚էւ՚ՒէՈ11 . ՚//՛ յեվՅ>.Իւաս՚եիՅ՚ե , որ գը, 
%այ կամԼԻէաւ. Հձ՚^դէի Դ &Ն% Հ»յ,ք, ձ. ՝/, 
կողմւ^ռ ^իւ.սիււոք . ե. քոլ.Խալդմա^ \^րգւա^ 
րռլ.,գարձաւ. ե. եւ1ււ1.տ ՛ի փռքր ()^(.1)^,ձ. 
կրւ^սէլպւե-էԱք էօնգ1;՚ե ձաէէձկօւբար՝ վսէի2^ա՚ն&–^ 

րւէւ կոտդաէււ. X ■ ՚ 

* • Օոէ՚ՐՌ՚ւ՛ *հ՚1՝՚աՐ՛ ւբէ.սաւ.«րի^՝ բօվաՀ. 
գակ ^^աքւսստօ^եաէկ , ղաւ& 30 > ՚ ՚ 

քէռքն *\՝րիգորքւ (ւր գ ժոդը^ յեհ (քր է աժա 7» 

յձեխ։*\^Իգ«բի,աէ&\ւ.– 34 6Ղ.< –«Ա^Ա՚աՏՏ^՚Թ^քԱէ» 

%ագթ,ևս^ –րգ^«ք Օու.»կ–^ , ամ^ 34. 

*Ը.* Տեր Շ.ս*ս.տ • *^^/՛ <\«՚«–**ւ^ ՛Ի 

)\՚"՚եՆկԱրա^ . ամե 6 * 

Ւ՛ Տէք օՈՒէ^՚Ն ււս^ս.1 Տ՚"՚5ը"«– . "րգի 

/էօ^ \\ա^կս^ . ս.*/՛ 1^ » 

.րբ^յլ ||«,4^^ , –^ 3. 1)–՛ վկ՚։է^–"3 –ւ՚ք /■<■ 

Օթմ,.^, ~.ճ 10. Ո–. եգ ^^.ռ% ՝է՚\էք 

րւ8ւ.քրւօ>Հ՜յՕսյ^|ւ^ •««■Ւ1 «՚ՈՓՏէԼւ– «ատքաւտտէ 35 

քքք. -* 6. 

1** *ՏէՐ (ՏւրււքԱ» ^*«*^՚«յ^,–«յն 6. 

է"#յ/* գյ-^Ը ՚ք^Փգ՚՚ւ՛/՛– - « 43, յ^ 
«,յտ 10. 

Ա՛ ՏէՐ ||ւ14Ս.1ւ . ՚ք Հ-՚րյւ՛^ , դ գէվէ 
Ա(՝* Տէք ՚|,ԵՒն–|,՚Ւ. ՛ի գօէւ.առէ \\՚^«՛–^ 
Լ՚ւ–– .Տ՚է1՚(յ01,*Աէ.1*». Դ ՝\––բւ.յե%1,յ , 

՛Ի գ/՚Փթ^^բ)– ""է 17– 

»«^ւ«ք \՝.1քթ՚1.1.3 . –«; 23. (յ,«..».ր. «,. 

ք" «1/ոք ՛Ի քէց (ք՚ՅԻ՚ե ՛ի յի-բանռ-թէ^է 

■.ծ՛ .ՏէՐ (Տ«4.^լ).է՚),էՍ> ՛Ի Գ՚կ՚վտ՚քւ • ՛Ի 36 6^ «0^Ա\11811հ»<7Ա% 

ք^Փ ք՝՚""ք»/"–»է. –..«28. ()», էգ »/»»«. 

յը^ 26. յհ՚եուլ, 

I"* Աձ1՚՛ ՚/՛ ՚ւ*՛»՛ Ղ՛ ՚«գի"՚՚"–Բէ՚"՚ֆ^ 

կէգ-Նիկ էղէւ. . բաք, յե^ մամն Հ,™,»յ և. 

1"Ս.՛ Տէք ՚եԵՐԱէՕ ՚ ւՐ^ղ. .**■ ^^^^^^■- 

1"Ռ* Տեր ւՏԱՕտաւ • > գ^^ \.\Կ""–՚֊Ձ* 

,«,ւ գէՓ– ""I՝" 10՛ II"՛ ՚՛^""* ւ1>/™*^" ՚^ 
•||աք ս,–ւ>.«7 4«"՚5ք 1՚.ր՚–"*ծ • 

էդ՛ ՏէՐ Աււէււ՚ւ • <™«՚*՚՚*տք ՛է Ձ"/"ւ 
^,,,^«, , V՛ »*ւ«<^ I նտէ"՛–՛» . -* 26– I)" 4"– 

•/1 գէվէ \՝յ–Ո֊։տ՛ . "««^ 13– 

«քս.%յ,ը^Գ^^Ն , յ1ս^ւ.» , ւ.յտ 11. II–՛ &^ 

չձ™յ ղ^^ա«քռ–<1ւ կկրէ յ"–՚1՚՚^–ժ՛ Հ-Տ՚՚ց– 

>.ք Տէք ՚Ւօ*"* • ՛ծ գ––~՚*^ք^– 

յֆո է ա>ւճ 13 * 1.ՈՐԻ1. ւո-էՓՏէԼւ– ՊՕՏՈՎԱՏէւ– 37 

►«.• Տէք ՏւԴ&Տ . ՛ի <| «*«.»ւ.^. ՚ւ֊գէ-լ 

էէ ()/<՚.ճ»ւ. , ամև 23. 

*<**• ՏէՐ Աւ1Ո. > յեպիէւկոպո,ո,է.թև%^՚ն 

յնԽսէլ ՛ի կօւթաւիկոտսէ^սէմհ ք ասա1ս 8 * 

»•• ՏէՐ 1,-ՈՅ.ՏՒ. ՚/՚է*–». ՛ի գէյէէ I,՝. 

է/ապատրշոք , ՛ի ՜նո/է ^րապէքսաա՚եոցթ ռը, 

էէ^լ ՛ի ս,,ըք,...բքւէ , »,ճ 13 . 

1ւ գիա1,ս.կ,մև , ս,յ։,1. 

»•(»• Տէք ($01,111՝ ■ յ(|»">™1ք կի––ք~պ^ 

ղաւռթէ , ս,^աս 6 միաքե ա 

»՝՚1՝* Տէք ԱոԴյււա՚Ա՚ւ.՛ ՚իԳեյսէբք»ւ.՚նէա^ 

1>Դ– Տէք ՚ւ՚էՈք* . ,/|՚յ՚«՚»«>»""«<4ք . ՛Ի 

յ»–է՛ Տէք (յււ>ւ,օէփ՚յ1յ՚"՚«–"՛^""՛"*^՛ ՛Ի 

^յՆ 11, 

>*• Տէք ՚1"ւս>». ՚ի\\՝՚"ւ^1չտ)՝ ՚իգ1"է 

>՝է • Տէք (5«1,էԱ1.1.է11 . ՛ի Կ–«էիտ • ՛Ի 
(յ^ք ,. խալբաօ.՚նալ ՛ի ՚իերաք %պ,ս, . 

»*• Տէք ՚ւ-էՎՈ–®. ՚^՚ւ–"»^»,".^; 21. 


^^)լ)՚^|Ը 38 6Ղ.՛ <ք0.է,0,էՕ0ՈՒ^–է7Ա՚Ն 

րքսէոլ^ի է \\ւ՚՛ ըւ^ոնեօէց ՛ի գե–րու.թհւյւէ աւ. 

ւ.սւկա%ի՚ն Հքշ)–^ ա 

՚Ո** ՏէՐ ԱնՍ-նա– -•& 23. Հ\յր րար/, 
էլ. կսսուպւե՜էօլ ե. քցէսւլ աԱեսա/ն ցւէէ.1քքթւց*.^ 

ԿԵ • Տէք 1|ՏԵՓԱ՚ՍՈՍ • ամ՜մի . 

ԿՋ* ՏէՐ ԱւՄԴ՝ա • ""՚՛ «^ • Ա"՛ $*«**«- 

%ահ,Նթ , &. յձա մէա>յ սէմէ կաթողիկոսն Հ՝^ 
ղռւ.ս.՚նք,յ գարձ,^^ յաթ«ո^ քւ.ր . 

էր Գ«.ր»»^ . ձ. ձրկու.^ մէ^ո^ն ՛ի (^»ւ.նայ 

գիսօարւսէի 1 յ)(ւ/ ^էաց ՛ի ճ^սսէս^գ^ոէ-պգ^ 
քիս ՝է թարգմօ^քււ֊թի՚^ե , և. աիւաի ՝է^1^* 
և-գօւրձաւ-է. 40 սէէՐ կԽ^ԱօւԱյեէք .ձկէէ.%ագ^ 
րու^էոաՁա ա ^ա.^ ձ. աք–/. (՝օւ/.«է^ , ™*ճ 54 . 

^Դ֊՛ ՏէՐ*1՝ՈՒԳՈՐ* ե,յ^օրօրգի ՚եոցսէ , «*. 

«^ 20 . I)՛» շթէ-ա^ ^կե^ղէյիՆ գե^ղե^կ՛», 
պաճոքճ յանու/ե օրք.»Ր՛ \^էգ–րէ ՚ 

ծ՚ու/ յախճսւնե-ռաւ. * 

ցհալ, ամՆ 7 • Սա ոճ.^Հր րա2( ւքարգապե^ 

յա.^աօ^ր , աւ& 18 > 

^Հ* ՏէՐ կօօտռ.\՚է֊հ\ ՚ յ^ո՚"ԲԳ մ^^՚եհ 

Հ^ւ^օց , *ի գաւ-առէ ե. ՛ի գղէկէ՛ |՝«»/՚^/>՚է/ւ 

գօ/ 1 դ» 4<<7^^ ւ^Գ 4՚Դ»™*– ՚^ գաշտե (|^^ 
*/^& ^ ՚^ *՚՚# /՚-ք V.ԳԺ'"^"^• Կ"^3^"՚ԼՒ 
^գէ ՚^ո% աքագարդք ե. ւ^ի՚եօ,պս,գ՝ || ա^ 

՝ե ^"քՏ՛* "– յ—ասէէճսա սւռս^ե-^կաե . պա 40 ատԼՄէ 

I*. օրքեօթ ե. փք^ե^էակւսն կե՚նցա^ավ^աԱէ. 

աոնծշք ե. էէսւրգկա% . վսէսն "ր^ ե– ^սգւհւն 
կււչե–^ ղյք.րմ.ա.%աւ.պ,% է,.ր յքըւվ^ թախա՚Հ. 
ձօ^դբ րռյէւագաււէՕ՚աււլ յեկԽ՜օեոակէք/՚՚՚՚օ «• 
յօ.չխարհ,ս.կ^^այ , յիլկ.ս.՚նս.ց և. յիՓե^է^ 
քցւէ ( էէառ-սւեգեսւյ ւքաք^ռռ ււօէ^բբ \ յքէ-օսւ^ 
է-ոբչ^ե Գրիգորք, , ե– ^•սբ.–ձձալ ըԽէ Հ^«7՝– 
V* յե-րկարկաւ. ՛է գւ/րձն յոր կո^^ա. « 
1^ Հ– ււօ/էքյ՝ քաաե ն. ^է՚եգ ամ՝ ^էքչքրապեսէոա^^ 
թե՜ս^ւ սորԱէ ,յանւէւռիկ սէւ^ո^ֆս ^^ւաու^սֆե 
սՈւոէ-աեեէոք , թաւդա^է,Քի4.ն կսէքե-սււ Ա՛ռ 
^ե-ռաէ-ռրս ե. է/երձ-ւէ-ււրս , ^ւոքւսկ.թ Լւէ^ քք^ 
րի ե. գռփէ^֊թիւ^ ք.էսպռէ.ւէ՝ յարէոա^եռւխ «ւլ 
ռեէսլ, ե֊ աւ^թս առ \^յէս։ւէւ,ւսհ– ե. փափսագ 
բւաւղձւաւսէօ էըէօւաւէեե՜օւ^ւ սաղգս՚գե ^աքսա^ 
ւոսձեօց^է , յորռց վէր*^ ^պքրե%ի ա1քէ,ոէւ–ք 

րօււսւԽւբկէ՜ է փ"՚է՚"Ր՚4–. ^"՚"՚^^տ՚"–՚գ՚յ։ ք^^^ 
իարքեւսլ յագք—աս , յօ^ք.– ե. յա/քի– ս^ 
ււաւսէսւձֆ՜ռ.էււս,1ԺԽսէ1& > |*Հ. օսւ. գԽրէ՚օւա 
ւաւ%ի՚եաք ^ախիւ-ք գսւրձռւ-^օԻէե^վյ, ՝ի վ^ք՛^ 
^ե-րՆեքո^ ԲԱյ1րկե^վ%յԼ^ Հաւօք. ՝էւ^րաք 
ձագօւ.^ ^ըս^ոէ^^սձք^ւով^ ղմէէէ^Տւ^էւկաե \ճ՚; 

յայե%օւխէէ յ|ր 4(>.((<րք>^ .^ք«ւ16^. ^–"^քգ ««լ. մէն^ 1քքկէ^ղս^աց \\ա»««ա,էք«, 4<–՚–՚<՚<»«Հ. 
(^7"9 ՚ւէ՜Բէք յ՚՚՚՚-^Լ.՛^ Գ"քք՚* էճւա6՜ա՚ս է ա. օ՜յօ 

սէէարօւՆա էէէլեօէհ 1ւէ111ւ$Վսէէ.1էէ–րո կւսրօւաււէւեւէէւ1ռ 
^թեո%^յ . իսկ էօ/ա ՛ի րաղըսմ՝ պատմձ,^ 
գբաց Հ^ո.^^V^՜ս>ք ԱԼ ^էԱւմսւէէ-ՕօէԽալէ օւիւռր^ 
՚ք՚ե՜ւԻ ե. պիտօէեի է ոէ–աոէՏւասիրաց • /՚^ »* 
"Րպէ" ՚^ւ^ ՛ի պ––մև.գրայ մեկուսի գՆ.սք 
ւ^գ ""1գ ՚/ի կ՚՚էՐ^գ քՅււէգսււ–ոբռէ.թիւ.% մի , 
ե. կաւՐ սսւկաւ, ^Լ^ օէէ^^ւռւէ^ ւ^ա^ն բււվօ^ւ^ 
գակէ թո>.օվ^ ՚""–՚լ, ժամ^մեակա^ . ս^լ սա 
քԼՈէ֊ոյւ Դսւրկանե-րէւքղ^ ^•ւււաէ–աւօ՚էսշւաւ%է գթոց 
րե-րէ պեգաւՓէէ , ^քա^^վ^ ^ըւււ/ձ՚Նւօ/ե աշ^ 
խսղ,Հ,ա^ Լ պթօւգօ«,որ«ւ,թեա%ց ^^^ *է *^ 
շսր . 1ւ յայե%աք% ^օ,յԼ.՚եակաց վեր^ քսչք^ 
^1^4– 1»7՚»՚"՚1"»«–Դ«»*՛ յիւչք"""՚կի 4""–՛*^» 
ըվ^ Հաօէու^ա%է մթէ^է. աո. մեւլէ \^ /«"՚. 
պոս-մ՛ քլս^օ օձհածօթս գաս^ *ի տ(ճ1ս , ե.յէ^ 
քըէք^աարւօկոքս մձ-ր ւ»լ.^ս^ , փա^ էէրօք ղյ–^ 
Տ^Ք է^Յ "՚Ր՚՚է՛^ պ^ -*>*■ ՚&զ, գխ֊՚ռ ^ր* բաասփ^թ ար •»»«■ օր ւյսէրմսւաէցէո^ ե. աէո-էո 

ձ. ըձասճւ/ւ ֆ յէշսւ ւե-ալ ^ա^էէտ աւշխէէր^ւ. ձ. 
օպգօււ. ե. աէ՚դւէւ-ւօէ– ք ^քաե պւաաՌրնւօքն օւագա ե. 
յարա-ձ-սսւէց իւ^սօՈւոյԼ՝)^ և. վօրւ/ք ՚իյու^ 

որպէս աւէօւ գաս^ւեա՝ օառս,ջքձ ւէ^՛– է գքրա 

առ-աա-Խւսիրհ-Փ ե. ճ,.»է.սւ.ոաըի.ք կ . ռրռ/ յխ 
շատւա1խ օր^^առ–թե–ասէ1բյ1էկեւա՝ռիսէ Հլ 0աո. 

( ^գ է յ՚՚՚՚Փ է1^ժ–ւամանսէկե | յււռա– Նա 
1&Գ ^^.յհձսակս.,. ւթ.եըխ Ո-Ո-խԸ (1248) թը. 

թէէաւճա ^.ք^ք-յ » փափւե-^աէ– գխյքւա օւքս յ՚՚կ. 

տսա^թաաէե իէ֊ր^ է Ա. ՚ր օսէաւ եւ կխւգ օօգ 

^^Ր (լ«ւ»*է.««ծ փառաա-ււրե-ա^^ պՀ,ոգիա %պ, 
յսէ ( ե. սռւ-րթ Հա/րսւպէ—աւ^ ե. թւ^գէաւ.–^ 
րս»քլ սրս^ա^ ե. թս.գակք^ արա»^ յխբ 


^ յ՞ԲԳ՚՚Ր^ 4™1™ւ^ւ»լ ^^«ճ.^/ւ.4 մա^գօյ 
՝ի գէգ^ս րսւբիււ ե, ՛է շ^ոէ-թիլյն ^աւ.էէ>սէօթ է 
աքէփե^ ՝ի <Հ–Հ> Ա. *ի պարձօձա սւյ&–նսւ1էէէ.բբ 
անոա-աԻէ էւ֊ր՚ւք • վքքւճւ դք՛ որպէ-օ ^Կ^ \ ,Ր՚^– 
բ^է ե. էսմւ^աւը^ լլսաւու-աւծ՛ ք^ւաւվ9էուււ/բ. 
ր.օւրե է– , սո/ն ե. "րրւ՚Դ է բ.ս՚բ1ուււրւաւռ ե. բ^է^ 
րե-գռրՆագ ՚^զգէ ւճւրգկսւՆ է ըս– ա^մ՝ օր -*, 

օւբյ՜էաւււէէ–պքսւփւ էուէւ.օղ*՚ո \^՛– "՚րգ քք*^ ^ 

յթ և. գիբ^ , «բ»^յ«բդ«բի՚ե ս,սա.ու.ա,Ն.^ 
էէբ ե. բսսւալյէր ւէաբգիկ գոբՆեւ ե. սբբալ 
9–^Ւ՛ փք-՚ե յհ^ս՚՚՚՚կի ե. փ»խս.րթփ ՀաՀ, 
գէբձե-չռքն բսւբէէաց ■ ւ| «աօ՚ճ ^ ա/աեք չթե1^ 
էրկ&՚ոօօբււ ^րե՜շառսւկէսգ բ^ակօւբահ ա. ւքսւբգ^ 
կա1ւ^քէէէէ,ւէւբ1է1% ■ |լւճ>^ կսէ^էքե խսւ^ յոսկս^ 
–քթյ՛/ է Գ– ^էքԱԷՔէէրԼն պաէւաա^աւկւէձ էւ. ք ■^-. 
ծա*. ակասԴէքւ վաՏէ յէյէէաոաւկէ Ա֊ –ք^>^ ք—կւ րԱաւֆ. խավՈ, իլ,ր«ք . |)>^^ պ«ւ.գև^ գքրք , 

յաւդագս ր.աբեխօաօէ.թձսձ ււէռօւքի սէՀ^ւլ 
սէսւե%թւ ՝\րքփօտւէււէ ■ ((ւ/ա^ էււրձէէձէսգրե% 

գի ւճւրգկա^ առ. յ^ւա/ևԽակ ւֆ 1^ել պթ՚՚Հ. 
գօէէ-քրսէ^թելյն ւ/աՀկւււէաւաւէէ– թագյառ—բօւպագ 
իսկ ա^էՏս^ թւագւաւ.որթւ ՝\Հրխառաի ^յւաււ4^ 
^»/ յձ՜րոք թսւգսււ.ւէրա։ա–^իա^^ օձս^^ ե.յա^ 
ա.,իէ1$օեէէէկաե է 

արթի \\աարէ.^, քյ^ ք– գր1քլՆսչքրաքաղ^յ\՝^^ 

ւո^է,Նոք յէ-րքէք, և. ՛ի ձ՚ն՚էւգձ՚նֆՆ ՝\Հրիսա,ա1ւ մթ^. 
Ժ*– Գ Հ-Ձ-3 Բ՚»–«>կ<^թ՛ 04*՛ ե. պպասամհս^ 
թիա^ ^աթարթ,, ասբփկե ագգֆՆ *(/–ոշ«.յ 

լսդ. աժաց գորհեքռւք ^էչէէ, աա. </1–լ ^մ1ւ խ. 

մաԽսք^ ւէաճւցէ1ք.13րաւ.թիէ^ աււսւ ե. պւաւսէրւէղ^ 

թագաէ.ւ^ռւ.թիլ.Ն , աչ^ իչխս^աւ.թիա.% , «լ 

•ՕԼ Բ՚է. –7"«^–՚ծ«"^«*՛ *- ՃՅ՛ ^ յ՚^ք^ ■-& 

խարջիս , ւ^լ ամ1/1ւն է աւ%էՕ^Օք.թիւՅւ ւս.^ 

%«^>»ւ.թև^^ . աբ^ս ասաց իմԼւ,սաա^ 1\րգ՝ *- ^^^^ գրԽ ^^Իգ՚՚բ • «՚շ^– 

քեա ւը^աւասւ^ւէ—ւէէւգ ՛ի սէոաւ « յ»բյ–աւււՐ ^^ 

\^^ Ր^ք ամւ/Խ^չ^ "^9~3 1քՅ ե՚-Ր՚՚Յ ՝ 11 — 

ղըրմեօցէ ՝\^–^խս,ոս \^^սա,ո,–սձք փսէէրսկալ 
է| ւսքդօւեաք էւ.հ՝Նողաց էէ.րւէցէ ք^ր ^ստռլ.ւււ^ 
"Ղ՚՚Ր^՚^՚՚Յե """՚^՚Տք^ գէգՆէււէ-օոօէպ ե֊ էւպսւսսւլ, 
*–՚՚Ր՚"3 սրբոք\\Փ"՚հ՚""՚–"՚Ռ"3՚՛ >^ԴԸ«3>՚> 
ա/լ և. վձբջ,ռցՆ որ գաւօց և՚ե ղկնի մկ . \կրր, 
յ^սյի ՚ՀՀրխառս (*(ոոք».ած՛ \^էւտսձգ ե. \\իոե 
,քա^աՆա/իյ% ե. ՀամՆէչաէ^չ^ ե-^բաաւրյն որ րգ^ 
թօւ.,րրս կռկեյի՚եէ \քւ. ՛ի վէրօաք «յ«/. ամե֊^ 

՚եպիւ՛ յէժտկ յ՚"ւորյ–^..թի^1ձ (>««^ծ«, 

ււօէառապհօէլգրէչս, պխ րապոա-ւՐ ա^աաոօձօք 
Լ ակար յ՝արՏ.«վ^ գրկի > • * (\ՒշԻՅ^–Ք ՚Ւ 
՚\՝րիսւռ1ք1 էլ ղսքւօէուէա-ՕէկէւՈէ ^քօւ^սւնասքհ ԴՀ^Ր՚Լ 
^ան%է;ռ , որ ղվձ՚րջ/ձ օ։1ք–էրււ գրե-սւց , ղի ւԱէբ 
կաքյդրք ակար Լ ա^խևչ» Լ\իշէ^կ Լ ղաէր 
)^՝ագ^օս ղ^ա/ր \\՚^ագ ա^ապաաիՆ, որ ղօրի, 
^"էէկօ ^ււր^^աց։\յւ, ՝\էքվւսաւաի \\ւաու.ձէ1ք մէր^ 
րռթ էիքաաք յաւ-իաե^աես յաափաե%ք^ . այկ% ■ ,,«6>Օօօ^1է 8ԱնԿ ԱՆՈՒԱնՅ Օյ.«– է-Տ-յյ. հղ^~ք, 342 . 

IV–՛ ՚՚Ղք՚Ր՚ՐԳՒ Աէ՞՚–––4(ք 375– 

1Ն-– քգհ ե-՚ժֆ-տՒ հգէք — Ւ 434 • 

1\^«է–^ 344* 

\\քԳ~Ր 4– 85– 88. 103. 481– ՚ 

՜ւձքգխւ^ւէք ք-՚^ւ^տՒ 54. 

1Ն՚«.– ^–ւ/ւ#՚» 43լ - 

Այւ^ր. .րգի Ջյ..^ք.^յ 328 . 

Ա^քքւ–՛^ <Ս.՚*«–է.Ա/–/՛– I 343՛ 346– տա– 

^ձքգԺ^ <1).1(«– •և–՚––/ւ.) 543– 

^\քգԺԺք ՚Ո֊ք \Բւ"–––է–^ 326՛ 229 • 330. 

^ԳըՕ֊^՚ի 431 . 

Ը^գԺ՚-^հ 451 ■ 440 . 

11,»–1 ՅՏ– 

Ա^է 1Ա)Հ.. 223. 

Սյ.է(.4. 

Ա,էէ,.220. 

Շ^^"43. 

^քա^~^֊Ն^ապէ«,. 91– 

Ա,^^–». 41 . 

\3.հ^Ժբ «• 20-57. 

Ա,^« Տ5. 

Ա^^–*43. 

Ա,^.^–. ղ.»> յ.–4–(ր–. 384– 

Հ,*.ճ«.«>.>ք ^^ . ք . բէ՚րգ– 7-ք ք/*֊ք »"" »*■■■ 
■"■(V * ծ ■ Հ"ք»– 1*~ ■ * • –ք՚՚Ղ^ք ■ 1ւ)ւ>՝^1>յ 48 

1Ն՚1–«– քգՒ |ք««– */< Vճ--^ 378 . 

^\թ,^ք-~ 113.1-4. Ս*Հ–՚–^> 394 . 
Ա^ա.^..^ <Ս.ք՚"–(. 0՚–»"–ւյ>) 377 ■ 
Արւ»՛^–^ 21—26 • 30 . 76 • 

ս^^<«^էրէյ 233– 

11,ր–.4– «- ՚Ա.) Հ–^ 223. 
Աք^-ւ 1-1 240 - 241 ՚ 320– 

Ա,^,– 40 . 

Ա^–^2.4– II. 13. «. 248. .*: 

\^Գ–*Ի~ 41 . 

Ա,ր;(–է« 4-ր.յ. 110.117. 
Ա^րյՏ–*–– ծ"Հ(կ/1^4^–յ1 563. 307. 

11^,^1–^.^.^– ւտլ՛ Տ78. 

Ա1–7՛ «Տ^*/–^՛՛ »-■ 344. 
Ար™.^). (Ա^լ *-- .^1 488 • 501 . 
Աէ–է.յ. 425– 478. 
Այք^^է^է^Օ^ 438. 
Ա^-3,™ է.,. Աէ–*–,ղ5, 130– 

լւյՅ-Ն–,֊ յլ^ր, Ա—ր..–, 4«. 

Ա/3–*– –^ կ֊^ճյ,^ 329. 

11^-1–.–^–. Աէ–^,,–, 287.289– 291– 299-315.358. 

Ա/3«Տ™– ^«,1 .,». ւ^ւ–/–,^ 482. 

Ա/3.)».^.. 1^., . 249 - 230 ■ 

1Ն8է1–^ք,.53.60. 

11^*^ 31-32. 67. 157. 387. 

ւ^թ/"" <Թ*»Փ«՛–» *1. 130. 133. 

|5;^«,« 30. 

««"1՛՛/–.) *• 2՚* ^* »9*2՛*՛^* 543.485– 
\ձ.ք՚^Ր–^հ 11 ■ 23. 54. 02. 313. 389. 474– 494– 
Այ^ւ~1ք 294. 323– 325՛ . 

Աք-.&V 433. 498. Տ04* ՏՏ4. 49 
Այ;* ււ1ր»՚>–> է– Ա ւ ՚^^- յ . 388. 

(ւ^՚—է^՚՚Ա*– է^է–*) 398՛ 400. 
1Ն<#– 4^».»՛ 0.– 401. 
1Նք^ » Ռ՚480– 489. 

Ա^^յւ«"*է^ 376. 

IV 323 . 377 . 431 . 434 ■ 

ւսյ– »-■ 480 . 

Ա(^..»1 404 ■ 
էԱ*1–է*. 34. 

IV*» 7– 

Աւ*– Լ384. 
Ա.(–»»1– Ա.՛»՛–» 104. 

«.(–4 • »–»,>–/ւ~ 105. 

1«–4 ^–. Կ Պ-րք 811. 
ա-4 1.-1— .'-•Տ67.Տ68• 
ս.«,յ «17. 

ա^ր-117– 

Ա4–>– 33– 

Աէ,»4^..»յԱ 47 . 

Ա4–յ.յ* ».«• ԱյյՏ-^-7 221 ■ 

Ա<..ք~^ <«,-*«■* –^Ր^) 3. 353. 334. 537—359. 

Ա.4.^ ֊ոք \1ո֊~Հէ 374. 

Ա^|–«. լ. 5. 

Ա.;.ճ» 375. 

Ա,4^.%^Ր է,. ա–4/..^քո|ւ^ 220. 

^յ^ք^աձ^ք ո ե(.–."ւք.* 120. 

13^,™*,/. » Ա^*»^ 166. 3 

1լլ(^–՚քւ՛ ո–"»–./ 121 • 

Ա,ք^».^(՛ .»» 80. 09. 71. 77. 85. 144. 388՛ 4^0. 
Ա^..»,,™ 85. 

4 50 

Ա^^-՚^ք» –ոք. 8–4հ–^.4«. 84 . 

Ա^–^–*404– 

Ար..^ –.Ա*426– 430. 441– 442– 444. 44«. 440. 
Աէ»/" ^գք 1\քՈՏք 431 - 

Աւ-՚^/֊^ք 521 . 

էԼւ^՛––^ 558– 

Ա,ր^–^Ն –^^^ դ.ա^^շ^ն^ 407* 
Ալ– /^*– 5Օ0. 
Ա^-Դ– 28* 
Ս^4«> 17 • 

Ո^ւՒ^*յ>/՛ 59. 
լլյ––^4 55.67. 

|\յլ»^ 48. ՏՕ. 334. 

«.■Տ-^ւ ՚, ք*Գ– եւ-^֊-^՚քՒ 447. 450. 432. 4«9. 467. 

Ե-Գէ՛ * 474 . 510 • 

Ա,^»4«.^63. 1Տ9. 

Ս.4-/4" <Ա.^՚>–Տ–) 230 . 

Ը,հ՚Ր–ք~ *•» . Ա-^լ–*–– 1Տ6 . 

ք^մէրէ– 59. 

Այէ1™Հ^^. 29 • 

\\հ^–ք 138* 210. «5. 2Տ0- 41|. 448֊ 488. 401 • 

(ւ^յտււ»,.–,. 30. 

Ս.–՛//՛ Ւ^է^ 409. 410– 419. 

Հլյքր Ա-/Ր-4 491 . 

|5.4՚"ձ7–45 . 

ւ^յ^յ™. *^. 100.205. 

Հլյ-յ^ն 27– 

ԱյՅ^ւ-^յ, ՏՅ. 

ԱՅՏ-^/յ/– 29 . 
13.^,ք« Տ2՚ 

Հ\^%թգ. 8»ք^0Օ–34Տ՛ 
Այ» «.–.4–^*»^ 249. 6>Օօօ^1է Ա^լ~ 52. 

Ա.*... , . 428. 

լև«<.–.. (Ա*1– ) 69. 
|^^––յ^ 353. 542. 373. 302– 

Ա..^.լէ. 130. 

Ա>–Ա ^էա.գ^է Օքքաք^ւ 100. 

էլւ»ձէ ^–,^–*–,–.^– . 91 . 

Ա՚^^~ ^.ք. Ա՚^/–»/^7 338՛ 
Ա՚–^–<ք.223. 

Ա>.1է.»^ ւԱ) Հ. 223 . 2Տ8 ■ 

Ալ. ^ւ^ 2Ս1 . 

Ա.ն»™«. էյ4յ 4էր*«.–ծ.դ 164 • 
Այ,...» է՚ք.201. 

Ա1 4–,., Ա. շ. 213. 214. 218. 

Ա%..... . ք1. 334. 

Ա1 .ք. Ա-քւ^յի 134.; 

Ա.՚–/»յ՚*.8. 

1^%.»..^^^. 228. 423. 446. 
«.՝■»»-- ■Դ– 07՛ 

ռքէ՚Ժ-^է 409 ■ 

Ո.*.*./֊/– ՚^. օ.»– ոռ» 919. 

Ա>,(.4 » |յ«Տ«.^^ 160. 

ս.»»ւ.(–– (»». օ՚-ւէ–»*» «08 • 

Ա1,,.^ք~ ^^. 420. 413. 433. 488. 

11»»/–^ք~ ..--* 21 • 00 . 

ԱԱ. Լ ււ.^(. 28. 333. 

Ա^թ~«Գ ^ . 430 . 478 . 314 • 

11՝*>>.<^ 4.5,., 208. 

Աէթ^յ;. .,». կ. «ւ-րք 236. 241. 248. 

ս«>^ր..,.. 74. 

11>»/կ~ւ™ <^»՛ է՚յ-ծ* 86. ԼքրւՕէՕօՕ՚^ւԸ \^^>Կհ–ւՓ~ք– 284.358. 572. 
Օք ^ V 4»0 . 
Ա>ք–– «՝-,+«. 61 • 

»>-*-/- պ~յփթը^,ք. 179 . 

Ա»–/–#*– 42. 80. 73. Տ0.8Տ. 123-136. ԱԼ 145. 

150. 133.153.200.219. 227 . 241 . 257 . 284– 500. 

579. 385. 398. 40Տ . 410– 425. 448– 463* 49». 
ս>-^* V•^*-:/ 334 . 

V^>~^^Ք^»^ Ա. 30. 73. 

Աս./.^» գ..^ի..ր^կ (յյ–,–^ ^^^ 102. 

11>–/^"– է՚«^՚^–*է– 80. 81 . 
»1>–^^" ^–յ^– 84. 
էւ>"^^–– .Ոծ 78—81 . 

Ա^/^«, , 6–Փ–^–՚»–~ 84. 

լԼն–./.,,– ^.վաէք 75. 

Ա>–^»––87* 91. 

Ս.1— 1^– (Ա^**–^1«) 48. 

Ա.*–"*^– կ–7֊4–».– 120 . , , 

1Լ»– V*–– 1ք–ք(–– 119. 

^է>–էփ–** էպ. 4-1»^ 220. 

11.*–7«0»" (Ո»^–> 72. 

11>^.*– *.,. գ.ք.^յ285. 

Աք՛^– 517 • 

Ա^-^է–^. 73. 269. 407– 

Ա^-^-յ,. 399. 410. 418՛ 450. 451. 502. 

Աղդ-յք , ցց . 

1Ա՚^1–^ .^. Աէք^»^^^ 251 . 

1Ն»–Ա* 32 . 36 . 

11«–Ր**––^88. 142.՛ 53 

Ծ-Ոէ^– 114. 

Ապ֊^լֆաք^ւ^ 14 * 
Աէ֊ճ–*՛ ՅՏ0-5ՏՅ. 358. 
ւՍ"՛»–**՛ 303 . 

ւ^է-^-^լ 1^7—370.372.374.502. 

IV–* 25. 24. 

1Ն«––ձ֊^՛^–» .է-4* 394– 

Ա-֊-^-լ, ,^.100– 

Ա.™ 44. 

էԼ^–*։* է՛ 223. 

1Ն>–– 284.323. 

Ա"*–ք*յ.. 347. 424. 434. 495– 

քՆ-Կդք–, *.,. Աւ––^.»^ 2«(– 227– 

Ա–*»ք^>է*–30. 

Ա-է-լ–^–* 172. 

Ա"1ոք# 11.59-74. 86. 122 . 280.518. ՅՅՏ– 518 . 

ՅՏ3.5ՏՅ. Յէ>7֊414.421– 
Ա– /■ 21. 
Ա–«^/– 21 . 
11–^;^ 18. 79՛ 
11.— ^– 44. 

Ա.— ւ<(՝–«^^–> 116. 

11.~7« 154. 

11–– •* ւ՚.տ«–ՏՕ». 513՛ 815. 

Ա™*–յք.492. 

Ա^լ43Տ. 

«.--«* 33. 

ՍԱ~ք –/՚»^ է–*^ - 1–*^ 409. 
Ա^™/՛^– 50. 228* 253՛ ա– 476. 
Այւ;;^^–^^, 1 ^՚ ա– 374. 39| . 400. 
Ա(~»./" 553– 

րւ8ւ.քրւօ>0է)ւ)*^1՚յ 94 

Աք–քւք–Տ10– 338. 815" 
Այ««Ո–4",*– 27 . 

քն~11>էւէ– 405– 

Ար^*–«3"– 98– 
Ար»է™ 50– 

ւ^յ-գք֊յհ 54 . 

Աք՚Ա. 15. 

Ար*,ւ–4ն է Ա–..–^ .րք^ կլէ-1 ՝– դ"յ 02 . 
IV»– 5—6– 
Սյ,էյտ..ր– ա1«.«––.– 47 ՚ 
IV– 86. 

|^ւ–֊՚Տ». 

Ա^(– 144. 

ւսւ-^ՎՕՕ. 402. 

1^՛»)^ 400. 410. 414. 427. 491. 
11/.>–*.31. 

ւյյ՚.–շ–.*,–՚տ I»– ™– 

IV՝– 130. 151. 134. 1ՏՅ. 307. 

IՆ■ք-(■.^»- 71 . 

Ա,/..,–,– 38. 

|1ք> — ^ր~լ~ –ո> 0.լ<»~*է/–» 85. 91. 
11,^ ^.ւլ~ . է,^–Հ^^ 88. 

\\րք.–ր~լ.. . 6–;է–թ–՝~. 84 . 
Սյ.^,– 4է– 132. 

IV»™՛ 00. 

Ա/ Տլ71. 

Սյ–«–» 48. 

Արք–ք֊(– 4–։/7 140.1Տ»–1Ճ2. 

^V^»70. 
|^.««.*–՚^1^ք 20. ....Շօօջււ։ 1Ն~–շք– Ո֊շ.'ւ.89– 

|Ն""՛^*– Ո՚ցւ–– 70. 71– 

^Կ-^Հե՛ ք^Գ • Պ–(^ Ա– 122 • 

« («■ 182*. 160– 

\3յ.խռ. (Այ^––^–) 211 . 

Այ– ֊■ւյ՚-Յ». 
Ա"<1–յւ– » 12 • 21 • 

\^քփպբ«~գ յ^ք 60– 

1^^«–– (17-7–^–").^. 280. 281. 

Ա»–»– էԱա*–) 70. 

Ա«^ւ»–" քքգ– 0՝–«*»–*–յ^–.յ 69. 

|յ«^^–– 34. 55. 

Ա"Հ» 34. 55. 

Ա..^^–1.. 122. 

Ա.֊^>լ.. 188. 

\^փքէկա–Խ». ջ. 34. 59. 114. 

Ա.^/է* 60. 101. 138– 285. 312՛ 330. 432. 

Ա*~.ք–է42. 134. 

ՀԼք~էռ.քք՚^~^–ք՛ 447. 483՚473– 405. 499. 501.507՛ 

310. 
Օք–– 1-45. 

Շյ-լՏՅ– 
Ա.™*–»֊.56. 151. 

էԱք– 50. 42. 

ՈէՒռ֊ •■■։■ 0^—1-էքհւ 154. 

1%**֊ք^ –է– »-« 128՛ 

Ա*–*–401. 56 

քՀար.* . -*- Ս՝–<–«^ . 

ք^՚ք՚-ւ^Ք 14* «. 

^–^ռ^ 15* 16. ». 63. 05– 81* 388* 

ք\–ք(|.142– 325 • 

|\.ք,«..1^ 88.411– 

Ր–«– *է • Ա.՛»– #» 290 . 

Ր–,–^–» 27. 

Ր–է–#–*^. 35. 

յ\–4«^™,> 492" 

քՆ–(»յ^(՛ 491 . 
ք^<–լ40– 
Ր–^*. 76. 
(է.^-^33. 9Տ. 29(. 

(5–.^– -(. 65 . 
(Ա.^– 09* 

Բ ^^–48. 

^Հ^.է,խ.կա. 207 • 2է0 . 

լՀ~..տ. 52– 

քԱ..^^. 304– 34Տ. 368-510՛* 
էէ–./«4 35. 36. (Ն^^էծ-ւ 63 ■ 

(\.^^&յ.ք. 818. 
(Ա^չ–..^».; է^յ 358. 540. 
Ր–(–*լ<0) Ա* )5Տ. 188. 

(5^»–^յւ, 514-317. 1 0; Օօսյ^1է։ 57 

1^–»*^– ՚Հ/ւ**~> ■^^պ ։Տ1 . X». 2Տ7. 

IV'<■»>Տ■ 
Ի՚»(*»»1.– 818. 

ք^ժ—քք" 85Տ. 
|Ար,. 4. 

լԱր.,.. 110. 

Ռ«1–ւյ,. 48. 
(^/^«–– ր • 437. 
Բ*|.»^«< 90. 
(41,^ ՚– «.15-1 • 

ք^/–֊ւ–– է\ձոքգ"–՚ք– I». 

("ք-^է 40– 

ք՚^յ»*^–^ 190. 

|Ա,..ր,.42. 
(Հ<թ,.–^^55.88. 90. 808– 

(«»(–.– *•-*- ՚1,<Ր–. 
(«I»–* 1Ռ–«–« »• 

(^––ւք– <^է–հՒ–> 111 . 
ւ^֊լ–՝»^ 00. 188– ա. 

ք^^.ր" 00 • 

(1^.–/»–.^"՛ Յէ. ՏՏ– 146. Տ23. Տ46. 407. 

(^^ք^..է ( ւ^֊/Յւ 208 . 408 * 497 . 

Բ(«– 1)՚է–՝ք~ 11Տ. 

Րււ-ք 1Ա..–֊ <1.«.–Հ~–<.1 318– 

Բ|^-*■V«2• 

(4™*^– 89 . 

(^~^.^(. ■ –՚– ււ.»՚..–.».«ք 

Ռ".ՃՈ^ 885. 331– 334– 336– 364– 377 ■ 384. 3»2. 
|–.~»^. I, . ւկ.^։ք, 821 . 68 

ք\ա.ր» («*^ 122. 

ք-Ը՚ք,^. 519. 

|լ,..յ^. է^րգ-յյլ)^. 554. 
(^~ ւ1ւ,~է~ւ 37 • 272 . 

Գ–,– ,. 05. 

Գաւ..^.էյ,.ա. 

Տ–».քքէլ յ5* 400 • 

՝1–»1*քւ. ~(^™» • 558 ■ 340 • 

Գ-գՒէԲգ՚Գ՛ 507՛ 

<Ւ"»–* 217 . 

•)- 1*/^ , . 10 . 

է~,քք^– 318. 

Տ– է-րէ*. 42– 

<յ™ր(– >1–«~>.ք 111– 

Գ-է*֊. (դ–.«*–) 124. 150– 

<)..,;^ (է^լ–՛) 140. I». 

*1՝–(^– 03. 202. 

<Ւ–(է–– 137. 140. 

փ-լ–^» 146. 284. 323. 554. 

Գ..ք–»^~ (կլ.ք^~) 122. 

Գ-լ՚ւ– է^ք 1Ո- 

•),.ր. ^^.ր ա. 

1– յ––լ–,. 92. 

Տ՛.^^.. 6".–1^–՛ 80 . 80. 00. 104. 108.271՛ 

"Ւ–5՚/՚~|՚Հ–^307. 

Գ^գւ~ք 212". 220. 480. 

Տ ^^ ,լ. 520. 522. 

"1-ւ.քւ» լ– 81 . 

<1 — ,;55. 

Գ.՚ւէ–»36. 
Գ^4.ք ,.. 11. 
Գ.»1=–» 53. 
Գ^Բք՚-օԽ 11 . ԳՏքէրա 26. 

<|.է^յ&.1––,>, 1)0. 124* 

Գէրյ^ձիկ^ա կ~բ.ք 9». 
փ^^ն. (–^^ 280 * 

*Ւ*–« է^՚«"է»^ 349՛ 

•Ւէ-ւ՛»^ 569. 571– 

4^.^,^ թգ . վ,,«յ, գ.. 442 . 446 • 

Գագս^ա 46 . 
Գ.պա% , . ՅՏ1 . 

Գ՚թ-ցԽ 1» • 148 • ա • ւՏէ • 

՚հ–«–/՛–՛ 177. 105. 508. 

'^֊•^^-» 40. 

Գ^Նք^ս.., «ր Ա՝.է^քյ~ 406 • 

Գ՚վգ 5Տ7. 580– 

փյ )..%.. կ^.ր 147 . 140 . 152 . 

Գրքգ-Ր Ա.«.«.–»–.,..1. 138. 155– 188– 

Գր/֊Գ՚Ր " +*.*»47Տ. 

Գք^է^ <Ս) 15––––բքՀ. 128. 

Գք/^.ր ^– –յ^ 15– 04. 138. 153– 1»4՛ 188. 

Գւ-Խ՞ք կթ.գ.<կ֊Գ–^ 424. 

ԳբԽ՚Բ - Դ– • Տ«՚ 472 . 

•Ւր^ք-ք " Ե– <».–(–^<՛ 475. 

՚հ՛/՛»՞/՛ •*- * ռ-՜^-Խ-Օ 277 ■ 

՚հ՚^քք •*––ք^4 288– 512* 

Գբքք՚Ր Ա*֊*1(*Լ–»–ք * 18Տ . 

Դ~5,«»»ո.;է 350 . 

՚հ-ք-էՅՕ. 

Դ-4* 110 . 

՚ի»,*«ք« (^«ք. 137. 140՛ 0>ՕօՕէ^|Ը 0–*–ք– 21. 42. 292. օՕՏ. 323. 3«. 396.427. 
478.477. 483. 499. 800 . Տ07 . 

Ղ՝–"ԳլՏէՕ.Տ2ք. 

Դ— »38. 

Գ^էլ-Գ՛ 62– 68. 79. 88. 109. 358. 

՚Ւ–*^*է*1.|.»–*–4«. 168. 

Դ-^է • . ,^(« <է99 . 

՚Ւ–*>*Ճ.<8>Հ. 223. 

Դ՝–^Տ«» 598. 406-407. 459. 481– 488. 478– 480. 

482. 
Գ–1^–^ք– 341՛ 
՚Ի–/^4 68 . 07 . 88 . 
Դ՝–»յ4 V֊»– 68. 
Դ— Ր*; ~ոք է^յ—՚^ի 71 . 
՚Ի–»«»– .**• 497. 
Գ–֊^՚«ք. 30-41. 83. 
Դ–~/^ 11ւ^^ 594 * 
Ղ^քթ (Ս–4–».–.>^1 511 - 
Գ^-^թ 372. 
Դ֊...»*^ ^^Բհ.վյ,աէ. 418 ■ 
Դ՝–1^՛ –«ւ^ յՍ>–/^ 142 • 228 . 
՚Ւ»~է401՚404* 
Դյ/"<<֊ՅՏ.56. 
՚իէ*–/. 74. 

Դ^..կ^.. 166—173. 179. 180. 386 ֊ 

՚հ/է-27. 
Գ#^7. 
Դ/..,է.^».. 47 * 

Դ՝^^" -:«■. 

Դ^^...–/,.*»» 124. 125. 128. ԴՓ-Ա-հ– պ՚––9՚ձ. 3– 366– 570. 

Գ/.^^»^ 58* 
՚Ւ^.–39. 

Գ/–^է»– 80. 

՚Ւ-է*– *,. Աւ֊-^-յ-տյ, 168. 175– 
Դ™«–^–*« ք–^ 113. 114. 
՚հ-Տ.. ^». Ս>–^,^ 231 . 

՚իա./,«, »դ,–^<–) 98. 
Դ֊^»–ւ–յ,. 208. 

՚Ւ-ւ^– (դ,*4™) 121 . 
Դ–../* ^ . 440 ■ 487 • 822. 
Գր՚"/֊է^ 99– 

Ե,^ 12—14– 

հքրէժյքք 1|. 13– 14. 

եք/՚ք—ւ^ II . 2Տ. 474– 404. 

ե»^<" " 15. 24. 27. 50.04. 70. 90. 115– 124*151. 

244. 308– 525՛ 5401– 308. 407. 431– 442. 480.482. 

435– 458-402– 466– 490. 800. 807. 80». 
Ե»^^54– 
հգ՚՚՚՚-յԽ 14 ՚ 408 . 
հգէ–/» 420 . -*- Ո..-.4- . 
է»–^26– 

կգաՏ^յքք 48. 86. 
\^էլ 48 . 46 . 
կ^կ^~ 84 . 88 - 
Ե^կթլ յ*. 589-592. 
Ն^կ^էլ ^ Ւ յն.-«.V 388– 
Կւէկ^ 394– 497. 
Եք– *ք՚ 500 ■ 501 . 539. 
Ե»–« 37– 67– 291. 
\Ւ^Կ–֊1 594 - 497 . 

Րւ81.քՐ10>ՕՕՕէ^|Ը ՆԲ-ՎՓ" 70.5(»– 
Ել-44– 
էէ—է^ 409– 

Եէօ–»– 71. 181. 
Եւ––>֊ 38. 
Ետ–*«–է458. 

\ք^ա^ 13. 10– 17. 30. 

էքՓ՚^^է■ 13.«––ք–* 81 . 82– 

էլ^^է –լ–/–4*<– 319 - 

է,^–4 յ^ . 46 ■ յօօ . 

է–^–™, Հ–^ 222– 

հ^–*–.յ^–ՏՅ–4. 

Եյ՞–..–֊,. 101. 

1;^– ^՚ 403. 

է^Հ,– 27. 

է^1». շ. 4– 9– 10– 96– ՚ 

եւ-Հ– Տ– 

Ե-1–^, 4– 8 - 

Ե^4֊ք– 71 ■ 
է^^»՚է՛ (1|> 42 . 313. 

\^.ք.ա–լ պէրկ–«քՒ 205 ■ 

է«յ,յՏ է^. Ա^*»՛՛» 299– 
հ-^յՒ ո Ա֊-ք-Փ 242 ■ 

1^01^ կրմէաոք 181 ■ 
կա.յ1. յ-գ. 52– 88– 

է™«– 20-26 27. 
Ե–/»^ 07. 6». 
ի^^,.148. 
(7-4^– էՍ4"»–*> ™՛ 
Ե՞*"՛՝^՞ . 47 . 
\^–՚–ր 53՛ 
|;յ».(քէ^~( 503– 310– ւ,,«6>Օօօյ^1^ 17<"–4է*– 52 ■ 

\քՐ՚"՚է– ■*■ 01. 64. 66. 

Նրէքթէ^՛ ■ 54՜ ^ 

Նէ4ւք՜վ. 4Տ- 

Եք-^֊-լէ^ 23.^1 .Տ6. 59. 65. 68-75. 78– 86.95. 
112– 110– ա. 145. ա. 174. 292.508. 574. 379– 
389. 402. 405. 409. 420– 424. 454 - 448 . 495 ■ 499 • 
507– 580-524. 

է–– 4– 

Ն^Գ-ք֊ւ–.. 290 ■ 

է^»*"^"" *^՛» ■ Կ ■ Պ"(քտ՛ 147 . 

հ^^V/--^՚^ 550. 

հ«.^^ */•** 156 . 159 . 

հ՚֊-էքք– 157. 

է^֊է,/™ *^. Ս.^^.^–^ 132– 

է.–»է^/™ է. բՓ-֊ւ՚Ւ—՚^Ի 168. 

Եւ-*V'^.- , կ^//14^» 168. 

Ե..–*,^™ , Տ՞/՛/»՛ 168* 

է^–*,^–– %իկ,յիգ^^ 150. 135. 

հ»–է,^– ^«.™^ւ, շ. 9. 52. 93. 94– 130. 

\ք^.ա~թէ էպ. Փի^րէփ 220. 

է^– »/Յէ™ *^. ԱՆ»^.^», 152. 

հ".^– ♦/•»ք–՚»/1 168 ■ 

Եւ–^^– 4էքէ–^Տ– 160. 168. 212" 

1յ"*է– 1" ■ կ . Պէ–» . 251 ■ 

ե–#^*է. 46. 

հ-քքյէ կ-շր. 215. 

Է>.^;.–»յ1«. 220.՛ 

հք՛֊՛" 164. 100– 193. 414. 333. 

հԳՒ-գա. (Օյ.»^^;^., 528. 551 . 532* 

ե*~– Գ~– ռ 62. 65.91. 95– 226– 294.358– 568. 

419. 
է«^է^(Ա) 15. 14* \3^յ–քշխ–% ]X*-հք^ 226՛ 3 Ե^–*–.– ւ«.*,ք–. –^–^4,–^ ֊IV*–* 105– 

յց;^.1,յ^ .4^ 413– 414– 418– 

^–»,<էՅՕՏ– 506. 807 * 815 • 618 • 

Քյ^յյՆք-խա 303. 

Քյպթ-ւփա թգ . Ւ-ք-^^ւ* »1 ■ 

Ջ.1քրք~ ԻհՒ–* 509 . 

Զ."«ք–7^– –1– ^շ. 244՚1՛ 

ք^.։ք~քփա ղ–. Ե|–«.– յք՚յւ 286* 292՛ 

ձ-թ^ *0> Հ.– 223– 

^«1^ թ֊~–.բաէք քՏ»– 207—215. 

^է,ծէլ43. 
^էւ– 58– 81– 100. 
Քյյթ–^ 880* 
^^~^ 22. 

չՀէ^լ կ.յև 402 ■ 

Ք,–յՒ 5Տ4՛ 5Տ7. 
ձլ՚յի-՚հք է"–™–*–* 204. 
^–;^– *., . Ա*–^–^77 139 . 
ՏԼ^իՈ՛ կբ–՚>~–.~ր 100 . 

Քյ,...^արաք.՚ՏՏՅ– 306 • 371 • 
Ք^քաս^գ.ս^ա 503. 

է«^ ՚;–;^ Ա.լ«(»^ 4Տ7 . 
Թ–^–7 Տ10՛ Թ-գէ՛– .^աթ1~լ 101 . 106 . 416 • 

Թ-^^^^^-^^-^ 49. 52– 

Թ^^^\ 1,րէյ 201 . 

թ»^ 819. 
Թ«ք). 511 • 
(ծ֊՚^էփ 44. 

(Յսւո,^» 51 • 
Թ^~ 20. 21. 
(3«.ք–^^Ր(|9.*քէ)^. 36. 192 . 
քծ-^փ^ կ^յ– թ^ռր^կ^-ե լ. 543, 808* 

)3յ^.–լ^4է 154 . 1Տ6 . 277 - 329 . 
(ՅՕ^^ւ. 37 ■ 

քյյ-^ւ– »1* 

0^– ^–.77.209. 

|9յ,–«թ^,. 29.30. 

Թ* ..». յ. . 54 . 

թՀ.քէ/– *ք ■ 133 • 

(&.*–»Դ« *, . 168 . 

ք9֊*–»–^|^– 300. 

Թէ.,.» Ա. »■*» 1Տ1-1ՏՏ.. 189– 22Տ* 

Թէ^ո^ քւ.. փ^ո՛ 162– 163* 166. 100—171 • 

Թե.գ.. «Ւ. 354. 

Թէ.գ.ս *^. Հ^ոգ/.կէ^ 150. 

(9.*»»– –^^ Օ՛–,.*–, 281 • 
թ4^» .է– ^^ձ 129– 

04~գ«^ ^ա . Տ~յՆ 487 ■ 

(3֊է»»«^.– ^–.. հ֊/՚–"–»ք–ՏՏ 174. 188– 199. 

^~գ.ր 1)4*1– 250 * 

Թէ՚Գ-Բ–՛ &» Բ֊է-յ՚^լ"^ 574 • 37Տ. 

^^,քա ո \ք.աա^–եգխ.>փ 128՛ 

134.,./». - Պ–՚լ–է/՚»––453. 5 Տ6 

Թ^^Գ^է ք«ճ 390 ■ 

Թ(–»ք^> 254– 23Տ. 2է8. Տ6Տ. 

&^–Գ–ք֊հ^ ՚֊^Պ» Հ՚*–((ք 298. 304. 

Թ*–»–//–է է–*– V 224– 

04–է.7~> ~թւէա^ 114. 

04.^^. է–, . Ա֊*,–>1յ, 385 . 

0.ք^.ր» (–.,–^,^4–,/ 249. 

(9^–»ղ.–= է>ւ^–ղ–լ–™ 403. 

0^.^.^» (Թ<–,– ) ^–. 65*. 240. 248– 250. 

04.ք^–– ^^^«■^ 305 * 311 • 527 ■ 

&^.ք–րո^ .««,«ւէ««;յ,/ 198– 251. »2. 

Թ*–Փ™" է՚ւ • Մ-է^քքԽ 133 • 

Թ*^–^"*– ՚^/՛ I.*՛––* է-^-^ք 376 ■ 

Թէ-^-^ք ^Ի \ՒԿԻՓքքՏ 582. 

Բ֊*–1ք/ճէ պ~ . ք-զկէգ֊էէկ 11.--Ր..–, 340– 

Թ*"^^Ր– *՚2՚1՛ 564– 367– 371. 373. 

&Գլք– 44ն. 492. 

(3./լ է,–«&1յ, 429. 618. 

Թ(^՚«"՚––/ք–41|. 

(3.(5 յ, Հ–^ 222. 

^^■լ1&^«֊–0 ք . 298-310– 
^^-Հ^Ր ^. 423– 478– 514. 
Թճ.՛»"* Հ– 493. 
Թ*/՛//» 412 ■ 427 ■ 457 - 
Թ^– կ–*4–լ*ք« 48 . 
Թ*Հ>1^ 37. 
Թ^»–՛ 17 . 387 . 
0.^™ Ա.. 411. 422. 

&՝^V~^ քէ.. 42Տ. 426– 429– 435. 440. 448՛ 4(0. 4Տ1 • 
454– 

յՅ«.յ;. *ղ. գէ^ւ^^Ր 290. 

Թ-..Ճ. , (ք1ւ՚է"՛–^ 299. 
0«..^ , –1,–/՛»՛^^ 220. 
(Յ.,.յձ. , Տ-քՏ/^ 221 - 
Թ–..յտ, –^–3/ –^^1ա4է–,յ 224 . 

րւ81.քրւօ>0օսյ^1է։ 67 

Թ«.յ^ ա-Աք թ,./»^ 454 . 

(ծ^..յԼա է^^^յի 362. 

Թ–^Ոէ66– 334. 340. 387– ՅՑՕ– 393– 386* 399-400– 
404՛ 407– 413. 419. 456. Հ4է^447 • 449. 4Տ1- 480– 
492– 497. 612 ■ 

Թ–<–օ»ճ4^ 480. 481 • 493. 493– 498– 

&–^ք՛ 497. 

Թ>»(^ 159* 151. 208– ■209. 277– 283– 235– 553– 
377՛ 578– ՅՈ). 409՛ 

Թ(^Հ–^225. 

Թ»». <|»,*–»–ք–)^1^ Ս՚–*–<Տ^ կ~Ի*7 387 ■ 59Տ . 

&"էհ^ (Թ*^^–*է) 450 . 480 . 462 • 

ի^– *^– Ո^––<–^ 168. 177– 252* 257– 
Ւ»*– ^« *•»• 11*–>^^ 115– 
յ^է.« ք« .,,–«((յլ –.^^ 5. 126– 
ի»– (է,է...> 36 . 

1»^~ այիբաա^ա ՚Տ&՚1 • 
է>1^– Ռ– 542– 343– 
Ւ*^ –ոհ Ս՝֊*–» 525 ■ 
իէ–.ք95– 

Ւ/^»ն ^. 36 . 57 . 

\^^ է՚է . %է,կւ~~ք.^ 221 . 

Ւր–36– 

հ7–ող#–488. 

իէ–^^է.ՏՅ– 

\^սգ .գ . 45 • 
ի.,;™^^–^^յ«–,է–. 343. 
ի^.4>^(^^ էլՍ-^Հ»^) 561 • 55օ* 
1»–^–^ 25. 
ի–~^ Ա*ք*–՚Ր– 489– 
էսքփ–/»՛ 4Տ- 

Ի–*Տ^է 24 ■ 294 . 

Ի-յա^լէ^^ր.^^ Ար*ք Թ^–»–ք 430. 468. 469– 

Ւ"«^/քյ^ք 294– 

>«–^^. -*- Այ,–.4–4– 

^^;/էէ28՛ 53– 44. 

հ՝1"յէըէ9Խ 15 . 26 . 

Ւ—լ»,/^ Տ08 ՚ 

հ–^– 55– 138– 

Ւ-^է* ,..50. 

իրէ«–– ք֊ճ 236 * 

՚հՓԱ 354 . 337 . 

|^–1է (8-Հ4-1-Ա.) քւ. 4–,^. 415. 417. 

ի-աԱ ըթ-րէկ 819. 822. 

|«.–« է^–,յ. է–լ«է/ Տ2|, 

117. 

Լ–,^«–,յ^^ 254 . 
Լ–(ձ,է.&1 54 * 
Լ–4*7^*^յ^՛*"^* 55. 

1,–«քր–Ն ^.473. 518՛ 

Ա""՛/"՛ 4–"ք",.. 211. 

Ա^աիկ (1,–,.«յ^) 75– 155. 245. 447. 497– 

1,-/11–,/^ 11.38.54. 

1.»^&4^–. ^ . 513 * 

Լէ..–*. –^ է. •Հէ^.0^1... կ^.ր 328. 331 . 

1,*..–* Ա. թ֊ք-4-յ^ 207—209. 

Աէւ«% ր,. յէէ*–»է–4 209– 210. 

Աէ..,* ղ. . Ւ"–..ք–յ^ 334 . 338 . 341 . 

11,*..™1դ.. 548-352. 

Աէ...* է. |>*ք«.1.>362. 

1,է..1Զ..575. 

Աէ.»1 Ո.––/.յէ"–*Ս..411. 

Աէ^–* ք^. ^». 492. 501—804– 807.Տ1Փ-518. Ա*«» 5. , 409* 

Աք՛––* Ա • ՚1 • ^– ^ 167—173 • ա ■ 198 • 212 

247– 299. 
Աէլ–* է^–^ կ–«.–1,,/* դ«.,,1™–^ 525. 
Աէւ–* –ք^ կ–.^»*«. Տ16 . 

\յ֊^.\գֆ է-լ-ւ-յ^ 197-204– 

Ա*՞/"(^ »»■*- Ա՛–"–/՛^» 508 * 
1յ– 27– 

է^^–1«», 14 ■ 13 ■ ՑՅ . 324 . 320 . 
Ա/Ր^ 116. 254. 295. 
1^,^-1». իյև.սաս..կ 141 . 14Տ . 
\^ը,բաա 172. 

Սէ^–,,–. 195. 

Լ/է^-ս 127– 

ւ^կԲՓ՛֊ 177– 

Լ>–1.յ,. 152՛ 

Ա-^Գ-տԽ Տ2 . 

լյէ^ր^^ ^^. 159* 136* 

Ա–»^"*–– 94. 

Լ,«.յ– (Լ.–^ւՀ–.) ^ . 566 . 513– 

1,«.է–(Ա..4–1^֊)յէ. Տ5. 

1,^.^–» 113. 

ս^^^Փ^^V ՝Ա՚*»դ՚– ք»–»*ւ՚> 277– 

Ա֊^– II». 

1,-ւ^– 1"լ,–^4^«. 4,է^«–) 119. 

Ա,.–^™ V– 89 - 

Լ.ւ.յո^.% յ9ք . կիպք—ւ– 308 ՚ 

]V^.^«լք ^. 407. 408. 

\>1~՚Գք– 428– 

)ս«.~ւ ^. 12. 24. 120. 145՛ 284– 54Տ. 501 • 

373. 433. 473֊ ՏՕՕ– 501՛ Տ2Տ • 
ի^Ր^^է. 418– 430. 439.444. 448 455. 
\ս~րթրէ,ո 418 ■ 430 . 491 . 
)ս~րՕ^ ւգ-^քքէէ-ք 496. օ>^ՕՕէ^|Ը 70 

|ս«.«»4(,^. 411. 429. 
|ս–<...–^411. 

1«–»–*^«ք|»–1«–;յ296. 331– 311. 348– 39|. 393 • 
1»է֊~թ–«՚ի 408. 412. 413. 
հ՚ք^լ-Խ 502. 
Ւլ-^յէ. Տ01. 807. 
1ւ1^^–դ–* Ա. 403. 407—409. 

Ւլյւ»––.,^ Ռ՛ 450. 43&֊–442.458– 468—470. 474* 
479. 497– ՏՕՕ– 

հ"1"է Ս.՛ /*ք ^ր՚հ 25Տ. 259. 264. 269. 272. 

287– 
Ի"Պ"՚Լ^՛ 281-^7.292– 

ի«–1ավ^գ.1>ր–^ր^ 303. 

1«"1("Հէ–* քգք է-Օ՚ճ-պ-է-էք Բ.– 507– 

|ս^–ք^819. 

հ՚-ր֊յ^ք 820– Տ25. 

էս-ր-՚^է-ք. 345– 389. 565. 39». 400– 408. 417՛ 438՛ 

խւ»^^. 482. 

հ"»–Գք–գԻ էգՒ Ջ"*»՛"» 427 . 465. 

Ւ*"–»^–»^ » ■»,է»^«1»^ 479. 491. 

|սք–^–ւ– ւ™ 4ա^ 188 . 

Ի'/^°""^^^^ *՚«՚~»*– Ար՛*՛"»*^ 444 . 

ի|«.լ<.^ 82 ■ 
քքա^գ^ք. 488– 

կ–.»^յբ«*յ,.318.551. 

կ–^.«–34՛ ՅՏ– 

Կ–1.–^4* -- ր^ 324. 

կ-^-է/է™^– 95. 242. 260. 538. 350.388. 360. 

կ–ք™.«.յյ, 69. 
կաը.ր^–ձ լ^ա^րյև) 403 . 
1|–.է»#™ , ՅՏՏ- 
Կ-^-^շՑ-շՏ- Կ-է֊ք^–* 69. 

կ«&^ ^ ■ ՅՏՕ - 410 . 448 . 
կա«ֆխ.Ա. 389– 392. 

կամքլխ. 66. 

1|֊5^^.^« 18. 

«ւ՚Տ*–* («--* 21 ■ 62 ■ 
կ-^1 ձ^. Տ–7–"^ 280. 
Կ՚»7 վէ– 223– 

1|–*–^»– 70 . 
կ-ւծ ՏՅ. 

կ~Ն^1.. 818. 

կ–,^»–^4^– 31 . 122– 25Տ. 284. 366 • 578 • 308 • 407 • 
313-420.438– 

կապաՆբ. Տ11 ■ 613* 

կ^պպ^էէք. 147. 

կ—^-ւ* 413. 

կ—^ՅՅ». 

կ–«ժյ է^"–––* 296 • 

կ–«^^ ծ–Հ^71. 77– 

կ ^աէփ ք. 413– 

Կ— ..^,.451. 

կ–^™.»՛՛". է^յ քր^արաւիլ 470. 

Կ–^– »լ. 217. 

1|–<^–^.221. 

կ-քԲ-ք– 218– 350. 379. 453՛ 

կաւվՏա– կ^-ք 123֊ ւ,քրւօ>ՕօՕէ^|Ը 1իղ«)^ ծ–<.228* 294– 
կ.ր,ս կ^^ 123. 12 

Կ–*^~ *^ք • **^ք–– / 508. 

Կ*/*"–^՛*–– 165. 

կէկ^^» 50. 36. 

Կ*1––3#>ք 69 • 

Կ՚*»–՚/~ 25 . 30 . 76 . 294 - 

»1՚֊–֊4 512– 513* 516– 

կւ–֊^ կ–»,–,–Հէ^–, 292. 398. 41ք. 414. 4ՏՏ- 5(». 

կէ^րի. *|–^..^յ( 95. ,99. 2,2. 5,, . 495. 

կէր^ն</է րէԱ^քկ^^է. 129– 

կէր^^ղ~ 405՛ 

<1*Ւ– * 118– 

^1^4–**. 53.209. 211՛ 

ԿՒԺ^^յԽ 49 . 411 ■ 

V(/*^-Յ^.Տ0. 122. 146. 191-295.312.333. ՅՏհ֊ 

565. 578. 399. 417. 491– 505– 
1|ք<&,–– 50– 

կէ, ^ |,«.–^–* 494* 499* 
կ/.^Ր«ս7Տ. 113-187– 515. 319. 326. 527.4^.594. 

կիր^կո. ղջ^^վ^ր 338. 
Կհ~^^^^ ԿՒ^–՚91– 190. 

կ/՚ք/՛™ Հ–.1.–4.ք«. 222 . 
Կ/՚–/^ւՍ.7**"–՝Գ^–.Տ^ 165– 170-173– 
կի-֊րէ՚պ^հւ-^—էէ-^-^Ւ 153– 
կ^^^էւ-4-,1, ~շիար^ 93. 116. 
կէ^րէ-^ք. 57. 
կ^^^^ւ». 94 . 
Կ/ւ՚ք" 65. 06– 
կ^^ւ– 4 . 

կըգ-՚ւիոս էպ. Ըք-ա^ շս, 

կ^.պ~~բէ 85. 86. 90– 91. 
կ^«^–ք« 4^1 Հ,էր–^»/ 98. 
կլ–»^–57. 100. 104. 110– 
Կ^յ^ք-յք– 220– 309. 330. 

կ«պյԼ. էպ . Ըո^9 299. կ-րէՀ». 223.1 
կ■,-V-*• 55. 
կ^^».%^. 511. 
կ-ղ.–.. լ. 581 . 

. 161. 520. 475. կ-յ^յէռ^ (Ւ--4-; կ–«**«օ 4–Ր7՛ Յծւ, 

կ–^^« է–/–,. 119. 

կ-^^Խ™ 52* 

Կ՚-^ք"^/–^ 403. 304– 406՛ 

Կ––/" »^ք 501. 

կ ^* (ւ,,« ) 135 . 137 ■ 

կ–™ –%^–.^. 315. 

կ–«– V էկ"– » 4–«.Ս՝*»/*Կ«– –*»^*"/125–126– 

կ«™*,յէ«*« Ա՝է*է 60. 123.120—129. 151– 133—13». 

140-246. 2Տ0. 272. 
կ™«.Ն»/^«-^<.I^, 00. 199. 13Տ. 136– 158– 143. 171 . 

205. 207-211.215-215. 2^-245. 246 • 264– 272– 

295 .321 –334 .346 .383 .385. 307՛ 401 . 403 • 4է9> 

498– • 

կ™™*»/»՛ Ս. • ՚րգք 1ւ""– *»^–*";ւ 135 . 157 . 
կ՚՚—էգՒ ք^. *,*Ր–4ր– 310. 
կ.ա«^1,գի դ., «ւ–..^»*––.– - 524—326– 
Կ—-.1,/* քի. ||«.,ր–.Նյ1.Թ.– 341– 344. 546– ՅՏ9. 
կ–»™,*,(«՛ Ե– –^7/ Ե֊^ւէ–, 354-355. 
կ™,–,Նյ/Ն է, . «)*ր^^™.^է1 377 . 578 ■ 
կ™–.– 1դ/* Ը.. 579. 
կ™,–է,^^ւ Թ– 584■ 
կ— –.^/՚»՛ *■ 395. 395. 
կո.^^Դ.գբ. յ.13.. տ«.4^ւ, 396– 398. 
կ–»– *»^1, Ա . (Ւ»ւ^/«–.է 411 . 
Կ— «*»^4 4/3– 11– 516– 
կ»–«.*»^* է^. Լ».^>4է^ 220. 
կ«..–ւ^ ՚»–^506. Տ12. 513՛ 518-517* 
կ™–– ,1^ –.V Լ-՚Փ֊ք»^ 518. 
կ–««.յ,~. 11Ա1–յ,– .քէ–) 61 . 

Րւ81.քՐ10>^է)Օ*^1ս կ«– գ. . ,^^ 1,– –.1,/.4«յ( ,82. 
կ"՛–– (1|–«աԼք) » ,35. ,37– 138. 
1յ–«™. (կ..– 1^, ^«1 *^ք–4^^ 310. 520 . 521 • 

Կ-ք^– յք32. 228. 
Կ–. (կ-Հ) 4^ 319. 

»|«.–(կ–.«–)^,.շ|5. 216.325 254.287՛ 
կ«.– .#/ 409. 
Կ–»^^;–»^ 361 . 
Կ՚՚^քք՚ք 101.523՛ 434. 

կ«.^ր/»է 86– 

Կ-ՏՏՐ— ցց, 

կրի֊ի– 4ա^38. 319. 

V*–" 33. 

Կ"»–– յ~քէգ,Տա^ 272. 

կ–* <Ւ4՛^/–*)*. 430. 480. ՏՕՕ. 

Կ՚*–»& ՏՕՕ. 

Կ–*~ 82. 

• 
Հ՚ք՚Ժք II. 54. 229. 
Հւ-Գ-՚ք 24. 294. 

Հ-Գ-քՈւէ-Ք 294. 512. 522. ^ 

4,–»*. 554– 
4<–»–»յք42. 
Հ^Գ-ք՚ք– 80. 
Հ,–լ.^–"/~» ճ. 358. 
■4,–(.–»* 75. 241 . 284– 353. Տ80. 396– 415. 441– 447. 

464. 475. 477.47». 488. 500. 514՛ 
■*.–0– 4–*– 101. 
Հ^՚ռ՚ք– 101-477. 
Հ,––&* 67– 
■5,–^– 213* 

Հ,–.ք–^–քյՏ4 լ. 197. 203. 
Հ^Կ 16. 
^••ՏէՔ 4&. 57. 77– 86. 88. 92 • 116՛ 135< 174– 191 Տ17- 23» • Տ60 ■ Տ64 - 272 - 282 • 28Տ * 316 • 332-348֊ 
353. 385-392.507.399. 404.429. 434 –437 –474. 
604. 
ձ^%է^ք, 371.583– 

Հ^մմք 479. ՏՕՏ– Տ1Տ- 
է^-այ-ագքձ (Ը*^4«,^) 427 . 491 . 
Հ,™–* ^յիք^ 488 . 
4,™% է–/~էէ– 497. 498. 

Հ.^քա՚ե .ճ^ր (Հ/-1 յ։^*™ լք)յ(, 425. 

■«^-*"V*#^■ 448. 478. 

^^■^■^/»»–Ա– 518. 

•2^1^ 39. 

Հ,է^^–*«–.է–/^– 128* 

Հ^^է 4^* Տհ-^է^^ 270 ■ 

Հ,էւք« ■«տր Մ՚-՚՚Բ– Կ *,>–.»–^ 125. 133. 

Հ,*յ&յ,. 42. 24Տ. 305– 343– 407. 477. 

4^––/ <4»ք/4– > 501 ■ 

Հ^ա^ք^,. 42. 

■4,էք#.357. 

Հ^^–4լ4–^ 28Տ. 292-505. 308– 311-378.395. 

4^/–ե. •*-<■« 289. 

Հ^բէթ 24^ . 260 . 2ՏՅ * 

4,էյ^/3–յ(.231. 

Հ*/՛^՛.^*– 439– 441. 481 ■ 484. 

Հէրյք, ^–. փ–––*4–.յ, 4Տ2- 465– 

V^-«"»•(^" 29– 

4^(–^*– 21 . 

Հ,էր.վգէ. ^ծ 86 . 90. 97– 100. 

Ս.քք^^– 99 • 100 • 108 • 
Աէ/Յ^Տ.»–– 7.~98.I08• 
.^« 98. 
» թ™.1 Հէր~վգի 99– 

" Ձ-ք/՚Պ՛»–^՛" 98– ձ^քՓՒ~է–98– է08. 

Րւ81.քՐ10>ՕՕՕէ^|Ը 76 

Հէշյ-ա-Փր֊^–՛ 338– 341. 342. 

Հ^–*1 յ«ր.պ1ա. 560. 

ձ^ր4–4™, պպփ ռ.պէք–~կէ~, 85. 86՛ 87. 

-*.*♦-* ^»– 229– 

ձ.*«/5^ 10. 17. 75. 101. 155– 228. 308. 390– 468. 

ձ,%,.կայ/.ք II. 

•Կ1~>–"՚յհ 808 ■ 

Հ,–լ–^*–^ւՔ– 66. 389՛ 429– 

4,»V 214 . 

Հ,.*–, գ,^^1. 72 . 225 . 

Հ՚՚է.– թգ. 212. 

4,-^/3-^361. 

Հ,–. % ՏՅ. 

Հ^~Բ^.ա 30 . 

Հ֊-՚^ՏՅ. 6». 79-90. 121.136. 162. 243.272.280. 

323. 401– 
Հ֊-՚-մՏ^յ-տէք 38. 55– 69. 7». 86. 90. 92– 212. 233. 

268. 272. 280. 284. 328.367– 433– 
Հ^.^^ բ. 425. 472. 
Հ,..–^ կ֊մ֊կ.ա..քք,. «*■« է,^«,ռ^ցիք. 
Հք-^-Ք-Ր (Հ^–յ4է–)221. 
Հ,–.«^ 58. 
Հբէ-՚յք 68. 71. 82– 87– 97. 10». 110 ■ 11». 139– 143. 

215. 229. 233՛ 294. 298– 309– 357. 389– 416. 
Հ,ձա«^% 78-87. 94– 

\աքթ,^ (Ա^^"–) 110. 
Դ,֊./.™ դ29Տ– 296– 502. 

՚ՀէքՒագ^յ,. 100* 

Դ»՛*/ 26. 27. 28. 

Դ,–^ 24. 

՚Լ».յ« 18. 

Դ–~4^՞" *^՚7– Աւ^™ ՝^^զէտ՛ 130. 

ճ-՚՚^-ք^ (ճ<.&է«™ ^*) 248. 

րւ8ւ.քրւօ>0օսյ^1^ 1Հ*1»1^ ւգ^է^րա^ք. 341. 
ՃՓ-Ք– 364- 501 • 
ՃՕ^րի. գղ. 241 . 
էճ^պԴ 497. 
յ^6ր~րա 443 ■ 
շյ4*/՚–^–492* Տ18. 

շւ1–.–.յք–*Բ 324 - 
^^։ճոյ–ք . 533 . 
շյ– 8––* էշի^% 372 ■ 
ճ-դ/* 403. 

Ս*–»*"«յէ– 138– 
Ս՝–»–<» 06. 387. 380. 
Ս՝.^.է, 294 . 
\Տ՚~Դ–Յհ 21՛ 88. 76. 101 . 

ւՐ-^^-ւ-ց/^ 36. 206֊ 315 ■ 
^սպ.ք.,ի.ա էՕ–էթ«գի«.) 4. 
Ա՝–ր«յԱ.^^.518. 

լյ՝–յտ«.™^ *^. ս^."–» 301 * 

\Ր~էո>–~բ"՛ 74 . 

Մ-^ք Աէ^էՏՕՕ* 502– 814– 

Մ՚-ւ*^ \2մ1~"է– 509– 511 ■ 814– 825. 

Մ-Ժք Ծ.ֆ–"Լ 800 • 509 . 

Ս՝օ^, Ղ^֊Ար 300՛ 514. 

Ս՝՛^^ 6՚"լ<0"՚"ւք* 0."*ճ.) 500. 501 . 502. 807– 

\քաԺկ> Ա–՚~գ––Րհ–– 508* 

\յ–~լկ 1.""/. 525– 

Ս՝–7ք* Հ-4 402. 

Ա՝–ւք^ Ս–1<4 435" 

Ս՚-է՛* Ս–ճ*4 ",դ^ ^՚"^^– V 474– 477– 47». 

Ս՝^^ Ս՚^< « Ս~է^<՚>–^ 802 . 803,. .=,,Օօօ֊^1^ 78 

Ա՚ա^ք հէայէլՏՕՏ՛ 509-^11. Տ24. 
Ս՝–ք–^– 34– 

Մ-ւՔ" 22 ■ 

Ս՛–*–,–^^, 78.83. 
Ա՝~Կ–Ժ ♦է– 157 . 

Ս՝–4–յ. ^^■-^^^ա.^ Կ-յ^ 120 . 

Ս՝–4»"^^–42. 
\Տ՚–^գ^ 4–,.է–Տ–Ր– 153 . 

ւՐ-^ւ^-ւ-յ^ 72 . 76 . 272 . 389 ■ 

յ^^կէ.գ.%էա 151 . 

Ա՝–( 68 . 

Ա՝.հ.,^ (բ^.1| 364* 565– 
Ս՝"*–1> –/՚»^ ^–^Ր^ 5Տ5 ■ 

1Ր*՚;՚4– ն.. –(.(1-^/ք ։121. 2Տ4* 295. 503. 377– 400– 
431 . 366 ■ 

\^աէ,^– ^րապէ^ 329 • 332 • 

Ս՝.;4– (0>.<.յ»(– ^7^ *,֊ր~^» 559—361 - 
ւր.4^..– .րգթ \յ–~ղէք խ-էք^ 414 . 
(ք ..Հ.Տ.., .^գի Մ՚֊՚^քի 4Տ0 . 

Ս՝–լ–լ«լ4–0. 

Ա՝–,–/է^ 27– 
Ա՝–«,« 87 . 
Ա՝.^^ (Ս) 137 . 

Ս՝–յ1– ք–,. 530-552– 

1Ր.»յ^«.շ, ^ . 44 . 325 ■ 

1Ր»յ&^Ն– (0՝–.^«.1) 559—364 366 • 

\յ՝^ադկէքա 359. 

Ս>^^^51<&2. 

|Ր–.7>ա֊է 58. 

Ս՝–*է 106 . 
Ա՝–*^–* 377՛ 
Ս՝«հ^^^ 234-248• 
|,.,>.:I;.,^00^^[^ 79 

Ս՛–*^ պ—գԻԿ Մ՚"ԴԿ–Տ*–Օւ 386. 367. ՚՛ 
Ս՚–*~/է (քք-ք լ-լ^ 4–^ 308. 

"՝«ւ~ «շ՚ՈտՑ"։՛ ՚"** ^՝ ՚*^* ^•^■^– «»• 

V~■գ^Xակ (Ա––ւ»լ^, 410. 

Ս՝ քէ^06* 

ւՐ՚—ւ– ղ.«՛ |«/^–«/–*–յ, Ա. 409. 413. 418– 
Ս՝– ^– ^գք. ^^^լ^\^ I*– 42ն. 428. 430. 459. 

յյ՚֊^ագ^ ,» . 307. 

Ս՝–1Ր–՚էյ՛ 595 ■ 

Մ՚–«~Հ.73. 51». 599. 436. 441. 4Տ1. 470– 

ւտ՚՚՚րգհ Հա– 

Ս՝*^»՚5ք^«զտ 526. 

\Տ՚–րէ 1\Բ–րա.) էպ . Այ/թ-՚չւ 220 • 
Ծ՚-Ժ <|ք.^^.26*–) 85-98. 
Ս՝–ք/– 29. 
, Ս՛–»՛^ (Ս^/) 282. 

Ս*–^–յ––^^ Կ-յ– 85. 98. 97– 164– 176– 192– 197– 
215– 254. 268. 

Ս՝^Ա 241 . 

^–բհ 70. 

Ս՝–^^– ^«4*»՛*–»^ 130– 133. 

0՝^^– 21 . 

Ս՝–,–(^–.** է՚ք–.,*» 360—288 • 

11՝–»՛*/–*–– ^քՏ՚ր 171– 174– 177– 17&–ա • 188– 207– 
290-421. 

Ա՝–^^.է –լ–1,»,է» 118. 
1Ր–/֊է™ Օ^" 61 . 
Ս՝–յ՚4" 1>քէ^«. 119. 

Րւ81.քՐ10>ՕՕՕէ^|Ը Ս՝–1*" ք—Ր 210– 

Ա՝–ր^^ ^էքէա/.կ– 118. 

Մ-քհ– 1~՚ հք^՚-^՚ֆ 154– 

Ա՚ա^^թ ^ . 319 ■ 

1ր.ք«.թա. է,. Ո,4էրքէ/»7 182. 314. 

Մ-ւ–* վք ■ 225– 

Ա՝~Ր–իէ 503 . 510. 
Ա՝–^–/1»«. ;^.ք». 114. 
Ս՝–7–^– >» • 

1Ր–^,– *֊,. ՚ւյւ»֊*^ 516– 

Ա՝–^յք49– 

1ք..^յ1 311– 313– 319– 321– 

Ա՚^^ք^-Օ^. ^^1~է–լ 152 . 

Ա՝^^^Հ(–*« 4–,–,. 124. 128– 

Ս՝–,–^<)&»– 128* 

Ս՝.^/.^Ո^է. 124– 137– 

1Ր–,.^. 127. 

Ս՝«^–^– փյ)*րէ^ 330– 535. 349 • 

^,ք^^. 494. 

Ս՝*^––^է (Ա-^է-ւ–) ^ • 156 - 160 . 
Ս>*^ք^,է4 Տ. 28– 420- 
||՝է^–յ1–– *դ. \;>–հք^ 1ՏՅ- 134– 
Ս՝*^– » ւ՚գՒպ՚՚֊տՒ 150 ■ 
Ս>&1–^1^–/<– 2^ ^^– 3^– ^՚՛ ^^՚ 

599-406-410. 444. 488.482- 
^^'^.-»<•^"■ «՚ 

|րւ.;Տ.. է^ք 165– 

յյ-էյգէ՚ք֊ 29* 51– 

0^*«%(." 16– 

\ՏԳքա.քեք. 284– 428. 455՛ 478– 491. 

1ք^^497324> .=,,^;օօ^1ւ^ 81 

Մ»»– ». 

Մ՚//"»«է,– 4՚է«* 4». 
Ա՚«»*«– 33 ■ 

Ս՝/ք;"»*–» 81. 120. 123. 191. «Ա. 274. 984* 286. 

309. 350. 378.396. 430. 438* 448. 474. 488. Տ07. 

&2Տ. 
Ս՝*֊*«–»«, 58. 
Ս>՚–/– գ՛ . 181 . Տ4Տ. 
Ս՝«–^ վ^*, 883. 

Ս՝>*.»*է - «1..574. 
ՄԽէքէլ •> 1.. 386.387. 
Ա՝«<–/<է . * . 3(5. 

ս>ո><1. . էտա. 40Օ. 401• 
|^ծ^■՚»•|տ9. 

աք 4. 484. 472. 476. 

Ս՝^յ–. 816. 

Ս՝>/.^ 18. 136. 146.288. 266.314.408.468.4711. 

492. ծ01. 
Ա՚4~–ւ. 1–լ–^1 108. 
ւՈք*՛^. 62՛ 233. 299. 346. 388. 478. 
|ք>,–, (Ո.~>^,| 1-. 231. 283՛ «7. 269. 
|ք»»–.–/՚՚Ւ. 276. 277. 279. 
Ա՚2«–»–<»>՚>*.448. 
Ա"–.» 381 . 
Ս՝–,4 (0> Հ. Տ23. 
Ա-.Հ-01. խ.,.^2^ »»• 

Ա՚–Հ–<. 27. 

Ս"–<»»^81. 

Մ–1^է– –«–,-յք 180. 

Ս–..^. (». (ւ.»0՚20Տ՛ 

1Ր–Հ–^– .գ. 12. 20. 28-31. 33. 87. 108. 353.387. 

Ս"–է–ք– *=»–(՚–յ Տ». 

Ս՚~է–»^ ւՕ––»– ^) 466 ■ ,^օւ><(|ւ; 8Տ 

ՀՐ^^աա-^էէ^ա^, Ա՚ա^ամ-ի^) «08 ՚ Տ» - 
Մ––1քք 372 . 446 ՚ 
0՝–.^լԱ––Հ1ք.1*–4 Տ82* 8»* 

ւր^./. աոի 0--4-»*–, 3»4– 

Ս*.<.^^>1|> 358– 428. 490 • էՏՕէ ■ 
^•Ք^ 460– 
Ս*–/–^. 420՛ 816* 

1|՝.^.Ր4.^Ս֊.,լ.^ 330. ՏՅՅ-336՛ 540. 
Ս*.Հյ^1 391. 

Ա՝^ , -*- հգՒէ– • 
Ս>«–* –յհ-Պ^– 326. 
Ս>«.^ . .^–343>347* 

Ս՝<–լ–ւԱ–«.––^)յ,. 21.408-410. 427– 467.477.«8՛ 
480 ՚ ՏՕւ . 

ս՛–»– Ջ.՚ր–– ւք,–^ք^ 9Տ7. ա. 

Ս՝^ ;կ^Օ.,ձա. էԱ. Ա>–>^ւ Հ՛ 4ՏՅ. 
Ս՝^ 4|..^»^164. 167– 168՛ 414 • 423– 
Ս֊–^( է–^, 278-Տ84. 298 . 

8-րէք՛ 10. Տ*7– 

6–/՛/* 35. 

3–^–>^ <Ց–ք«*(–> 11-168. 

Յ.է».ճն» <|. . 504 ■ 306 . 

6-4^^ –^–^–ք^89. 100. 

6–է–(– Կ–/՚»*4–7՛ (ծ–»*–լ––> 248. 280.2X1 1 260. 

0^.քւ 1.4..^. 14 • 26 . 

(5-է՞/՛ *–;/*^ 3.4. 13. 14" 40. ». 136. »7– 

6–^ –^–(«3^ 3»* 
6-4՛^ (Ա) Ա՝*^*^ 132. 
Ց-4-1– ՚է՚Կ/՛ 218. 824. 

րւ81.քրւօ>^օօյ^1է։ 6^լՅՏ 

6– * «0 ■ 

Յ..,,..^^^.^ (0) «.Տնք 1&Տ* 374. 486>Տ08՛ 

6՚ւ–– **. II • 

(յճ–... .,,«.^.9 29. 35.48. 

&.«է^ 10». 

6»/~ւ–(;– 62. ■ • 

6*–– 48. 

6-1- .1". 11՝–*»» »7. 

3.7–՝~7. 163՛ 166 . 168– 17^-174. էՏձ՛ 18». 10». 109. 

6*ք 30. 

6;^ 19.92.116՛ տա. 218.971—274. 366-312. 

324. 348. 382. ՅՈ. 377. 398. 407. 411 . 414.428. 

43Տ . 457 . 468 ՚ 480 . 498 . &12 . 
8–.,.,( 403.499. 
Տ-Իւ– 41 . 

^վ^յ-91. 62> 04. 
Թ-է– /», . |–|–>»ւք 4». »0. 
6-է– - 6–^»^ 47. 
0–4^*–"լԲգ– Ւ–քՀ*ճ* 47. 
6–*»–1֊–>՛»* Ոէ–՚« 6|. 6». 
6–Հ–»/"–65. 6Տ. 
6–#»–46. 

8.^. –ոՒ ե11–էէ 88. 
^..^«..Աէ. ա^ա,իէթ.9ք 8. 3». 

Օ..Հ<.ա4. –..^–^ շ. 67. 1». «9. 9»՛ 944՛ 949՛ 
399. 

8^(–>«– -,*>-«* <»րւ–.».ւ.»19. 

Ք.Հ4.^Ա4. ա^էաաք.^^ 100. 100. 139. 

&^յ–ւ«– »ք–ւ.<,–ւ–Կ է»–՛* 9«ւ– »•»• 6■^ք^՚ս- է–*–կ.3է 319 • 
&*-«- ՚1՚ 0.4-րյ^ տտօ. 

6–<«–»«– . 0>^,՚9 108– 

6–<4–««. . ^~ւէա– ■ 

6–Հ4–»(. . />^ »». 
8–Ք–«– . |յր»յ«ւ. 

6–* յ«. . I ^ւ~ 8» . 

8-էէ–»– . ^ա~յ 168. • ՚ 

6–<<–>Ա– ■ 1ւէ՚,է~, 299. 

8-է*–*»– . գ.^–.^.^. «9. 

6–Հ^*«– է*– »՚– 309. 

6-Հ4-1". ♦>>. դ.. ՒՏ, (, 849– 301. 358. 339. 

6–<««–«0.է.»16. 
6–Հւ.««. 4է,յ ».լ 248. 

6–է4–>«. «յւ.,(–>– ՏՅ. 

6–Հ<–ս<. յ։յ,.վՀԱ,^ ւյտ,ր.,.<կ/ւ, յօւ . 

Ց"Հ4–է**– օ...&...,քէք–,^ 301 . 

6–Հ4–«– »■».•«> 14– 

Ց-Հ^^Ա– յ1–բ~^^քա, օ՚«»«./^ 219. 

Ց–Հ«–*«– 0՝է–/ձ 98. 100. 21Տ. 255. 

Տ■^^^^՚■՚Ի^^շ,^օտ■ 

&.Հ4.Ա4. |1.է(^(^^ 141՛ 161, 

&*■«- . «<.1.յ81. 
Ց-Հ5-՛.»– (–/–ք ՁՀՏէքյ ՅՏւ^ՅՏՅ. 

6–Հ4–*^– .»-. ւ^^^;^.» 380. ՅՏՏ. 
6–1»–»է– . 1|. ^ք.» 281.271. 
6–1(^*"– 1ք––*՚« 259. 260. 
6–Հ^–Ա<– –/^>.֊ք>–ճ 2<4. 
6–<<–՝Ա– <–*–»–1 216. 
8–Հ«–>«. <–1–,1. –է^^յք 2« . 
6-Հ^ւԱ– 1(1, Հ^. 222. 2ՏՏ. 

8–է(–««. տ՛ա՛կ 12» ■ , 

րւ8ւ.քրւօ>0օսյ^|ւ^ 6-1*"^–» 40. 

6–*–^–* Ս––է–*–ք 81 . 82. 88. 

6–Հ–"#– 44. 

Ցշէ–՛՛»–– էղ.–^– «^/յ 78. 

«^■։7~ ՜՛–^^–^՛ 10– 18* 102. 105. 107. 110. 

Ծ■^^^^^^^ »–Հ–^–. 27– 38* 
6–է*^է*«^յւ 178. 
6ո&–^46. 
6^7–^^ 8». 488. 
6՚՝^/–1ւ– է~յ~ք 140. 
6"–»– է–ԺԺ~յ,ք 02 . 94. 

6–՛»– 1Ր–(–/.* 81 . 82– 

6֊»^֊.»– (6–^–է– )^. 110. 

Տ«.էքթ 60. 

6–<*–»–^. 100* 

6-4^"»**.». ՍքօէՅՕ– 

&"–ւհ^–9 240 . 254 . 259 . 

8»շ^..&.. –*.^1, 137—140. 14»–148՛ 421 • 

6"^*~ - –1^է– ^1^ 221. 348– 252. 267. 
6–՚1^–*– "«^/ Ս–/–»–» 235՛ 

6-4.1^ *.». Ս**. ^^ 152– 

%~–Ժ~ - ^^ք–*^ 219. 
6–.,^ է«ք»202. 

6–1#– *>.ո~»^ 190. 

0-^-ՓԿ –^է» «"»–»"*. 470 .• 471 . 

Ց«.^**^յք 471 . 

Յ.^.^^.»–. (6»^%.–)>;^ &.. 218– 22»– 229. 251 

–254. 
15–.»^..;^. (8«^»^հ.,) (»,. 2Տ8— 280. 288– 271. 274– 86 

Ց-— ^»– է^*–.»–Ր**1 117. ՚ ՜ 

Օ.^֊աք^ք.1^ կ.ք^ ը^. շ. 233. 247. 249. 280—288.՛ 

Ց քնք,.Օաա , Ր.– 528֊ 388.331.352. 

6»– /Ա^ 148. ■ 14* 

%աք^գ^.։հաաԽբ 40– 62—00. 291. 585– 
՚1ւ–^"–Ր^»"* 63– 
^•^«–է–/Ր–՚ք 49 . 61 . 63. 
Ու-ք^ք*^*– »7. 101. 495.508։ 

%աթա1է, 40. 

%-/**- *^– 329– 

%–2*՛^^ «ն*՛*^– *- ^) 428-479. 

՛է.–/՛ 362 • 

%աաք 1-լ–.,–^) 371 - 

*Ն–^–* 4»––՛*»*– 40՛ 
%^.&». 49 • 
–ն–9–Հւ՛ 17– 19>24>2Տ– 
*0–*«–^~քք– 49 . 

%՚/՚յ~^ 13՛ 1Տ. 16. 18– էՏՕ. 420. 
%1(....^^. 70 . 
1^7ք–*––29.847–371. 
*յ^**՚=» 1է^"Հ5ւ> *-•■•> 79. 

%է Ր 164—170. 178. 192. 193 • 197 . &2. Տ14.41& 

%ւ«.,ր..կ^\թ 214. 28Տ. 289. 
^/^•»"^< ՚ք*1–^*ք 514 ՚ 
՚0*(^ *.»-(• 100. 110. 
%էր..... 114. 
V^^< ^ք »ւ–^*ր*;/՛ 107. 
V^-*« - Պ–^^^ 124. 

\կաէ. (^ . Ա . |ք**է 183 . 

՚լէ^. » գ-էԼք^դ, 286* ■ " 

'V^-*- - I՝– Հ*–7՚4–ւ^ 459. 402. 470-^72* ՚ 
%է^– հ–,(–^է282՛ 
՚Ն^-թՈք՚^բէ– 44– - 

րւ81.քրւօ>Հ՜յՕօյ^1է։ 87 

V*~■»-է74• 

V»**"–»)՛ 

՚է*#^ 60. 

\իգք^ք. ^|. 232– 253– 

՚ւ.^^ 100– 117-.131* 154– 147– 1113 . ՏՅՏ. 341 • 346> 

"ՆքյհՏ՛ (--/-<■ 13. ■ 357– 359. 

՚ւք՚Ժ՚Ւք օ ք^– 380. 382. 

՝1^Կ^՚ք . <). . 400 . 

\էէ–^յ~ ^1– տ–»~^ 220 . 

•Ա1է–4<>֊ 100. 136. 213. 2411. օ52. 
՜|>ք–^է^՛՛ 120. 213. 93Տ. 
՚1>է–#^ք–– *ք • 0*^–™^ 220 ■ 
–Ա»–՚^23.49. 61.310.338. 368֊ 49». 
՚է^՚է*™*՛/– 358. 478. 480. 
\^9– 15. 

%.ւ– է.,, ս^^՚^ք^ 220. 

V^-^*» ւ՚լ֊ւ– ՚™#») էգէ \է.ոէ–՚փ 501 . 
՚0^™7^ ՞ք»^ Զ.–*»*.» 419 . 423 . 427 ՚ 430– 441 • 445. 

447—452. 4Տ4— 4Տ7. 463—470. 474. 
՚Ս^-է^ –ւ՚գք \^ր~~ը֊^ 483. 487– 491 ■ 
"Ն-՚-^ք/*." 419"ք 123 • 
•^■֊■քԽ– 138. . 

*Ն–*յ՛^*.*. 428. 

1;–լ–.է ք,ք~է վյ–, 1Ձ2. . 

Հ^-հ–^–* "(^/ ^(*"՚–՚ւ–*–./ 409. - 

է.4.կ.< –քք* »■ –^ 4» . 

Շ–4; 11ւ"«> -*■.» ►«■<>■» 47». 

•^^^■^^ 305. 

է.4ր,..,^(է.4/.էր–լ>2«4.292.29Տ. 296. ՅՕշ. ■ 

է–Տ՚1–՚24. 

ՀԼ^յւռ^ք 253՛ 

1Լ.տ^ւււ80. Օ-ք– «.• տո. 

է–**՛»֊. 81. ■ ■ 

է–է֊< ~,~քկ~ I». 

0–~ւ–.յ– «Լ–,–4> 1Տ1. ա. ա. ա– յ9յ. 

է– •«■ ^^— »« *+^^ է,/, — ք 45(լ. 

^•™^»#– 497. 801. 

Օք^ (Կ >^V-Պ-^-^^ »7. ՅՕՏ. 

^յ-քք 288 • 

ՀԼյ–^^ 1է~կա^ 81. 82. 
^^է^ք'-*յ^.493. 

՚Ա*– ՚ւււ-է^–» ^* . 6-^ք.» « . 81 . 

0^.^ 4.Հ^/– III. 

Ո,^^––լ. 89. ՚ 

Ուք.^–»– ՚ւ». »,«,-»,,> 71 . 

Ռ^^-ւ*" 82՛ 

Ո.^ «//ր»^. Ա. 303. ՅՕՏ. 308—311. 

Ո.^ - 334.336.337. 

ՈՀՕ/,.1.. յ,.8յ, . 

Ո".1ք*" *-.«• Ու^*.»* 2». 

0^– .^–^՚^Տ^ - ւ^– 73. 

•IV– - ^7/՚աԱ>4 77.։82. 

էՀ1^Ւ~՛ 149. 1Տ4. 162. 

Ո–»ք.»տւ– 

Ո–1»–՛ 48՛ , 

րւ8ւ.քրւօ>0օսյ^1^ Ո^»«. 69. 

Ո|–^է» • - Բ.-280. 

Ո՚*>–*–– * . 101 . 

Ո^քէ>»^. 0*ւ*–(^» Տ90. 
0՛^/^– *•» ■ Տ–(™»» 168 . , . յ*»«––») 105– 

ո՛՛ք* .480 • 

Ո.^է.^յւ. 00 . 

Ո--4- 18-23.80. 83. 116. 140.»». «7– 9Ո՚ՕՏ՛ 

Տ42. 256.998.320. 34է ■ ՅՏՏ • 360 • 368 • 380 . 404– 

418—420. 470. ՏՕՕ– 82». 

(\•-՚^'^~^.% գւ.րք^.\շա^ (Հյ..այ՛ էԱ>յԱ) ւտօ . 

Ոս–.հ.^է էա^ը^^–* (Վ.–.–^(*) 165– 

Ո<–֊«–ք;~4^է 319 . 

Ռ^– *դ . է)«.^–^^ 131 . 

Ո<–՚1ր>^°1 Տ1 . 

Ո"^"՛–^^ <Ե՚^™»/") *ք 253– 

(^^^^,աաա. (Այ^,–.–.– ) 1Տ9 - 

(^՚ 41 . 

Ոտ+*–9^**4յ՚4–^74– 
Ո***–*յւ– 71– 85. 
Ո–^ 17. 

Ո–#–^^*1.1–/՚>Տ<221. 
Ռ.^»#1 *,.222. 

Ո^է-յ^ 46 . 

րւ8ւ.քրւօ>0է)ւ)*^1՚յ 90 

Տ— #«». 

^–Ր^™ "–֊Հ–»*)^ 176– 178. 

Պ-էք.^^34. 35. 

Դ^.«#. «). ա. 9«. 38Տ. Տ10- 

Պ-լ-է 410– 

Պ-ժ–^^ 77. 159. 167. 894– 374. 398– 4» • 484. 

434. 483. ատ* 
11–«~ 823. 316– 381. 360. 363. 368. 370. 400. 

43լ.4Տ8. 
Պ–«*#^ 0.. 403. 406. 409. 410. 
4|.,–^գ, 418-484.441.446. 
Պ-էքւ^ >. 475. 483. 491. 494՛ 
Պ–«~,.405. 443-494. Պ-ԳԽ– ~1*֊–գ 177. 
Պ–«–..~36. 
Պ–**/–».–. 147. 
Պ–*–֊*ք»– »... 185. 

•դյւ^–^, 854. 

Պ«7–* 371 . 

Պ–էք~ Տ7" 

Պ"՚.7––յ.. 34. 

Պ–»– ^(^Ա գգ.– 195. 

Պ— .(« ^ . 846 . 

պ».,»^. (^–ք.») 108. 

Գ—ւ*^–։– |1.–«5»820. 

Պ— ^–՚^՞Ր– 114. 

4|..^/3է..^ 19. 76 . 09 . 119 . 313. 

Պ–»/է– »լ. 441 . 

Պ՞ւրէ^.^".^ 405* 

Պ–ւ~*(*. –՚– *»». 

Պ–յ»^ք »–Հ894. 368. 

Պ–է4յ «.V 884. 

Ղ-Իք II. 32. 7«. 119. 144. 16». 814. «16. 841 ^ 91 

26^– 274– 278. 292—298. 305.388.446.822.825.՛ 

Դ-^ւքէ–. 185. 
Պ––1~ք Հ-է* 141 • 

Հ–*"–*»" ^ ■ 333 . 

^կա^րա 10. 

Պ*4*–^ 418՛ 423. 441– 470֊ 

Պ՚1՞^–54. 

Պ*յտ–*» 403. 4՚»7. 

Գ\ւ^.%յ. .րգթ 0*–^ 449. 431 - Տ01 . 818. 

4լէն.^.^. 143. 

<Դ« յ.^ք– 248՛ 

գ.ր^ր ի. 31 * 

Պէ-ք "(Բ*–Լ 100 . 100 ■ 38Տ . 

Պ՛–/"– ^ղք-^ր \^^^կ-յ 2Տ5 . 

Պ*–/"– ւ–/."^– 189. 

4)*^–/... ^«. Ա,*^–.1,ք^–, 150. 196. 199. 

Պէ"ք–– « Ա1».^^=/211. 214. 

պւ^-Ր» 1Ա| է«էլէյ^598. 

Պ*–(~– &^^/ է՛յ • Գ-1Տ՛ 172 • 174 . 176-178 . 180. 

201. 
"գւ–^™ փէ-^կւ^ 195. 
ք^ոՒհ–. ՏՏ՛ 

Պ*/–^ Հ. 5Տ0. 
ք^ք^թգ. 307. 213. 
«Դէր–«.. 69* 
Պ^՚^^400– 

Պ^–"՚Ռ/(՚՞ւ–*)#. 243. 

<11^(– .^ է.,. Փ^—է^^ 237. 

՚^կքք^ 32՛ 

«ղ^լ.–™ 09. 102. 107. 

«ւ/յ.^. 423– 480■ 
11«է-յ|.«0.4Տ6. . ,; . 

րւ81.քրւօ>0օսյ^1է։ ո 

Պ-ԳՔ^է 169– ա. 177. 
՝1~^~ՏՏ. 87-99. 
Պ–^– 85. 183. 397. 

Պ^^քյւ. (^րյէ™, 71 . 

1^^ *յ4յ 193. 

"1–֊^,ծ 528. 

Դւ-^322. 

Պ— -», .ր.. |ւ^–յ1ո/, 198 . ««. 

Պ–լ–«~»,. 11.73. 

Պ–ր«– ււ.,«ւք– >,, 83. 

Պ-17^–– ե-ւ^^–.^ 78. 80. 
Պ-ր.*– \^էրգէ^. 77 . 
Պ–րյ<~ V"».. 74. 
Պ-7.-.Փ» «"Հ–*,. 84. 88. 
^է–*"– Ալ՚-գւ՚ւի՛– 74. 90. 
Պ–ր*~ Փ*.–1~,. 78. 
1-1–*֊ <1.. է^ւ 588. 
Պ–»՛–* 1Պ՚–«–&) 434. 441 . 
Պ— .^ (Ո^^Օ*– .^ (1— «>4) 425. 
Պ(^–– 4.=^/. 123. 
Պք–4էկ–է^5 220. 
՚՚է–4"1––*.».252. 

1"1ք~«է ա– 

Պք~–~ 74. 

Պ-ւէ *.ք . ո֊–.<.»9 224. 

^.,^4-1"" 118. 

«ւ-ր. .յ.~ր–.^.« 182. 184. 

Պ-1^ 0.*–լ41. 104. 110. 200. 

•էի^ւթՎպ–^ 181. 

Պ-Ր– V*.» .»-■ 0.»–(ւ.«> 818. 

Պէ™ *.». |1.–՝4^ւ՛ 220. ^.–4-1.^–. 470– 
ՏԼ-^-ք 377– 

յԼ–^ քշք–* դ.–.Տ«է«ք 374 . 
^*,–.. >–^^ ՏՁ6 ՚ 
յշ."»** Ա. 418. 419. 425. 
^–Դ*»Ռ–44|.478. 

1Ւ-»– 13. 18– 16– 

1Ւ–»–՚*էՅՕ. 

Ո— ^»^–354. 

Ո»՚է–#. Տ23- 860՛ 47Տ. Տ01 • 802– 

Ո».&^. 31 . 

(Ւ-^ք–**– 406. 418* 422. 441՛ «Ա Ո (–յ>. է92.220. 2ՏՅ. 282– 2Տ4. 428. 

ւհ–^/^ 485. 

1հ*/՛**– 25. 

0****– ք"« ^–.«ր» 494 * 495. 

Ո^#–էՅՏՕ. 

(հ(–3ճ«..1 810– 

(հքէ-ք. (–5 |լ.,ք^^)42)յ. 455-437. 447. 448. 4«. 

47». 494" 498– 
ՕԳէՒ^Ր 208՝ 
Ո^*»– Կ–^~^ »-. 10. 
քԻքլ՚-ք Բգ . Ս>ք^տ, 400* 

քհէ^–– քքք՚ՏՏ– 298. Տ1&. 

|հ.4^.. Ա. 578.579. 

(հ–^*–– (\. 379 ■ 580,. 

Ռ— «"է– <».■ 384– 580. 

Ո֊՛**" ՚Ւ. 507. 

(հ-^ճ–^– ^^.4-4^ 187. 195. 906. 2». 

|հ–*(ք– 47.86. 

րւ81.քրւօ>^օօյ^1ւ։ 


(Ւ— .–^306– 

Ո~––^(% IX. 459* 476՛ 4ՏՏ՛ 490– 499. Տ01 ՚ ՝ 
էԻ-^րՕ. 4– . 491 • 

քհ֊^է^^ –^»^ Օ-յ™–^ 4Տ4 . 4Տ6 * 

1Ի–.^էէ. ~քգի Պ–^^~, 51». 

(Ւ-^^^Ա–*^ 400. 411. 

էի»ւ^ բ–.4–.^ <ք1.–=(՚Հէ« 2Տ7. I 

(Ւ––,յ, 150. 

Ո>«^–^^. 242՛ 288. 343. 

Ս–^– 17– 93-228* 388. 

Ս–7–էճ117. 

Ս"/–/ւք 56– 

Ս–ք–օ06. 

\յ.գ.վք փ-ւփ-ւ՚ՅՒ 98. 105. 

Ս..,ք^«–/1. <8–^– ■^է4Տ7. 465– 476—478 ■ 488^488՛ 

488. 493– 494^-Տ01. 
Ա–,–.4է^յ, 105. 
0–է"(՚>#»«^–՝՚^–#)455. 
0–լ>1,–^.55. 

Ա–լ–«. քք 196 . 

Ս–4–ք,–4;–297. , -- 

Ս-4-4 ■»»* 165 . 

Ա»(.4 իւխա-և 4^75-1* 588 . 

Դ-^՚ք^ 21 . 

Ս-է– 12– 

Ս.«.« ^–210. ■* 

Ա–^4*–*՚118– 

րւ81.քրւօ>0օւ)յ^1ւ՝ "•՚ք 49. 84. 87. 
V 10. 

11–*»"»^ 87. 78. 120. 21«. 

«–*^– |. 44. 

Ս–*՚/1^–#« 44. 54. Ո՛ 84. 8Տ. 23Տ՛ 

Ա^^^'^/-' 0-19. 

Ս–»ծք..(. 35. 

1|..^«» 421. 

0"^"** 91– 287. 33». 560. ^9– 425.801. 

Ո-՚^էլ –.–ղ–»յէ 849. 
Ա–**–*Ժ ^-V 229. 
Ս«յ)|«% ՅՏ՛ 59. 
\հ)քգ՚~ք– 58. 48. 445– 497., 
Ս–^» (–^4 101. 
Ա"*» ք 585 . 
- 412– «––""–V 121.389– 
11–»^ 476– 

Ս–^– 22. »»• 

Ս–«՚»–><տ է^շշշ– 

«–ք»^" –Ա^–––/. 2ՏՅ ■ 234 • 
Ս–7ք>– - Ա^» 299. 

Դպ.գի պա. Ա*–/^^ 245 • 249– 

Ա–«–*–/–է–"48. 
Ս^ք»>" # - 534 . 
Ս-ւ–^–^ 119. 

^.^.Օա,իա 148– 

0"»«֊"*»/^–Ր * • 492 ՚ 
Օ-֊լՅ». 

||»,–«.յև. 272– 46»– 470՛ 4Ո> ՚ ^()ւ)է^1ւյ Ս1|ք՚.ք>– ՏՕ. 73– 13Տ. 2Տ2. ՅՏ8. 4ՏՏ՛ 
Ս(^^է^« 80– 

Ս&^.4«՛ ՏՕ՛ 73. 74– 88. 420.421. 
Սէ՚^^կ^. **–5,^ 168. 

Սէքէ^է– VI– 78 . 

11^1^143– &9> 183՛ Տ2Տ. 
տ^ւ^^ր.. 126– 139* 134– 

Ալյ^յխ, 1|. 9». 
Ս^ւ.^ 13 . 
Ս(4՚– (քյէք>՚>432. 

Աք-հէքէրքյլ––^, . 41է • 504. 

Հքիէկէքք^4Տ– ՏՕ– Տ7- 4Տ0- 
ա^քէքԻ՚^-Ւո֊ 60. 
ււ^..՛);,,– ^– 37 ՚ 
Ս1("*^ 15– 17՛ 18– 19– 
11^.^»– 398– 410. 
1)1ո..էր.. 127– 

տ^էրա գլբպքքքա–.– 337 ■ 

Սճ...^^ (^^է..(^) 148 • ՚ 

^^էրք^ձ^^ Աէ.^,^ 214. 2էՏ– Տ1Տ- 3«)՚1Տ«՚»& 

254-386՛ 
Ս^^էյ^ ^րգք. ձ՚՚՚Դ^^ 4Տ7> 47Տ. 477. 488.1 

Ս*>ք27. 
Սէ^ց. «. 31». 
Ս^^.%^. 48. 

|)յ1էյ^ ^. 34-ՏՏ. ՅՏՏ. 357. 435< - 1 

Աէ^^™ Ֆ (Ա–^– -■*) 507. . . 

քքիռ՚-ւի (սւ Հ՛–^ 2Տ2- 249. - - 

|)/ԱՏ»քք«.« 21Տ- - - > Աք*՛ է։*~* 1«–1Ո–» «Ո . 

Ս/՚=1 4–ք~քք471. 
ա՚«ւ ԿՒԺ՚՚տէ 18».; 
^իյօ. յ^ք 109. 
\Տխռ,իՆակւ^ 164. 

Աք»–ք31. 

Աք–։*. 78. 

Աք–»–». 

աւ–ք «. 1Տ9. 977.91. 

Սք.*"ք7. 1«– »ք<» 1 
Ս(^.ւք–« 60. 

ՈԿՒք-^ա––՛ 

ՈԿՒԲէ– 151– 

Սքւ–.^^ 277– Տ78- 327. 329. 
Ա4՛»/™* <Ւ–է*»–<ք–.–») 438. 
«է-Ր» 78– 

Ս«– |*–է1– ֊–V 288* 
Ս՚>՚–»՚.#.407.46Տ. 488. 801 . 
|յ–4~.1– «2.2. 126. 
ւյ–*^*.^ Կ^ք^գի 81. 07. 
ՍՈ~<» 41.42. 84.2311. 348. 
0«^էԱ. 74. 
Ս--.— 74. ..,,.1֊՝.» Ս.^#– (0) *ք«^^ 129* 29»* 

Ա-քր^գճ» 308. 

Օ-^ք՚ճ» 400. 

^^ձ^* –««քք ~է*– 354 ■ ՏՏՕ– ՚ 

Ա«.ձ–^֊^ •ոԻ Գ-^գԺԽ 39» ■ ««. 

Ս–..,,,».յօ. Յն • 

Ս»ք«– 33– 37– 64 4ցՏ– 490. 

0«.ք–– ՏՕ. 
Սէ–^–՛ 10». 440՛ 

Ս^ք^^.;^ է^^ |ք|ք;# յԼԹ–ր~> 453– 440.^44». 

Ս.է^.1^.. 59 . 

Ա^է-Փ^-ռ. Ո"4–յ,է>յ1 4«/՚^–––*–է. 24*՛ 

11^^ .11». - յ.4«.–, է».«..–Հ4՛ 202՛ 

|).1^է–Ա»– <01 2.*– 

\յ^փ^–0.~. ^■.՚^֊քԲ 186 • 187 ՚՛" 

Ս-է^^յ-^Յր^– 80՛ 

Ա.«»–,. 17– 102. 242. 382֊ «25– 

Վ.հ.1 կա^–ր..կ^ ՅՕՏ * 

Վ-4* 77 . 

,«Լ–^–՛ ■*-»-/♦ 282 •■ 
4,-լ-քշ.^»– I** 213. 
Վ."ւ–«.–4 Բէ– ռ.–77– 

4^»լ«1–յԱՖ« 4.Տ/–ք 0.– 147-^148 • 

4,.Հւ.–յև.ւ>– « ((■ 149՛ ա • 

Վ,.լէ1^>.–^–– » 4,–.–%՛ ք"յք/^ 1Տ2. 130՛ 
4^*^*–^–*–– . ./^–* 185 . 168 . 169 • *»• 

վ^–^1–^–*« 4*ք*–^յ«. 117. «8* 
վ,.^,^.12Տ* 
4,–^ 147– 1Տ2- 421՛